Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA"

Transkript

1 i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr Barneverntjenestens hverdag Nye rapporter Forskning og formidling Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet: Barneverntjenestens hverdag Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA Barnevernforskning er et av NOVAs sentrale forskningsområder og instituttet har besluttet å forsterke satsingen på dette område i årene fremover. I inneværende år har satsingen form av en strategisk instituttsatsing hvis mål er å utvikle langsiktige prosjekter med tanke på kompetansebygging i barnevernforskningen og rekruttering av nye medarbeidere. Hovedfokuset i satsingen er den kommunale barneverntjenestens hverdag. Et sentralt mål i denne satsingen er å identifisere og å synliggjøre de ulike kunnskapstradisjonene som er i bruk i det kommunale barnevernet. En kunnskapstradisjon har betydning for hva barnevernet ser når de forholder seg til en sak, og hvordan de forholder seg til saken. Hovedproblemstillingen er: Hvilke kunnskapstradisjoner kommer til anvendelse i barnevernet, og kommer denne kunnskapen barna til gode på noen måte? Delmålene vil rette seg mot: Bruk og valg av kunnskapstradisjoner. Hvilke kunnskapstradisjoner trekkes veksler på ved barnevernskontorer? Hvor bevisst er barnevernsarbeidere på de ulike kunnskapstradisjonene som de bruker? Hvilken betydning får kunnskapen for hvordan barnevernet møter barn og foreldre? Hvilke mekanismer fører til at noen kunnskapstradisjoner velges framfor andre? Hvordan og hvorfor marginaliseres noen former for kunnskap? Hvilke normsystemer finner vi innenfor de ulike kunnskapstradisjonene som brukes? fstop 2002 Hva skjer når kunnskapstradisjoner som står i motsetning til hverandre kommer til anvendelse samtidig? Hvilken rolle spiller barneverntjenestens rammebetingelser (økonomiske ressurser, organisering av tjenester, eksperttilgjengelighet, og så videre) i valg og bruk av kunnskap? Et søkelys på den kommunale barneverntjenestens daglige arbeid vil favne mangfoldet av barn og familier som er i kontakt med barneverntjenesten og kompleksiteten ved mange av sakene. Det er viktig å gjøre barneverntjenesten sensitiv på sin egen kunnskapsproduksjon om barn og familier når de vurderer og uttaler seg om et barn, og på hvilke konsekvenser kunnskapsvalg får for hvordan barneverntjenesten møter barn og familier.

2 2 info-nova Nye rapporter Nytt prosjekt Forebygging av omsorgssvikt Vi kan forebygge omsorgssvikt i mye større grad enn vi gjør i dag, vi har kunnskapen, skriver Kari Killén i jubileumsskriftet NOVA gav ut til 70-årdagen hennes. Killén har arbeidet med å fremme forståelse, forebygging og behandling av mishandlete og forsømte barn de siste 20 årene. Hun har arbeidet over hele verden noe publikasjonen bærer preg av. Bærebjelker i Killéns arbeid er vektlegging av tidlig diagnose av omsorgssvikt, tidlig diagnose av alvorlig tilknytningsforstyrrelse og forebygging gjennom utdanning av helsepersonell til skjerpet observasjon. I tillegg er kontaktskaping med utsatte foreldre og tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, primær og sekundær helsetjeneste, sosialetat, skole og politi sentralt i hennes utrettelige virksomhet. Jubileumsskriftet framlegger teori og empirisk forskning om konsekvenser av tilknytning. Det presenterer forskning om omsorgssvikt på ulike alderstrinn: under fosterstadiet, i førskoletiden, i skolealder og i ungdomstid. Arbeidene samler interessen rundt forebygging av psykiske skader. Siste del av publikasjonen er viet samfunnet sitt forhold til omsorgssvikt, både fallgruver og muligheter som samfunnet har for å se og hjelpe de sårbare barna og deres foresatte. Både klinisk erfaring og kvalitative undersøkelser viser oss at barn overlever omsorgssvikt best dersom de får hjelp til å bearbeide sin opplevelse av omsorgssviktsituasjonen mens de befinner seg i den og dessuten utvikler en tryggere tilknytning utenfor familien, skriver Killén. Vi må ta konsekvensen av denne kunnskapen. Prisen vi betaler for ikke å forebygge er for stor både i smerte og penger. Rapporten er redigert av Anna L. von der Lippe ved Universitetet i Oslo og Simon R. Wilkinson ved Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri. Artiklene er innlegg fra jubileumsseminaret som ble holdt i april 2004, samt et nyskrevet innlegg. Publikasjonen er delt i tre deler: en teoretisk og empirisk del som omhandler tilknytning som i dag er Killéns forskningsfelt, en del om omsorgssvikt og forebygging og til slutt en del som handler om samfunnets ansvar for omsorgssvikt. Publikasjonen innledes med statsråd Laila Dåvøys hilsen til jubilanten. Morgendagens eldre Mye tyder på at morgendagens brukere av pleie- og omsorgstjenester vil være mindre beskjedne, stille større krav og ønske å bestemme mer selv. Dette kommer fram i rapporten «Morgendagens eldre» redigert av Britt Slagsvold og Per Erik Solem. Gjennom fjorten kapitler tar rapporten for seg spørsmål om nye generasjoner av eldre kan tenkes å bli annerledes enn dagens eldre er: Vil de nye eldre tenke og mene annerledes enn dagens eldre og ha andre preferanser, og vil endringer i familiestrukturen vil påvirke mulighetene for uformell hjelp og støtte? Resultatene peker i retning av at morgendagens pleieog omsorgstjenester vil møte brukere som er mindre beskjedne, stiller større krav og vil bestemme mer selv. De kan i noe større grad forventes å ha individualistiske verdier med vekt på personlige prestasjoner, nytelse og opplevelser, og de vil legge mindre vekt på tradisjonalistiske verdier som konformitet og beskjedenhet. Aldringen kan imidlertid, i den grad den medfører skrøpelighet og hjelpebehov, gjøre det vanskelig å leve opp til individualistiske verdier, og for noen kan det resultere i depresjon og passivitet. Skilte gamle foreldre vil bli vanligere i fremtiden, og det kan være en risikofaktor for tilgangen til omsorg fra barna. Økningen i antall samboende synes det derimot å være liten grunn til å uroe seg over. Samboere får i dag like sterk følelsesmessig støtte fra svigerfamilien som gifte og gir like mye hjelp til partnerens foreldre. Tjenestene kan i framtiden få større avlastning fra «moderne» menn som tar større del i huslige og sosiale oppgaver. Men samlet sett synes ikke nye kjønnsroller å få stor betydning for hjelp til gamle foreldre verken i positiv eller negativ retning. Andre endringer som rapporten berører, er at forskyvningen i retning av flere gamle gjør at tjenestene må være forberedt på større oppgaver, f.eks. i forhold til et betydelig større antall eldre med depressive lidelser. Forskjellene mellom kvinner og menn i helsevaner er i ferd med å bli mindre ved at først og fremst kvinners helsevaner endres. Økt utdanning synes å være noe av det viktigste som bidrar til utjevning. Rapporten bygger på «Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)». Utvalget på 5600 personer i alderen år er hentet fra 30 kommuner i fire regioner, og refleksjonene rundt mulige endringer er basert på sammenlikninger mellom de ulike alderskohortene. Les mer om NorLAG på NOVAs hjemmesider.

3 info-nova 3 Forskning og formidling Sårbare ungdom med rusproblem NOVA-rapporten «Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen» syner at ungdom med rusproblem har langt større risiko enn andre ungdomar for å råke ut for uønskt seksuell interesse og overgrep. Rapporten er skriven av Camilla Jordheim Larsen og Willy Pedersen som har intervjua 60 unge menneske som hadde ein livssituasjon som gav økt risiko for overgrep, sal og byte av seksuelle tenester. Relasjonar der seksualitet vert brukt som eit middel for å oppnå andre gode, var meir utbredt i gruppa enn blant andre ungdomar. Dette gjaldt både gutar og jenter. Forskarane avdekka to former for seksuelle byterelasjonar som var forholdsvis utbreidde. Den første gjeld tenåringsgutar som heng hos vaksne menn som gjev dei pengar, røyk, alkohol eller vartar opp med spennande aktivitetar. I ein del tilfelle handlar nok dette om utveksling av seksuelle tenester mellom vaksne og mindreårige. Berre gutar som hadde utstrakt ruserfaring eller -problem hadde kjennskap til slike menn i lokalsamfunn og nabolag. Den andre forma handlar om jenter tidleg i tenåra som får eldre kjærastar som gjev dei alkohol, stoff og andre gode. Mange jenter opplevde det som greitt å bruke seksualiteten sin bevisst, både i kjærastforhold og utanfor. Dei meinte dette var betre enn å selje sex til framande, nokre dei fleste opplevde som langt meir skadeleg. Les meir på NOVA-dagen mai i år gikk NOVA-dagen av stabelen for tredje gang. Denne gangen var det migrasjonsforskningen på NOVA som var hovedtemaet. Nærmere 120 oppmøtte fikk høre innlegg fra Axel West Pedersen, Kirsten Danielsen og Thomas Michael Walle, med påfølgende kommentarer fra assisterende direktør i UDI, Manuela Ramin- Osmundsen. Det faglige programmet ble avsluttet ved at instituttets styreleder, Lise Kjølsrød, delte ut en populær og fortjent NOVA-pris til Lars Grue. Grue Manuela Ramin-Osmundsen har i en årrekke vært en sentral person innen forsknings- og formidlingsarbeidet i forhold til funksjonshemmede. Nordisk barnevern En ny studie av barnevernet i Norden viser at det er forskjeller med hensyn til hvor alvorlig én og samme barnevernssak vurderes fra land til land. Forskjellene bunner i ulike syn og holdninger til hvordan barnevernsproblemer oppfattes, og i hvilken grad situasjonen vurderes ut fra foreldrenes problemer eller barnets behov, sier forsker Turid Vogt Grinde ved NOVA. Hun er redaktør for rapporten: Nordisk barnevern. Terskelen for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvang. Første del rapporten er viet en kvalitativ studie hvor grupper av danske, islandske og norske saksbehandlere har drøftet fem sentrale typer av barnevernsaker. I del to presenteres erfaringer fra en intervjuundersøkelse blant dommere og fylkesnemdsledere i forhold til beslutningsprosessen ved tvangsvedtak. Landenes lovbestemmelser om barnevern signaliserer nasjonale variasjoner i normer og verdier og i hvordan hensynet til foreldre og barn vektlegges. I Danmark legges det relativt sett større vekt på hensynet til foreldrene, i Norge mer på hensynet til barna. Tidsskrift for ungdomsforskning NOVA gir ut Tidsskrift for ungdomsforskning i samarbeid med Fagbokforlaget. Årets vårnummer inneholder blant annet disse artiklene: Ulikhet i osloskolen Går ungdom med ulik sosial bakgrunn, fra øst og vest, på de samme skolene? I hvilken grad har skolereformer medført endringer? Av Marianne N. Hansen Uforenlige kroppskulturer? Minoritetsjenters tilpasning, refleksivitet og overskridelse av kroppskulturer. Av Åse Strandbu «Foreldrelanging» og ungdomsfyll Bidrar foreldre til fyll eller fornuftige drikkevaner når de gir ungdom alkohol? Av H. Pape & E.S. Storvoll Ungdom og etablering Artikkelen ser unges etableringsfase i sammenheng med velferdsordninger og forsørgingskilder. Av T. Hellevik

4 EKSTERNE PUBLIKASJONER Andenæs, A. (2005). Neutral Claims Gendered Meanings: Parenthood and Developmental Psychology in a Modern Welfare State. Feminism & Psychology, 15(2): Andenæs, A. (2005). Takke meg til litt norsk tidsklemme Backe-Hansen, E. (2005). Rusmiddelmisbruk og foreldreskap en dårlig kombinasjon? Rus & avhengighet, (3):26 27 Daatland, S.O. (2005). Hvor gammel vil du være? Om aldersidentiteter og subjektiv alder. Aldring og livløp, 22(2):2 7 Ericsson, K. & Simonsen, E. (2005). Krigsbarn i fredstid. Oslo: Universitetsforlaget Falck, S. (2005). Restorative Justice: A giant leap or just another tool for the criminal justice system? I Restorative Justice in Europe: Where are we heading? The third conference of the European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice. Budapest (Hungary), October Publisert på nettadressen: readingroom/plenaries.pdf Falck, S. (2005). Straff og pedagogikk sosialiseringssystem i konflikt. Fem teser og antiteser om kriminalomsorg og undervisning. I Langelid, T. & Manger, T. (red.): Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget, s Gulbrandsen, L. (2005). Mangel på førskolelærere et evig tilbakevendende problem. Søkelys på arbeidsmarkedet, (1):11 18 Ingebretsen, R. (2005). Kulturelt mangfold i omsorgen. Aldring og livløp, 22(2):8 13 Hennum, N. (2005). Å være foreldre for ungdom: en balansekunst mellom kjærlighet og autoritet. I Brunstad, P.O. & Evenshaug, T. (red.): Å være voksen i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Larsen, C.J., Sandberg, S. & Pedersen, W. (2005). Tunge kyss lette identiteter? Sosiologisk tidsskrift, 13: Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T. & Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget Nordvik, V. (2005). Boligkjøp og risiko. Eiendomsmegleren, (6):28-29 Nordvik, V. (2005). En flyttkjedemodell for hovedstadsområdets boligmarked. Byggforsk skriftserie 2. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt Nordvik, V. (2005). Flyttestrømmer og dynamikk i hovedstadsregionen: en oversikt. Byggforsk skriftserie 3. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt Nordvik, V. (2005). Vacancy Chain Models: Do They Fit into the Economist`s Toolbox? Housing, Theory and Society, 21(4): Næss, S. (2005). Angsten for ungdommen. Aldring og livløp, 22(2):20 21 Pedersen, W. (2005). Alltid online. Samtiden, 115(1):45 55 Pedersen, W. & Vestel, V. (2005). Tvetydige maskuliniteter, appellerende seksualitet. Tidsskrift for samfunnsforskning, 46(1):2 34 Seeberg, M.L. (2005). Anmeldelse av Staunæs, D.: «Køn, etnicitet og skoleliv». Kvinder, Køn & Forskning, 14(1-2): Skevik, A. (2005). Women`s Citizenship in the Time of Activation: The Case of Lone Mothers in «Need-based» Welfare States. Social Politics. International Studies in Gender, State & Society, 12(1):42 66 Skevik, A. (2005). Children of the welfare state: individuals with entitlements or hidden in the family? I Hendrick, H. (red.): Child Welfare and Social Policy: an essential reader. Bristol Policy Press, s (tidligere publisert i Journal of Social Policy (2003) 32(3)) Vabø, M. (2005). Henkilökohtaisesta luottamuksesta sopimuskontrolliin. New Public Management pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. [From personal trust to contract control: New Public Management in a Nordic welfare state.] Janus. Sosialipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti [The Journal of Social Policy and Social Work Research], 13(2): Vabø, M. (2005). Henkilökohtaisesta luottamuksesta sopimusten avulla tapahtuvaan kontrolliin. New Public Management pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa [From personal trust to contractual control: New Public Management in a Nordic welfare state.] Talentia lehti/liite, (4): 9-12 Vabø, M. (2005). New Public Management i nordisk eldreomsorg hva forskes det på? I Szebehely, M. (red.): Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt. TemaNord 2005:508. København: Nordisk Ministerråd, s Walle, T.M. (2005). Anmeldelse av Brandth, B. & Kvande, E.: «Fleksible fedre. Maskulinitet, arbeid og velferdsstat». Norsk antropologisk tidsskrift, 16(1):64 66 Walle, T.M. (2005). Anmeldelse av Prieur, A.: «Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge». Tidsskrift for samfunnsforskning, 46(2): Returadresse: NOVA Pb Elisenberg 0208 Oslo Ansvarlig redaktør: Direktør Magnus Rindal I redaksjonen: Halvard Dyb Nina Eriksen Info-NOVA kommer ut fire ganger i året. Ønsker du å få info-nova gratis i posten send melding via: telefon: faks: e-post: Besøksadresse: Munthesgt Oslo Følg NOVA på nett: ISSN Foto: Halvard Dyb & PhotoDisc Design: Bror Westblad

5 Nye publikasjoner BESTILLINGSSEDDEL Atferdsproblemer blant barn og unge NOVA-forsker Thomas Nordahl er en av forfatterne av en ny bok utgitt på Fagbokforlaget: Atferdsproblemer blant barn og unge. Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og hjemmet. I denne boken beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Arbeidet med atferdsproblemer, hevder forfatterne, bør innebære en kombinasjon av å stoppe uønsket atferd og å lære barn og unge prososial kompetanse. Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T. & Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget Aldring og livsløp nr. 2, 2005 Dette nummeret av det populærvitenskapelige tidsskriftet Aldring og livløp inneholder artikler om at 40- og 70-åringer både føler seg yngre enn de er og ønsker at de var enda yngre, om en flerkulturell eldreomsorg og om framveksten av private tjenester i velferdsstaten. Du kan også lese disse artiklene: På tampen. Om ansatte med funksjonshemninger. Av Janicke Kilian Artikkelen tar for seg arbeidsvilkårene for funksjonshemmede. Mange sliter og presses til tidligere pensjonering enn de selv hadde ønsket om forholdene ble lagt til rette for det. Hvem hjælper mig nu? Den Skandinaviske hjemmehjælp under forandring. Av Tine Rostgaard Det er vesentlige forskjeller i tilbud av hjemmehjelp i de skandinaviske landene. Som konsekvens må familien i Sverige i større grad hjelpe de eldre som bor hjemme, enn det som er tilfellet i Danmark og Norge. Vi leser også at Norge tilbyr hjemmehjelp til 15 prosent av de eldre over 65 år, Sverige kun til 8 prosent, mens 24 prosent av de eldre over 65 år i Danmark mottar hjemmehjelp. Til forskjell fra Norge og Sverige er denne hjemmehjelpen til og med nesten gratis. NOVA driver en aktiv og utadrettet forskningsformidling. Instituttet gir ut egne publikasjonsserier: en rapport- og en skriftserie samt temahefter. Disse publikasjonene kan bestilles enkeltvis eller som årsabonnement. Se publikasjonsoversikten på følgande sider. Bestilling av enkelteksemplar Kryss av i den aktuelle ruten i publikasjonsoversikten, og send bestillingsseddelen til NOVA. Ønsker du flere eksemplar av en publikasjon, fører du opp tallet. Faktura blir sendt sammen med publikasjonene, porto er inkludert i prisen. Ved bestilling av ti eller flere eksemplarer av en og samme publikasjon er det 25 prosent avslag i prisen. Årsabonnement En kan tegne årsabonnement på NOVA-publikasjonene ved å krysse av i den første ruten nedenfor og sende inn bestillingsseddelen. Publikasjonene vil da bli tilsendt etter hvert som de kommer ut. Årsprisen for 2005 er kr 2500,-. Abonnementet varer til det blir sagt opp. Alle abonnentene få også info-nova i posten. info-nova Informasjonsbladet info-nova kommer ut tre ganger i året. Her blir det lagt fram aktuelle forskningsprosjekter og andre aktiviteter ved NOVA. Her finner du også en oversikt over publikasjoner som instituttet gir ut, og oversikter over artikler og bøker som medarbeiderene har publisert andre steder. Info-NOVA finnes også i elektronisk utgave på nettstedet til instituttet. NAVN Jeg bestiller et årsabonnement på NOVA-publikasjoner (gjelder rapporter, skriftserie, temahefter) Jeg ønsker å få info-nova gratis tilsendt Se enkeltbestillingene på følgende sider ARBEIDSSTED ADRESSE TELEFON E-POSTADR. NN Faktura blir sendt sammen med publikasjonene Bestilling av publikasjoner kan òg skje via faks eller e-post til Forskingsinstituttet NOVA, Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo. Faks: , e-post: På de nye nettsidene våre kan du også bestille publikasjoner elektronisk ved hjelp av handlevognløsningen.

6 2 NOVA-bestilling NOVA-rapporter " 2002:19 Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder. Om å være mor og far for norsk ungdom, av Nicole Hennum (kr 380) " 2002:20 Aldersdemens i parforhold, av Reidun Ingebretsen & Per Erik Solem (kr 280) " 2002:21 Regionalisering av trygdetjenester erfaringer hos brukere og ansatte, av Jorunn Theresia Jessen (kr 230) " 2003:1 Underholdning med bismak. Ungdom og pengespill, av Ingeborg Rossow & Marianne Hansen (kr 130) " 2003:2 Leiemarkedet og leietakernes rettsvern, av Åsmund Langsether, Lars Gulbrandsen & Erling Annaniassen (kr 180) " 2003:3 Fastlegeordningen og pasienter med store legebehov, av Rannveig Dahle & May-Len Skilbrei (kr 130) " 2003:4 Ungdomsundersøkelsen i Stavanger Hva gjør de? Hva vil de? av Mira Aaboen Sletten (kr 280) " 2003:5 Eldreombud og omsorgsombud i kommuner. Evaluering av et forsøk , av Anne Helset & Per Erik Solem (kr 230) " 2003:6 To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn fører det til økt integrering? Evaluering av et forsøk av Trude B. Nergård (kr 130) " 2003:7 Ett års gratis barnehage hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? Evaluering av et forsøk, av Trude B. Nergård (kr 150) " 2003:8 Veien til makta og «det gode liv»? Evaluering av medvirkningsarbeidet blant unge i Porsgrunn kommune, av Viggo Vestel, Guro Ødegård & Tormod Øia (kr 230) " 2003:9 Evaluering av «Prosjekt rovdyrkunnskap» i Stor-Elvdal kommune, av Mette Svenningsen & Ketil Skogen (kr 130) " 2003:10 Natalie Rogoff Ramsøy. En pioner i norsk og internasjonal sosiologi, av John Eriksen & Lars Gulbrandsen (red.) (kr 150) " 2003:11 Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. Lønn, påskjønnelse eller avlat? av John Eriksen, Torhild Andersen & Ole Petter Askheim (kr 150) " 2003:12 Velferdsstat og velferdskommune. Iverksettingen av «Handlingsplan for eldreomsorgen» i kommunene i Nord- Trøndelag, av Tor Inge Romøren & Borghild Svorken (kr 130) " 2003:13 Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. En evaluering innenfor Reform 97, av Thomas Nordahl (kr 180) " 2003:14 Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn. En pilotundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 130) " 2003:15 Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? av Anders Bakken (kr 180) " 2003:16 Samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Behovsstyrt samarbeid holder det? av Mira Aaboen Sletten, Nina Sandberg & Thomas Nordahl (kr 180) " 2003:17 «Dette er jo en husmorjobb.» Ufaglærte kvinner i arbeidslivet, av May-Len Skilbrei (kr 350) " 2003:18 Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view, av Marie Louise Seeberg (kr 280) " 2003:19 Bostøtte og boutgifter, av Lars Gulbrandsen & Axel West Pedersen (kr 150) " 2003:20 Innvandrerungdom kultur, identitet og marginalisering, av Tormod Øia (kr 380) " 2003:21 Skal jeg bli eller skal jeg gå?, av Vemund Snartland & Einar Øverbye (kr 130) " 2003:22 Familieendring, helse og trygd. Fire longitudinelle studier, av Morten Blekesaune & Einar Øverbye (red.) (kr 130) " 2003:23 Boligetablering i Oslo og Akershus, av Lars Gulbrandsen & Hans-Christian Sandlie (kr 100) " 2003:24 Barnehagen -fra selektivt til universelt velferdsgode, av Anne Lise Ellingsæter & Lars Gulbrandsen (kr 150) " 2003:25 I verdens rikeste land. Pressens dekning av velferdsstaten , av Ann Helén Bay & Jo Saglie (kr 100) " 2003:26 Osloungdom og rusmiddelbruk. Utbredelse og muligheter for forebygging, av Elisabet E. Storvoll & Olve Krange (kr 130) " 2004:1 En digital barndom? av Leila Torgersen m. fl (kr 150) " 2004:2 Ungdom som lever med PC, av Birgit H. Kaare (kr 180) " 2004:3 Norske pensjonister og kommuner i Spania, av Anne Helset, Marit Lauvli & Hans Christian Sandlie (kr 200) " 2004:4 Grenser for individualisering, av Olve Krange (kr 230) " 2004:5 Antisosial atferd i ungdomstiden, av Elisabet E. Storvoll (kr 230) " 2004:6...Og imens går tida, av Anita Sundnes, Lars Gulbrandsen, Agnæs Andenæs og Sten-Erik Clausen (kr 150) " 2004:7 Familie, velferdsstat og aldring, av Katharina Herlofson og Svein Olav Daatland (kr 230) " 2004:8 Ungdoms digitale hverdag, av Leila Torgersen (kr 150) " 2004:9 Fra best til bedre? av Lars Gulbrandsen og Anita Sundnes (kr 150) " 2004:10 Husleieindekser og husleiestatistikk, av Åsmund Langsether og Per Medby (kr 150) " 2004:11 Barns levekår. Hva betyr familiens inntekt?, av Mona Sandbæk (red.) (kr 230) " 2004:12 Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår. Kunnskapsbidrag fra 36 studier av barnefattigdom, av Elisabeth Backe-Hansen (kr 330) " 2004:13 Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting, av Ingrid Smette (kr 180) " 2004:14 Et prosjekt som protesjé. Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal - Skal ikke», av Anita Sundnes (kr 100) " 2004:15 A Community of Difference - hybridization, popular culture and the making of social relations among multicultural youngsters in «Rudenga», East side Oslo, av Viggo Vestel (kr 500) " 2004:16 Ungdom, idrett og friluftsliv. Skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 1992 til 2002, av Åse Strandbu og Olve Krange (kr 180) " 2004:17 Innvandrerkvinner i Groruddalen - mellom idealer for modernitet og tradisjon, av Gunhild R. Farstad (kr 180) " 2004:18 Nordisk barnevern. Terskelen for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvang, Turid Vogt Grinde (red.) (kr 300) " 2005:1 Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder. Konsekvenser, tilpasninger og vurderinger, av Karen-Sofie Pettersen (kr 100) " 2005:2 Tatere og Misjonen. Mangfold, makt og motstand, av Karen-Sofie Pettersen (kr 300) " 2005:3 Skeive dager En rusundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 120) " 2005:4 Smerte og livsmot. En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme, av Jon Ivar Elstad, Lars Grue & John Eriksen (kr 150)

7 NOVA-bestilling 3 NOVA-rapporter " 2005:5 Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom, av Leila Torgersen (kr 230) " 2005:6 «Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen». Om ungdom som oppholdt seg rundt Plata, av Sveinung Sandberg & Willy Pedersen (kr 100) " 2005:7 Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift til Kari Killén, Anna L. von der Lippe & Simon R. Wilkinson (red.) (kr 230) " 2005:8 Unge uførepensjonister. Hvem er de, og hvor kommer de fra? av Morten Blekesaune (kr 130) " 2005:9 Omsorgstjenester med mangfold? Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn, av Reidun Ingebretsen & Tor Inge Romøren (kr 150) " 2005:10 Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen, av Camilla J. Larsen & Willy Pedersen (kr 230) " 2005:11 Morgendagens eldre. En sammenligning av verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre, Britt Slagsvold & Per Erik Solem (red.) (kr 230) " 2005:12 Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusførebygging, av Ingrid Smette (kr 130) " 2005:13 Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid, av Reidun Ingebretsen (kr 130) " 2005:14 Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne, av Lars Gulbrandsen (kr 150) Skriftserie " 2001:6 The Child Home Care allowance and women s labour force participation in Finland, A Comparison with Norway, av Tapio Rissanen & Christin Knudsen (kr 100) " 2001:7 Barn som blir plassert utenfor hjemmet risiko og utvikling. Framgangsmåter og erfaringer med å opparbeide et empirisk materiale, av Agnes Andenæs m.fl. (kr 150) " 2002:1 Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk, av Axel West Pedersen. Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak, av Elisabeth Backe-Hansen (kr 100) " 2002:2 Early retirement and social citizenship. Marginalisation and integration in the Nordic countries, av Einar Øverbye & Morten Blekesaune (kr 80) " 2002:3 Vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker, av Elisabeth Backe-Hansen m.fl. (kr 80) " 2002:4 Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og Historisk og barnevernfaglig delrapport, av Kjersti Ericsson (kr 80) " 2002:5 Life-course Perspectives in Aging Research, av Kirsten Thorsen (kr 80) " 2003:1 Globalisation, the World Bank and the New Welfare State, av Einar Øverbye (kr 100) " 2003:2 Nordisk barnevern: Likheter i lovgivning forskjeller i praksis. Om kultur, normer og holdninger, av Turid Vogt Grinde (kr 100) " 2003:3 Familierådslag. Nasjonal plan for utprøving og evaluering av metoden familierådslag, av Jóna Hafdis Einarsson & Thomas Nordahl (kr 100) " 2003:4 Hjelp til barn som har foreldre med psykiske lidelser. Evaluering av prosjektet og virksomheten «Du er ikke den eneste» et gruppetilbud med psykopedagogisk tilnærming til barn og unge som har foreldre med psykisk lidelse, av Anne Solberg (kr 100) " 2003:5 Boligetablering, dokumentavgift og boligsparing for unge, av Lars Gulbrandsen (kr 100) " 2003:6 Etablering, generasjonsulikhet og generasjonsoverføringer i boligsektoren, av Åsmund Langsether (kr 100) " 2003:7 De frivillige organsiasjoners rolle i aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, av Ivan Harsløf (kr 100) " 2003:8 Old age is not for sissies. A study in constructing self, community and old age in a new age, av Susan Lingsom (kr 100) " 2003:9 Barns levekår. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag, av Mona Sandbæk og Christin Knudsen Sture (kr 150) " 2004:1 Somaliere i eksil i Norge, av Ada Engebrigtsen og Gunhild Regland Farstad (kr 120) " 2004:2 Hva kan vi lære av Danmark? av Einar Øverbye (kr 100) " 2004:3 Mødre med barn i kontantstøttealder, av Charlotte Koren og Christin Knudsen Sture (kr 100) " 2004:4 Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet, av Tale Hellevik og Viggo Nordvik (kr 150) " 2004:5 Se der hacker bestefar, eller bestemor på anbud. Avisene og de eldre, av Kirsten Danielsen & Kirsti Valset (kr 80) " 2005:1 Er den norske opinionen en bremsekloss mot velferdspolitiske reformer? av Ann-Helén Bay (kr 50) " 2005:2 Evaluering av Foreldretelefonen, av Christer Hyggen (kr 80) " 2005:3 Lesbiske og homofile arbeidstakere en pilotundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 90) " 2005:4 Diskriminering en litteraturgjennomgang, av Kirsten Danielsen (kr 80) NOVA temahefte " 1998:1 Veiledning og veiledningsmodeller i barnevernets førstelinjetjeneste, av Kari Killén og Kikkan Ustvedt Christiansen (kr 130) " 1999:1 Foreldrestøttende tilbud i kommunene. Organisering, kartlegging og utvikling, av Bente Brostrøm (kr 130) " 2001:1 Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet, av Olve Krange & Ketil Skogen (kr 80) " 2002:1 Fra idé til virkelighet. En modell for koordinering og drift av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet, av Bente Brostrøm (kr 150) " 2002:2 Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport midtveis, av Lars Gulbrandsen (kr 130)

8 (Bestillingsseddelen kan du brette, stifte og sende til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Pb 3223 Elisenberg 0208 Oslo Porto

Fattig i et rikt land

Fattig i et rikt land i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 1 05 Fattig i et rikt land Nye doktorander Tema fattigdom: to prosjekter Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 06 11 millionar til skuleforsking Familieråd fungerer Besteforeldre i dag Internasjonale impulsar Nye tankar

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic

Detaljer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Årsrapport 2006 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA ble etablert i 1996 som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Årsrapport 2008. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Årsrapport 2008. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Årsrapport 2008 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA ble etablert i 1996 som et forvaltningsorgan med

Detaljer

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA blei etablert i 1996 som eit forvaltningsorgan med

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep

Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep ISBN 978-82-7894-280-2 ISSN 0808-5013 RANNVEIG DAHLE NICOLE HENNUM (red.) 5/2008 Rapport nr 5/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no

Detaljer

Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge

Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge ulike betydninger. Marginaliserte personer som beveger seg på grensene, de liminale, kan ha sin egen form for sosial kapital. Forskningen om sosial kapital kan få fram ny, handlingsrelevant kunnskap om

Detaljer

På terskelen til egen bolig

På terskelen til egen bolig På terskelen til egen bolig Hans Christian Sandlie Innledning Hva møter de unge på boligmarkedet? På hvilken måte kan boligen virke inkluderende eller ekskluderende på de unges sosiale deltakelse? Hva

Detaljer

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

nøkkelbegreper Barnevern, Enslige mødre, Psykososiale belastninger, Nettverk, Økonomi Bente Heggem Kojan Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag

nøkkelbegreper Barnevern, Enslige mødre, Psykososiale belastninger, Nettverk, Økonomi Bente Heggem Kojan Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag nøkkelbegreper Barnevern, Enslige mødre, Psykososiale belastninger, Nettverk, Økonomi Anita Skårstad Storhaug Stipendiat, Høgskolen i Sør-Trøndelag anita.s.storhaug @hist.no Bente Heggem Kojan Førsteamanuensis,

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/02

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/02 Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester MONA SANDBÆK Dr.polit.-avhandling 2002 Instituttet for sosialt arbeid og helsevitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Evaluering av leksehjelptilbudet 1. 4. trinn

Evaluering av leksehjelptilbudet 1. 4. trinn Evaluering av leksehjelptilbudet 1. 4. trinn Sluttrapport ELISABETH BACKE-HANSEN ANDERS BAKKEN LIHONG HUANG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2013 Norsk institutt

Detaljer

Hva er det med familieråd?

Hva er det med familieråd? Hva er det med familieråd? Samlerapport fra prosjektet: «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge» STURLA FALCK (red) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Omsorg for eldre innvandrere

Omsorg for eldre innvandrere ISBN 978-82-78-94355-7 ISSN 0808-5013 Samlede prosjekterfaringer Reidun Ingebretsen 15/2010 Rapport nr 15/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54

Detaljer

Kunnskapsstatus (1990 2010) Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge

Kunnskapsstatus (1990 2010) Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge Kunnskapsstatus (1990 2010) Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge Marie Louise Seeberg Rapport nr 8/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Kunnskapsstatus (1990

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Bytte, kjærlighet, overgrep

Bytte, kjærlighet, overgrep Bytte, kjærlighet, overgrep Seksualitet blant ungdom i randsonen CAMILLA JORDHEIM LARSEN WILLY PEDERSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/05 Norsk institutt

Detaljer

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad & Anne Solberg Rapport nr 17/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt forskning 02 10 Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt 1 fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo sissel.seim@sam.hio.no

Detaljer