NORGES BILJARDFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BILJARDFORBUND"

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum: Knut Kvaal Pedersen (møteleder), Katrine Grotle, Line Kjørsvik, Bjørn Mindrebøe, Erik Strandhus, Egil Arne Sørensen (vara, kun sak 1-9/4/11), Øivind Schjetne og Tine Bjonge (Gensek). Bernt Nilsen i sak 6-8/4/11. Kjell Lillestøl, Rolf Jensen og Jan Ingvoldstad (Kun en vara kunne møte) 2 (Robert Farinetti og Franck Nybo, begge sak 1-8/4/11). Det ble tatt pause i forhandlingene etter sak 8/4/11 der publikum fikk anledning til å stille spørsmål vedr NB Biljardstudio. Saknr Beskrivelse Vedtak 1/4/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Sakslisten ble gjennomgått og et par sent innkomne søknader ble tilføyd. 2/4/11 Søknad om permisjon fra forbundsstyret Søknad fra Ine Helvik om å få forlenget permisjonen fra forbundsstyret ut november. Innkallingen og sakslisten er godkjent med tillegg Ine Helvik har permisjon fra forbundsstyret ut november. Øivind Schjetne er fullverdig styremedlem i samme periode. 1 REFERATER/PROTOKOLLER 3/4/11 Referat fra styremøtet 14. juni 2011 (SM 3/11) Referatet er behandlet på styreforum. 4/4/11 Søknad fra Oslo Snookerklubb Nystartede Oslo Snookerklubb har søkt om støtte for oppstart av spillested i Oslo. Enten i form av bankgaranti eller lån til depositum. Søknaden er behandlet på styreforum. 5/4/11 Støtte til nye Utøya Forslag fra presidenten om å støtte gjenoppbyggingen av nye Utøya med kr. Forslaget er behandlet på styreforum. Vedtak Styreforum 26/6: Referat fra SM3/11 er godkjent Vedtak Styreforum 16/7: Norges Biljardforbund tilbyr Oslo Snooker et rentefritt lån på inn til kr til dekning av depositum ved leie av lokale for oppstart av snookersalong i Oslo. Lånet skal nedbetales med fast månedlig sum, med oppstart senest i januar Det tas sikkerhet i bord inn til lånet er nedbetalt. Vedtak Styreforum 27/7: Norges Biljardforbund støtter gjenoppbyggingen av nye Utøya med 5000 kr. Vi skal vise våre ungdommer at vi som ungdomsorganisasjon sympatiserer med de rammede og støtter opp om ivaretakelsen av demokratiet. Beslutningen skal offentliggjøres på egen hjemmeside. I tillegg kan det være aktuelt å informere NIF. Det skal ikke sendes pressemelding. s. 1 av 5

2 2 NB BILJARDSTUDIO 6/4/11 NB Biljardstudio Det er avholdt innledende møte for oppstart av styringsgruppe. I den anledning ble det gjort avklaringer som gjorde det nødvendig å justere vedtakene 5/3/11 og 6/3/11. Bruken av begrepet ABC-biljardskole måtte tas ut, for å unngå forveksling med Ask Biljard Club (ABC), som skal være leietager i NB Biljardstudio. 7/4/11 Styringsgruppens mandat For å sikre best mulig planlegging, oppstart og drift av NB Biljardstudio skal det oppnevnes en egen styringsgruppe. Styringsgruppen må ha et klart mandat fra styret. 8/4/11 Oppnevning av Styringsgruppe Forslag om å oppgradere prosjektutvalget som ble oppnevnt i styremøte 22. januar 2010 (vedtak 16/10) o Bernt Nilsen (Leder) o Ine Helvik o Rolf Jensen Norges Biljardforbund skal starte eget Biljardstudio. Studioet skal hete NB Biljardstudio og eies og driftes av Norges Biljardforbund, enten direkte eller gjennom alternativ eierform. Det skal inngås avtale om leie av lokaler til NB Biljardstudio på Ask Kulturhus i Gjerdrum Kommune. Vedtaket forutsetter at betingelsene i endelig avtale ikke avviker vesentlig fra det fremlagte. Det må også innarbeides akseptable betingelser ved evt oppsigelse. Endelig avtale må godkjennes av styret før signering. Dette vedtak erstatter vedtak 5-6/3/11 NB Biljardstudio Styringsgruppe skal planlegge, igangsette og følge opp, både praktisk og økonomisk. Herunder å forhandle frem leieavtalene med utleier og leietager. (Avtalene signeres av presidenten, etter godkjenning i styret.) Langtidsplanen vedtatt på Tinget 2010 er førende for arbeidet. NB Styringsgruppe er et løpende utvalg, med den sammensetning som det sittende forbundsstyret til en hver tid finner formålstjenlig. Styringsgruppen rapporterer direkte til styret. Gensek holdes løpende orientert. Følgende styringsgruppe er oppnevnt for NB Biljardstudio: Bernt Nilsen (Leder) Ine Helvik Rolf Jensen 3 STYRE/ADMINISTRASJON/ORGANISASJON 9/4/11 Ansvars-, fullmakt og arbeidsfordelingskart (AFA) Et fortsatt noe uferdig forslag til revidert AFA-kart og organisasjonskart ble gjennomgått. 10/4/11 Klubblederseminar 2011 Klubblederseminaret går på Ullevål oktober Gjennomgang av foreløpig program og planer AFA-kart: Fremlagte endringer i innhold og struktur er godkjent. Kartet utvikles videre i samme spor. Klubblederseminar 2011: NB dekker seminar og opphold, klubbene dekker reise etter reisefordelingsprinsippet. Lørdag kveld arrangeres stor jubileumsmiddag med seminardeltagere, inviterte gjester og påmeldte gjester. 4 ØKONOMI 11/4/11 Regnskap 2011 Prosjektregnskap per var sendt ut og ble gjennomgått. Det ble orientert om at enkelte prosjekter var på vei til Foreløpig regnskap per er godkjent. s. 2 av 5

3 å sprenge budsjettrammene. Ansvarlige fikk beskjed om å stanse aktivitetene inn til videre. Evt ekstrabevilgning krever søknad og ny styrebehandling. 12/4/11 Søknad fra Gjøvik/Raufoss Biljardklubb Søknad om rentefritt lån til innkjøp av 8 poolbord. Gjøvik/Raufoss Biljardklubb innvilges et rentefritt lån på inn til kr med pant i bordene. Nedbetaling over tre år, med oppstart januar Det forutsettes at klubben søker om tippemidler til utstyr. 5 - HJEMMESIDEN 13/4/11 Den nye hjemmesiden Det ble orientert kort om status, erfaringer og planer videre. En viktig del som skal være klar i god tid før ny sesong er påmelding, betaling og resultatrapportering via hjemmesiden. 14/4/11 Til forbundet på forum Det er åpnet et eget underforum som heter Til Forbundet. Her er det mulig å poste spørsmål og saker til forbundet. Viktig å avklare retningslinjer for hvem som svarer og hvordan? Generalsekretær svarer, eller delegerer ansvar for å svare, på spørsmål stilt til forbundet på Til Forbundet på forumet. Det skal svares innen rimelig tid. Er ikke det mulig, skal det gis midlertidig svar om at svar kommer. 6 TURNERINGER OG MESTERSKAP 15/4/11 Resultat- og Rankingsystem Kort orientering om status. I 2011 har alt som kan gå galt gått galt. Fom 2012 skal nytt system tas i bruk og nåværende problemer være en saga blott er planen. 16/4/11 Turneringssystemet Turneringene våre er grunnstammen i forbundets virksomhet. Det er viktig å vite hva vi vil med turneringssystemet og hvordan vi skal komme dit. Det er klart behov for å drøfte strategier og overordnede retningslinjer for forbundets egne turneringer. Og diskutere behovet for, og regler knyttet til supplerende Open-turneringer. Enighet om at grenutvalgene fortsatt skal ha ansvar for å utvikle og drifte turneringssystemet for sin gren, men innenfor felles overordnede rammer, og med støtte fra et koordinerende turneringsutvalg. Viktige stikkord som gikk igjen i debatten var: Vekst, kvalitet, fleksibilitet, kontinuitet og forutsigbarhet. Forslag om å gi Turneringsutvalget i oppdrag å utarbeide en første skisse på hva forbundets mål, strategi og virkemidler skal være for dette viktige området. 17/4/11 Brev til forbundsstyret fra Trondheim Biljardklubb Trondheim BK har sendt brev til forbundet der de er sterkt kritiske til turneringsutvalget og krever begrunnelse for sanksjonering av Oslo Open, samt flytting av Div1 NC8 Øst. Det var Turneringsutvalget som sanksjonerte Oslo Open og godkjente flyttingen av Div1 NC8 Øst. Turneringsutvalget skal, med hjelp fra grenutvalgene, utarbeide et forslag til behandling i forbundsstyret. Forslaget skal omhandle forbundets overordnede mål, strategier og virkemidler for norske biljardturneringer, både forbundets egne og eksterne. Det skal legges vekt på vekst, kvalitet, fleksibilitet, kontinuitet og forutsigbarhet. Turneringsutvalget utarbeider og sender svar på brevet fra Trondheim BK til Trondheim BK, med kopi til forbundskontoret. Turneringsutvalget skal gjennomgå gjeldende rutiner og retningslinjer for sanksjonering av turneringer og utarbeide nye. s. 3 av 5

4 Sanksjonering av turneringer ble på forsommeren løftet fra grenutvalgsnivå til turneringsutvalgsnivå. Målet var en mer profesjonell og helhetlig håndtering. I overgangen ble dessverre resultatet det motsatte. 18/4/11 Anke fra Kibsgaard Forbundsstyret har mottatt brev fra Callie Kibsgaard hvor hun anker avslaget fra poolutvalget på søknaden om midlertidig Div1-spill i region Øst. Denne saken sorterer under poolutvalget, men styret har mulighet til å løfte en hver sak opp på styrenivå om det finner det nødvendig. Om det skulle gjøres i dette tilfellet ble grundig debattert før det ble besluttet. Ved å løfte saken opp på styrenivå har man anledning til å vekte flere momenter enn turneringsreglementet alene, herunder se på konsekvensene av de alternative løsningene i et større perspektiv. Forbundstyret besluttet å behandle anken fra Callie Kibsgaard. Forbundsstyret tar Kibsgaards anke til følge og hun får spille for Trondheim BK i Div1 Øst til hun kan flytte tilbake til Trondheim. Hun opptjener ingen poeng ved spill i region øst. Vedtaket er fattet med utgangspunkt i dette ene spesielle tilfellet og skaper ikke presedens. 7 TOPPIDRETT 19/4/11 Resultater Pool EM Ungdom, Luxemburg 27/7-6/8 Junior Even L. Wærnes Junior 8-ball 33. Even L. Wærnes og Marius Vassli Junior 9-ball 25. Even L. Wærnes 33. Marius Vassli Junior 10-ball 33. Marius Vassli 49. Even L. Wærnes Gutt Audun Risan Heimsjø Gutt 8-ball 05. Mikael Øgaard 09. Audun Risan Heimsjø 33. Elkem Eisajan Gutt 9-ball 03. Mikael Øgaard 09. Audun Risan Heimsjø 33. Elkem Eisajan Gutt 10-ball 09. Mikael Øgaard 17. Elkem Eisajan Gutt Lag 07. Mikael/Audun/Elkem 20/4/11 Resultater Pool EM Veteran, Luxemburg august Jan Morten Arnesen 25. Jan E. Gundersen, Oslo 33. Vidar Stjernesund og Egil Arne Sørensen 49. Bjørn Strandhus 8-ball 17. Jan E. Gundersen og Jan Morten Arnesen 33. Egil Arne Sørensen, Tom Bjerke og Rune Espeland 49. Tor E. Bjerke og Vidar Stjernesund 65. Bjørn Strandhus s. 4 av 5

5 9-ball 09. Egil Arne Sørensen 17. Jan Morten Arnesen og Tom Bjerke 33. Rune Espeland 49. Vidar Stjernesund, Tor E. Bjerke og Bjørn Strandhus 65. Jan E. Gundersen 10-ball 05. Egil Arne Sørensen 09. Vidar Stjernesund 17. Tom Bjerke og Jan Morten Arnesen 49. Bjørn Strandhus, Jan E. Gundersen og Tor E. Bjerke 65. Rune Espeland Lag 09. Lag 21/4/11 Pool Ungdom VM-kvalifisering 9-ball, Polen 3/8-4/9 Mikael Øgaard fikk delta på bakgrunn av innsatsen i EM. Han gjorde en god figur og var nær ved å kvalifisere seg til VM-plass. 22/4/11 Resultater Eurotur Prosjekt Unge utøvere Som en et ledd i satsningen på unge utøvere har forbundet ved to anledninger sendt unge seniorspillere til Euro Tour. Østerrike 49. Mats Schjetne 65. Kristoffer Mindrebøe Tyskland 97. Mats Schjetne 129. Steffen Wolff 23/4/11 Resultater Carambole NB har ikke vært representert i Carambole internasjonalt i perioden 24/4/11 Resultater Snooker Kurt Maflin har spilt flere turneringer internasjonalt. Resultatoversikt kommer på neste møte. 8 - EVENTUELT Ingen saker 2. september 2011 Tine Bjonge Tine Bjonge s. 5 av 5

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Oslo 20.01.2012 PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2012 Charlottenberg 13.-14. januar 2012 Tilstede: Fra

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer