NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09"

Transkript

1 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool) - Forslag om å starte Internasjonal Biljardskole i NBs regi, med Sandman som lærer. - Hensikten er blant annet å nyttiggjøre oss Sandmans kvalifikasjoner og ressurser enda bedre. - Skolen er tenkt inn i Ask kulturhus i Gjerdrum, og ligger noe frem i tid. Forslaget vil derfor, om det blir vedtatt, ha liten eller ingen innflytelse på årets regnskap. Forbundets kostnader i forbindelse med en slik skole vil i første rekke være husleie. Vedtak: Norges Biljardforbund ønsker å starte internasjonal biljardskole på Ask, med Sandman som lærer. Gensek gis fullmakt til å utarbeide planer med tanke på igangsetting. Styremøte september 2009 (Møtet avlyst pga for stort forfall) Styremøte 16. oktober 2009 (Møtet gjennomført, men referat slettet i forbindelse med tekniske problemer. Kun vedtakssaker rekonstruert. Statusrapport Ask Biljardskole var orienteringssak) Styremøte 11. desember 2009 Møtet ble gjennomført, men styret var ikke beslutningsdyktig pga sykdomsforfall i siste liten. Det ble derfor ikke fattet vedtak eller skrevet offisielt referat. I det uoffisielle referatet står det: Internasjonal Biljardskole i Ask (ref sak 99/09) - Kort oppsummering av bakgrunn - Besøk fra Gjerdrum Kulturhus - Gjennomgang av mulig samarbeid - De sender oss et foreløpig tilbud - Vi tar det videre der i fra Styremøte 22. januar 2010, sak 16/10 (Referent: Jan) 16/10 Ask Biljardskole Det opprettes et eget prosjektutvalg med egen budsjettpost, eget underregnskap og egen bankkonto for å håndtere Ask biljardskole. Prosjektutvalg: Bernt (leder), Ine (økonomi) og Rolf. Vi har fått tilbud om leie av hele eller ca. halve 2. etasje i nytt tilbygg til Gjerdrum kulturhus. Leie av hele 2. etasje (268 kvm) er anslått til ca. 850 kr per kvm per måned, leie av del (146 kvm) er anslått til ca. 950 kr per kvm per måned. Vedtaksspørsmål: Skal vi leie hele 2. etasje? Ja. Enstemmig vedtatt (8 stemmer). Styremøte 5. Mars 2010, sak 33/10 (Referent: Jan) 33/10 Ask biljardsenter - Tilbud om biljardbord Vi har fått tilbud om biljardbord og tilhørende utstyr fra fire leverandører. Vedtak: Vi velger Dynamic II fra Biljardbutikken.no. Protokoll tilførsel: Ine Helvik forlot rommet grunnet NIFs 2-7 Inhabilitet Styremøte 9. April 2010 (Refererent: Geir (fung gensek)) (Intet referert om Ask Biljardsenter) Biljardtinget 2010 På Biljardtinget 2010 ble det inngående informert om et planlagt kompetansesenter på Ask, både skriftlig i rapporten og muntlig på forespørsel fra salen. (Der heter det Ask Biljard Center. Styret har siden vedtatt navneendring til NB Biljardstudio, for å unngå forveksling med den lokale klubben Ask Billiard Club.) I Langtidsplanen, behandlet og enstemmig godkjent på samme biljardting, står Ask Biljard Center nevnt to ganger: Under Klubbutvikling: Bruke Ask Biljard Center som kompetansesenter innen biljard. Under Anlegg: Bruke Ask Biljard Center som et forbilde på hvordan samhandle og samarbeide med lokalmiljøet. Styremøte 11. Juni 2010 (Referent: Geir) Sak 1/5/10, saksliste Saker fra Jørgen: - EM ungdom - EM veteran - Treningsleir - Ask oppdatering - Eliteserien Protokoll: Sak 1/5/10 Informasjon fra forbundskontoret Jørgen Sandman gikk igjennom sine saker. 1

2 Styremøte 13. August 2010 (Referent: Geir) (Intet referert om Ask Biljardsenter) Styremøte 1. Oktober 2010 (Referent: Katrine/Jan i ettertid. Geir skulle slutte og skrev ikke referat som lovet) (Intet referert om Ask Biljardsenter) Styremøte 10. Desember 2010, orienteringssak 28/8/10 (Referent: Tine) 28/8/10 Ask Billiard School - Presidenten orienterte om status for Ask Billiard School Styremøte 11. Februar 2011, orienteringssak 27/1/11 (Referent: Tine) 27/1/11 Ask Biljardskole Jörgen Sandman hadde kort gjennomgang av status - Det økonomiske skal være i orden og Gjerdrum Kommune har enstemmig vedtatt å gå inn som ansvarlig partner for idrettsanlegget, herunder stå for utleie til NB/ABC. - Godkjenning fra Akershus Fylke gjenstår. De trenger en driftsplan som underlag. - I tillegg gjenstår det å få byggetillatelse. - Forventet byggetid er 6-7 mnd - I beste fall er det klart for oppstart på slutten av 2011 Styremøte 15. april 2011, orienteringssak 30/2/11 (Referent: Tine) 30/2/11 Ask Biljardskole - Rolf Jensen orienterte om status. Forventet oppstart er i november 2011 Styremøte 14. Juni 2011, sak 5-6/3/11 (Referent: Tine) 5/3/11 Ask Biljardskole Ref mail av 13. mai vedr Ask Biljardskole. Det foreligger kun indirekte vedtak om oppstart av Ask Biljardskole. Vedtak om oppstart må i orden hvis oppstartprosess skal fortsette. Vedtak: Norges Biljardforbund skal starte biljardskole på Ask i Gjerdrum kommune. Skolen skal hete ABC Biljardskole og være lokalisert på Ask Kulturhus. 6/3/11 Ask Biljardsenter, Leieavtale - Forbundets kostnader i forbindelse med biljardskolen vil i første rekke være husleien. - Underlag: Forslag til leieavtale fra kommunen/ kulturskolen. Det er tidligere gjort vedtak om å leie hele 2. etg (ca 270 kvm) i nybygget på Kulturskolen (sak 16/10, 22. januar 2010) Vedtak: Det skal inngås avtale med Gjerdrum kommune/ask Kulturhus om leie av lokaler til ABC Biljardskole på Ask Kulturhus. Styremøte 2. September 2011, sak 6-8/4/11 (Referent: Tine) 6/8/11 NB Biljardstudio - Det er avholdt innledende møte for oppstart av styringsgruppe. - I den anledning ble det gjort avklaringer som gjorde det nødvendig å justere vedtakene 5/3/11 og 6/3/11. Bruken av begrepet ABC-biljardskole måtte tas ut, for å unngå forveksling med Ask Biljard Club (ABC), som skal være leietager i NB Biljardstudio. Vedtak: Norges Biljardforbund skal starte eget Biljardstudio. Studioet skal hete NB Biljardstudio og eies og driftes av Norges Biljardforbund, enten direkte eller gjennom alternativ eierform. Det skal inngås avtale om leie av lokaler til NB Biljardstudio på Ask Kulturhus i Gjerdrum Kommune. Vedtaket forutsetter at betingelsene i endelig avtale ikke avviker vesentlig fra det fremlagte. Det må også innarbeides akseptable betingelser ved evt oppsigelse. Endelig avtale må godkjennes av styret før signering. Dette vedtak erstatter vedtak 5-6/3/11 7/8/11 Styringsgruppens mandat - For å sikre best mulig planlegging, oppstart og drift av NB Biljardstudio skal det oppnevnes en egen styringsgruppe. - Styringsgruppen må ha et klart mandat fra styret. Vedtak: NB Biljardstudio Styringsgruppe skal planlegge, igangsette og følge opp, både praktisk og økonomisk. Herunder å forhandle frem leieavtalene med utleier og leietager. (Avtalene signeres av presidenten, etter godkjenning i styret.) Langtidsplanen vedtatt på Tinget 2010 er førende for arbeidet. NB Styringsgruppe er et løpende utvalg, med den sammensetning som det sittende forbundsstyret til en hver tid finner formålstjenlig. Styringsgruppen rapporterer direkte til styret. Gensek holdes løpende orientert. 8/8/11 Oppnevning av Styringsgruppe - Forslag om å oppgradere prosjektutvalget som ble oppnevnt i styremøte 22. januar 2010 (vedtak 16/10) o Bernt Nilsen (Leder) o Ine Helvik o Rolf Jensen Vedtak: Følgende styringsgruppe er oppnevnt for NB Biljardstudio: Bernt Nilsen (Leder), Ine Helvik og Rolf Jensen. 2

3 Styremøte 23. oktober 2011 (Referent: Tine) 10/5/11 NB Biljardstudio og NIFs lov paragraf NIFs Lov 2-22 lyder som følger: Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet/tinget. Årsmøte/ting bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner ble vedtatt på Idrettstinget i Lovutvalget avga ingen uttalelse i forbindelse med den nye paragrafen. Det ligger ingen retningslinjer i forarbeidet. NIF Juridisk avdeling kjenner ikke til konkrete tilfelle der paragrafen har kommet til anvendelse. - I følge NIF Juridisk avdeling er det forbundsstyret selv som vurderer og avgjør om 2-22 er relevant for behandlingen av en sak. Følgende forhold skal vurderes: De konkrete forpliktelsene et evt vedtak vil kunne medføre, sett i forhold til forbundets totale omsetning. Og de samme, sett i forhold til tidligere vedtak fattet av forbundsstyret. Dvs gjeldende praksis i forbundet i saker av tilsvarende størrelsesorden og/eller betydning. - NB Biljardstudio Styringsgruppe v/ine Helvik er i forhandliger med Ask Kommune om leieavtale for NB Biljardstudio. Per dags dato ligger det an til en årlig leiekostnad, inkl felleskostnader, på i underkant av kr/år, med 5 års binding. Dette er den totale risikoen, sett at forbundet mot formodning ikke lykkes i å ta inn noen form for leie- og/eller andre inntekter. - Når det skal avgjøres om 2-22 er relevant for behandlingen av den aktuelle leieavtalen med Ask kommune, må det tas stilling til om en eventuell kostnad på inn til kr/år i fem år er av en størrelsesorden som styret kan vedta alene eller ikke? Kostnad og betydning må sees i sammenheng med forbundets totale omsetning, samt tidligere vedtak fattet på styrenivå. Vedtak i denne saken vil skape presedens for saker av tilsvarende størrelsesorden! - Grundig debatt ble avsluttet med enstemmig beslutning er ikke relevant i denne saken så fremt den økonomiske risikoen begrenser seg oppad til kr/år i fem år. - I motsatt fall ville det betydd at forbundsstyret, bare i 2011, skulle ha kalt inn til ekstraordinært ting i en rekke saker. Det være seg satsning på landslag og lån til klubber for innkjøp av biljardbord. En slik beslutning ville gjort det umulig for nåværende og fremtidige styrer å styre. - Den totale risiko tilsvarer under 10% av forbundets totale omsetning per år. Det skal ikke opptas lån, og det er forventning om inntjening, dog i begrenset grad det første året. Dertil kommer at prosjektet sees som en investering i utvikling og fremtidig vekst. - Det presiseres at vedtak i denne saken kun avgjør om 2-22 har betydning for kommende behandling av leie av lokaler til NB Biljardstudio på Ask. Det er ikke vedtak om inngåelse av leiekontrakt. Vedtak: En eventuell beslutning om å inngå avtale med Ask Kommune om leie av lokaler til NB Biljardstudio omfattes ikke av 2-22, så lenge den økonomiske risikoen begrenser seg oppad til kr/år i fem år. I tilfelle vesentlig endring i risikobildet må dette spørsmål behandles på nytt. Styremøte 16. desember 2011 (Referent: Tine) 9/6/11 Krav om ekstraordinært ting - Det er mottatt krav om ekstraordinært ting vedr NB Biljardstudio fra Oslo BK, Bex BK, Groruddalen BK og Bergen Biljardklubb. - Kravet er signert av Christian Johannessen (Christiania) og Henrik Hagen (Bex). - Kravet foreslått avvist på grunnlag av manglende samsvar mellom opplistede klubber og de som har signert på vegne av disse. En godkjennelse ville i tillegg krevd vedlagt styrevedtak med begrunnelse fra hver enkelt klubb. Vedtak: Norges Biljardforbund avviser kravet om ekstraordinært ting vedr NB Biljardstudio fra Oslo BK, Bex BK, Groruddalen BK og Bergen BK, signert av Christian Johannessen og Henrik Hagen. Kravet avvises på grunnlag av manglende samsvar mellom opplistede klubber og de som har signert på vegne av disse. En godkjennelse ville i tillegg krevd vedlagt styrevedtak med begrunnelse fra hver enkelt klubb. 10/6/11 Ekstraordinært Ting - Grunnet den uro som er oppstått i biljardmiljøet rundt satsningen på NB Biljardstudio vil det likevel være riktig å innkalle til et ekstraordinært ting for å forankre satsningen. - Kjell Lillestøl refererte fra et møte 15. desember med Robert Farinetti og Christian Johannessen vedr deres motstand mot NB Biljardstudio. Han satte dem inn i de fleste detaljer rundt NB Biljardstudio: Bakgrunn, prosess, økonomi, planer osv. Målet var å rydde misforståelser av veien og finne en felles vei for et bedre og sterkere forbund. Kjell informerte om at han ville referere fra møtet til forbundsstyret. Det viste seg ikke mulig å finne en felles vei. Det ble innrømmet at kostnadene ved oppstart av NB Biljardstudio ikke var det avgjørende for dem, men heller lokaliseringen og bindingen til dette prosjektet i flere år samt personavhengigheten til Jørgen Sandman. Vedtak: Norges Biljardforbund innkaller til ekstraordinært ting for å forankre satsningen på NB Biljardstudio i medlemsorganisasjonen. Signering av leieavtale gjøres i etterkant av tinget, som lokaliseres i tilknytning til Oslo Lufthavn Gardermoen søndag 4. mars. 3

4 Styremøte 10. februar 2012 (Referent: Tine) 10/1/12 Tingsaken - Vedtak i sak 10/6/11 om ekstraordinært ting er ikke presist nok. Tileggsvedtak ansees nødvendig. Vedtak: Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov 15 Ekstraordinært Biljardting, bokstav c, til Ekstraordinært Forbundsting i Norges Biljardforbund for å behandle inngåelse av leieavtale med Gjerdrum Kommune for NB Biljardstudio i Gjerdrum Kulturhus. Ekstraordinært forbundsting 4. mars 2012 Sak 4 - Behandle inngåelse av leieavtale med Gjerdrum Kommune for NB Biljardstudio i Gjerdrum Kulturhus på Ask. 4

5 Informasjon om NB Biljardstudio fra forbundets hjemmeside Artikkel på forbundets hjemmeside fra 24. januar 2010 Nasjonal Biljardskole etableres i Ask Norges Biljardforbund satser tungt på opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for biljardsport i Ask i Akershus. Med initiativtager, landslagstrener Jörgen Sandman i spissen, går biljardforbundet inn sammen med Gjerdrum Kulturhus og kommunen i et prosjekt som vil innebære at sporten får et eget biljardsenter i nær tilknytning til Gardermoen. Spillemidler og egeninnsats fra eierne av kulturhuset skal finansiere byggingen av en ny etasje til det eksisterende bygget. Senteret vil inneholde 5 biljardbord hvor et er tilpasset barn. Her skal forbundet bl.a. gjennomføre landslagssamlinger for de ulike landslagsgruppene, skolere og utvikle klubbinstruktører/trenere, samt gjennomføre lederutviklingsseminarer for klubbledere fra hele landet. Senteret vil på daglig basis også være et åpent tilbud for lokalbefolkningen gjennom opprettelsen av Ask Biljard Club som stedlig aktør. Også skoler og fritidsklubber vil bli gitt muligheten for å ta del i de tilbudene som nå tilrettelegges. Den geografiske plasseringen i forhold til Gardermoen og annen kommunikasjon har i så måte vært en viktig faktor. President Rolf Jensen i Norges Biljardforbund utelukker ikke at skolen også vil få et internasjonalt tilsnitt i og med at landslagstrener Jörgen Sandman anses som en av verdens aller beste trenere. Det har over tid blitt fremmet mange forespørsler fra hele verden om mulighetene for å benytte seg av trenerkapasiteten. Som motstykke så deltar idag våre gutte- og juniorlandslag årlig i Luxembourg på en internasjonal treningssamling, hvor nettopp Sandman er en av flere instruktører. Ask Biljardskole er et av flere tiltak Norges Biljardforbund gjennomfører for å styrke rekrutteringen til sporten. I fjor åpnet forbundet sammen med flere samarbeidende klubber i hovedstaden Biljardfabrikken beliggende på Helsfyr. Dette senteret har 8 biljard-, 2 snooker- og 2 carambolebord. Kontaktpersoner: Rolf Jensen, President Norges Biljardforbund, mobil: Jörgen Sandman, Landslagstrener Norges Biljardforbund, mobil: Katrine Grotle, Sportssjef Norges Biljardforbund, mobil: Publisert 24. jan :47 av Katrine Grotle Artikkel på forbundets hjemmeside fom 9. september 2011 NB Biljardstudio et prosjektert kompetansesenter for biljard i Norge Rolf Jensen 09. september 2011 Norges Biljardforbund går sammen med hele biljardmiljøet en spennende tid i møte, i forbindelse med det som kan bli realiseringen av et eget kompetansesenter for biljard! Siden 2009 har styret i Norges Biljardforbund jobbet med å utvikle ideen, og på forbundstinget i 2010 fikk styret enstemmig tilslutning fra de fremmøtte delegatene til å jobbe videre med dette. Nå på høsten 2011 har det blitt opprettet en egen styringsgruppe for NB Biljardstudio, og denne skal inn i sluttforhandlinger om å realisere et anlegg på Ask i Gjerdrum kommune i Akershus! Styringsgruppen ledes av Bernt Nilsen (leder i Strømmen BK), som har med seg Rolf Jensen (president NB) og Ine Helvik (styremedlem NB, med kompetanse på anlegg og økonomi), og er ønsket komplettert med et ekstra medlem som ikke er knyttet til andre verv i NB. Et lite og intimt nasjonalt kompetansesenter med 5 poolbord, utstyrt med digitale verktøy og tilrettelagt for både praktisk og teoretisk undervisning, vil kunne utvikles på en slik måte at det gjennom kurs og seminarer vil kunne optimalisere 5

6 spillerutvikling, trenerutdanning, klubb- og organisasjonsutvikling. Dette vil ikke bare komme poolmiljøet til gode, men også klubber, klubbledere, trenere og turneringsledere for snooker og carambole! Biljardforbundets utviklingskonsulent Jörgen Sandman vil drive senteret deler av tiden, og tanken er at alt fra landslagssamlinger, nasjonale og internasjonale treningssamlinger til instruktørkurs for fritidsklubbledere, lærere og biljardklubber skal kunne utvikles og tilbys ved et slikt kompetansesenter. Ved realiseringen av et kompetansesenter på Ask i Gjerdrum så vil dette lokaliseres i en nybygd del av det lokale kulturhuset. Gjerdrum kommune og Akershus Fylkeskommune vil da være byggere av anlegget sammen med eierne av kulturhuset, og det vil da også legges ned en stor del dugnad fra lokale interessenter for å realisere bygget. Ved en eventuell avtale mellom Norges Biljardforbund og husets eiere om leie av lokalene, så vil det i tillegg også utløse støtte fra Norsk Tippings spillemidler! Biljardforbundet vil ikke ha noen eierinteresser i bygget, og således heller ingen kostnader i den forbindelse. I tillegg til forbundets aktiviteter på kompetansesenteret, så vil det også huse en lokal klubb; Ask Billiard Club. Klubben har som målsetting å jobbe tett mot sitt lokalmiljø, for å fremme biljardsporten ut mot barne- og ungdomsskoler, fritidsklubber og bedrifter. Forbundet har her også en målsetting om at dette vil kunne bli et pilotprosjekt som viser vei for andre klubber, til hvordan man kan bygge opp en god klubb fra bunnen av, med en utstrakt rekruttering av nye medlemmer både til spill på salongen og til forbundets turneringssystem. Klubben skal leie lokalene fra NB Biljardstudio, og vil dermed også bidra gjennom dugnad til å holde salongen åpen når utviklingskonsulenten ikke er til stede. For at forbundet skal inngå en bindende avtale om opprettelse av et kompetansesenter på Ask, så er det viktig for forbundet å sikre seg at kostnadsnivået kan holdes så lavt som mulig. Det vil derfor være essensielt at forbundet både kan være trygg på at aktiviteten ved NB Biljardstudio blir så omfattende at senteret får de nødvendige inntekter til å dekke sine kostnader, samt at en eventuell senere nedleggelse eller flytting av anlegget ikke medfører økonomiske forpliktelser av uforsvarlig eller kritisk art. I et år hvor Norges Biljardforbund har jubileum og fyller 30 år, så er det på tide at også vi får et slikt anlegg. Det vil kunne bidra til et løft for hele organisasjonen, og klubbene vil utfordres på det kommende klubblederseminaret oktober til å se på hvordan samarbeidet mellom forbund og klubber bør være for at klubbene skal benytte seg av de tilbudene som er tiltenkt på kompetansesenteret! Forbundet har tidligere også vært i dialog med Norges Fotballforbund om å bygge inn et riksanlegg for biljard i et eventuelt nytt fotballstadion i Groruddalen. Her har NFF lagt sine planer til hvile, og dermed er også et riksanlegg for biljard mer på vent nå enn hva forbundet kunne håpe. En realisering av et kompetansesenter på Ask er imidlertid ikke i konflikt med verken de tidligere planene sammen med NFF eller andre fremtidige mulige aspekter. Imidlertid er realisering av et riksanlegg av en helt annen størrelsesskala både i arealmessige og økonomiske perspektiver enn det påtenkte kompetansesenteret. Det vil derfor ikke være riktig å tenke at en skrinlegging eller flytting av kompetansesenteret ville gitt oss et riksanlegg i stedet for. 6

7 Nå skal styringsgruppen for NB Biljardstudio inn i forhandlinger med både lokalets eiere og den lokale klubben. Styringsgruppen kommer til å oppdatere jevnlig på forbundets hjemmeside om både prosessen frem til nå og utviklingen videre fremover. Det vil også komme ut mer teknisk informasjon om hvordan anlegget er prosjektert. Styret i Norges Biljardforbund registrerer at det er stor interesse rundt utviklingen av dette prosjektet, både ved at mange støtter behovet for et slikt senter, men også at det er en del skepsis til potensielt kostnadsnivå og lokalisering av anlegget. Vi håper at opprettelsen av styringsgruppen og det mandat den er gitt, skal trygge gode rammebetingelser for kompetansesenteret, og at en åpen dialog rundt prosjektet skal være betryggende for klubber og spillere slik at det blir en stor oppslutning rundt forbundets satsing! Rolf Jensen President E-post mottatt 10. september 2011 (Også offentliggjort på hjemmesiden) Til: Utvalget for Ask Kopi: Norges Biljardforbund v/ Generalsekretær Fra (følgende klubber stiller seg bak dette skrivet): Arctic, Bergen, BEX, Brygga, Christiania, Fauske, Gjøvik/Raufoss, Groruddalen, Jæren, Kongsvinger, Lilelhammer, Kvitsøy, Oslo, Steinkjer, Stoppball Nidaros, Strømmen, Svithun, Tromsø og Vilje. I tillegg er det klubber som ikke har rukket å behandle utkastet, og dermed ikke har fått svart I forbindelse med NB's prosjekt på Ask, har vi stor skepsis til flere sider ved dette, kort oppsummert i økonomi, beliggenhet og personavhengighet. Det er stilt noen spørsmål på forumet til NB, disse har blitt delvis besvart. I tillegg har nå Rolf Jensen gitt en foreløpig redegjørelse på NB's hjemmesider, hvor det er åpenbart at vi snart har nådd "the point of no return". I den forbindelse er det mange klubber som er bekymret for hva en beslutning eventuelt innebærer, og hvilke økonomiske og strukturelle konsekvenser dette vil få for NB, medlemsklubbene og i siste instans spillerene. Ideen med å opprette et kompetansesenter for å øke rekruttering, trene spillere og utvikle biljard i Norge er svært god. Imidlertid er det svært overraskende å se at styret ser ut til å beslutte å ha et senter på et sted hvor avhengigheten av en enkelt person blir 100%, ved å legge senteret til Ask, hvor nåværende landslagstrener bor, og som kommunikasjonsmessig synes svært vanskelig tilgjengelig med offentlig transport. Spesielt er det underlig at NB's styre, som nå i flere år har jobbet for at vi skal fjerne oss fra situasjonen i "gamle dager", da styre og stell stod og falt på en enkeltperson eller to, sentrerer en vesentlig del av virksomheten rundt en person. I tillegg til å gjøre dette avhengig av en enkeltperson, er det underlig at det vurderes å sette opp senteret på et sted hvor tilgjengelighet gjøres enkelt for den som skal drifte senteret, og vanskelig for dem som skal bruke det. Det hadde vært mer naturlig å sette opp et senter et sted basert på bruker-demagrofi, ikke hjemmeadressen til den som skal jobbe der. I det øyeblikk nåværende landslagstrener blir borte fra NB, faller et eventuelt kompetansesenter på Ask sammen. Det er etter vår oppfatning en uakseptabel risiko. I første omgang har vi derfor noen spørsmål og kommentarer til utvalget for NB Biljardstudio, og krever at dette temaet gis den behandling det fortjener, både i utvalget og på en eventuell ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen er avgjørende for NB's fremtid, og vi kan ikke se at Tinget tidligere har gitt styret fullmakt til å gjøre så altomfattende endringer som dette vil medføre. 1. Hvilke alternativer er vurdert til å opprette senteret på Ask? Er det i det hele tatt vurdert å gå inn i en anbudsprosess hvor flere reelle alternativer vurderes? 2. Hvilke vurderinger er gjort for å bedømme driftsgrunnlaget for et biljardsenter i Ask? Ask har

8 innbyggere, og det er åpenbart at stedet må ha inntekter for å gå rundt. 3. Det synes som om NB (Norges Biljardforbund) skal leie lokalet for så å leie det ut igjen til Gjerdrum Kommune. Hva er årsaken til at NB tar denne risikoen? Er dette kun et alibi for å få ut tippemidler? 4. Hva skjer med planene for et eventuelt riksanlegg hvis senteret på Ask blir en realitet? Dersom tippemidler nå brukes her på et sted med 5(?) poolbord, ingen snooker eller carambole bord, kan ikke dette blokkere muligheten for å lage et ekte riksanlegg på et sentralt og tilgjengelig sted i fremtiden? Såvidt vi vet kan man ikke ha flere riksanlegg. 5. Er beliggenhet og tilgjengelighet i det hele tatt vurdert? Dersom unge og juniorer skal coaches her, vil de ofte være avhengig av offentlig transport. Tilreisende fra andre deler av landet skal reise fra Gardermoen. Reisetiden blir uakseptabel i store deler av døgnet, med flere tog og bussbytter. Ingen spillere vil oppsøke et sted med en så usentral beliggenhet frivillig. 6. Hvilke bruksområder er det meningen at senteret skal ha? Hvem kan nyte godt av denne investeringen? 7. Hva koster egentlig dette prosjektet? Hvor stor er inngangsbilletten for NB? Hva blir de reelle utgiftene per måned? 8. Ask BK skal ifølge NB generere nok penger til å drifte senteret alene. Det virker særdeles urealistisk (se punkt 2 og 5). Vi ønsker å se regnestykket som viser hvordan Ask skal drives med profitt uten bidrag fra NB? Hvordan skal man i den daglige driften skille inntekter som kommer inn mellom Ask biljardklubb og NB Biljardstudio? 9. Gjennom å legge alt av landslagssamlinger og coaching til et kompetansesenter, isteden for å leie tid hos eksisterende klubber / steder, så er det jo ikke slik at nye penger spyttes inn i biljard-norge, heller at man fratar eksisterende salonger fremtidige inntektsmuligheter. Er effekten av dette i det hele tatt vurdert? Både økonomisk og i relasjonen mellom NB og klubbene? 10. NB hevder at NB Biljardstudio og Ask biljardklubb er helt uavhengig. Dette er en sannhet med store modifikasjoner, selv om det formelt sitter andre personer i styre og stell i Ask Biljardklubb. Prosjektet er bygget opp rundt en mann og blir 100% personavhengig. Det har vi ikke råd til. Er NB beredt til å ta denne risikoen? 11. Hvilken plan har NB for senteret dersom Jørgen Sandman plutselig blir utilgjengelig for NB? 12. Hva skjer med senteret hvis Gjerdrum Kommune skulle havne i en økonomisk vanskelig situasjon, eller politikerene som velges for 4 år av gangen dropper å leie tilbake lokalene som NB angivelig skal garantere for i 40 (!!!) år? 13. Er det slik at NB skal eie alt av biljardutstyr som det skal investeres i? Skal Ask biljardklubb da leie utstyret av NB? Hvilket økonomisk fundament har Ask Biljardklubb i et samfunn med under 2000 innbyggere for å kunne betjene eventuelle økonomiske forpliktelser overfor NB? 14. Finnes det presedens fra andre særforbund i lignende saker? Dersom Styret i NB etter dette likevel beslutter å signere en kontrakt for å åpne kompetansesenteret i Ask, krever vi som klubber at en slik signatur / binding av NB's midler ikke blir gjort før klubbene gis tid til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling innenfor de frister som Norges Idrettsforbunds lover og NB's regelverk tilsier. Såvidt vi kan forstå er 8 oktober en vesentlig deadline for dette, men Styret oppfordres på det sterkeste til ikke å juridisk binde oss før dette har vært gjenstand for en korrekt demokratisk prosess og beslutning. I den forbindelse henvises det til paragraf 2.22 i Norges Idrettsforbunds lover, og Styrets klare forpliktelse i denne sammeheng. 8

9 For klubbene: Christian Johannessen Henrik Hagen Svar fra NBB Styringsgruppe 22. september 2011 (Også offentliggjort på hjemmesiden) NB BILJARDSTUDIO STYRINGSGRUPPE (NBBS) SVAR PÅ HENVENDELSE AV 10. SEPTEMBER VEDRØRENDE NB BILARDSTUDIO (NBB) Den 10. september mottok NB Biljardstudio Styringsgruppe en henvendelse med spørsmål vedrørende NB Biljardstudio. Henvendelsen var signert Christian Johannessen og Henrik Hagen, på vegne av 19 biljardklubber. Styringsgruppen vil i det følgende svare på denne henvendelsen. I de tilfeller styringsgruppen ikke er rette instans for å gi svar, er det innhentet informasjon fra forbundsstyret/ administrasjonen. Styringsgruppens svar på brevet legges både ut på forbundets hjemmeside og sendes til de som har signert henvendelsen. For å sette styringsgruppens svar i perspektiv, vil vi først gjøre rede for opprettelsen av styringsgruppen, dens gitte mandat, og hva styringsgruppen så langt har vært involvert med: NBBS ble opprinnelig opprettet som et utvalg, med Bernt Nilsen som leder og Rolf Jensen og Ine Helvik som medlemmer. Utvalget skulle ha en tilsynsfunksjon overfor kompetansesenteret og driften av dette. Utvalget hadde sitt første møte 17. august 2011, hvor også forbundets generalsekretær og utviklingskonsulent var til stede. Resultatet av dette møtet ble en del problemstillinger som utvalgets leder skulle fremme som sak på forbundsstyremøtet 2. september Her ble følgende bestemt eller bekreftet: - Kompetansesenteret skal hete NB Biljardstudio, og kun dette navnet skal brukes om forbundets aktivitet her. - Biljardforbundets formål med kompetansesenteret er som følger: o Å bruke NB Biljardstudio som et forbilde på hvordan NB ønsker at våre medlemsklubber skal samhandle og samarbeide med sitt nærmiljø om lokalanlegg. o Herunder; tilrettelegge for at barn og ungdom som spiller biljard på fritidsklubber, funksjonshemmede eller studenter kan utøve idretten. o Å bruke NB Biljardstudio som et kompetansesenter innen biljard i Norge o Herunder; bistå klubbene i å utvikle seg på områder som klubbledelse, instruksjon, aktivitetsledelse, mottak av nye medlemmer og utvikling av egne salonger. o Å bidra til å styrke klubbenes kompetanse innenfor drift og aktivitet, sett i lys av tankegangen hjelp til selvhjelp. (samtlige punkter er sammenfallende med deler av forbundets langtidsplan ). - Utvalget ble omgjort til en styringsgruppe, med navnet Styringsgruppen for NB Biljardstudio. - Styringsgruppens mandat er som følger: o Styringsgruppen har forhandlingsrett overfor lokalets eiere og lokal klubb om leiekontrakter, men ferdigforhandlede kontrakter skal eventuelt signeres av forbundsstyret ved president. o Styringsgruppen skal ikke lede utviklingskonsulenten i hans arbeid med NB Biljardstudio, men har en tilsynsfunksjon med at forbundets formål med kompetansesenteret følges opp av forbundets 9

10 utviklingskonsulent og NB Biljardstudios leietakere og brukere. o Styringsgruppen har et budsjett gitt av forbundet, relatert til leieutgifter, til innkjøp av utstyr og til andre driftskostnader, slik at det er styringsgruppen som innenfor disse rammene bestemmer hvilke kostnader NB Biljardstudio har. o Styringsgruppen kan ikke stilles til økonomisk ansvar for driften av NB Biljardstudio dette ansvaret hviler på forbundsstyret. o Styringsgruppen skal overfor NBs styre foreslå hva som vil være best egnet driftsform av NB Biljardstudio. o Styringsgruppen skal svare overfor forbundsstyret innenfor disse rammene, og samtidig holde generalsekretær løpende orientert. - Det kom også en avklaring på hvordan styringsgruppen kan redegjøre for sitt arbeid overfor resten av biljard-norge. Her vil styringsgruppen bruke forbundets hjemmeside til å informere om hva styringsgruppen har gjort til nå, hva som jobbes med fortløpende, hvordan prosjektet er tenkt utformet arealmessig og økonomisk, og hvordan forbundets formål med kompetansesenteret innfris. Med bakgrunn i dette vil styringsgruppen gi svar på de spørsmål vi anser vi er rette instans til å gi svar på: I brevet gis det innledningsvis uttrykk for en skepsis vedrørende økonomi, beliggenhet og personavhengighet i forbindelse med prosjektet NB Biljardstudio. Man spør også om hva en beslutning om å realisere prosjektet vil medføre av økonomiske og strukturelle konsekvenser for NB, klubbene og spillerne. - Biljardforbundet gjennom styringsgruppen er pr i dag i en forhandlingssituasjon med både lokalets eiere og den lokale klubben om avtaler som etter hvert skal si noe om hva et opprettet kompetansesenter vil kunne koste forbundet. - Beliggenheten er vurdert til god nettopp fordi kompetansesenteret vil ligge sentralt på Østlandet mellom Oslo og Gardermoen, men også fordi Ask er et lite sted hvor forbundet får muligheten til å bidra til å jobbe frem et pilotprosjekt som kan spre kunnskap om hvordan vi kan bygge klubber også mange andre steder i Norge. - En del av ideen rundt et kompetansesenter på Ask er å kombinere forbundets aktiviteter med å la en lokal klubb også benytte seg av fasilitetene der, slik at anlegget brukes mest mulig. Jörgen Sandman vil helt sikkert bli meget godt brukt av både klubb og forbund på Ask. Forbundet ville benyttet Sandman, eller en annen dersom en annen hadde vært forbundets utviklingskonsulent og landslagstrener, også om kompetansesenteret hadde vært plassert andre steder på Østlandet. Slik sett vil prosjektet delvis være sentrert mye rundt en enkeltperson, men nettopp det at vi i dag sitter på en ressurs som kan bidra til realiseringen av kompetansesenteret er én av grunnene til at dette prosjektet har gode forutsetninger til å lykkes i motsetning til forbundets tidligere satsing. - Styringsgruppen skal i tillegg bidra gjennom forhandlinger og andre forberedelser til å legge til rette for så gode rammebetingelser som overhodet mulig til et eventuelt kompetansesenter. - Styringsgruppen er gitt et mandat som omhandler kompetansesenteret, og som skal sikre at klubber og spillere kan nyte godt av kompetansesenteret, ikke sette dette opp mot andre aktiviteter i regi av forbund eller klubber. 10

11 1. Hvilke alternativer er vurdert til å opprette senteret på Ask. Er det i det hele tatt vurdert å gå inn i en anbudsprosess hvor flere reelle alternativer vurderes? - Det har tidligere vært vurdert opprettet kompetansesenter både i Porsgrunn og i Oslo (Biljardfabrikken). Da Ask dukket opp som et alternativ ble blant annet lokalisering grundig vurdert og funnet egnet, før man valgte å gå videre. Prosjektet ble så utviklet i samspill med både kommune og kulturforening, tilpasset våre behov og lokale muligheter. Det har ikke vært aktuelt å gå inn i tilsvarende parallell prosess med andre. Her får ikke forbundet kostnader til bygging av anlegg, men kun driftskostnader, og da av en slik størrelsesorden at dette er meget konkurransedyktig. - Sett i sammenheng med muligheten for både å tilby kompetansefremmende tiltak for klubbene og å kunne bidra til et pilotprosjekt som kan være et forbilde for andre klubber til ulike former for klubbutvikling, har dette gjort at forbundet har opplevd Ask som et godt sted å legge kompetansesenteret. - At dette også gir gode muligheter for utviklingskonsulenten til å jobbe tett med prosjektet, kanskje i motsetning til Bryne hvor forbundet dessverre ikke fikk fulgt opp godt nok, og at stedet er nært en rekke biljardmiljøer på Østlandet og hovedflyplassen, har også vært medvirkende faktorer. 2. Hvilke vurderinger er gjort for å bedømme driftsgrunnlaget for et biljardsenter i Ask? Ask har 1779 innbyggere, og det er åpenbart at stedet må ha inntekter for å gå rundt. - Befolkningsgrunnlaget i Ask er ikke relevant i forhold til forbundets egne aktiviteter i et kompetansesenter, da forbundets kurs og samlinger vil være tilbud som går ut til hele landet. - At Ask er et lite sted sett opp mot øvrige formål med senteret, så vil dette kunne gi gode muligheter for; Å bruke NB Biljardstudio som et forbilde på hvordan NB ønsker at våre medlemsklubber skal samhandle og samarbeide med sitt nærmiljø om lokalanlegg. Herunder; tilrettelegge for at barn og ungdom som spiller biljard på fritidsklubber, funksjonshemmede eller studenter kan utøve idretten. - Styringsgruppen har kontaktet Ask Billiard Club, som intensjonelt skal leie lokaler fra NB, og bedt om driftsbudsjett for klubben, og da spesielt med tanke på at klubben trenger aktivitet og inntekter til å betale leie til forbundet. Når styringsgruppen mottar svar på denne henvendelsen, så vil den forelegges for forbundsstyret sammen med forhandlingsresultater, slik at styret skal ha et best mulig grunnlag til å foreta sine vurderinger med hensyn til en eventuell realisering av prosjektet. 3. Det synes som om NB skal leie lokalet for så å leie det ut igjen til Gjerdrum kommune. Hva er årsaken til at NB tar denne risikoen? Er dette kun et alibi for å få tippemidler? - Det skal ikke innebære risiko for forbundet å leie hele etasjen. NB er lovet at kommunen/kulturhuset skal leie tilbake den delen vi ikke trenger, herunder at det skal stå klart i leiekontrakten. Fordelen er at det bidrar til lavere pris fra første m², og at forbundet har mulighet til å utvide virksomheten, om og når man skulle ønske det. Hvis ikke ville arealet vært låst til andre formål. - Den nye delen av kulturhuset på Ask vil ha en grunnflate på nærmere 270m². Et minimum av hva forbundet eventuelt vil leie ved realiseringen av et kompetansesenter på Ask er 130m². Dette vil kun utgjøre selve salongen med undervisningsmulighet. I tillegg kommer ca 50m² som rommer toaletter, garderobe, gang m.m., som er nødvendige for å få et godkjent idrettsanlegg, men som også vil bli benyttet av kulturhuset for øvrig, og som NB Biljardstudio derfor ikke vil være alene om å ha driftskostnader på. - Videre er det ca72 m² igjen av denne etasjen i bygget, og som utgjør en samlingssal. Dette er et lokale som forbundet ikke nødvendigvis har behov for, men dersom vi leier også denne delen så vil det kunne bidra til økt støtte til byggingen, og dermed også en billigere leiepris pr kvadrat (stipulert til kr 850,- pr kvadrat pr år) forbundet leier. Denne delen av bygget skal styringsgruppen forhandle med lokalets eiere om å leie tilbake. - Med utgangspunkt i de samtaler og det forslaget til kontrakt som foreligger, så vil ikke leie av den siste delen av etasjen utgjøre en risiko for Norges Biljardforbund. Den vil være kostnadsfri for forbundet, inntil forbundet eventuelt også ønsker å leie denne delen av lokalet. 4. Hva skjer med planene for et eventuelt riksanlegg hvis senteret på Ask blir en realitet? Dersom tippemidler nå brukes her på et sted med 5(?) poolbord, ingen snooker eller carambolebord, kan ikke dette blokkere muligheten for å lage et ekte riksanlegg på et sentralt og tilgjengelig sted i fremtiden? Så vidt vi vet kan vi ikke ha flere riksanlegg. 11

12 - Riksanlegg er ikke et formelt begrep i idretts-norge. Imidlertid vil ikke utbygging av et kompetansesenter stå i veien for senere planer om hovedanlegg for biljard. Tvert imot har anlegg for biljard aldri vært inne på listen over type anlegg som har kunnet motta spillemidler tidligere. Denne prosessen har endret på dette, så det vil nå faktisk kunne være lettere i fremtiden å realisere både større hovedanlegg for biljard og mindre salonger hvor klubber søker spillemidler gjennom sin kommune. 5. Er beliggenhet og tilgjengelighet i det hele tatt vurdert? Dersom unge og juniorer skal coaches her, vil de ofte være avhengig av offentlig transport. Tilreisende fra andre deler av landet skal reise fra Gardermoen. Reisetiden blir uakseptabel i store deler av døgnet, med flere tog- og bussbytter. Ingen spillere vil oppsøke et sted med en så usentral beliggenhet frivillig. - Beliggenhet er naturligvis vurdert og funnet akseptabel, som vist ovenfor. I tillegg til offentlig transport vil det også være mulig å tilby henting ved behov. Overnattingsmuligheter er også gode både i lokale overnattingsplasser, men også ved muligheter til å legge til rette for overnatting på senteret dersom noen ønsker å spare på kostnader. Det er ellers ikke uvanlig med kurs- og seminarsteder som ligger mindre sentralt, hvor det er rimeligere å bygge opp og drifte slike steder, og erfaringsmessig blir disse kursstedene meget godt benyttet. - Når forbundet får bygd opp sine kurstilbud overfor medlemsklubber og spillere vil det være naturlig for forbundet å forvente at medlemsklubbene verdsetter det tilbud de mottar for å kunne videreutvikle klubb, spiller og miljø. 6. Hvilke bruksområder er det meningen at senteret skal ha? Hvem kan nyte godt av investeringen? - Som det fremkommer av forbundets artikkel om et prosjektert kompetansesenter, så vil dette komme alle klubber og spillere i Norge til gode, også innenfor grenene snooker og carambole. - NB Biljardstudio skal tilby kurs i det minste innenfor klubbledelse, klubbøkonomi, trenerkurs, dommerkurs, turneringslederkurs, i tillegg til at det skal holdes treningssamlinger og landslagssamlinger der. - Videre er senteret ment å huse en lokal klubb, som også skal drive med utstrakt klubbaktivitet både innenfor å spille biljard, klubbutvikling, samt brukes som et pilotprosjekt overfor andre klubber om hvordan klubbutvikling kan foregå. - blant elementene som her er skissert er blant annet tilbud til skoler, skolefritidsordninger, ungdomsklubber, ferievirksomhet, bedriftsliga og biljardbursdager, rekruttering av medlemmer og spillere fra disse brukergruppene, samt utnyttelse av de økonomiske mulige inntektskildene som finnes i NIF og NB og i lokalsamfunnet for øvrig. - At dette også skal komme Gjerdrum kommunes innbyggere til gode er jo også grunnen til at kommunen og kulturforeningen legger ned mye ressurser i anlegget. 7. Hva koster egentlig dette prosjektet? Hvor stor er inngangsbilletten for NB? Hva blir de reelle utgiftene pr mnd? - Å bygge opp et helt nytt lokale inklusive parkeringsplass utenfor koster ikke Norges Biljardforbund noe som helst. - Inngangsbilletten blir strengt tatt de kostnader som er knyttet til innkjøp av utstyr, men dette er i stor grad varige verdier (budsjettert med kr ,- for 2011). - Biljardforbundet skal ellers være leietaker der, og leiekontrakten må i utgangspunktet være på 40 år for at prosjektet overhodet skal kunne søke om spillemidler. - En av oppgavene styringsgruppen har er å forhandle om dette siste punktet, slik at forbundet ved en eventuell senere nedleggelse eller flytting av kompetansesenteret skal kunne avslutte leieforholdet enten uten kostnad eller på et slikt vis at det ikke medfører kritisk eller uforsvarlig kostnad for forbundet. - De reelle utgiftene pr mnd er ikke avklart på nåværende tidspunkt. I tillegg til kvm-kostnader på anslagsvis kr/år vil det komme kostnader til elektrisitet, renhold og andre potensielle vedlikeholdsutgifter som kan estimeres totalt til en verdi av ca kr ,- pr år. Noe av disse utgiftene vil forventes redusert eller fjernet ved dugnadsinnsats. - Dersom de totale kostnadene pr år kommer på kr ,- vil dette utgjøre en kostnad på kr ,- pr mnd. Disse tallene skal imidlertid forhandles om i nær fremtid, og er pr dags dato kun estimater. 8. Ask Biljardklubb skal ifølge NB generere nok penger til å drifte senteret alene. Det virker særdeles urealistisk (se punkt 2 og 5). Vi ønsker å se regnestykket som viser hvordan Ask skal drives med profitt uten bidrag fra NB? Hvordan skal man i den daglige driften skille inntekter mellom Ask Biljardklubb og NB Biljardstudio? 12

13 - Det er ikke nedfelt at ABC skal dekke alle forbundets kostnader med kompetansesenteret, men styringsgruppens forhandlinger både med lokalets eiere og den lokale biljardklubben vil snart gi et bilde av dette. - Uansett beliggenhet for et kompetansesenter så vil dette medføre kostnader. Samtidig vil det også redusere andre kostnader (som reise, opphold og overtid for forbundets ansatte/innehavere av verv i forbindelse med færre kurs andre steder), og gjennom økt aktivitet relatert til prosjekter som kan frigi støtte fra NIF så vil det også kunne bidra til styrkede budsjettposter for NB. - Alle forbundets aktiviteter på kompetansesenteret vil være i regi av NB Biljardstudio, og vil dreie seg om kurs til klubber eller til spillere på landslagsnivå. - Kurs og aktivitet i regi av ABC vil rette seg mot lokale aktører som skoler, fritidsklubber og bedrifter, samt klubbens egne aktiviteter som klubbturneringer, treninger og kurs for egne spillere. - Styringsgruppen ser ikke at dette vil bli annerledes enn skillet mellom forbundets og klubbenes aktiviteter i dag. Videre vil leieinntekter fra ABC til biljardforbundet vises i den delen av forbundets budsjett/regnskap som omhandler NB Biljardstudio. 9. Gjennom å legge alt av landslagssamlinger og coaching til et kompetansesenter i stedet for å leie tid hos eksisterende klubber/salonger, så er det jo ikke slik at nye penger spyttes inn i biljard-norge, heller enn at man fratar eksisterende salonger fremtidige inntektsmuligheter. Er effekten av dette i det hele tatt vurdert? - Mange kurs og samlinger vil legges til kompetansesenteret, men ikke alle. Dette har ikke vært en nevneverdig inntektskilde for de eksisterende klubbene de senere årene, da slike inntekter har blitt sett opp mot de investeringer forbundet har gjort i utstyrs og oppstartsavtaler for andre klubber, slik at forbundet i praksis har leid seg gratis inn til de samlinger forbundet har arrangert i eksisterende salonger. - Når forbundet ønsker å invitere spillere og klubber til kurs og samlinger på et nasjonalt kompetansesenter, og dermed i mindre grad reise rundt og avholde tilsvarende kurs ute hos klubbene, så er styringsgruppens nåværende oppfatning at slike kurs og samlinger ikke vil gi NB Biljardstudio de store inntektene, da klubbenes egenandel i denne forbindelse heller må gå til kostnader knyttet til reise og opphold. Forbundet har ikke hatt inntekter i denne forbindelse på mange år. 10. NB hevder at NB Biljardstudio og Ask Biljardklubb er helt uavhengig. Dette er en sannhet med store modifikasjoner, selv om det formelt sitter andre i styre og stell i Ask Biljardklubb. Prosjektet er bygget opp rundt en mann og blir 100% personavhengig. Det har vi ikke råd til. Er NB beredt til å ta denne risikoen? - Ask Billiard Club er en medlemsklubb i NB slik de andre klubbene i Norge er det. Denne klubben skal eventuelt inngå en bruks- og leieavtale med Norges Biljardforbund om bruken av NB Biljardstudio. Slik sett får de et gjensidig avhengighetsforhold, men er på alle andre måter selvstendige organisasjoner. - Både biljardforbundet og klubben ønsker å benytte seg av kompetansen til Jörgen Sandman i aktiviteten på stedet. - Dette er ikke mer spesielt enn at mange av forbundets styremedlemmer og medlemmer i forbundets underutvalg også sitter som sentrale personer i sine respektive klubber. Så lenge formålet med kompetansesenteret blir innfridd på en ryddig og legitim måte kan ikke styringsgruppen ha noen innsigelser mot dette. 11. Hvilken plan har NB for senteret dersom Jörgen Sandman plutselig blir utilgjengelig for NB? - På et eller annet tidspunkt i fremtiden vil dette bli en realitet, uavhengig av lokalisering av kompetansesenteret. Forbundet må da vurdere dette opp mot - fremtidige personalløsninger, - hvor driftig den lokale klubben på Ask er, - avtalens utforming, - og økonomi. 12. Hva skjer med senteret hvis Gjerdrum kommune skulle havne i en økonomisk vanskelig situasjon, eller politikerne som velges for 4 år av gangen dropper å leie tilbake lokalene som NB angivelig skal garantere for i 40(!!!) år? - For at et idrettsanlegg skal kunne motta spillemidler kreves det at kommunen hvor anlegget er lokalisert må stille en kommunal garanti. Dette betyr at kommunen forplikter seg til å sikre driften av dette anlegget i de påkrevde 40 år uavhengig av politisk ledelse, dersom idrettsorganisasjonen som har søkt og fått midler ikke selv er i stand til å stå for driften. 13

14 - Gjerdrum kommune kan derfor ikke velge å trekke seg ut fra sin kommunale garanti, selv ikke om kommunen skulle bli satt under styring fra staten pga vanskjøtsel eller svak økonomi. Denne kommunale garantien har Gjerdrum kommune tatt på seg i denne sammenheng. - Styringsgruppen skal altså sluttforhandle en avtale med Gjerdrum kommune om lokalene som er aktuelle for NB å leie. I denne kontrakten vil det være egne punkt som omhandler hver enkelt del av lokalet, og det blir da opp til styret i NB å vurdere hvor gode disse kontraktsforslagene er når det skal vurderes om styret ønsker å signere kontrakten eller ikke. 13. Er det slik at NB skal eie alt av biljardutstyr som det skal investeres i? Skal Ask Biljardklubb da leie utstyret av NB? Hvilket økonomisk fundament har Ask Biljardklubb i et samfunn med under 2000 innbyggere for å kunne betjene eventuelle forpliktelser overfor NB? - Norges Biljardforbund har for 2011 budsjettert med leiekostnader, oppstartskostnader og kostnader til utstyr på NB Biljardstudio. Det blir ingen leiekostnader for Det er foreløpig kjøpt inn 4 biljardbord som er ment plassert der. I tillegg vil det være nødvendig å utstyre kompetansesenteret med en del annet utstyr som skal eies av Norges Biljardforbund. - Hvorvidt en leieavtale mellom NB og ABC vil omhandle bordleie pr time eller en leie av salongen som helhet vil styringsgruppen ikke kunne si noe om før forhandlinger har vært ført. - Med hensyn til klubbens økonomiske fundament se punkt 2 og Finnes det presedens fra andre særforbund i lignende saker? - Hva menes med lignende saker? Å lage et kompetansesenter? At et forbund leier lokaler hos en kommune? At et forbund leier ut lokaler til en av sine medlemsklubber? - Styringsgruppen har sammen med generalsekretær vært i kontakt med Norges Idrettsforbund for å høre om de har en anleggsekspert eller anleggskonsulent som kan bidra til ytterligere kunnskap i å etablere et slikt anlegg og å forhandle frem leieavtaler for anlegget. NIF har dessverre ikke en slik konsulent, men styringsgruppen vil likevel se etter andre muligheter til å få slik bistand. Styringsgruppen vil med dette takke for henvendelsen. Med de begrensninger som finnes i hvor langt vi har kommet i vårt arbeid håper vi besvarelsen vil gi trygghet om at prosjektet ivaretas på en tilfredsstillende måte både av forbundets styre og styringsgruppen. Lindeberg, Sign. Rolf Jensen Bernt Even Nilsen Ine Helvik 14

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer