FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010"

Transkript

1 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

2 INNHOLD 2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP SKJEMA 1B DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART INVESTERINGSREGNSKAP SKJEMA 2A SKJEMA 2B DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART BALANSEREGNSKAP NOTER... 36

4 INNHOLD 4

5 INNHOLD 5 HOVEDOVERSIKTER DRIFT (Note 17) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,60 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,37 Overføringer med krav til motytelse , , , ,85 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,82 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,87 Sosiale utgifter , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,48 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,84 Overføringer , , , ,77 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,11 Sum driftsutgifter , , , ,85 Brutto driftsresultat , , , ,97 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,79 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån 9 290, , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,79 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,52 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,52 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,73 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,24

6 INNHOLD 6 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,99 Bruk av disposisjonsfond , , , ,40 Bruk av bundne fond , , , ,76 Bruk av likviditetsreserve ,82 Sum bruk av avsetninger , , , ,97 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,61 Avsetninger til bundne fond , , , ,60 Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger , , , ,21 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,

7 INNHOLD 7 HOVEDOVERSIKT INVESTERING Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter ,25 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter , , ,25 Utgifter Lønnsutgifter , ,86 Sosiale utgifter , ,84 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,51 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,00 Overføringer , , , ,86 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,00 Fordelte utgifter Sum utgifter , , , ,07 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , , Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond , ,70 Avsetninger til likviditetsreserve ,66 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,36 Finansieringsbehov , , , ,18 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,63 Mottatte avdrag på utlån , , , ,50 Salg av aksjer og andeler ,00 Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,06 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,41 Bruk av bundne fond , , Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering , , , ,60 Udekket/udisponert , ,58

8 INNHOLD 8

9 INNHOLD 9 HOVEDOVERSIKT BALANSE Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler , ,35 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,56 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,46 Utlån , ,33 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,48 Herav: Kortsiktige fordringer , ,62 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,86 SUM EIENDELER , ,83 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,00 Herav: Disposisjonsfond , ,98 Bundne driftsfond , ,94 Ubundne investeringsfond - - Bundne investeringsfond , ,84 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,68 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk ,64 - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i inv.regnskap - - Udekket i inv.regnskap , ,58 Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,50 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,83 Herav: Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,83 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,83

10 INNHOLD 10 Regnskap 2010 Regnskap 2009 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,15 Herav: Ubrukte lånemidler , ,15 Andre memoriakonti - - Motkonto til memoriakontiene , ,15

11 DRIFTSREGNSKAP 11 DRIFTSREGNSKAP SKJEMA 1A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , ,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,52 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,52 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger , , ,00 Til bundne avsetninger , ,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,99 Bruk av ubundne avsetninger ,00 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger , , , ,01 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,47 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,47 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , SKJEMA 1B Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Regnskap i fjor Til fordeling drift , , , ,47 10 Rådmann , , , ,80 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) , , , ,60 20 Enhet skole , , , ,54 22 Kultur og fritid , , , ,83 23 Bibliotek ,44 30 Enhet for pleie og omsorg , , , ,39 40 Enhet for teknisk område og landbruk , , , ,94 50 Kirkeformål , , , ,11 55 Fellesansvar , , , ,26 60 Enhet for barnehage , , , ,07 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern , , , ,01 74 NAV , , ,00 SUM , , , ,47

12 DRIFTSREGNSKAP 12 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART (Note 9, 10,11,13,14,16) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor H.ans: 10 Rådmann 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,26 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,22 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,83 13 Kjøp av tjenester , ,00 14 Overføringsutgifter , ,70 15 Finansutgift/finanstranser ,25 17 Refusjoner , ,46 Sum: 10 Rådmann , , , ,80 H.ans: 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,53 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,43 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,08 13 Kjøp av tjenester , , , ,42 14 Overføringsutgifter , , , ,21 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 16 Salgsinntekter , , , ,76 17 Refusjoner , , , ,31 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,00 Sum: 11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) , , , ,60 H.ans: 20 Enhet skole 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,49 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,53 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,66 13 Kjøp av tjenester , , , ,50 14 Overføringsutgifter , , , ,80 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,68 16 Salgsinntekter , , , ,70 17 Refusjoner , , , ,77 18 Overføringsinntekter , , ,00-19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,65 Sum: 20 Enhet skole , , , ,54 H.ans: 22 Kultur og fritid 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,11 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,80 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,18 13 Kjøp av tjenester , , ,00 14 Overføringsutgifter , , , ,95 15 Finansutgift/finanstranser , Salgsinntekter , , , ,79 17 Refusjoner , , , ,98 18 Overføringsinntekter , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,00 Sum: 22 Kultur og fritid , , , ,27 H.ans: 30 Enhet for pleie og omsorg 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,91 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,84 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,64 13 Kjøp av tjenester , , , ,60 14 Overføringsutgifter , , , ,58 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 16 Salgsinntekter , , , ,17

13 DRIFTSREGNSKAP 13 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor 17 Refusjoner , , , ,98 18 Overføringsinntekter , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,03 Sum: 30 Enhet for pleie og omsorg , , , ,39 H.ans: 40 Enhet for teknisk område og landbruk 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,88 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,64 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,99 13 Kjøp av tjenester , , , ,12 14 Overføringsutgifter , , , ,27 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,46 16 Salgsinntekter , , , ,73 17 Refusjoner , , , ,31 18 Overføringsinntekter , , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,38 Sum: 40 Enhet for teknisk område og landbruk , , , ,91 H.ans: 50 Kirkeformål 11 Kjøp varer/tjenester ,00 14 Overføringsutgifter , , , ,11 17 Refusjoner ,00 Sum: 50 Kirkeformål , , , ,11 H.ans: 55 Fellesansvar 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,00 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,60 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , Kjøp av tjenester , ,00-14 Overføringsutgifter , , , ,80 17 Refusjoner , , , ,66 Sum: 55 Fellesansvar , , , ,26 H.ans: 60 Enhet for barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,65 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,27 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,38 13 Kjøp av tjenester , , , ,10 14 Overføringsutgifter , , , ,76 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,21 16 Salgsinntekter , , , ,75 17 Refusjoner , , , ,39 18 Overføringsinntekter , , , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , ,16 Sum: 60 Enhet for barnehage , , , ,07 H.ans: 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,22 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,91 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,18 13 Kjøp av tjenester , , , ,10 14 Overføringsutgifter , , , ,11 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 16 Salgsinntekter , , , ,64 17 Refusjoner , , , ,34 18 Overføringsinntekter , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,94 Sum: 70 Enhet for helse- sosial- og barnevern , , , ,60

14 DRIFTSREGNSKAP 14 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett R. i fjor H.ans: 74 NAV 10 Lønn og sosiale utgifter , , , ,01 11 Kjøp varer/tjenester , , , ,59 12 Inventar/maskiner/vedlikehold , , , ,02 13 Kjøp av tjenester , , , ,00 14 Overføringsutgifter , , , ,48 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,00 17 Refusjoner , , , ,69 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,00 Sum: 74 NAV , , , ,41 H.ans: 90 Frie inntekter og finans 15 Finansutgift/finanstranser , , , ,13 18 Overføringsinntekter , , , ,00 19 Finansinntekter/finanstranser , , , ,61 95 Finansutgifter/finanstranser ,16 99 Finansinntekter/finanstranser ,13 Sum: 90 Frie inntekter og finans , , , ,45 H.ans: 95 Utlån/egenkapitalinnskudd 15 Finansutgift/finanstranser ,00 19 Finansinntekter/finanstranser ,00 Sum: 95 Utlån/egenkapitalinnskudd ,00

15 INVESTERINGSREGNSKAP 15 INVESTERINGSREGNSKAP SKJEMA 2A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,07 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , , ,36 Årets finansieringsbehov , , , ,43 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,63 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,50 Andre inntekter ,25 Sum ekstern finansiering , , , ,38 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , ,47 Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert , ,58

16 INVESTERINGSREGNSKAP 16 SKJEMA 2B Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap i fjor Til investeringer i anleggsm (skjema 2a) , , , , IKT-investering VR , , , , Avløpsinvestering - ramm , , , Ombygging garderober sko , , Fargeortofotografering , , Gang/ sykkelvei Alstad , , Friområde Hernesøra , , Fremtidsretta skole , , , Ny avløpsledning PPT , Ombygging NAV , Grunnerverv Frostatingst , Innkjøp kommunal bil , , , Kjøp av grunn Varteig In , , Kvitsandvika badeplass, , , Borglia barnehage , , Utvidelse av slamavskill 1 082, , Skogbrynet boligfelt , Avløp Lillevik , Driftsovervåking kloakk , Sentrumsutvikling grunne , Avløp Kvitsandvika badep 6 366, Tiltakspakken , , , Enovaprosjektet , , Småland Kai - Tilrettele , Pumpestasjon Moksnesåsen , Frosta skole - svømmebas , , , , Trafo Frosta skole , Avløp - Granheim , Forlengelse avløp Vartei , Nytt pumpeutstyr Kvamme , Investeringstilskudd kir , , , Bredbåndsutbygging , , ,00 - Integrering VR - domene ,50 Innkjøp nettverksutstyr ,00 Kommunale veger ,63 Veg og gatelys ,00 Trafikksikkerhetstiltak ,48 Kommunehuset - Ombygging til NAV ,77 Frosta skole - omlegging ledninger og fiber ,20 Badeplasser, parkering og tilrettelegging ,00 Frostatingssenteret (Logtun østre) ,86

17 INVESTERINGSREGNSKAP 17 DETALJERT OVERSIKT HOVEDANSVAR/HOVEDART (Note 8) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Ans IKT Pro: 107 IKT Værnesregionen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 107 IKT Værnesregionen Pro: 112 Integrering VR - domene 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 112 Integrering VR - domene Pro: 113 Innkjøp nettverksutstyr 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 113 Innkjøp nettverksutstyr Sum: 1110 IKT Ans Diverse miljøtiltak Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Sum prosjekt: Uten Sum: 4349 Diverse miljøtiltak Ans Kart og oppmåling Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Kjøp av tjenester Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4410 Kart og oppmåling Ans Kommunale kloakker Pro: 447 Ny avløpsledning PPT 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 447 Ny avløpsledning PPT Pro: 466 Utvidelse av slamavskiller Småland 90 Lønn nyanlegg Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 466 Utvidelse av slamavskiller Småland Pro: 475 Driftsovervåking kloakk 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 475 Driftsovervåking kloakk

18 INVESTERINGSREGNSKAP 18 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Pro: 482 Avløp Kvitsandvika badeplass 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 482 Avløp Kvitsandvika badeplass Pro: 493 Pumpestasjon Moksnesåsen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 493 Pumpestasjon Moksnesåsen Pro: 494 Avløp Holmberget 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 494 Avløp Holmberget Pro: 499 Avløp - Granheim 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 499 Avløp - Granheim Pro: 819 Forlengelse avløp Varteig-Logtun 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 819 Forlengelse avløp Varteig-Logtun Pro: 821 Slamavskiller og utløpsledning Mostad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 821 Slamavskiller og utløpsledning Mostad Sum: 4511 Kommunale kloakker Ans Kommunale veier Pro: 442 Gang-/sykkelvei v/alstad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Sum prosjekt: 442 Gang-/sykkelvei v/alstad Pro: 488 Omlegging av Kv 118 ved Fossli 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 488 Omlegging av Kv 118 ved Fossli Pro: 811 Gang/sykkelvei Alstad-Skaret 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Sum prosjekt: 811 Gang/sykkelvei Alstad-Skaret Sum: 4562 Kommunale veier Ans Veg og gatelys Pro: 489 Veilys strekning Juberg - Alstad 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 489 Veilys strekning Juberg - Alstad

19 INVESTERINGSREGNSKAP 19 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Sum: 4564 Veg og gatelys Ans Trafikksikkerhetstiltak Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4566 Trafikksikkerhetstiltak Ans Frosta kommunehus Pro: 449 Kommunehuset - Ombygging til NAV 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 449 Kommunehuset - Ombygging til NAV Sum: 4610 Frosta kommunehus Ans Frosta skole Pro: 427 Nærmiljøanlegg Frosta skole (ballbinge) 97 Refusjoner Sum prosjekt: 427 Nærmiljøanlegg Frosta skole (ballbinge) Pro: 446 Fremtidsretta skole 90 Lønn nyanlegg Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 446 Fremtidsretta skole Pro: 495 Frosta skole - Omlegging fiber og ledninger 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 495 Frosta skole - Omlegging fiber og ledninger Pro: 496 Frosta skole - Svømmebasseng tekn.rom 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 496 Frosta skole - Svømmebasseng tekn.rom Pro: 820 Trafo Frosta skole 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 820 Trafo Frosta skole Sum: 4620 Frosta skole

20 INVESTERINGSREGNSKAP 20 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Ans Borglia barnehage Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4630 Borglia barnehage Ans Frostating-senter Pro: 452 Flytting av museumsbygning 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 452 Flytting av museumsbygning Pro: Uten 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4666 Frostating-senter Ans Skaret industriområde Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser Sum prosjekt: Uten Sum: 4670 Skaret industriområde Ans Friluftsliv Pro: Uten 95 Finansutgifter/finanstranser Refusjoner Sum prosjekt: Uten Sum: 4800 Friluftsliv Ans Badeplasser Pro: 462 Kvitsandvika badeplass, parkering og tilrettelegging 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 462 Kvitsandvika badeplass, parkering og tilrettelegging Sum: 4801 Badeplasser Ans Tiltakspakken 2009 Pro: 800 Kommunevei Kjeldsåsen 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 800 Kommunevei Kjeldsåsen

21 INVESTERINGSREGNSKAP 21 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Pro: 801 Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 801 Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio Pro: 802 Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke 90 Lønn nyanlegg Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 802 Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke Pro: 804 Kommunehus - nødstr.aggregat 90 Lønn nyanlegg Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 804 Kommunehus - nødstr.aggregat Pro: 805 Frosta skole - tilpasning garderobe 91 Kjøp varer/tjenester - investering Inventar/maskiner/vedlikehold Overføringsutgifter Refusjoner Finansinntekter/finanstranser Sum prosjekt: 805 Frosta skole - tilpasning garderobe Sum: 4850 Tiltakspakken Ans Enova prosjektet Pro: 812 EOS-anlegg 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 812 EOS-anlegg Pro: 813 Autom. for tidsstyring vannbåren varme 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 813 Autom. for tidsstyring vannbåren varme Pro: 814 Enova-tiltak - tunet 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 814 Enova-tiltak - tunet Pro: 815 Enova-tiltak - kommunehuset 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 815 Enova-tiltak - kommunehuset Pro: 816 Enova-tiltak - Frosta skole 92 Inventar/maskiner/vedlikehold Refusjoner Sum prosjekt: 816 Enova-tiltak - Frosta skole

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer