NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09"

Transkript

1 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool) - Forslag om å starte Internasjonal Biljardskole i NBs regi, med Sandman som lærer. - Hensikten er blant annet å nyttiggjøre oss Sandmans kvalifikasjoner og ressurser enda bedre. - Skolen er tenkt inn i Ask kulturhus i Gjerdrum, og ligger noe frem i tid. Forslaget vil derfor, om det blir vedtatt, ha liten eller ingen innflytelse på årets regnskap. Forbundets kostnader i forbindelse med en slik skole vil i første rekke være husleie. Vedtak: Norges Biljardforbund ønsker å starte internasjonal biljardskole på Ask, med Sandman som lærer. Gensek gis fullmakt til å utarbeide planer med tanke på igangsetting. Styremøte september 2009 (Møtet avlyst pga for stort forfall) Styremøte 16. oktober 2009 (Møtet gjennomført, men referat slettet i forbindelse med tekniske problemer. Kun vedtakssaker rekonstruert. Statusrapport Ask Biljardskole var orienteringssak) Styremøte 11. desember 2009 Møtet ble gjennomført, men styret var ikke beslutningsdyktig pga sykdomsforfall i siste liten. Det ble derfor ikke fattet vedtak eller skrevet offisielt referat. I det uoffisielle referatet står det: Internasjonal Biljardskole i Ask (ref sak 99/09) - Kort oppsummering av bakgrunn - Besøk fra Gjerdrum Kulturhus - Gjennomgang av mulig samarbeid - De sender oss et foreløpig tilbud - Vi tar det videre der i fra Styremøte 22. januar 2010, sak 16/10 (Referent: Jan) 16/10 Ask Biljardskole Det opprettes et eget prosjektutvalg med egen budsjettpost, eget underregnskap og egen bankkonto for å håndtere Ask biljardskole. Prosjektutvalg: Bernt (leder), Ine (økonomi) og Rolf. Vi har fått tilbud om leie av hele eller ca. halve 2. etasje i nytt tilbygg til Gjerdrum kulturhus. Leie av hele 2. etasje (268 kvm) er anslått til ca. 850 kr per kvm per måned, leie av del (146 kvm) er anslått til ca. 950 kr per kvm per måned. Vedtaksspørsmål: Skal vi leie hele 2. etasje? Ja. Enstemmig vedtatt (8 stemmer). Styremøte 5. Mars 2010, sak 33/10 (Referent: Jan) 33/10 Ask biljardsenter - Tilbud om biljardbord Vi har fått tilbud om biljardbord og tilhørende utstyr fra fire leverandører. Vedtak: Vi velger Dynamic II fra Biljardbutikken.no. Protokoll tilførsel: Ine Helvik forlot rommet grunnet NIFs 2-7 Inhabilitet Styremøte 9. April 2010 (Refererent: Geir (fung gensek)) (Intet referert om Ask Biljardsenter) Biljardtinget 2010 På Biljardtinget 2010 ble det inngående informert om et planlagt kompetansesenter på Ask, både skriftlig i rapporten og muntlig på forespørsel fra salen. (Der heter det Ask Biljard Center. Styret har siden vedtatt navneendring til NB Biljardstudio, for å unngå forveksling med den lokale klubben Ask Billiard Club.) I Langtidsplanen, behandlet og enstemmig godkjent på samme biljardting, står Ask Biljard Center nevnt to ganger: Under Klubbutvikling: Bruke Ask Biljard Center som kompetansesenter innen biljard. Under Anlegg: Bruke Ask Biljard Center som et forbilde på hvordan samhandle og samarbeide med lokalmiljøet. Styremøte 11. Juni 2010 (Referent: Geir) Sak 1/5/10, saksliste Saker fra Jørgen: - EM ungdom - EM veteran - Treningsleir - Ask oppdatering - Eliteserien Protokoll: Sak 1/5/10 Informasjon fra forbundskontoret Jørgen Sandman gikk igjennom sine saker. 1

2 Styremøte 13. August 2010 (Referent: Geir) (Intet referert om Ask Biljardsenter) Styremøte 1. Oktober 2010 (Referent: Katrine/Jan i ettertid. Geir skulle slutte og skrev ikke referat som lovet) (Intet referert om Ask Biljardsenter) Styremøte 10. Desember 2010, orienteringssak 28/8/10 (Referent: Tine) 28/8/10 Ask Billiard School - Presidenten orienterte om status for Ask Billiard School Styremøte 11. Februar 2011, orienteringssak 27/1/11 (Referent: Tine) 27/1/11 Ask Biljardskole Jörgen Sandman hadde kort gjennomgang av status - Det økonomiske skal være i orden og Gjerdrum Kommune har enstemmig vedtatt å gå inn som ansvarlig partner for idrettsanlegget, herunder stå for utleie til NB/ABC. - Godkjenning fra Akershus Fylke gjenstår. De trenger en driftsplan som underlag. - I tillegg gjenstår det å få byggetillatelse. - Forventet byggetid er 6-7 mnd - I beste fall er det klart for oppstart på slutten av 2011 Styremøte 15. april 2011, orienteringssak 30/2/11 (Referent: Tine) 30/2/11 Ask Biljardskole - Rolf Jensen orienterte om status. Forventet oppstart er i november 2011 Styremøte 14. Juni 2011, sak 5-6/3/11 (Referent: Tine) 5/3/11 Ask Biljardskole Ref mail av 13. mai vedr Ask Biljardskole. Det foreligger kun indirekte vedtak om oppstart av Ask Biljardskole. Vedtak om oppstart må i orden hvis oppstartprosess skal fortsette. Vedtak: Norges Biljardforbund skal starte biljardskole på Ask i Gjerdrum kommune. Skolen skal hete ABC Biljardskole og være lokalisert på Ask Kulturhus. 6/3/11 Ask Biljardsenter, Leieavtale - Forbundets kostnader i forbindelse med biljardskolen vil i første rekke være husleien. - Underlag: Forslag til leieavtale fra kommunen/ kulturskolen. Det er tidligere gjort vedtak om å leie hele 2. etg (ca 270 kvm) i nybygget på Kulturskolen (sak 16/10, 22. januar 2010) Vedtak: Det skal inngås avtale med Gjerdrum kommune/ask Kulturhus om leie av lokaler til ABC Biljardskole på Ask Kulturhus. Styremøte 2. September 2011, sak 6-8/4/11 (Referent: Tine) 6/8/11 NB Biljardstudio - Det er avholdt innledende møte for oppstart av styringsgruppe. - I den anledning ble det gjort avklaringer som gjorde det nødvendig å justere vedtakene 5/3/11 og 6/3/11. Bruken av begrepet ABC-biljardskole måtte tas ut, for å unngå forveksling med Ask Biljard Club (ABC), som skal være leietager i NB Biljardstudio. Vedtak: Norges Biljardforbund skal starte eget Biljardstudio. Studioet skal hete NB Biljardstudio og eies og driftes av Norges Biljardforbund, enten direkte eller gjennom alternativ eierform. Det skal inngås avtale om leie av lokaler til NB Biljardstudio på Ask Kulturhus i Gjerdrum Kommune. Vedtaket forutsetter at betingelsene i endelig avtale ikke avviker vesentlig fra det fremlagte. Det må også innarbeides akseptable betingelser ved evt oppsigelse. Endelig avtale må godkjennes av styret før signering. Dette vedtak erstatter vedtak 5-6/3/11 7/8/11 Styringsgruppens mandat - For å sikre best mulig planlegging, oppstart og drift av NB Biljardstudio skal det oppnevnes en egen styringsgruppe. - Styringsgruppen må ha et klart mandat fra styret. Vedtak: NB Biljardstudio Styringsgruppe skal planlegge, igangsette og følge opp, både praktisk og økonomisk. Herunder å forhandle frem leieavtalene med utleier og leietager. (Avtalene signeres av presidenten, etter godkjenning i styret.) Langtidsplanen vedtatt på Tinget 2010 er førende for arbeidet. NB Styringsgruppe er et løpende utvalg, med den sammensetning som det sittende forbundsstyret til en hver tid finner formålstjenlig. Styringsgruppen rapporterer direkte til styret. Gensek holdes løpende orientert. 8/8/11 Oppnevning av Styringsgruppe - Forslag om å oppgradere prosjektutvalget som ble oppnevnt i styremøte 22. januar 2010 (vedtak 16/10) o Bernt Nilsen (Leder) o Ine Helvik o Rolf Jensen Vedtak: Følgende styringsgruppe er oppnevnt for NB Biljardstudio: Bernt Nilsen (Leder), Ine Helvik og Rolf Jensen. 2

3 Styremøte 23. oktober 2011 (Referent: Tine) 10/5/11 NB Biljardstudio og NIFs lov paragraf NIFs Lov 2-22 lyder som følger: Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet/tinget. Årsmøte/ting bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner ble vedtatt på Idrettstinget i Lovutvalget avga ingen uttalelse i forbindelse med den nye paragrafen. Det ligger ingen retningslinjer i forarbeidet. NIF Juridisk avdeling kjenner ikke til konkrete tilfelle der paragrafen har kommet til anvendelse. - I følge NIF Juridisk avdeling er det forbundsstyret selv som vurderer og avgjør om 2-22 er relevant for behandlingen av en sak. Følgende forhold skal vurderes: De konkrete forpliktelsene et evt vedtak vil kunne medføre, sett i forhold til forbundets totale omsetning. Og de samme, sett i forhold til tidligere vedtak fattet av forbundsstyret. Dvs gjeldende praksis i forbundet i saker av tilsvarende størrelsesorden og/eller betydning. - NB Biljardstudio Styringsgruppe v/ine Helvik er i forhandliger med Ask Kommune om leieavtale for NB Biljardstudio. Per dags dato ligger det an til en årlig leiekostnad, inkl felleskostnader, på i underkant av kr/år, med 5 års binding. Dette er den totale risikoen, sett at forbundet mot formodning ikke lykkes i å ta inn noen form for leie- og/eller andre inntekter. - Når det skal avgjøres om 2-22 er relevant for behandlingen av den aktuelle leieavtalen med Ask kommune, må det tas stilling til om en eventuell kostnad på inn til kr/år i fem år er av en størrelsesorden som styret kan vedta alene eller ikke? Kostnad og betydning må sees i sammenheng med forbundets totale omsetning, samt tidligere vedtak fattet på styrenivå. Vedtak i denne saken vil skape presedens for saker av tilsvarende størrelsesorden! - Grundig debatt ble avsluttet med enstemmig beslutning er ikke relevant i denne saken så fremt den økonomiske risikoen begrenser seg oppad til kr/år i fem år. - I motsatt fall ville det betydd at forbundsstyret, bare i 2011, skulle ha kalt inn til ekstraordinært ting i en rekke saker. Det være seg satsning på landslag og lån til klubber for innkjøp av biljardbord. En slik beslutning ville gjort det umulig for nåværende og fremtidige styrer å styre. - Den totale risiko tilsvarer under 10% av forbundets totale omsetning per år. Det skal ikke opptas lån, og det er forventning om inntjening, dog i begrenset grad det første året. Dertil kommer at prosjektet sees som en investering i utvikling og fremtidig vekst. - Det presiseres at vedtak i denne saken kun avgjør om 2-22 har betydning for kommende behandling av leie av lokaler til NB Biljardstudio på Ask. Det er ikke vedtak om inngåelse av leiekontrakt. Vedtak: En eventuell beslutning om å inngå avtale med Ask Kommune om leie av lokaler til NB Biljardstudio omfattes ikke av 2-22, så lenge den økonomiske risikoen begrenser seg oppad til kr/år i fem år. I tilfelle vesentlig endring i risikobildet må dette spørsmål behandles på nytt. Styremøte 16. desember 2011 (Referent: Tine) 9/6/11 Krav om ekstraordinært ting - Det er mottatt krav om ekstraordinært ting vedr NB Biljardstudio fra Oslo BK, Bex BK, Groruddalen BK og Bergen Biljardklubb. - Kravet er signert av Christian Johannessen (Christiania) og Henrik Hagen (Bex). - Kravet foreslått avvist på grunnlag av manglende samsvar mellom opplistede klubber og de som har signert på vegne av disse. En godkjennelse ville i tillegg krevd vedlagt styrevedtak med begrunnelse fra hver enkelt klubb. Vedtak: Norges Biljardforbund avviser kravet om ekstraordinært ting vedr NB Biljardstudio fra Oslo BK, Bex BK, Groruddalen BK og Bergen BK, signert av Christian Johannessen og Henrik Hagen. Kravet avvises på grunnlag av manglende samsvar mellom opplistede klubber og de som har signert på vegne av disse. En godkjennelse ville i tillegg krevd vedlagt styrevedtak med begrunnelse fra hver enkelt klubb. 10/6/11 Ekstraordinært Ting - Grunnet den uro som er oppstått i biljardmiljøet rundt satsningen på NB Biljardstudio vil det likevel være riktig å innkalle til et ekstraordinært ting for å forankre satsningen. - Kjell Lillestøl refererte fra et møte 15. desember med Robert Farinetti og Christian Johannessen vedr deres motstand mot NB Biljardstudio. Han satte dem inn i de fleste detaljer rundt NB Biljardstudio: Bakgrunn, prosess, økonomi, planer osv. Målet var å rydde misforståelser av veien og finne en felles vei for et bedre og sterkere forbund. Kjell informerte om at han ville referere fra møtet til forbundsstyret. Det viste seg ikke mulig å finne en felles vei. Det ble innrømmet at kostnadene ved oppstart av NB Biljardstudio ikke var det avgjørende for dem, men heller lokaliseringen og bindingen til dette prosjektet i flere år samt personavhengigheten til Jørgen Sandman. Vedtak: Norges Biljardforbund innkaller til ekstraordinært ting for å forankre satsningen på NB Biljardstudio i medlemsorganisasjonen. Signering av leieavtale gjøres i etterkant av tinget, som lokaliseres i tilknytning til Oslo Lufthavn Gardermoen søndag 4. mars. 3

4 Styremøte 10. februar 2012 (Referent: Tine) 10/1/12 Tingsaken - Vedtak i sak 10/6/11 om ekstraordinært ting er ikke presist nok. Tileggsvedtak ansees nødvendig. Vedtak: Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov 15 Ekstraordinært Biljardting, bokstav c, til Ekstraordinært Forbundsting i Norges Biljardforbund for å behandle inngåelse av leieavtale med Gjerdrum Kommune for NB Biljardstudio i Gjerdrum Kulturhus. Ekstraordinært forbundsting 4. mars 2012 Sak 4 - Behandle inngåelse av leieavtale med Gjerdrum Kommune for NB Biljardstudio i Gjerdrum Kulturhus på Ask. 4

5 Informasjon om NB Biljardstudio fra forbundets hjemmeside Artikkel på forbundets hjemmeside fra 24. januar 2010 Nasjonal Biljardskole etableres i Ask Norges Biljardforbund satser tungt på opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for biljardsport i Ask i Akershus. Med initiativtager, landslagstrener Jörgen Sandman i spissen, går biljardforbundet inn sammen med Gjerdrum Kulturhus og kommunen i et prosjekt som vil innebære at sporten får et eget biljardsenter i nær tilknytning til Gardermoen. Spillemidler og egeninnsats fra eierne av kulturhuset skal finansiere byggingen av en ny etasje til det eksisterende bygget. Senteret vil inneholde 5 biljardbord hvor et er tilpasset barn. Her skal forbundet bl.a. gjennomføre landslagssamlinger for de ulike landslagsgruppene, skolere og utvikle klubbinstruktører/trenere, samt gjennomføre lederutviklingsseminarer for klubbledere fra hele landet. Senteret vil på daglig basis også være et åpent tilbud for lokalbefolkningen gjennom opprettelsen av Ask Biljard Club som stedlig aktør. Også skoler og fritidsklubber vil bli gitt muligheten for å ta del i de tilbudene som nå tilrettelegges. Den geografiske plasseringen i forhold til Gardermoen og annen kommunikasjon har i så måte vært en viktig faktor. President Rolf Jensen i Norges Biljardforbund utelukker ikke at skolen også vil få et internasjonalt tilsnitt i og med at landslagstrener Jörgen Sandman anses som en av verdens aller beste trenere. Det har over tid blitt fremmet mange forespørsler fra hele verden om mulighetene for å benytte seg av trenerkapasiteten. Som motstykke så deltar idag våre gutte- og juniorlandslag årlig i Luxembourg på en internasjonal treningssamling, hvor nettopp Sandman er en av flere instruktører. Ask Biljardskole er et av flere tiltak Norges Biljardforbund gjennomfører for å styrke rekrutteringen til sporten. I fjor åpnet forbundet sammen med flere samarbeidende klubber i hovedstaden Biljardfabrikken beliggende på Helsfyr. Dette senteret har 8 biljard-, 2 snooker- og 2 carambolebord. Kontaktpersoner: Rolf Jensen, President Norges Biljardforbund, mobil: Jörgen Sandman, Landslagstrener Norges Biljardforbund, mobil: Katrine Grotle, Sportssjef Norges Biljardforbund, mobil: Publisert 24. jan :47 av Katrine Grotle Artikkel på forbundets hjemmeside fom 9. september 2011 NB Biljardstudio et prosjektert kompetansesenter for biljard i Norge Rolf Jensen 09. september 2011 Norges Biljardforbund går sammen med hele biljardmiljøet en spennende tid i møte, i forbindelse med det som kan bli realiseringen av et eget kompetansesenter for biljard! Siden 2009 har styret i Norges Biljardforbund jobbet med å utvikle ideen, og på forbundstinget i 2010 fikk styret enstemmig tilslutning fra de fremmøtte delegatene til å jobbe videre med dette. Nå på høsten 2011 har det blitt opprettet en egen styringsgruppe for NB Biljardstudio, og denne skal inn i sluttforhandlinger om å realisere et anlegg på Ask i Gjerdrum kommune i Akershus! Styringsgruppen ledes av Bernt Nilsen (leder i Strømmen BK), som har med seg Rolf Jensen (president NB) og Ine Helvik (styremedlem NB, med kompetanse på anlegg og økonomi), og er ønsket komplettert med et ekstra medlem som ikke er knyttet til andre verv i NB. Et lite og intimt nasjonalt kompetansesenter med 5 poolbord, utstyrt med digitale verktøy og tilrettelagt for både praktisk og teoretisk undervisning, vil kunne utvikles på en slik måte at det gjennom kurs og seminarer vil kunne optimalisere 5

6 spillerutvikling, trenerutdanning, klubb- og organisasjonsutvikling. Dette vil ikke bare komme poolmiljøet til gode, men også klubber, klubbledere, trenere og turneringsledere for snooker og carambole! Biljardforbundets utviklingskonsulent Jörgen Sandman vil drive senteret deler av tiden, og tanken er at alt fra landslagssamlinger, nasjonale og internasjonale treningssamlinger til instruktørkurs for fritidsklubbledere, lærere og biljardklubber skal kunne utvikles og tilbys ved et slikt kompetansesenter. Ved realiseringen av et kompetansesenter på Ask i Gjerdrum så vil dette lokaliseres i en nybygd del av det lokale kulturhuset. Gjerdrum kommune og Akershus Fylkeskommune vil da være byggere av anlegget sammen med eierne av kulturhuset, og det vil da også legges ned en stor del dugnad fra lokale interessenter for å realisere bygget. Ved en eventuell avtale mellom Norges Biljardforbund og husets eiere om leie av lokalene, så vil det i tillegg også utløse støtte fra Norsk Tippings spillemidler! Biljardforbundet vil ikke ha noen eierinteresser i bygget, og således heller ingen kostnader i den forbindelse. I tillegg til forbundets aktiviteter på kompetansesenteret, så vil det også huse en lokal klubb; Ask Billiard Club. Klubben har som målsetting å jobbe tett mot sitt lokalmiljø, for å fremme biljardsporten ut mot barne- og ungdomsskoler, fritidsklubber og bedrifter. Forbundet har her også en målsetting om at dette vil kunne bli et pilotprosjekt som viser vei for andre klubber, til hvordan man kan bygge opp en god klubb fra bunnen av, med en utstrakt rekruttering av nye medlemmer både til spill på salongen og til forbundets turneringssystem. Klubben skal leie lokalene fra NB Biljardstudio, og vil dermed også bidra gjennom dugnad til å holde salongen åpen når utviklingskonsulenten ikke er til stede. For at forbundet skal inngå en bindende avtale om opprettelse av et kompetansesenter på Ask, så er det viktig for forbundet å sikre seg at kostnadsnivået kan holdes så lavt som mulig. Det vil derfor være essensielt at forbundet både kan være trygg på at aktiviteten ved NB Biljardstudio blir så omfattende at senteret får de nødvendige inntekter til å dekke sine kostnader, samt at en eventuell senere nedleggelse eller flytting av anlegget ikke medfører økonomiske forpliktelser av uforsvarlig eller kritisk art. I et år hvor Norges Biljardforbund har jubileum og fyller 30 år, så er det på tide at også vi får et slikt anlegg. Det vil kunne bidra til et løft for hele organisasjonen, og klubbene vil utfordres på det kommende klubblederseminaret oktober til å se på hvordan samarbeidet mellom forbund og klubber bør være for at klubbene skal benytte seg av de tilbudene som er tiltenkt på kompetansesenteret! Forbundet har tidligere også vært i dialog med Norges Fotballforbund om å bygge inn et riksanlegg for biljard i et eventuelt nytt fotballstadion i Groruddalen. Her har NFF lagt sine planer til hvile, og dermed er også et riksanlegg for biljard mer på vent nå enn hva forbundet kunne håpe. En realisering av et kompetansesenter på Ask er imidlertid ikke i konflikt med verken de tidligere planene sammen med NFF eller andre fremtidige mulige aspekter. Imidlertid er realisering av et riksanlegg av en helt annen størrelsesskala både i arealmessige og økonomiske perspektiver enn det påtenkte kompetansesenteret. Det vil derfor ikke være riktig å tenke at en skrinlegging eller flytting av kompetansesenteret ville gitt oss et riksanlegg i stedet for. 6

7 Nå skal styringsgruppen for NB Biljardstudio inn i forhandlinger med både lokalets eiere og den lokale klubben. Styringsgruppen kommer til å oppdatere jevnlig på forbundets hjemmeside om både prosessen frem til nå og utviklingen videre fremover. Det vil også komme ut mer teknisk informasjon om hvordan anlegget er prosjektert. Styret i Norges Biljardforbund registrerer at det er stor interesse rundt utviklingen av dette prosjektet, både ved at mange støtter behovet for et slikt senter, men også at det er en del skepsis til potensielt kostnadsnivå og lokalisering av anlegget. Vi håper at opprettelsen av styringsgruppen og det mandat den er gitt, skal trygge gode rammebetingelser for kompetansesenteret, og at en åpen dialog rundt prosjektet skal være betryggende for klubber og spillere slik at det blir en stor oppslutning rundt forbundets satsing! Rolf Jensen President E-post mottatt 10. september 2011 (Også offentliggjort på hjemmesiden) Til: Utvalget for Ask Kopi: Norges Biljardforbund v/ Generalsekretær Fra (følgende klubber stiller seg bak dette skrivet): Arctic, Bergen, BEX, Brygga, Christiania, Fauske, Gjøvik/Raufoss, Groruddalen, Jæren, Kongsvinger, Lilelhammer, Kvitsøy, Oslo, Steinkjer, Stoppball Nidaros, Strømmen, Svithun, Tromsø og Vilje. I tillegg er det klubber som ikke har rukket å behandle utkastet, og dermed ikke har fått svart I forbindelse med NB's prosjekt på Ask, har vi stor skepsis til flere sider ved dette, kort oppsummert i økonomi, beliggenhet og personavhengighet. Det er stilt noen spørsmål på forumet til NB, disse har blitt delvis besvart. I tillegg har nå Rolf Jensen gitt en foreløpig redegjørelse på NB's hjemmesider, hvor det er åpenbart at vi snart har nådd "the point of no return". I den forbindelse er det mange klubber som er bekymret for hva en beslutning eventuelt innebærer, og hvilke økonomiske og strukturelle konsekvenser dette vil få for NB, medlemsklubbene og i siste instans spillerene. Ideen med å opprette et kompetansesenter for å øke rekruttering, trene spillere og utvikle biljard i Norge er svært god. Imidlertid er det svært overraskende å se at styret ser ut til å beslutte å ha et senter på et sted hvor avhengigheten av en enkelt person blir 100%, ved å legge senteret til Ask, hvor nåværende landslagstrener bor, og som kommunikasjonsmessig synes svært vanskelig tilgjengelig med offentlig transport. Spesielt er det underlig at NB's styre, som nå i flere år har jobbet for at vi skal fjerne oss fra situasjonen i "gamle dager", da styre og stell stod og falt på en enkeltperson eller to, sentrerer en vesentlig del av virksomheten rundt en person. I tillegg til å gjøre dette avhengig av en enkeltperson, er det underlig at det vurderes å sette opp senteret på et sted hvor tilgjengelighet gjøres enkelt for den som skal drifte senteret, og vanskelig for dem som skal bruke det. Det hadde vært mer naturlig å sette opp et senter et sted basert på bruker-demagrofi, ikke hjemmeadressen til den som skal jobbe der. I det øyeblikk nåværende landslagstrener blir borte fra NB, faller et eventuelt kompetansesenter på Ask sammen. Det er etter vår oppfatning en uakseptabel risiko. I første omgang har vi derfor noen spørsmål og kommentarer til utvalget for NB Biljardstudio, og krever at dette temaet gis den behandling det fortjener, både i utvalget og på en eventuell ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen er avgjørende for NB's fremtid, og vi kan ikke se at Tinget tidligere har gitt styret fullmakt til å gjøre så altomfattende endringer som dette vil medføre. 1. Hvilke alternativer er vurdert til å opprette senteret på Ask? Er det i det hele tatt vurdert å gå inn i en anbudsprosess hvor flere reelle alternativer vurderes? 2. Hvilke vurderinger er gjort for å bedømme driftsgrunnlaget for et biljardsenter i Ask? Ask har

8 innbyggere, og det er åpenbart at stedet må ha inntekter for å gå rundt. 3. Det synes som om NB (Norges Biljardforbund) skal leie lokalet for så å leie det ut igjen til Gjerdrum Kommune. Hva er årsaken til at NB tar denne risikoen? Er dette kun et alibi for å få ut tippemidler? 4. Hva skjer med planene for et eventuelt riksanlegg hvis senteret på Ask blir en realitet? Dersom tippemidler nå brukes her på et sted med 5(?) poolbord, ingen snooker eller carambole bord, kan ikke dette blokkere muligheten for å lage et ekte riksanlegg på et sentralt og tilgjengelig sted i fremtiden? Såvidt vi vet kan man ikke ha flere riksanlegg. 5. Er beliggenhet og tilgjengelighet i det hele tatt vurdert? Dersom unge og juniorer skal coaches her, vil de ofte være avhengig av offentlig transport. Tilreisende fra andre deler av landet skal reise fra Gardermoen. Reisetiden blir uakseptabel i store deler av døgnet, med flere tog og bussbytter. Ingen spillere vil oppsøke et sted med en så usentral beliggenhet frivillig. 6. Hvilke bruksområder er det meningen at senteret skal ha? Hvem kan nyte godt av denne investeringen? 7. Hva koster egentlig dette prosjektet? Hvor stor er inngangsbilletten for NB? Hva blir de reelle utgiftene per måned? 8. Ask BK skal ifølge NB generere nok penger til å drifte senteret alene. Det virker særdeles urealistisk (se punkt 2 og 5). Vi ønsker å se regnestykket som viser hvordan Ask skal drives med profitt uten bidrag fra NB? Hvordan skal man i den daglige driften skille inntekter som kommer inn mellom Ask biljardklubb og NB Biljardstudio? 9. Gjennom å legge alt av landslagssamlinger og coaching til et kompetansesenter, isteden for å leie tid hos eksisterende klubber / steder, så er det jo ikke slik at nye penger spyttes inn i biljard-norge, heller at man fratar eksisterende salonger fremtidige inntektsmuligheter. Er effekten av dette i det hele tatt vurdert? Både økonomisk og i relasjonen mellom NB og klubbene? 10. NB hevder at NB Biljardstudio og Ask biljardklubb er helt uavhengig. Dette er en sannhet med store modifikasjoner, selv om det formelt sitter andre personer i styre og stell i Ask Biljardklubb. Prosjektet er bygget opp rundt en mann og blir 100% personavhengig. Det har vi ikke råd til. Er NB beredt til å ta denne risikoen? 11. Hvilken plan har NB for senteret dersom Jørgen Sandman plutselig blir utilgjengelig for NB? 12. Hva skjer med senteret hvis Gjerdrum Kommune skulle havne i en økonomisk vanskelig situasjon, eller politikerene som velges for 4 år av gangen dropper å leie tilbake lokalene som NB angivelig skal garantere for i 40 (!!!) år? 13. Er det slik at NB skal eie alt av biljardutstyr som det skal investeres i? Skal Ask biljardklubb da leie utstyret av NB? Hvilket økonomisk fundament har Ask Biljardklubb i et samfunn med under 2000 innbyggere for å kunne betjene eventuelle økonomiske forpliktelser overfor NB? 14. Finnes det presedens fra andre særforbund i lignende saker? Dersom Styret i NB etter dette likevel beslutter å signere en kontrakt for å åpne kompetansesenteret i Ask, krever vi som klubber at en slik signatur / binding av NB's midler ikke blir gjort før klubbene gis tid til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling innenfor de frister som Norges Idrettsforbunds lover og NB's regelverk tilsier. Såvidt vi kan forstå er 8 oktober en vesentlig deadline for dette, men Styret oppfordres på det sterkeste til ikke å juridisk binde oss før dette har vært gjenstand for en korrekt demokratisk prosess og beslutning. I den forbindelse henvises det til paragraf 2.22 i Norges Idrettsforbunds lover, og Styrets klare forpliktelse i denne sammeheng. 8

9 For klubbene: Christian Johannessen Henrik Hagen Svar fra NBB Styringsgruppe 22. september 2011 (Også offentliggjort på hjemmesiden) NB BILJARDSTUDIO STYRINGSGRUPPE (NBBS) SVAR PÅ HENVENDELSE AV 10. SEPTEMBER VEDRØRENDE NB BILARDSTUDIO (NBB) Den 10. september mottok NB Biljardstudio Styringsgruppe en henvendelse med spørsmål vedrørende NB Biljardstudio. Henvendelsen var signert Christian Johannessen og Henrik Hagen, på vegne av 19 biljardklubber. Styringsgruppen vil i det følgende svare på denne henvendelsen. I de tilfeller styringsgruppen ikke er rette instans for å gi svar, er det innhentet informasjon fra forbundsstyret/ administrasjonen. Styringsgruppens svar på brevet legges både ut på forbundets hjemmeside og sendes til de som har signert henvendelsen. For å sette styringsgruppens svar i perspektiv, vil vi først gjøre rede for opprettelsen av styringsgruppen, dens gitte mandat, og hva styringsgruppen så langt har vært involvert med: NBBS ble opprinnelig opprettet som et utvalg, med Bernt Nilsen som leder og Rolf Jensen og Ine Helvik som medlemmer. Utvalget skulle ha en tilsynsfunksjon overfor kompetansesenteret og driften av dette. Utvalget hadde sitt første møte 17. august 2011, hvor også forbundets generalsekretær og utviklingskonsulent var til stede. Resultatet av dette møtet ble en del problemstillinger som utvalgets leder skulle fremme som sak på forbundsstyremøtet 2. september Her ble følgende bestemt eller bekreftet: - Kompetansesenteret skal hete NB Biljardstudio, og kun dette navnet skal brukes om forbundets aktivitet her. - Biljardforbundets formål med kompetansesenteret er som følger: o Å bruke NB Biljardstudio som et forbilde på hvordan NB ønsker at våre medlemsklubber skal samhandle og samarbeide med sitt nærmiljø om lokalanlegg. o Herunder; tilrettelegge for at barn og ungdom som spiller biljard på fritidsklubber, funksjonshemmede eller studenter kan utøve idretten. o Å bruke NB Biljardstudio som et kompetansesenter innen biljard i Norge o Herunder; bistå klubbene i å utvikle seg på områder som klubbledelse, instruksjon, aktivitetsledelse, mottak av nye medlemmer og utvikling av egne salonger. o Å bidra til å styrke klubbenes kompetanse innenfor drift og aktivitet, sett i lys av tankegangen hjelp til selvhjelp. (samtlige punkter er sammenfallende med deler av forbundets langtidsplan ). - Utvalget ble omgjort til en styringsgruppe, med navnet Styringsgruppen for NB Biljardstudio. - Styringsgruppens mandat er som følger: o Styringsgruppen har forhandlingsrett overfor lokalets eiere og lokal klubb om leiekontrakter, men ferdigforhandlede kontrakter skal eventuelt signeres av forbundsstyret ved president. o Styringsgruppen skal ikke lede utviklingskonsulenten i hans arbeid med NB Biljardstudio, men har en tilsynsfunksjon med at forbundets formål med kompetansesenteret følges opp av forbundets 9

10 utviklingskonsulent og NB Biljardstudios leietakere og brukere. o Styringsgruppen har et budsjett gitt av forbundet, relatert til leieutgifter, til innkjøp av utstyr og til andre driftskostnader, slik at det er styringsgruppen som innenfor disse rammene bestemmer hvilke kostnader NB Biljardstudio har. o Styringsgruppen kan ikke stilles til økonomisk ansvar for driften av NB Biljardstudio dette ansvaret hviler på forbundsstyret. o Styringsgruppen skal overfor NBs styre foreslå hva som vil være best egnet driftsform av NB Biljardstudio. o Styringsgruppen skal svare overfor forbundsstyret innenfor disse rammene, og samtidig holde generalsekretær løpende orientert. - Det kom også en avklaring på hvordan styringsgruppen kan redegjøre for sitt arbeid overfor resten av biljard-norge. Her vil styringsgruppen bruke forbundets hjemmeside til å informere om hva styringsgruppen har gjort til nå, hva som jobbes med fortløpende, hvordan prosjektet er tenkt utformet arealmessig og økonomisk, og hvordan forbundets formål med kompetansesenteret innfris. Med bakgrunn i dette vil styringsgruppen gi svar på de spørsmål vi anser vi er rette instans til å gi svar på: I brevet gis det innledningsvis uttrykk for en skepsis vedrørende økonomi, beliggenhet og personavhengighet i forbindelse med prosjektet NB Biljardstudio. Man spør også om hva en beslutning om å realisere prosjektet vil medføre av økonomiske og strukturelle konsekvenser for NB, klubbene og spillerne. - Biljardforbundet gjennom styringsgruppen er pr i dag i en forhandlingssituasjon med både lokalets eiere og den lokale klubben om avtaler som etter hvert skal si noe om hva et opprettet kompetansesenter vil kunne koste forbundet. - Beliggenheten er vurdert til god nettopp fordi kompetansesenteret vil ligge sentralt på Østlandet mellom Oslo og Gardermoen, men også fordi Ask er et lite sted hvor forbundet får muligheten til å bidra til å jobbe frem et pilotprosjekt som kan spre kunnskap om hvordan vi kan bygge klubber også mange andre steder i Norge. - En del av ideen rundt et kompetansesenter på Ask er å kombinere forbundets aktiviteter med å la en lokal klubb også benytte seg av fasilitetene der, slik at anlegget brukes mest mulig. Jörgen Sandman vil helt sikkert bli meget godt brukt av både klubb og forbund på Ask. Forbundet ville benyttet Sandman, eller en annen dersom en annen hadde vært forbundets utviklingskonsulent og landslagstrener, også om kompetansesenteret hadde vært plassert andre steder på Østlandet. Slik sett vil prosjektet delvis være sentrert mye rundt en enkeltperson, men nettopp det at vi i dag sitter på en ressurs som kan bidra til realiseringen av kompetansesenteret er én av grunnene til at dette prosjektet har gode forutsetninger til å lykkes i motsetning til forbundets tidligere satsing. - Styringsgruppen skal i tillegg bidra gjennom forhandlinger og andre forberedelser til å legge til rette for så gode rammebetingelser som overhodet mulig til et eventuelt kompetansesenter. - Styringsgruppen er gitt et mandat som omhandler kompetansesenteret, og som skal sikre at klubber og spillere kan nyte godt av kompetansesenteret, ikke sette dette opp mot andre aktiviteter i regi av forbund eller klubber. 10

11 1. Hvilke alternativer er vurdert til å opprette senteret på Ask. Er det i det hele tatt vurdert å gå inn i en anbudsprosess hvor flere reelle alternativer vurderes? - Det har tidligere vært vurdert opprettet kompetansesenter både i Porsgrunn og i Oslo (Biljardfabrikken). Da Ask dukket opp som et alternativ ble blant annet lokalisering grundig vurdert og funnet egnet, før man valgte å gå videre. Prosjektet ble så utviklet i samspill med både kommune og kulturforening, tilpasset våre behov og lokale muligheter. Det har ikke vært aktuelt å gå inn i tilsvarende parallell prosess med andre. Her får ikke forbundet kostnader til bygging av anlegg, men kun driftskostnader, og da av en slik størrelsesorden at dette er meget konkurransedyktig. - Sett i sammenheng med muligheten for både å tilby kompetansefremmende tiltak for klubbene og å kunne bidra til et pilotprosjekt som kan være et forbilde for andre klubber til ulike former for klubbutvikling, har dette gjort at forbundet har opplevd Ask som et godt sted å legge kompetansesenteret. - At dette også gir gode muligheter for utviklingskonsulenten til å jobbe tett med prosjektet, kanskje i motsetning til Bryne hvor forbundet dessverre ikke fikk fulgt opp godt nok, og at stedet er nært en rekke biljardmiljøer på Østlandet og hovedflyplassen, har også vært medvirkende faktorer. 2. Hvilke vurderinger er gjort for å bedømme driftsgrunnlaget for et biljardsenter i Ask? Ask har 1779 innbyggere, og det er åpenbart at stedet må ha inntekter for å gå rundt. - Befolkningsgrunnlaget i Ask er ikke relevant i forhold til forbundets egne aktiviteter i et kompetansesenter, da forbundets kurs og samlinger vil være tilbud som går ut til hele landet. - At Ask er et lite sted sett opp mot øvrige formål med senteret, så vil dette kunne gi gode muligheter for; Å bruke NB Biljardstudio som et forbilde på hvordan NB ønsker at våre medlemsklubber skal samhandle og samarbeide med sitt nærmiljø om lokalanlegg. Herunder; tilrettelegge for at barn og ungdom som spiller biljard på fritidsklubber, funksjonshemmede eller studenter kan utøve idretten. - Styringsgruppen har kontaktet Ask Billiard Club, som intensjonelt skal leie lokaler fra NB, og bedt om driftsbudsjett for klubben, og da spesielt med tanke på at klubben trenger aktivitet og inntekter til å betale leie til forbundet. Når styringsgruppen mottar svar på denne henvendelsen, så vil den forelegges for forbundsstyret sammen med forhandlingsresultater, slik at styret skal ha et best mulig grunnlag til å foreta sine vurderinger med hensyn til en eventuell realisering av prosjektet. 3. Det synes som om NB skal leie lokalet for så å leie det ut igjen til Gjerdrum kommune. Hva er årsaken til at NB tar denne risikoen? Er dette kun et alibi for å få tippemidler? - Det skal ikke innebære risiko for forbundet å leie hele etasjen. NB er lovet at kommunen/kulturhuset skal leie tilbake den delen vi ikke trenger, herunder at det skal stå klart i leiekontrakten. Fordelen er at det bidrar til lavere pris fra første m², og at forbundet har mulighet til å utvide virksomheten, om og når man skulle ønske det. Hvis ikke ville arealet vært låst til andre formål. - Den nye delen av kulturhuset på Ask vil ha en grunnflate på nærmere 270m². Et minimum av hva forbundet eventuelt vil leie ved realiseringen av et kompetansesenter på Ask er 130m². Dette vil kun utgjøre selve salongen med undervisningsmulighet. I tillegg kommer ca 50m² som rommer toaletter, garderobe, gang m.m., som er nødvendige for å få et godkjent idrettsanlegg, men som også vil bli benyttet av kulturhuset for øvrig, og som NB Biljardstudio derfor ikke vil være alene om å ha driftskostnader på. - Videre er det ca72 m² igjen av denne etasjen i bygget, og som utgjør en samlingssal. Dette er et lokale som forbundet ikke nødvendigvis har behov for, men dersom vi leier også denne delen så vil det kunne bidra til økt støtte til byggingen, og dermed også en billigere leiepris pr kvadrat (stipulert til kr 850,- pr kvadrat pr år) forbundet leier. Denne delen av bygget skal styringsgruppen forhandle med lokalets eiere om å leie tilbake. - Med utgangspunkt i de samtaler og det forslaget til kontrakt som foreligger, så vil ikke leie av den siste delen av etasjen utgjøre en risiko for Norges Biljardforbund. Den vil være kostnadsfri for forbundet, inntil forbundet eventuelt også ønsker å leie denne delen av lokalet. 4. Hva skjer med planene for et eventuelt riksanlegg hvis senteret på Ask blir en realitet? Dersom tippemidler nå brukes her på et sted med 5(?) poolbord, ingen snooker eller carambolebord, kan ikke dette blokkere muligheten for å lage et ekte riksanlegg på et sentralt og tilgjengelig sted i fremtiden? Så vidt vi vet kan vi ikke ha flere riksanlegg. 11

12 - Riksanlegg er ikke et formelt begrep i idretts-norge. Imidlertid vil ikke utbygging av et kompetansesenter stå i veien for senere planer om hovedanlegg for biljard. Tvert imot har anlegg for biljard aldri vært inne på listen over type anlegg som har kunnet motta spillemidler tidligere. Denne prosessen har endret på dette, så det vil nå faktisk kunne være lettere i fremtiden å realisere både større hovedanlegg for biljard og mindre salonger hvor klubber søker spillemidler gjennom sin kommune. 5. Er beliggenhet og tilgjengelighet i det hele tatt vurdert? Dersom unge og juniorer skal coaches her, vil de ofte være avhengig av offentlig transport. Tilreisende fra andre deler av landet skal reise fra Gardermoen. Reisetiden blir uakseptabel i store deler av døgnet, med flere tog- og bussbytter. Ingen spillere vil oppsøke et sted med en så usentral beliggenhet frivillig. - Beliggenhet er naturligvis vurdert og funnet akseptabel, som vist ovenfor. I tillegg til offentlig transport vil det også være mulig å tilby henting ved behov. Overnattingsmuligheter er også gode både i lokale overnattingsplasser, men også ved muligheter til å legge til rette for overnatting på senteret dersom noen ønsker å spare på kostnader. Det er ellers ikke uvanlig med kurs- og seminarsteder som ligger mindre sentralt, hvor det er rimeligere å bygge opp og drifte slike steder, og erfaringsmessig blir disse kursstedene meget godt benyttet. - Når forbundet får bygd opp sine kurstilbud overfor medlemsklubber og spillere vil det være naturlig for forbundet å forvente at medlemsklubbene verdsetter det tilbud de mottar for å kunne videreutvikle klubb, spiller og miljø. 6. Hvilke bruksområder er det meningen at senteret skal ha? Hvem kan nyte godt av investeringen? - Som det fremkommer av forbundets artikkel om et prosjektert kompetansesenter, så vil dette komme alle klubber og spillere i Norge til gode, også innenfor grenene snooker og carambole. - NB Biljardstudio skal tilby kurs i det minste innenfor klubbledelse, klubbøkonomi, trenerkurs, dommerkurs, turneringslederkurs, i tillegg til at det skal holdes treningssamlinger og landslagssamlinger der. - Videre er senteret ment å huse en lokal klubb, som også skal drive med utstrakt klubbaktivitet både innenfor å spille biljard, klubbutvikling, samt brukes som et pilotprosjekt overfor andre klubber om hvordan klubbutvikling kan foregå. - blant elementene som her er skissert er blant annet tilbud til skoler, skolefritidsordninger, ungdomsklubber, ferievirksomhet, bedriftsliga og biljardbursdager, rekruttering av medlemmer og spillere fra disse brukergruppene, samt utnyttelse av de økonomiske mulige inntektskildene som finnes i NIF og NB og i lokalsamfunnet for øvrig. - At dette også skal komme Gjerdrum kommunes innbyggere til gode er jo også grunnen til at kommunen og kulturforeningen legger ned mye ressurser i anlegget. 7. Hva koster egentlig dette prosjektet? Hvor stor er inngangsbilletten for NB? Hva blir de reelle utgiftene pr mnd? - Å bygge opp et helt nytt lokale inklusive parkeringsplass utenfor koster ikke Norges Biljardforbund noe som helst. - Inngangsbilletten blir strengt tatt de kostnader som er knyttet til innkjøp av utstyr, men dette er i stor grad varige verdier (budsjettert med kr ,- for 2011). - Biljardforbundet skal ellers være leietaker der, og leiekontrakten må i utgangspunktet være på 40 år for at prosjektet overhodet skal kunne søke om spillemidler. - En av oppgavene styringsgruppen har er å forhandle om dette siste punktet, slik at forbundet ved en eventuell senere nedleggelse eller flytting av kompetansesenteret skal kunne avslutte leieforholdet enten uten kostnad eller på et slikt vis at det ikke medfører kritisk eller uforsvarlig kostnad for forbundet. - De reelle utgiftene pr mnd er ikke avklart på nåværende tidspunkt. I tillegg til kvm-kostnader på anslagsvis kr/år vil det komme kostnader til elektrisitet, renhold og andre potensielle vedlikeholdsutgifter som kan estimeres totalt til en verdi av ca kr ,- pr år. Noe av disse utgiftene vil forventes redusert eller fjernet ved dugnadsinnsats. - Dersom de totale kostnadene pr år kommer på kr ,- vil dette utgjøre en kostnad på kr ,- pr mnd. Disse tallene skal imidlertid forhandles om i nær fremtid, og er pr dags dato kun estimater. 8. Ask Biljardklubb skal ifølge NB generere nok penger til å drifte senteret alene. Det virker særdeles urealistisk (se punkt 2 og 5). Vi ønsker å se regnestykket som viser hvordan Ask skal drives med profitt uten bidrag fra NB? Hvordan skal man i den daglige driften skille inntekter mellom Ask Biljardklubb og NB Biljardstudio? 12

13 - Det er ikke nedfelt at ABC skal dekke alle forbundets kostnader med kompetansesenteret, men styringsgruppens forhandlinger både med lokalets eiere og den lokale biljardklubben vil snart gi et bilde av dette. - Uansett beliggenhet for et kompetansesenter så vil dette medføre kostnader. Samtidig vil det også redusere andre kostnader (som reise, opphold og overtid for forbundets ansatte/innehavere av verv i forbindelse med færre kurs andre steder), og gjennom økt aktivitet relatert til prosjekter som kan frigi støtte fra NIF så vil det også kunne bidra til styrkede budsjettposter for NB. - Alle forbundets aktiviteter på kompetansesenteret vil være i regi av NB Biljardstudio, og vil dreie seg om kurs til klubber eller til spillere på landslagsnivå. - Kurs og aktivitet i regi av ABC vil rette seg mot lokale aktører som skoler, fritidsklubber og bedrifter, samt klubbens egne aktiviteter som klubbturneringer, treninger og kurs for egne spillere. - Styringsgruppen ser ikke at dette vil bli annerledes enn skillet mellom forbundets og klubbenes aktiviteter i dag. Videre vil leieinntekter fra ABC til biljardforbundet vises i den delen av forbundets budsjett/regnskap som omhandler NB Biljardstudio. 9. Gjennom å legge alt av landslagssamlinger og coaching til et kompetansesenter i stedet for å leie tid hos eksisterende klubber/salonger, så er det jo ikke slik at nye penger spyttes inn i biljard-norge, heller enn at man fratar eksisterende salonger fremtidige inntektsmuligheter. Er effekten av dette i det hele tatt vurdert? - Mange kurs og samlinger vil legges til kompetansesenteret, men ikke alle. Dette har ikke vært en nevneverdig inntektskilde for de eksisterende klubbene de senere årene, da slike inntekter har blitt sett opp mot de investeringer forbundet har gjort i utstyrs og oppstartsavtaler for andre klubber, slik at forbundet i praksis har leid seg gratis inn til de samlinger forbundet har arrangert i eksisterende salonger. - Når forbundet ønsker å invitere spillere og klubber til kurs og samlinger på et nasjonalt kompetansesenter, og dermed i mindre grad reise rundt og avholde tilsvarende kurs ute hos klubbene, så er styringsgruppens nåværende oppfatning at slike kurs og samlinger ikke vil gi NB Biljardstudio de store inntektene, da klubbenes egenandel i denne forbindelse heller må gå til kostnader knyttet til reise og opphold. Forbundet har ikke hatt inntekter i denne forbindelse på mange år. 10. NB hevder at NB Biljardstudio og Ask Biljardklubb er helt uavhengig. Dette er en sannhet med store modifikasjoner, selv om det formelt sitter andre i styre og stell i Ask Biljardklubb. Prosjektet er bygget opp rundt en mann og blir 100% personavhengig. Det har vi ikke råd til. Er NB beredt til å ta denne risikoen? - Ask Billiard Club er en medlemsklubb i NB slik de andre klubbene i Norge er det. Denne klubben skal eventuelt inngå en bruks- og leieavtale med Norges Biljardforbund om bruken av NB Biljardstudio. Slik sett får de et gjensidig avhengighetsforhold, men er på alle andre måter selvstendige organisasjoner. - Både biljardforbundet og klubben ønsker å benytte seg av kompetansen til Jörgen Sandman i aktiviteten på stedet. - Dette er ikke mer spesielt enn at mange av forbundets styremedlemmer og medlemmer i forbundets underutvalg også sitter som sentrale personer i sine respektive klubber. Så lenge formålet med kompetansesenteret blir innfridd på en ryddig og legitim måte kan ikke styringsgruppen ha noen innsigelser mot dette. 11. Hvilken plan har NB for senteret dersom Jörgen Sandman plutselig blir utilgjengelig for NB? - På et eller annet tidspunkt i fremtiden vil dette bli en realitet, uavhengig av lokalisering av kompetansesenteret. Forbundet må da vurdere dette opp mot - fremtidige personalløsninger, - hvor driftig den lokale klubben på Ask er, - avtalens utforming, - og økonomi. 12. Hva skjer med senteret hvis Gjerdrum kommune skulle havne i en økonomisk vanskelig situasjon, eller politikerne som velges for 4 år av gangen dropper å leie tilbake lokalene som NB angivelig skal garantere for i 40(!!!) år? - For at et idrettsanlegg skal kunne motta spillemidler kreves det at kommunen hvor anlegget er lokalisert må stille en kommunal garanti. Dette betyr at kommunen forplikter seg til å sikre driften av dette anlegget i de påkrevde 40 år uavhengig av politisk ledelse, dersom idrettsorganisasjonen som har søkt og fått midler ikke selv er i stand til å stå for driften. 13

14 - Gjerdrum kommune kan derfor ikke velge å trekke seg ut fra sin kommunale garanti, selv ikke om kommunen skulle bli satt under styring fra staten pga vanskjøtsel eller svak økonomi. Denne kommunale garantien har Gjerdrum kommune tatt på seg i denne sammenheng. - Styringsgruppen skal altså sluttforhandle en avtale med Gjerdrum kommune om lokalene som er aktuelle for NB å leie. I denne kontrakten vil det være egne punkt som omhandler hver enkelt del av lokalet, og det blir da opp til styret i NB å vurdere hvor gode disse kontraktsforslagene er når det skal vurderes om styret ønsker å signere kontrakten eller ikke. 13. Er det slik at NB skal eie alt av biljardutstyr som det skal investeres i? Skal Ask Biljardklubb da leie utstyret av NB? Hvilket økonomisk fundament har Ask Biljardklubb i et samfunn med under 2000 innbyggere for å kunne betjene eventuelle forpliktelser overfor NB? - Norges Biljardforbund har for 2011 budsjettert med leiekostnader, oppstartskostnader og kostnader til utstyr på NB Biljardstudio. Det blir ingen leiekostnader for Det er foreløpig kjøpt inn 4 biljardbord som er ment plassert der. I tillegg vil det være nødvendig å utstyre kompetansesenteret med en del annet utstyr som skal eies av Norges Biljardforbund. - Hvorvidt en leieavtale mellom NB og ABC vil omhandle bordleie pr time eller en leie av salongen som helhet vil styringsgruppen ikke kunne si noe om før forhandlinger har vært ført. - Med hensyn til klubbens økonomiske fundament se punkt 2 og Finnes det presedens fra andre særforbund i lignende saker? - Hva menes med lignende saker? Å lage et kompetansesenter? At et forbund leier lokaler hos en kommune? At et forbund leier ut lokaler til en av sine medlemsklubber? - Styringsgruppen har sammen med generalsekretær vært i kontakt med Norges Idrettsforbund for å høre om de har en anleggsekspert eller anleggskonsulent som kan bidra til ytterligere kunnskap i å etablere et slikt anlegg og å forhandle frem leieavtaler for anlegget. NIF har dessverre ikke en slik konsulent, men styringsgruppen vil likevel se etter andre muligheter til å få slik bistand. Styringsgruppen vil med dette takke for henvendelsen. Med de begrensninger som finnes i hvor langt vi har kommet i vårt arbeid håper vi besvarelsen vil gi trygghet om at prosjektet ivaretas på en tilfredsstillende måte både av forbundets styre og styringsgruppen. Lindeberg, Sign. Rolf Jensen Bernt Even Nilsen Ine Helvik 14

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf

Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf Ingen referater eller protokoller. 01/10: Vikariat Vikariat for generalsekretær utlyses internt på Idrettens hus snarest. Styret

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 11.juni kl 10.00 ca 20.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 4063 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres lunsj

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT STYREMØTE nr 1, 2011 (SM1/11) Når: Fredag 11. februar 2011 kl 10-18 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Til stede: Ikke til stede: Rolf

Detaljer

LANGTIDSPLAN 2012-2017

LANGTIDSPLAN 2012-2017 LANGTIDSPLAN 2012-2017 Vedtatt på biljardtinget 16.-17. juni 2012 1. Innledning Langtidsplanen er styrende for norsk biljard i årene 2012-2017. Det var derfor viktig at alle deltakerne på tinget 2012 var

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Dato/tid : 29. og 30. august Møteramme : lørdag 11:00-19:00, søndag 09:00-16:00 Sted : Ullevaal Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Torsdag 13. september 2007 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREMØTE Når Tirsdag 19. april 2005, kl. 1800 Hvor Tilstede: Forfall: Ullevål Stadion Knut Kvaal Pedersen, Ingolf Höns, Katrine Grotle, Hermund

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 29. august 2006 kl. 18-23 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2)

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) FORSLAG NR 1 Forslagstiller: Trondheim Biljardklubb Forslag: Norges Biljardforbunds Policy vedr alkohol Gjelder alle organisasjonsledd, som særforbund, klubber, avd.

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Ullevål, 1. september 2016 Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Sted: Ullevål Stadion Dag/dato: Mandag 15. august 2016 Tid: 09:00-12:00 Tilstede: Møteleder - Oddvar Johan Jensen (OJJ), Janne Cecilie

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF)

STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF) STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF) Vedtatt av forbundsstyret den 14. februar 2011 med endringer vedtatt den 21. februar 2015 1 1 FORMÅL Herværende styreinstruks og

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr november 2016 Gardermoen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr november 2016 Gardermoen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2015-2019 22. november 2016 Gardermoen Godkjent i IS-møte nr. 16 (2015-2019) Sak 117: Protokoll fra IS-møte

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Fredag 25. mai 2007 kl 1700-2350 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO 0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47 21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 28.02.2017 Tilstede: Ikke tilstede: Sted: Ellen Enger Müller Torunn Olsen Hilde Galborgen Cecilie Ørka Heidi Ernst Thomas Elisenberg (Referent) Lene Sulusnes

Detaljer

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER.

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. FORSLAGSSTILLER: Arbeidsutvalget UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. Kløfta Idrettslag vokser, og kommer til å vokse også i årene som kommer. Kløfta Idrettslag erfarer

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Fredag 17. februar kl. 10.00-20.00 Hvor: Tilstede: Ikke tilstede: Jæren Biljardsenter, Bryne Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 30. mai 2006 kl. 1600-2200 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 2011 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2016 (oppdatert etter styremøte 3/16)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2016 (oppdatert etter styremøte 3/16) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2016 (oppdatert etter styremøte 3/16) Sak nr. Saksnavn Vedtak 1/1/16 Regnskap pr. 31.12.15 2/1/16 Endringer i SL- og SC-støtte 3/1/16

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Idrettens Hus - Ullevål Stadion Dag/dato: Tirsdag 23. februar 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Tilstede fra adm.: Forfall: Tanveer A. Chaudry (TC), Fozia

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Dag/dato: Idrettens Hus - Ullevål Stadion Torsdag 12.februar2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Tilstede fra adm.: Forfall: Safir Hayat (SH), David Kuhlwilm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, varamedlem Tina Dale Brauti.

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Ullevål Stadion,, Dag/dato: Onsdag 16.juli 2014 Varighet: 17:30 19:00 Tilstede Styret: Nasar Bhatti (NB), Fozia Ahmad (FA), David Kuhlwilm (DK), Mirza Taimoor Saqlain

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styreperioden

Styreperioden Styreperioden 2014-2015 PROTOKOLL NVBF Region Øst Regionstyremøte nr. 1 2014-2015 8. mai 2014 Idrettens hus, Oslo Tilstede: Regionstyret: Bente S. Hermansen, Oddbjørn Granlund, Anders Sønstebø, Liv Turid

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR NORGES CRICKET FORBUNDETSÅRSMØTE/ FORBUNDSTINGET 2012

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR NORGES CRICKET FORBUNDETSÅRSMØTE/ FORBUNDSTINGET 2012 KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR NORGES CRICKET FORBUNDETSÅRSMØTE/ FORBUNDSTINGET 2012 Kontrollkomiteen har gjennomgått Norges Cricket Forbundets(NCFs) regnskapsførsel, drift og finansielle stilling, årsregnskapet

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Idrettens Hus - Ullevål Stadion Dag/dato: Mandag 12.oktober 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Tilstede fra adm.: Forfall: Tanveer A. Chaudry (TC), Ikhlaq

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 9. september 2005, kl. 1800-2400 Hvor: Tilstede: Ikke tilstede: Hordatun Hotel, Røldal Knut Kvaal Pedersen, Torstein Wik,

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 08.03.17 kl. 12.00 13.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Veronika

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

KAMPIDRETTENES ANLEGGSSITUASJON

KAMPIDRETTENES ANLEGGSSITUASJON KAMPIDRETTENES ANLEGGSSITUASJON Kvantitativ undersøkelse blant idrettslag i Norges Judoforbund (NJF), Norges Bokseforbund (NBoF), Norges Kickboxing Forbund (NKBF), Norges Bryteforbund (NBrF) og Norges

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET Protokoll 0120-17 Tid : Mandag 27. februar 2017 kl. 1200 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Roy M. Øwre, President Anders Minken, visepresident mc (gikk kl. 1410) Kurt Wachendorf, visepresident

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer