FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010"

Transkript

1 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

2 INNHOLD 2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP SKJEMA 1B DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART INVESTERINGSREGNSKAP SKJEMA 2A SKJEMA 2B DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART BALANSEREGNSKAP NOTER... 36

4 INNHOLD 4

5 INNHOLD 5 HOVEDOVERSIKTER DRIFT (Note 17) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,60 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,37 Overføringer med krav til motytelse , , , ,85 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,82 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,87 Sosiale utgifter , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,48 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,84 Overføringer , , , ,77 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,11 Sum driftsutgifter , , , ,85 Brutto driftsresultat , , , ,97 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,79 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån 9 290, , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,79 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,52 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,52 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,73 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,24

6 INNHOLD 6 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,99 Bruk av disposisjonsfond , , , ,40 Bruk av bundne fond , , , ,76 Bruk av likviditetsreserve ,82 Sum bruk av avsetninger , , , ,97 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,61 Avsetninger til bundne fond , , , ,60 Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger , , , ,21 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,

7 INNHOLD 7 HOVEDOVERSIKT INVESTERING Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter ,25 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter , , ,25 Utgifter Lønnsutgifter , ,86 Sosiale utgifter , ,84 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,51 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,00 Overføringer , , , ,86 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,00 Fordelte utgifter Sum utgifter , , , ,07 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , , Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond , ,70 Avsetninger til likviditetsreserve ,66 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,36 Finansieringsbehov , , , ,18 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,63 Mottatte avdrag på utlån , , , ,50 Salg av aksjer og andeler ,00 Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,06 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,41 Bruk av bundne fond , , Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering , , , ,60 Udekket/udisponert , ,58

8 INNHOLD 8

9 INNHOLD 9 HOVEDOVERSIKT BALANSE Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler , ,35 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,56 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,46 Utlån , ,33 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,48 Herav: Kortsiktige fordringer , ,62 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,86 SUM EIENDELER , ,83 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,00 Herav: Disposisjonsfond , ,98 Bundne driftsfond , ,94 Ubundne investeringsfond - - Bundne investeringsfond , ,84 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,68 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk ,64 - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i inv.regnskap - - Udekket i inv.regnskap , ,58 Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,50 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,83 Herav: Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,83 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,83

10 INNHOLD 10 Regnskap 2010 Regnskap 2009 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,15 Herav: Ubrukte lånemidler , ,15 Andre memoriakonti - - Motkonto til memoriakontiene , ,15

11 DRIFTSREGNSKAP 11 DRIFTSREGNSKAP SKJEMA 1A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , ,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,52 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,52 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger , , ,00 Til bundne avsetninger , ,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,99 Bruk av ubundne avsetninger ,00 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger , , , ,01 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,47 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,47 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , SKJEMA 1B Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Regnskap i fjor Til fordeling drift , , , ,47 10 Rådmann , , , ,80 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) , , , ,60 20 Enhet skole , , , ,54 22 Kultur og fritid , , , ,83 23 Bibliotek ,44 30 Enhet for pleie og omsorg , , , ,39 40 Enhet for teknisk område og landbruk , , , ,94 50 Kirkeformål , , , ,11 55 Fellesansvar , , , ,26 60 Enhet for barnehage , , , ,07 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern , , , ,01 74 NAV , , ,00 SUM , , , ,47

12 DRIFTSREGNSKAP 12 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART (Note 9, 10,11,13,14,16) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor H.ans: 10 Rådmann 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,26 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,22 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,83 13 Kjøp av tjenester , ,00 14 Overføringsutgifter , ,70 15 Finansutgift/finanstranser ,25 17 Refusjoner , ,46 Sum: 10 Rådmann , , , ,80 H.ans: 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,53 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,43 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,08 13 Kjøp av tjenester , , , ,42 14 Overføringsutgifter , , , ,21 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 16 Salgsinntekter , , , ,76 17 Refusjoner , , , ,31 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,00 Sum: 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) , , , ,60 H.ans: 20 Enhet skole 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,49 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,53 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,66 13 Kjøp av tjenester , , , ,50 14 Overføringsutgifter , , , ,80 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,68 16 Salgsinntekter , , , ,70 17 Refusjoner , , , ,77 18 Overføringsinntekter , , ,00-19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,65 Sum: 20 Enhet skole , , , ,54 H.ans: 22 Kultur og fritid 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,11 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,80 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,18 13 Kjøp av tjenester , , ,00 14 Overføringsutgifter , , , ,95 15 Finansutgift/finanstranser , Salgsinntekter , , , ,79 17 Refusjoner , , , ,98 18 Overføringsinntekter , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,00 Sum: 22 Kultur og fritid , , , ,27 H.ans: 30 Enhet for pleie og omsorg 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,91 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,84 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,64 13 Kjøp av tjenester , , , ,60 14 Overføringsutgifter , , , ,58 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 16 Salgsinntekter , , , ,17

13 DRIFTSREGNSKAP 13 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor 17 Refusjoner , , , ,98 18 Overføringsinntekter , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,03 Sum: 30 Enhet for pleie og omsorg , , , ,39 H.ans: 40 Enhet for teknisk område og landbruk 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,88 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,64 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,99 13 Kjøp av tjenester , , , ,12 14 Overføringsutgifter , , , ,27 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,46 16 Salgsinntekter , , , ,73 17 Refusjoner , , , ,31 18 Overføringsinntekter , , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,38 Sum: 40 Enhet for teknisk område og landbruk , , , ,91 H.ans: 50 Kirkeformål 11 Kjøp varer/tjenester ,00 14 Overføringsutgifter , , , ,11 17 Refusjoner ,00 Sum: 50 Kirkeformål , , , ,11 H.ans: 55 Fellesansvar 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,00 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,60 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , Kjøp av tjenester , ,00-14 Overføringsutgifter , , , ,80 17 Refusjoner , , , ,66 Sum: 55 Fellesansvar , , , ,26 H.ans: 60 Enhet for barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,65 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,27 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,38 13 Kjøp av tjenester , , , ,10 14 Overføringsutgifter , , , ,76 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,21 16 Salgsinntekter , , , ,75 17 Refusjoner , , , ,39 18 Overføringsinntekter , , , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , ,16 Sum: 60 Enhet for barnehage , , , ,07 H.ans: 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,22 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,91 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,18 13 Kjøp av tjenester , , , ,10 14 Overføringsutgifter , , , ,11 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 16 Salgsinntekter , , , ,64 17 Refusjoner , , , ,34 18 Overføringsinntekter , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,94 Sum: 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern , , , ,60

14 DRIFTSREGNSKAP 14 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor H.ans: 74 NAV 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,01 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,59 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,02 13 Kjøp av tjenester , , , ,00 14 Overføringsutgifter , , , ,48 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 17 Refusjoner , , , ,69 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,00 Sum: 74 NAV , , , ,41 H.ans: 90 Frie inntekter og finans 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,13 18 Overføringsinntekter , , , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,61 95 Finansutgifter/finanstranser ,16 99 Finansinntekter/finanstranser ,13 Sum: 90 Frie inntekter og finans , , , ,45 H.ans: 95 Utlån/egenkapitalinnskudd 15 Finansutgift/finanstranser ,00 19 Finansinntekter/finanstranser ,00 Sum: 95 Utlån/egenkapitalinnskudd ,00

15 INVESTERINGSREGNSKAP 15 INVESTERINGSREGNSKAP SKJEMA 2A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,07 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , , ,36 Årets finansieringsbehov , , , ,43 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,63 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,50 Andre inntekter ,25 Sum ekstern finansiering , , , ,38 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , ,47 Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert , ,58

16 INVESTERINGSREGNSKAP 16 SKJEMA 2B Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap i fjor Til investeringer i anleggsm (skjema 2a) , , , , IKT-investering VR , , , , Avløpsinvestering - ramm , , , Ombygging garderober sko , , Fargeortofotografering , , Gang/ sykkelvei Alstad , , Friområde Hernesøra , , Fremtidsretta skole , , , Ny avløpsledning PPT , Ombygging NAV , Grunnerverv Frostatingst , Innkjøp kommunal bil , , , Kjøp av grunn Varteig In , , Kvitsandvika badeplass, , , Borglia barnehage , , Utvidelse av slamavskill 1 082, , Skogbrynet boligfelt , Avløp Lillevik , Driftsovervåking kloakk , Sentrumsutvikling grunne , Avløp Kvitsandvika badep 6 366, Tiltakspakken , , , Enovaprosjektet , , Småland Kai - Tilrettele , Pumpestasjon Moksnesåsen , Frosta skole - svømmebas , , , , Trafo Frosta skole , Avløp - Granheim , Forlengelse avløp Vartei , Nytt pumpeutstyr Kvamme , Investeringstilskudd kir , , , Bredbåndsutbygging , , ,00 - Integrering VR - domene ,50 Innkjøp nettverksutstyr ,00 Kommunale veger ,63 Veg og gatelys ,00 Trafikksikkerhetstiltak ,48 Kommunehuset - Ombygging til NAV ,77 Frosta skole - omlegging ledninger og fiber ,20 Badeplasser, parkering og tilrettelegging ,00 Frostatingssenteret (Logtun østre) ,86

17 INVESTERINGSREGNSKAP 17 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART (Note 8) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Ans IKT Pro: 107 IKT Værnesregionen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 107 IKT Værnesregionen Pro: 112 Integrering VR - domene 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 112 Integrering VR - domene Pro: 113 Innkjøp nettverksutstyr 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 113 Innkjøp nettverksutstyr Sum: 1110 IKT Ans Diverse miljøtiltak Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Sum prosjekt: Uten Sum: 4349 Diverse miljøtiltak Ans Kart og oppmåling Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Kjøp av tjenester Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4410 Kart og oppmåling Ans Kommunale kloakker Pro: 447 Ny avløpsledning PPT 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 447 Ny avløpsledning PPT Pro: 466 Utvidelse av slamavskiller Småland 90 Lønn nyanlegg Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 466 Utvidelse av slamavskiller Småland Pro: 475 Driftsovervåking kloakk 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 475 Driftsovervåking kloakk

18 INVESTERINGSREGNSKAP 18 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Pro: 482 Avløp Kvitsandvika badeplass 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 482 Avløp Kvitsandvika badeplass Pro: 493 Pumpestasjon Moksnesåsen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 493 Pumpestasjon Moksnesåsen Pro: 494 Avløp Holmberget 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 494 Avløp Holmberget Pro: 499 Avløp - Granheim 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 499 Avløp - Granheim Pro: 819 Forlengelse avløp Varteig-Logtun 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 819 Forlengelse avløp Varteig-Logtun Pro: 821 Slamavskiller og utløpsledning Mostad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 821 Slamavskiller og utløpsledning Mostad Sum: 4511 Kommunale kloakker Ans Kommunale veier Pro: 442 Gang-/sykkelvei v/alstad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Sum prosjekt: 442 Gang-/sykkelvei v/alstad Pro: 488 Omlegging av Kv 118 ved Fossli 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 488 Omlegging av Kv 118 ved Fossli Pro: 811 Gang/sykkelvei Alstad-Skaret 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Sum prosjekt: 811 Gang/sykkelvei Alstad-Skaret Sum: 4562 Kommunale veier Ans Veg og gatelys Pro: 489 Veilys strekning Juberg - Alstad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 489 Veilys strekning Juberg - Alstad

19 INVESTERINGSREGNSKAP 19 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Sum: 4564 Veg og gatelys Ans Trafikksikkerhetstiltak Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4566 Trafikksikkerhetstiltak Ans Frosta kommunehus Pro: 449 Kommunehuset - Ombygging til NAV 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 449 Kommunehuset - Ombygging til NAV Sum: 4610 Frosta kommunehus Ans Frosta skole Pro: 427 Nærmiljøanlegg Frosta skole (ballbinge) 97 Refusjoner Sum prosjekt: 427 Nærmiljøanlegg Frosta skole (ballbinge) Pro: 446 Fremtidsretta skole 90 Lønn nyanlegg Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 446 Fremtidsretta skole Pro: 495 Frosta skole - Omlegging fiber og ledninger 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 495 Frosta skole - Omlegging fiber og ledninger Pro: 496 Frosta skole - Svømmebasseng tekn.rom 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 496 Frosta skole - Svømmebasseng tekn.rom Pro: 820 Trafo Frosta skole 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 820 Trafo Frosta skole Sum: 4620 Frosta skole

20 INVESTERINGSREGNSKAP 20 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Ans Borglia barnehage Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4630 Borglia barnehage Ans Frostating-senter Pro: 452 Flytting av museumsbygning 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 452 Flytting av museumsbygning Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4666 Frostating-senter Ans Skaret industriområde Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4670 Skaret industriområde Ans Friluftsliv Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Sum prosjekt: Uten Sum: 4800 Friluftsliv Ans Badeplasser Pro: 462 Kvitsandvika badeplass, parkering og tilrettelegging 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 462 Kvitsandvika badeplass, parkering og tilrettelegging Sum: 4801 Badeplasser Ans Tiltakspakken 2009 Pro: 800 Kommunevei Kjeldsåsen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 800 Kommunevei Kjeldsåsen

21 INVESTERINGSREGNSKAP 21 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Pro: 801 Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 801 Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio Pro: 802 Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke 90 Lønn nyanlegg Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 802 Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke Pro: 804 Kommunehus - nødstr.aggregat 90 Lønn nyanlegg Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 804 Kommunehus - nødstr.aggregat Pro: 805 Frosta skole - tilpasning garderobe 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 805 Frosta skole - tilpasning garderobe Sum: 4850 Tiltakspakken Ans Enova prosjektet Pro: 812 EOS-anlegg 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 812 EOS-anlegg Pro: 813 Autom. for tidsstyring vannbåren varme 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 813 Autom. for tidsstyring vannbåren varme Pro: 814 Enova-tiltak - tunet 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 814 Enova-tiltak - tunet Pro: 815 Enova-tiltak - kommunehuset 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 815 Enova-tiltak - kommunehuset Pro: 816 Enova-tiltak - Frosta skole 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 816 Enova-tiltak - Frosta skole

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2011

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2011 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2011 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 8 DRIFTSREGNSKAP... 10 SKJEMA 1A... 10 SKJEMA 1B...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2013

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2013 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2013 2 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER... 5 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 8 DRIFTSREGNSKAP... 10 SKJEMA 1A... 10 SKJEMA

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2014

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2014 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2014 2 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER... 5 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 8 DRIFTSREGNSKAP... 10 SKJEMA 1A... 10 SKJEMA

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2009

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2009 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2009 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD 3 HOVEDOVERSIKTER HOVEDOVERSIKT DRIFT (NOTE 18) 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING 6 HOVEDOVERSIKT BALANSE 7 DRIFTSREGNSKAP 9 SKJEMA 1A 9 SKJEMA

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2014 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse... 6 Oversikt endring

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer