Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS)"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Utdanningsutvalget Referat og vedtaksprotokoll Til stede: Forfall: medlemmer: Berit Kjeldstad (leder, fra kl 1320), Annlaug Bjørsnøs (HF), Anne Borg (NT), Kristian Seip (IME), Svein Remseth (IVT), Olav Fagerlid (SVT), Lars Kristian Holgersen (STi), Morten Olimb (STi) observatører: Per Ramberg (FUL), Svanhild Schønberg (DMF), Lisbeth Tangen (UBiT), Marte Bratseth Johansen (Uniped) SA og prorektors stab: Anne Rossvoll, Marit Skimmeli, Ole Kr. Solbjørg (til kl 1430) Fredrik Shetelig (AB), Hilde Grimstad (DMF), Mads Nygård (FUS) Kopi til: NTNUs styre, fakultetene, Dekanmøtet, prorektorenes staber, Forskningsutvalget, Studieavdelingen, Direktør for økonomi og eiendom, Direktør for organisasjon og informasjon, Studenttinget, FUS, FUL, LMU, DION, AltUnd Gjelder: Møte i Utdanningsutvalget 8. september 2010 Møtetid: kl Møtested: Styrerommet, Hovedbygningen Referent: Eirik Lien Dato: Arkiv: 2010/947/eili Studiedirektør Anne Rossvoll ledet møtet fram til prorektor Berit Kjeldstad kom (sakene 1, 7, 8). Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 9 1. Referat fra møtet Godkjent på e-postrunde før sommeren. Utsendt til møtet. Ingen ytterligere kommentarer. 2. Pedagogisk ledelse Innledning ved prorektor Berit Kjeldstad, som en introduksjon til å få oppmerksomhet på hva pedagogisk ledelse skal være, hva den skal omfatte og hvem som er involvert. Hvilken sammenheng er det med utdanningsledelsen? Hvilken kompetanse er nødvendig for å utøve pedagogisk ledelse? Pedagogisk ledelse eller utdanningsledelse kan beskrives som delt (som en konflikt?) mellom tre interessenter på tre ulike nivå: - i UH-sektoren institusjonene, med strategisk retning og autonomi eieren/samfunnet, med sine behov den faglig ansatte, med sin akademiske frihet - på institusjonen faglig ledelse, med ansvar for strategi, utvikling, kvalitet administrativ ledelse, med ansvar for studiegjennomføring forvaltningsledelse, med tilsyn og kontroll - i studieprogrammet eieren, som med politisk utdanningsledelse gjennom nasjonale ressursrammer og rammeplaner og nasjonal koordinering kan gripe direkte inn i de enkelte studieprogrammene programmet, som gjennom sin utdanningsledelse innvirker på institusjonens programportefølje, rekruttering, gjennomføring, læringsmål og kvalitet emnet, som gjennom undervisningsledelse innvirker på faglig innhold, kvalitet, evaluering, læringsutbytte, undervisningsmetoder Postadresse Besøksadresse Telefon Side 1 av 5 NO-7491 Trondheim Høgskoleringen 1 Telefaks

2 Rolle- og ansvarsfordeling for den pedagogiske ledelsen følger dermed linja emneansvarlig studieprogramleder dekanus styret/rektorat. Det betyr at prorektor for utdanning og læringskvalitet er faglig pedagogisk ansvarlig på NTNU. Men det gjør at øvrige roller som instituttleder, faglærer, (pedagogisk) koordinator o l er uplassert. Målet er å gjøre pedagogisk ledelse mer synlig, tydeligere plassert og med et avklart ansvarsområde. Inntil videre gir dagens uensartete struktur utfordringer, f eks som konflikt mellom overordnet/ønsket styring og den akademiske friheten. Veien videre blir: - tydeligere rolle for faglig ledelse på det pedagogiske området - pedagogisk utvikling og kompetanseheving som et linjeansvar - ressursgrupper som forankrer/støtter lederbeslutninger - se på rollen som pedagogisk koordiinator - sikre kontinuitet i å utvikle pedagogiske metoder gjennom systematiske prosesser - inkludere pedagogisk utvikling i NTNUs studieprogramportefølje Hovedspørsmålet: Hva er den beste måten å få pedagogisk utvikling til å gå over fra å være et tilfeldig ansvar for enkeltpersoner til å bli et organisert lederansvar ved NTNU? Innspill i møtet: - Kvalifikasjonsrammeverket kan være med på å gjøre ansvaret for pedagogisk ledelse tydeligere, de henger sammen. Må derfor komme tilbake til denne saken når vi nå er i ferd med å implementere kvalifikasjonsrammeverket. - Utforme læringsmål følge opp gjennom kvalitetssikring. Det gir oss grunnlag for å få til en systematisk gjennomføring, der det strategiske arbeidet står i fokus. - Programlederne har forstått ansvaret, men rollene og ansvaret er utydelig og uklart beskrevet i KVASS, må revideres. - Må få fram hva vi egentlig vil med pedagogisk opplæring på NTNU. Må få en bevissthet på at det er nødvendig, derfor viktig å utvikle begrepsapparatet. - De pedagogiske kravene må ikke ende opp i formalisme, må sørge for at det som er bra i dag ikke blir tatt vekk. Prorektor vil ta opp igjen temaet seinere, som grunnlag til å få en tydelig utdanningsledelse med klare ansvarsområder og som innspill i revisjonen av KVASS og lage riktig sammenheng mellom kvalifikasjonsrammeverk og kvalitetssikring. 3. Universitetspedagogikk strategi Innledning ved universitetslektor Marte Bratseth Johansen, leder for Seksjon for universitetspedagogikk ved Program for lærerutdanning. sakspapir: notat fra Uniped-leder momenter: - Unipeds strategi skal vise hvordan seksjonen bidrar til å oppfylle NTNUs strategi og tydeliggjøre det arbeidet Uniped utfører. - Uniped har sin akademiske frihet og skal drive forskningsbasert undervisning, men skal dekke det behovet NTNU har for å gjøre de som underviser på NTNU pedagogisk kvalifisert. Unipeds rolle er å være pådriver for å skape en bredere forståelse hos de som underviser ved NTNU, at undervisning er mer enn de faktiske undervisningstimene. Side 2 av 5

3 - Uniped konstaterer at ikke alle nytilsatte i undervisningsstillinger gjennomfører den obligatoriske pedagogiske utdanninga på 100 timer. Det er ikke fastsatt ved NTNU at de som følger Pedupkurset, er fritatt for egen undervisning i den perioden. - Uniped ønsker å arbeide mer tydelig med universitetspedagogikk knyttet til hele studieprogram, men har selvsagt ikke ansvaret for programmets pedagogiske kvalitet. - Uniped har sine oppgaver overfor hele NTNU, men er i dag organisatorisk plassert som en seksjon ved Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Unipeds saken behandles av styret for Program for lærerutdanning, som også har eksterne medlemmer. Unipeds rolle må sees i sammenheng med NTNUs behov for pedagogisk støttetjeneste. - Uniped kan knyttes sterkere til Utdanningsutvalget, ved at UU vedtar studieplanen. UU kan imidlertid ikke ta noen avgjørelser om Unipeds forskningsarbeid. Utdanningsutvalget ber om å få presentert ny modell for Pedup-kurs. Utdanningsutvalget kommer tilbake til spørsmålet om Unipeds systemplassering og organisatoriske tilhørighet. 4. Kvalifikasjonsrammeverket, implementering fra høstsemesteret 2010 Status på fakultetene, prodekanene orienterte om planene for høstsemesteret 2010 for eget fakultet. Spørsmål som fakultetene ønsker å ta opp for avklaring i Utdanningsutvalget i høstsemesteret: - Hvordan læringsmål i emner som inngår i flere studieprogram skal beskrives, når emnet har ulik funksjon og refererer til ulike programmål i de forskjellige programmene. - Hvordan skal vi få inn akademiske arbeidsmåter og holdninger i rammeverket, f eks i forbindelse med arbeidet for å etablere nasjonale retningslinjer for plagiering. Holdninger ble tatt ut av beskrivelsene i rammeverket i forberedelsesprosessen. - Hvordan fakultetsledelsen kan sørge for å få en god styring. - Skal det være en gjennomgående NTNU-standard i beskrivelsene av læringsmål, f eks i form av minimumskrav. Andre momenter: - UBiT ønsker å delta i prosessen dersom fagmiljøene har behov for det. - Studenttinget ønsker å delta gjennom fakultetsrepresentantene. - Studieavdelingen har etablert samarbeid med studieseksjonslederne på fakultetene om implementering gjennom eget seminar før sommerferien og ved at det tas opp fast i fakultetsforum. Studieavdelingen gir støtte dersom det trengs. - Avklart med prorektor for forskning at implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning hører hjemme der. Det blir tatt opp i Forskningsutvalget, Studieavdelingen kan delta om ønskelig. Utdanningsutvalget vil fordele sakene tematisk utover høstsemesteret. Det kommer også til å bli fulgt opp gjennom kvalitetssikringsarbeidet. 5. Dialogmøter med fakultetene om utdanning og læringskvalitet, høstsemesteret 2010 Prorektor Berit Kjeldstad orienterte om opplegget. sakspapir: Agenda og momentliste, datert Dialogmøtene skal være dialog og også ha nytte for fakultetene. Møtene kommer til å ta utgangspunkt i Blåboka som NTNUs handlingsplan, og ha fokus på: - Fakultetenes ambisjoner om porteføljen og utvikling av faglig profil - Allianser nasjonalt og internasjonalt Side 3 av 5

4 - Kapasitetsutfordringer frafall; risikovurdering Innspill: Hvem skal delta på møtene, SVT ønsker at møtene også skal gi instituttene anledning til å møte NTNUs ledelse. Avklaring: Det er opp til fakultetene selv å vurdere hvem det er mest hensiktsmessig å ha som deltakere på dialogmøtene. 6. Møteplan høstsemesteret 2010 Prorektor Berit Kjeldstad orienterte. sakspapir: Foreløpig oversikt over saker i høstsemesteret. - Det kommer til å bli 1-2 temabaserte møter i høstsemesteret, i tillegg til de ordinære UU-møtene. - Møtet 29. september blir temamøte om NTNUs utdanningsstrategi; mål og veivalg. - De øvrige møtedatoene i høstsemesteret er 13. oktober, 3. november, 24. november og 15. desember; det eventuelle andre temamøtet inkludert. Dato for det er ikke satt ennå. 7. Høring, endringer i ECTS Users Guide Høringsbrev fra Universitets- og høgskolerådet sendt fakultetene og Studenttinget, med kopi til UUmedlemmene (ephorte 2010/8039), om institusjonenes synspunkt på forslagene: - bruk av fagaktuelle karakterfordelinger på Diploma Supplement - fastsetting av normert arbeidstid per studiepoeng Høringsfrist til UHR NTNU sender høringssvar basert på synspunkt og drøfting i møtet. sakspapir: - kopi av brev til fakultetene og Studenttinget , Høring, endringer i ECTS Users Guide. - Høringssvar fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Det medisinske fakultet har varslet skriftlig at de ikke har fått innspill fra sine institutt. momenter til høringssvaret: - Støtte til forslaget om å ha karakterfordeling i Diploma Supplement med noen betingelser: det må være et fornuftig utvalg fra karakterstatistikken, fordeling må knyttes til de aktuelle emnene, systemet for å hente ut karakterfordeling må være robust og automatisert, masteroppgaver må skilles tydelig ut, det må være lett lesbart (kan vurdere om ikke grafisk framstilling er bedre enn tabeller), strykprosent må inngå, karakterfordeling baseres på eksamener for 2-4 år før eksamenstidspunktet, skal ikke inkludere eksamensresultat etter eksamenstidspunktet. - Det er positivt at det blir satt opp en veiledende norm for forventet arbeidsinnsats per studiepoeng, målt i timer. Normen må basere seg på hva som er et ordinært årsverk i arbeidslivet, dvs timer. Det gir timer, bør settes fast til 30 timer og dermed ha en norm som er uavhengig av semesterets lengde. 8. Orienteringssaker a. Tildeling av midler til å utvikle kompetanse og utdanningstilbud om entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning, formidlet gjennom Norgesuniversitetet. NTNU sendte to søknader, Eksperter i team og ihum, Humanister i Innovasjon, jf sak 6 UU-møtet Brev fra Norgesuniversitetet om tildeling av midler til ihum utsendt før møtet. b. Søknader til Norgesuniversitetet ikt og læring, informasjon fra NUV om NTNU-søknadene etter første kvalifiseringsrunde utsendt før møtet. c. Vedtak om Humanister i praksis som alternativ til Eksperter i team fra og med studieåret 2010/11, vedtatt som fullmaktssak av prorektor (ephorte 2010/6289). Side 4 av 5

5 d. Rektor oppnevnte utvalg som skal vurdere opptakskrav i matematikk/statistikk til praktisk-pedagogisk utdanning for sivilingeniører (ephorte 2010/4616). e. Brev om opptaksrammer for studieåret 2011/12 sendt fakultetene og forvaltningsutvalgene (ephorte 2010/14093). Frist for innmelding til studiedirektøren f. Styresak om perspektivemnet, oppfølging fra sak i Utdanningsutvalget i vårsemesteret. Styremøtet g. Styresak om endringer i NTNUs opptaksforskrift. Endringene er primært relatert til opptak til norskkurs for fremmedspråklige. Oppfølging av O-sak 04/09 til styret Styremøtet h. Universitets- og høgskolerådet og Universitetet i Tromsø inviterer til seminar om forskningsbasert utdanning, Tromsø oktober i. The Nordic Bologna Expert groups inviterer til nordisk konferanse Quality Assurance of Learning Outcomes i Stockholm november. Program og invitasjon utsendt før møtet. j. Universitets- og høgskolerådets årlige karaktersamling 28. oktober og konferanse om vurdering 29. oktober, antakelig på Gardermoen, foreløpig info. k. Universitets- og høgskolerådet inviterer til konferanse Implementering av kvalifikasjonsrammeverket i phd-utdanningen, Gardermoen 16. november. Foreløpig program utsendt før møtet. 9. Eventuelt - Studenttinget deltar i en kampanje om mer varierte og bruk av nyere undervisningsformer. Kampanjen er felles for Studenttinget/-parlamentet ved universitetene i Trondheim, Oslo, Bergen og Tromsø. - Marte B Johansen orienterte om at Uniped arrangerer seminar om hvordan vurdering kan styrke læring. Tirsdag 21. september. - Leder av Eksperter i team, Bjørn Sortland, har sendt prodekanene brev med spørsmål om hvordan de vil at EiT skal redusere omfanget av læringsassistenter i vårsemesteret 2011 dersom ikke budsjettposten for EiT blir økt. Resterende møter i høstsemesteret 2010: 29. september, 13. oktober, 3. november, 24. november, 15. desember Side 5 av 5

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 1.mars 2012 Til stede: Leder,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer