Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller"

Transkript

1 i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic Centre of Excellence i velferdsforskning ledet fra NOVA. Senteret samler sentrale forskere fra alle de nordiske landene i ti ulike delprosjekter under tittelen «Reassessing the Nordic Welfare Model». Nr Fornuftig bruk av forbrukslån Vikarer i helseinstitusjoner Den kommunale utleigesektor Makt, verdighet, empowerment Bøker og artikler Somalisk og tamilsk ungdom Følg NOVA på nettet: Det virtuelle senteret er allerede i gang, og forskerne hadde sin første samling i slutten av april. Senterets leder, NOVAs forskningssjef Bjørn Hvinden, er begeistret over muligheten det vil gi forskerne: De nasjonale forskningsmiljøene er små, men gjennom et Nordic Centre of Excellence (NCoE) får vi samlet den beste kunnskapen og vi skaper verdifull synergi. NCoE-statusen er en sterk inspirasjon for de involverte forskerne, framhever han. Blant de deltakende institusjonene finner vi universitetene i Stockholm, Turku, Aalborg, Reykjavik og Tampere, NTNU i Trondheim, det danske Socialforskningsinstituttet og Høgskolen i Oslo. Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller Hvinden. Ved å kombinere konkurransedyktighet og vekst med et høyt nivå av sosiale ytelser har modellen tiltrukket seg betydelig internasjonal oppmerksomhet. Den nordiske modellen er imidlertid under press. Globalisering, europeisk integrasjon, immigrasjon, en aldrende befolkning og økt individualisering er faktorer som legges til grunn når mange nå spår velferdsstatens død. Det er et stort behov for forskning for å evaluere om den nordiske velferdsmodellen kan fornye seg og tilpasse seg samfunnsutviklingen. Dette ønsker vi å ta tak i ved hjelp av et forskningssamarbeid som favner vidt, understreker Hvinden. Temaområder Senteret er inndelt i ti ulike temaområder som hver har sin leder. Noen av temaområdene er: omsorg for eldre, familieendringer, inntektssikring i en aldrende befolkning, migrasjon, den nordiske modellens konkurransedyktighet, endringer i fattigdomsmønstre. Aktiviteter og formidling Midlene skal i hovedsak brukes til arbeidsseminarer der forskerne, ved å bygge på sine eksisterende prosjekter, skal knytte sammen relevante data og foreta samordnede analyser med sikte på felles publisering. Et felles doktorgradsprogram samt PhDog post.doc.-stipender vil bli utlyst. Egen nettside Senteret har en egen nettside som er i startfasen: Her finner du mer informasjon om senteret, partnerne og forskningsområdene.

2 2 infonova NYE RAPPORTER Nye bøker Fornuftig bruk av forbrukslån De siste ti årene har det vært en femdobling i antall forbrukslån, men lånebeløpet har stått på stedet hvil, nemlig kroner i snitt. Folk flest har god kontroll over privatøkonomien, og kortsiktige forbrukslån er en fleksibel og god måte å finansiere ulike former for innkjøp på, sier NOVA-forsker Lars Gulbrandsen. Rapporten Gjeld til å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006 bygger på en landsrepresentativ undersøkelse med fokus på husholdningenes gjeld. Oppdragsgiver er GE Money Bank. Forbrukslån Andelen hushold som gjorde bruk av ulike typer usikret forbrukskreditt, økte fra 10 prosent i 1997, via 44 prosent i 2004 til 50 prosent i Det var imidlertid ingen økning av lånebeløpene: Både i 1997, 2004 og 2006 var snittverdien for lån av denne typen kroner. Veksten er dermed i antall kunder, ikke den enkelte husstands utestående kreditt, understreker Gulbrandsen. Overraskende nok er andelen som har forbrukslån og utestående lånebeløp det samme, uansett inntektsnivå. Det kortsiktige forbrukslånet har likhetstrekk med tradisjonell sparing ved at de tillater brukeren å fordele utgiftene over noen få tilbakebetalinger. Rentesatsene er høye, men kort løpetid og lave etableringskostnader gjør at de totale rentekostnadene ofte blir lave, forteller Gulbrandsen. Å oppta lån med sikkerhet i bolig blir oftest brukt når det dreier seg om større lånebeløp. Boliggjelden øker Norske husholdningers gjeld øker stadig, og hovedtyngden av gjelden er boliggjeld. Høsten 1997 hadde 64 prosent av husholdningene med hovedperson mellom 20 og 60 år boliggjeld. Sommeren 2006 var andelen økt til 78 prosent og snittbeløpet har doblet seg. Den økte boliggjelden må selvsagt sees i forhold til verdien av boligene som lånes, sier Gulbrandsen, og den sterke prisstigningen på boliger spiller her en stor rolle. Boliggjelden ligger i snitt på ( i 1997), mens nettoformuen er nesten 1,2 millioner i snitt. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup gjennom et nettbasert spørreskjema fra juni 2006, med drøyt 3000 svar. Tilsvarende undersøkelser er publisert i 1995, 1997 og Sykepleiere fra vikarbyrå En ny NOVA-rapport viser at knappe økonomiske rammer fører til at sykehusene stort sett kun bruker vikarbyråer for å løse akutte og kortsiktige bemanningsproblemer, langvarig bruk anses som for dyrt. I tillegg har flere sykehus nå startet egne interne byråer som et motsvar til de private. Vikarbyråene for dyre Loven om inn- og utleie av medisinsk helsepersonell som kom i 2001, var et ledd i moderniseringen av offentlig sektor. I starten brukte sykehusene ofte vikarer fra medisinske byråer i lengre vikariater, men slik bruk forekommer nesten ikke i dag. Nå unngår sykehusledelsen i det lengste å kjøpe tjenester fra byråer, og de leter aktivt etter måter å redusere bruken på, forteller Rannveig Dahle. Begrunnelsen er, paradoksalt nok, at dette er en svært dyr tjeneste. Tanken var at avdelingene skulle spare tid og ressurser ved å overlate jobben med å skaffe vikarer til byråene, men slik har det ikke gått, sier Dahle. Vikarbyråene priset seg på sett og vis ut av markedet. Rapporten Medisinske vikarbyråer. En sikkerhetsventil i et sårbart system? er skrevet av Rannveig Dahle og Marianne M. Østbye. Forfatterne undersøker hvordan medisinske institusjoner bruker eksterne vikarer, det hele sett fra et ledelsesperspektiv. Kildegrunnlaget i undersøkelsen bygger dels på intervjuer med avdelingsledere på to større sykehus, ett på Østlandet og ett i Nord-Norge. På ett av sykehusene ble også ledere i andre posisjoner og tillitsvalgte intervjuet. Egne vikarbyråer ved sykehusene Mens bruken av vikarer generelt går opp, har bruken av vikarer fra eksterne medisinske vikarbyråer gått ned. For å redusere kostnadene med eksterne vikarbyråer søker sykehusene å opprette sine egne, forteller Dahle. Flaskehalsen i alle sykehus er å få dekket helgevaktene, fordi ansatte har krav på to av tre helger fri. Pleiepersonale som ansettes i stillingsbrøker mindre enn 100 prosent, men som ønsker å arbeide mer, kan få tilbud om å knytte seg til det interne byrået. Ved det får sykehusene et mer fleksibelt personale som kan brukes der behovet er størst og særlig dekke kvelds- og helgevakter. Sykepleiere protesterer mot denne ordningen, som gjør deres arbeidssituasjon uforutsigbar. Stadig flere ønsker seg fulle stillinger, mens stadig færre får det. Dermed er «ufrivillig» deltid blitt et stort og økende problem, understreker Dahle. Foreløpig er det bare noen få sykehus som har slike egne byråer. Del av et større prosjekt Rapporten er en del av et større forskningsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd hvis hovedmål har vært å frambringe kunnskap om virkninger av lovendringen, med fokus på sykehusene. Les mer på

3 NY RAPPORT SEMINAR infonova 3 Marknadsleige og kommunale bustader Sjølv om husleigelova no tillet det, er marknadsleige for kommunale bustader framleis lite nytta. Fleirtalet av norske kommunar bruker anten husleiger som ligg på eit historisk fastsett nivå, eller som er utgifts- eller kostnadsdekkjande, syner ein ny NOVA-rapport. Hovudtema for rapporten Den kommunale utleiesektor er korleis kommunane fastset husleiga for bustadene dei leiger ut. Rapporten er skrive av Per Medby frå NIBR og NOVA-forskar Åsmund Langsether på oppdrag frå Husbanken. Nye kontraktar Husleigelova frå 1999 gjev Illustrasjonsfoto kommunane høve til å fastsetje husleige på utleigebustadene dei rår over til marknadsleige når dei inngår nye kontraktar. Kommunen kan så justere leiga til gjengs leige (ein moderert marknadsleige) kvart 3. år. Både kommune og leigetakar kan krevje dette. Rapporten syner litt overraskande at eit fleirtal av kommunane i undersøkinga (60 prosent) ikkje nyttar marknadsbasert leigefastsetjing ved nye kontraktar i nokon av bustadene dei rår over, fortel Langsether. Dei fleste kommunane som bruker marknadsleige, nyttar dessutan prinsippet berre i delar av bustadmassen sin. Kva politisk fleirtal det er i kommunen har heller ikkje noko å seie for kva fastsetjingsprinsipp som blir lagt til grunn. Berre 40 prosent av kommunane nyttar høvet til å justere leiga til gjengs leige. Fleire tema undersøkte Rapporten ser òg nærare på områda: storleiken på utleigesektoren, kor målretta utleigeverksemda er, eigedomsforholdet til dei utleigebustadene kommunen rår over, korleis utleigeverksemda er organisert, og kva rutinar kommunane bruker når dei handsamar bustadsøknadene. Ingen klagetilgang Studien stadfestar funn frå tidlegare undersøkingar som syner at mange kommunar har lite tilfredsstillande rutinar ved handsaming av bustadsøknader, seier Langsether. No har vi tala, og heile 60 prosent, flest småkommunar, har handsamingsrutinar som medfører at søkjarar blir sette på ei liste dersom søknaden deira formelt er i orden. Når ein bustad blir ledig, vurerer kommunen kven som skal få leigetilbodet, dei andre blir ståande på lista. Slik får ingen søkjarar direkte avslag på søknadene sine, og ingen klagetilgang blir utløyst, påpeikar Langsether. Denne praksisen følgjer ikkje reglane for god forvaltingsskikk, heller ikkje tilrådingane frå departementet. Makt, verdighet, myndiggjøring 3. september 2007 går NOVAs årlige seminar for barnevernfeltet av stabelen. Temaet i år er makt, verdighet og empowerment. Dette er sentrale begreper knyttet til barnevernfeltet. På seminaret vil det med utgangspunkt i fire aktuelle NOVA-prosjekter redegjøres for hvordan disse begrepene kommer til uttrykk i barnevernets praksis. Noe av hensikten med seminaret er å fokusere på når og hvordan makt kan komme til uttrykk i forholdet mellom barnevernsansatte og barnevernets klienter. Sentrale spørsmål i en slik sammenheng blir: På hvilke måter utøver barnevernet makt? Hvordan kan barnevernet ivareta klientenes verdighet? Hvordan kan barnevernet ivareta hensynet til empowement i sin praksis? Om prosjektene Makt er ikke noe som utøves i et kulturelt tomrom. Ett av prosjektene vil belyse maktfortellinger og fortolkning av disse i en kontekst hvor maktutøvelse er en tvetydig handling. Prosjektet om plasserte barn belyser spørsmålet om barna opplever barnevernet som en hjelp og støtte eller som en utøver av makt og kontroll. Og mødre som gang etter gang går til sak for å få omsorgsrett eller utvidet samvær gir formelle rettigheter dem en for sterk maktposisjon eller er det et uttrykk for avmakt? Prosjektet om barnevernets håndtering av saker om seksuelle overgrep mot barn reiser spørsmålet om barnevernet kan møte sine klienter med verdighet i saker som gjelder vold og seksuelle overgrep? Er det viktig at barnevernet ivaretar sine klienter med verdighet i slike saker og i så fall hvorfor? Empowerment er sentralt i barnevernets fremgangsmåter ved familierådslag. Bidrar familierådene i praksis til en form for myndiggjøring av barna og familiene deres eller tilslører ordningen maktforhold mellom partene fordi barnevernet tilslutt sitter med riset bak speilet? Blant innlederne finner vi NOVA-forskerne Elisiv Bakketeig, Nicole Hennum, Svein Mossige og Sturla Falck. Påmelding Påmeldingsfristen er 3. august Du melder deg på via NOVAs nettsider: Her finner du også programmet. Seminaret koster 500 kroner og finner sted i Forskningsveien 2A, Oslo, på GSK Konferansesenter.

4 Engebrigtsen, A.I. (2007). Exploring Gypsiness. Power, Exchange and Interdependence in a Transylvanian Village. New York: Berghahn Books Hvinden, B. (2007). Store misforståelser om EUs sosialpolitikk. Velferd. Magasinet for arbeid, velferd og helse, 96(3):24-25 Hvinden, B. & Johansson, H. (red.) (2007). Citizenship in Nordic Welfare States. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Routledge Advances in European Politics. London & New York: Routledge Hvinden, B. & Johansson, H. (2007). Conclusion: remaking social citizenship in the Nordic welfare states. I Johansson, H. & Hvinden, B. (red.): Citizenship in Nordic Welfare States. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. London & New York: Routledge, s Hellevik, T. (2007). Foreldres etableringsstøtte: fra plikt til frivillighet? Tidsskrift for samfunnsforskning, 48(1):33-61 Johansson, H. & Hvinden, B. (2007). Opening citizenship: why do we need a new understanding of social citizenship? I Johansson, H. & Hvinden, B. (red.): Citizenship in Nordic Welfare States. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. London & New York: Routledge, s Johansson, H. & Hvinden, B. (2007).What do we mean by active citizenship? I Johansson, H. & Hvinden, B. (red.): Citizenship in Nordic Welfare States. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. London & New York: Routledge, s Johansson, H. & Hvinden, B. (2007). Nordic activation reforms in a European context: a distinct universalistic model? I Johansson, H. & Hvinden, B. (red.): Citizenship in Nordic Welfare States. Dynamics of choice, duties and participation. London & New York: Routledge, s BØKER OG ARTIKLER Tidsskrift for ungdomsforskning Lappegård, T. & Slagsvold, B. (2007). Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) Ny stor undersøkelse om familie, arbeid og helse i Norge. Samfunnsspeilet, 2007(1):46-52 Moseng, B.U. (2007). Selvmordsatferd blant sammekjønnseksuelle kvinner og menn: funn fra nyere representative studier. Suicidologi, 12(1):3-8 Nordvik, V. (2007). The Oslo Metropolitan Housing Market. I Andersson, Å.E., Pettersson, L. & Strömquist, U. (red.): European Metropolitan Housing Markets. Berlin, Heidelberg & New York: Springer, s Romøren, T.I. (2007). Kommunale hjemmetjenester fra eldreomsorg til 'yngreomsorg'? Aldring og livsløp, (1):2-10 Sletten, M.A. (2007). Utsatt familieliv dårlig råd og problematferd blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning, 7(1):53-75 Sverdrup, S., Myrvold, T.M. & Kristofersen, L.B. (2007). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter. NIBR-rapport 2007:2. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning Valset, K., Naper, S.O, Claussen, B. & Dalgard, O.S. (2007). Does mastering have an effect on disability pensioning independent of health, and may it explain divides of education in the Oslo Health Survey? Scandinavian Journal of Public Health, 35(2): Vestel, V. & Smette, I. (2007). Fritidsklubben som forebyggende arena har den gått ut på dato? Tidsskrift for ungdomsforskning, 7(1): Yttrehus, S., Sandlie, H.C. & Skårberg, A. (2007). Fra bostedsløs til egen bolig. Fafo-rapport 2007:7 Vårens nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning inneholder artikler om unge folkevalgte, dårlig råd og problematferd blant ungdom, homonegativisme og homofobi i klasserommet, fritidsklubben som forebyggende arena, overstadig drikking og problemer knyttet til alkoholbruk blant skoleungdom samt kjønnsforskjeller i ungdoms bruk av PC, TV-spill og mobiltelefon. NOVA gir ut tidsskriftet i samarbeid med Fagbokforlaget. Les mer om siste nummer på NOVAs nettsider eller Returadresse: NOVA Pb Elisenberg 0208 Oslo Ansvarlig redaktør: Direktør Magnus Rindal I redaksjonen: Nina Eriksen Halvard Dyb InfoNOVA kommer ut fire ganger i året. Ønsker du å få infonova gratis i posten send melding via: telefon: faks: epost: Besøksadresse: Munthesgt Oslo Følg NOVA på nettet: ISSN Foto: PhotoDisc, FSI FontShop Int. Design: Bror Westblad

5 NY RAPPORT BESTILLINGSSEDDEL Somalisk og tamilsk ungdom De aller fleste somaliske og tamilske ungdommer ser ut til å bli godt integrert i det norske samfunnet: Når det gjelder nettverk, skoleprestasjoner og livsglede skiller somalisk og tamilsk ungdom seg lite fra norsk ungdom. Ada Engebrigtsen og Øivind Fuglerud har på oppdrag fra Redd Barna skrevet rapporten: Ungdom i flyktningfamilier. I rapporten sammenlikner de ungdom fra to flyktninggrupper med forskjellig bakgrunn og livsbetingelser i Norge: somaliske og tamilske. Kjønn spiller en svært viktig rolle for hva slags ungdomstid disse ungdommene får. Både tamilske og somaliske ungdommer, men spesielt tamilske jenter, fortalte om mye kontroll fra foreldrenes side og fra det tamilske samfunnet generelt. Tamilske jenter og gutter Tamilske ungdommer er svært lite utsatt for stoffmisbruk og kriminalitet og gjør det gjennomgående bra på skolen. De gir også utrykk for større tillit til norske institusjoner enn somaliske ungdommer gir. Tamilske ungdommer, og særlig jentene, rapporterer imidlertid om større psykiske plager enn andre ungdommer, og prosentandelen selvmordsforsøk er svært høy blant tamilske jenter. Somaliske jenter og gutter Somaliske ungdommer, spesielt jenter, ser ut til å ligne mer på norske når det gjelder foreldrekontroll, og rapporterer lite om psykiske plager. Flere somaliske ungdommer, og spesielt gutter, ser imidlertid ut til å være lite kontrollert av foreldre, og en liten gruppe somaliske gutter skårer høyt når det gjelder stoffmisbruk, kriminalitet og utsatthet for vold. Skole og lærere veien til et bedre liv? Ved siden av familien utgjør skolen senteret i disse ungdommenes liv. For mange, særlig jentene, er skolen den eneste arena for vennskap utenfor familien. Både tamilske og somaliske ungdommer er opptatt av å gjøre det bra på skolen og å få en god utdannelse. I begge gruppene ser det ut som de fleste klarer seg rimelig bra på skolen. Ettersom foreldrene til disse ungdommene har et gjennomsnittlig utdanningsnivå som ligger langt under nivået til de norske foreldrene, mener forskerne at skolen langt på vei virker utjevnende på sosioøkonomiske forskjeller mellom norske, tamilske og somaliske befolkningsgrupper. NOVA driver en aktiv og utadrettet forskningsformidling. Instituttet gir ut egne publikasjonsserier: en rapport og en skriftserie samt temahefter. Disse publikasjonene kan bestilles enkeltvis eller som årsabonnement. Se publikasjonsoversikten på følgende sider. Bestilling av enkelteksemplar Kryss av i den aktuelle ruten i publikasjonsoversikten, og send bestillingsseddelen til NOVA. Ønsker du flere eksemplar av en publikasjon, fører du opp tallet. Faktura blir sendt sammen med publikasjonene, porto er inkludert i prisen. Ved bestilling av ti eller flere eksemplarer av en og samme publikasjon er det 25 prosent avslag i prisen. Årsabonnement En kan tegne årsabonnement på NOVApublikasjonene ved å krysse av i den første ruten nedenfor og sende inn bestillingsseddelen. Publikasjonene vil da bli tilsendt etter hvert som de kommer ut. Årsprisen for 2007 er kr 2800,. Abonnementet varer til det blir sagt opp. Alle abonnentene få også infonova i posten. info-nova Informasjonsbladet infonova kommer ut fire ganger i året. Her presenterer vi aktuelle forskningsprosjekter og andre aktiviteter ved NOVA. Du finner også en oversikt over publikasjoner som instituttet gir ut, og oversikter over artikler og bøker som medarbeiderene har publisert andre steder. InfoNOVA finnes også i elektronisk utgave på nettstedet til instituttet. NAVN Jeg bestiller et årsabonnement på NOVApublikasjoner (gjelder rapporter, skriftserie, temahefter) Jeg ønsker å få infonova gratis tilsendt Se enkeltbestillingene på følgende sider ARBEIDSSTED ADRESSE TELEFON E-POSTADR. Faktura blir sendt sammen med publikasjonene Bestilling av publikasjoner kan også skje via faks eller epost til Forskingsinstituttet NOVA, Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo. Faks: , epost: På nettsidene våre kan du også bestille publikasjoner elektronisk ved hjelp av handlevognløsningen.

6 NOVAbestilling NOVA-rapporter :16 Ungdom, idrett og friluftsliv. Skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 1992 til 2002, av Åse Strandbu og Olve Krange (kr 180) 2004:17 Innvandrerkvinner i Groruddalen mellom idealer for modernitet og tradisjon, av Gunhild R. Farstad (kr 180) 2004:18 Nordisk barnevern. Terskelen for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvang, Turid V. Grinde (red.) (kr 300) 2005:1 Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder. Konsekvenser, tilpasninger og vurderinger, av KarenSofie Pettersen (kr 100) 2005:2 Tatere og Misjonen. Mangfold, makt og motstand, av KarenSofie Pettersen (kr 300) 2005:3 Skeive dager En rusundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 120) 2005:4 Smerte og livsmot. En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme, av Jon Ivar Elstad, Lars Grue & John Eriksen (kr 150) 2005:5 Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom, av Leila Torgersen (kr 230) 2005:6 «Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen». Om ungdom som oppholdt seg rundt Plata, av Sveinung Sandberg & Willy Pedersen (kr 100) 2005:7 Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift til Kari Killén, Anna L. von der Lippe & Simon R. Wilkinson (red.) (kr 230) 2005:8 Unge uførepensjonister. Hvem er de, og hvor kommer de fra? av Morten Blekesaune (kr 130) 2005:9 Omsorgstjenester med mangfold? Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn, av Reidun Ingebretsen & Tor Inge Romøren (kr 150) 2005:10 Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen, av Camilla J. Larsen & Willy Pedersen (kr 230) 2005:11 Morgendagens eldre. En sammenligning av verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre, Britt Slagsvold & Per Erik Solem (red.) (kr 230) 2005:12 Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusførebygging, av Ingrid Smette (kr 130) 2005:13 Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid, av Reidun Ingebretsen (kr 130) 2005:14 Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne, av Lars Gulbrandsen (kr 150) 2005:15 Forvaltning som yrke. Autonomi, skjønn og kompetanse i forvaltningen av trygd og sosiale tjenester, av Jornn T. Jessen (kr 180) 2005:16 Alkoholforebygging fra ung til ung. En effektevaluering av Juventes FRISTIL, av Geir H. Moshuus (kr 130) 2005:17 Bolig med kommunens bistand. En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet, av Åsmund Langsether (kr 180) 2005:18 Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre. En litteraturstudie, av Trude B. Nergård (kr 130) 2005:19 Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen, av Thomas Nordahl (kr 230) 2005:20 Innvandrerungdom integrasjon og marginalisering, av Tormod Øia (kr 120) 2005:21 «Likestillingsprosjektets» barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002, av Kristinn Hegna (kr 180) 2005:22 På egne ben. Unges etableringsfase i Norge, av Tale Hellevik (kr 280) 2005:23 Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester, av Viggo Nordvik (kr 120) 2005:24 «Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt.» Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren, av Marie Louise Seeberg & Rannveig Dahle (kr 120) 2006:1 Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet, Vigdis Hegna Myrvang (kr 400) 2006:2 En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt, Anne Brita Thorød (kr 220) 2006:3 Bolig og levekår i Norge En artikkelsamling, Lars Gulbransen (red.) (kr 110) 2006:4 Boforhold for pensjonister med bostøtte, Viggo Nordvik, Hans Christian Sandlie & Lars Gulbrandsen (kr 180) 2006:5 Statlig oppfølging av IA-avtalen. Tiltak ved redusert arbeidsevne, Margaret Ford (kr 110) 2006:6 Hva sier loven hva tror folk? Åsmund Langsether & Hans Christian Sandlie (kr 110) 2006:7 Diabetes og livskvalitet, Siri Næss & John Eriksen (kr 180) 2006:8 Arbeid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST, Karen-Sofie Pettersen & Dag Olberg (kr 200) 2006:9 Brukerundersøkelser i barnevernsinstitusjonene, Heidi Gautun, Karin Sasaoka & Cay Gjerustad (kr 180) 2006:10 Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet, Vigdis Hegna Myrvang (kr 400) 2006:11 Å leve med epilepsi, Pia Ianke & John Eriksen (kr 200) 2006:12 Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? Trude B. Nergård (kr 100) 2006:13 «Helgerud er en oase!» En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Pia E. Ianke & Anne B. Thorød (kr 150) 2006:14 Education and Civic Engagement among Norwegian Youths, Jon Lauglo & Tormod Øia (kr 250) 2006:15 Eldre år, lokale variasjoner, Britt Slagsvold & Svein Olav Daatland (red.) (kr 220) 2006:16 Fattige innvandrerbarn, Tormod Øia, Anne Skevik Grødem & Olve Krange (kr 120) 2006:17 Tiltak rettet mot barn og ungdom. Evaluering av Handlingsplan Oslo indre øst, Kirsten Danielsen & Tormod Øia (kr 200) 2006:18 Hva er det med familieråd? Samlerapport fra prosjektet: «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge», Sturla Falck (red.) (kr 350) 2006:19 Tracing UMAs families. A comparative study of some European countries practices and experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers, Kirsten Danielsen og Marie Louise Seeberg (kr 100)

7 NOVAbestilling 3 NOVA-rapporter 2007:1 Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie, Kristinn Hegna (kr 280) 2007:2 Aktiv Oslo-ungdom. En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn, Åse Strandbu & Anders Bakken (kr 170) 2007:3 Ungdom i flyktningfamilier. Familie og vennskap trygghet og frihet, Ada Engebrigtsen & Øivind Fuglerud (kr 130) 2007:4 Medisinske vikarbyråer. En sikkerhetsventil i et sårbart system?, Rannveig Dahle & Marianne M. Østbye (kr 110) 2007:5 Kommunen som boligeier. Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger, Åsmund Langsether & Anna Skårberg (kr 180) 2007:6 Ung i Oslo. Levekår og sosiale forskjeller, Tormod Øia (kr 200) 2007:7 Fremstilling av barnevern i løssalgspressen. En innholdsanalyse av artikler om barnevern i VG og Dagbladet, Edda Stang (kr 150) 2007:8 Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder, Viggo Nordvik & Per Medby (kr 100) 2007:9 Minoritetsperspektiver på norsk familievern. Klienters erfaringer fra møtet med familievernkontoret, Gro Saltnes Lopez (kr 250) 2007:11 Gjeld å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006, Lars Gulbrandsen (kr 120) 2007:12 Den kommunale utleiesektor. Struktur, forvaltning, husleiefastsettelse, Per Medby & Åsmund Langsether (kr 140) Skriftserie :4 Hjelp til barn som har foreldre med psykiske lidelser. Evaluering av prosjektet og virksomheten «Du er ikke den eneste» et gruppetilbud med psykopedagogisk tilnærming til barn og unge som har foreldre med psykisk lidelse, av Anne Solberg (kr 100) 2003:5 Boligetablering, dokumentavgift og boligsparing for unge, av Lars Gulbrandsen (kr 100) 2003:6 Etablering, generasjonsulikhet og generasjonsoverføringer i boligsektoren, av Åsmund Langsether (kr 100) 2003:7 De frivillige organsiasjoners rolle i aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, av Ivan Harsløf (kr 100) 2003:8 Old age is not for sissies. A study in constructing self, community and old age in a new age, av Susan Lingsom (kr 100) 2003:9 Barns levekår. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag, av Mona Sandbæk og Christin Knudsen Sture (kr 150) 2004:1 Somaliere i eksil i Norge, av Ada Engebrigtsen og Gunhild Regland Farstad (kr 120) 2004:2 Hva kan vi lære av Danmark? av Einar Øverbye (kr 100) 2004:3 Mødre med barn i kontantstøttealder, av Charlotte Koren og Christin Knudsen Sture (kr 100) 2004:4 Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet, av Tale Hellevik og Viggo Nordvik (kr 150) 2004:5 Se der hacker bestefar, eller bestemor på anbud. Avisene og de eldre, av Kirsten Danielsen & Kirsti Valset (kr 80) 2005:1 Er den norske opinionen en bremsekloss mot velferdspolitiske reformer? av AnnHelén Bay (kr 50) 2005:2 Evaluering av Foreldretelefonen, av Christer Hyggen (kr 80) 2005:3 Lesbiske og homofile arbeidstakere en pilotundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 90) 2005:4 Diskriminering en litteraturgjennomgang, av Kirsten Danielsen (kr 80) 2005:5 Unge uføres avgang fra arbeidslivet, av May-Len Skilbrei (kr 50) 2005:6 Two technical choices with critical implications. Issues in Scandinavian pension reform, av Axel West Pedersen (kr 80) 2005:7 Nordiske surveyundersøkelser av barn og unges levekår , av Cay Gjerustad & Mira Aa. Sletten (kr 120) 2005:8 Opplevelse. En prosessevaluering av Juventes FRISTILmodul, av Karin Sasaoka (kr 80) 2006:1 Bruk av khat i Norge. Nytelse og lidelse, Tore Gundersen (kr 100) 2006:2 Implementering av Nettungen. Evaluering av et arbeid for å bedre samarbeidet omkring barn og unges psykiske helse, Cay Gjerustad (kr 110) 2006:3 Det kommunale leiemarkedet. Et bakgrunnsnotat for en empirisk undersøkelse av husleiefastsettelsen i kommunale utleieboliger, Per Medby & Åsmund Langsether (kr 80) 2007:1 Registerdatabase for forskning om boligspørsmål. Lars Gulbrandsen & Thorbjørn Hansen (kr 100) 2007:2 Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen: Nett- og telefontjenester. En kartlegging utført på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Margaret Ford (kr 70) 2007:3 Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor. En kunnskapsoversikt. Thorbjørn Hansen, Viggo Nordvik & Axel West Pedersen (kr 100) NOVA temahefte 2002:1 Fra idé til virkelighet. En modell for koordinering og drift av det forebyggende barne og ungdomsarbeidet, av Bente Brostrøm (kr 150) 2002:2 Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport midtveis, av Lars Gulbrandsen (kr 130) 2005:1 Hvordan målene ble nådd. Hovedlinjer og erfaringer i norsk boligpolitikk, av Tore W. Kiøsterud (kr 230) 2006:1 Én skandinavisk boligmodell? Historien om et sosialdemokratisk eierland og et sosialdemokratisk leieboerland, av Erling Annaniassen (kr 170) 2006:2 Dokumentasjon «Ung i Oslo 2006», av Kirsti Valset & Tormod Øia (kr 110)

8 (Bestillingsseddelen kan du brette, stifte og sende til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Pb 3223 Elisenberg 0208 Oslo Porto

i n f o - Nr. 3 07 Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Hvordan går det med barnevernsbarna?

i n f o - Nr. 3 07 Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Hvordan går det med barnevernsbarna? i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 07 Trøst gir barna trygghet Nye nettsider Seniorer i arbeidslivet Konferanser Bøker og artikler Grenser for

Detaljer

Løft for boligforskningen. Dette er et løft for boligforskningen

Løft for boligforskningen. Dette er et løft for boligforskningen i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 1 07 Seksualitet, selvmord og rusbruk Har vi blitt sykere? Flyktningers boforhold Helsearbeidsplasser i endring

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

Nye blikk på innvandring

Nye blikk på innvandring i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 1 06 Nye blikk på innvandring Nye blikk på innvandring En data- og kunnskapsbank over nyere innvandring til Norge

Detaljer

Marie Louise Seeberg, NOVA

Marie Louise Seeberg, NOVA i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 07 Vald og seksuelle overgrep Transnasjonal mobilisering Forsking om psykisk helse Barnefattigdom i Norden Samlivskurs

Detaljer

I planperioden vil barneverns- og ungdomsforskinga

I planperioden vil barneverns- og ungdomsforskinga i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 05 Nye satsingar for NOVA Skuleprestasjonar og busituasjon Nye venemønstre Integrering Omsorg for eldre innvandrarar

Detaljer

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 2 05 Barneverntjenestens hverdag Nye rapporter Forskning og formidling Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 06 11 millionar til skuleforsking Familieråd fungerer Besteforeldre i dag Internasjonale impulsar Nye tankar

Detaljer

NOVA har starta eit nytt strategisk instituttprogram

NOVA har starta eit nytt strategisk instituttprogram i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 2 06 Europeisk velferdspolitikk Familiepolitikken i endring NOVA jubilerer Idrett, kjønn og kultur Ut av arbeidslivet

Detaljer

Fattig i et rikt land

Fattig i et rikt land i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 1 05 Fattig i et rikt land Nye doktorander Tema fattigdom: to prosjekter Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Nye tall om ungdom Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Kristinn Hegna Opplever homofile og lesbiske ungdommer negative reaksjoner og mobbing på bakgrunn av sin seksuelle orientering?

Detaljer

I løpet av dei siste åra har temaet funksjonshemming

I løpet av dei siste åra har temaet funksjonshemming i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 04 Fokus på funksjonshemming «Rudenga»- eit samfunn bygd på skilnader Seksuell utnytting av barn og unge Oppvekst

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9 Introduksjon Ingrid Smette Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Kristinn Hegna Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Hvem? Ungdom mellom 13 og 24 år som har bodd i Norge opp

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

- du ser det ikke før du tror det.

- du ser det ikke før du tror det. - du ser det ikke før du tror det. Hvordan lage gode beredskapsplaner mot vold og seksuelle overgrep i barnehager, skoler og helsestasjoner. Workshop for ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner.

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Hvor langt strekker familiens ansvar seg?

Hvor langt strekker familiens ansvar seg? Hvor langt strekker familiens ansvar seg? Hvem skal ha hovedansvaret for å dekke sosiale behov som omsorg og økonomisk trygghet familien eller velferdsstaten? Folkemeningen om denne ansvarsdelingen varierer

Detaljer

FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær

FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær «Aktive muligheter» Om samarbeidsprosjektet Følgeforsking Nasjonal kartlegging I. Samarbeidsprosjektet «Aktive muligheter» Fire kommunar/bydelar

Detaljer

NOVA prosjekter Nummer Arkivkode Innhold

NOVA prosjekter Nummer Arkivkode Innhold NOVA prosjekter Nummer Arkivkode Innhold 80 320-0 Diverse korttidsprosjekt - korttidsoppdrag Skeive dager 2003 - En rusvaneundersøkelse Lærebok om funksjonshemning Prosjekt om lesbiskes helse Hvem skal

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2005 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2005 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Barndommens tid og foreldres arbeidsliv Brita Bungum NTNU Forskning om familie og arbeid har hatt hovedfokus på hvordan foreldre opplever å kombinere

Detaljer

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden En tapt generasjon Politikk Omfang

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2013

CURRICULUM VITAE Mars 2013 CURRICULUM VITAE Mars 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Per Medby Født: 14.06.1969 Akademisk grad: Cand. Polit Stilling:

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 2007 Forord Jeg er glad for å kunne presentere Handlingsplanen for likestilling i barnehagen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Støtter barne- og ungdomsarbeid

Støtter barne- og ungdomsarbeid Støtter barne- og ungdomsarbeid Innledning reidar og gunnar holsts legat har som hovedmål å yte støtte til tiltak som er rettet mot barne- og ungdomsarbeid. Tildeling av midler kan skje til enkeltpersoner,

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Svar på høring vedrørende forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger

Svar på høring vedrørende forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18379810 Universitets- og høgskolerådet Turid Løyte Hansen Deres ref.: Vår ref.: 16/14954-2 Saksbehandler:

Detaljer

Korleis sikre gode forhold for idrett og friluftsliv gjennom aktiv kommuneplanlegging?

Korleis sikre gode forhold for idrett og friluftsliv gjennom aktiv kommuneplanlegging? Korleis sikre gode forhold for idrett og friluftsliv gjennom aktiv kommuneplanlegging? Petter Jenset Prosjektleiar friluftsliv Møre og Romsdal fylkeskommune tirsdag 13. mars 2012 Kvifor legge til rette

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Likestilling hjemme. Tre innlegg

Likestilling hjemme. Tre innlegg Likestilling hjemme. Tre innlegg 1. Deling av husarbeid og omsorgsoppgaver for barn Ragnhild Steen Jensen, ISF, og Ivar Lima, NOVA 2. Holdninger til likestilling, Tale Hellevik, NOVA 3. Deling av husholdsoppgaver

Detaljer

Holdninger, levekår og livsløp

Holdninger, levekår og livsløp Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen og Bjørn R. Lescher-Nuland (red.) Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile UNIVERSITETSFORLAGET Forord 9 Kapittel 1 Forskning

Detaljer

Implementering av Nettungen

Implementering av Nettungen Implementering av Nettungen Evaluering av et arbeid for å bedre samarbeidet omkring barn og unges psykiske helse Cay Gjerustad Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Helsefremmende skoler

Helsefremmende skoler Helsefremmende skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver Ballangen s. 1 Foto: Bjarne Eriksen s. 2 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1990, 2000, 2010 (*BMI 30, or about 30 lbs. overweight for 5 4 person)

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007 Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne Wenche Jonassen - 2007 1 Wenche Jonassen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat januar. 2007 Forskning og

Detaljer

Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG

Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG Skadeforebyggende forum 27. November Oslo Marijke Veenstra NOVA, HiOA Seksjon for Aldersforskning og boligstudier Antall personer

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

Ungdomskultur og gode fellesskap

Ungdomskultur og gode fellesskap Ungdomskultur og gode fellesskap 1 Ungdomskultur som spenningsfelt Ungdomskulturen kan forstås som et spenningsfelt mellom ungdommen og samfunnet - mellom tilpasning og utprøving og mellom fantasi og virkelighet.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Omsorg og styring Hva skjer i eldreomsorgen? Ullevål Universitetssykehus 10/2-2015 Heidi Haukelien

Omsorg og styring Hva skjer i eldreomsorgen? Ullevål Universitetssykehus 10/2-2015 Heidi Haukelien Omsorg og styring Hva skjer i eldreomsorgen? Ullevål Universitetssykehus 10/2-2015 Heidi Haukelien Min bakgrunn Utdannet ved Høgskolen i Telemark 1983 Arbeidet på sykehjem frem til 1990 Underviste på Telemark

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

En som kommer når det virkelig trengs

En som kommer når det virkelig trengs En som kommer når det virkelig trengs De aller fleste i Norge har en venn, en som stiller opp når det virkelig gjelder. Men noen er mer utsatt for å mangle nære relasjoner og kontakt med andre. Grupper

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Statistikk over barnevernsklienter

Statistikk over barnevernsklienter Statistikk over barnevernsklienter Mechthild Opperud, mechthild.opperud@broadpark.no 18.11.2013 Dette notat inneholder offisiell statistikk over antall barnevernklienter og utbredelse av tiltak 2008-2012,

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

DEMOKRATI OG VELFERD. Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter

DEMOKRATI OG VELFERD. Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter DEMOKRATI OG VELFERD Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter Tema Kjennetegn ved den norske velferdsstaten, med særlig vekt på trygdesystemet og brukermedvirkning Sosial

Detaljer

Sammendrag : del I og del I I av forskningsrappo rten

Sammendrag : del I og del I I av forskningsrappo rten Fakultet for helse - og sosialfag Røa seniorsenter Sammendrag : del I og del I I av forskningsrappo rten Morgendagens aktivitetssentre - noe helt nytt. Elisabeth L. Aase Høgskolen i Telemark Desember 2015

Detaljer

2002 ÅRSMELDING N O V A

2002 ÅRSMELDING N O V A 2002 ÅRSMELDING N O V A Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA ble etablert i 1996 som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Utdanningsog

Detaljer

Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser

Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser Tilmann von Soest, NOVA E-post: tvs@nova.no Det er viktig med forskning på barn og ungdom, fordi: Barn

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 HiBs satsing på Teknologi i Helse og OMsorg Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 Mari S. Berge Stipendiat ved Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest 2006

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Leksehjelp. FAU Gautesete skole 8. mai 2014

Leksehjelp. FAU Gautesete skole 8. mai 2014 Leksehjelp FAU Gautesete skole 8. mai 2014 Foreldreundersøkelsen 9. trinn 3. 6. trinn Leksehjelpen et supplement For elever kan det være inspirerende å få leksehjelp av andre enn foreldre og lærere. Mange

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet.

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. UNIVERSITETET I BERGEN HEMIL-senteret Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. NTpF 22.05. 2014 Ingfrid Vaksdal Brattabø,

Detaljer

Pengespill og dataspill Endringer over to år blant ungdommer i Norge

Pengespill og dataspill Endringer over to år blant ungdommer i Norge Pengespill og dataspill Endringer over to år blant ungdommer i Norge GEIR SCOTT BRUNBORG, MARIANNE BANG HANSEN & LARS ROAR FRØYLAND RAPPORT NR 2/13 NOVA NORSK INSTITUTT FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Innhold. kapittel 1 samfunnsfagenes bidrag til kunnskap om psykisk helse og psykiske helsetjenester... 13

Innhold. kapittel 1 samfunnsfagenes bidrag til kunnskap om psykisk helse og psykiske helsetjenester... 13 Innhold kapittel 1 samfunnsfagenes bidrag til kunnskap om psykisk helse og psykiske helsetjenester.................. 13 Reidun Norvoll Innledning..........................................................

Detaljer