neste ble gjennomført i 2002, med vel deltakere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere."

Transkript

1 i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet: NOVA investerer i gode data om ungdom Elisabeth Backe-Hansen, forskningsleder ved NOVA Helt siden NOVA ble opprettet har vi investert i å bygge opp gode datasett om ungdom og videreutviklet satsingen som ble påbegynt i det tidligere programmet for ungdomsforskning. Den første av de landsrepresentative ungdomsundersøkelsene (Ung i Norge) ble gjennomført i 1992, blant nærmere elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Den neste ble gjennomført i 2002, med vel deltakere. De yngste deltakerne i Ung i Norge 1992 ble fulgt opp både i 1994 og Nå er vi i ferd med å gjennomføre den tredje og siste oppfølgingen av de utvalgte deltakerne fra Ung i Norge 1992, som nå er blitt år gamle. Slike prospektive studier finnes det generelt ikke mange av. I de studiene som finnes, avsluttes dessuten oppfølgingen vanligvis når informantene er tidlig i 20-årene. I vår studie følger vi dem gjennom en fase i livet da de fleste utdanner seg, etablerer seg i arbeidslivet og etter hvert stifter familie. Generelt vet vi dessuten for lite om hvorvidt det vi har lært om risiko og beskyttende faktorer i ungdomstida, også gjelder for voksenbefolkningen. Her er vi spesielt opptatt av prediktorer for endring av depressive symptomer, suicidalitet og spisevansker blant ungdom og unge voksne. I et eget delprosjekt analyseres dessuten utviklingsforløp når det gjelder abort og tenåringsfødsler. Eksisterende forskning gir heller ikke entydige resultater når det gjelder hvorvidt det har skjedd en økning i slike problemer blant ungdom i Norge i løpet av de siste tiårene. Dette vil bli utforsket nærmere ved hjelp av sammenlikninger mellom 2002 Getty Images. PhotoDisc resultatene fra Ung i Norge 1992 og Ung i Norge Så langt har kombinasjonen av longitudinelle data og analyser av endringer over tid gitt unik kunnskap som både er etterspurt av politiske beslutningstakere og praktikere og har vakt internasjonal interesse. Vi ser fram til resultatene fra neste del av undersøkelsen! Prosjektleder Ung i Norge 1992, fjerde oppfølging: Professor Lars Wichstrøm (NOVA og NTNU) Prosjektmedarbeidere: Stipendiat Tilmann von Soest (NOVA) og professor Willy Pedersen (NOVA og UiO).

2 2 info-nova Avhandling Ny rapport Heroinens unge innvandrere NOVA-forsker Geir Moshuus disputerte i høst ved Universitetet i Oslo. I avhandlingen har han undersøkt hvordan unge med innvandrerbakgrunn tilknyttet heroinmiljøet tilpasser seg de eksisterende rusfellesskapene. Studien tyder på at de etablerte rusmiljøene behandlet deltakerne med innvandrerbakgrunn enten som sosialt utstøtte eller sosialt annerledes. Svaret fra deltakerne med innvandrerbakgrunn var først å underkommunisere sin annerledeshet, men senere deltakere har formet egne fellesskap som alternative og ofte rivaliserende sosiale arenaer til de etablerte. Moshuus har studert deltakere i Oslos heroinmiljøer med etnografisk feltmetode. I syv måneder hadde han tett kontakt med et sted han kaller for Olagate: et heroinmarked og oppholdssted i miljøene gjennom syv år. Avhandlingen bygger også på mer enn 90 inngående intervjuer med involverte i miljøene. Gangster Moshuus har også sett på hvordan populærkultur, spesielt Gangsta Rap, har skapt tilhørighet i de alternative og rivaliserene fellesskapene som ble etablert. Gangster imaget hjalp noen ungdommer med innvandrerbakgrunn til å omforme deler av gatemiljøet de var del av, til deres egne vennefellesskap. Disse fellesskapene ble i neste omgang til egne gategjenger i samspill med omverdenen. Ungdom som vokste opp sammen og delte opplevelsen av å bli avvist av samfunnet i skole og jobbsammenheng, omgjorde disse avvisningsopplevelsene til status som ble styrket ved å vise til Gangster -historier fra film og hip hop- verdenen. «Gangsteren som forretningsmann» framsto som en helt, og Moshuus viser hvordan ungdommen gjorde disse Gangster- fortellingene til sine egne. Fellesskapene de på denne måten skapte, gav dem verdighet i forhold til andre deler av rusmiljøet og i forhold til storsamfunnet. Dermed argumenterer Moshuus mot forestillingen om at oppblomstringen av innvandrergjenger i Oslo kan knyttes til en importert kulturkodeks (ære). I stedet hevder han at de såkalte innvandrergjengene står for en innovativ praksis der noen av rollemodellene deres hentes fra film og Gangsta Rap- verdenen, og hvor målet er respekt fra rivaliserende gatemiljøer. Bedre læringsmiljø i grunnskolen Et forskningsbasert utviklingsprosjekt i regi av Thomas Nordahl som tar for seg læringsmiljøet i 14 skoler, gir oppsiktsvekkende resultater: Bedre karakterer hos elevene, mindre bråk og uro i undervisningen og mindre mobbing. Resultatene er oppnådd ved at lærerne har arbeidet systematisk og over tid med utgangspunkt i LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) for å forbedre læringsmiljøet i klassen. Prosjektet er gjennomført over en periode på to og et halvt år. Lillegården kompetansesenter har stått for utviklingsdelen av prosjektet mens evalueringen er gjennomført av NOVA. Evalueringen er gjennomført som et pre post-design med kontrollgruppe som omfatter kartlegging ved prosjektstart og i sluttfasen av prosjektet i både prosjektskolene og et antall kontrollskoler. Resultatene av evalueringen viser at: Elevene i prosjektskolene har forbedret sine skolefaglige prestasjoner i norsk, matematikk, engelsk og natur- og miljøfag tilsvarende 0,4 karakterer i gjennomsnitt sett i forhold til elevene i kontrollskolene. Elevene utviklet bedre sosiale ferdigheter enn elevene i kontrollskolene, og det er blitt mindre bråk og uro i undervisningen. Det er mindre konflikter mellom elevene og en klar nedgang i mobbing. LP-modellen tilbyr ingen ferdige løsninger for læreren, men den er et redskap lærerne har brukt for å komme fram til hva som er hensiktsmessig å gjøre i det enkelte klasserom. Lærerne har her primært hatt søkelyset på situasjonen og omgivelsene i skolen, og i mindre grad på den enkelte elev. Evalueringen viser at når lærerne arbeider systematisk og kunnskapsbasert med sin egen praksis og gjennom det framstår som dyktige ledere i klasserommet, så har det en positiv innvirkning på elevenes faglige læring og sosiale utvikling. Norsk skoles utfordringer ser ut fra dette ikke ut til å være knyttet til f.eks. å etablere nye organisatoriske grupper, utvide skoletiden, gi leksehjelp eller sørge for mat på skolen. Lærernes grunnleggende kompetanse som yrkesutøver må først være på plass, understreker Nordahl. NOVA Rapport 19/05 av Thomas Nordahl Læringsmiljø og pedagogisk analyse En beskrivelse og evaluering av LP-modellen

3 info-nova 3 Seminar, tidsskrift og utvalg Tidsskrift for ungdomsforskning Tidsskrift for ungdomsforskning kommer med nytt nummer 21. oktober og inneholder følgende artikler: Det koster å være kul. Om tweenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo. Av Mari Rysst Stereotypiens dilemma: Iscenesettelser av etnisitet «på gata» Av Sveinung Sandberg Arbeidsledighet blant ungdom. Et spørsmål om holdninger til lønnsarbeid? Av Christer Hyggen Snowboard en kjønnet ungdomskultur. Av Mari Kristin Sisjord I tillegg inneholder nummeret to kortere artikler med «nye tall om ungdom»: Ungdom og bruk av tobakk. Av Tormod Øia Hvorfor velger ungdom bort videregående? Av Elfred Markussen og Nina Sandberg Tidsskriftet gis ut av NOVA og Fagbokforlaget. Trygdeforskningsseminaret 2005 I år finner seminaret sted på Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, 1. til 2. desember. NOVA er ansvarlig for arrangementet, og hovedtemaet for konferansen er Trygd og fattigdom/ulikhet. Her blir det innlegg om sosial ulikhet, inntektsulikhet og ulikheter i helse. Konferansen innledes med et foredrag av professor Bea Cantillon fra Universitetet i Antwerpen som vil snakke om inntektsoverføringenes rolle i bekjempelsen av fattigdom i Europa. Hun har i de senere år ledet store komparative prosjekter om trygdesystemenes fordelingsvirkninger, skrevet innflytelsesrike bøker om fattigdomsmåling og fattigdomsbekjempelse i EU og vært hyppig brukt som rådgiver av både den belgiske regjeringen og av formannskapet i EU. Det blir også flere andre plenumsforedrag om forholdet mellom inntektsfordeling og helse og om trygdesystemets rolle i inntektsfordelingen. Blant de øvrige foredragsholderne finner vi Aksel Hatland, Jon Ivar Elstad (begge NOVA) og Bjørgulf Claussen (UiO). Som vanlig vil seminaret også omfatte parallellsesjoner med presentasjon av paper. Program og skjema for elektronisk påmelding vil komme på Kontakt Charlotte Koren for nærmere informasjon: Gjesteforelesere Professor Claus Offe fra Humboldt Universitet i Berlin var gjesteforsker ved NOVA i perioden august Offe er forfatter av en rekke banebrytende bøker og artikler om sosial teori og politisk sosiologi med skarpe analyser av arbeidsmarkedet og velferdsstaten. Han har også kastet sitt kritiske blikk på betydningen av den europeiske integrasjonen på det velferdspolitiske området. På sin godt besøkte åpne forelesning på NOVA var dette temaet han tok opp: «Social protection in a supranational context. European integration and the fates of the European Social Model». I løpet av sitt oppholdt holdt Offe også en workshop med yngre forskere som fikk anledning til å diskutere sine forskningsprosjekter og papers med ham. Den kjente demokratiteoretikeren professor Chantal Mouffe fra University of Westminster holdt en gjesteforelesning på NOVA den 20. september. Mouffe jobber blant annet med forskningsprosjekter som tar for seg oppblomstringen av høyre-populismen i Europa og Europas plass i en multipolar verdensorden. Tittelen på foredraget var: «Democratic Values, Human Rights and Pluralism.» Guro Ødegård leder utvalg NOVA-forsker Guro Ødegård er i statsråd oppnevnt til leder av et offentlig utvalg som skal vurdere den statlige støttepolitikken overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Utvalget skal utrede prinsipielle spørsmål omkring organisasjonene sin betydning i samfunnet, og utrede og komme med forslag til hvordan statlige myndigheter kan sikre best mulig rammevilkår for å fremme utvikling av og vekst i organisasjonene. Ødegård har i mange år jobbet med studier av barne- og ungdomsorganisasjoner og ungdoms politiske deltakelse. I 2003 kom Maktutredningsboken Ungdom, makt og mening, redigert sammen med F. Engelstad. For tiden er hun stipendiat ved NOVA med prosjektet Ungdoms opplevelse av makt og innfl ytelse i politiske beslutningsstrukturer. Her tar hun utgangspunkt i at ungdoms interesse for politikk har blitt mindre de senere år. I lys av utviklingen fra et kollektivt til individuelt orientert handlingsmønster ønsker Ødegård å belyse hvordan ungdoms politiske engasjement kommer til uttrykk.

4 EKSTERNE PUBLIKASJONER Annaniassen, E. & Bengtson, B. (2005). Bostadspolitiskt samarbete men olika lösningar. Tidsskriften PLAN, (2):8 11 Blekesaune, M. & Barrett, A.E. (2005). Marital dissolution and work disability: A longitudinal study of administrative data. European Sociological Review, 21(3): Clausen, S-E. & Slagsvold, B. (2005). Aldring og depressive symptomer: En epidemiologisk studie. Tidsskrift for Norsk psykologforening, (42): Daatland, S.O. (2005). Aldring i utlendighet. Aldring og livsløp, (3):12-15 Dahle, R. (2005). Men, Bodies and Nursing. I Morgan, D., Brandth, B. & Kvande, E. (red.): Gender, Bodies and Work. New York: Ashgate, s Dahle, R. & Kvamme, E. (2005). Medisinske vikarer på sykehus en nyskapning med undertoner. Søkelys på arbeidsmarkedet, 22(1):3-10 Eide, A. & Gundersen, T. (2005). Hørselshemmede og arbeid. Rehabiliteringsmagasinet BRIS, (1):57-59 Ellingesæter, A.L. & Gulbrandsen, L. (2005). Kapittel 10. Den lange veien barnehage som reell valgmulighet. I Brandth, B., Bungum, B. & Kvande, E. (red.): Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fl eksible arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Hegna, K. & Smette, I. (2005). Om å holde seg for god. Subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk tidsskrift, 13(3): Hennum, N. (2005). Kjærlighet, autoritet og makt. NIKKmagasin, 10(2):4-7 Hennum, N. (2005). Anmeldelse av Røthing, Å.: «Parforhold idealer, forhandlinger, strategier.» Tidsskrift for samfunnsforskning, 46(3): Hyggen, C. (2005). Arbeidsledighet blant ungdom. Et spørsmål om holdninger til lønnsarbeid? Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(2) Koren, C. (2005). Who cares? I Albelda, R., Himmelweit, S. & Humphries, J. (red.): Dilemmas of Lone Motherhood. London & New York: Routledge, s Krange, O. & Øia, T. (2005). Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen Akademisk forlag Larsen, C.J. & Pedersen, W. (2005). Valget jeg tok var mitt eget. Samtiden, (3):16-28 Moshuus, G. (2005). Young immigrants of heroin: an ethnography of Oslo's street worlds. Dissertation. Oslo: Institute of Anthropology, University of Oslo Nordvik, V. & Åhrén, P. (2005). The Duration of Housing Allowance Claims and Labour Market Disincentives: The Norwegian Case. European Journal of Housing Policy, 5(2): Næss, S., Eriksen, J., Midthjell, K. & Tambs, K. (2005). Subjective wellbeing before and after the onset of diabetes mellitus. Results of the Nord- Trøndelag Health Study. Diabetes and its Complications, (19):95-99 Sandlie, H.C. (2005). New life courses and postponed timing of home establishment. Open House International, 30(3):61 68 Sjørengen, M., Bugge, E.D., Ormhaug, C.M., Engedal, K., Solberg, K-O. & Thorsen, K. (2005). Å bli eldre med utviklingshemming. Livssituasjon, funksjonsevne og hjelpebehov. Oslo: Aldring og helse Skevik, A. (2005). Family Economy Workers or Caring Mothers? Male Breadwinning and Widows`Pensions in Norway and the UK. I Albelda, R., Himmelweit, S. & Humphries, J. (red.): Dilemmas of Lone Motherhood. London & New York: Routledge, s Solem, P.E. (2005). Myter og virkelighet om aldring og arbeid. I Halvorsen, P. (red.): Forskerblikk på aldring. Oslo: Senter for seniorpolitikk, s. 4-7 Storvoll, E.E., Strandbu, Å. & Wichstrøm, L. (2005). A cross-sectional study of changes in Norwegian adolescents' body image from 1992 to Body Image, (2):5-18 Thorsen, K. (2005). Ensomhet blant eldre, selvmordsrisiko og utfordringer. Suicidologi, 10(1):4-10 Thorsen, K. (2005). Et livsløpsperspektiv på aldring. Nordisk psykologi, 57(1):64-85 Thorsen, K. (2005): Flere ensomme? Om ensomhet i den senomoderne tid. Aldring og livsløp, (3):2-6 Walle, T.M. (2005). Kommentar: Minoritetspappaer i fedrekvotens tidsalder. Tidsskrift for kjønnsforskning, (2): Øia, T. (2005). Ungdom og bruk av tobakk. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(2) Returadresse: NOVA Pb Elisenberg 0208 Oslo Ansvarlig redaktør: Direktør Magnus Rindal I redaksjonen: Halvard Dyb Nina Eriksen Info-NOVA kommer ut fire ganger i året. Ønsker du å få info-nova gratis i posten send melding via: telefon: faks: e-post: Besøksadresse: Munthesgt Oslo Følg NOVA på nett: ISSN Foto: Halvard Dyb & PhotoDisc Design: Bror Westblad

5 Nye publikasjoner BESTILLINGSSEDDEL Ungdom, individualisering, identitet NOVA-forskerne Olve Krange og Tormod Øia har kommet med en ny bok på Cappelen forlag: Den nye moderniteten ungdom, individualisering, identitet og mening. Boken handler om hvordan vi kan forstå moderne ungdom. Forfatterne er kritiske til modernitetsteoretikere som Bauman, Beck og Giddens. Hva er spesielt med å være ung i dag til forskjell fra for eksempel ungdommen som vokste opp i skyggen av andre verdenskrig? Rekker tradisjonelle sosiologiske begreper og perspektiver fremdeles, eller står vi overfor noe i retning av et paradigmeskifte, spør forfatterne. Boken gir en grundig innføring i moderne sosiologisk teori og tjener som et kritisk korrektiv til de nye store sannhetene om det moderne samfunnet. Den nye moderniteten ungdom, individualisering, identitet og mening. Olve Krange & Tormod Øia Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2005 Aldring og livsløp nr. 3, 2005 Dette nummeret av det populærvitenskapelige tidsskriftet Aldring og livløp inneholder artiklene: Flere ensomme? Om ensomhet i den senmoderne tid. Av Kirsten Thorsen Nye tall fra NOVA-undersøkelsen NorLAG viser at ensomheten vil bli mer utbredt i årene som kommer, først og fremst fordi det blir flere eldre. - Vi vil se en særlig sterk økning av aleneboende og svært gamle, og det er nettopp disse som har størst risiko for ensomhet, skriver Thorsen. Pasientstrømmer i sykehjem hva kan en lære av denne typen informasjon? Av Hans Knut Otterstad & Kåre Sorteberg Aldring i utlendighet. Av Svein Olav Daatland Omsorg for ældre et Europæisk udsyn. Av Tine Rostgaard Besök i ålderdomen. Av Gerdt Sundström NOVA driver en aktiv og utadrettet forskningsformidling. Instituttet gir ut egne publikasjonsserier: en rapport- og en skriftserie samt temahefter. Disse publikasjonene kan bestilles enkeltvis eller som årsabonnement. Se pub lika-sjonsoversikten på følgande sider. Bestilling av enkelteksemplar Kryss av i den aktuelle ruten i publikasjonsoversikten, og send bestillingsseddelen til NOVA. Ønsker du flere eksemplar av en publikasjon, fører du opp tallet. Faktura blir sendt sammen med publikasjonene, porto er inkludert i prisen. Ved bestilling av ti eller flere eksemplarer av en og samme publikasjon er det 25 prosent avslag i prisen. Årsabonnement En kan tegne årsabonnement på NOVA-publikasjonene ved å krysse av i den første ruten nedenfor og sende inn bestillingsseddelen. Publikasjonene vil da bli tilsendt etter hvert som de kommer ut. Årsprisen for 2005 er kr 2500,-. Abonnementet varer til det blir sagt opp. Alle abonnentene få også info-nova i posten. info-nova Informasjonsbladet info-nova kommer ut tre ganger i året. Her blir det lagt fram aktuelle forskningsprosjekter og andre aktiviteter ved NOVA. Her finner du også en oversikt over publikasjoner som instituttet gir ut, og oversikter over artikler og bøker som medarbeiderene har publisert andre steder. Info-NOVA finnes også i elektronisk utgave på nettstedet til instituttet. NAVN Jeg bestiller et årsabonnement på NOVA-publikasjoner (gjelder rapporter, skriftserie, temahefter) Jeg ønsker å få info-nova gratis tilsendt Se enkeltbestillingene på følgende sider ARBEIDSSTED ADRESSE TELEFON E-POSTADR. Faktura blir sendt sammen med publikasjonene Bestilling av publikasjoner kan også skje via faks eller e-post til Forskingsinstituttet NOVA, Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo. Faks: , e-post: no. På nettsidene våre kan du også bestille publikasjoner elektronisk ved hjelp av handlevognløsningen.

6 NOVA-bestilling NOVA-rapporter :7 Ett års gratis barnehage hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? Evaluering av et forsøk, av Trude B. Nergård (kr 150) 2003:8 Veien til makta og «det gode liv»? Evaluering av medvirkningsarbeidet blant unge i Porsgrunn kommune, av Viggo Vestel, Guro Ødegård & Tormod Øia (kr 230) 2003:9 Evaluering av «Prosjekt rovdyrkunnskap» i Stor-Elvdal kommune, av Mette Svenningsen & Ketil Skogen (kr 130) 2003:10 Natalie Rogoff Ramsøy. En pioner i norsk og internasjonal sosiologi, av John Eriksen & Lars Gulbrandsen (red.) (kr 150) 2003:11 Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. Lønn, påskjønnelse eller avlat? av John Eriksen, Torhild Andersen & Ole Petter Askheim (kr 150) 2003:12 Velferdsstat og velferdskommune. Iverksettingen av «Handlingsplan for eldreomsorgen» i kommunene i Nord-Trøndelag, av Tor Inge Romøren & Borghild Svorken (kr 130) 2003:13 Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. En evaluering innenfor Reform 97, av Thomas Nordahl (kr 180) 2003:14 Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn. En pilotundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 130) 2003:15 Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? av Anders Bakken (kr 180) 2003:16 Samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Behovsstyrt samarbeid holder det? av Mira Aaboen Sletten, Nina Sandberg & Thomas Nordahl (kr 180) 2003:17 «Dette er jo en husmorjobb.» Ufaglærte kvinner i arbeidslivet, av May-Len Skilbrei (kr 350) 2003:18 Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view, av Marie Louise Seeberg (kr 280) 2003:19 Bostøtte og boutgifter, av Lars Gulbrandsen & Axel West Pedersen (kr 150) 2003:20 Innvandrerungdom kultur, identitet og marginalisering, av Tormod Øia (kr 380) 2003:21 Skal jeg bli eller skal jeg gå?, av Vemund Snartland & Einar Øverbye (kr 130) 2003:22 Familieendring, helse og trygd. Fire longitudinelle studier, Morten Blekesaune & Einar Øverbye (red.) (kr 130) 2003:23 Boligetablering i Oslo og Akershus, av Lars Gulbrandsen & Hans-Christian Sandlie (kr 100) 2003:24 Barnehagen -fra selektivt til universelt velferdsgode, av Anne Lise Ellingsæter & Lars Gulbrandsen (kr 150) 2003:25 I verdens rikeste land. Pressens dekning av velferdsstaten , av Ann Helén Bay & Jo Saglie (kr 100) 2003:26 Osloungdom og rusmiddelbruk. Utbredelse og muligheter for forebygging, av Elisabet E. Storvoll & Olve Krange (kr 130) 2004:1 En digital barndom? av Leila Torgersen m. fl (kr 150) 2004:2 Ungdom som lever med PC, av Birgit H. Kaare (kr 180) 2004:3 Norske pensjonister og kommuner i Spania, av Anne Helset, Marit Lauvli & Hans Christian Sandlie (kr 200) 2004:4 Grenser for individualisering, av Olve Krange (kr 230) 2004:5 Antisosial atferd i ungdomstiden, av Elisabet E. Storvoll (kr 230) 2004:6...Og imens går tida, av Anita Sundnes, Lars Gulbrandsen, Agnæs Andenæs og Sten-Erik Clausen (kr 150) 2004:7 Familie, velferdsstat og aldring, av Katharina Herlofson og Svein Olav Daatland (kr 230) 2004:8 Ungdoms digitale hverdag, av Leila Torgersen (kr 150) 2004:9 Fra best til bedre? av Lars Gulbrandsen og Anita Sundnes (kr 150) 2004:10 Husleieindekser og husleiestatistikk, av Åsmund Langsether og Per Medby (kr 150) 2004:11 Barns levekår. Hva betyr familiens inntekt?, av Mona Sandbæk (red.) (kr 230) 2004:12 Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår. Kunnskapsbidrag fra 36 studier av barnefattigdom, av Elisabeth Backe-Hansen (kr 330) 2004:13 Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting, av Ingrid Smette (kr 180) 2004:14 Et prosjekt som protesjé. Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal - Skal ikke», av Anita Sundnes (kr 100) 2004:15 A Community of Difference - hybridization, popular culture and the making of social relations among multicultural youngsters in «Rudenga», East side Oslo, av Viggo Vestel (kr 500) 2004:16 Ungdom, idrett og friluftsliv. Skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 1992 til 2002, av Åse Strandbu og Olve Krange (kr 180) 2004:17 Innvandrerkvinner i Groruddalen - mellom idealer for modernitet og tradisjon, av Gunhild R. Farstad (kr 180) 2004:18 Nordisk barnevern. Terskelen for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvang, Turid Vogt Grinde (red.) (kr 300) 2005:1 Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder. Konsekvenser, tilpasninger og vurderinger, av Karen-Sofie Pettersen (kr 100) 2005:2 Tatere og Misjonen. Mangfold, makt og motstand, av Karen-Sofie Pettersen (kr 300) 2005:3 Skeive dager En rusundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 120) 2005:4 Smerte og livsmot. En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme, av Jon Ivar Elstad, Lars Grue & John Eriksen (kr 150) 2005:5 Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom, av Leila Torgersen (kr 230) 2005:6 «Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen». Om ungdom som oppholdt seg rundt Plata, av Sveinung Sandberg & Willy Pedersen (kr 100) 2005:7 Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift til Kari Killén, Anna L. von der Lippe & Simon R. Wilkinson (red.) (kr 230) 2005:8 Unge uførepensjonister. Hvem er de, og hvor kommer de fra? av Morten Blekesaune (kr 130) 2005:9 Omsorgstjenester med mangfold? Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn, av Reidun Ingebretsen & Tor Inge Romøren (kr 150)

7 NOVA-bestilling 3 NOVA-rapporter 2005:10 Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen, av Camilla J. Larsen & Willy Pedersen (kr 230) 2005:11 Morgendagens eldre. En sammenligning av verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre, Britt Slagsvold & Per Erik Solem (red.) (kr 230) 2005:12 Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusførebygging, av Ingrid Smette (kr 130) 2005:13 Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid, av Reidun Ingebretsen (kr 130) 2005:14 Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne, av Lars Gulbrandsen (kr 150) 2005:15 Forvaltning som yrke. Autonomi, skjønn og kompetanse i forvaltningen av trygd og sosiale tjenester, av Jornn T. Jessen (kr 180) 2005:16 Alkoholforebygging fra ung til ung. En effektevaluering av Juventes FRISTIL, av Geir H. Moshuus (kr 130) 2005:17 Bolig med kommunens bistand. En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet, av Åsmund Langsether (kr 180) 2005:18 Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre. En litteraturstudie, av Trude B. Nergård (kr 130) 2005:19 Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen, av Thomas Nordahl (kr 230) Skriftserie :2 Early retirement and social citizenship. Marginalisation and integration in the Nordic countries, av Einar Øverbye & Morten Blekesaune (kr 80) 2002:3 Vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker, av Elisabeth Backe-Hansen m.fl. (kr 80) 2002:4 Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og Historisk og barnevernfaglig delrapport, av Kjersti Ericsson (kr 80) 2002:5 Life-course Perspectives in Aging Research, av Kirsten Thorsen (kr 80) 2003:1 Globalisation, the World Bank and the New Welfare State, av Einar Øverbye (kr 100) 2003:2 Nordisk barnevern: Likheter i lovgivning forskjeller i praksis. Om kultur, normer og holdninger, av Turid Vogt Grinde (kr 100) 2003:3 Familierådslag. Nasjonal plan for utprøving og evaluering av metoden familierådslag, av Jóna Hafdis Einarsson & Thomas Nordahl (kr 100) 2003:4 Hjelp til barn som har foreldre med psykiske lidelser. Evaluering av prosjektet og virksomheten «Du er ikke den eneste» et gruppetilbud med psykopedagogisk tilnærming til barn og unge som har foreldre med psykisk lidelse, av Anne Solberg (kr 100) 2003:5 Boligetablering, dokumentavgift og boligsparing for unge, av Lars Gulbrandsen (kr 100) 2003:6 Etablering, generasjonsulikhet og generasjonsoverføringer i boligsektoren, av Åsmund Langsether (kr 100) 2003:7 De frivillige organsiasjoners rolle i aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, av Ivan Harsløf (kr 100) 2003:8 Old age is not for sissies. A study in constructing self, community and old age in a new age, av Susan Lingsom (kr 100) 2003:9 Barns levekår. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag, av Mona Sandbæk og Christin Knudsen Sture (kr 150) 2004:1 Somaliere i eksil i Norge, av Ada Engebrigtsen og Gunhild Regland Farstad (kr 120) 2004:2 Hva kan vi lære av Danmark? av Einar Øverbye (kr 100) 2004:3 Mødre med barn i kontantstøttealder, av Charlotte Koren og Christin Knudsen Sture (kr 100) 2004:4 Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet, av Tale Hellevik og Viggo Nordvik (kr 150) 2004:5 Se der hacker bestefar, eller bestemor på anbud. Avisene og de eldre, av Kirsten Danielsen & Kirsti Valset (kr 80) 2005:1 Er den norske opinionen en bremsekloss mot velferdspolitiske reformer? av Ann-Helén Bay (kr 50) 2005:2 Evaluering av Foreldretelefonen, av Christer Hyggen (kr 80) 2005:3 Lesbiske og homofile arbeidstakere en pilotundersøkelse, av Bera Ulstein Moseng (kr 90) 2005:4 Diskriminering en litteraturgjennomgang, av Kirsten Danielsen (kr 80) 2005:5 Unge uføres avgang fra arbeidslivet, av May-Len Skilbrei (kr 50) 2005:6 Two technical choices with critical implications. Issues in Scandinavian pension reform, av Axel West Pedersen (kr 80) NOVA temahefte 1998:1 Veiledning og veiledningsmodeller i barnevernets førstelinjetjeneste, av Kari Killén og Kikkan Ustvedt Christiansen (kr 130) 1999:1 Foreldrestøttende tilbud i kommunene. Organisering, kartlegging og utvikling, av Bente Brostrøm (kr 130) 2001:1 Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet, av Olve Krange & Ketil Skogen (kr 80) 2002:1 Fra idé til virkelighet. En modell for koordinering og drift av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet, av Bente Brostrøm (kr 150) 2002:2 Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport midtveis, av Lars Gulbrandsen (kr 130)

8 (Bestillingsseddelen kan du brette, stifte og sende til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Pb 3223 Elisenberg 0208 Oslo Porto

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier En panelstudie 2000 2009 Mona Sandbæk & Axel West Pedersen (red.) Rapport nr 10/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Barn og

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Notat. Forskningsrapportene er gruppert for å gjøre listen mer oversiktlig, men noen berører flere av temaene. Side 1

Notat. Forskningsrapportene er gruppert for å gjøre listen mer oversiktlig, men noen berører flere av temaene. Side 1 Notat Forskning om foreldrenes betydning for elevenes skolegang og resultater Offentlige dokumenter og ulike undersøkelser viser til at foreldrenes utdanning og sosioøkonomiske status har betydning for

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert prosjektet. Omslag-Rapport-13-2014-A.indd 1 13/2014 Rapport nr 13/14 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norske pensjonister og norske kommuner i Spania ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon En fokusgruppestudie Marianne Dæhlen, Ingrid Smette & Åse Strandbu Rapport nr 4/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomskoleelevers

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Er læreryrket en profesjon? Danske lektorer får 37-timers uke Kampen mot frafallet www.norsklektorlag.no Nr. 5-2013, 12. årgang Leder Etter tjue år

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Språk, stimulans og læringslyst

Språk, stimulans og læringslyst er grunnlag for senere læring. Et annet funn er at det finnes relativt lite forskning om tiltak i ungdomsskolealder. Mye tyder på at det trengs mer forskning om tiltak i denne fasen for å forebygge motivasjonssvikt.

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre

Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre En litteraturstudie på oppdrag av Diskrimineringslovutvalget, Barne- og likestillingsdepartementet Per Erik Solem Norsk institutt for forskning om

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Gunhild R. Farstad Stipendiat ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). grf@nova.no

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer