Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012."

Transkript

1

2 Forord Forord For å kunne gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves det god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom disse. Boken omhandler de viktigste bestemmelsene innenfor disse regelsettene og gir en praktisk veiledning i gjennomføring av fusjon og fisjon. Formålet med boken er først og fremst å gi en praktisk veiledning i gjennomføring av fusjon og fisjon. Fremstillingen har imidlertid på enkelte områder krevet en mer teoretisk tilnærming. I tillegg til en fremstilling av den praktiske fremgangsmåten, har vi derfor valgt å behandle en del sentrale temaer dypere. Målgruppen for boken er revisorer, advokater, regnskapsførere, beslutningstakere og andre som ønsker å lære mer om fagfeltene og få innsikt i praksis på området. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober Forfatterne er advokat Torill Hasle Aamelfot, advokat Stig Ingve Bjørken, statsautorisert revisor Sylvi Bjørnslett, statsautorisert revisor Kirsten Lucie Jacobsen, advokat Odd Erik Johansen og statsautorisert revisor Gunlaug Nordheim Wilter alle fra Deloitte. En spesiell takk går til tidligere medarbeider i Deloitte, advokat Vegard Sivertsen. Vegard gjorde hovedjobben med den selskapsrettslige fremstillingen før sin fratreden. Det faglige innholdet står imidlertid for forfatternes regning. Vi skylder å gjøre oppmerksom på at kildehenvisningene og noteapparatet i boken bærer preg av ønsket om å holde på bokens art som en praktisk veiledning. Det er derfor et betydelig tilfang av litteratur innenfor skatteretten, regnskapsretten og selskapsretten det kunne vært henvist til, men som er utelatt. Forfatterne Oslo, november

3 Innholdsfortegnelse Forord... 5 Forkortelser Innledning Avgrensning mot firkantfusjoner og firkantfisjoner Avgrensning mot grenseoverskridende fusjoner eller fisjoner Fusjon og fisjon Hva er en fusjon? Virkeområdet for fusjon etter aksjeloven Fordelene ved fusjon som transaksjonsform Fusjon er en total innmatovertakelse Partene i en fusjon Det overdragende selskapet Hovedtyper av fusjon Alminnelig opptaksfusjon Omvendt mor-datterfusjon Fusjon ved nystiftelse Trekantfusjon (konsernfusjon) Vederlagsfri fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Fusjon over landegrensene Hva er en fisjon? Virkeområdet for fisjon etter aksjeloven og allmennaksjeloven Begrensninger i fisjon som transaksjonsmetode Formuerettslig kontinuitet ved overføring av rettigheter og forpliktelser Hovedtyper av fisjon Jevndelingsfisjon og skjevdelingsfisjon Fisjonsfusjon Oppløsningsfisjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Fisjon ved nystiftelse Oppstrømsfisjon Fisjon over landegrensene Forslag om forenkling og modernisering av aksjelovene Skatteregler for fusjon og fisjon Skattepliktig eller skattefri transaksjon Skatteplikt er hovedregelen etter sktl første ledd Skattefri fusjon eller fisjon er bokens tema Vilkår for skattefri fusjon og fisjon Lovlighetskravet Likeartede selskaper Skattemessig kontinuitet Eier- og verdikontinuitet på aksjonærnivå Kontinuitet på kostpris og innbetalt kapital Kontinuitet på selskapsnivå

4 3.3 Eier- og verdikontinuitet fordeling av aksjekapital Hovedprinsipper for fordeling av aksjekapital Fordeling av overkursfondet Særskilt om fisjon og fordeling av aksjekapital Skattemessig krav til verdivurdering Tilfeller der verdivurdering kan unnlates Hva skal inngå i beregning av bytteforholdet/virkelige verdier? Prosess knyttet til fastsettelse av bytteforholdet Tidspunktet for fastsettelse av bytteforholdet/verdimålingstidspunktet Tolkingsalternativer for verdimålingstidspunkt Verdiendring mellom verdimålingstidspunktet og generalforsamlingen Verdiendring mellom generalforsamlingstidspunktet og ikrafttredelsen Fordeling av skattemessige verdier på aksjer Inngangsverdi mv Fordeling av inngangsverdi/kostpris på aksjene Fastsettelse av inngangsverdi Avgrensning mot skatteposisjonen «innbetalt kapital» Omfordeling av inngangsverdi mv FIFU-prinsippet («først inn først ut») Skattemessig innbetalt kapital Fordelingen av skattemessig innbetalt kapital på aksjene Fastsettelse av skattemessig innbetalt kapital Omfordeling av skatteposisjonen «innbetalt kapital» Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital Fordeling av skatteposisjoner Fusjoner Skatteposisjoner knyttet til eiendeler og gjeld Skatteposisjoner ikke tilknyttet eiendeler og gjeld Fisjoner Skatteposisjoner knyttet til eiendeler og gjeld Skatteposisjoner ikke tilknyttet eiendeler og gjeld Transaksjonskostnader Tilordning av transaksjonskostnadene Fradragsrett for transaksjonskostnader Tilleggsvederlag Brudd på vilkår for skatterettslig fusjon og fisjon Adgang til retting Gjennomskjæring av fusjon og fisjon Lovfestet gjennomskjæring Den ulovfestede omgåelsesnormen Fusjonsprosessen Planlegging De ulike fasene i en fusjon Tidsbruk og kostnader Skattemessige og regnskapsmessige forhold Fremforhandling av fusjonsplanen

5 4.3 Fastsettelse av fusjonsvederlaget Bytteforhold og kapitalendringer Må aksjevederlaget være hele aksjer? Kan aksjevederlaget være økning av pålydende? Bruk av egne aksjer som aksjevederlag Behov for forutgående tilretteleggelse Tilleggsvederlag Verdsettelse Bytteforholdet må baseres på virkelig verdi Virkelig verdi og verdsettelse Hva er virkelig verdi? I noen tilfeller ikke nødvendig å verdsette overtakende selskap Omtale av virkelig verdi i fusjonsdokumentene Omtale av aksjeinnskuddet i fusjonsdokumentene Dokumentasjon av verdsettelsen Verdimålingstidspunkt Skatterettslig utgangspunkt selskapsrettslig virkning av BFU 18/ Selskapsrettslig utgangspunkt aktuelle måletidspunkter og parametre Sammenhengen mellom åpningsbalanse og redegjørelse Hva er dagen for åpningsbalansen? Datering av åpningsbalansen tidligste tidspunkt Datering av åpningsbalansen seneste tidspunkt Justering av fusjonsvederlaget flytende eller fast bytteforhold? Loven hindrer flytende bytteforhold Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Lovens utgangspunkt om verdifall på tingsinnskuddet Unntak for vesentlige verdifall? Verdifall på ulike stadier Verdifall fra åpningsbalansedagen til styrebehandling av fusjonsplanen Verdifall fra styrebehandling til generalforsamlingsbehandling Verdifall fra generalforsamlingsdato til ikrafttredelsesmelding Verdifall etter ikrafttredelse av fusjonen Oppsummering Ansvar for revisor i forbindelse med verdiendringer? Utbytte og konsernbidrag under fusjonen Angivelse av regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt i fusjonsplanen Motstrid mellom aksjeloven 13-6 første ledd nr. 2 og regnskapsreglene? Tidspunkt for overtakelse av forvaltningen Avklare behov for mellombalanse Utkast til åpningsbalanse Formål med utkast til åpningsbalanse Rammeverket for utkastet til åpningsbalanse Sammenhengen med redegjørelsen Dato for utkast til åpningsbalanse Tilleggsopplysninger Omvendt oppkjøp Praktisk utarbeidelse av utkast til åpningsbalanse Ansvar for utarbeidelse av utkast til åpningsbalanse og undertegning Revisors uttalelse til utkast til åpningsbalanse

6 4.13 Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fusjonsplanen Minstekrav til fusjonsplanens innhold Forslag til kapitalforhøyelse eller stiftelsesdokument Vedlegg til fusjonsplanen Redegjørelse for fusjonsplanen Formålet med redegjørelsen Hvem skal utarbeide redegjørelsen? Innholdet i redegjørelsen Revisors arbeid med uttalelse om redegjørelse for fusjonsplanen Forenklet redegjørelse Styrets rapport om fusjonen Betydningen av mangler ved fusjonsplanen, redegjørelsen og rapporten Beslutningsprosessen Styrebehandling Fusjonsdokumenter til aksjonærene Fusjoner som reguleres av aksjeloven Fusjoner som reguleres av allmennaksjeloven Forhåndsmelding av fusjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling Registrering, kreditorfrist og ikrafttredelse Rapportering Aksjonærregisteroppgaver Ligningspapirer for selskapet Ligningspapirer for aksjonærene Utarbeidelse av årsregnskap Bokføring Oppbevaringsplikt for overdragende selskap ved fusjon og fisjon Bokføringsplikt når opphører den? Regnskapsføring av opptaksfusjon Transaksjon eller kontinuitet Regnskapslovens hovedregel God regnskapsskikk for små foretak IFRS og forenklet IFRS Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regnskapsføring av opptaksfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Identifikasjon av regnskapsmessig overtakende part Identifikasjon av oppkjøpstidspunkt Måling av anskaffelseskost Tilordning av anskaffelseskost Generelle retningslinjer for estimering av virkelig verdi Regnskapsføring av goodwill eller negativ goodwill Måling og regnskapsføring av kapitalforhøyelsen Foreløpig fastsettelse av verdier ved førstegangsinnregning Etterfølgende måling Om internt aksjeeie før fusjonen

7 5.4 Regnskapsføring etter IFRS og forenklet IFRS Virkeområde Sammenslåing av foretak under samme kontroll Virksomhet eller enkelteiendeler Oppkjøpsmetoden etter IFRS og forenklet IFRS Identifikasjon av overtakende part Identifikasjon av oppkjøpstidspunktet Måling og tilordning av anskaffelseskost Goodwill Måleperiode Fusjon av enkelteiendeler etter IFRS Regnskapsføring av fusjon for små foretak Om adgangen til å bruke forenklingsregelen Prinsippanvendelse Regnskapsføring av fusjon etter forenklingsregelen for små foretak Ikke regnskapsmessig transaksjon regnskapsføring etter regnskapsloven og NRS 9 Fusjon (kontinuitetsmetoden) Innledning Metodeanvendelse Hva er kontinuitet? Konsernkontinuitet eller selskapskontinuitet Tidspunkt for regnskapsføring Konsernkontinuitet hvilke konsernverdier? Underkonsern Ikke utarbeidet konsernregnskap Holdingselskap fusjoneres inn i morselskap Vertikal fusjon mellom morselskap og deleid datterselskap Overtakende er datterselskap (omvendt mor-datterfusjon) Selskapskontinuitet Egenkapitalføringen ved fusjonen Horisontal fusjon Bakgrunnen for videreføring av egenkapitalens sammensetning ved regnskapsføring til kontinuitet Negativ kontinuitetsdifferanse Vertikal fusjon Fusjonsutgifter og emisjonsutgifter Eksempler på regnskapsføring av opptaksfusjon som ikke er transaksjon Positiv kontinuitetsdifferanse Negativ kontinuitetsdifferanse Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap Vertikal fusjon med vederlag fusjon med deleid datterselskap Under samme kontroll regnskapsføring etter IFRS og forenklet IFRS Andre problemstillinger ved opptaksfusjon Overdragende selskap eier aksjer i overtakende selskap før fusjon Når fusjonen regnskapsføres som transaksjon Når fusjonen regnskapsføres til kontinuitet Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap før fusjon Eksempel på transaksjon der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende selskap (som ikke er datterselskap) Eksempel på fusjon til kontinuitet med vederlag der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende selskap (som ikke er datterselskap)

8 5.8.3 Omvendt oppkjøp Eksempel på omvendt oppkjøp Noteopplysninger Når fusjonen regnskapsføres som transaksjon Når fusjonen regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Fusjon av små foretak Sammenligningstall og proforma informasjon Når fusjonen regnskapsføres som transaksjon Når fusjonen regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Fusjon av små foretak Andre fusjonsformer selskapsrett, regnskap og skatt Fusjon ved nystiftelse Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling Trekantfusjon (konsernfusjon) Fusjonsmodellen Hvilket selskap i en konsernstruktur kan anses som morselskap? Fusjonsvederlaget Utstedelse av vederlag fra flere selskaper Beslutningsprosessen Selskapsrettslig gjennomføring av trekantfusjon Regnskapsmessig behandling av trekantfusjon Innledning Utsatt skatt knyttet til fusjonsfordring Eksempler på konsernfusjon Egenkapitalføringer ved fusjonen Skatterettslige forhold trekantfusjons- og trekantfisjonsfordring Vederlagsfri mor-datterfusjon Fusjonsmodellen Saksbehandlingen for fusjoner regulert av aksjeloven Saksbehandlingen for fusjoner regulert av allmennaksjeloven Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri mor-datterfusjon Eksempel på fusjon med heleid datterselskap uten vederlag Fusjon av holdingselskap inn i morselskap Skatterettslige forhold ved vederlagsfri mor-datterfusjon Omvendt mor-datterfusjon Fusjonsmodellen Vederlagsutstedelsen Kapitalforhøyelse og utdeling av egne aksjer Aksjevederlag utelukkende i form av egne aksjer Negativt egenkapitalinnskudd fra mor Morselskapet har negativ virkelig verdi Morselskapet har positiv virkelig verdi, men negativ balanseført egenkapital Morselskapet har positiv virkelig verdi og balanseført egenkapital, men negativ balanseført egenkapital når aksjene i datterselskapet holdes utenfor Regnskapsmessig behandling av omvendt mor-datterfusjon Skatterettslige forhold ved omvendt mor-datterfusjon

9 6.5 Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Selskapskontinuitet Eksempel på fusjon mellom selskap med samme eier Skatterettslige forhold ved vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Fisjonsprosessen Fisjonsfusjon (overtakende er et eksisterende selskap) De ulike fasene i en fisjon Fastsettelse av objektet for fisjon Fisjonsobjektet kan være en fordring Fisjonsvederlag og bytteforhold Verdsettelse og verdimåling Unntak fra det selskapsrettslige kravet til verdsettelse Verdimålingstidspunkt og verdiendringer Dekning for gjenværende bundet egenkapital Introduksjon til aksjeloven 12-2 annet ledd Forholdet mellom kapitaluttak ved fisjon og kapitalnedsettelse Hva innebærer «full dekning» for gjenværende bundet kapital? Hva er bundet egenkapital i henhold til 12-2 annet ledd? Målingen av full dekning for bundet kapital skjer etter nedsettelsen Kombinerte og parallelle kapitalnedsettelser Dekning for bundet egenkapital baseres på balansen for siste regnskapsår Kan kapitalnedsettelse besluttes på bakgrunn av åpningsbalanse? Balansemessige verdier er avgjørende Betydningen av negative hendelser etter balansedagen Betydningen av positive hendelser etter balansedagen Kan egenkapitaltransaksjoner etter balansedagen tas i betraktning? Revisorbekreftelse Justering av fisjonsvederlaget Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Avklaring av regnskapsmessig virkningstidspunkt Avklaring av behov for mellombalanse Utkast til åpningsbalanse Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fisjonsplan Minstekrav til fisjonsplanen Ingen overtakelse av forvaltningen Forslag til selskapsrettslige vedtak om kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse Vedlegg til fisjonsplanen Redegjørelse for fisjonsplanen Rapport om fisjonen Beslutningsprosessen for fisjonsfusjon Styrebehandling Utsendelse av fisjonsdokumentene til aksjonærene Forhåndsmelding av fisjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling

10 7.17 Registrering, kreditorfrist og ikrafttredelse av fisjonsfusjon Rapportering Regnskapsføring av fisjon Transaksjon eller kontinuitet Lov og god regnskapsskikk Regnskapsloven NRS(F) Fisjon Ren fisjon etter NRS(F) Fisjon Ren fisjon som er regnskapsmessig transaksjon Ren fisjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Fisjonsfusjon etter NRS(F) Fisjon Fisjonsfusjon og dekomponering Fisjonsfusjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Eksempler fisjonsfusjoner God regnskapsskikk for små foretak Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt NRS(F) Fisjon Ren fisjon Ren fisjon som regnskapsmessig transaksjon Ren fisjon til kontinuitet Fisjonsfusjon Fisjonsfusjon som transaksjon Fisjonsfusjon som kontinuitet Symmetrisk regnskapsføring og måling av egenkapitaluttak og egenkapitalinnskudd Emisjonsutgifter og fisjonsutgifter Dekning for bundet egenkapital i overdragende selskap Fisjonsfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Identifikasjon av regnskapsmessig overtakende selskap Tilordning av anskaffelseskost og regnskapsføring av goodwill Etterfølgende justering av deling Eksempel fisjonsfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Fisjon og IFRS og forenklet IFRS IFRIC 17s virkeområde Regnskapsføring av fisjon innenfor IFRIC 17s virkeområde IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Eksempel utdeling av aksjer i datter Opplysninger Fisjon utenfor IFRIC 17s virkeområde Forenklet IFRS Regnskapsføring av fisjon for små foretak Adgangen til å bruke forenklingsregelen Prinsippanvendelse Regnskapsføring av fisjon etter forenklingsregelen for små foretak Fisjonsfusjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Eksempel fisjonsfusjon som kontinuitet Andre problemstillinger ved fusjonen Overdragende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overtakende selskap Overtakende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overdragende selskap (ikke datterselskap)

11 8.12 Opplysningskrav ved fisjon Regnskapsloven NRS(F) Fisjon NRS 12 Avvikling og avhendelse Fisjon av små foretak Sammenligningstall og proforma informasjon Fisjonen regnskapsføres som transaksjon Fisjonen regnskapsføres som kontinuitet Fisjon av små foretak Andre fisjonsformer selskapsrett, regnskap og skatt Fisjon ved nystiftelse Selskapsrettslige forhold Særregler for visse typer likedelingsfisjoner Regnskapsmessig behandling av ren fisjon Ren fisjon som er transaksjon Eksempel ren fisjon som er regnskapsmessig transaksjon Ren fisjon som er omvendt utskilling Ren fisjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Eksempel ren fisjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Små foretak Oppløsningsfusjon Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling av oppløsningen Ikke krav til dekning for bundet egenkapital i overdragende selskap Identifikasjon av overdragende og overtakende selskap Eksempel regnskapsføring av oppløsningsfisjon som er transaksjon Eksempel regnskapsføring av oppløsningsfisjon som ikke er transaksjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling av trekantfisjon Skatterettslige forhold ved trekantfisjon Oppstrømsfisjon (aksjeloven 14-11b) Selskapsrettslige forhold Saksbehandling og dokumentutarbeidelse Registrering og ikrafttredelse Regnskapsmessig behandling av oppstrømsfisjon Oppstrømsfisjon som oppløsning av selskap med tingsutdeling til aksjonærene Oppstrømsfisjon ut fra generelle prinsipper i fisjonsstandarden dekomponering Oppsummering Skatterettslige forhold ved oppstrømsfisjon Fellesspørsmål ved fisjon Fisjonsfordringer Etablering av fisjonsfordring Tillater aksjeloven etablering av fisjonsfordring? Solidaransvar for selskapene som deltar i en fisjon

12 10 Øvrige rammebetingelser og virkninger Avgiftsmessige virkninger ved fusjoner og fisjoner Justeringsreglene Hva er kapitalvarer? Overdragelse av rett/plikt til justering Utvalgte typetilfeller Utfisjonering av bygg til nytt selskap Fusjon av to selskaper, hvor bygg før fusjonen eies av overtakende selskap (Selskap A) Fusjon av to selskaper, hvor bygg blir fusjonert inn i overtakende selskap (Selskap B) Overføring av eiendom til et datterselskap ved bruk av et hjelpeselskap («drop down») Avtalerettslige forhold Fusjons- eller fisjonsplanen er en avtale Få kilder og uklare løsninger Formstyrt avtaleinngåelse Ingen skam å snu? Flertallskrav ved avblåsning eller endring av fusjon eller fisjon Ugyldig fusjon eller fisjon Misligholdsbeføyelser Kompetansespørsmål og tvangsfullbyrdelse Arbeidsrettslige forhold Hvilke rettigheter overdras? Lønns- og arbeidsvilkår Videreføring av tariffavtaler Videreføring av tjenestepensjon Arbeidstakers reservasjonsrett Informasjons- og drøftelsesplikt Vern mot oppsigelse Hjemmelsskifte for særskilte eiendeler Eiendom Dokumentavgift/tinglysning Rettsvern Overføring av eiendom Praktisk gjennomføring Konsesjon Kjøretøy Varemerker/lisenser/domener/IPR Lisensavtaler Varemerker, designs og patenter Domene Annen IPR Oversikt over eksempler på regnskapsmessig behandling Dokumentoversikt Fusjonstyper dokumentoversikt Fisjonstyper dokumentoversikt Litteraturliste

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon

Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning 23 1.1 Av grens ning mot firkantfusjoner og -fisjoner...24 1.2 Av grens ning mot grenseoverskridende fusjoner eller fisjoner...24 KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon...25 2.1

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (November 2000, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, mars 2004 og november 2006) Sammendrag inndeles i ren fisjon, som innebærer at det opprettes nye selskaper

Detaljer

Omvendt mor-datterfusjon

Omvendt mor-datterfusjon Omvendt mor-datterfusjon Artikkelen belyser de særskilte spørsmålene som kan oppstå ved en omvendt mor-datterfusjon og illustrerer de regnskapsmessige konsekvensene av de ulike løsningene. Vi kommenterer

Detaljer

Fisjoner og fusjoner, en kartlegging av praksis i norske børsnoterte selskaper i perioden 2006-2011.

Fisjoner og fusjoner, en kartlegging av praksis i norske børsnoterte selskaper i perioden 2006-2011. [Tom Vidar Blomkvist, Marita Andreassen] Masteroppgave Fisjoner og fusjoner, en kartlegging av praksis i norske børsnoterte selskaper i perioden 2006-2011. Hand-in date: 1.9.2012 Campus: BI Oslo Examination

Detaljer

REORGANISERING AV FORETAK

REORGANISERING AV FORETAK REORGANISERING AV FORETAK Skattefrie fusjoner og fisjoner Kandidatnr: 309 Veileder: Ole Gjems-Onstad Leveringsfrist: 25. november 2004 Til sammen 17 919 ord 06.12.2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

Negativ egenkapital ved fusjon

Negativ egenkapital ved fusjon Negativ egenkapital ved fusjon I denne artikkelen vil vi søke å klarlegge betydningen av negativ egenkapital ved ulike fusjonsformer og vurdere nærmere om negativ egenkapital er til hinder for å gjennomføre

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Dag 4 Aksjeskatterett Jus5980 skatterett høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Fusjon og fisjon Ulike fusjons-/fisjonsformer 11-2/11-3 og 11-4/11-5 Viser til asl/asal for AS vedkommende

Detaljer

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Fusjon og fisjon Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1 UTREDNINGENS BAKGRUNN... 3 1.1 SAMMENSETNING

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

F I S J O N S P L A N

F I S J O N S P L A N F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: 912 685 144 som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: 990 994 242 som overtakende selskap Utarbeidet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

GRA Masteroppgave i regnskap og revisjon. Handelshøyskolen BI i Oslo. Thesis Master of Science. Omorganiseringer i konsern etter GRS og IFRS

GRA Masteroppgave i regnskap og revisjon. Handelshøyskolen BI i Oslo. Thesis Master of Science. Omorganiseringer i konsern etter GRS og IFRS Handelshøyskolen BI i Oslo GRA 19204 Masteroppgave i regnskap og revisjon Thesis Master of Science Omorganiseringer i konsern etter GRS og IFRS Studenter: Julie Blegeberg og Marianne F. Haraldseth Veileder:

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Fusjon ved opptak. Hurtigguider - prosess Sist redigert Olav Fr. Perland Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Fusjon ved opptak. Hurtigguider - prosess Sist redigert Olav Fr. Perland Partner i advokatfirmaet Wiersholm Fusjon ved opptak Hurtigguider - prosess Sist redigert 22.10.2008 Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen av en opptaksfusjon, inkludert steg for steg beskrivelse, dokumentmaler, lenker

Detaljer

SKL.V. Konsernintern omorganisering /1. Knud Nagell Dahl 1

SKL.V. Konsernintern omorganisering /1. Knud Nagell Dahl 1 SKL.V Stord Dykka r ref. Vår ref. Arkivnr. Saksbehandler Sider 30.09.2016 135233/1 Knud Nagell Dahl 1 Konsernintern omorganisering Siste ledd i rendyrkingen av Sunnhordland Kraftlag AS som produksjonsselskap

Detaljer

PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt»

PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt» PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt» Per Andre Dagslet Partner Anders Heieren Partner AGENDA transaksjonsperspektiv ulike transaksjonsformer fisjon med etterfølgende salg arbeidsstrømmene

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NOU 2016:11 REGNSKAPSLOVENS BESTEMMELSER OM ÅRSBERETNING MV.

HØRINGSSVAR TIL NOU 2016:11 REGNSKAPSLOVENS BESTEMMELSER OM ÅRSBERETNING MV. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf.: +47 23 27 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. N - 0030 Oslo 17. november 2016

Detaljer

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE ENDRINGER FOR 2010 OBLIGATORISK FOR 2010, TILLATT FOR 2009 Det ble i 2009 vedtatt en rekke endringer i regnskapsreglene for foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av omorganiseringer innad i konsern

Regnskapsmessig behandling av omorganiseringer innad i konsern HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsmessig behandling av omorganiseringer innad i konsern En undersøkelse av revisors profesjonelle skjønn Marte Collin Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011)

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011) Innst. 388 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 97 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

SENSORVEILEDNING I REGNSKAP MRR 442

SENSORVEILEDNING I REGNSKAP MRR 442 NORGES HANDELSHØYSKOLE Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap SENSORVEILEDNING I REGNSKAP MRR 442 Profesjonseksamen 2011 OPPGAVE 1 a) IAS 18 er transaksjonsbasert, og hovedprinsippet i IAS

Detaljer

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven foreningen Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.4.2011 Vår ref.: EK/HKS Deres ref: 201100306 Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven Vi viser til Justisdepartementets høring ved

Detaljer

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv. Aksjelovgivning for økt verdiskapning Innledning Et ekspertutvalg ble oppnevnt 22. januar 2016 for å utrede mulighetene for forenklinger i aksjelovene samt evaluere endringer i aksjelovene som trådte i

Detaljer

Eiermøte 1.10.10 OPTIMAL KAPITAL

Eiermøte 1.10.10 OPTIMAL KAPITAL Eiermøte 1.10.10 OPTIMAL KAPITAL Balansert eieruttak og mulige handlingsrom Geir Haaland Universitetslektor / statsautorisert revisor Optimal kapital balansert eieruttak AE har en solid kapitalbase, men

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet for vederlagsfri fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA Org.nr. 995 568 217 som det overtakende og fortsettende selskapet og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S CVR-nr 12429185, som det overdragende

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Kontinuitetsprinsippets betydning ved fusjon og fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Kontinuitetsprinsippets betydning ved fusjon og fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Kontinuitetsprinsippets betydning ved fusjon og fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Kandidatnummer: 575 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17825 ord 11.07.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Sjekklister. Innholdsfortegnelse:

Sjekklister. Innholdsfortegnelse: Sjekklister Innholdsfortegnelse: Oppdatert per Del 1 - Innledning og differensiering: Innledning 31. desember 2005 Hvordan skille mellom små, mellomstore og store foretak 31. desember 2005 Del 2 - Sjekklister

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA Til aksjonærene i Pareto Eiendomskapital ASA 15. april 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Eiendomskapital ASA innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller

Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller Anvendelse av reglene om fond for vurderingsforskjeller Innledning Etter regnskapsloven og aksjelovgivningen skal regnskapspliktige som i selskapsregnskapet regnskapsfører investeringer i datterselskap,

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen

Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen INNLEDNING Den 21. oktober 2016 avga Aksjelovutvalget utredningen NOU 2016:22, Aksjelovgivning for økt verdiskaping til Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte Det foreslås at konsernresultat for 2009 og konsernbalanse

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap)

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) FISJONSPLAN FOR HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) OG NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) 1. FISJONSPARTER 1.1 Det overdragende selskap: Hafslund ASA Organisasjonsnummer: 912 230 252 Forretningskommune:

Detaljer

Hendelser etter balansedagen

Hendelser etter balansedagen Forside / Hendelser etter balansedagen Hendelser etter balansedagen Oppdatert: 30.05.2017 Det kan forekomme mange transaksjoner eller hendelser fra regnskapsårets slutt til det tidspunkt årsregnskapet

Detaljer

Kapitaldekningskravet etter aksjeloven 12 2 ved fisjon: Kapitaluttak ved fisjon og opptjening etter balansedagen

Kapitaldekningskravet etter aksjeloven 12 2 ved fisjon: Kapitaluttak ved fisjon og opptjening etter balansedagen Kapitaldekningskravet etter aksjeloven 12 2 ved fisjon: Kapitaluttak ved fisjon og opptjening etter balansedagen Kapitaldekningsregelen hindrer i visse situasjoner overføring av resultat opptjent etter

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP -OPPHEVELSEN AV LOVLIGHETSKRAVET VED FUSJON OG FISJON Kandidatnummer: 192990 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 13942 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer