i n f o - Nr Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Hvordan går det med barnevernsbarna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i n f o - Nr. 3 07 Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Hvordan går det med barnevernsbarna?"

Transkript

1 i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr Trøst gir barna trygghet Nye nettsider Seniorer i arbeidslivet Konferanser Bøker og artikler Grenser for kultur? Følg NOVA på nettet: Hvordan går det med barnevernsbarna? Med utgangspunkt i et unikt registerbasert datamateriale har NOVA-forskerne Sten-Erik Clausen og Lars B. Kristofersen i flere år undersøkt hva som skjer med barn og ungdom som på ett tidspunkt har fått tiltak fra barnevernet. Hvordan går det med barna på lang sikt, og hvilken betydning har tidlig inngripen for barnas utvikling? Både i Norge og andre land er det en nær sammenheng mellom foreldrenes marginaliserte posisjon på mange livsområder og det at barn og unge mottar tiltak fra barnevernstjenesten. Når ungdommene går ut av barnevernet, er det mange som fortsatt befinner seg i en vanskelig situasjon. Selvmord og vold Clausen og Kristofersen har allerede påvist at det er mange sosialklienter blant tidligere barnevernsbarn, og at barnevernsbarn har en særlig høy risiko for selvmord. De lever også i voldsutsatte familier: forskerne fant et relativt stort antall drepte blant foreldrene, og også blant barna. Tallet for rusdødsfall var også høyt. Clausen har vist at halvparten av guttene har vært siktet for forbrytelser når de er i begynnelsen av 20-årene, mens tilsvarende tall for jentene er 15 prosent. Han har også studert sammenhengen mellom mishandling og kriminalitet, og resultatene viste at barn som blir fysisk mishandlet, har en større risiko for å bli kriminelle. Fysisk mishandling øker risikoen for å bli siktet for vold med rundt 60 prosent. Data fra Det unike datasettet spenner over tidsperioden og har avstedkommet flere separate prosjekter. Målet til Clausen og Kristofersen har vært å undersøke hvor lenge barna og ungdommene fikk tiltak fra barnevernet, hvilke type tiltak de fikk, og hvordan det har gått med dem etterpå. Av spesiell interesse er barn med atferdsproblemer, barn med minoritetsetnisk bakgrunn og barn som har vært mishandlet. Forskerne sammenlikner også gruppen med barn og unge som har mottatt tiltak, med et like stort utvalg barn og unge som ikke har mottatt tiltak fra barnevernet. Det er SSB som har stilt til rådighet de ulike registrene som inngår i databasen. Lars B. Kristofersen & Sten-Erik Clausen Nye analyser For tiden jobber forskerne med nye analyser av materialet. De måler ikke effekt av tiltakene barna har fått, men ser på barnas levekår over lang tid: Helseproblemer, dødelighet, hva slags økonomi de har, hvilke utdanning de tar, kriminalitet m.m. Mottar barn av innvandrere andre typer tiltak enn etnisk norske barn? Er det flere uførepensjonister blant de voksne barnevernsbarna enn de andre? Hva skjer med barna som har vært utsatt for grov omsorgssvikt og vold i hjemmet? Kristofersen har et særskilt fokus på gruppen mellom 16 og 22 år. Hvor viktig er ettervern? Skiller de som har mottatt tiltak etter at de var 18 år, seg ut fra de som ikke fikk ettervernstiltak?

2 2 info NOVA AVHANDLING NYE NETTSIDER Trøst gir barna trygghet I mai disputerte Trine Klette med avhandlingen Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner. Avhandlingen viser at ikke alle foreldre vet hvordan de skal trøste barna sine når de er babyer. At de lærer dette kan ha stor betydning for forebygging av personlige og sosiale problemer senere i livet. Sykepleier og forsker Trine Klette har undersøkt betydningen av trøst i barndommen. I perioden observerte hun en rekke atskillelser og gjenforeninger mellom mødre og barn. På tross av at barna gråt og var fortvilet da mødrene gikk fra dem, var det mange mødre som ikke trøstet barna sine da de kom tilbake. Dette førte til spørsmål om hva trøst er, og hvilken betydning det har for trygghet i barndommen. Å trøste læres gjennom tidlig samspill I sin doktorgradsavhandling undersøker Trine Klette betydningen av fenomenet trøst. På bakgrunn av intervjuer med 17 mødre om deres erfaringer med trøst i oppveksten samt observasjoner av atferden deres ved atskillelser og gjenforeninger med barna sine, forsøker hun å klargjøre fenomenet og dets betydning nærmere. Hun anser at trøst har sammenheng med sensitivitet og empati, og at evnen til å trøste særlig læres gjennom tidlig samspill med de nærmeste. Trøst forklares som atferd rettet mot å berolige og lindre barnets uro, frykt eller smerte. Erfaringer fra egen oppvekst overført på barnet Det ble funnet sterke sammenhenger mellom mødrenes erfaringer med trøst fra egen oppvekst og deres trøstende atferd overfor barna sine. Det ble også funnet sterke sammenhenger mellom dette og barnas tilknytningstrygghet ved ett år. Undersøkelsen tyder på at mange foreldre har behov for å lære å trøste barna sine, og at dette har stor betydning, både for barnas trygghet og for deres omsorg overfor egne barn senere i livet. Tidlige observasjoner av foreldres trøsting vil også kunne bidra til at man kan hjelpe foreldre og barn som har det vanskelig, og dermed forebygge personlige og sosiale problemer. Trine Klette skrev avhandlingen mens hun var ansatt ved NOVA. Avhandlingen er gitt ut som NOVA-rapport 17/07 og kan bestilles eller lastes ned gratis fra NOVAs nettsider: NOVAs Nordic Centre of Excellence innen velferdsforskning: Reassessing the Nordic Welfare Model har fått egne nettsider. Ved å følge med på reassess.no vil du finne informasjon om nordisk velferdsforskning: nyheter om publikasjoner, utlysninger av doktorgradsstipender og faglige seminarer. Senteret er finansiert av NordForsk og skal gå over fem år. Forskerne skal samarbeide over landegrensene innenfor ti forskjellige temaområder, og målet er å undersøke og diskutere hvorvidt de nordiske velferdsstatene kan fornye seg og leve videre når de eksterne rammevilkårene endrer seg. Hovedaktiviteten vil være å sammenfatte allerede eksisterende forskning på feltet samt analysere tilgjengelig data, sette i gang ny forskning i form av doktorgradsprosjekter og post.doc.-prosjekter, organisere doktorgradsutdanninger, publisere artikler og bøker og arrangere arbeidsseminar og konferanser. Senteret skal ha sin kick-off-konferanse oktober i Oslo. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene: NOVA-studien NorLAG Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon har også fått nye nettsider. Nå får du lettere tilgang til resultater fra denne unike longitudinelle studien, som følger 5000 personer fra 40 år og oppover. NorLAG undersøker de sentrale overgangene i andre halvdel av livet og er Norges første landsomfattende aldringsstudie av et større format. Datainnsamlingen startet i 2002, og respondentene følges hvert femte år. Formålet med undersøkelsen er å utforske forutsetningene for vital aldring og livskvalitet i eldre år ved å studere endringer på fire sentrale livsområder: (1) Arbeid og pensjonering, (2) Familie og generasjon, (3) Mestring og livskvalitet, (4) Helse og omsorg. Adressen for den nye nettsiden er:

3 info NOVA 3 NY RAPPORT SEMINAR Seniorer i arbeidslivet I rapporten Seniorer i arbeidslivet gir forsker Per Erik Solem en grundig gjennomgang av hva som finnes av forskningsbasert kunnskap om eldre arbeidstakere. Rapporten er finansiert av Senter for seniorpolitikk (SSP), og er en bestilling i forbindelse en større informasjonskampanje om seniorarbeidere som SSP har fått ansvar for å gjennomføre. Redaksjonen i info-nova slo av en prat med forfatteren. Kan du nevne tre viktige budskap fra rapporten? Per Erik Solem Det første må være at man må inkludere eldre i opplæring og omstilling og gi dem utfordringer helt fram til pensjonering. Det er også viktig å påpeke at eldre ikke behøver å være en bremsekloss i omstillingsprosesser. Aldring er omstilling, og eldre kan ofte i kraft av sine erfaringer være omstillingseksperter. Et tredje budskap er at selv om arbeidsevnen kan bli dårligere med årene, behøver ikke prestasjonene bli det. Ofte er man for fokusert på alder, selv om behovet for tilpasning og lettelser på arbeidsplassen henger nærmere sammen med sykdom enn med alder. Hvor er det mest å hente for å øke andelen eldre i arbeidslivet: å oppmuntre eldre til å stå lengre i jobben, eller å rekruttere eldre arbeidskraft blant de som ikke er i jobb nå? Den største muligheten ligger i å få folk til å stå lengre i jobben. Det er nok vanskeligere å få arbeidsgivere til å ansette eldre arbeidskraft til det er det for mange som blir silt ut allerede i intervjuprosessen. Hvis du satt med makten og skulle bestemme ett tiltak på dette området, hva ville det ha vært? Jeg ville ha brukt penger på å støtte arbeidslivet heller enn å justere pensjonssystemet. Jeg ville også ha styrket den faglige kompetansen om eldre arbeidstakere ved arbeidsplassene, avslutter Solem. På NOVAs nettsider kan du lese mer om rapporten, bestille den eller gratis laste ned en pdf-versjon. NOVA Rapport 16/07 Seniorer i arbeidslivet. Kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Konferanse om barnehageforskning I regi av Nasjonalt nettverk for barnehageforskning arrangerer Høgskolen i Oslo, NOVA og Norsk senter for barneforskning en nasjonal forskerkonferanse om barnehager og barneomsorg for alle som er engasjert i barnehageforskning. Konferansen finner sted november på Høgskolen i Oslo. Barnehagesektoren står midt i store forandringer både med hensyn til politikk og praksis. Med en voldsom økning av barnehagedekningen, som også omfatter de yngste barna, blir barnehagen nå en selvsagt del av barndommen i Norge. Hva betyr dette for barn og voksne i barnehagen, for foreldre, eiere og politiske myndigheter? Konferansen ønsker å sette søkelys på de utfordringer dette skaper for forskning og kunnskapsutvikling om barnehager og barneomsorg. Konferansen samler forskere fra inn- og utland til framlegg i plenum og håper å stimulere til inspirasjon og debatt. Det er et ønske at konferansen skal være et møtested der forskere kan bli kjent med hverandres arbeider og diskutere pågående og planlagt forskning innenfor barnehagesektoren og barneomsorg. Les mer på NOVAs nettsider. Konferanse: Den nye velferdsstaten NOVA, Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning inviterer til dagskonferansen «Den nye velferdsstaten politikkens abdikasjon?». Konferansen finansieres av Norges forskningsråds prosjekter «The politics of welfare policy»og «Retten som velferdspolitisk styringsinstrument». Målet med konferansen er å formidle resultater fra prosjektene ut til et bredere publikum, og være en møteplass for forskere, politikere, offentlige tjenestemenn, journalister og andre interesserte. Dato: torsdag 15. november 2007 Tid: Sted: Oslo Konferansen tar opp to hovedtemaer. Det ene er politikkens forutsetninger for styring innenfor velferdsfeltet, og særlig dagens utfordringer i pensjonspolitikken og fattigdomsbekjempelsen. Det andre temaet er rettsliggjøring: dens omfang og virkninger for politisk styring. Les mer på nettsiden til NOVA.

4 Bay, A-H., Hellevik, O. & Hellevik, T. (2007). Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten? Tidsskrift for samfunnsforskning, 48(3): Berthoud, R. & Blekesaune, M. (2007). Persistent Employment Disadvantage. Department for Work and Pensions, Research Report 416. London: HMSO Blekesaune, M. (2007). Economic conditions and public attitudes to welfare policies. European Sociological Review, 23(3): Daatland, S.O. (2007). The comparative ambition. Europen Journal of Ageing, 4(2):93-95 Daatland, S.O. & Slagsvold, B. (2007). The Norwegian life-course, ageing and generation study. I Bonvalet, C. & Ogg, J. (red.): Measuring family support in Europe. London: Southern Universities Press, s Danielsen, K. (2007). Enstemt eller flerstemt. Livshistorier: kulturspesifikke og erfaringsnære fortellinger. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Oslo: Pax, s Ellingsæter, A.L. & Gulbrandsen, L. (2007). Closing the Childcare Gap: The Interaction of Childcare Provision and Mothers Agency in Norway. Journal of Social Policy, 36(4): Engebrigtsen, A.I. (2007). Exploring Gypsiness. Power, Exchange and Interdependence in a Transylvanian Village. New York: Berghahn Books Engebrigtsen, A.I. (2007). Kinship, Gender and Adaptation Processes in Exile: The case of Tamil and Somali Families in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(5): Engebrigtsen, A.I. (2007). Nye fiendebilder i Norge. I Raaen, P.S. & Skevik, O. (red.): Fiendebilder. Skriftserien Stiklestad nr. 10. Verdal: Stiklestad nasjonale kultursenter, s Farstad, G.R. & Stefansen, K. (2007). Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov. Barn, 25(2):29-47 Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.) (2007). Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax Halvorsen, R. (2007). Tilgjengelighet til varer og tjenester. Fremdeles mye ugjort i EU - og i Norge. Velferd. Magasinet for arbeid, velferd og helse, 96(5):24-25 BØKER OG ARTIKLER Hammer,T. (2007). Labour market integration of unemployed youth from a life course perspective: The case of Norway. International Journal of Social Welfare, 2007(16): Hansen, T., Moum, T., Shapiro, A. (2007). Relational and Individual Well- Being Among Cohabitors and Married Individuals in Midlife: Recent Trends From Norway. Journal of Family Issues, 2007(28): Ingebretsen, R. (2007). I samme båt - også etter flytting til institusjon. I Krüger, R.M.E. (red.): Det går an! Muligheter i miljøterapi. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse, s Johansson, H. & Hvinden, B. (2007). Extending the gap between legal regulations and local practice? Legal and institutional reforms in the field of activation in the Nordic countries. Journal of Social Security Law, 14(3): Johansson, H. & Hvinden, B. (2007). Re-Activating the Nordic Welfare States: Do we Find a Distinct Universalistic Model? International Journal of Sociology and Social Policy, 27(7/8): Lisø, K.R., Myhre, L., Kvande, T., Thue, J.V. & Nordvik, V. (2007). A Norwegian perspective on buildings and climate change. Building Research & Information, 34(4): Mossige, S. (2007). Barns fortellinger om overgrepsopplevelser. Hvordan forteller de, og hva er viktig for dem å fortelle? I Haavind, H. & Øvreeide, H. (red.): Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Oslo: Gyldendal Akademisk Solem, P.E. (2007). Aldring og social deltagelse. I Larsen, L. (red.): Gerontopsykologi. Det aldrende menneskes psykologi. Århus: Århus universitetsforlag, s Sollund, R. (2007). Politikultur og ukultur? Politiets stereotypisering av etniske minoriteter. I Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.): Grenser for kultur? Oslo: Pax, s Stefansen, K. (2007). Familiens rolle i reproduksjonen av sosial ulikhet. Kunnskapsbidrag fra kvalitative studier av foreldreskap. Sosiologisk tidsskrift, 15(3): Sollund, R. (2007). Tatt for en annen. En feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet. Oslo: Gyldendal akademisk Returadresse: NOVA Pb Elisenberg 0208 Oslo Ansvarlig redaktør: Direktør Magnus Rindal I redaksjonen: Nina Eriksen Halvard Dyb Info NOVA kommer ut fire ganger i året. Ønsker du å få info NOVA gratis i posten send melding via: telefon: faks: e post: Besøksadresse: Munthesgt Oslo Følg NOVA på nettet: ISSN Foto: NOVA Design: Bror Westblad

5 NY BOK BESTILLINGSSEDDEL Grenser for kultur? Øivind Fuglerud og Thomas Hylland Eriksen er redaktører av boken Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning som er gitt ut på Pax forlag. I mediedebattene om innvandring og integrering brukes ordet kultur mye. Enkelte mener å vite at det ligger til ikkevestlige kulturer å undertrykke kvinner og barn, andre at fremmedfrykt og rasisme er del av norsk kultur. Alle bruker ordet kultur Fra å være et begrep brukt av en begrenset krets samfunnsforskere, er «kultur» nå et ord i fri sirkulasjon, ofte benyttet for å beskrive grunnleggende og uoverkommelige forskjeller mellom folk. I Grenser for kultur? ser norske minoritetsforskere nærmere på den betydningen kulturbegrepet og forestillingen om kulturelle forskjeller har i debatten om integrering, og på grenseflaten mellom de offentlige og akademiske feltene hvor begrepet står sentralt. Hvorfor er «kultur» så viktig? Hva er det ved samfunnsutviklingen i vestlige land som gjør at «kultur» er blitt så viktig? Hvordan kan det ha seg at «kulturelt mangfold» ofte ses som positivt, mens «kulturell forskjell» forstås negativt? Hva er likheten mellom æresbegreper i det nordlige Pakistan og i MC-klubber i Danmark? Hvilken rolle spiller kultur i avisenes omtale av nigerianske prostituerte i Oslo? I hvilken grad er kultur fortsatt brukbart som begrep i vitenskapelig sammenheng? Gjennom slike diskusjoner forsøker boken å trenge gjennom de forenklede forestillingene og fastlåste posisjonene som preger både den offentlige og den akademiske debatten om Norge som et flerkulturelt samfunn. Den retter et kritisk søkelys mot noen gjengse måter å snakke om kultur på, og foreslår noen mulige utveier. Boken inneholder tolv artikler, og blant bidragsyterne finner vi NOVA-forskerne: Geir Moshuus, Ada Engebrigtsen & Øivind Fuglerud, Kirsten Danielsen, Viggo Vestel, Ragnhild Sollund og Bera Ulstein Moseng. Du kan kjøpe boken i bokhandelen. NOVA driver en aktiv og utadrettet forskningsformidling. Instituttet gir ut egne publikasjonsserier: en rapport og en skriftserie samt temahefter. Disse publikasjonene kan bestilles enkeltvis eller som årsabonnement. Se publikasjonsoversikten på følgende sider. Bestilling av enkelteksemplar Kryss av i den aktuelle ruten i publikasjonsoversikten, og send bestillingsseddelen til NOVA. Ønsker du flere eksemplar av en publikasjon, fører du opp tallet. Faktura blir sendt sammen med publikasjonene, porto er inkludert i prisen. Ved bestilling av ti eller flere eksemplarer av en og samme publikasjon er det 25 prosent avslag i prisen. Årsabonnement En kan tegne årsabonnement på NOVA publikasjonene ved å krysse av i den første ruten nedenfor og sende inn bestillingsseddelen. Publikasjonene vil da bli tilsendt etter hvert som de kommer ut. Årsprisen for 2007 er kr 2800,. Abonnementet varer til det blir sagt opp. Alle abonnentene få også info NOVA i posten. info-nova Informasjonsbladet info NOVA kommer ut fire ganger i året. Her presenterer vi aktuelle forskningsprosjekter og andre aktiviteter ved NOVA. Du finner også en oversikt over publikasjoner som instituttet gir ut, og oversikter over artikler og bøker som medarbeiderene har publisert andre steder. Info NOVA finnes også i elektronisk utgave på nettstedet til instituttet. NAVN Jeg bestiller et årsabonnement på NOVA publikasjoner (gjelder rapporter, skriftserie, temahefter) Jeg ønsker å få info NOVA gratis tilsendt Se enkeltbestillingene på følgende sider ARBEIDSSTED ADRESSE TELEFON E-POSTADR. Faktura blir sendt sammen med publikasjonene Bestilling av publikasjoner kan også skje via faks eller e post til Forskingsinstituttet NOVA, Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo. Faks: , e post: På nettsidene våre kan du også bestille publikasjoner elektronisk ved hjelp av handlevognløsningen.

6 NOVA bestilling NOVA-rapporter :7 Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift til Kari Killén, Anna L. von der Lippe & Simon R. Wilkinson (red.) (kr 230) 2005:8 Unge uførepensjonister. Hvem er de, og hvor kommer de fra? av Morten Blekesaune (kr 130) 2005:9 Omsorgstjenester med mangfold? Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn, av Reidun Ingebretsen & Tor Inge Romøren (kr 150) 2005:10 Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen, av Camilla J. Larsen & Willy Pedersen (kr 230) 2005:11 Morgendagens eldre. En sammenligning av verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre, Britt Slagsvold & Per Erik Solem (red.) (kr 230) 2005:12 Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusførebygging, av Ingrid Smette (kr 130) 2005:13 Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid, av Reidun Ingebretsen (kr 130) 2005:14 Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne, av Lars Gulbrandsen (kr 150) 2005:15 Forvaltning som yrke. Autonomi, skjønn og kompetanse i forvaltningen av trygd og sosiale tjenester, av Jornn T. Jessen (kr 180) 2005:16 Alkoholforebygging fra ung til ung. En effektevaluering av Juventes FRISTIL, av Geir H. Moshuus (kr 130) 2005:17 Bolig med kommunens bistand. En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet, av Åsmund Langsether (kr 180) 2005:18 Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre. En litteraturstudie, av Trude B. Nergård (kr 130) 2005:19 Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen, av Thomas Nordahl (kr 230) 2005:20 Innvandrerungdom integrasjon og marginalisering, av Tormod Øia (kr 120) 2005:21 «Likestillingsprosjektets» barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002, av Kristinn Hegna (kr 180) 2005:22 På egne ben. Unges etableringsfase i Norge, av Tale Hellevik (kr 280) 2005:23 Strategier i produksjon av boligsosiale tjenester, av Viggo Nordvik (kr 120) 2005:24 «Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt.» Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren, av Marie Louise Seeberg & Rannveig Dahle (kr 120) 2006:1 Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet, Vigdis Hegna Myrvang (kr 400) 2006:2 En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt, Anne Brita Thorød (kr 220) 2006:3 Bolig og levekår i Norge En artikkelsamling, Lars Gulbransen (red.) (kr 110) 2006:4 Boforhold for pensjonister med bostøtte, Viggo Nordvik, Hans Christian Sandlie & Lars Gulbrandsen (kr 180) 2006:5 Statlig oppfølging av IA-avtalen. Tiltak ved redusert arbeidsevne, Margaret Ford (kr 110) 2006:6 Hva sier loven hva tror folk? Åsmund Langsether & Hans Christian Sandlie (kr 110) 2006:7 Diabetes og livskvalitet, Siri Næss & John Eriksen (kr 180) 2006:8 Arbeid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST, Karen-Sofie Pettersen & Dag Olberg (kr 200) 2006:9 Brukerundersøkelser i barnevernsinstitusjonene, Heidi Gautun, Karin Sasaoka & Cay Gjerustad (kr 180) 2006:10 Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet, Vigdis Hegna Myrvang (kr 400) 2006:11 Å leve med epilepsi, Pia Ianke & John Eriksen (kr 200) 2006:12 Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? Trude B. Nergård (kr 100) 2006:13 «Helgerud er en oase!» En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Pia E. Ianke & Anne B. Thorød (kr 150) 2006:14 Education and Civic Engagement among Norwegian Youths, Jon Lauglo & Tormod Øia (kr 250) 2006:15 Eldre år, lokale variasjoner, Britt Slagsvold & Svein Olav Daatland (red.) (kr 220) 2006:16 Fattige innvandrerbarn, Tormod Øia, Anne Skevik Grødem & Olve Krange (kr 120) 2006:17 Tiltak rettet mot barn og ungdom. Evaluering av Handlingsplan Oslo indre øst, Kirsten Danielsen & Tormod Øia (kr 200) 2006:18 Hva er det med familieråd? Samlerapport fra prosjektet: «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge», Sturla Falck (red.) (kr 350) 2006:19 Tracing UMAs families. A comparative study of some European countries practices and experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers, Kirsten Danielsen og Marie Louise Seeberg (kr 100) 2007:1 Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie, Kristinn Hegna (kr 280) 2007:2 Aktiv Oslo-ungdom. En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn, Åse Strandbu & Anders Bakken (kr 170) 2007:3 Ungdom i flyktningfamilier. Familie og vennskap trygghet og frihet, Ada Engebrigtsen & Øivind Fuglerud (kr 130) 2007:4 Medisinske vikarbyråer. En sikkerhetsventil i et sårbart system?, Rannveig Dahle & Marianne M. Østbye (kr 110) 2007:5 Kommunen som boligeier. Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger, Åsmund Langsether & Anna Skårberg (kr 180) 2007:6 Ung i Oslo. Levekår og sosiale forskjeller, Tormod Øia (kr 200) 2007:7 Fremstilling av barnevern i løssalgspressen. En innholdsanalyse av artikler om barnevern i VG og Dagbladet, Edda Stang (kr 150) 2007:8 Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder, Viggo Nordvik & Per Medby (kr 100) 2007:9 Minoritetsperspektiver på norsk familievern. Klienters erfaringer fra møtet med familievernkontoret, Gro Saltnes Lopez (kr 250)

7 NOVA bestilling 3 NOVA-rapporter 2007:11 Gjeld å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006, Lars Gulbrandsen (kr 120) 2007:12 Den kommunale utleiesektor. Struktur, forvaltning, husleiefastsettelse, Per Medby & Åsmund Langsether (kr 140) 2007:13 Eldre med innvandrerbakgrunn. Tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet, Reidun Ingebretsen & Trude Brita Nergård (kr 260) 2007:14 Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv i praksis. Personalpolitikk i bedrifter med og uten IA-avtale, Torild Hammer (kr 90) 2007:15 Verdier på vandring. Aldersforskjeller i verdisyn blant middelaldrende og eldre, Nils Petter Strand (kr 130) 2007:16 Seniorer i arbeidslivet. Kunnskap om aldring og arbeid, Per Erik Solem (kr 90) 2007:17 Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner, Trine Klette (kr 230) 2007:18 The Baltic Sea Regional Study on Adolescents' Sexuality, Svein Mossige, Mare Ainsaar & Carl Göran Svedin (red.) (kr 210) 2007:19 Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersøkelse av omfang, risiko og beskyttelse - Ung i Oslo 2006, Bera Ulstein Mosen (red.) (kr 130) Skriftserie :4 Hjelp til barn som har foreldre med psykiske lidelser. Evaluering av prosjektet og virksomheten «Du er ikke den eneste» et gruppetilbud med psykopedagogisk tilnærming til barn og unge som har foreldre med psykisk lidelse, av Anne Solberg (kr 100) 2003:5 Boligetablering, dokumentavgift og boligsparing for unge, av Lars Gulbrandsen (kr 100) 2003:6 Etablering, generasjonsulikhet og generasjonsoverføringer i boligsektoren, av Åsmund Langsether (kr 100) 2003:7 De frivillige organsiasjoners rolle i aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, av Ivan Harsløf (kr 100) 2003:8 Old age is not for sissies. A study in constructing self, community and old age in a new age, av Susan Lingsom (kr 100) 2003:9 Barns levekår. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag, av Mona Sandbæk og Christin Knudsen Sture (kr 150) 2004:1 Somaliere i eksil i Norge, av Ada Engebrigtsen og Gunhild Regland Farstad (kr 120) 2004:2 Hva kan vi lære av Danmark? av Einar Øverbye (kr 100) 2004:3 Mødre med barn i kontantstøttealder, av Charlotte Koren og Christin Knudsen Sture (kr 100) 2004:4 Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet, av Tale Hellevik og Viggo Nordvik (kr 150) 2004:5 Se der hacker bestefar, eller bestemor på anbud. Avisene og de eldre, av Kirsten Danielsen & Kirsti Valset (kr 80) 2005:1 Er den norske opinionen en bremsekloss mot velferdspolitiske reformer? av Ann Helén Bay (kr 50) 2005:2 Evaluering av Foreldretelefonen, av Christer Hyggen (kr 80) 2005:3 Lesbiske og homofile arbeidstakere en pilotundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 90) 2005:4 Diskriminering en litteraturgjennomgang, av Kirsten Danielsen (kr 80) 2005:5 Unge uføres avgang fra arbeidslivet, av May-Len Skilbrei (kr 50) 2005:6 Two technical choices with critical implications. Issues in Scandinavian pension reform, av Axel West Pedersen (kr 80) 2005:7 Nordiske surveyundersøkelser av barn og unges levekår , av Cay Gjerustad & Mira Aa. Sletten (kr 120) 2005:8 Opplevelse. En prosessevaluering av Juventes FRISTILmodul, av Karin Sasaoka (kr 80) 2006:1 Bruk av khat i Norge. Nytelse og lidelse, Tore Gundersen (kr 100) 2006:2 Implementering av Nettungen. Evaluering av et arbeid for å bedre samarbeidet omkring barn og unges psykiske helse, Cay Gjerustad (kr 110) 2006:3 Det kommunale leiemarkedet. Et bakgrunnsnotat for en empirisk undersøkelse av husleiefastsettelsen i kommunale utleieboliger, Per Medby & Åsmund Langsether (kr 80) 2007:1 Registerdatabase for forskning om boligspørsmål. Lars Gulbrandsen & Thorbjørn Hansen (kr 100) 2007:2 Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen: Nett- og telefontjenester. Margaret Ford (kr 70) 2007:3 Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor. En kunnskapsoversikt. Thorbjørn Hansen, Viggo Nordvik & Axel West Pedersen (kr 100) NOVA temahefte 2002:1 Fra idé til virkelighet. En modell for koordinering og drift av det forebyggende barne og ungdomsarbeidet, av Bente Brostrøm (kr 150) 2002:2 Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport midtveis, av Lars Gulbrandsen (kr 130) 2005:1 Hvordan målene ble nådd. Hovedlinjer og erfaringer i norsk boligpolitikk, av Tore W. Kiøsterud (kr 230) 2006:1 Én skandinavisk boligmodell? Historien om et sosialdemokratisk eierland og et sosialdemokratisk leieboerland, av Erling Annaniassen (kr 170) 2006:2 Dokumentasjon «Ung i Oslo 2006», av Kirsti Valset & Tormod Øia (kr 110)

8 (Bestillingsseddelen kan du brette, stifte og sende til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Pb 3223 Elisenberg 0208 Oslo Porto

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic

Detaljer

Løft for boligforskningen. Dette er et løft for boligforskningen

Løft for boligforskningen. Dette er et løft for boligforskningen i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 1 07 Seksualitet, selvmord og rusbruk Har vi blitt sykere? Flyktningers boforhold Helsearbeidsplasser i endring

Detaljer

Marie Louise Seeberg, NOVA

Marie Louise Seeberg, NOVA i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 07 Vald og seksuelle overgrep Transnasjonal mobilisering Forsking om psykisk helse Barnefattigdom i Norden Samlivskurs

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

Nye blikk på innvandring

Nye blikk på innvandring i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 1 06 Nye blikk på innvandring Nye blikk på innvandring En data- og kunnskapsbank over nyere innvandring til Norge

Detaljer

I planperioden vil barneverns- og ungdomsforskinga

I planperioden vil barneverns- og ungdomsforskinga i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 05 Nye satsingar for NOVA Skuleprestasjonar og busituasjon Nye venemønstre Integrering Omsorg for eldre innvandrarar

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

NOVA har starta eit nytt strategisk instituttprogram

NOVA har starta eit nytt strategisk instituttprogram i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 2 06 Europeisk velferdspolitikk Familiepolitikken i endring NOVA jubilerer Idrett, kjønn og kultur Ut av arbeidslivet

Detaljer

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 2 05 Barneverntjenestens hverdag Nye rapporter Forskning og formidling Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 06 11 millionar til skuleforsking Familieråd fungerer Besteforeldre i dag Internasjonale impulsar Nye tankar

Detaljer

Hvor langt strekker familiens ansvar seg?

Hvor langt strekker familiens ansvar seg? Hvor langt strekker familiens ansvar seg? Hvem skal ha hovedansvaret for å dekke sosiale behov som omsorg og økonomisk trygghet familien eller velferdsstaten? Folkemeningen om denne ansvarsdelingen varierer

Detaljer

Fattig i et rikt land

Fattig i et rikt land i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 1 05 Fattig i et rikt land Nye doktorander Tema fattigdom: to prosjekter Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post:

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Bakgrunn Innvandrerungdom ruser seg mindre enn norsk ungdom (Bergengen, 2009). Varsler om

Detaljer

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Hvem? Ungdom mellom 13 og 24 år som har bodd i Norge opp

Detaljer

Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG

Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG Skadeforebyggende forum 27. November Oslo Marijke Veenstra NOVA, HiOA Seksjon for Aldersforskning og boligstudier Antall personer

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

resultatregnskap

resultatregnskap Årsrapport resultatregnskap 31.12.12 31.12.11 Driftsinntekter Inntekt fra basisbevilgning 25 429 000 Inntekt fra bevilgninger 14 284 954 43 280 515 Tilskudd og overføringer fra andre 43 182 065 41 527

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold.

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frode Eick Trine Myhrvold Papirløse migranter De som til enhver tid ikke har gyldig oppholdstillatelse

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Kulturell reproduksjon eller endring?

Kulturell reproduksjon eller endring? 1 Kulturell reproduksjon eller endring? Etterkommernes tilpasninger mellom arbeid og familie Marjan Nadim Mangfoldskonferansen, Trondheim, 28.oktober 2014 Vanlige forklaringer på innvandrerkvinners (manglende)

Detaljer

- du ser det ikke før du tror det.

- du ser det ikke før du tror det. - du ser det ikke før du tror det. Hvordan lage gode beredskapsplaner mot vold og seksuelle overgrep i barnehager, skoler og helsestasjoner. Workshop for ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner.

Detaljer

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen Fremtidens tjenester Monica Martinussen Bestilling fra Gerd til RKBU-Nord Hvordan ser dere at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer utvikler seg og forandrer seg i den tiden vi er inne i nå? Hva kan

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

SAMARBEID MELLOM SKOLE OG BARNEVERN. Margrethe Taule og Helen L. Bargel Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

SAMARBEID MELLOM SKOLE OG BARNEVERN. Margrethe Taule og Helen L. Bargel Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SAMARBEID MELLOM SKOLE OG BARNEVERN IMPLEMENTERING AV VEILEDER Margrethe Taule og Helen L. Bargel Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mestring av skole og utdanning er en av de enkeltfaktorene som har størst

Detaljer

ELISABETH BACKE-H ANSEN (RED.) Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi GYLDENDAL AKADEMISK

ELISABETH BACKE-H ANSEN (RED.) Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi GYLDENDAL AKADEMISK ELISABETH BACKE-H ANSEN (RED.) Barn utenfor hjemmet Flytting i barnevernets regi GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD NÅR FLYTTINGER I BARNEVERNETS REGI GJØRES TIL GJENSTAND FOR NÆRMERE UTFORSKING 13 Av Elisabeth

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9 Introduksjon Ingrid Smette Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Kristinn Hegna Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1 Om gutter og lesing Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012 www.lesesenteret.no 1 Hva vet vi? Kjønnsforskjellen i jentenes favør øker. Leseengasjement var den enkeltfaktoren som forklarte mest variasjon

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden En tapt generasjon Politikk Omfang

Detaljer

I løpet av dei siste åra har temaet funksjonshemming

I løpet av dei siste åra har temaet funksjonshemming i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 04 Fokus på funksjonshemming «Rudenga»- eit samfunn bygd på skilnader Seksuell utnytting av barn og unge Oppvekst

Detaljer

12/10 2006. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

12/10 2006. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Ungdom og sosial inklusjon 12/10 2006 Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Regjeringen vil arbeide for å forebygge sosial utstøting som har sammenheng med fattigdomsproblemer.

Detaljer

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Foreløpige funn fra The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul I Jon Horgen Friberg

Detaljer

CURRICULUM VITAE BRITT SLAGSVOLD Dr. Philos (Psychology) University of Oslo, Norway

CURRICULUM VITAE BRITT SLAGSVOLD Dr. Philos (Psychology) University of Oslo, Norway NOVA - Norwegian Social Research P.O box: 4 St. Olavs plass NO-0130 Oslo, Norway Visiting address: Stensberggata 26, 0170 Oslo www.hioa.no/nova CURRICULUM VITAE BRITT SLAGSVOLD Born: 1949 Citizenship:

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning... 13 Kapittel 1 Grunnlaget for barnevernets arbeid og miljøterapi... 15 De tre barnevernslovene... 15 Barnevernsloven av 1953... 16 Barnevernsloven av 1992... 16 Forvaltningsreformen

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng Norge som innvandringsland 4 emner à studiepoeng Emne 1: Det nye Norge: mangfold eller likhet? Emne 2: Interkulturell kommunikasjon Emne 3: Unge flyktninger Emne 4: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Detaljer

Fylkesmannens fagsamling 2016 Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Fylkesmannens fagsamling 2016 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Fylkesmannens fagsamling 2016 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Om økten: Tilpasset opplæring Spesialundervisning Minoritetspråklige Veileder om samarbeid mellom skole og barnevern Tilpasset opplæring Tilpasset

Detaljer

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus 26. oktober 2016 Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning Line Kildal Bragstad, Ergoterapeut, PhD Marit Kirkevold,

Detaljer

Hvilken Social Støtte har Uledsagede Flygtningebørn Brug for i Modtagerlandet?

Hvilken Social Støtte har Uledsagede Flygtningebørn Brug for i Modtagerlandet? Hvilken Social Støtte har Uledsagede Flygtningebørn Brug for i Modtagerlandet? Gode Børneliv for Flygtningebørn i Danmark København, 18.05.2017 Brit Oppedal, PhD Folkehelseinstituttet Divisjon Psykisk

Detaljer

Alderdommen bedre enn sitt rykte?

Alderdommen bedre enn sitt rykte? Alderdommen bedre enn sitt rykte? Livskvalitet i andre halvdel av livet Thomas Hansen, NOVA Både yngre og eldre antar av lykken reduseres fra 20-årene Lacey et al. (2006). Hope I die before I get old:

Detaljer

Kapittel 1 En invitasjon til institusjonell etnografi Kapittel 2 Barneomsorg På jakt etter styringsrelasjoner ved «tidlig innsats» i barnehagen

Kapittel 1 En invitasjon til institusjonell etnografi Kapittel 2 Barneomsorg På jakt etter styringsrelasjoner ved «tidlig innsats» i barnehagen Innhold Kapittel 1 En invitasjon til institusjonell etnografi... 13 Karin Widerberg Institusjonell etnografi trinn for trinn... 14 Ontologiske og epistemologiske utgangspunkt... 14 Kritikken av de sosiologiske

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Barnevernets undersøkelser: en sammenlignende studie Norge - England

Barnevernets undersøkelser: en sammenlignende studie Norge - England Barnevernets undersøkelser: en sammenlignende studie Norge - England Vibeke Samsonsen Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hvorfor forske på barnevernets undersøkelser? Kort om undersøkelsesarbeid Bakgrunnen

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Forebygging. Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme?

Forebygging. Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme? Forebygging Svein Mossige: Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme? Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner Kompetansesenter

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med)

Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med) Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med) IMDI fagdag, Tønsberg 7/12-2017 Kristian Rose Tronstad forsker Internasjonale studier og migrsjon 67235676 kristian.tronstad@nibr.hioa.no

Detaljer

Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter)

Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter) Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter) Aadne Aasland, Forsker NIBR Nei til EUs Kvinnekonferanse, 29. oktober 2005 Hvorfor relevant? Premiss: Levekår har betydning for

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Viggo Krüger Aleris Ungplan & BOI GAMUT, Universitetet i Bergen viggo.kruger@grieg.uib.no Møteplass for barn og voksne Undervisning, veiledning Kunstnerisk arbeid

Detaljer

Er norsk barnevern dårlige enn andre lands barnevern?

Er norsk barnevern dårlige enn andre lands barnevern? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services Er norsk barnevern dårlige enn andre lands barnevern? Prof. Marit Skivenes Bergen, 31 januar 2017 Hva er nordmenns

Detaljer

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning SYKEFRAVÆRET: ET RESULTAT AV HVEM DU ER, HVOR DU JOBBER OG/ELLER HVEM DU JOBBER SAMMEN MED? HARALD DALE-OLSEN Institutt for samfunnsforskning NFRs konferanse om Sykefravær og arbeidsmarkedstilknytning

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Seniorpolitiske tiltak. på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus

Seniorpolitiske tiltak. på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Virke og arbeidstakerorganisasjonen på HUKområdet ble i hovedoppgjøret 2014 enige

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Nye tall om ungdom Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Kristinn Hegna Opplever homofile og lesbiske ungdommer negative reaksjoner og mobbing på bakgrunn av sin seksuelle orientering?

Detaljer

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll 26.03.2015 2 Mål: Alle skal ha en god bolig. En god bolig skal dekke beboerens grunnleggende behov for

Detaljer

Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring

Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring Viggo Nordvik & Jardar Sørvoll notat nr 9/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Viggo Nordvik Jardar Sørvoll Norsk institutt

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo 2 Foredrag Barn bolig, noe bakgrunn Boligfordeling i Norge

Detaljer

Helhetlig forebygging for barn og unge

Helhetlig forebygging for barn og unge Helhetlig forebygging for barn og unge Prosjekt 2012-2015 Bente Holm Sælid Prosjektledelse Enhet helse Sarpsborg - der barn og unge lykkes! Oppdraget Østfold fylkeskommune 3-årig pilotprosjekt for alle

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Den norske studien av Livsløp, aldring og generasjon NorLAG

Den norske studien av Livsløp, aldring og generasjon NorLAG Den norske studien av Livsløp, aldring og generasjon NorLAG Konferanse Aldring Omsorg - Samfunn Oslo, 30. november 2009 Britt Slagsvold, forskningsleder NOVA NorLAG Bygge opp en bred database for å studere

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten UNIVERSITETSFORLAGET

Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten UNIVERSITETSFORLAGET Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 13 / Arbeidsmotivasjon, arbeidslinje og velferdsstat 15 EINAR ØVERBYE OG

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?»

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» «Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» Nordisk Sosialforsikringsmøte 9. juni 2016 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk SSP er Et nasjonalt kompetansesenter som

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Etterutdanningsuka Spesialsykepleiere 2016 Omfang ACE Symptomer Risikofaktorer Tiltak

Detaljer

Hesteassisterte aktiviteter for ungdom. - folkehelse i hestenæringen. Hilde Hauge Doktorgrad i folkehelsevitenskap

Hesteassisterte aktiviteter for ungdom. - folkehelse i hestenæringen. Hilde Hauge Doktorgrad i folkehelsevitenskap Hesteassisterte aktiviteter for ungdom - folkehelse i hestenæringen Hilde Hauge Doktorgrad i folkehelsevitenskap UNGDOM + HEST = MESTRING OG TRYGGHET? Deltakere 75 ungdommer (13-15 år) 65 jenter og 10

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Bo-team En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Tilbakeblikk, historie 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer