Utdanningsutvalget. Lisbeth Tangen (UBiT), Eli Fyhn Ullern (STi) (Jarle Møller møtte), Torberg Falch (SVT) (Geir Tveit møtte), John Brumo (FUL).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsutvalget. Lisbeth Tangen (UBiT), Eli Fyhn Ullern (STi) (Jarle Møller møtte), Torberg Falch (SVT) (Geir Tveit møtte), John Brumo (FUL)."

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat Til stede: Forfall: Kopi til: medlemmer: Berit Kjeldstad (prorektor), Gunnar Parelius (AB), Svein Gladsø (HF), Brynjulf Owren (IME), Øyvind W. Gregersen (NT), Eilif Pedersen (IVT), Hilde Grimstad (DMF), Torberg Falch (SVT), Eli Fyhn Ullern (STi), Sondre Jahr Nygaard (STi), John Brumo (FUL), Roger Midtstraum (FUS), Reidar Lyng (Uniped), Inge Fottland (studiesjef) Lisbeth Tangen (UBiT), Eli Fyhn Ullern (STi) (Jarle Møller møtte), Torberg Falch (SVT) (Geir Tveit møtte), John Brumo (FUL). Prorektors stab og seksjonsledere: Stewart Clark; Åge Søsveen, Jon Inge Resell, Marit Skimmeli, Anne Marie Snekvik, Ole Kristen Solbjørg, Tone Merethe Berg Aasen, Inger- Anne Fånes Sætermo, Christina Jenkins Slutås, Knut Veium, Hilde Skeie, Ragna Ann Berge, Anne Sølberg Ellingsen, Jenny Bremer, Kjetil Knarlag, Nina Quale. NTNUs styre, fakultetene, Dekanmøtet, prorektorenes staber, Forskningsutvalget, Direktør for økonomi og eiendom, Direktør for organisasjon og informasjon, Studenttinget, FUS, FUL, LMU, DION, AltUnd Gjelder: Møte i Utdanningsutvalget 25. november 2013 Møtetid: kl. 12:30 15:30 Møtested: Styrerommet Referent: Kirsti Rye Ramberg Dato: Arkiv: 2013/28 Referat fra møtet 14. oktober 2013 Det var ingen merknader til referatet. 1. NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning og oppfølging NOKUT (UU 44/13) Saksbehandlere: Seniorrådgiver Marit Skimmeli og seniorrådgiver Ole Solbjørg Berit Kjeldstad innledet med å referere fra The European Quality Assurance Forum (EQAF) i Göteborg i november. Hun pekte på at konferansen viste at Norden og Sør-Europa har ulike tilnærminger til kvalitet. I Norden er det enighet om at kvalitetskravene som ble satt ned i Bolognaprosessen skal bidra til intern kvalitetsutvikling. Andre har lagt større vekt på kontrollaspektet i arbeidet med kvalitetskrav. Marit Skimmeli orienterte om NOKUTs besøk den 23. og 24. januar og om programmet for besøket. Det er lagt opp til møte med så mange program som tidsrammen tillater. Det er viktig at utdanningsdekanene og dekanus for de programmene som er involvert, sammen forbereder seg på besøket. Tilbakemeldinger fra utdanningsdekanene viste at forberedelsene er godt i gang. Sekretariat: Studieavdelingen NTNU Besøksadresse tlf: Side 1 av 5 N-7491 TRONDHEIM Høgskoleringen

2 Skimmeli understreket at vi må følge opp denne NOKUT-evalueringen grundigere og mer systematisk enn det som var tilfelle etter forrige NOKUT-besøk i Det er utviklet nettsider basert på kvalitetssikringssystemet som inneholder beskrivelser av roller og prosesser, med tilhørende hjelpemidler, verktøy og maler. «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» vil trykkes opp og sendes ut til alle ansatte, da flere utdanningsdekaner mener at en trykksak vil gi god effekt. Marit Svendsen (Universell) presenterte det elektroniske avvikssystem for håndtering av avvik i utdanningskvalitet og læringsmiljø ved NTNU. Presentasjonen er vedlagt. Arbeidet med avvikssystemet fortsetter. Avviksystemet skal evalueres Vi vil skaffe oss erfaringer med hvor mange avviksmeldinger som studentene melder inn, og teste ut funksjonaliteten i systemet. Erfaringene vil påvirke den videre utviklingen av systemet. Ett viktig prinsipp er at den som melder en sak og den som følger opp en sak skal ha innsyn. Studentservice er sentralt avviksmottak i NTNU, og fordeler sakene ut til fakultetenes lokale avviksmottak, som har ansvar for å følge opp avvikssakene.systemet håndterer i dag ikke med hensyn til krav om personvern. Barslingssaker og saker med karakter av personalsaker skal derfor ikke registreres inn i avvikssystemet. Denne type saker skal behandles etter samme prinsipp som det som brukes for HMS-saker og varslingssaker. NTNUs jurist er en ressursperson dersom det oppstår tvil om hvordan håndtere de vanskelige personalsaker eller varslingssakene. Kirsti Sørgaard Moe (IT-avdelingen) presenterte en felles løsning for elektronisk dokumenthåndtering i «system for kvalitetssikring av utdanning». Presentasjonen er vedlagt. Dokumenthåndteringsverktøyet skal ha en stor grad av åpenhet internt, men det skal ikke være åpent eksternt. Det er viktig at studenter og faglærere får kjennskap til dette, spesielt at det er åpent internt. Studentrepresentantene bifaller den åpenhetslinjen dokumenthåndteringssystemet legger opp til. Dette er ikke et verktøy for prosesstøtte, det er et rent dokumenthåndteringsverktøy. Verktøyet skal ha en kopling til FS, og det er ønskelig med en løsning som lar en ta ut alle emner i et studieprogram. Da vil verktøyet fungere på tvers av fakultetene. Vi må reflektere over hvordan verktøyet koples mot utdanningskvalitet. Disse refleksjonene må komme før vi setter i gang med et større IT-teknisk utviklingsarbeid. Her har ledelsen en viktig oppgave. Ledelsen har også et ansvar for å stimulere til at verktøyet fylles opp. Det er fakultet som har lykkes med dette. IVT rapporterer om at 97% av samtlige emner som ble gjennomført i 2012/13 har gjort rapportene tilgjengelig i verktøyet. Verktøyet burde vært på plass langt tidligere, men det er bra at utviklingen går fort når vi først har satt i gang. Verktøyet har et tiltalende brukergrensesnitt. Side 2 av 5 uu-referat_ docx

3 2. Kvalitetsmelding 2013 og studieprogramportefølje (UU 45/13) Saksbehandlere: Seniorrådgiver Marit Skimmeli og Seniorrådgiver Jon Inge Resell Bestilling av kvalitetsmeldingen er sendt til fakultetene (2013/16788). Bestilling om utvikling av studieprogramporteføljen sendes ut primo desember. Som en del av årshjulet for utdanningsvirksomheten ved NTNU etterspør rektor hvert år fakultetenes kvalitetsmelding som grunnlag for NTNUs kvalitetsmelding som legges fram i Styret i juni. Den årlige kvalitetsmeldingen er et viktig redskap i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning og for arbeidet med utdanningskvalitet på NTNU. Bestillingen til fakultetene i år er noe endret i forhold til i fjor og fristen er fremskyndet. Fristen kan ikke forskyves ytterligere. Det er en utfordring at studieåret og budsjettåret er inndelt forskjellig. Blant annet blir utdanningsområdet bedt om å rapportere data før de foreligger. Hvordan kan vi legge forholdene til rette for en mer hensiktsmessig kopling mellom budsjettplan og utvikling av utdanningsområdet. I årets kvalitetsmelding vil vi blant annet foretar en overordnet analyse av kvaliteten i fakultetenes samlede studieprogramportefølje i henhold til målepunktene ramme, prosess- og resultatkvalitet. Vi ønsker en dialog med fakultetene om hvordan vi kan redusere antall studieprogram. Vi må vurdere hvordan vi kan gjøre beslutningsstrukturen rund studieprogram enklere, og vi må videreutvikle kriteriene for studieprogram, blant annet kriteriene for nedleggelse. Vi må vurdere malene for større periodiske evalueringer av studieprogram. Det er viktig at diskusjoner om programporteføljen tas av ledelsen og ikke overlates til Fakultetsforum alene. Vi må reflektere over hvordan de gode analysene vi etter hvert utarbeider kan benyttes i kvalitetsmeldingen og i utviklingen av studieprogramporteføljen. 3. Orientering om status for opptak 2013 (UU 46/13) Saksbehandlere: Førstekonsulent Ken Stebergløkken og seniorrådgiver Jon Inge Resell Opptaksrammen for 2013 var på 7200 plasser. Dette var en økning på 90 plasser fra 2012, da opptaksrammen var Opptakstallene er sortert på en annen måte enn tidligere slik at det er lettere å se tallene i forhold til de føringene som er gitt av Kunnskapsdepartementet. 4. Orientering om opptaksramme for studieåret (UU 47/13). Saksbehandlere: Førstekonsulent Ken Stebergløkken og seniorrådgiver Jon Inge Resell Styresaken om opptaksrammen for studieåret 2014/15 tilrår en samlet opptaksramme på 7320 studenter. Det ble stilt spørsmål om antall plasser på trinndelte norskkurs. Antall plasser vil variere med eksternfinansieringen til disse kursene. Side 3 av 5 uu-referat_ docx

4 Rektor får fullmakter blant annet til å fordele ufordelte rammer for sivilingeniørstudiene i samråd med FUS. 5. Kandidatundersøkelsen 2013 (UU 48/13) Saksbehandler: Seksjonssjef Jenny Bremer Utdanningsutvalget ble bedt om å gi innspill til rapportutkast for Kandidatundersøkelsen Utdanningsutvalget ble spesielt bedt om å gi kommentarer og innspill til nye spørsmål om NTNUs strategier. Se vedlagt presentasjon. Rapporten utarbeides av TNS Gallup, og den preges noe av at den har et utenfrablikk på NTNU. Det vil kreve noe innsats å gjøre rapporten til vår egen Det er viktig at fakultetene får et eierskap til rapporten, og at de tenker over hvordan de kan bruke undersøkelsen i eget arbeid. Rapporten er ikke endelig, og den bærer preg av at den er foreløpig. De fakultetsvise rapportene vil være ferdige i desember. Hele rapporten foreligger i endelig versjon like over jul. Noen eksempel på stikkord fra diskusjonen om spørsrmålsbatteriet: det er ønske om flere kvalitative spørsmål, bør vi fokuser mer på vår egen region, det vi oppnår på programnivå er mest interessant, spørsmålene er ikke rettet inn mot profesjonsstudiene Det oppfordres til å sende Jenny Bremer ytterligere innspill i etterkant av møtet. 6. Orientering om arbeidet med å utvikle en ny helhetlig rekrutteringsstrategi (UU 49/13) Saksbehandler: Rådgiver Stine Halle Faugstadmo. Utdanningsutvalget mente at det som er presentert, er relevant og godt, men at det kan bli tydeligere hva vi ønsker å oppnå med analysene. Frafallsproblematikken synes for eksempel å mangle. De som kommer hit, ønsker i mange tilfeller å prøve ut hva vi kan tilby dem, og det er økt sannsynlighet for at de faller fra hvis vi ikke møter forventningene deres. Hvor dyktige er de studentene som forsvinner? Er de dårligere eller bedre enn dem som blir? Hvem faller fra og hvorfor? Hvis vi ser på dette, blir våre analyser annerledes og sannsynligvis mer interessante enn analyser fra de fleste andre høyere utdanningsinstitusjoner. Bør vi si noe om rekruttering fra Norden og Europa? Vi bør ha bevissthet om at det vi ønsker skal komme i handlingsplaner, må reflekteres i rekrutteringsstrategien. 7. Pensum. Orientering og drøfting. (UU 50/13) Denne saken ble utsatt til neste møte den Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Side 4 av 5 uu-referat_ docx

5 Resterende møter i utdanningsutvalget høsten 2013 og våren 2014: 12. desember (NB: dette møtet var opprinnelig lagt til HF, men det blir nå i Styrerommet), 16. januar, 20. februar (IME (rom G144 (Rådsrommet)), 20. mars, 24. april, 15. mai, 19. juni. Side 5 av 5 uu-referat_ docx

6 Dokumenthåndtering «System for kvalitetssikring av utdanning» Utdanningsutvalget 25/11-13

7 Prosjektets mål: Mål nr Beskrivelse av Effektmålet Oppnås dato EM-1 Felles løsning for elektronisk dokumenthåndtering i «system for kvalitetssikring av utdanning» Mål nr Beskrivelse av Resultatmålet Oppnås dato RM-1 Tilpasse system utviklet av IVT til å kunne håndtere dokumenter fra flere fakulteter RM-2 Gjøre felles løsning tilgjengelig for bruk ved alle fakulteter RM-3 Beskrive roller i forvaltningen av løsningen RM-4 Beskrive brukerstøtte for løsningen

8 Hva har vi gjort? 31. oktober ble det i fakultetsforum enighet om å arbeide videre med å gjøre IVTs løsning til felles NTNU-løsning Etablert mandat for prosjektet Arbeid med tilpasning av IVTs løsning Fakultetsstruktur inkl automatisert innlasting av metadata Tilgangsstyring/åpning Arbeid på fakultetene: innsamling av metadata, opplæring og prosess for innhenting av data Startet arbeidet med roller i forvaltningen og prosess for brukerstøtte Oppnevnt superbrukere på fakultetene

9 Prosjektdeltagere: SVT: Marte Nubdal og Bård Tommy Nilsen IVT: Eva Terese Voldhagen og Øyvind Buljo DMF: Ingrid Ofstad Dahl og Ingunn Grytting Skjetlein HF: Arnhild Hoelsether AB: Erik Sigvaldsen og Knut Rø IME: Vegard Rønning og Dag Nummedal NT: Lillian Hanssen og Magnar Hole Studenttinget: Merete Falck og Sondre Jahr Nygaard Rektors stab for utdanning: Ole Kristen Solbjørg Prosjektleder: Kirsti Sørgaard Moe

10 Hva skjer nå? Systemet lanseres torsdag 28. november. Oppdatering av Innsida Prosess for brukerstøtte og beskrivelse av roller i forvaltningen skal sluttføres Fakultetene foretar opplæring og oppfølging i forhold til egen prosess Hva og hvordan dette gjøres er opp til hvert enkelt fakultet, men prosjektet kommer til å kjøre ukentlige møter frem mot jul for erfaringsutveksling og håndtering av ev. problemer med løsningen Erfaringshøsting ved SVT vil foregå parallelt

11 Her finner du løsningen: https://irom.ivt.ntnu.no/ivt/adm/kvalitetssikringutdanning/default.aspx

12 1 Elektronisk avvikssystem for håndtering av avvik utdanningskvalitet og læringsmiljø ved NTNU Utdanningsutvalget Marit Svendsen

13 2 Universell nasjonal pådriver Opprettet av Kunnskapsdepartementet og organisert ved NTNU Målgruppe: Høyere utdanningsinstitusjoner ansatte / ledelse Arbeidsoppgaver: Pådriver for et inkluderende læringsmiljø ved alle utdanningsinstitusjoner gjennom universell utforming og individuell tilrettelegging Pådriver for læringsmiljøutvalgene (LMU) Løse prosjektbaserte oppgaver for Kunnskapsdepartementet (med flere) om universell utforming ->

14 3 Mål: Avvikssystem for studenter Verktøy for å lære, forebygge og forbedre Ikke anonymitet oppgi identitet ved melding Etablere sentral og fakultetsvise mottaksenheter for håndtering av avvik System for å hente ut erfaring og informasjon både lokalt, fakultetsvis og NTNU som helhet nyttig for Læringsmiljøutvalg/Fakultetsforum osv.

15 4 System Kvalitetssikring av utdanning / UHL avvik utdanningskvalitet og læringsmiljø Regel - alltid ta opp saker via ordinære kanaler først! Kvalitetssikringssystemet: «..delta aktivt studentevalueringer gjennom referansegrupper, spørreskjemaundersøkelser, møter, og gi løpende tilbakemelding til referansegruppene» «melde fra dersom evaluering ikke blir gjennomført eller fulgt opp via tillitsvalgte, institutt-, program- eller fakultetsledelse» UHL 4-3/3: «LMU skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet»

16 5 Kanaler for å si fra melde avvik En temanettside med informasjon om hvordan studentene skal si ifra og melde ulike typer avvik i NTNU: - Utdanningskvalitet og undervisning - Læringsmiljø - Varsling - HMS-avvik Målsettingen gjøre det enkelt for studentene

17 6 Sentral mottaksenhet Studentservice er førstemottak De vurderer meldingen definerte kategorier for utdanningskvalitet og læringsmiljø Hovedregelen alle slike avvik overføres til studentens hjemfakultet (ved registrert studiekvalitetskontakt) Gjelder det fysisk læringsmiljø/hms, overføres avviket direkte til fakultetets HMS-koordinator

18 7 Vær-varsom-plakat! Sentralt mottak skal utvise særlig aktsomhet dersom avviket har en form og et innhold som indikerer personalsak, varslingssak etc. Det er viktig å ivareta personvernet både til studenter som melder, og den de eventuelt melder om f.eks. faglærer! I slike saker skal studentservice alltid først konsultere instituttleder før videre behandling av saken!

19 8 Studiekvalitetskontakt: Hvert fakultet har en studiekvalitetskontakt som har ansvar for å behandle og sortere saker. De får en e-post når en sak har blitt overført fra studentservice. Behandling starter ved å klikke på lenken, logge seg inn, og kommer så direkte inn til meldt avvik.

20 9 Studiekvalitetskontakt - rutine: Vurder avviket, om andre bør informeres, konsekvens og alvorlighetsgrad, evnt fyller inn årsak. Legger til nytt tiltak og hvem saken skal settes til* (emneansvarlig, instituttleder, dekan ol). Når tiltaksansvarlig har gitt beskjed om at saken er gjennomført, legges inn informasjon om tiltak, og avviket lukkes. Hvis fristen som er satt overstiges, vil det gå purringer Overordnet leder (dekanus) har full tilgang til og kan overstyre i avvikssystemet

21 10 Nettsider og rutiner på Innsida For studentene: - Nettside for å si ifra melde avvik - Gjennomføre studentevaluering av emne (wiki) - Studentens oppgave i kvalitetssikringen (wiki) For behandlere av avvik: Oppfølging av avvik (wiki)

22 1 KVALITETSMELDING 2013 Overordnet analyse av kvaliteten i fakultetenes samlede studieprogramportefølje i henhold til ramme, prosess- og resultatkvalitet Oppfølging av fakultetets prioriterte tiltak fra i fjor og prioriterte tiltak i 2014 Eventuelt tiltak fakultetet mener rektor bør prioritere i 2014 Kort sammendrag av fakultetets viktigste utfordringer

23 2 HVA ER NYTT I ÅR? Datagrunnlag sendt ut sammen bestillingen Frist for innsending er 1. april (tidligere 1. mai) Ph.d.-nivået er integrert i kvalitetsmeldingsprosessen (hovedsakelig resultatkvalitet) VIDERE UTVIKLING Hovedfokus: Datagrunnlag og kvalitetsmeldingens samspill med andre prosesser i virksomhetsstyringen på NTNU.

24 1 Kandidatundersøkelse 2013 Nytt i årets kandidatundersøkelse: Utvalget er endret til å omfatte alle fakultet, inkludert sivilingeniør- og profesjonsutdanninger. Alle fakultetene får en egen grafikkrapport med tabellverk på studieprogramnivå. Det er inkludert et nytt batteri med spørsmål om et utvalg av NTNUs strategier. Kandidatene ble bedt om å vurdere hvorvidt NTNU når sine overordnede målsetninger. Disse ble operasjonalisert med utgangspunkt i NTNUs strategidokument «Kunnskap for en bedre verden». I tillegg er det inkludert et spørsmål om hvilken karakter kandidatene fikk på sin avsluttende oppgave. Spørsmål om hjemsted før studiene, samt arbeidssted i dag. Spørsmålet er inkludert for å måle nettotilvekst til regionen og knyttes opp mot NTNUs arbeid for å styrke det regionale næringslivet. Spørsmål om veiledningstilbud ble endret slik at kandidatene kunne merke av for alle typer ressurser de benyttet i overgangen til arbeidslivet. Deretter ble de bedt om å vurdere nytten for hver enkelt ressurs de hadde benyttet.

25 2 Kandidatundersøkelse 2013 Til diskusjon i Utdanningsutvalget 25. november: Det bes om kommentarer og innspill til analyse og anbefalinger når det gjelder nye spørsmål fra 2009 til Spesielt bør resultater fra spørsmålsbatteriet om NTNUs strategier diskuteres. Det bes om innspill generelt når det gjelder analyse- rapportutkast for Kandidatundersøkelsen 2013, utarbeidet av TNS Gallup.

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS)

Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: medlemmer: Berit Kjeldstad (leder, fra kl 1320), Annlaug Bjørsnøs (HF), Anne Borg

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012 Til stede: Leder,

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Høgskolen i Finnmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Institusjon: Høgskolen i Finnmark Dato for vedtak: 24.04.12 Sakkyndige: Helga Marie Johannsen Roger Säljö Karl Elling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Oktober 2013 Godkjent av styret for HCK i møte 25.10.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Forfall: Leder LMU Berit Kjeldstad (prorektor for utdanning og læringskvalitet), Simon Utseth Sandvåg (likestillings- og inkluderingsansvarlig,

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av 23.06.06 Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren:10.03.09 side 1 av 84 Innholdsfortegnelse

Detaljer