Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø"

Transkript

1 Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø TILBUDSGRUNNLAG INNLEIE AV MASKINER TIL BRØYTING OG RYDDING AV KOMMUNALE OG PRIVATE VEGER/PLASSER PERIODEN Gjelder rodene: Nr. 11 Seland - Rostøl Nr. 17 Mydland - Feed 1

2 REGELVERK Innleie til vintervedlikehold foregår i henhold til Lov om offentlige anskaffelser mv og Forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp. 1. TILBUDETS OMFANG. Tilbudet omfatter innleie av maskiner med fører til utføring av snøbrøyting, snørydding og evnt. annet vintervedlikeholdsarbeid i vedlikeholdsdriften. Annet vintervedlikeholdsarbeid kan være snøfresing, høvling, skraping og lignende. Det framgår av vedlegg til tilbudsgrunnlag hvilke arbeidsoppgaver tilbudet omfatter. Tilbudet gjelder maskiner med trekk på en eller flere akslinger. Det fremgår av vedlegg til tilbudsgrunnlaget hvilket utstyr som skal benyttes. Aktuelle arbeidssteder vil være på private veger som kommunen brøyter og kommunale veger som inngår i de oppsatte roder. Det inngis pris på en eller flere roder, som angitt i vedlegg til tilbudsgrunnlaget. Bestemmelser i kontrakt er en del av dette tilbudsgrunnlaget, se side 2 og 3, og angir vilkårene for brøyting, rydding og annet vintervedlikehold. Den som inngir tilbud må påta seg brøyting, rydding og annet vintervedlikehold i samsvar med de regler som er angitt i kontrakt og rette seg etter direktiver gitt av teknisk drift. 2. TILBUDETS VARIGHET. Tilbudet gjelder for det tidsrom som er angitt i vedlegg til tilbudsgrunnlaget. 3. PRISER For maskiner er det aktuelt med følgende godtgjørelser: 1. Fastgodtgjørelse for hver sesong som utbetales uavhengig av utkjørt distanse. 2. Timepris for snørydding og/eller annet vintervedlikehold. Fastgodtgjørelsen skal dekke beredskap i brøyteperioden, forsikringer samt godtgjørelse for anskaffelse, vedlikehold av nødvendig tilleggsutstyr på maskin. Timeprisen skal dekke alle øvrige vederlag ved brøytingen. Fastgodtgjørelsen er i perioden ikke gjenstand for endring utover indeksregulering. Eventuell økning i brøyteroden betinger ikke økning av fastgodtgjørelsen. Godtgjørelse for all brøyting, rydding mv. som inngår i roden dekkes gjennom tilbudt timepris og fastgodtgjørelse. Det utbetales ikke overtidstillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid. Rydding og annet vintervedlikehold utføres etter nærmere direktiver fra teknisk drift. Prisene er bindende med mindre helt spesielle forhold ved oppdraget tilsier forhandlinger. Begge parter i et kontraktsforhold kan be om forhandlinger. 2

3 A. ORIENTERING OG GENERELLE REGLER: TILBUDSINNBYDELSE Sirdal kommune ønsker tilbud på innleie av maskiner til brøyting, rydding og evnt. annet vintervedlikehold i vedlikeholdsdriften i perioden Tilbudsfrist utløper: kl Tilbud sendes til: Sirdal Kommune, Teknisk drift, Rådhuset, 4440 Tonstad Tilbudet gis på vedlagte tilbudsskjema pkt. E og sendes i ett eksemplar i lukket konvolutt merket "TILBUD VINTERVEDLIKEHOLD". Hvert enkelt tilbudsskjema skal være datert og underskrevet av tilbyder med angivelse av adresse og telefonnummer. Sirdal Kommune kan se bort fra tilbud innkommet etter fristens utløp. Sirdal Kommune forbeholder seg rett til å forhandle nærmere om de innkomne tilbud. For en av rodene som nå lyses ut skal Sirdal Kommune, teknisk drift selv ha brøytingen. Kommunen forbeholder seg rett til å velge hvilken rode dette blir når tilbudene er kommet inn. OBS! På hver rode er det lagt inn beregnet timetall. Det er her tatt utgangspunkt tidligere sesonger. Dette er gjort for å få et bedre sammenligningsgrunnlag når tilbudene skal vurderes, og vi gjør oppmerksom på at timetallet vil variere ganske mye fra sesong til sesong. Vi gjør oppmerksom på at dette etter mottatt tilbud kan gjøres noen endringer i rodene for å gjøre disse mest mulig hensiktsmessige. Alle henvendelser og spørsmål vedrørende tilbudsgrunnlaget rettes til: Teknisk drift v/geir Røe, tlf Tonstad, den Frank Haughom Enhetsleder teknisk drift 3

4 B. REGLER FOR TILBUD: 1. UTFYLLING AV TILBUD Tilbudet gis på vedlagte tilbudsskjema. Dersom tilbyder ønsker å gi pris på samme maskin på flere roder, må det leveres tilbudsskjema for hver rode. Tilbud på brøyting gis for det utstyr som er angitt i vedlegg til tilbudsgrunnlaget. 2. INNLEVERING AV TILBUD. Hvert tilbudsskjema som blir levert inn skal være datert og underskrevet. Tilbud med uriktige opplysninger forkastes. 3. VALG AV TILBUD. Oppdragsgiver kan se bort fra tilbud som: - kommer inn etter tilbudsfristens utløp - ikke er i samsvar med forespørselen - inneholder uriktige og manglende opplysninger/dokumentasjon - overtrer forbudet mot konkurranseregulerende avtaler. Det vil ved innleie kun bli reflektert på driftsmessige fullgode maskiner. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å forkaste hvilke som helst tilbud og anta det som totalt sett ansees som best. Tilbudt pris vil ved en slik vurdering være viktig. I tillegg vurderes tilbyders/førers bosted, maskinens alder og tilstand, anvendelighet, maskinstørrelse, maskinførerens alder, erfaring og dyktighet, kommunens tidligere erfaring med tilbyder og andre relevante forhold. For maskiner som krever spesiell sertifisering, må dette foreligge. Tilbyder/fører er pliktig til å holde telefon, og må også ha mobiltelefon i maskinen. Tilbyder må ha avtale med reservefører, og helst også reservemaskin. Maskinførers alder må i tilbudsperioden ikke være over 70 år. 4.VEDLEGG TIL TILBUDSGRUNNLAG Tilbudet skal gjelde for 5 sesonger, fra og med sesongen 14/15. Tilbudsprisen skal derfor inngis med dette som grunnlag. I de roder hvor det er inngått samarbeid forbeholder kommunen seg imidlertid rett til å si opp en kontraktør, evt. inngå kortsiktige kontrakter, hvis dette samarbeidet opphører. Evt. oppsigelse må av begge parter gjøres i henhold til kontrakten. Tilbyder vil bli gjort oppmerksom på slike eventuelle forbehold. Det skal gis timepris for traktor inklusiv eget snøryddingsutstyr. Tilbyder må disponere snøfres og skrape. Kommunen ønsker at det gis timepris for traktor inklusiv eget snøryddingsutstyr. Tilbyder må disponere snøfres og skrape. Vi vil for øvrig presisere en del punkter i tilbudsgrunnlag og kontrakt. 4

5 - Muntlig eller skriftlig avtale om fortrinnsrett er ikke tillatt. - Det betales ikke overtidstillegg. - Prisene skal være eksklusiv merverdiavgift. - Når vær- og føreforhold tilsier det skal maskiner være disponible og i full driftsklar stand for kommunen. - Vedståelsesfrist er 4 uker. - Tilbudet skal inneholde en fast timepris. - Tilbudet skal inneholde fastpris pr. rode pr. anbudsperiode. - Det forutsettes at den som inngår tilbud har gjennomgått den/de roder som tilbudene omfatter. C. REGLER FOR AVTALE 1. FORSIKRING OG ANSVAR Tilbyder er selv ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet. Oppdragsgiver kan kreve at tilbyder legger fram kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår før kontrakt inngås. Kommunen er uten ansvar for skader kontraktøren påfører seg selv, utstyr, skader på kommunens eiendom eller tredjemann under brøyting, rydding og annet vedlikehold. Tilbyder er også ansvarlig for å ha internkontrollsystem i egen virksomhet, jfr. Forskrift om internkontroll. Kommunen kan til enhver tid kreve dokumentasjon på at virksomheten har opprettet eget internkontrollsystem. Tilbyder skal oppfylle kravene i Lov om vern mot forurensing og om avfall for å hindre uønsket miljøbelastning. Tilbyder er ansvarlig for at maskiner som er angitt i tilbudet tilfredsstiller lover og forskrifter. 2. KONKURRANSEREGULERENDE AVTALER - AVVISING AV TILBUD. Det gjøres oppmerksom på at det etter 2 i Forskrifter gitt i medhold av prislovens 24 og 42, ikke er tillatt med konkurranseregulerende avtaler. Bruk av slike avtaler muntlig som skriftlig, vil føre til at tilbud blir avvist. 3. BETALING/OPPGJØR. Tilbyderen skal føre brøyterapport og/eller maskinrapport på fastsatte skjema etter gjeldende rutiner. Brøyterapport, maskinrapport og regninger sendes teknisk etat innen den 10. i etterfølgende måned. Godkjenning og anvisning av faktura vil da iverksettes. 4. ELEKTRONISK KJØREBOK Det er pålagt med elektronisk kjørebok. (GPS) D. UTFYLLING AV TILBUDSSKJEMA FOR MASKINER. Kolonne 1: Angi hvilke (n) roder det gis tilbud på. (ett skjema for hver rode) 2: Angi kjøretøy og typebetegnelse. 3: Angi årsmodell 4: Angi antall aksler med trekkraft på kjøretøyet. 5: Angi totalvekt på maskinen. 5

6 6: Angi disponibelt utstyr på maskinen. 7: Angi maskinens motorstyrke i hk (DIN). 8: Angi kjøretøyets største tillatte nyttelast. 9: Utfylles med ja eller nei. 10: Angi tilbud på timepris for rydding med eget utstyr: fres, skrape, lasteapparat. Angi tilbud på fastpris (beredskapsgodtgjørelse) pr. Anbudsperiode Hvis tilbyder og fører er samme person, utfylles bare linjen for tilbyder. Priser gis kun på de arbeider som inngår i tilbudet i henhold til vedlegg til tilbudsgrunnlag. I tillegg til utfylt tilbudsskjema ber vi om en kort redegjørelse for følgende forhold: - tilbyders/førers erfaring, evnt. maskinførerbevis - tilbyders/førers alder - reservefører - reservemaskin - andre relevante forhold 6

7 TILBUDSSKJEMA FOR MASKINER TIL BRØYTING RODE NR. (Ett skjema pr. rode) Merke og type, årsmodell Antall aksler m/trekk Totalvekt på maskinen: Motorstyrke: Disponibelt utstyr på maskinen. Det bes her om en kort redegjørelse for tilbyders/førers erfaring, evnt. maskinførerbevis:. TILBUD PRIS - TRAKTOR MED EGET UTSTYR: FAST PRIS PR. SESONG (beredskap) TIMEPRIS Fører: Tlf. /Mob.tlf. Adresse: Alder: Reservemaskin: Disp. utstyr på maskinen Motorstyrke: Mobiltelefon: Reservefører: Tlf. /Mob.tlf. Adresse: Alder: 7

8 Firma:. Dato:... Underskrift:. 8

9 KONTRAKT OM SNØBRØYTING FOR PERIODEN mellom Sirdal kommune og.. som kontraktør på rode. I. Kontraktøren forplikter seg til å utføre snøbryting på ovennevnte rode (r) i overenstemmelse med inngitte tilbud og vilkårene i denne kontrakt. Kontraktøren må akseptere evnt. endringer i roden, reduksjon eller tillegg. 2.Kontraktøren skal gjøre seg godt kjent med roden for brøytesesongens begynnelse. 3.Kontraktøren skal i løpet av beredskapsperioden til enhver tid ha disponibelt utstyr og mannskap. Han er ansvarlig for at materiell blir reparert og er i forsvarlig stand, og er også ansvarlig for kostnadene for reparasjoner. 4.Vegen skal ryddes i full bredde og rydding skal igangsettes ved snødybde min. 5 cm og maks. 15 cm. På grunn av høydeforskjell i rodene må hver enkelt brøyter likevel vurdere dette etter de lokale forholdene. Vi har tillit til at brøyterne her viser ansvar og rimelighet. 5.Vegen skal søkes holdt farbar i det tidsrom den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel. Ved snøfall om natten skal vegen normalt være gjennombrøytet før vanlig arbeidstid om morgenen. Den rutegående trafikk må vises særlig oppmerksomhet. 6.Hvis det på grunn av uvær, materiellskade, sykdom eller andre grunner ikke er mulig å gjennomføre normal brøyting, må teknisk drift snarest mulig underrettes. 7.Kjørebanen ryddes i full bredde. Utbrøyting og rydding av møteplasser og busslommer skal så vidt mulig gå parallelt med brøyting av selv vegbanen. På veger uten fortau og uten separate gang- og sykkelveger skal brøyting og rydding av vegskuldre og vegkanter gå parallelt med brøyting av kjørebanen. Dersom brøyting av fortau inngår i kontrakten må ryddingen av disse så langt mulig prioriteres på lik linje med rydding av kjørebanen. Brøytingen må legges opp slik at en mest mulig unngår at anlegg for fotgjengere sperres av snø fra kjørebanen. 8.Kontraktøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og vegens naboer. Det må om nødvendig ved nedsetting av farten - så vidt mulig - søkes unngått at møtende kjøretøy får frontruter tildekket med snø eller at eiendommer langs vegen påføres skade. 9.Arbeidet med ishugging og strøing er kontraktøren uvedkommende, men han skal snarest gi melding til teknisk dritt om når og hvor han anser slike arbeider nødvendig. Dersom kontraktøren finner at brøytekanter bør fjernes eller at høvling av vegbanen er påkrevet skal han snarest gi beskjed til teknisk drift som avgjør hva som skal gjøres. 9

10 10.Ved passering av bruer må det ikke presses så hardt mot rekkverkene at disse blir skadet. Det må videre passes på at det ikke gjøres skade på vegrekkverk, vegvisere, varselskilt m.v. Forsiktighet må utvises ved passering av ferister, brubaner, kumlokk m.v. 11.Kontraktøren plikter å gjøre seg kjent med og følge forskrift for bruk av varsellys og håndbok 051 " Arbeid på og ved veg" fra Vegdirektoratet. 12. Kontraktøren er pliktig til å være tilgjengelig på telefon, og skal ha mobiltelefon i traktoren. 13. Anskaffelse av maskin som avviker fra materiell ved inngitt tilbud, meddeles oppdragsgiver snarest. 14.Ved vegsperringer på grunn av fonner og ras eller andre årsaker skal kontraktøren straks gi melding til teknisk drift. Hvis det er fare for at det er folk i raset skal dessuten politiet varsles. Teknisk drift skal også varsles ved vegskader eller andre forhold som kan være til fare for trafikken. 15.Kontraktøren kan ikke overdra forpliktelser etter denne kontrakt til andre. For kortere fravær kan imidlertid kontraktøren stille med vikar som er godkjent av kommunen. 16.Beredskapen gjelder i perioden som er angitt i anbudsinnbydelsen. Dersom vinterarbeider er påkrevet utenom den fastsatte beredskapsperioden, har kontraktøren plikt å utføre dette på forlangende, i henhold til priser inngitt i tilbud. 17.Det beregnes timer kun for brøyteroden. (ikke til- og frakjøring). Det betales full timepris for produksjonstid. Det betales ikke for stopptid som skyldes tilbyder eller hans maskin (er). 18. Den faste godtgjørelsen vil bli delt i 2 like store deler og utbetales ca. november og april Kontraktøren skal føre brøyterapport og/eller maskinrapport på fastsatt skjema etter gjeldende rutiner. Rapportene skal innen 10. hver måned sendes teknisk drift til attestasjon, hvoretter oppgjør finner sted. Prisene på brøytingen blir indeksregulert en gang hvert år. 19. Kontraktøren må ha reserveløsning ved havari eller sykdom. 20. Kontraktøren har ikke anledning til å utføre andre oppdrag i den perioden han er i gang med brøyting av kommunens rode. 21. Hvis kontraktøren på grunn av konkurs, død eller andre varige årsaker ikke lenger kan utføre brøytingen, bortfaller kontrakten. Det kan da gjøres fradrag i beredskapsgodtgjørelsen. 22. Kontraktøren er ansvarlig for å ha nødvendige forsikringer (også yrkesskadeforsikring). Kontraktøren eller hans forsikringsselskap svarer før skader som forvoldes under brøytingen. Kommunen er uten ansvar for skader kontraktøren påfører seg selv, sine ansatte eller sitt materiell og likeledes for skader som påføres tredjemann, hvis tapet er betydelig og ikke dekkes av hans forsikringsselskap. Kontraktør er ansvarlig for skader på veg, murer, portstolper og lignende. Kontraktør må gi beskjed dersom han mener at veger er for dårlig merket med brøytestikker. 23. Ved uaktsomhet eller mislighold av kontrakten fra kommunens side som fører til beviselig tap for kontraktøren, ytes erstatning. 10

11 24. Kontrakten gjelder som brukstillatelse på ovennevnte og andre vegstrekninger hvor kontraktøren er pålagt brøyting av kommunen, forutsatt at største bredde og akseltrykk ikke overskrider gjeldende bredde og maks. akseltrykk. 25. Kontrakten kan i utgangspunktet ikke sies opp i kontraktsperioden. Dersom kontraktør på grunn av spesielle forhold ikke kan overholde kontrakten må dette tas opp med kommunen. Fra kommunens side kan kontrakten sies opp med 14. dagers varsel dersom kontraktøren forsømmer sitt arbeid eller på annen måte misligholder kontrakten. To skriftlige irettesettelser anses som vesentlig mislighold. 26. Kontraktør er også ansvarlig for å ha internkontrollsystem i egen virksomhet, jfr. "Forskrift om internkontroll". Kommunen kan til enhver tid kreve dokumentasjon på at virksomheten har opprettet eget internkontrollsystem. 27. I tilfelle av tvist om kontraktens forståelse avgjøres denne ved voldgift etter "Forskrifter for kjøp av varer og tjenester til staten" 43. Selv om en oppstått tvist er undergitt avgjørelse ved voldgift, er kontraktøren ikke berettiget til å avbryte oppdrag. 28. Spesielle forhold: - Kontrakten undertegnes i to eksemplarer. Ett til hver av partene. - Ved undertegnelse gjelder inngitt tilbud som del av kontrakten. - Førers alder må i kontraktsperioden ikke overstige 70 år. - Det er pålagt med elektronisk kjørebok (GPS). Tonstad, den , den Sirdal kommune Kontraktør 11

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av 01.01.2008 (Lov Nr.

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE

KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD Rode: 1-13 Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE 2009 KLÆBU KOMMUNE Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNNLAGSMATERIALE...3 2. ORGANISERING...3 3. TILBUDSFRIST...3

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-123. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Melk og melkeprodukter. For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2.

Anskaffelsessak 2013-123. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Melk og melkeprodukter. For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2. Anskaffelsessak 2013-123 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Melk og melkeprodukter For 3 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.2.2014 Doffin ref.: 311128 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING OG SANDSTRØING August 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 GENERELLE OPPLYSNINGER 2.0 VALG AV RODER FOR SNØBRØYTING/SANDSTRØING 3.0 PRISTILBUD 2009/2010 VEDLEGG: A. BRØYTE- OG STRØRODER

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer