Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16"

Transkript

1 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin Rysjedal Visepresident Roger André Strand Styremedlem Christian Johannessen Styremedlem Helene Lyngmo Styremedlem Arnhild Eiken Styremedlem Christian Hansen Styremedlem Olav Westgård Styremedlem Irene Snekkerlien Jullum Varamedlem Frode Myhre Larsen Generalsekretær Forfall: Arnhild Eiken Styremedlem Olav Westgård Styremedlem Christian Hansen Styremedlem Irene Snekkerlien Jullum Varamedlem Sakliste Saksnr. 36/14-16 Godkjenning av sakliste og innkalling... 2 Saksnr. 37/14-16 Protokoll fra styremøte oktober... 2 Saksnr. 38/14-16 Vedtak fattet på vedtaksforum... 2 Saksnr. 39/14-16 Orienteringssaker... 6 Saksnr. 40/14-16 Organisering av biljardforbundets arbeid... 6 Saksnr. 41/14-16 Økonomirapportering og delegeringsprinsipper... 7 Saksnr. 42/14-16 Regnskap Saksnr. 43/14-16 Budsjett Saksnr. 44/14-16 Info om nytt turneringssystem... 8 Saksnr. 45/14-16 Oppfølging av saker fra Tinget... 8 Saksnr. 46/14-16 Klubblederseminar Saksnr. 47/14-16 Nye landslagsdrakter - Pool... 9 Saksnr. 48/14-16 Pengepremier... 9 Saksnr. 49/14-16 Tilstedeværelse NM Saksnr. 50/14-16 Styremøter Saksnr. 51/14-16 Forespørsel fra Minigolfforbundet Saksnr. 52/14-16 IPD og saker til Idrettstinget Saksnr. 53/14-16 Oppnevning av representant til årsmøtet i EPBF Saksnr. 54/14-16 Eventuelt... 12

2 Saksnr. 36/14-16 Godkjenning av sakliste og innkalling Vi bør bestrebe oss på å ha gode rutiner rundt innkallingene til styremøtene slik at sakene kan bli behandlet på best mulig måte og slik at styremedlemmene har best mulig forutsetning for å sette seg inn i de enkelte sakene og dermed kunnen fatte de korrekte beslutningene. Det bør derfor besluttes frister for utsending av sakliste, saksdokumenter og referat. Sakliste sendes ut senest 10 dager før møtet. Sakspapirer sendes ut senest 7 dager før møtet. Protokoll sendes ut senest 3 dager etter møtet. Styrevedtak i saksnr. 36/14-16 Sakliste og innkalling ble godkjent. Generalsekretærens anbefaling vedr. frister og rutiner ble godkjent. President Saksnr. 37/14-16 Protokoll fra styremøte oktober Styrevedtak i saksnr. 37/14-16 Protokollen blir lagt frem senere sammen med tidligere protokoller som mangler signatur. Generalsekretær Saksnr. 38/14-16 Vedtak fattet på vedtaksforum Følgende vedtak er fattet på vedtaksforum (Trello) siden styremøte nr. 2/14-16 Styrevedtak i saksnr. 26/14-16 Norges Biljardforbund følger WPA sine regler med de tillegg som EPBF benytter ved EM for alle kategorier og klasser. Regelen gjelder fra dato den er vedtatt. Side 2 av 12

3 Styrevedtak i saksnr. 27/14-16 Kristiansund BK innvilges et rentefritt lån til 2 nye bord på kr ,-. Lånet nedbetales med kr. 3000,- pr. måned i 24 måneder. Det signeres en erklæring fra Kristiansund BK hvor det fremgår at Norges Biljardforbund har sikkerhet i de to bordene inntil de er nedbetalt. Det forutsettes at Norges Biljardforbund får tilgang til regnskaper mv. for Kristiansund som viser at klubbens egenkapitalsituasjon er ok. Styrevedtak i saksnr. 28/14-16 Saken er slått sammen med og besluttet i sak nr. 31/ Styrevedtak i saksnr. 29/14-16 Stord Snooker innvilges et rentefritt lån på kr ,-. Lånet nedbetales med kr. 3000,- pr. måned i 20 måneder. Det signeres en erklæring fra Stord Snookerklubb hvor det fremgår at Norges Biljardforbund har sikkerhet i de tre bordene inntil de er nedbetalt. Side 3 av 12

4 Endring av TBR 2.1. Pool, Elite-kvalik 1) Disiplin: Kan variere. Fastsettes av TU. 2) Distanser: Styrevedtak i saksnr. 30/14-16 a) 8-Ball 6-8 b) 9-Ball 7-9 c) 10-Ball 6-8 d) ) Spillform: Dobbeltcup 32-8 skjema. Puljespill ved 16 deltakere eller færre. 4) Deltakelse: Kvalik er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår: a) Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB. b) Innehar gyldig lisens i NB. c) Innehar en plassering innenfor i gjeldende Elite-ranking. d) Innehar en kvalikplass fra Divisjon 1. Antallet utøvere som innehar en kvalikplass i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt. e) En Elite-kvalik skal ha som målsetting å ha fullt startfelt. Dersom en Elite-spiller på kvalikplass avstår fra å spille kvalik skjer følgende: i. Utøveren rykker direkte ned i Divisjon 1. ii. Kvalikplassen tildeles Elite-spiller på direkte nedrykksplass i rekkefølge etter plasserings (27-32). f) Dersom en Divisjon 1-spiller på kvalikplass avstår fra å spille kvalik skjer følgende: i. Utøveren forblir i Divisjon 1. Ikrafttredelse: 1. januar 2015 Styrevedtak i saksnr. 31/14-16 Biljardforbundet inngår avtale med ZPIN om levering av turneringssystem som beskrevet med engangskostnad på kr ,- og årlig kostnad på kr ,-. Biljardforbundet inngår også avtale med konsulent Odne Oksavik om levering av ny nettside som beskrevet med engangskostnad på kr ,- og årlig kostnad på kr ,-. Det forutsettes at de to løsningene fra ZPIN og Oksavik utfyller hverandre som beskrevet i tilbudene. Presidentskapet får fullmakt til å signere kontrakter og avtale tid for implementering mv. Presidentskapet Side 4 av 12

5 Styrevedtak i saksnr. 32/14-16 Styret innstiller Frode Myhre Larsen som 1. kandidat til stillingen som Generalsekretær. Styret gir presidentskapet fullmakt til å fullføre ansettelsen. Presidentskapet Styrevedtak i saksnr. 33/14-16 På bakgrunn av tidligere reaksjoner fra enkeltklubber og styrevedtak i mai 2014 ser vi oss nødt til å følge TBR vedr. utenlandske spilleres mulighet til å delta i NM. Styrevedtak i saksnr. 34/14-16 Horten BK innvilges et rentefritt lån til nye bord på kr ,-. Lånet nedbetales over 36 måneder med kr ,- pr. måned i de første 9 måneder, deretter kr ,- den resterende nedbetalingsperioden med unntak av april 2016 og januar 2017 hvor beløpet er henholdsvis kr ,- og kr ,-. Det signeres en erklæring fra Horten BK hvor det fremgår at Norges Biljardforbund har nødvendig sikkerhet i bordene inntil de er nedbetalt. Det forutsettes at Norges Biljardforbund får løpende tilgang til regnskaper mv. for Horten BK som viser at klubbens økonomi er under kontroll. Styrevedtak i saksnr. 35/14-16 Styret vedtar organisasjonsnormer til bruk internt i organisasjonen. Klubbene oppfordres til å ta i bruk de samme normene i sin organisasjon. Generalsekretær 1. mars 2015 Side 5 av 12

6 Saksnr. 39/14-16 Orienteringssaker Organisasjonsnormer/-saker Idrettsregistreringen Utstyrsmidler Medlemsmøte SFF og møte i GS-forum Ungdom & Fritid Kort gjennomgang fra det enkelte fagområdet Orienteringene tatt til etterretning. Styrevedtak i saksnr. 39/14-16 Generalsekretær følger opp prosjektet «Ungdom & Biljard» sammen med prosjektmedarbeidere. Styret gir honnør til Roger André Strand for sitt arbeid med Nordisk Snooker. Saksnr. 40/14-16 Organisering av biljardforbundets arbeid Det er ønskelig å organisere biljardforbundets arbeid på en måte som gjør at vi kan løse våre arbeidsoppgaver på en funksjonell og oversiktlig måte. Dagens organisering er slik at det til tider er stor slitasje på (enkelte) tillitsvalgte, med fare for at disse blir «utbrukt» på forholdsvis kort tid. Organisasjonssjef i NIF Erik Eide deltar i en generell diskusjon rundt temaet. Styrevedtak i saksnr. 40/14-16 Orientering fra NIF ble mottatt med takk og til orientering. Styret diskuterer videre hvilke områder det er ønskelig å få hjelp fra NIF i det videre arbeidet. Styret ga generalsekretæren i oppdrag å legge frem forslag til nytt AFA-kart i tråd med diskusjonen på styremøtet. Dette legges frem til vedtak på styreforum. Generalsekretær 15. mars 2015 Side 6 av 12

7 Saksnr. 41/14-16 Økonomirapportering og delegeringsprinsipper Ofte tar økonomidiskusjoner og rapporter uforholdsmessig mye tid på styremøter, og det er lett å havne i detaljdiskusjoner rundt økonomiske forhold. For å lette dette arbeidet er det laget et notat som regulerer hvordan rollene i organisasjonen (styret/president/generalsekretær) skal arbeide med økonomi og økonomisk rapportering på en måte som forenkler arbeidet samtidig som styret til en hver tid har nødvendig informasjon for å ivareta sitt ansvar. Dette medfører også delegeringsprinsipper fra styret til president og fra president til generalsekretær. Styrevedtak i saksnr. 41/14-16 Styret vedtok prinsippene i det fremlagte dokumentet. Generalsekretæren sjekker lovmessige konsekvenser bl.a. opp i mot endring av signatur og prokura. Generalsekretæren utarbeider konkrete rapporter til neste styremøte for endelig beslutning om utforming. Generalsekretær Neste styremøte Saksnr. 42/14-16 Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 er ikke endelig. Etter anbefaling fra Idrettens Regnskapskontor vil ikke dette bli gjort før i midten av mars. Dette er uproblematisk i et år uten Forbundsting, men regnskapet bør iht. diskusjonen i saksnr. 41/14-16 være avsluttet senest 25. februar. Styrevedtak i saksnr. 42/14-16 Det foreløpige regnskapet ble tatt til etterretning. Saksnr. 43/14-16 Budsjett 2015 Budsjettet er laget med utgangspunkt i budsjett- eller regnskapstall fra Styrevedtak i saksnr. 43/14-16 Budsjettet ble gjennomgått og justert. Endelig vedtak fattes på vedtaksforum i løpet av mars. Styret 31. mars Side 7 av 12

8 Saksnr. 44/14-16 Info om nytt turneringssystem Styret vedtok i sak nr. 31/14-16 (sak 14/61 på Trello) leveranse av nytt turneringssystem. Valg av leverandør for dette systemet falt på ZPin og vi har invitert Thomas Stavang Pedersen til å gi styret en oppdatering på status i prosjektet. Styrevedtak i saksnr. 44/14-16 Orienteringen fra Zpin ble tatt til etterretning. Styret er tilfreds med bildet av løsningen og ser frem til lanseringen. Saksnr. 45/14-16 Oppfølging av saker fra Tinget Norges Biljardforbund har gjennom vedtak på Forbundstinget i mai 2014 forpliktet seg til å følge opp flere saker. Dette gjelder forslag nr. 1 4 og forslag nr. 8 under sak 6.b. fra tingbehandlingen. Saker som ikke er ferdigbehandlet tidligere er sakene 1 og 2. Styrevedtak i saksnr. 45/14-16 Kvinner: Styret ber Arnhild og Helene (med støtte fra gen.sek) utarbeide forslag til uttakskriterier og støtteordninger samt komme med forslag til hvordan forbundet bør legge strategien med arbeidet for fremtidig damesatsing. U17/U19: Uttak er publisert på forum og er formalisert. U23: EPBF har ingen planlagte turneringer i denne aldersklassen. Styret vurderer at det for øyeblikket ikke er nødvendig med kriterier i klassene Ladies og Rullestol. Ungdomssatsing tas opp som egen sak. Se sak 54/14-16 Eventuelt. Det har eksistert et uformelt sportsutvalg. Det opprettes formelt et sportsutvalg bestående av Christian Johannessen (leder), Roger André Strand, Markus Kotvojs, Arnhild Eiken, Arild Sørum og Pål Hatteberg. Side 8 av 12

9 Saksnr. 46/14-16 Klubblederseminar 2015 Det er tidligere besluttet at det er formålstjenlig å avvikle klubblederseminar i de kalenderårene hvor det ikke avvikles Forbundsting. Styrevedtak i saksnr. 46/14-16 Klubblederseminar og turneringslederseminar avvikles tidlig høst Eksakt dato og innhold besluttes på vedtaksforum innen utgangen av mars. Styret 31. mars Saksnr. 47/14-16 Nye landslagsdrakter - Pool Temaet har vært oppe ved flere anledninger, både på styremøte og på styreforum. Første aktivitet er nå EM i Portugal som avvikles fra 12/4 til 22/4, og det bør da være på plass nye drakter. Styrevedtak i saksnr. 47/14-16 Styret gir generalsekretær fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med utstyrsleverandør. Generalsekretær Snarest Saksnr. 48/14-16 Pengepremier Det er kommet innspill på at pengepremiene i NM bør justeres. Dette for å øke attraktiviteten på de nasjonale mesterskapene og sørge for at NM ikke blir sidestilt med NC. Styrevedtak i saksnr. 48/14-16 Styret ønsker å se på den totale pengepremiestrategien. Dette tas opp i sammenheng med budsjettarbeidet for Styret 1. desember Side 9 av 12

10 Saksnr. 49/14-16 Tilstedeværelse NM Det er tidligere besluttet at det så fremt mulig skal være representant fra Norges Biljardforbund på alle NM som avvikles. Styrevedtak i saksnr. 49/14-16 NM 14.1: Arild Sørum NM Snooker 6 Rød: Frode Myhre Larsen NM Junior: Robert G. Rysjedal NM Veteran: Arnhild Eiken NM Lag: Kjell Lillestøl NM Snooker 15 Rød: Christian Johannessen eller Kjell Lillestøl NM som avvikles etter sommeren fordeles på neste styremøte. Styret Neste styremøte Saksnr. 50/14-16 Styremøter 2015 Selv om styreforum har hjulpet mye på behandling av styresaker, bør det være større regularitet i forbindelse med avvikling av styremøtene. Styrevedtak i saksnr. 50/14-16 Det besluttes at det er fornuftig å avvikle fysiske styremøter med ca 2 mnd mellomrom. Dette vil i praksis si 5 møter i året, da det ikke avvikles møte om sommeren. Neste styremøter avvikles: 23. og/eller 24. mai i forbindelse med NM Lag i Stavanger. 29. og 30. august 31. oktober og 1. november President Side 10 av 12

11 Saksnr. 51/14-16 Forespørsel fra Minigolfforbundet Minigolfforbundet har kommet med et ønske om at styret vurderer muligheten for at de kan innlemmes i Norges Biljardforbund. De er organisert på samme måte som et ordinært særforbund, men er ikke tatt opp i Norges Idrettsforbund. Styrevedtak i saksnr. 51/14-16 Med bakgrunn i tidligere diskusjoner vedr. organisering av forbundets arbeid samt NIFs innspill om diskusjoner rundt muligheten for mer løselige organisasjonsformer i norsk idrett vil styret avvente diskusjonene på Idrettstinget i juni. Generalsekretær melder tilbake til Minigolfforbundet. Generalsekretær 31. mars Saksnr. 52/14-16 IPD og saker til Idrettstinget Det kommer til stadighet en rekk høringsnotater og dokumenter som NIF (og andre) ønsker en formell tilbakemelding på fra vårt forbund. Aktuelt nå er en rekke saker til Idrettstinget som avvikles i juni. Styrevedtak i saksnr. 52/14-16 Styret vedtar at Presidentskapet gjennomgår IPD og Tingdokumenter og vurderer om det er saker som bør behandles av styret. Presidentskapet Fortløpende Saksnr. 53/14-16 Oppnevning av representant til årsmøtet i EPBF Årsmøtet i EPBF avholdes i forbindelse med EM Pool i Portugal 18. april Norges delegasjonsledere er Generalsekretær og Pål Hatteberg. Biljardforbundets lov regulerer hvem som kan representere forbundet i overordnede organisasjonsledd. Ansatte kan IKKE ha en slik representasjonsrett. Styrevedtak i saksnr. 53/14-16 Styret oppnevner Pål Hatteberg som NBs representant til årsmøtet i EPBF. Side 11 av 12

12 Saksnr. 54/14-16 Eventuelt Det er ønskelig med en tydeliggjøring av satsingen på ungdom. Styrevedtak i saksnr. 54-1/14-16 Det nedsettes et ungdomsutvalg. Styret gir presidentskapet i oppgave å formelt oppnevne dette utvalget, med sammensetning av medlemmer og mandat. Styret ber Arild Sørum om å utarbeide en plan for avvikling av ungdomssamling i forkant av Ungdoms EM samt innspill for videre arbeid i ungdomsutvalget. Presidentskapet 31. mars Kjell Lillestøl Robert Gelin Rysjedal Christian Johannessen Helene Lyngmo Arnhild Eiken Christian Hansen Olav Westgård Irene S. Jullum Side 12 av 12

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA)

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) TILPASNINGSAVTALE TIL HOVEDAVTALEN(HA) Denne dokumentsamlingen inneholder Tilpasningsavtalen av 6.oktober 2009 Vedlegg 1: Maler for dokumentasjon av møter etter

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer