REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012 Til stede: Leder, professor Mads Nygård Repr., professor Anne Borg Repr., førsteamanuensis Olav Fagerlid Repr., professor Svein Remseth Repr., professor Kristian Seip Repr., student Martine Firing Repr., student Anders Ulvestad Seksjonssjef Knut Veium (til kl ) Seniorrådgiver Åge Søsveen Forfall: Referent: Åge Søsveen Kopi: FUS-representantene Rektor Torbjørn Digernes Prorektor Berit Kjeldstad Prorektor Kari Melby Prorektor Johan Hustad Utdanningsutvalget v/eirik Lien Kst. studiedirektør Inge Fottland Rådgiver Ole Solbjørg Seniorrådgiver Kirsti Rye Ramberg Fakultetene som gir sivilingeniørutdanning SVT-fakultetet v/seksj.sjef utdanning Studiedirektørens stab Seksj. for studentservice, SA Seksj. for studieadm. støttesystemer, SA Seksj. for etter- og videreutdanning, SA Seksjon for rekruttering og opptak, SA Internasjonal seksjon, SA Eksperter i team (EiT) UNIPED Studenttinget AltUnd

2 - 2 - Dato: Møtetid: kl Møtested: Styrerommet, H-bygget * Referat fra FUS-møte 19.januar Kommentarer direkte til sekretæren. * Referat fra FUS Fellesmøte 13.februar Kommentarer direkte til sekretæren. * Referat fra FUS-møte 16.februar Kommentarer direkte til sekretæren. * Referatsaker: 1. Oversikt over oppnevnte statistikk-kontakter på fakultetene. 2. Oppfølging av EC-møtet i N5T hos KTH 24.februar. Saksliste. 3. Forslag til KD-søknadsbrev om økt karakterkrav for matematikk R2. 4. Matematikk 4. Statistikk over stryk- % ved siste ordinære eksamen. 5. Problemstillinger knyttet til bruk av ekstern sensor ved bedømming. Det må tas hensyn til faktisk praksis og erfaringer. Formuleringene om sensur av masteroppgaver med dobbel grad må presiseres. 6. To (eldre) brev fra KD om gjeldende krav til Forkurs ved IH-ene. Kravene til forkursene vil bli revidert av NRT som en følge av den nye rammeplanen. 7. Program for FUS studietur april. Er i dialog med Aalto og DTU. * Muntlige orienteringer ved FUS-leder: - Artikkel i UA om nye lærings- og vurderingsformer godt mottatt. - Kommentarer fra ulike interne & eksterne møter. *Saker til behandling: Sak 16/2012: Profilering av og rekruttering til sivilingeniørutdanningen ved NTNU. - Besøk av Jan Erik Kaarø, Bjørg Danielsen og Stina Halle Faukstadmo. - Notat med presentasjon av utfordringen og forslag til vedtak. Fra drøftingene: Bakgrunnen for saken er bekymring for at færre elever fra VGS velger R2, dessuten at sivilingeniørutdanningen er blitt mindre synlig i profileringen og rekrutteringen ved NTNU. Man ønsker et system som leder studenten fram til valg av riktig studium. Det er i dag inndelt på utdanningsområder, med egen gruppe for siving/arkitekt. Men det er fullt mulig å dele inn programmene mer tematisk. Inndelingen bør skje automatisk ved at studieprogrammene (og eventuelle emner?) gis en tag i FS som angir hvilke områder, stikkord, det skal tilhøre. Det er viktig å komme fram til gode stikkord, - det kreves faglig støtte for å gjøre en riktig faglig inndeling. At man får flere innganger til hvert studieprogram er positivt. Tenk bruker, nivå, hva er søkeren ute etter? Det som sies, må stemme med det studenten faktisk møter, edruelighet. Her er det spørsmål om noe i tillegg til det man har i dag. Hovedprofilen må fortsatt være tydelig. NTNU skal i 2012 utarbeide en rekrutteringsstrategi, som også skal resultere i handlingsplaner. Vi må være bevisst på hvorfor og hvordan vi gjør det. Det er mulig å sette opp en liste med søkeord, og be studieprogrammene om å tagge sine program mht. hvor de hører hjemme, slik at programmet kommer fram under riktige flagg. Vi ønsker å lede studenten inn på riktig spor gjennom en enkel, ekstra inngangsportal. Det er en stor teknisk utvikling på gang. Innsida 2.0 skal være på plass innen 1.mai. Men et slikt søkeprogram berører primært de eksterne sidene, og er ikke så mye avhengig av Innsida 2.0. Fakultetene er forberedt på å gi innspill om hva som skal finnes hvor. Prosessen vil medføre bedre informasjon om hvert enkelt program, men henvisningen må føre til en forklaring om hvorfor og hvordan dette tilbudet er aktuelt. Det er spørsmål om en seriøs studieprofilering, hvor man må ta hensyn til hvilke premisser som gjelder, - få ungdomsskoleelever til å forstå hvorfor en slik

3 - 3 - krevende utdanning er viktig. Det er spørsmål om en vid trakt som konsentrerer valget til riktig studium. Det er bra at vi får en slik kreativ prosess. FUS savner en tydelig profesjonell profilering av utdanningene. I IMEs utviklingsprosjekt FRIKT er rekruttering definert som et delprosjekt. Det er en fornemmelse av at man ikke når fram til ungdommen. Både navn på og beskrivelse av programmet må forklares bedre. IME vil gjennomføre en undersøkelse blant ungdom i aldersgruppen år om hva de legger vekt på når de skal velge utdanning. IME vil bruke et eksternt firma til sin undersøkelse. 1.årsstudenter på teknologi vil være en egnet mål- og testgruppe. FUS bør være orientert om arbeidet under veis i prosessen. Man må nødvendigvis ta med hele utdanningstilbudet ved NTNU, da nettopp NTNUs unike tverrfaglige profil gjør valgene ekstra vanskelig. Systemløsningen bør ikke bli særlig kostbar. Utfordringen er å finne riktig tag. Systemet må holdes oppdatert og revideres årlig. Det bør bli en del av studieplanrevisjonen. Det er etablert et web-rekrutteringsforum som kan gjøre forberedelsene med forslag til nøkkelord, som presenteres i FUS før hvert studieprogram anmodes om å velge hvilke nøkkelord de vil knyttes til. Representanter fra målgruppen testes på foreslåtte løsninger (og det har vi rutiner for). FUS må bli sterkere involvert i profilering av sivilingeniørutdanningen. Det er behov for en faglig gruppe som følger opp rekruttering og profilering. 1. FUS anmoder om at Seksjon for rekruttering og opptak (RO) og Informasjonsavdelingen, sammen med FUS, går videre med arbeidet om utvikling av hensiktsmessige løsninger for profilering av og rekruttering til sivilingeniørutdanningen ved NTNU. Sak 03/2012: Frafall i sivilingeniørstudiet. Bakgrunn for analyse v/sven Erik Sivertsen - Analyserapport fra Sven Erik Sivertsen (SES). Fra drøftingene: SES har levert en meget god analyse av overganger og frafall i sivilingeniørstudiet. Han kommenterte noen poeng ved analysen, bl.a. mht. tabellene. Man har nå fått tydeliggjort overganger, inkl. studenter som går ut av siving-studiet. Tall for Utelukket og Sluttet er her samme sak, og er slått sammen. Studenter som inngår under Trukket kan inngå i nye opptak senere. Det er interessant å se på hvem de studentene er som er i gruppen trukket. Det er også interessant å se på utviklingen av overganger etter hvert som opptakskravene har økt. Det er nå gjort så mye bakgrunnsarbeid at man relativt enkelt kan ta ut flere analyser. Hvordan bruke dette? Tallmaterialet må vedlikeholdes, men det er relativt overkommelig når malen er lagt. Hvordan kan vi redusere frafallet? Studieprogrammene og fakultetene har allerede gjort mye. FUS bør evt. hjelpe programmene med å gjøre noe, bl.a. bidra med erfaringsoverføring. Man må bruke det nye datagrunnlaget som støtte til studieprogrammene, - bidra til gode analyser. Studieprogrammene og fakultetene har både faglig og økonomisk motivasjon til å gjøre noe. 1. FUS takker Sven Erik Sivertsen for et meget verdifullt arbeid som gir mye nyttig informasjon om overganger i og avslutninger fra studiet. 2. FUS vil følge opp saken i et senere møte.

4 - 4 - Sak 13/2012: Hovedekskursjonen i siving-studiet. Utglidninger i tidsrammen. - Notat med saksframstilling og forslag til vedtak. Fra drøftingene: Saken er to-delt; 1) hvilket ansvar har NTNU/ekskursjonsleder for studentene under ekskursjonen, hvor går evt. grensene? 2) utglidninger i tidsrammen for ekskursjonene. 1) Saken er drøftet med juridisk rådgiver, Anne Marie Snekvik. Studentene er pålagt å tegne reiseforsikring for ekskursjonsturene. Denne vil dekke alle mulige uhell under turen, med mindre NTNU kan bebreides ved at uhellet skyldes at NTNU har handlet uaktsomt. Dersom uhellet skyldes uaktsomhet fra besøksbedriftens side, vil denne eventuelt kunne gjøres ansvarlig. Konklusjonen er derfor at ansvarsrisikoen for ekskursjonsleder er liten. 2) Utglidning i ekskursjonstiden har delvis sammenheng med at studentene må deles opp på flere fly for å få billige billetter. Til fjernere geografiske områder kan dette bety fordeling over flere dager. Utfordringen er at stadig flere synes å utvide reisetiden ut over dette for å være noen dager ekstra i de stadig mer fjerne områdene ekskursjonene legges til. Stadig flere faglærere opplever dette, og det er spesielt uheldig fordi ekskursjonene legges til slutten av forelesningsperioden hvor mye av oppsummeringen i forelesningsrekken skjer. Det er imidlertid lite NTNU kan gjøre med dette formelt, da forelesningene er frivillige. 1. FUS ser alvorlig på utglidningene i tidsrammen for ekskursjoner og anmoder studentene om å begrense tiden til ekskursjonene til det høyst nødvendige i forhold til reisemulighetene. Sak 18/2012: 2-årige internasjonale masterprogram. Innhold og styringsstruktur. - PP-presentasjon v/johan Hustad på Offshore strategikonferanse februar Saksframstilling med forslag til vedtak. Behandling: Saken ble slått sammen med sak 06/2012 Studieprogramportefølje 2013/2014. Sak 06/2012: Studieprogramportefølje 2013/2014. Føringer til fakultetene. Forberedelse. - Notat med aktuelle problemstillinger. - Føringer gitt av FUS for revisjonsarbeidet Notat med forslag til vedtak. Fra drøftingene: Notatet gir en god oversikt over alle de aktuelle problemstillingene omkring utvikling av studieprogramporteføljen. Spørsmålet om Områdeutvalg er det mest diffuse og vanskelige. Man bør knytte spørsmålet opp mot saken Energi og miljøkonsekvenser. Det bør være fokus på hvilke oppgaver man ikke får løst i dag. Hvilke arenaer trenger vi? Hvor skal de eksterne representantene sitte? Det er viktig å gjennomtenke behovene før man definerer styringsstruktur. Det er bl.a. spørsmål om å ivareta den strategiske utviklingen av studietilbudet. Hvordan får vi tatt hensyn til den teknologiske utviklingen i samfunnet? Hvilke styringsstrukturer trenger vi? Situasjonen for Energi og miljøkonsekvenser er analog til IKT. FRIKT vil ta opp samordning av studieprogrammene som et eget delprosjekt, jfr. forprosjektanalysen fra høsten Avklaring av problemstillingen haster. Den krever en skikkelig gjennomgang av hva vi faktisk har av tilbud, jfr. Fornybar energi, - hva har vi, - hva mangler vi? Hvordan jobber vi med tverrfaglige saker? (Vil også komme som en del av studieprogramgruppering for profilering av utdanningen). 1. FUS vil følge opp saken i et senere møte.

5 - 5 - Sak 10/2012: Opptaksrammer MSc. Forholdet 5- og 2-årige MSc-program. Forberedelse. - Notat med diskusjon av problemstilling. Forslag til vedtak. Fra drøftingene: Saksframlegget trekker opp 8 ulike sider ved saken. Hvilke data mangler vi i fht. saken? Dette kobles også til sak om innhold og styringsstruktur for 2-årige masterprogram. Hvordan skal vi bruke de 2-årige programmene? Hvordan få flere gode søkere til NTNU? Hvordan rekruttere flere utenlandske studenter? Saken bør også knyttes til søkerkvalitet, - norske kontra internasjonale søkere. Hvordan dimensjonere utdanningen? Jfr. også overgangsmatrisen for studieprogram (fra Sven Erik Sivertsen). Vi bør også ha med noe om opptaksinformasjon. Hvordan er utviklingen av antall studenter på internasjonale program? Hva med nye erfaringsbaserte program? Eventuelle forslag må belegges mer med behovsanalyser. Spørsmål om opptak av realfagkandidater til teknologiprogrammer er meget interessant. Vil utdanningsnettverk presse NTNU til å tenke mer 3+2? Merkevarebygging er et spørsmål som er politisk viktig. Man bør se på det prinsipielle, koble det til kvalitet, innhold og styringsstruktur, samt en behovsanalyse mht. fremtidens behov. God rekruttering til NTNU går på bekostning av IH-ene. 1. FUS vil følge opp saken i et senere møte. Sak 11/2012: Kvalitetssikring av sivilingeniørutdanningen. FUS sin rolle. Forberedelse. - Notat med innledende problemstillinger og forslag til vedtak. Fra drøftingene: Saken er koblet til de 7 punktene i K-rapporteringen. Hvor og hvordan skal FUS ha en rolle? Hva er K-sikring på FUS-nivå? Fokus på FUS sin rolle. 1. FUS vil følge opp saken mer i et senere møte. Sak 12/2012: Energi og miljøkonsekvenser. Oppfølging av utredningen. Forberedelse. - Rapport fra utredningen om Energi og miljøkonsekvenser. - Notat med innledende diskusjon og forslag til vedtak. Behandling: Saken ble tilfredsstillende belyst under forberedelsene for de andre sakene til det kommende FUS-seminaret. Eventuelt Mads Nygård Leder i FUS - Styringsdialogen, - hva skal FUS snakke med Rektor om? Mandatene, hva innebærer de? Samarbeidsform mellom Rektor og FUS? Spørsmål om Kvalitetssikring av studiet, - hva er utfordringene, strategirapport om siving? Fellestiltak i siving? Årsmeldingen fra FUS? Tone ned samarbeids-sakene og fokusere på hovedutfordringene, - hvordan utvikle studieprogramporteføljen, jfr. strategiplan. FUS har en handlingsplan. Bruk seminaret til å prioritere 2 3 saker til styringsdialogen. - Læringsmålformuleringer for Matematikk, Statistikk og Fysikk. Matematikkbeskrivelsen sier ikke noe om numerikk. Endre om eventuelt supplert med til supplert med. - Prosjekt om programkvalitet i NOKUT-regi. Kvalitetsarbeid og kvalitetsutfordringer på studieprogramnivå, - kvalitetssikring av program. Aktuell kandidat ved NTNU? Prorektor ønsker å ha med et siving-program. Åge Søsveen Sekretær i FUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer