Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012."

Transkript

1

2 Forord Forord For å kunne gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves det god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom disse. Boken omhandler de viktigste bestemmelsene innenfor disse regelsettene og gir en praktisk veiledning i gjennomføring av fusjon og fisjon. Formålet med boken er først og fremst å gi en praktisk veiledning i gjennomføring av fusjon og fisjon. Fremstillingen har imidlertid på enkelte områder krevet en mer teoretisk tilnærming. I tillegg til en fremstilling av den praktiske fremgangsmåten, har vi derfor valgt å behandle en del sentrale temaer dypere. Målgruppen for boken er revisorer, advokater, regnskapsførere, beslutningstakere og andre som ønsker å lære mer om fagfeltene og få innsikt i praksis på området. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober Forfatterne er advokat Torill Hasle Aamelfot, advokat Stig Ingve Bjørken, statsautorisert revisor Sylvi Bjørnslett, statsautorisert revisor Kirsten Lucie Jacobsen, advokat Odd Erik Johansen og statsautorisert revisor Gunlaug Nordheim Wilter alle fra Deloitte. En spesiell takk går til tidligere medarbeider i Deloitte, advokat Vegard Sivertsen. Vegard gjorde hovedjobben med den selskapsrettslige fremstillingen før sin fratreden. Det faglige innholdet står imidlertid for forfatternes regning. Vi skylder å gjøre oppmerksom på at kildehenvisningene og noteapparatet i boken bærer preg av ønsket om å holde på bokens art som en praktisk veiledning. Det er derfor et betydelig tilfang av litteratur innenfor skatteretten, regnskapsretten og selskapsretten det kunne vært henvist til, men som er utelatt. Forfatterne Oslo, november

3 Innholdsfortegnelse Forord... 5 Forkortelser Innledning Avgrensning mot firkantfusjoner og firkantfisjoner Avgrensning mot grenseoverskridende fusjoner eller fisjoner Fusjon og fisjon Hva er en fusjon? Virkeområdet for fusjon etter aksjeloven Fordelene ved fusjon som transaksjonsform Fusjon er en total innmatovertakelse Partene i en fusjon Det overdragende selskapet Hovedtyper av fusjon Alminnelig opptaksfusjon Omvendt mor-datterfusjon Fusjon ved nystiftelse Trekantfusjon (konsernfusjon) Vederlagsfri fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Fusjon over landegrensene Hva er en fisjon? Virkeområdet for fisjon etter aksjeloven og allmennaksjeloven Begrensninger i fisjon som transaksjonsmetode Formuerettslig kontinuitet ved overføring av rettigheter og forpliktelser Hovedtyper av fisjon Jevndelingsfisjon og skjevdelingsfisjon Fisjonsfusjon Oppløsningsfisjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Fisjon ved nystiftelse Oppstrømsfisjon Fisjon over landegrensene Forslag om forenkling og modernisering av aksjelovene Skatteregler for fusjon og fisjon Skattepliktig eller skattefri transaksjon Skatteplikt er hovedregelen etter sktl første ledd Skattefri fusjon eller fisjon er bokens tema Vilkår for skattefri fusjon og fisjon Lovlighetskravet Likeartede selskaper Skattemessig kontinuitet Eier- og verdikontinuitet på aksjonærnivå Kontinuitet på kostpris og innbetalt kapital Kontinuitet på selskapsnivå

4 3.3 Eier- og verdikontinuitet fordeling av aksjekapital Hovedprinsipper for fordeling av aksjekapital Fordeling av overkursfondet Særskilt om fisjon og fordeling av aksjekapital Skattemessig krav til verdivurdering Tilfeller der verdivurdering kan unnlates Hva skal inngå i beregning av bytteforholdet/virkelige verdier? Prosess knyttet til fastsettelse av bytteforholdet Tidspunktet for fastsettelse av bytteforholdet/verdimålingstidspunktet Tolkingsalternativer for verdimålingstidspunkt Verdiendring mellom verdimålingstidspunktet og generalforsamlingen Verdiendring mellom generalforsamlingstidspunktet og ikrafttredelsen Fordeling av skattemessige verdier på aksjer Inngangsverdi mv Fordeling av inngangsverdi/kostpris på aksjene Fastsettelse av inngangsverdi Avgrensning mot skatteposisjonen «innbetalt kapital» Omfordeling av inngangsverdi mv FIFU-prinsippet («først inn først ut») Skattemessig innbetalt kapital Fordelingen av skattemessig innbetalt kapital på aksjene Fastsettelse av skattemessig innbetalt kapital Omfordeling av skatteposisjonen «innbetalt kapital» Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital Fordeling av skatteposisjoner Fusjoner Skatteposisjoner knyttet til eiendeler og gjeld Skatteposisjoner ikke tilknyttet eiendeler og gjeld Fisjoner Skatteposisjoner knyttet til eiendeler og gjeld Skatteposisjoner ikke tilknyttet eiendeler og gjeld Transaksjonskostnader Tilordning av transaksjonskostnadene Fradragsrett for transaksjonskostnader Tilleggsvederlag Brudd på vilkår for skatterettslig fusjon og fisjon Adgang til retting Gjennomskjæring av fusjon og fisjon Lovfestet gjennomskjæring Den ulovfestede omgåelsesnormen Fusjonsprosessen Planlegging De ulike fasene i en fusjon Tidsbruk og kostnader Skattemessige og regnskapsmessige forhold Fremforhandling av fusjonsplanen

5 4.3 Fastsettelse av fusjonsvederlaget Bytteforhold og kapitalendringer Må aksjevederlaget være hele aksjer? Kan aksjevederlaget være økning av pålydende? Bruk av egne aksjer som aksjevederlag Behov for forutgående tilretteleggelse Tilleggsvederlag Verdsettelse Bytteforholdet må baseres på virkelig verdi Virkelig verdi og verdsettelse Hva er virkelig verdi? I noen tilfeller ikke nødvendig å verdsette overtakende selskap Omtale av virkelig verdi i fusjonsdokumentene Omtale av aksjeinnskuddet i fusjonsdokumentene Dokumentasjon av verdsettelsen Verdimålingstidspunkt Skatterettslig utgangspunkt selskapsrettslig virkning av BFU 18/ Selskapsrettslig utgangspunkt aktuelle måletidspunkter og parametre Sammenhengen mellom åpningsbalanse og redegjørelse Hva er dagen for åpningsbalansen? Datering av åpningsbalansen tidligste tidspunkt Datering av åpningsbalansen seneste tidspunkt Justering av fusjonsvederlaget flytende eller fast bytteforhold? Loven hindrer flytende bytteforhold Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Lovens utgangspunkt om verdifall på tingsinnskuddet Unntak for vesentlige verdifall? Verdifall på ulike stadier Verdifall fra åpningsbalansedagen til styrebehandling av fusjonsplanen Verdifall fra styrebehandling til generalforsamlingsbehandling Verdifall fra generalforsamlingsdato til ikrafttredelsesmelding Verdifall etter ikrafttredelse av fusjonen Oppsummering Ansvar for revisor i forbindelse med verdiendringer? Utbytte og konsernbidrag under fusjonen Angivelse av regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt i fusjonsplanen Motstrid mellom aksjeloven 13-6 første ledd nr. 2 og regnskapsreglene? Tidspunkt for overtakelse av forvaltningen Avklare behov for mellombalanse Utkast til åpningsbalanse Formål med utkast til åpningsbalanse Rammeverket for utkastet til åpningsbalanse Sammenhengen med redegjørelsen Dato for utkast til åpningsbalanse Tilleggsopplysninger Omvendt oppkjøp Praktisk utarbeidelse av utkast til åpningsbalanse Ansvar for utarbeidelse av utkast til åpningsbalanse og undertegning Revisors uttalelse til utkast til åpningsbalanse

6 4.13 Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fusjonsplanen Minstekrav til fusjonsplanens innhold Forslag til kapitalforhøyelse eller stiftelsesdokument Vedlegg til fusjonsplanen Redegjørelse for fusjonsplanen Formålet med redegjørelsen Hvem skal utarbeide redegjørelsen? Innholdet i redegjørelsen Revisors arbeid med uttalelse om redegjørelse for fusjonsplanen Forenklet redegjørelse Styrets rapport om fusjonen Betydningen av mangler ved fusjonsplanen, redegjørelsen og rapporten Beslutningsprosessen Styrebehandling Fusjonsdokumenter til aksjonærene Fusjoner som reguleres av aksjeloven Fusjoner som reguleres av allmennaksjeloven Forhåndsmelding av fusjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling Registrering, kreditorfrist og ikrafttredelse Rapportering Aksjonærregisteroppgaver Ligningspapirer for selskapet Ligningspapirer for aksjonærene Utarbeidelse av årsregnskap Bokføring Oppbevaringsplikt for overdragende selskap ved fusjon og fisjon Bokføringsplikt når opphører den? Regnskapsføring av opptaksfusjon Transaksjon eller kontinuitet Regnskapslovens hovedregel God regnskapsskikk for små foretak IFRS og forenklet IFRS Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regnskapsføring av opptaksfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Identifikasjon av regnskapsmessig overtakende part Identifikasjon av oppkjøpstidspunkt Måling av anskaffelseskost Tilordning av anskaffelseskost Generelle retningslinjer for estimering av virkelig verdi Regnskapsføring av goodwill eller negativ goodwill Måling og regnskapsføring av kapitalforhøyelsen Foreløpig fastsettelse av verdier ved førstegangsinnregning Etterfølgende måling Om internt aksjeeie før fusjonen

7 5.4 Regnskapsføring etter IFRS og forenklet IFRS Virkeområde Sammenslåing av foretak under samme kontroll Virksomhet eller enkelteiendeler Oppkjøpsmetoden etter IFRS og forenklet IFRS Identifikasjon av overtakende part Identifikasjon av oppkjøpstidspunktet Måling og tilordning av anskaffelseskost Goodwill Måleperiode Fusjon av enkelteiendeler etter IFRS Regnskapsføring av fusjon for små foretak Om adgangen til å bruke forenklingsregelen Prinsippanvendelse Regnskapsføring av fusjon etter forenklingsregelen for små foretak Ikke regnskapsmessig transaksjon regnskapsføring etter regnskapsloven og NRS 9 Fusjon (kontinuitetsmetoden) Innledning Metodeanvendelse Hva er kontinuitet? Konsernkontinuitet eller selskapskontinuitet Tidspunkt for regnskapsføring Konsernkontinuitet hvilke konsernverdier? Underkonsern Ikke utarbeidet konsernregnskap Holdingselskap fusjoneres inn i morselskap Vertikal fusjon mellom morselskap og deleid datterselskap Overtakende er datterselskap (omvendt mor-datterfusjon) Selskapskontinuitet Egenkapitalføringen ved fusjonen Horisontal fusjon Bakgrunnen for videreføring av egenkapitalens sammensetning ved regnskapsføring til kontinuitet Negativ kontinuitetsdifferanse Vertikal fusjon Fusjonsutgifter og emisjonsutgifter Eksempler på regnskapsføring av opptaksfusjon som ikke er transaksjon Positiv kontinuitetsdifferanse Negativ kontinuitetsdifferanse Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap Vertikal fusjon med vederlag fusjon med deleid datterselskap Under samme kontroll regnskapsføring etter IFRS og forenklet IFRS Andre problemstillinger ved opptaksfusjon Overdragende selskap eier aksjer i overtakende selskap før fusjon Når fusjonen regnskapsføres som transaksjon Når fusjonen regnskapsføres til kontinuitet Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap før fusjon Eksempel på transaksjon der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende selskap (som ikke er datterselskap) Eksempel på fusjon til kontinuitet med vederlag der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende selskap (som ikke er datterselskap)

8 5.8.3 Omvendt oppkjøp Eksempel på omvendt oppkjøp Noteopplysninger Når fusjonen regnskapsføres som transaksjon Når fusjonen regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Fusjon av små foretak Sammenligningstall og proforma informasjon Når fusjonen regnskapsføres som transaksjon Når fusjonen regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Fusjon av små foretak Andre fusjonsformer selskapsrett, regnskap og skatt Fusjon ved nystiftelse Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling Trekantfusjon (konsernfusjon) Fusjonsmodellen Hvilket selskap i en konsernstruktur kan anses som morselskap? Fusjonsvederlaget Utstedelse av vederlag fra flere selskaper Beslutningsprosessen Selskapsrettslig gjennomføring av trekantfusjon Regnskapsmessig behandling av trekantfusjon Innledning Utsatt skatt knyttet til fusjonsfordring Eksempler på konsernfusjon Egenkapitalføringer ved fusjonen Skatterettslige forhold trekantfusjons- og trekantfisjonsfordring Vederlagsfri mor-datterfusjon Fusjonsmodellen Saksbehandlingen for fusjoner regulert av aksjeloven Saksbehandlingen for fusjoner regulert av allmennaksjeloven Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri mor-datterfusjon Eksempel på fusjon med heleid datterselskap uten vederlag Fusjon av holdingselskap inn i morselskap Skatterettslige forhold ved vederlagsfri mor-datterfusjon Omvendt mor-datterfusjon Fusjonsmodellen Vederlagsutstedelsen Kapitalforhøyelse og utdeling av egne aksjer Aksjevederlag utelukkende i form av egne aksjer Negativt egenkapitalinnskudd fra mor Morselskapet har negativ virkelig verdi Morselskapet har positiv virkelig verdi, men negativ balanseført egenkapital Morselskapet har positiv virkelig verdi og balanseført egenkapital, men negativ balanseført egenkapital når aksjene i datterselskapet holdes utenfor Regnskapsmessig behandling av omvendt mor-datterfusjon Skatterettslige forhold ved omvendt mor-datterfusjon

9 6.5 Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Selskapskontinuitet Eksempel på fusjon mellom selskap med samme eier Skatterettslige forhold ved vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Fisjonsprosessen Fisjonsfusjon (overtakende er et eksisterende selskap) De ulike fasene i en fisjon Fastsettelse av objektet for fisjon Fisjonsobjektet kan være en fordring Fisjonsvederlag og bytteforhold Verdsettelse og verdimåling Unntak fra det selskapsrettslige kravet til verdsettelse Verdimålingstidspunkt og verdiendringer Dekning for gjenværende bundet egenkapital Introduksjon til aksjeloven 12-2 annet ledd Forholdet mellom kapitaluttak ved fisjon og kapitalnedsettelse Hva innebærer «full dekning» for gjenværende bundet kapital? Hva er bundet egenkapital i henhold til 12-2 annet ledd? Målingen av full dekning for bundet kapital skjer etter nedsettelsen Kombinerte og parallelle kapitalnedsettelser Dekning for bundet egenkapital baseres på balansen for siste regnskapsår Kan kapitalnedsettelse besluttes på bakgrunn av åpningsbalanse? Balansemessige verdier er avgjørende Betydningen av negative hendelser etter balansedagen Betydningen av positive hendelser etter balansedagen Kan egenkapitaltransaksjoner etter balansedagen tas i betraktning? Revisorbekreftelse Justering av fisjonsvederlaget Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Avklaring av regnskapsmessig virkningstidspunkt Avklaring av behov for mellombalanse Utkast til åpningsbalanse Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fisjonsplan Minstekrav til fisjonsplanen Ingen overtakelse av forvaltningen Forslag til selskapsrettslige vedtak om kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse Vedlegg til fisjonsplanen Redegjørelse for fisjonsplanen Rapport om fisjonen Beslutningsprosessen for fisjonsfusjon Styrebehandling Utsendelse av fisjonsdokumentene til aksjonærene Forhåndsmelding av fisjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling

10 7.17 Registrering, kreditorfrist og ikrafttredelse av fisjonsfusjon Rapportering Regnskapsføring av fisjon Transaksjon eller kontinuitet Lov og god regnskapsskikk Regnskapsloven NRS(F) Fisjon Ren fisjon etter NRS(F) Fisjon Ren fisjon som er regnskapsmessig transaksjon Ren fisjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Fisjonsfusjon etter NRS(F) Fisjon Fisjonsfusjon og dekomponering Fisjonsfusjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Eksempler fisjonsfusjoner God regnskapsskikk for små foretak Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt NRS(F) Fisjon Ren fisjon Ren fisjon som regnskapsmessig transaksjon Ren fisjon til kontinuitet Fisjonsfusjon Fisjonsfusjon som transaksjon Fisjonsfusjon som kontinuitet Symmetrisk regnskapsføring og måling av egenkapitaluttak og egenkapitalinnskudd Emisjonsutgifter og fisjonsutgifter Dekning for bundet egenkapital i overdragende selskap Fisjonsfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Identifikasjon av regnskapsmessig overtakende selskap Tilordning av anskaffelseskost og regnskapsføring av goodwill Etterfølgende justering av deling Eksempel fisjonsfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Fisjon og IFRS og forenklet IFRS IFRIC 17s virkeområde Regnskapsføring av fisjon innenfor IFRIC 17s virkeområde IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Eksempel utdeling av aksjer i datter Opplysninger Fisjon utenfor IFRIC 17s virkeområde Forenklet IFRS Regnskapsføring av fisjon for små foretak Adgangen til å bruke forenklingsregelen Prinsippanvendelse Regnskapsføring av fisjon etter forenklingsregelen for små foretak Fisjonsfusjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Eksempel fisjonsfusjon som kontinuitet Andre problemstillinger ved fusjonen Overdragende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overtakende selskap Overtakende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overdragende selskap (ikke datterselskap)

11 8.12 Opplysningskrav ved fisjon Regnskapsloven NRS(F) Fisjon NRS 12 Avvikling og avhendelse Fisjon av små foretak Sammenligningstall og proforma informasjon Fisjonen regnskapsføres som transaksjon Fisjonen regnskapsføres som kontinuitet Fisjon av små foretak Andre fisjonsformer selskapsrett, regnskap og skatt Fisjon ved nystiftelse Selskapsrettslige forhold Særregler for visse typer likedelingsfisjoner Regnskapsmessig behandling av ren fisjon Ren fisjon som er transaksjon Eksempel ren fisjon som er regnskapsmessig transaksjon Ren fisjon som er omvendt utskilling Ren fisjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Eksempel ren fisjon som ikke er regnskapsmessig transaksjon Små foretak Oppløsningsfusjon Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling av oppløsningen Ikke krav til dekning for bundet egenkapital i overdragende selskap Identifikasjon av overdragende og overtakende selskap Eksempel regnskapsføring av oppløsningsfisjon som er transaksjon Eksempel regnskapsføring av oppløsningsfisjon som ikke er transaksjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Selskapsrettslige forhold Regnskapsmessig behandling av trekantfisjon Skatterettslige forhold ved trekantfisjon Oppstrømsfisjon (aksjeloven 14-11b) Selskapsrettslige forhold Saksbehandling og dokumentutarbeidelse Registrering og ikrafttredelse Regnskapsmessig behandling av oppstrømsfisjon Oppstrømsfisjon som oppløsning av selskap med tingsutdeling til aksjonærene Oppstrømsfisjon ut fra generelle prinsipper i fisjonsstandarden dekomponering Oppsummering Skatterettslige forhold ved oppstrømsfisjon Fellesspørsmål ved fisjon Fisjonsfordringer Etablering av fisjonsfordring Tillater aksjeloven etablering av fisjonsfordring? Solidaransvar for selskapene som deltar i en fisjon

12 10 Øvrige rammebetingelser og virkninger Avgiftsmessige virkninger ved fusjoner og fisjoner Justeringsreglene Hva er kapitalvarer? Overdragelse av rett/plikt til justering Utvalgte typetilfeller Utfisjonering av bygg til nytt selskap Fusjon av to selskaper, hvor bygg før fusjonen eies av overtakende selskap (Selskap A) Fusjon av to selskaper, hvor bygg blir fusjonert inn i overtakende selskap (Selskap B) Overføring av eiendom til et datterselskap ved bruk av et hjelpeselskap («drop down») Avtalerettslige forhold Fusjons- eller fisjonsplanen er en avtale Få kilder og uklare løsninger Formstyrt avtaleinngåelse Ingen skam å snu? Flertallskrav ved avblåsning eller endring av fusjon eller fisjon Ugyldig fusjon eller fisjon Misligholdsbeføyelser Kompetansespørsmål og tvangsfullbyrdelse Arbeidsrettslige forhold Hvilke rettigheter overdras? Lønns- og arbeidsvilkår Videreføring av tariffavtaler Videreføring av tjenestepensjon Arbeidstakers reservasjonsrett Informasjons- og drøftelsesplikt Vern mot oppsigelse Hjemmelsskifte for særskilte eiendeler Eiendom Dokumentavgift/tinglysning Rettsvern Overføring av eiendom Praktisk gjennomføring Konsesjon Kjøretøy Varemerker/lisenser/domener/IPR Lisensavtaler Varemerker, designs og patenter Domene Annen IPR Oversikt over eksempler på regnskapsmessig behandling Dokumentoversikt Fusjonstyper dokumentoversikt Fisjonstyper dokumentoversikt Litteraturliste

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland Forord De to siste årene har jeg studert masterstudiet i eiendomsutvikling ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Denne masteroppgaven

Detaljer