Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010"

Transkript

1 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010

2 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS August 2010 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon Telefaks E-post: Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as

3 3 Resultatutvikling per 1. halvår og i 2. kvartal 2010 GODT RESULTAT FOR 1. HALVÅR TROSS VOLATILE FINANSMARKEDER OG HØY SKADEFREKVENS. NYE SELSKAPSOPPKJØP I PERIODEN. Konsernresultat før skatt ble 295,2 mill. kroner i 1. halvår, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernresultat før skatt i 2. kvartal ble 163,9 mill. kroner, mot 373,8 mill. kroner i 2. kvartal i fjor Godt risikoresultat og solid bufferkapital i SpareBank 1 Livsforsikring AS Lavere resultat før skatt i SpareBank 1 Skadeforsikring AS på grunn av lavere finansresultat og høy frekvens på vann- og frostskader Sterk resultatfremgang i ODIN Forvaltning AS Engangseffekter vedrørende pensjon som følge av avvikling av barne- og ektefellepensjon, samt opphør av gammel AFP ordning utgjorde henholdsvis 45,8 mill. kroner og 38,5 mill. kroner før skatt for konsernet SpareBank 1 Skadeforsikring AS har inngått avtale om kjøp av Unison Forsikring ASA. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS har inngått avtale om kjøp av inkassoselskapet Conecto AS Resultat SpareBank 1 Gruppen: KONSERN SpareBank 1 Gruppen hadde i 1. halvår et resultat før skatt på 295,2 mill. kroner, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 163,9 mill. kroner, sammenlignet med 373,8 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldtes i hovedsak lavere finansresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det ble i 1. halvår inntektsført 45,8 mill. kroner som følge av avviklingen av barne- og ektefellepensjon og 46,4 mill. kroner som følge av opphør av gammel AFP ordning, hvorav 15,0 mill. kroner ble inntektsført i 1. kvartal. Det er i tillegg avsatt for kostnader tilsvarende 7,9 mill. kroner i forbindelse med ny AFP ordning. Konsernresultat før skatt*, kvartalsvis: Mill. kroner kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner kv kv kv 2010 per 2.kv 2008 per 2. kv 2009 per 2. kv 2010 Sum resultat datterselskaper før skatt* 185,1 355,4 343,3 467, ,0 Driftskostnader - holdingselskapet -11,9-12,1-31,9-25,4-54,1 Netto finans - holdingselskapet -9,3-7,0-16,2-24,3-36,3 Gevinst salg verdipapirer - 29,2-29,2 29,2 Andel tilknyttede selskap - 8,4-13,5 10,8 Resultat før merverdiavskrivninger 163,9 373,8 295,2 460,6 995,5 Merverdiavskrivninger Resultat før skatt 163,9 373,8 295,2 460,6 995,5 Skattekostnad -8,3-131,4-46,8-223,9-260,5 Resultat etter skatt 155,6 242,4 248,4 236,7 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 156,1 244,6 249,4 241,2 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4-2,1-1,0-4,5-8,8 *) Bank 1 Oslo konsern ble skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen AS fra 1. januar Konserntallene for 2009 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall. * Konsernresultat før skatt vises er eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern Resultat etter skatt i 1. halvår ble 248,4 mill. kroner, som var 11,7 mill. kroner bedre enn for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt i 2. kvartal var 155,6 mill. kroner, mot 242,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Konsernets skattekostnad i fjor var i stor grad påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1 Livsforsikring AS. Årsaken til den høye skattekostnaden i 1. halvår i fjor, tilsvarende en skattesats på 48,6 %, var effektene av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer. Resultatet i 1. halvår ga en annualisert egenkapitalavkastning hittil i år på 11,6% (12,5%) før merverdiavskrivninger, og etter skatt. Isolert for 2. kvartal ga resultatet en annualisert egenkapitalavkastning på 14,2% (25,3%).

4 4 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Samlet forvaltningskapital i konsernet var 37,7 mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår, som var en økning på 1,2 mrd. kroner siden årsskiftet. Delta realiserte effekter, per halvår: Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Ved utgangen av 1. halvår 2010 var kapital- og kjernekapitaldekningen henholdsvis 17,8% og 12,7%, mot 20,9% og ,0% ved årsskiftet. Reduksjonen i kapital- og kjernekapitaldekningen skyldtes hovedsakelig at estimatavviket på pensjon var belastet egenkapitalen per 1. halvår. Den 151 planlagte emisjonen på 150 mill. kroner i Unison Forsikring ASA er også trukket fra med 50% både i kjerne- og tilleggskapital. Halvårsresultatet er ikke tatt med ved beregning av kapitaldekningen. 21 I 2009 startet SpareBank 1 Gruppen et større omstillingsprosjekt som skal sluttføres innen 31. desember Lønnsomhetsprosjektet Delta har som mål å gjennomføre tiltak som skal skape varig og forbedret lønnsomhet i SpareBank 1 Gruppen. Målet er en årlig lønnsomhetsforbedring på 360 mill. kroner. Per 30. juni 2010 var resultateffekten av varige lønnsomhetsforbedringer anslått til å være 76 mill. kroner. Resultateffekten etter engangsimplementeringskostnader var beregnet til 41 mill. kroner i 1. halvår Per 30. juni 2010 var det gjennomført tiltak som tilsvarte en fullårseffekt på 286 mill. kroner. På samme tidspunkt var det realisert netto bemanningsreduksjoner i programmet tilsvarende 105 årsverk. 1H H H 2010 Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Regnskapsmessig effekt av Delta i 1. halvår 2010 (MNOK): Øvrige selskap H H H 2010 Skade Liv Varig lønnsomhetsforbedring i regnskapet per Engangs implementeringskostnader per Netto regnskapsmessig effekt per Siden oppstarten av lønnsomhetsprosjektet Delta har SpareBank 1 Gruppen utvidet deler av virksomheten, blant annet gjennom oppkjøp og organisk vekst. Denne veksten har medført en bemanningsøkning i konsernet. Ved utgangen av 1. halvår var det i SpareBank 1 Gruppen i alt faste årsverk. Siden 31. desember 2009 er antall årsverk redusert med 1. Antall årsverk ved utgangen av 2009 og 1. halvår 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo konsern. Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var rekordlave 2,8 % (3,7 %) i 1. halvår. Sykefraværet er godt under gjennomsnittstall for bransjen.

5 5 RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Resultat datterselskaper før skatt: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner SpareBank 1 Livsforsikring AS 100,3 205,6 192,2 230,0 392,2 - Bruk av tilleggsavsetninger - -42, SpareBank 1 Skadeforsikring AS 43,4 184,9 79,7 233,0 621,1 ODIN Forvaltning AS 16,7 9,6 31,1 2,2 42,1 Argo Securities AS -1,9-11,9-4,6-24,8-48,9 SpareBank 1 Medlemskort AS 3,3 4,1 6,6 9,7 12,1 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern* 7,0 11,0 6,9 16,3 22,5 Konsernjusteringer** 16,3-6,0 31,3 1,4 4,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 185,1 355,4 343,3 467, ,0 * Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med 2. kvartal 2009 ** 26,1 mill. kroner er knyttet til andre resultatkomponenter i 2. kvartal 2010, hvorav estimatavvik på 25,3 mill. kroner er kostnadsført i SB1 Livsforsikrings regnskap og inntektsført i konsernet Resultat før skatt fra datterselskapene ble i 1. halvår 343,3 mill. kroner, mot 467,6 mill. kroner for samme periode året før. I 2. kvartal ble resultat før skatt 185,1 mill. kroner, mot 355,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen var preget av den negative utviklingen i finansmarkedet i 2. kvartal som svekket finansresultatet i SpareBank 1 Skadeforsikring AS. SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner Risikoresultat etter tekniske avsetninger 96,7 103,2 188,5 190,1 352,3 Administrasjonsresultat -39,8-50,8-80,6-91,7-193,1 Renteresultat 128,5 351,5 197,8 300,7 557,4 Oppreservering -12, , ,5 Vederlag for rentegaranti 9,7 3,6 14,9 7,2 14,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 183,1 407,4 296,6 406,3 656,7 Avsetning til tilleggsavsetninger - -68, ,2-127,9 Resultat til kunder -79,3-145,4-121,5-154,3-209,5 Avkastning på selskapets midler -3,5 11,7 17,0 46,2 73,0 Resultat til eier før skatt 100,3 205,6 192,2 230,0 392,2 Skattekostnad -17, ,8 - - Resultat etter skatt 82,5 205,6 174,3 230,0 392,2 SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 192,2 mill. kroner i 1. halvår, mot 230,0 mill. kroner for samme periode i fjor. I 2. kvartal ble resultatet 100,3 mill. kroner, mot 205,6 mill. kroner for 2. kvartal i fjor. Resultat før skatt i 1. halvår 2009 var påvirket av en spesiell regnskapseffekt som førte til et godt renteresultat i fjor. Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 188,5 mill. kroner i 1. halvår, mot 190,1 mill. kroner i 1. halvår Administrasjonsresultat ble -80,6 mill. kroner i 1. halvår, som var en bedring på 11,1 mill. kroner fra samme periode i fjor. Netto renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kundeporteføljene redusert med garantert avkastning) ble 197,8 mill. kroner i 1. halvår, mot 300,7 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Innen individuell renteforsikring ble 24,0 mill. kroner benyttet til å styrke premiereserven grunnet økt levealder. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 14,9 mill. kroner, mot 7,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes høyere pris for rentegarantien. Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil i år 2,3 mrd. kroner ved utgangen av 2. kvartal, tilsvarende 15,4 % av de forsikringsmessige avsetningene. Tilleggsavsetningene var 276,1 mill. kroner per 30. juni Kursreguleringsfondet utgjorde 220,7 mill. kroner ved utgangen av juni, mot 327,1 mill. kroner ved årsskiftet. Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis 1 : Prosent ,0% 1. kv ,7% 2. kv ,7% 3. kv 2009 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat 11,7% 4. kv kv 2010 Selskapets kapitaldekning var 22,1 % ved utgangen av 1. halvår. Av dette utgjorde kjernekapitalen 19,2%. Kapitaldekningen per 31. desember 2009 var 19,0%. Estimert solvensmargin ved utgangen av 1. halvår var 322%, mot 279% ved årsskiftet. Forvaltningskapitalen utgjorde 25,1 mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår. Dette var 778 mill. kroner høyere enn ved utgangen av Økningen tilsvarte 3,2%. 13,0% 15,4% 2. kv 2010 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.

6 6 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aktivaallokering per portefølje per 30. juni 2010: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,5 mrd. kroner Sum: 2,9 mrd. kroner Obligasjoner 38,2% Hold til forfall 23,3% Obligasjoner 57,9% Hold til forfall 11,5% Sum: 5,9 mrd. kroner Eiendom 20,3% Eiendom 13,6% Obligasjoner 35,6% Annet 4,5 % Annet 16,9% Annet 6,4% Aksjer 13,6 % Aksjer 0,1% Aksjer 58,1% SpareBank 1 Livsforsikring AS plasserer forvaltningskapitalen i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og eiendommer, og benytter i begrenset grad andre finansielle instrumenter. Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i fem porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen selskapsportefølje. Kundenes midler innenfor forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser forvaltes i tre kollektivporteføljer. Forvaltningen av kundemidlene knyttet til individuelle spareforsikringer solgt før 1. januar 2008 gjøres i en egen separat portefølje adskilt fra forvaltningen av midlene knyttet til den øvrige bestanden. Med virkning fra 1. januar 2010 er midlene knyttet til kollektiv pensjonsforsikring også skilt ut i en egen forvaltningsportefølje. En betydelig andel av plasseringene i kollektivporteføljene er i fast eiendom og obligasjoner som skal holdes til forfall. Den femte porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring med investeringsvalg. I kollektivporteføljene samlet har selskapet en aksjeandel på 13,6 %, mot 14,5 % ved årsskiftet. Endringen skyldes hovedsakelig at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring er redusert til ca. 10 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var 2,3 % i 1. halvår. Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual bestand var henholdsvis 1,8 %, 2,3 % og 2,3 %. Bokført avkastning ble henholdsvis 2,3%, 3,4% og 2,9%. Eiendomsverdiene ble oppregulert med 52,5 mill. kroner ved utløpet av 2. kvartal Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investeringsvalg utgjorde 5,9 mrd. kroner per 30. juni 2010, mot 5,6 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 5,5%. Midlene fordelte seg med 58,1% i aksjefond, 25,0% i obligasjonsfond, 10,5% i pengemarkedsfond og 6,4 % i bankinnskudd. Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedriftsmarkedet hadde fondsporteføljen «100 % aksjer» en avkastning på 0,6 % ved utgangen av juni. Dette var 1,7 prosentpoeng bedre enn porteføljens referanseindeks. Innen privatmarkedet oppnådde fondsporteføljen med «100% aksjer» en avkastning på -0,4 %. Dette var 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. De samlede forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,6 mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår, mot 15,5 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 0,2 %. De forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med særskilt investeringsportefølje utgjorde 6,0 mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår, mot 5,7 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 5,5 %. Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spareprodukter viste etter 1. halvår 2010 en nedgang på 10,3 % i forhold til samme periode forrige år. Innenfor risikoforsikringer i personmarkedet var det en økning på 1,9 % av premievolumet i forhold til samme periode forrige år. Salget av risikoforsikringer er påvirket av utlånsaktiviteten i bankene. Samlet nysalg i tjenestepensjon innen bedriftsmarkedet var bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Salget økte med 5,0 %.

7 7 Utvikling i premieinntekter: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 83,1 65,3 158,3 128,1 269,6 Individuelle kapitalforsikringer 128,9 120,3 255,9 239,5 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 72,1 94,1 324,1 367,5 564,1 Ulykkesforsikringer 45,4 42,3 89,9 84,1 171,0 Gruppelivsforsikringer 125,8 116,1 335,6 328,2 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 10,8 10,8 24,5 22,6 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 55,4 76,4 114,3 120,9 258,3 Innskuddstjenestepensjon 216,6 193,0 416,6 383,8 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 737,9 718, , , ,4 Overførte premiereserver fra andre selskaper 80,5 83,8 161,3 149,5 285,4 Avgitt gjenforsikringspremie -42,0-40,0-85,5-79,7-157,7 Premieinntekter for egen regning 776,4 762, , , ,1 Brutto forfalte premieinntekter har økt fra 1.674,8 mill. kroner til 1.719,3 mill. kroner i 1. halvår Brutto utbetalte erstatninger ble 937 mill. kroner ved utgangen av juni, en nedgang på 2 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Driftskostnadene eksklusive provisjoner utgjorde 275,7 mill. kroner i 1. halvår, mot 272,0 mill. kroner for samme periode i fjor. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for selskapets ansatte per 30. juni 2010 ble forpliktelsene redusert med 16,4 mill. kroner som følge av endringer i AFP ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter ektefelle- og barnepensjon. Estimatavviket på pensjon utgjorde 25,3 mill. kroner hovedsakelig som følge av at diskonteringsrenten ble redusert fra 4,4 % til 3,5 %. Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 siden verdien av utsatt skattefordel ikke ble innregnet i henhold til regnskapsstandarden IAS 12. Etter tilførsel av konsernbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS i 2. kvartal 2010 fikk selskapet netto utsatt skattegjeld med 10,8 mill. kroner. Skattekostnaden i 1. halvår utgjorde 17,8 mill. kroner slik at netto utsatt skattegjeld per 30. juni 2010 ble 28,6 mill. kroner. SpareBank 1 Livsforsikring AS har inngått avtale med Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon på cirka 4 mrd. kroner. Konverteringen av YTP-porteføljen til Gabler Wassum AS ble sluttført i løpet av 1. kvartal Gabler Pensjonsforsikring AS har en opsjon på å kjøpe porteføljen innen utgangen av SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner Forfalt brutto premie 1 171, , , , ,2 Opptjente premier f.e.r ,0 941, , , ,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -764,0-675, , , ,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -171,8-208,7-366,9-402,9-858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/ kostnader -0,5 4,2-0,8 1,4 0,8 Andre tekniske avsetninger 4,6-22,5 34,5-30,3-27,5 Forsikringsresultat 75,3 38,9 22,5 22,8 116,6 Netto finansinntekter -15,0 174,6 82,6 244,2 532,6 Andre kostnader -1,0-2,3-2,0-3,6-5,8 Driftsresultat 59,4 211,2 103,1 263,4 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -15,9-4,1-23,4-8,3-22,2 Resultat før skatt 43,4 207,1 79,7 255,2 621,1 Skattekostnad -12,2-52,7-6,8-66,1-118,1 Resultat etter skatt 31,2 154,4 73,0 189,0 503,0 Resultat før skatt utgjorde 79,7 mill. kroner i 1. halvår, mot 255,2 mill. kroner for samme periode i fjor. I 2. kvartal ble resultat før skatt 43,4 mill. kroner, mot 207,1 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Denne resultatnedgangen skyldes i hovedsak et svakere finansresultat som følge av utfordrende finansmarkeder, samt høyt antall vinterrelaterte skader. Finansinntektene ble 82,6 mill. kroner ved utgangen av 1. halvår. Dette var en reduksjon på 161,6 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finansinntektene i 2. kvartal var -15,0 mill. kroner, en reduksjon på 189,6 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. Svekkelsen skyldes lavere avkastning på omløpsobligasjoner sammenlignet med fjoråret, samt negativ avkastning på aksjeporteføljen. Finansavkastningen utgjorde 1,0% ved utgangen av 1. halvår, mot 3,2 % for samme periode året før. Kapitaldekningen eksklusiv resultat per 30. juni 2010 ble 27,6%, mot 27,9 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en overdekning av ansvarlig kapital på 859 mill. kroner i forhold til myndighetenes minimumskrav. Skadeprosenten for egen regning utgjorde 82,0% per 30.

8 8 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 juni 2010, som var 6,4 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt antall vann- og frostskader som følge av ekstreme vinterforhold sammenlignet med fjoråret. På bruttobasis ble skadeprosenten 84,2% i 1. halvår, mot 78,0% ved utgangen av 1. halvår i fjor. Kostnadsandelen for egen regning utgjorde 18,6 % ved utgangen av 1. halvår, som var 3,1 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes at kostnadsnivået har vært stabilt samtidig som premieinntektene har økt. I tillegg har det vært en nettoresultatføring på totalt 42,0 mill. kroner som følge av endringer i AFP ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter ektefelleog barnepensjon. Combined ratio for egen regning utgjorde 100,6 % ved utgangen av 1. halvår, som var en økning på 3,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis: Prosent ,6% 1. kv ,9% 2. kv 2009 Skadeprosent 90,9% 3. kv ,6% 4. kv ,6% 1. kv 2010 Kostnadsprosent 92,9% 2. kv 2010 Pliktige resultatdisposisjoner i 1. halvår utgjorde 54,8 mill. kroner, mot 37,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Premieinntekt for egen regning utgjorde 1.972,4 mill. kroner i 1. halvår, som var en økning på 112,1 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts- og privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning på 174,4 mill. kroner, sammenlignet med en økning på 121,0 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. andel av det norske markedet for behandlingsforsikring. Det forventes en solid vekst i personforsikringsmarkedet i årene fremover, spesielt innenfor helse- og behandlingsforsikring. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har gjennom oppkjøpet sikret seg et godt utgangspunkt for vekst i dette markedet. Endelig overtakelse forutsetter at transaksjonen godkjennes av norske og svenske myndigheter. I juni 2010 inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS avtale om kjøp av Unison Forsikring ASA. Unison Forsikring ASA skreddersyr forsikringsordninger for organisasjoner (og deres medlemmer), andre distributører samt private personer og bedrifter i Norge. Oppkjøpet er en del av den strategiske satsingen for å utvikle nye distribusjonskanaler som skal bidra til videre vekst. SpareBank 1 Skadeforsikring AS er en langsiktig eier som vil utvikle Unison Forsikring ASA industrielt, og vil tilføre selskapet tilstrekkelig kapital gjennom en rettet emisjon mot SpareBank 1 Skadeforsikring AS på 150 mill. kroner. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har overtatt 96,2 % av aksjene i Unison Forsikring ASA per 31. juli ODIN FORVALTNING AS Resultat ODIN Forvaltning AS: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner Forvaltningshonorar 79,6 57,0 157,8 103,3 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar - 6,7-13,0 25,9 Sum driftsinntekter 79,6 63,8 157,8 116,3 270,7 Lønnskostnad 24,1 18,5 49,8 37,7 88,1 Avskrivninger 3,7 3,9 7,5 8,0 16,0 Andre driftskostnader 35,8 30,9 70,4 62,6 124,2 Sum driftskostnader 63,6 53,4 127,7 108,4 228,3 Driftsresultat 16,0 10,4 30,1 7,9 42,4 Netto finansinntekter 0,7-0,8 1,0-5,8-0,3 Resultat før skatt 16,7 9,6 31,1 2,2 42,1 Skattekostnad 4,6 0,4 8,5 0,6 13,5 Resultat etter skatt 12,1 9,2 22,6 1,5 28,6 ODIN Forvaltning AS oppnådde i 1. halvår et resultat før skatt på 31,1 mill. kroner, mot 2,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 16,7 mill. kroner, sammenlignet med 9,6 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Resultatøkningen skyldes høyere forvaltningskapital i 1. halvår 2010 i forhold til samme periode i fjor. Forvaltningskapitalen hittil i år var 4,6 mrd. kroner høyere enn per 1. halvår Ved årsskiftet inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS avtale om kjøp av Skandia Lifeline Norge, som har en betydelig Siden årsskiftet har forvaltningskapitalen falt med 1,1 mrd. kroner og den utgjorde 26,9 mrd. kroner per 30. juni 2010.

9 9 Det var en netto innløsning på snaut 300 mill. kroner i aksjefond i 1. halvår, mens det var netto nytegning på drøyt 100 mill. kroner i rentefond i samme periode. Markedsandelen for aksjefond var 11,5 % ved utgangen av juni 2010 sammenlignet med 11,6 % ved årsskiftet. ARGO SECURITIES AS Resultat Argo Securities AS: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner Sum driftsinntekter 24,5 9,6 46,8 15,3 46,3 Andre inntekter 1,1-2,4-0,7 Lønn, bonus og andre personalkostnader -15,1-15,4-30,1-29,3-66,5 Avskrivninger -1,5-1,2-3,2-2,3-9,2 Andre driftskostnader -10,4-5,8-19,6-10,5-27,2 Driftsresultat -1,4-12,7-3,7-26,9-55,9 Netto finansinntekter -0,5 0,8-0,9 2,1 7,0 Resultat før skatt -1,9-11,9-4,6-24,8-48,9 Skattekostnad 0,5 3,3 1,3 6,9 13,5 Resultat -1,4-8,6-3,3-17,9-35,4 SpareBank 1 Gruppen eier 76,5% av Argo Securities AS, som ble etablert i oktober Resultatet i 1. halvår var -4,6 mill. kroner, som var en resultatfremgang på 20,2 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår Resultat før skatt i 2. kvartal ble på -1,9 mill. kroner, som var en bedring på 10,0 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. Kurtasjeinntekter fra tradisjonell aksjemegling utgjorde 19,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en økning på 8,9 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Fremmedkapitalinntekter ble 8,5 mill. kroner i 1. halvår, som var 5,7 mill. kroner høyere enn i 1. halvår i fjor. Corporate Finance inntekter ble 14,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en økning på 14,5 mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING KONSERN Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner Actor Fordringsforvaltning AS 5,5 9,4 8,7 16,0 25,8 Actor Portefølje AS - -0,4 1,0-0,8-2,1 Actor Verdigjenvinning AS 0,4-0,7 0,2-1,2 SpareBank 1 Factoring AS* 5,3 3,5 3,7 3,5 6,6 Sum resultat produktselskaper før skatt 11,2 12,5 14,1 18,9 29,0 Sum driftskostnader holding -3,0-0,2-4,5-0,2-1,5 Netto finans holding 0, ,2 0,3 Merverdiavskrivninger -1,3-1,3-2,6-2,6-5,3 Resultat før skatt 7,0 11,0 6,9 16,3 22,5 Skattekostnad -2,3-3,4-2,7-5,3-6,7 Resultat 4,7 7,5 4,2 11,0 15,9 *) Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern er et underkonsern av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede innen fordringsforvaltning. Resultat før skatt i konsernet var 6,9 mill. kroner i 1. halvår 2010, mot 16,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 7,0 mill. kroner, sammenlignet med 11,0 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS signerte i juni kjøps- og salgsavtale med Conecto AS. Formålet med kjøpet er å skape en aktør som tar plass blant de tre største selskapene i inkassomarkedet i Norge. Kjøpet vil gi klare markedssynergier da Actor Fordringsforvaltning AS, Actor Portefølje AS, Actor Verdigjenning AS og Conecto AS har utfyllende og komplementære produkter og tjenester. Overtakelse av selskapet er planlagt i september og Actorselskapene og Conecto AS vil bli slått sammen til ett integrert selskap innen 1. januar Argo Securities AS er et meglerhus i vekst og tar markedsandeler på flere områder. På Oslo Børs meglerstatistikk lå Argo Securities AS på 14. plass ved utgangen av 1. halvår 2010, som var opp fra 26. plass ved årsskiftet. Actor Fordringsforvaltning AS Actor Fordringsforvaltning AS driver innen inkassovirksomhet og formidler tjenester innenfor fordringsforvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk rådgivning. Resultat før skatt hittil i år ble 8,7 mill. kroner, mot 16,0 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal ble 5,5 mill. kroner, sammenlignet med 9,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i resultat før skatt skyldes i hovedsak redusert omsetning som følge av reduserte salærsatser, lavere tilfang på nye saker, samt at deler av overvåksporteføljen er solgt. I tillegg er det høyere lønnskostnader som følge av økning i antall ansatte fra 44 til 56.

10 10 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Actor Portefølje AS Actor Portefølje AS driver med oppkjøp og innfordring av porteføljer av pengekrav og refinansiering av misligholdte pengekrav. Resultatet før skatt i 1. halvår var 1,0 mill. kroner, mot -0,8 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Inntektsstrømmen har vært stabil og noe økende. Selskapet hadde per 30. juni 2010 et samlet porteføljevolum på 470 mill. kroner til forvaltning. Actor Verdigjenvinning AS Actor Verdigjenvinning AS driver med innfordring av pengekrav og inkasso. Resultat før skatt i 1. halvår 2010 var 0,7 mill. kroner, som var en økning på 0,5 mill. kroner fra 1. halvår Resultat før skatt i 2. kvartal var 0,4 mill. kroner, mot null for 2. kvartal i fjor. SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Factoring AS er et finansieringsselskap innen områdene factoring og garantistillelse. Resultat før skatt ble regnskapsført i SpareBank 1 Gruppen fra og med 2. kvartal 2009, som var tidspunktet for innvilget konsesjon. Resultat før skatt i 1. halvår 2010 var 3,7 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal ble 5,3 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. I forbindelse med et konkursengasjement var det per 1. kvartal 2010 avsatt for påregnelig tap med 5,0 mill. kroner. Klientomsetning per 1. halvår var 19,2% høyere enn på samme tidspunkt i fjor. sammenlignet med 3,9 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i resultatet skyldtes økte kostnader i forbindelse med en betydelig satsing på LOfavør i SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene i morselskapet ble i 1. halvår 31,9 mill. kroner, mot 25,4 mill. kroner i samme periode i fjor. Driftskostnadene i 2. kvartal ble 11,9 mill. kroner, sammenlignet med 12,1 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Kostnadsøkningen i 1. halvår skyldes blant annet økte systemkostnader, engangskostnader knyttet til konsulenttjenester vedrørende det pågående lønnsomhetsprosjektet og engangskostnader knyttet til ombygging av SpareBank 1 Gruppens kontorlokaler. Netto finanskostnader utgjorde 16,2 mill. kroner i 1. halvår, mot 24,3 mill. kroner i 1. halvår Dette var en forbedring på 8,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Forbedringen i finanskostnader skyldes blant annet et lavere rentenivå i 1. halvår 2010 enn i 1. halvår RISIKOFORHOLD En omfattende gjennomgang av de risikoer som SpareBank 1 Gruppen står ovenfor er gjengitt i selskapets årsberetning for 2009, årsregnskapets note 3 om finansiell risikostyring, samt den særskilt utarbeidede Pilar 3-rapporten («Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften»). SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS Resultat SpareBank 1 Gruppen Medlemskort AS: 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner Driftsrinntekter 16,5 14,3 31,4 29,1 59,4 Lønnskostnad 0,9 1,6 2,7 3,2 7,0 Annen driftskostnad 12,6 9,0 22,4 16,3 41,2 Driftsresultat 3,0 3,7 6,2 9,5 11,2 Netto finans 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 Resultat før skatt 3,3 3,9 6,6 10,1 12,1 Skattekostnad 0,9 1,1 1,9 2,8 3,5 Resultat 2,3 2,8 4,8 7,3 8,6 SpareBank 1 Medlemskort AS samarbeider tett med LO og fagforbundene og er driftsleverandør av fordelskonseptet, LOfavør, til medlemmene på vegne av forbundene og LO. Selskapet samarbeider også med de øvrige selskapene i SpareBank 1-alliansen. Resultat før skatt i 1. halvår var 6,6 mill. kroner, mot 10,1 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 3,3 mill. kroner, Resultatutviklingen i SpareBank 1 Gruppen så langt i 2010 er preget av volatile finansmarkeder, spesielt i 2. kvartal, effekter av en vinter med høy frekvens av vann- og frostskader, samt inntektsføring som følge av endring i AFP ordningen og opphøret av barne- og ektefellepensjon. De viktigste risikofaktorene i selskapene er: SpareBank 1 Skadeforsikring AS og spesielt SpareBank 1 Livsforsikring AS har betydelige porteføljer av finansielle eiendeler. Disse gir opphav til prisrisiko som følge av verdiendringer i markedet. Når det gjelder aksjer og renter har det vært høy volatilitet i de seneste perioder, med svakt negativ avkastning på aksjer hittil i år, og svakt positiv avkastning på renter. SpareBank 1 Livsforsikring AS er ved inngangen til 2. halvår godt kapitalisert, med betydelige kursreserver. Selskapet er derfor fortsatt robust til å tåle kursfall på % uten at dette får vesentlig resultatmessige konsekvenser. For

11 11 SpareBank 1 Skadeforsikring AS vil endringer i finansmarkedet i større grad slå direkte ut i resultatet. Som konsekvens av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern har kredittrisiko som andel av den totale risikoeksponering falt fra 9,2% til 1,7 % siden årsskiftet. Markedsrisiko som andel av den totale risikoeksponeringen i SpareBank 1 Gruppen AS har økt som følge av utskillelsen. De relative resultatendringene i SpareBank 1 Gruppen som følge av svingninger i de finansielle markedene har derfor økt i forbindelse med utskillelsen. For en ytterligere beskrivelse av effektene av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern vises det til Pilar 3-rapporten for SpareBank 1 Gruppen. Erverv av nye selskaper innenfor inkassovirksomhet og forsikringsvirksomhet innebærer en implementeringsrisiko i forhold til å få de verdiskapingseffekter som ble lagt til grunn ved oppkjøpet. UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Gjennom oppkjøp inneværende år har SpareBank 1 Gruppen og dens eiere vist både vilje og evne til å satse offensivt, også i en situasjon med turbulente finansmarkeder. SpareBank 1 Gruppen har i løpet av det siste halvannet året totalt sett styrket sin økonomiske situasjon og finansielle handlefrihet. SpareBank 1 Livsforsikring AS er gjennom sin kapitalforvaltningsstrategi godt posisjonert for å utnytte de vekstmuligheter som markedet gir grunnlag for og samtidig gi kundene en konkurransedyktig avkastning. Økt oppmerksomhet rundt pensjon vil antageligvis gi vekst i pensjonssparingen fremover. Selskapets produktbredde kombinert med bankenes distribusjonsnett og markedsposisjon, gir et godt utgangspunkt for økt salg. Forsikringsresultatet i SpareBank 1 Skadeforsikring AS i 1. halvår er preget av høy skadefrekvens som følge av en kald vinter. Det forventes imidlertid et normalisert resultat for resten av året. Finansresultatet i selskapet hittil i år er preget av lavere avkastning på omløpsobligasjoner og aksjer. Selskapet har gjort strategiske grep for å sikre lønnsomhet og vekst fremover. Resultatet i ODIN Forvaltning AS avhenger av utviklingen i forvaltningskapitalen. Selskapet tror på positiv netto nytegning i 2. halvår. Den underliggende driften i SpareBank 1 Gruppens virksomhet forventes bedret gjennom det pågående lønnsomhetsprosjektet Delta. Gjennomføringen av de lønnsomhetsforbedrende tiltakene som er identifisert gjennom Delta prosjektet, vil bidra til å gi selskapet en framtidsrettet og kostnadseffektiv organisasjon. I Spare- Bank 1 Livsforsikring AS vil implementeringen av tiltakene medføre kostnadsbelastninger gjennom 2010, men selskapet vil deretter oppnå et vesentlig forbedret administrasjonsresultat. Implementering av tiltakene i SpareBank 1 Skadeforsikring vil bidra til ytterligere forbedring i selskapets kostnadsprosent, og derigjennom økt lønnsomhet. Finansmarkedene er fortsatt preget av en viss usikkerhet. Imidlertid er det styrets vurdering at SpareBank 1 Gruppen er finansielt godt rustet til å tåle eventuelle svekkelser i kreditt- og aksjemarkedene. Styret mener at utviklingen hittil i år gir grunnlag for et godt resultat i SpareBank 1 Gruppen i REVISJON Regnskapet per 1. halvår er ikke revidert. Selskapet arbeider løpende med vurdering av konsekvensene av og tilpasning til det kommende Solvency II-regelverket. Oslo, 11. august 2010 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS

12 12 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* Mill. kroner Brutto premieinntekter forsikring avgitt reassuranse Netto premieinntekter forsikring Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi Netto inntekter fra finansielle eiendeler 18 - tilgjengelig for salg Netto inntekter fra obligasjoner - - til amortisert kost Netto inntekter fra obligasjoner - - holde-til-forfall Netto inntekter investeringseiendommer Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - Andre inntekter Sum inntekter Forsikringsytelser og erstatninger Reassurandørens andel av erstatninger Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring Avsetning til tilleggsavsetninger Tap på utlån, garantier mv Driftskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført - - etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad Skattekostnad Delårsresultat etter skatt Delårsresultatet tilordnes: - - Kontrollerende interesses andel Ikke kontrollerende interesses andel Resultat per aksje i hele kroner Utvannet resultat per aksje i hele kroner * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern

13 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* Mill. kroner EIENDELER Eiendel ved utsatt skatt Goodwill Andre immaterielle eiendeler Investering i datterselskaper Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap Eiendom, anlegg og utstyr Fordring på reassurandør Fordring på forsikringstaker Andre eiendeler Investeringseiendommer Obligasjoner holdt til forfall Obligasjoner til amortisert kost Verdipapirer tilgjengelig for salg Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner Verdipapirer til virkelig verdi Finansielle derivater Bankinnskudd og kontanter SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Verdireguleringsfond Minoritetsinteresser Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Premie og erstatningsavsetninger - - i skadeforsikring Netto pensjonsforpliktelser Forpliktelse ved utsatt skatt Betalbar skatt Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld vedrørende gjenforsikring Finansielle derivater Andre forpliktelser Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner SUM EGENKAPITAL OG GJELD * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern

14 14 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Erklæring fra styret og administrerende direktør i henhold til verdipapirhandelslovens 5-6 Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av SpareBank 1 Gruppen AS og konsernet SpareBank 1 Gruppens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 11. august 2010 Hans Olav Karde Bjørn Engaas Richard Heiberg STYRETS LEDER Terje Vareberg Finn Haugan Bente N. Halvorsen Knut Bekkevold Venche Johnsen Kirsten Idebøen ADM. DIREKTØR

15 15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet Proforma* Mill. kroner KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Årsresultat etter skatt Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Avskrivninger og nedskrivninger Verdiregulering investeringseiendommer Tap på utlån/garantier Økning fordring på reassurandør Økning av utlån til kunder Reduksjon av utlån til kunder Endring i forsikringstekniske avsetninger Endring i andre tidsavgrensningsposter Økning/(reduksjon) fra innskudd og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Økning av verdipapirer til virkelig verdi og -1 - justering for verdiendring Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi og - - justering for verdiendring Økning av verdipapirer som holdes til forfall Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg Utbetaling av konsernbidrag Tilgang investeringseiendommer Avgang investeringseiendommer Gevinst investeringseiendommer Økning/(reduksjon) av egne eiendom anlegg og utstyr Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Innbetalinger av ny egenkapital Nedsettelse av egenkapital ved uttreden av Bank 1 Oslo konsern Utbetaling av eksternt utbytte Økning/(reduksjon) av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern

16 16 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond Utbytte Fondsobligasjon Fratrukket halvårsresultat Fratrukket estimatavviket ført direkte mot EK Goodwill Andre immaterielle eiendeler Verdiregulering eindommer konsern Minstekrav til reassuranse Investering i andre finansinstitusjoner Sum netto kjernekapital Tilleggskapital Evigvarende lån Tidsbegrenset ansvarlig lån Ikke tellende ansvarlig kapital % av urealisert gevinst på eiendom Investering i andre finansinstitusjoner Sum tillegskapital Sum netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kjernekapitaldekningsgrad 12,7 % 15,0 % Kapitaldekningsgrad 17,8 % 21,0 %

17 17 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital Årsresultat Estimatavvik pensjon Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital per Delårsresultat Estimatavvik pensjon Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital per Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital Årsresultat Estimatavvik pensjon Revaluering eiendom etter IAS Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Avgang minoritetsaksjonær Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo konsern Egenkapital uten Bank 1 Oslo konsern Delårsresultat Estimatavvik pensjon Revaluering eiendom etter IAS Utbetalt utbytte Kapitalforhøyelse Avgang minoritetsaksjonær Korrigeringer tidligere år Andre føringer direkte mot egenkapital Egenkapital

18 18 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 UTVIDET RESULTATREGNSKAP FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Konsernet Proforma Mill. kroner Resultat fra resultatregnskapet Estimatavvik i pensjonsavtalen Revaluering eiendom Justering av forsikringsforpliktelser Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Skatt Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Andel kontrollerende interesse Andel ikke kontrollerende interesse Morselskapet Mill. kroner Resultat fra resultatregnskapet Estimatavvik i pensjonsavtalen Skatt 7 4 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 432 8

19 19 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet per 2. kvartal 2010 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for Konsernets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for Revisjonen av IAS 1 har hatt betydning for regnskapet til SpareBank 1 Gruppen fra 1. januar IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet presenterer alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapitaloppstillingen, og alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres i det utvidede resultatregnskapet. Sammenligningsinformasjon har blitt omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun presentasjonen og har ingen påvirkning på resultat per aksje. PENSJONER Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk levetid, avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner på verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren tas i bruk. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som forsikringskontrakter. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen. De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggsavsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatningsavsetninger og andre tekniske avsetninger. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende forsikringsavtaler. Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skadeforsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres som egenkapital. Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minstekravene utformet av Finanstilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhetsavsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransjegruppe. AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, utlån og fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig for salg. Handelsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i kategoriene utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i tilknytning til transaksjonen. I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendelssiden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi over resultatet Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultatregnskap. FINANSIELLE DERIVATER Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som sikringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i IAS 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap.

20 20 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 SEGMENTINFORMASJON Resultat per fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning- og factoring- Øvrig Konsernvirksomhet virksomhet meglervirksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2009 Sum inntekter 1 ) Nedskrivninger Andel av resultat fra TS Segmentresultat Resultat etter skatt Minoritetens andel av resultat Eiendeler pr. segment Sum forpliktelser ) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. I tallene for er Bank 1 Konsernet tatt ut. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: Diskonteringsrente 3,50 % 4,00 % 4,40 % G-regulering 4,25 % 3,75 % 4,25 % Lønnsregulering 4,50 % 4,00 % 4,50 % Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,50 % 1,50 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 1. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap Utvidet resultatregnskap 9 11 Balanse 12 Egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 3. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer