Utdanningsutvalget. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 2, 1, 9, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 10, 11, O-saker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsutvalget. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 2, 1, 9, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 10, 11, O-saker"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat Til stede: medlemmer: Berit Kjeldstad (prorektor, leder), Gunnar Parelius (vara, AB), Annlaug Bjørsnøs (HF), Brynjulf Owren (IME), Anne Borg (NT), Svein Remseth (IVT), Hilde Grimstad (DMF), Olav Fagerlid (SVT), Jon Mikkel Haugen (STi), Edvard Falch (STi), Mads Nygård (FUS), John Brumo (FUL), Svein Lorentzen (Uniped) SA og prorektors stab: Åge Søsveen, Jon Inge Resell, Marit Skimmeli, Ole Kr. Solbjørg, Kirsti Rye Ramberg, Marianne Sletbakk Andre: Jenny Bremer (SA/RO), Ken Stebergløkken (SA/RO) begge to på sakene 1, 2, 9 Forfall: Kopi til: Fredrik Shetelig (AB), Svanhild Schønberg (DMF), Lisbeth Tangen (UBiT), Inge Fottland (SA) NTNUs styre, fakultetene, Dekanmøtet, prorektorenes staber, Forskningsutvalget, Studieavdelingen, Direktør for økonomi og eiendom, Direktør for organisasjon og informasjon, Studenttinget, FUS, FUL, LMU, DION, AltUnd Gjelder: Møte i Utdanningsutvalget 19. september 2012 Møtetid: kl Møtested: Styrerommet, Hovedbygningen Referent: Eirik Lien Dato: Arkiv: 2012/1162 Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 2, 1, 9, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 10, 11, O-saker Referat fra møtet 22. august 2012 Ingen merknader til det utsendte referatet. 1. Rekrutteringsstrategi (UU-sak 27/12) Første drøftingsrunde om hvilken rekrutteringsstrategi NTNU skal legge opp til for opptakene i de kommende åra. Hvilke målgrupper skal NTNU henvende seg til med sitt rekrutteringsarbeid: 17- åringene, studenter bachelorgrad masterprogram/mastergrad ph.d-program, studenter til etterog videreutdanning, studenter årskurs bachelorprogram? Hvem skal ha ansvar for ulike rekrutteringsgrupper: fakultetene, NTNU sentralt? Er nå i ferd med å utvikle strategi for rekruttering. Den må være i tråd med NTNUs strategi, men hvilken basis skal vi ha ut over det? saksbehandler: Jenny Bremer dokument: Notat fra prorektor, datert drøfting: - Rekruttering til de 2-årige masterprogrammene kan være vanskelig, særlig for dem som rekrutteres utenfra (eks M2 i arkitektur). Hvordan kan vi nå dem? - Vi har også en intern rekrutteringsoppgave: overgang fra fullført bachelorgrad til masterprogram. Mange er usikre på hva en et masterprogram er og hva mastergrad gir som kvalifikasjon i arbeidslivet. Bør ha samarbeid med arbeidslivet. I rekrutteringsarbeidet må vi derfor få fram forholdet mellom studium og arbeidsliv: hva rekrutterer vi til? - Er det nødvendig i rekruttering å bygge opp merkevaren NTNU? Vi skal synliggjøre mangfoldet ved NTNU. Vi skal selge varen, ikke merket! Sekretariat: Studieavdelingen NTNU Besøksadresse tlf: Side 1 av 7 N-7491 TRONDHEIM Høgskoleringen

2 - Det har i år vært godt opptak til teknologi-programmene. Ser at det gir en positiv effekt å ha kravet om 4 i matematikk fra videregående skole. Men vi må være oppmerksom på at rekruttering til utdanning med realfagkrav må begynne 10 år før de når studentalder, i barneskolen! Overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole viser seg å være kritisk. - Hvem er i målgruppa? Vi må tenke breiere enn bare elever fra avgangsår i videregående skole. Må ha ulike strategier alt etter hvem vi ønsker å nå. Vi må differensiere tiltakene ut fra hvilke fagområder vi ønsker å rekruttere til. Studiene i fremmedspråk har tilsvarende problem som fagområdene med krav om matematikk: det er for få i videregående skole som velger det. - Må se om det kan være aktuelt å profilere de ulike studietilbudene forskjellig på utdanningsmessene. Vi skal «selge» en kombinasjon av kvalitet og studie-/utdanningsmiljø. Selv innenfor sivilingeniørstudiet er det også ulike behov. - På medisinstudiet konkurrerer NTNU med Universitetet i Oslo om de beste studentene. Viktig å få fram hva som er spesielt med profilen i medisinstudiet ved NTNU for å gjøre det attraktivt å søke hit. Til 2-årige masterprogram på Det medisinske fakultet er det et rekrutteringsproblem knyttet til at de som får tilbud om plass, som regel må ha permisjon fra det arbeidet de har. - Opptak av internasjonale studenter til masterprogram er en utfordring. Hvem vi ønsker å nå og hvordan skal vi nå dem. - Er de ulike fagorienterte løypene NTNU har etablert faktiske rekrutteringstiltak (fysikkløype o l)? De kan like gjerne vise seg å fungere som en formidling uten å bli oppfattet som rekrutteringstiltak. Forskningsdagene må brukes som en viktig rekrutteringsvei. Kan være aktuelt å invitere kommende studenter til ulike forskningsmiljø for å vekke interesse. - På enkelte program bør vi kanskje vurdere å gi guttepoeng eller ha spesielle guttedager (medisin)? - Rådgiverne i ungdomsskolen og i videregående skole er en viktig gruppe å rekruttere gjennom. Vi må være aktive overfor dem nasjonalt, og fakultetene må delta i arbeidet med å informere dem. - I arbeidet med å forme NTNUs rekrutteringsstrategi må vi ta hensyn til at ytre forhold påvirker søkernes atferd, slik at søkertrender kan snu fort. Vi ser at enkelte program i sivilingeniørstudiet er konjunkturpåvirket, f eks petroleumsteknologi. Det er også ulike behov for internasjonal rekruttering innenfor teknologistudiet, ønske om mer omfattende internasjonalt innslag i programmene knyttet til petroleum og marin. Dersom intern nasjonal søkning til sivilingeniørstudiet minker, må kvoten av internasjonale studenter økes tilsvarende. - Rekrutteringsstrategien må være klar over at økt rekruttering til bestemte studier eller fagområder må harmoneres med fagmiljøenes kapasitet: å vokse fort kan gi problemer med å opprettholde ønsket kvalitet og at størrelsen på og sammensetninga av personressursene må holde tritt. - Må klargjøre hvilken rolle Utdanningsutvalget skal ha i å utforme rekrutteringsstrategien og hvordan vi skal ivareta fakultetenes ulike behov. Vi må anerkjenne at fakultetenes behov er ulike og at det må tas i bruk ulike virkemidler. Kunnskapen om behovene er på fakultetene, og de må få drive sin rekruttering ut fra egen interesse. Den sentrale oppgaven er å profilere NTNU som ikke er rekruttering! oppsummering: - Det er differensierte behov for måter å rekruttere på. Enkelte fagområder har tydelige behov. - Må avklare hvordan oppgaver og ansvar skal fordeles mellom fakultetsnivået og NTNU sentralt. - Rekruttering på det internasjonale markedet til våre program er en stor utfordring. - Vil sette ned en arbeidsgruppe med oppgave å lage overordnet prioritering av tiltakene, se på ressursbruk og sette milepæler i framdriftsplanen. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av Utdanningsutvalget er referansegruppe. Dette blir også et tema i dialogmøtene med fakultetene. Side 2 av 7

3 2. Opptaket 2012 (UU-sak 28/12) Kort informasjon om resultatet og en foreløpig analyse av opptaket i sommer til studieåret 2012/13. Oversikten er basert på møtt-tall per 15. september. Det var en svak økning i søkertall fra Rammene er fylt i overensstemmelse med styrevedtaket i desember 2011 så langt det har vært kvalifiserte søkere. Til alle profesjonsstudiene har søkertilgangen vært god, og de fleste har økt fra i fjor. På lavere grad har søkertilgangen vært god. På høgre grad humaniora og realfag var det for få kvalifiserte søkere til å fylle rammene. Til 3-årig yrkesfaglærerutdanning har NTNU for første gang fylt opp de tilgjengelige studieplassene. Studieavdelingen skal i samarbeid med aktuelle fakultet vurdere om overgangen fra årsstudier til bachelorprogram kan gjøres enklere for studentene uten å gå via Samordna Opptak. saksbehandler: Jenny Bremer og Ken Stebergløkken dokument: oversikt delt ut i møtet momenter og spørsmål etter innledning: - Til medisinstudiet var det for stor overbooking i år. Det må bli en tettere kommunikasjon mellom opptakskontoret og fakultetet i opptaksfasen. - Oversikten som ble delt ut er ikke komplett for de internasjonale studentene, det er mer manuelt arbeid med dem og det tar nødvendigvis mer tid. - Det er registrert ca 7700 nye studenter i høst, ca 800 av dem er innreisende utvekslingsstudenter. Total opptaksramme for NTNU i studieåret 2012/13 ble av styret satt til Utdanningskvalitet og kriterier i priser for god utdanningsvirksomhet (UU-sak 04/12) Bedømmingskriteriene som NOKUT bruker for sin pris, kan gi indikasjoner på hvilke kriterier vi bør legge til grunn for SFU ene (Senter for fremragende utdanning). Vi har også en intern pris som retter seg mot pedagogisk virksomhet (SINTEF-prisen). Kan vi ut fra de kriteriene disse prisene setter for god utdanning, se på vår utdanningsvirksomhet og hvilke kriterier og hvilken dokumentasjon vi skal bruke for å få indikasjoner på om våre studieprogram og våre utdanningsmiljø har god nok kvalitet? saksbehandlere: Kirsti Rye Ramberg og Eirik Lien dokument: Notat fra prorektor, datert momenter og oppsummering: - Statsbudsjettet 2013 forventes å ha midler til SFU er, der mange NTNU-miljø bør være aktuelle søkere. Kan sammenlikne med kriterier for framragende forskning, og rette oss mot å bli mer profesjonell når vi sender søknader om å få tildelt SFU er. - De enkelte fagmiljøene kan bli mer bevisst på utdanningsvirksomheten gjennom insentiver. Priser er én måte å gi insentiver på, men prisene må adressere seg til det vi oppfatter som kvalitet i utdanning. Bl a må det bli mer tydelig at utdanningsopplegg som baserer seg på samarbeid og fellesskap er det NTNU vil framheve. Synliggjøres i KVASS? - NTNU må sørge for å ha midler til utvikling i fagmiljøene. Hvis vi ønsker å få fram SFU er kan det stimuleres gjennom SO-midler. Fakultetenes budsjetter må inneholde midler til utvikling av utdanningskvalitet. - NOKUT-prisen krever dokumentasjon av resultater for at kandidatene skal bli vurdert. Kriteriene må være synlig når det er utlysing av priser. 4. Revidert sensurpraksis masteroppgaven MNT-fag (UU-sak 03/12) Oppfølging av sak 1 i forrige møte, forslag til tiltak, framdrift og avklaring av når ny sensurpraksis skal settes i verk. saksbehandler: Eirik Lien dokument: Notat fra prorektor, datert Side 3 av 7

4 oppsummering: - Klargjøring av hvilke fag revidert sensurpraksis for masteroppgaver skal omfatte: 5-årige og 2- årige masterprogram i teknologi og realfag, 5-årig lektorutdanning realfag (LUR), 2-årige masterprogram ved Det medisinske fakultet. - Samfunnsvitenskap og humaniora tar dette opp og har en eventuell koordinering gjennom sine nasjonale fakultetsmøter, arkitektur viderefører dagens praksis som er i tråd med intensjonene i Görbitz-utvalgets forslag. - Den nye sensurpraksisen skal i utgangspunktet være for dem som starter på masterdelen i høstsemesteret Prorektor har foreslått at overgangen knyttes til når masteroppgaven leveres til sensur, for å unngå å ha overgangsperioder med ulik sensurpraksis. Den innføres derfor for masteroppgaver som leveres i vårsemesteret 2014, som er det semesteret studentene som startet på masterdelen i høstsemesteret 2012 etter normert studieløp kommer til å levere sin masteroppgave. I møtet var det konkretisert til ulike forslag for hvilken dato den nye praksisen skal tre i kraft. Prorektor fastsetter datoen gjennom brev til fakultetene med føringer for denne overgangen. - De aktuelle studentene må i løpet av høstsemesteret 2012 få informasjon om hva den nye sensurpraksisen betyr og hvem det skal gjelde for. Prorektor vil i brevet til fakultetene gi føringer for dette arbeidet. 5. Emnebeskrivelse examen philosophicum (UU-sak 29/12) Gjennomgang av forslag til beskrivelse av de nye emnevariantene. dokument: Forslag datert fra Det humanistiske fakultet, med kommentar fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. momenter: - De enkelte studieprogrammene er ikke pålagt å legge examen philosophicum til 1. studieår, men studieprogrammet har fastsatt hvilken variant som programmets studenter skal bruke. Varianten skal passe til studieprogrammets læringsmål. Det gjør det forutsigbart, og har betydning for undervisningskapasiteten på Filosofisk institutt. Det har vært en god prosess mellom HF og FUS for å få til denne ordninga for sivilingeniørstudentene. - Studenttinget har stilt spørsmålet ved hvem som skal velge variant: studenten eller studieprogrammet? - Det er en egen variant for medisinstudiet. Ved Det medisinske fakultet har ca halvparten avlagt eksamen i examen philosophicum før de begynner på medisinstudiet. Da har fakultetet godkjent det, uansett hvilken variant studenten har avlagt eksamen i. Det kan føre til at etikkdelen i medisinvarianten mangler for disse studentene. Fakultetet må vurdere hvordan det skal kompenseres. - Det synes å være lite i tråd med bruk av kvalifikasjonsrammeverket og fokus på læringsmålet å sette opp detaljert pensumliste. - Dersom det er behov for videre avklaringer, må det varsles til Utdanningsutvalget. 6. NOKUT-besøket (UU-sak 23/12) Muntlig orientering fra prorektor om det innledende besøket 6. september: - Bestillingen fra komiteen til hvilke studieprogram de vil se nærmere på i det endelige møtet 31. oktober 2. november, er ikke klar ennå. - Komiteen var spesielt opptatt av hvordan vårt kvalitetssikringssystem er bygd opp: - er det mulig for fagmiljøene å bruke det, er det for abstrakt? - med mye delegering til fakultetene: kan NTNU da vite om kvaliteten er god nok? - hvordan følges kvalitetsmeldinga opp, «lukkes sløyfene»? - er kvalitetssikringssystemet integrert i virksomhetsstyring, f eks med insentiver? Side 4 av 7

5 - Øvrige temaer som ble berørt: veileder student i doktorgradsutdanning, forskningsbasert utdanning, kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte, fange opp avviksmeldinger fra studentene, Unipeds rolle. Så snart opplegget for det endelige besøket er klart, blir fakultetene informert. 7. Studieprogramporteføljen (UU-sak 15/12) Innspillene fra fakultetene til styresaken om NTNUs studieprogramportefølje i studieåret 2013/14. Saken gjelder del II i styrets behandling 10. oktober, som blir endelig vedtak om porteføljen basert på politisk/strategisk behandling i del I i styrets junimøte. Hovedtrekk er en konsolidering og en fortsatt sanering av parallelle nasjonale og internasjonale 2-årige masterprogram til felles masterprogram. saksbehandler: Jon Inge Resell dokument: Utkast til styrenotat, datert , med oversikt over fakultetenes forslag. drøfting: - Hva er en god strategidiskusjon i styret? Betyr det at fakultetene ikke tenker strategisk? Styret skal ha god oversikt over de nasjonale utfordringene i høyere utdanning er NTNU i posisjon i forhold til dem og hvordan svarer vi på disse utfordringene. - Vi må tenke samfunnsoppdraget: hvilke kandidater vi leverer og hva våre kandidater skal levere til samfunnet. Vi må gi en forutsigbar utdanning, eller er det slik at forskningsaktiviteten styrer sammensetninga av vår studieprogramportefølje? Vil en oppdeling i studieløp på føret til at vi får rene bachelorskoler og masterskoler? Vår portefølje må være strategisk, med sammenheng fakultet NTNU samfunnet. - Vi har et system med økonomisk rammestyring mellom nivåene: fra departement til universitet og videre internt til fakultet og institutt. Dette prinsippverktøyet er etablert og vil ikke bli endret på grunn av den pågående IFM-revisjonen. Samtidig står det i vår felles NTNU-strategi at vi skal utvikle en tydeligere profil på NTNUs samlete studieprogramportefølje, og vi har andre styrevedtak og styringsdokument som gir klare føringer for å utvikle den helhetlige porteføljen. Den utfordringa som kan ligge i motsetningsforholdet mellom økonomisk ramme og strategisk mål, krever at vi utvikler porteføljen gjennom nær og kontinuerlig dialog mellom Rektor og fakultetene. - Hvilke styringssignal gir styret, og hva ønsker vi at de skal gi? Er det å være internasjonalt fremragende utelukkende knyttet til forskningsaktiviteten? Det må henge sammen med strategien for utdanningsvirksomheten. oppsummering: - Vi må sørge for at styret får eierskap til utdanningsvirksomheten, siden det er styret som vedtar å opprette og nedlegge studieprogram. Det gjør vi ved at vi må gi dem tilstrekkelig diskusjonsgrunnlag. Må balansere overordnet forståelse opp mot et «riktig» detaljnivå. - Ser behov for å få en gjennomgang og drøfting på dekannivå om føringer for å få et samlet blikk på studieprogramporteføljen, og om det er behov for ytterligere koblinger på tvers a la FUS og FUL. Bør muligens arrangeres som eget dekanseminar. - Vi ser at en god fakultetsstrategi fører til en bedre NTNU-strategi. 8. Ambisjon for pedagogisk kompetanseheving (UU-sak 08/12) Prorektor orienterte: - Med fokus i 2013 på rekruttering, strategisk portefølje og kvalitet i utdanning sendte prorektor spørsmål til fakultetene om behov for basisopplæring i universitetspedagogikk for midlertidige i Lite respons, to fakultet svarte innen fristen! Behovet hos dem er for II stillinger og ph.d-er. - Fakultetene vil prioritere pedagogisk påfyll til fast ansatte. Kan det avhjelpes med et mangfoldseminar i løpet av vårsemesteret 2013? Målet er å bedre utdanningskvaliteten på NTNU med Side 5 av 7

6 pedagogisk kompetanseutvikling. Det skal gi de som underviser et grunnlag for å undervise de utenlandske studentene (H-12: ca 1900) og gi veiledning og undervisning til ph.d-kandidater (H- 12: ca 2000 fra 87 nasjoner). Mange av de utenlandske ph.d-kandidatene gir undervisning. Må skape økt bevissthet om hvilke utfordringer som kommer. Hvordan gjøre dem kompetent nok. - Uniped skal ha oppgaven, men har i dag et kapasitetsproblem. Den er en liten seksjon med begrenset kapasitet til å møte alle oppdragene. Driver i dag en form for førstehjelp med pedupkurs, men behovet er stort. Hvert fakultet har sin egen kontakt i Uniped. - Må få tydeligere fram hva som er ansvaret for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse i dette fellesskapet, siden Uniped er organisert under SVT. - Å gi bare basiskompetanse løser ikke problemet. En overordnet strategi krever ressurser. Ambisjonen er å ha mer enn slik det er i dag. Retningslinjene for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til vitenskapelige stillinger ble vedtatt av Kollegiet i 1998: betyr det at alle som skal undervise må ha pedagogisk basiskompetanse? En avklaring av det fra Personalavdelingen kommer i Utdanningsutvalgets møte i oktober. 9. Opptaksrammer for studieåret (UU-sak 30/12) Oppdraget til fakultetene om opptaksrammer for kommende studieår sendes ut på denne tida. Vi vil legge det fram til drøfting i Utdanningsutvalget denne gangen, fordi det inneholder noen nye momenter; enhetlig bruk av 2-årige masterprogram, uansett internasjonalt/nordisk innretning og hvordan vi skal forholde oss til inn- og utreisende studenters innvirkning på registertall og opptaksrammer. saksbehandler: Eirik Lien dokument: Forslag til brev til fakultetene og forvaltningsutvalgene oppsummering: - Vi må få bedre oversikt over hvordan innreisende utvekslingsstudenter virker inn på opptaksprosesser, kapasitet på institutt og fakultet, registertall, studietilbud, produksjon av studiepoeng. Hvordan vi skal ta hensyn til disse studentene når de fleste av dem i realiteten ikke er tatt opp på studieprogram, men følger undervisning på enkeltemner. Disse studentene har liten forankring på fakultetet. - Den lave produksjonen de har av studiepoeng går inn i NTNUs totale studiepoengproduksjon og påvirker dermed gjennomsnittlig produksjon. NTNU må ikke primært bli et «reisebyrå» for utenlandske studenter vi må ha kvalitet på dem vi sender ut og vi bør vel ha tilsvarende på dem vi tar imot. - Vi må legge opp til å ha en balanse mellom inn- og utreisende studenter. Kan være en fare for at vi gjør dette for komplisert. - Nye studieplasser, slik det bl a kom i sommer, er fullfinansiert. Det betyr at de som har fått tildelt nye studieplasser, kan starte nytilsetting umiddelbart. - De 2-årige masterprogrammene skal sees på som samlet portefølje, uansett fordeling mellom norske/nordiske og internasjonale studenter. Vi har ikke en egen kategori med internasjonale masterprogram. - Fakultetet har uansett fått tilsvarende oppdrag som tidligere, foreslå opptaksrammer for de studieprogrammene de skal ha opptak til i studieåret 2013/ Endring av møtedato i november, Utdanningsutvalget Etter innspill fra medlemmene om mulig endring av møtedato i november, har prorektor fastsatt at møtet flyttes fra 21. november til 14. november. Side 6 av 7

7 11. Eventuelt Ingen saker. Orienteringssaker a. Konferanse i Tromsø november 2012 om digital eksamen og podcast, et samarbeid mellom Norgesuniversitetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og ecampus. b. Utvikling av studieprogramporteføljen i et langsiktig perspektiv, framdriftsplan og skisse av prosjektet. c. Informasjon fra Forvaltningsutvalget for lektorutdanning (FUL) om framdriftsplan ved NTNU for å implementere ny forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene. Resterende møter i høstsemesteret 2012: 24. oktober, 14. november, 12. desember Side 7 av 7

Utdanningsutvalget. Svanhild Schønberg (DMF), Svein Lorentzen (Uniped)

Utdanningsutvalget. Svanhild Schønberg (DMF), Svein Lorentzen (Uniped) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat Til stede: Forfall: medlemmer: Berit Kjeldstad (leder), Fredrik Shetelig (AB), Annlaug Bjørsnøs (HF), Kristian Seip (IME),

Detaljer

Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS), Lisbeth Tangen (UBiT), Anne Rossvoll

Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS), Lisbeth Tangen (UBiT), Anne Rossvoll NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: medlemmer: Berit Kjeldstad (leder), Fredrik Shetelig (AB), Annlaug Bjørsnøs (HF),

Detaljer

Utdanningsutvalget. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Referat og vedtaksprotokoll

Utdanningsutvalget. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Referat og vedtaksprotokoll NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: medlemmer: Berit Kjeldstad (leder), Fredrik Shetelig (AB), Annlaug Bjørsnøs (HF),

Detaljer

Utdanningsutvalget. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Utdanningsutvalget. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7, 9, 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: Kopi til: medlemmer: Julie Feilberg (leder), Annlaug Bjørsnøs, Svein Remseth, Are

Detaljer

Utdanningsutvalget. IME: Kristian Seip, NT: Anne Borg, UBiT: Lisbeth Tangen

Utdanningsutvalget. IME: Kristian Seip, NT: Anne Borg, UBiT: Lisbeth Tangen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: medlemmer: Julie Feilberg (leder), AB: Fredrik Shetelig (fra kl 1310), HF: Annlaug

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS)

Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: medlemmer: Berit Kjeldstad (leder, fra kl 1320), Annlaug Bjørsnøs (HF), Anne Borg

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 16.oktober 2012

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 16.oktober 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 16.oktober 2012 Til stede:

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Møtested: Prorektor Berit Kjeldstad innledet til seminaret. Innledningen er vedlagt.

Møtested: Prorektor Berit Kjeldstad innledet til seminaret. Innledningen er vedlagt. 1 av 2 Rektor Dato 13.05.2016 Referanse 2016/1117 Møtereferat Til: Gjelder: Utdanningsutvalgets medlemmer Utdanningsutvalget Møtetid: 20. april 2016 kl. 12:30 16:00 Møtested: Disputasrommet på Gløshaugen

Detaljer

NTNU S-sak 59/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /SA/ELI Arkiv: 2012/13050 N O T A T

NTNU S-sak 59/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /SA/ELI Arkiv: 2012/13050 N O T A T NTNU S-sak 59/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.11.12 /SA/ELI Arkiv: 2012/13050 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for studieåret 2013/14 Tilråding: 1. NTNU har i studieåret

Detaljer

Utdanningsutvalget. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Referat og vedtaksprotokoll

Utdanningsutvalget. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Referat og vedtaksprotokoll NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: Kopi til: medlemmer: Julie Feilberg (leder), Fredrik Shetelig, Annlaug Bjørsnøs, Sverre

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

NTNU S-sak 24/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato SA/EL Arkiv: 2006/12546 N O T A T

NTNU S-sak 24/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato SA/EL Arkiv: 2006/12546 N O T A T NTNU S-sak 24/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato 22.03.07 SA/EL Arkiv: 2006/12546 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptak til studieprogram og emner studieåret 2007/08 Tilråding

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 9.september 2009

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 9.september 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 9.september 2009 Til stede:

Detaljer

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: 25.11.08 SA/eili Arkiv: 2008/12666 Til: Fra: Om: N O T A T Styret Rektor Organisering og styring av Eksperter i team Tilråding 1. NTNUs

Detaljer

NTNU S-sak 86/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 86/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 86/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 29.11.16 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Beate Helen Sortevik Revis Arkiv: 2016/25438

Detaljer

B. Målepunkter for kvalitet ved NTNU, fakultetenes rapporteringer

B. Målepunkter for kvalitet ved NTNU, fakultetenes rapporteringer NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Rektor Rektors årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU, 2006 Rektors rapport til NTNUs styre, basert på fakultetenes rapporter og innspill fra dekanmøtet

Detaljer

Utdanningsutvalget. Lisbeth Tangen (UBiT), Eli Fyhn Ullern (STi) (Jarle Møller møtte), Torberg Falch (SVT) (Geir Tveit møtte), John Brumo (FUL).

Utdanningsutvalget. Lisbeth Tangen (UBiT), Eli Fyhn Ullern (STi) (Jarle Møller møtte), Torberg Falch (SVT) (Geir Tveit møtte), John Brumo (FUL). NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat Til stede: Forfall: Kopi til: medlemmer: Berit Kjeldstad (prorektor), Gunnar Parelius (AB), Svein Gladsø (HF), Brynjulf Owren

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Møtereferat FUL 24.01.08

Møtereferat FUL 24.01.08 1 av 7 Studieavdelingen Møtereferat FUL 24.01.08 Til stede: -FUL-repr.; Per Ramberg, Annlaug Bjørnøs, Olav Fagerlid, Anne Borg, Kari Hag, Bjørn Rist, Helge Bjørn Bæverfjord, Anne Cecilie Haugstvedt, Håvard

Detaljer

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.09.2006 SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: ETABLERING AV INTERNASJONALT MASTERPROGRAM I NATURRESSURSFORVALTNING

Detaljer

Hensikt: Orientere om arbeidet med stortingsmeldingen, og få innspill fra dekanmøtet på noen av spørsmålene fra statsråden

Hensikt: Orientere om arbeidet med stortingsmeldingen, og få innspill fra dekanmøtet på noen av spørsmålene fra statsråden 1 av 1 Rektor Dato 04.05.2016 Referanse 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Ida, Frank DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 10. mai 2016 kl. 13.00-15.00 Møtested: Rådssalen,

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) Torsdag 12.februar 2015

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) Torsdag 12.februar 2015 Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) Torsdag 12.februar 2015 Til stede: Leder, førsteamanuensis Roger Midtstraum

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Studieavdelingen Anne-Marie Hogstad, Eirik Lien, Kristian Seip Seniorkonsulent Eivind Voldhagen Forslag

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) Tirsdag 10. mars 2015

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) Tirsdag 10. mars 2015 Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) Tirsdag 10. mars 2015 Til stede: Leder, førsteamanuensis Roger Midtstraum Repr.,

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieavdelingen Gløshaugen Seniorrådgiver Per Stene Telefon 73 59 19 04 E-post per.stene@svt.ntnu.no

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 2.juni 2010

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 2.juni 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 2.juni 2010 Til stede: Leder,

Detaljer

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: NTNU S-sak 89/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.11.2016 Arkiv: 2016/28780 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

Totalrommet i Hovedbygningen på Gløshaugen

Totalrommet i Hovedbygningen på Gløshaugen 1 av 3 Rektor Dato 15.05.2017 Referanse 2017/1046 Møtereferat Til: Gjelder: Utdanningsutvalgets medlemmer Utdanningsutvalget (UU) Møtetid: 24.04.2017 kl. 12:30 16:00 Møtested: Totalrommet i Hovedbygningen

Detaljer

Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Studieavdelingen v/studiedirektøren Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Rektor. Kvalitetsmelding. for utdanningsvirksomheten. ved NTNU. i juni /16137

Rektor. Kvalitetsmelding. for utdanningsvirksomheten. ved NTNU. i juni /16137 Rektor Kvalitetsmelding for utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2011 4. juni 2012 2011/16137 Overordnet hensikt med kvalitetsmeldinga Kvalitetsmeldingene inngår i årshjulet som sammen med Rektors og prorektors

Detaljer

NTNU S-sak 77/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/14093 N O T A T

NTNU S-sak 77/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/14093 N O T A T NTNU S-sak 77/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.11.10 SA/ELI Arkiv: 2010/14093 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for studieåret 2011/12 Tilråding: 1. NTNU har i studieåret

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10.februar 2011

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10.februar 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10.februar 2011 Til stede:

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 25.mars 2010

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 25.mars 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 25.mars 2010 Til stede:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 26. september 2013 Notatdato: 16. september 2013

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012 Til stede: Leder,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 Til stede:

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10. 2. 2003

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10. 2. 2003 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 10. 2. 2003 Til stede: Leder,

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Prorektor Ragnhild Hennum

Prorektor Ragnhild Hennum Kvalitet i høyere utdanning: Pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo. Prorektor Ragnhild Hennum Først og

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte Programrådet for lektorutdanningen Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte 3 2017 Tidspunkt: 30. mars 2017, Kl. 10.00 12.00 Møtested:

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fra møte i: NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen Møtested: Styrerommet, NTNU, Hovedbygningen, Gløshaugen Dato: 12.05.2016 Tidspunkt:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens oppgaver

Detaljer

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga?

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga? Hvordan kan vi implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kasjonsrammeverket i ph.d.-utdanninga? Et forslag UHRs nasjonale seminar om implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI,

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 08.03.2016 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 7 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 24.11.2015 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Møtested: Den nye forskriften må være på plass til den 1. januar 2016.

Møtested: Den nye forskriften må være på plass til den 1. januar 2016. 1 av 3 Rektor Dato 27.10.2015 Referanse 2015/1243 Møtereferat Til: Gjelder: Utdanningsutvalgets medlemmer Utdanningsutvalget Møtetid: 15. september 2015 kl. 12:30 16:00 Møtested: Møterom PUMA på IVT 1.

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk,

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, implementering på NTNU og på DMF Det medisinske fakultet, NTNU internt seminar 4. oktober 2010 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen 40 år gammel konstatering, motivasjon

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 17.januar 2013

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 17.januar 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 17.januar 2013 Til stede:

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: OD Det odontologiske fakultet MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet TF Det teologiske fakultet HF Det humanistiske fakultet SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N PROTOKOLL Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.2017 kl. 12.15 14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Til stede: Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 12 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 04-13 Virksomhetsindikatorer

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 16.august 2012

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 16.august 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 16.august 2012 Til stede:

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning Moholt 12.06.2017 ILU 17/17: Orientering om virksomheten A. Nasjonal politikk B. Utdanning C. Forskning D. Administrasjon, inkludert arbeid med strategisk

Detaljer

Notat. Forslag til endringer i NTNUs studieforskrift - sensur. 1. Bakgrunn. 2. Gjeldende bestemmelser i NTNUs studieforskrift.

Notat. Forslag til endringer i NTNUs studieforskrift - sensur. 1. Bakgrunn. 2. Gjeldende bestemmelser i NTNUs studieforskrift. 1 av 7 Avdeling for utdanningskvalitet Notat Til: Dekanmøte Kopi til: Fra: Rektor v/avdeling for utdanningskvalitet Signatur: Forslag til endringer i NTNUs studieforskrift - sensur 1. Bakgrunn Universitets-

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

Hvordan få til god prosess i samhandling fagmiljø administrasjon når institusjonen skal implementere kvalifikasjonsrammeverket

Hvordan få til god prosess i samhandling fagmiljø administrasjon når institusjonen skal implementere kvalifikasjonsrammeverket Hvordan få til god prosess i samhandling fagmiljø administrasjon når institusjonen skal implementere kvalifikasjonsrammeverket Internt seminar Universitetet i Tromsø 15. mars 2010 Seniorrådgiver Eirik

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Rektor Dato Referanse. Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) Høringssvar fra FUL - utkast til forskrift om studier ved NTNU

Rektor Dato Referanse. Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) Høringssvar fra FUL - utkast til forskrift om studier ved NTNU El NTNU Rektor Dato 01.09.2015 2015/10807/CJS Notat T : Rektor v/anne Marie Snekvik Kopi til: Fra: Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) Høringssvar fra FUL - utkast til forskrift om studier

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer