Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon"

Transkript

1 Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning Av grens ning mot firkantfusjoner og -fisjoner Av grens ning mot grenseoverskridende fusjoner eller fisjoner...24 KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon Hva er en fu sjon? Virkeområdet for fusjon etter aksjeloven For de le ne ved fu sjon som transaksjonsform Fu sjon er en to tal over ta kel se av inn mat Par te ne i en fu sjon Det overdragende selskapet Ho ved ty per av fu sjon Alminnelig opptaksfusjon Omvendt mor-datterfusjon Fu sjon ved ny stiftelse Trekantfusjon (kon sern fu sjon) Vederlagsfri fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Fusjon over landegrensene Hva er en fi sjon? Virkeområdet for fisjon etter aksjeloven og allmennaksjeloven Be grens nin ger i fi sjon som transaksjonsmetode Formuerettslig kon ti nui tet ved over fø ring av ret tig he ter og for plik tel ser Ho ved ty per av fi sjon Jevndelingsfisjon og skjevdelingsfisjon Fisjonsfusjon Oppløsningsfisjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Likedelingsfisjon ved ny stiftelse Oppstrømsfisjon Fisjon over landegrensene...45 _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

2 KAPITTEL 3 Skat te reg ler for fu sjon og fi sjon Skat te plik tig eller skat te fri trans ak sjon Skatteplikt er hovedregelen etter sktl. 11-1(1) Skat te fri fu sjon eller fi sjon er bo kens tema Vil kår for skat te fri fu sjon og fi sjon Lovlighetskravet Likeartede selskaper Skattemessig kontinuitet Eier- og verdikontinuitet på aksjonærnivå Kontinuitet på inngangsverdi/kostpris og innbetalt kapital Kon ti nui tet på selskapsnivå Eier- og verdikontinuitet for de ling av ak sje ka pi tal Hovedprinsipper for fordeling av aksjekapital Ikke krav til for de ling av over kurs Sær skilt om fisjon og fordeling av aksjekapital Skattemessig krav til verdivurdering Til fel ler der ver di vur de ring kan unn la tes Der ver di vur de ring kan unn la tes både i overdragende og overtakende selskap Der verdivurdering av overtakende selskaper kan unnlates Der verdivurdering av overdragende selskap kan unnlates Hva skal inngå i beregning av bytteforholdet/virkelige verdier? Prosess knyttet til fastsettelse av bytteforholdet Tidspunkt for verdimåling og fastsettelse av bytteforhold Forholdet mellom det skattemessige og aksjerettslige verdimålingstidspunktet Skat te retts li ge tol kings al ter na ti ver for verdimålingstidspunkt Verdiendring mellom inngåelse av planen og generalforsamlingsbehandling Verdiendring mellom generalforsamlingstidspunktet og ikraft tre del sen Fordeling av skattemessige verdier på aksjer Inngangsverdi mv Fordeling av inngangsverdi/kostpris på aksjene Fastsettelse av inngangsverdi Avgrensning mot skatteposisjonen innbetalt kapital Omfordeling av inngangsverdi mv FIFU-prin sip pet («først inn først ut») Skattemessig innbetalt kapital Fordelingen av skattemessig innbetalt kapital på aksjene Fastsettelse av skattemessig innbetalt kapital Omfordeling av skatteposisjonen innbetalt kapital Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital Fordeling av skatteposisjoner Fusjoner _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

3 Skat te po si sjo ner knyt tet til ei en de ler og gjeld Skat te po si sjo ner ikke til knyt tet ei en de ler og gjeld Fisjoner Skat te po si sjo ner knyt tet til ei en de ler og gjeld Skat te po si sjo ner ikke til knyt tet ei en de ler og gjeld Transaksjonskostnader Tilordning av transaksjonskostnadene Fradragsrett for transaksjonskostnader Til leggs ve der lag Brudd på vil kår for skat te retts lig fu sjon og fi sjon Ad gang til ret ting Gjennomskjæring av fusjon og fi sjon Lovfestet gjennomskjæring Den ulovfestede omgåelsesnormen Omorganiseringer med fusjon/fi sjon for å om fat tes av fritaksmetoden Virkninger av ulovfestet gjennomskjæring...93 KAPITTEL 4 Fu sjons pro ses sen Plan leg ging De uli ke fa se ne i en fu sjon Tidsbruk og kostnader Skattemessige og regnskapsmessige forhold Fremforhandling av fusjonsplanen Fastsettelse av fusjonsvederlaget Bytteforhold og kapitalendringer Må aksjevederlaget være hele ak sjer? Kan aksjevederlaget være øk ning av på ly den de? Bruk av egne ak sjer som aksjevederlag Behov for forutgående tilretteleggelse Til leggs ve der lag Verdsettelse Bytteforholdet må baseres på virkelig verdi Virkelig verdi og verdsettelse Hva er vir ke lig ver di? Tilfeller der verdsettelse av overtakende selskap er unødvendig Omtale av virkelig verdi i fusjonsdokumentene Omtale av aksjeinnskuddet i fusjonsdokumentene Dokumentasjon av verdsettelsen Verdimålingstidspunkt Selskapsrettslig utgangspunkt Sam men hen gen mellom verd set tel sen, åp nings ba lan sen og redegjørelsen Justering av fusjonsvederlaget flytende eller fast bytteforhold? Aksjelovens regler hindrer flytende bytteforhold Bun det byt te for hold kor rek sjon ved bruk av til leggs ve der lag? _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

4 4.7 Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Lo vens ut gangs punkt om ver di fall på tings inn skud det Unn tak for ve sent li ge ver di fall? Ver di fall på uli ke sta di er Verdifall fra åpningsbalansedagen til styrebehandling av fusjonsplanen Ver di fall fra sty re be hand ling til generalforsamlingsbehandling Ver di fall fra generalforsamlingsdato til ikraft tre del ses mel ding Ver di fall etter ikraft tre del se av fu sjo nen Utbytte og konsernbidrag under fusjonen Angivelse av regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt i fusjonsplanen Motstrid mellom aksjelo ven 13-6 før s te ledd nr. 2 og regnskapsreglene? Tidspunkt for overtakelse av forvaltningen Avklare behov for mellombalanse etter allmennaksjeloven Ut kast til åp nings ba lan se For mål med ut kast til åp nings ba lan se Ram me ver ket for utkastet til åp nings ba lan se Sam men hen gen med re de gjø rel sen Dato for ut kast til åp nings ba lan se Til leggs opp lys nin ger Omvendt oppkjøp Prak tisk ut ar bei del se av ut kast til åp nings ba lan se Ansvar for utarbeidel se av utkast til åpningsbalanse og undertegning Re vi sors ut ta lel se om ut kast til åp nings ba lan se Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fusjonsplanen Minstekrav til fusjonsplanens innhold Forslag til kapitalforhøyelse eller stiftel ses do ku ment Ved legg til fu sjons pla nen Redegjørelse for fusjonsplanen For må let med re de gjø rel sen Hvem skal utarbeide redegjørelsen? Innholdet i redegjørelsen Revisors arbeid med uttalelse om redegjørelse for fusjonsplanen For enk let re de gjø rel se Anvendelse av forskrift om unn tak fra kra vet til re de gjø rel se om aksjeinnskudd Sty rets rap port om fu sjo nen Betydningen av mangler ved fusjonsplanen, redegjørelsen og rapporten Beslutningsprosessen Sty re be hand ling Fusjonsdokumenter til aksjonærene Fusjoner som reguleres av aksjeloven Fusjoner som reguleres av allmennaksjeloven Forhåndsmelding av fusjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling Re gist re ring, kre di tor frist og ikraft tre del se _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

5 4.22 Rapportering Aksjonærregisteroppgaver Ligningspapirer for sel ska pet Ligningspapirer for ak sjo næ re ne Utarbeidelse av årsregnskap Bok fø ring Oppbevaringsplikt for overdragende selskap ved fu sjon og fi sjon Bokføringsplikt når opp hø rer den? KAPITTEL 5 Regn skaps fø ring av opp taks fu sjon Trans ak sjon eller kon ti nui tet Regnskapslovens hovedregel God regn skaps skikk for små fore tak IFRS og for enk let IFRS Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regn skaps fø ring av opptaksfusjon som er en regnskapsmessig trans ak sjon Iden ti fikasjon av regnskapsmessig overtakende part Iden ti fikasjon av oppkjøpstidspunkt Må ling av an skaffelseskost Tilordning av anskaffelseskost Ge ne rel le ret nings lin jer for es ti me ring av vir ke lig ver di Regn skaps fø ring av good will eller ne ga tiv good will Måling og regnskapsføring av kapitalforhøyelsen Foreløpig fastsettelse av verdier ved førstegangsinnregning Etterfølgende måling Om in ternt aksjeeie før fu sjo nen Regn skaps fø ring etter IFRS og for enk let IFRS Virkeområde Sam men slåing av fore tak un der samme kon troll Virksomhet eller enkelteiendeler Opp kjøps me to den etter IFRS og for enk let IFRS Iden ti fikasjon av overtakende part Iden ti fikasjon av oppkjøpstidspunktet Må ling og til ord ning av an skaffelseskost Goodwill Måleperiode Fu sjon av enkelteiendeler etter IFRS Regn skaps fø ring av fu sjon for små fore tak Om ad gan gen til å bru ke for enk lings re ge len Prinsippanvendelse Regn skaps fø ring av fu sjon etter for enk lings re ge len for små fore tak Ikke regn skaps mes sig trans ak sjon regn skaps fø ring etter regn skaps lo ven og NRS 9 Fusjon (kon ti nui tets me to den) Metodeanvendelse _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

6 5.6.2 Hva er kon ti nui tet? Konsernkontinuitet eller selskapskontinuitet Tids punkt for regn skaps fø ring Konsernkontinuitet hvilke kon sern ver di er? Underkonsern Ikke ut ar bei det kon sern regn skap Holdingselskap fusjoneres inn i morselskap Vertikal fusjon mellom morselskap og deleid datterselskap Overtakende er datterselskap (omvendt mor-datterfusjon) Selskapskontinuitet Egenkapitalføringen ved fu sjo nen Horisontal fusjon Bak grun nen for vi de re fø ring av egen ka pi ta lens sam men set ning ved regn skaps fø ring til kon ti nui tet Ne ga tiv kon ti nui tets differanse Ver ti kal fu sjon Fusjonsutgifter og emisjonsutgifter Eks emp ler på regn skaps fø ring av opptaksfusjon som ikke er trans ak sjon Po si tiv kon ti nui tets differanse Ne ga tiv kon ti nui tets differanse Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap Ver ti kal fu sjon med ve der lag fu sjon med del eid datterselskap Un der samme kon troll regn skaps fø ring etter IFRS og for enk let IFRS Andre pro blem stil lin ger ved opptaksfusjon Overdragende selskap eier aksjer i overtakende selskap før fusjon Når fu sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res til kon ti nui tet Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap før fusjon Eksempel på transaksjon der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende selskap (som ikke er datterselskap) Eks em pel på fu sjon til kon ti nui tet med ve der lag der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende sel skap (som ikke er dat ter sel skap) Omvendt oppkjøp Eksempel på omvendt oppkjøp Noteopplysninger Når fu sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res etter kon ti nui tets me to den Fu sjon av små fore tak Sam men lig nings tall og pro for ma in for ma sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res etter kon ti nui tets me to den Fu sjon av små fore tak Kon tant strøm opp stil ling _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

7 KAPITTEL 6 Andre fu sjons for mer sel skaps rett, regn skap og skatt Fu sjon ved ny stiftelse Selskapsrettslige for hold Regnskapsmessig behandling Trekantfusjon (kon sern fu sjon) Fusjonsmodellen Hvilket sel skap i en kon sern struk tur kan an s es som mor sel skap? Fusjonsvederlaget Fordringsmodellen Verdifordeling mellom overtakende selskap og vederlagsutsteder når fusjonen regnskapsføres med kontinuitet Fastsettelse av trekantfusjonsfordringens størrelse i lys av skattelovens regler om skattemessig behandling av trekantfusjonsfordringer Utstedelse av vederlag fra flere selskaper Beslutningsprosessen Selskapsrettslig gjen nom fø ring av trekantfusjon Regn skaps mes sig be hand ling av trekantfusjon Inn led ning Ut satt skatt knyt tet til fu sjons ford ring Eks emp ler på kon sern fu sjon Egenkapitalføringer ved fu sjo nen Skatterettslige forhold ved trekantfusjon og -fi sjon Vederlagsfri mor-datterfusjon Fusjonsmodellen Vederlagsfri mor-datterfusjon når én eller begge parter har ne ga tiv egen ka pi tal Saksbehandlingen Fusjoner regulert av allmennaksjeloven Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri mor-datterfusjon Eksempel på fusjon med heleid datterselskap uten vederlag Fusjon av holdingselskap inn i morselskap Skatterettslige forhold ved vederlagsfri mor-datterfusjon Omvendt mor-datterfusjon med heleid datterselskap Fusjonsmodellen Vederlagsutstedelsen Negativt egenkapitalinnskudd fra morselskap Krav til inn skudd når kun egne ak sjer an ven des som ve der lag Krav til innskudd når det utstedes vederlagsaksjer Omvendt mor-datterfusjon og forholdet til aksjeloven Regnskapsmessig behandling av omvendt mor-datterfusjon med heleid datterselskap Skatterettslige forhold ved omvendt mor-datterfusjon med hel eid dat ter _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

8 6.5 Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Selskapsrettslige for hold Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri fusjon mellom sel ska per med samme eier Selskapskontinuitet Eks em pel på fu sjon mellom sel skap med samme eier Skatterettslige forhold ved vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier KAPITTEL 7 Fi sjons pro ses sen Fisjonsfusjon (overtakende er et eksisterende selskap) De uli ke fa se ne i en fi sjon Fastsettelse av objektet for fi sjon Fisjonsobjektet kan være en fordring Fisjonsvederlag og bytteforhold Verdsettelse og verdimåling Unn tak fra det selskapsrettslige kra vet til verd set tel se Verdimålingstidspunkt og verdiendringer Dek ning for gjen væ ren de bun det egen ka pi tal In tro duk sjon til ak sje lo ven 12-2 annet ledd Forholdet mellom kapitaluttak ved fisjon og kapitalnedsettelse Hva innebærer «dekning» for gjenværende bundet kapital? Over sikt over kapitaldekningskravet Netto eiendeler i den sist fastsatte balanse Balanse fastsatt ved avleggelse av årsregnskap Mellombalanse Kan ka pi tal ned set tel se be slut tes på bak grunn av åp nings ba lan se? Ut tak ved fi sjon Utgangspunkt Ak sje lo ven 12-2 annet ledd annet punk tum, jf. ak sje lo ven 3-6 tredje ledd Endringer i balanseførte verdier etter den sist fastsatte ba lan se Fisjonsfordringer Lån og sik ker hets stil lel se til ak sjo næ rer Lån med sik ker het i egne ak sjer Ka pi tal ut tak etter ba lan se da gen Be tyd nin gen av ne ga ti ve hen del ser etter ba lan se da gen Gjenværende bundet egenkapital etter fisjonen Re vi sor be kreftelse Justering av fisjonsvederlaget Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Avklaring av regnskapsmessig virkningstidspunkt Avklaring av behov for mellombalanse for allmennaksjeselskap _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

9 7.14 Ut kast til åp nings ba lan se Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fisjonsplan Minstekrav til fisjonsplanen Ingen overtakelse av forvaltningen Forslag til selskapsrettslige vedtak om kapitalnedsettelse og -forhøyelse Ved legg til fisjonsplanen Re de gjø rel se for fisjonsplanen Rapport om fisjonen Beslutningsprosessen for fisjonsfusjon Sty re be hand ling Utsendelse av fi sj ons doku me n te ne t i l a k sj o næ re ne Forhåndsmelding av fisjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling Registrering, kreditorfrist og ikrafttredelse av fisjonsfusjon Rapportering KAPITTEL 8 Regn skaps fø ring av fi sjon Trans ak sjon eller kon ti nui tet Lov og god regn skaps skikk Regn skaps lo ven NRS(F) Fi sjon Ren fi sjon etter NRS(F) Fisjon Ren fi sjon som er regn skaps mes sig trans ak sjon Ren fi sjon som ikke er regn skaps mes sig trans ak sjon Fisjonsfusjon etter NRS(F) Fisjon Fisjonsfusjon og dekomponering Fi sjons fu sjon som ikke er regn skaps mes sig trans ak sjon Eks emp ler på fisjonsfusjoner God regn skaps skikk for små fore tak Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt NRS(F) Fisjon Ren fi sjon Ren fi sjon som regn skaps mes sig trans ak sjon Ren fi sjon til kon ti nui tet Fisjonsfusjon Fi sjons fu sjon som trans ak sjon Fi sjons fu sjon til kon ti nui tet Sym me trisk regn skaps fø ring og må ling av egenkapitaluttak og -inn skudd Emisjonsutgifter og fisjonsutgifter Dekning for bundet egenkapital i overdragende selskap Fisjonsfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Iden ti fikasjon av regnskapsmessig overtakende selskap _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

10 8.7.2 Tilordning av anskaffel ses kost og regn skaps fø ring av good will Etterfølgende justering av deling Eksempel fi sjons fu sjon som er regn skaps mes sig trans ak sjon Fi sjon og IFRS og for enk let IFRS IFRIC 17s virkeområde Regn skaps fø ring av fisjon innenfor IFRIC 17s virkeområde IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Eksempel utdeling av aksjer i datterselskap Opp lys nin ger Fisjon utenfor IFRIC 17s virkeområde For enk let IFRS Regn skaps fø ring av fi sjon for små fore tak Ad gan gen til å bru ke for enk lings re ge len Prinsippanvendelse Regn skaps fø ring av fi sjon etter for enk lings re ge len for små fore tak Fi sjons fu sjon som ikke er regn skaps mes sig trans ak sjon Eksempel fisjonsfusjon til kontinuitet Andre pro blem stil lin ger ved fisjonsfusjon Overdragende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overtakende selskap Overtakende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overdragende selskap (ikke datterselskap) Opp lys nings krav ved fi sjon Regn skaps lo ven NRS(F) Fisjon NRS 12 Avvikling og avhendelse Fi sjon av små fore tak Sam men lig nings tall og pro for ma in for ma sjon Fi sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Fi sjo nen regn skaps fø res til kon ti nui tet Fi sjon av små fore tak KAPITTEL 9 Andre fi sjons for mer sel skaps rett, regn skap og skatt Fi sjon ved ny stiftelse Selskapsrettslige for hold Særregler for visse typer likedelingsfisjoner Regnskapsmessig behandling av ren fi sjon Ren fi sjon som er en regn skaps mes sig trans ak sjon Eks em pel ren fi sjon som er en regn skaps mes sig trans ak sjon Ren fi sjon som er om vendt ut skil ling Ren fi sjon som ikke er en regn skaps mes sig trans ak sjon Eks em pel ren fi sjon som ikke er en regn skaps mes sig trans ak sjon Små fore tak _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

11 9.2 Oppløsningsfisjon Selskapsrettslige for hold Regnskapsmessig behandling av oppløsningsfisjon Ikke krav til dek ning for bun det egen ka pi tal i overdragende selskap Iden ti fikasjon av overdragende og overtakende selskap Eks em pel på regn skaps fø ring av oppløsningsfisjon som er trans ak sjon Eks em pel på regn skaps fø ring av oppløsningsfisjon som ikke er trans ak sjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Selskapsrettslige for hold Regn skaps mes sig be hand ling av trekantfisjon Skatterettslige forhold ved trekantfisjon Oppstrømsfisjon (aksjeloven 14-11b) Selskapsrettslige for hold Saksbehandling og dokumentutarbeidelse Re gist re ring og ikraft tre del se Regnskapsmessig behandling av oppstrømsfisjon Oppstrømsfisjon som opp løs ning av sel skap med tingsutdeling til aksjonærene Oppstrømsfisjon ut fra ge ne rel le prin sip per i fisjonsstandarden dekomponering Opp sum me ring Skatterettslige forhold ved oppstrømsfisjon Fellesspørsmål ved fi sjon Fisjonsfordringer Solidaransvar for selskapene som deltar i en fi sjon KAPITTEL 10 Mer ver di av gift ved fu sjon og fi sjon Kontinuitet eller diskontinuitet Utløser fusjoner og fi sjo ner en plikt til å be reg ne ut gå en de mer ver di av gift? Overføring av fradragsrett Justeringsreglene ved fu sjon og fi sjon Særlig om fast eiendom og «byggetiltak» Over dra gel se av rett og plikt til jus te ring Justeringsavtaler og -opp stil lin ger Fu sjon og fi sjon for fer dig stil te byg ge til tak type til fel ler Ut fi sjo ne ring av bygg til nytt sel skap Fu sjon hvor bygg før fu sjo nen eies av over ta ken de selskap (selskap A) Bygg blir fu sjo nert inn i over ta ken de sel skap (sel skap B) Bruk av et hjel pe sel skap («drop down») Fu sjon og fi sjon gjen nom ført pa ral lelt med byg ge ar bei der _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

12 KAPITTEL 11 Hø rings ut kast til end rin ger i NRS(F) Fi sjon Kapittel 11 er publisert på Det gjennomgår og viser med eksempler og illustrasjoner hvordan reglene i høringsutkastet til endringer i NRS(F) Fisjon ville påvirke fisjoner. KAPITTEL 12 Hø rings ut kast til end rin ger for fu sjo ner NRS(HU) Norsk regn skaps stan dard Kapittel 12 er publisert på Det presenterer hvordan høringsutkastet til endringer for fusjoner i NRS(HU) Norsk regnskapsstandard ville påvirke fusjoner. KAPITTEL 13 Øv ri ge ram me be tin gel ser og virk nin ger Avtalerettslige forhold Fu sjons- eller fisjonsplanen er en avtale Få kil der og ukla re løs nin ger Formstyrt avtaleinngåelse Ingen skam å snu? Flertallskrav ved av blås ning eller end ring av fu sjon eller fi sjon Ugyl dig fu sjon eller fi sjon Misligholdsbeføyelser Kompetansespørsmål og tvangsfullbyrdelse Arbeidsrettslige forhold Hvilke ret tig he ter over dras? Lønns- og ar beids vil kår Videreføring av tariff av t a l e r Videreføring av tjenestepensjon Arbeidstakers reservasjonsrett Informasjons- og drøftelsesplikt Vern mot oppsigelse Hjemmelsskifte for sær skil te ei en de ler Eiendom Do ku ment av gift/ting lys ning Retts vern Overføring av eiendom Prak tisk gjen nom fø ring Konsesjon Kjøretøy Varemerker/lisenser/domener/IPR Lisensavtaler Va re mer ker, de sign og pa ten ter Domene Annen IPR _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

13 KAPITTEL 14 Over sikt over eks emp ler på regn skaps mes sig be hand ling KAPITTEL 15 Dokumentliste Fusjonstyper dokumentoversikt Fisjonstyper dokumentoversikt Lit te ra tur lis te _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012.

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012. Forord Forord For å kunne gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves det god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom disse. Boken omhandler

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Finanskriser Hva Vet Vi? f

Finanskriser Hva Vet Vi? f 22 fagartikler MAGMA 0612 Finanskriser Hva Vet Vi? f Gernot Doppelhofer er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er samfunnsøkonom (Magister) fra Universitetet

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer