Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon"

Transkript

1 Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning Av grens ning mot firkantfusjoner og -fisjoner Av grens ning mot grenseoverskridende fusjoner eller fisjoner...24 KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon Hva er en fu sjon? Virkeområdet for fusjon etter aksjeloven For de le ne ved fu sjon som transaksjonsform Fu sjon er en to tal over ta kel se av inn mat Par te ne i en fu sjon Det overdragende selskapet Ho ved ty per av fu sjon Alminnelig opptaksfusjon Omvendt mor-datterfusjon Fu sjon ved ny stiftelse Trekantfusjon (kon sern fu sjon) Vederlagsfri fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Fusjon over landegrensene Hva er en fi sjon? Virkeområdet for fisjon etter aksjeloven og allmennaksjeloven Be grens nin ger i fi sjon som transaksjonsmetode Formuerettslig kon ti nui tet ved over fø ring av ret tig he ter og for plik tel ser Ho ved ty per av fi sjon Jevndelingsfisjon og skjevdelingsfisjon Fisjonsfusjon Oppløsningsfisjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Likedelingsfisjon ved ny stiftelse Oppstrømsfisjon Fisjon over landegrensene...45 _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

2 KAPITTEL 3 Skat te reg ler for fu sjon og fi sjon Skat te plik tig eller skat te fri trans ak sjon Skatteplikt er hovedregelen etter sktl. 11-1(1) Skat te fri fu sjon eller fi sjon er bo kens tema Vil kår for skat te fri fu sjon og fi sjon Lovlighetskravet Likeartede selskaper Skattemessig kontinuitet Eier- og verdikontinuitet på aksjonærnivå Kontinuitet på inngangsverdi/kostpris og innbetalt kapital Kon ti nui tet på selskapsnivå Eier- og verdikontinuitet for de ling av ak sje ka pi tal Hovedprinsipper for fordeling av aksjekapital Ikke krav til for de ling av over kurs Sær skilt om fisjon og fordeling av aksjekapital Skattemessig krav til verdivurdering Til fel ler der ver di vur de ring kan unn la tes Der ver di vur de ring kan unn la tes både i overdragende og overtakende selskap Der verdivurdering av overtakende selskaper kan unnlates Der verdivurdering av overdragende selskap kan unnlates Hva skal inngå i beregning av bytteforholdet/virkelige verdier? Prosess knyttet til fastsettelse av bytteforholdet Tidspunkt for verdimåling og fastsettelse av bytteforhold Forholdet mellom det skattemessige og aksjerettslige verdimålingstidspunktet Skat te retts li ge tol kings al ter na ti ver for verdimålingstidspunkt Verdiendring mellom inngåelse av planen og generalforsamlingsbehandling Verdiendring mellom generalforsamlingstidspunktet og ikraft tre del sen Fordeling av skattemessige verdier på aksjer Inngangsverdi mv Fordeling av inngangsverdi/kostpris på aksjene Fastsettelse av inngangsverdi Avgrensning mot skatteposisjonen innbetalt kapital Omfordeling av inngangsverdi mv FIFU-prin sip pet («først inn først ut») Skattemessig innbetalt kapital Fordelingen av skattemessig innbetalt kapital på aksjene Fastsettelse av skattemessig innbetalt kapital Omfordeling av skatteposisjonen innbetalt kapital Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital Fordeling av skatteposisjoner Fusjoner _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

3 Skat te po si sjo ner knyt tet til ei en de ler og gjeld Skat te po si sjo ner ikke til knyt tet ei en de ler og gjeld Fisjoner Skat te po si sjo ner knyt tet til ei en de ler og gjeld Skat te po si sjo ner ikke til knyt tet ei en de ler og gjeld Transaksjonskostnader Tilordning av transaksjonskostnadene Fradragsrett for transaksjonskostnader Til leggs ve der lag Brudd på vil kår for skat te retts lig fu sjon og fi sjon Ad gang til ret ting Gjennomskjæring av fusjon og fi sjon Lovfestet gjennomskjæring Den ulovfestede omgåelsesnormen Omorganiseringer med fusjon/fi sjon for å om fat tes av fritaksmetoden Virkninger av ulovfestet gjennomskjæring...93 KAPITTEL 4 Fu sjons pro ses sen Plan leg ging De uli ke fa se ne i en fu sjon Tidsbruk og kostnader Skattemessige og regnskapsmessige forhold Fremforhandling av fusjonsplanen Fastsettelse av fusjonsvederlaget Bytteforhold og kapitalendringer Må aksjevederlaget være hele ak sjer? Kan aksjevederlaget være øk ning av på ly den de? Bruk av egne ak sjer som aksjevederlag Behov for forutgående tilretteleggelse Til leggs ve der lag Verdsettelse Bytteforholdet må baseres på virkelig verdi Virkelig verdi og verdsettelse Hva er vir ke lig ver di? Tilfeller der verdsettelse av overtakende selskap er unødvendig Omtale av virkelig verdi i fusjonsdokumentene Omtale av aksjeinnskuddet i fusjonsdokumentene Dokumentasjon av verdsettelsen Verdimålingstidspunkt Selskapsrettslig utgangspunkt Sam men hen gen mellom verd set tel sen, åp nings ba lan sen og redegjørelsen Justering av fusjonsvederlaget flytende eller fast bytteforhold? Aksjelovens regler hindrer flytende bytteforhold Bun det byt te for hold kor rek sjon ved bruk av til leggs ve der lag? _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

4 4.7 Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Lo vens ut gangs punkt om ver di fall på tings inn skud det Unn tak for ve sent li ge ver di fall? Ver di fall på uli ke sta di er Verdifall fra åpningsbalansedagen til styrebehandling av fusjonsplanen Ver di fall fra sty re be hand ling til generalforsamlingsbehandling Ver di fall fra generalforsamlingsdato til ikraft tre del ses mel ding Ver di fall etter ikraft tre del se av fu sjo nen Utbytte og konsernbidrag under fusjonen Angivelse av regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt i fusjonsplanen Motstrid mellom aksjelo ven 13-6 før s te ledd nr. 2 og regnskapsreglene? Tidspunkt for overtakelse av forvaltningen Avklare behov for mellombalanse etter allmennaksjeloven Ut kast til åp nings ba lan se For mål med ut kast til åp nings ba lan se Ram me ver ket for utkastet til åp nings ba lan se Sam men hen gen med re de gjø rel sen Dato for ut kast til åp nings ba lan se Til leggs opp lys nin ger Omvendt oppkjøp Prak tisk ut ar bei del se av ut kast til åp nings ba lan se Ansvar for utarbeidel se av utkast til åpningsbalanse og undertegning Re vi sors ut ta lel se om ut kast til åp nings ba lan se Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fusjonsplanen Minstekrav til fusjonsplanens innhold Forslag til kapitalforhøyelse eller stiftel ses do ku ment Ved legg til fu sjons pla nen Redegjørelse for fusjonsplanen For må let med re de gjø rel sen Hvem skal utarbeide redegjørelsen? Innholdet i redegjørelsen Revisors arbeid med uttalelse om redegjørelse for fusjonsplanen For enk let re de gjø rel se Anvendelse av forskrift om unn tak fra kra vet til re de gjø rel se om aksjeinnskudd Sty rets rap port om fu sjo nen Betydningen av mangler ved fusjonsplanen, redegjørelsen og rapporten Beslutningsprosessen Sty re be hand ling Fusjonsdokumenter til aksjonærene Fusjoner som reguleres av aksjeloven Fusjoner som reguleres av allmennaksjeloven Forhåndsmelding av fusjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling Re gist re ring, kre di tor frist og ikraft tre del se _FUSJON OG FISJON.indb :42:08

5 4.22 Rapportering Aksjonærregisteroppgaver Ligningspapirer for sel ska pet Ligningspapirer for ak sjo næ re ne Utarbeidelse av årsregnskap Bok fø ring Oppbevaringsplikt for overdragende selskap ved fu sjon og fi sjon Bokføringsplikt når opp hø rer den? KAPITTEL 5 Regn skaps fø ring av opp taks fu sjon Trans ak sjon eller kon ti nui tet Regnskapslovens hovedregel God regn skaps skikk for små fore tak IFRS og for enk let IFRS Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regn skaps fø ring av opptaksfusjon som er en regnskapsmessig trans ak sjon Iden ti fikasjon av regnskapsmessig overtakende part Iden ti fikasjon av oppkjøpstidspunkt Må ling av an skaffelseskost Tilordning av anskaffelseskost Ge ne rel le ret nings lin jer for es ti me ring av vir ke lig ver di Regn skaps fø ring av good will eller ne ga tiv good will Måling og regnskapsføring av kapitalforhøyelsen Foreløpig fastsettelse av verdier ved førstegangsinnregning Etterfølgende måling Om in ternt aksjeeie før fu sjo nen Regn skaps fø ring etter IFRS og for enk let IFRS Virkeområde Sam men slåing av fore tak un der samme kon troll Virksomhet eller enkelteiendeler Opp kjøps me to den etter IFRS og for enk let IFRS Iden ti fikasjon av overtakende part Iden ti fikasjon av oppkjøpstidspunktet Må ling og til ord ning av an skaffelseskost Goodwill Måleperiode Fu sjon av enkelteiendeler etter IFRS Regn skaps fø ring av fu sjon for små fore tak Om ad gan gen til å bru ke for enk lings re ge len Prinsippanvendelse Regn skaps fø ring av fu sjon etter for enk lings re ge len for små fore tak Ikke regn skaps mes sig trans ak sjon regn skaps fø ring etter regn skaps lo ven og NRS 9 Fusjon (kon ti nui tets me to den) Metodeanvendelse _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

6 5.6.2 Hva er kon ti nui tet? Konsernkontinuitet eller selskapskontinuitet Tids punkt for regn skaps fø ring Konsernkontinuitet hvilke kon sern ver di er? Underkonsern Ikke ut ar bei det kon sern regn skap Holdingselskap fusjoneres inn i morselskap Vertikal fusjon mellom morselskap og deleid datterselskap Overtakende er datterselskap (omvendt mor-datterfusjon) Selskapskontinuitet Egenkapitalføringen ved fu sjo nen Horisontal fusjon Bak grun nen for vi de re fø ring av egen ka pi ta lens sam men set ning ved regn skaps fø ring til kon ti nui tet Ne ga tiv kon ti nui tets differanse Ver ti kal fu sjon Fusjonsutgifter og emisjonsutgifter Eks emp ler på regn skaps fø ring av opptaksfusjon som ikke er trans ak sjon Po si tiv kon ti nui tets differanse Ne ga tiv kon ti nui tets differanse Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap Ver ti kal fu sjon med ve der lag fu sjon med del eid datterselskap Un der samme kon troll regn skaps fø ring etter IFRS og for enk let IFRS Andre pro blem stil lin ger ved opptaksfusjon Overdragende selskap eier aksjer i overtakende selskap før fusjon Når fu sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res til kon ti nui tet Overtakende selskap eier aksjer i overdragende selskap før fusjon Eksempel på transaksjon der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende selskap (som ikke er datterselskap) Eks em pel på fu sjon til kon ti nui tet med ve der lag der overtakende selskap før fusjonen eier aksjer i overdragende sel skap (som ikke er dat ter sel skap) Omvendt oppkjøp Eksempel på omvendt oppkjøp Noteopplysninger Når fu sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res etter kon ti nui tets me to den Fu sjon av små fore tak Sam men lig nings tall og pro for ma in for ma sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Når fu sjo nen regn skaps fø res etter kon ti nui tets me to den Fu sjon av små fore tak Kon tant strøm opp stil ling _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

7 KAPITTEL 6 Andre fu sjons for mer sel skaps rett, regn skap og skatt Fu sjon ved ny stiftelse Selskapsrettslige for hold Regnskapsmessig behandling Trekantfusjon (kon sern fu sjon) Fusjonsmodellen Hvilket sel skap i en kon sern struk tur kan an s es som mor sel skap? Fusjonsvederlaget Fordringsmodellen Verdifordeling mellom overtakende selskap og vederlagsutsteder når fusjonen regnskapsføres med kontinuitet Fastsettelse av trekantfusjonsfordringens størrelse i lys av skattelovens regler om skattemessig behandling av trekantfusjonsfordringer Utstedelse av vederlag fra flere selskaper Beslutningsprosessen Selskapsrettslig gjen nom fø ring av trekantfusjon Regn skaps mes sig be hand ling av trekantfusjon Inn led ning Ut satt skatt knyt tet til fu sjons ford ring Eks emp ler på kon sern fu sjon Egenkapitalføringer ved fu sjo nen Skatterettslige forhold ved trekantfusjon og -fi sjon Vederlagsfri mor-datterfusjon Fusjonsmodellen Vederlagsfri mor-datterfusjon når én eller begge parter har ne ga tiv egen ka pi tal Saksbehandlingen Fusjoner regulert av allmennaksjeloven Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri mor-datterfusjon Eksempel på fusjon med heleid datterselskap uten vederlag Fusjon av holdingselskap inn i morselskap Skatterettslige forhold ved vederlagsfri mor-datterfusjon Omvendt mor-datterfusjon med heleid datterselskap Fusjonsmodellen Vederlagsutstedelsen Negativt egenkapitalinnskudd fra morselskap Krav til inn skudd når kun egne ak sjer an ven des som ve der lag Krav til innskudd når det utstedes vederlagsaksjer Omvendt mor-datterfusjon og forholdet til aksjeloven Regnskapsmessig behandling av omvendt mor-datterfusjon med heleid datterselskap Skatterettslige forhold ved omvendt mor-datterfusjon med hel eid dat ter _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

8 6.5 Vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier Selskapsrettslige for hold Regnskapsmessig behandling av vederlagsfri fusjon mellom sel ska per med samme eier Selskapskontinuitet Eks em pel på fu sjon mellom sel skap med samme eier Skatterettslige forhold ved vederlagsfri fusjon mellom selskaper med samme eier KAPITTEL 7 Fi sjons pro ses sen Fisjonsfusjon (overtakende er et eksisterende selskap) De uli ke fa se ne i en fi sjon Fastsettelse av objektet for fi sjon Fisjonsobjektet kan være en fordring Fisjonsvederlag og bytteforhold Verdsettelse og verdimåling Unn tak fra det selskapsrettslige kra vet til verd set tel se Verdimålingstidspunkt og verdiendringer Dek ning for gjen væ ren de bun det egen ka pi tal In tro duk sjon til ak sje lo ven 12-2 annet ledd Forholdet mellom kapitaluttak ved fisjon og kapitalnedsettelse Hva innebærer «dekning» for gjenværende bundet kapital? Over sikt over kapitaldekningskravet Netto eiendeler i den sist fastsatte balanse Balanse fastsatt ved avleggelse av årsregnskap Mellombalanse Kan ka pi tal ned set tel se be slut tes på bak grunn av åp nings ba lan se? Ut tak ved fi sjon Utgangspunkt Ak sje lo ven 12-2 annet ledd annet punk tum, jf. ak sje lo ven 3-6 tredje ledd Endringer i balanseførte verdier etter den sist fastsatte ba lan se Fisjonsfordringer Lån og sik ker hets stil lel se til ak sjo næ rer Lån med sik ker het i egne ak sjer Ka pi tal ut tak etter ba lan se da gen Be tyd nin gen av ne ga ti ve hen del ser etter ba lan se da gen Gjenværende bundet egenkapital etter fisjonen Re vi sor be kreftelse Justering av fisjonsvederlaget Verdiendringer etter verdimålingstidspunktet Avklaring av regnskapsmessig virkningstidspunkt Avklaring av behov for mellombalanse for allmennaksjeselskap _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

9 7.14 Ut kast til åp nings ba lan se Utarbeidelse av selskapsdokumenter Fisjonsplan Minstekrav til fisjonsplanen Ingen overtakelse av forvaltningen Forslag til selskapsrettslige vedtak om kapitalnedsettelse og -forhøyelse Ved legg til fisjonsplanen Re de gjø rel se for fisjonsplanen Rapport om fisjonen Beslutningsprosessen for fisjonsfusjon Sty re be hand ling Utsendelse av fi sj ons doku me n te ne t i l a k sj o næ re ne Forhåndsmelding av fisjonsplanen for allmennaksjeselskaper Generalforsamlingsbehandling Registrering, kreditorfrist og ikrafttredelse av fisjonsfusjon Rapportering KAPITTEL 8 Regn skaps fø ring av fi sjon Trans ak sjon eller kon ti nui tet Lov og god regn skaps skikk Regn skaps lo ven NRS(F) Fi sjon Ren fi sjon etter NRS(F) Fisjon Ren fi sjon som er regn skaps mes sig trans ak sjon Ren fi sjon som ikke er regn skaps mes sig trans ak sjon Fisjonsfusjon etter NRS(F) Fisjon Fisjonsfusjon og dekomponering Fi sjons fu sjon som ikke er regn skaps mes sig trans ak sjon Eks emp ler på fisjonsfusjoner God regn skaps skikk for små fore tak Harmonisering av regnskapsspråk og regnskapsprinsipper Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt NRS(F) Fisjon Ren fi sjon Ren fi sjon som regn skaps mes sig trans ak sjon Ren fi sjon til kon ti nui tet Fisjonsfusjon Fi sjons fu sjon som trans ak sjon Fi sjons fu sjon til kon ti nui tet Sym me trisk regn skaps fø ring og må ling av egenkapitaluttak og -inn skudd Emisjonsutgifter og fisjonsutgifter Dekning for bundet egenkapital i overdragende selskap Fisjonsfusjon som er regnskapsmessig transaksjon Iden ti fikasjon av regnskapsmessig overtakende selskap _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

10 8.7.2 Tilordning av anskaffel ses kost og regn skaps fø ring av good will Etterfølgende justering av deling Eksempel fi sjons fu sjon som er regn skaps mes sig trans ak sjon Fi sjon og IFRS og for enk let IFRS IFRIC 17s virkeområde Regn skaps fø ring av fisjon innenfor IFRIC 17s virkeområde IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Eksempel utdeling av aksjer i datterselskap Opp lys nin ger Fisjon utenfor IFRIC 17s virkeområde For enk let IFRS Regn skaps fø ring av fi sjon for små fore tak Ad gan gen til å bru ke for enk lings re ge len Prinsippanvendelse Regn skaps fø ring av fi sjon etter for enk lings re ge len for små fore tak Fi sjons fu sjon som ikke er regn skaps mes sig trans ak sjon Eksempel fisjonsfusjon til kontinuitet Andre pro blem stil lin ger ved fisjonsfusjon Overdragende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overtakende selskap Overtakende selskap eier før fisjonsfusjon aksjer i overdragende selskap (ikke datterselskap) Opp lys nings krav ved fi sjon Regn skaps lo ven NRS(F) Fisjon NRS 12 Avvikling og avhendelse Fi sjon av små fore tak Sam men lig nings tall og pro for ma in for ma sjon Fi sjo nen regn skaps fø res som trans ak sjon Fi sjo nen regn skaps fø res til kon ti nui tet Fi sjon av små fore tak KAPITTEL 9 Andre fi sjons for mer sel skaps rett, regn skap og skatt Fi sjon ved ny stiftelse Selskapsrettslige for hold Særregler for visse typer likedelingsfisjoner Regnskapsmessig behandling av ren fi sjon Ren fi sjon som er en regn skaps mes sig trans ak sjon Eks em pel ren fi sjon som er en regn skaps mes sig trans ak sjon Ren fi sjon som er om vendt ut skil ling Ren fi sjon som ikke er en regn skaps mes sig trans ak sjon Eks em pel ren fi sjon som ikke er en regn skaps mes sig trans ak sjon Små fore tak _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

11 9.2 Oppløsningsfisjon Selskapsrettslige for hold Regnskapsmessig behandling av oppløsningsfisjon Ikke krav til dek ning for bun det egen ka pi tal i overdragende selskap Iden ti fikasjon av overdragende og overtakende selskap Eks em pel på regn skaps fø ring av oppløsningsfisjon som er trans ak sjon Eks em pel på regn skaps fø ring av oppløsningsfisjon som ikke er trans ak sjon Trekantfisjon (konsernfisjon) Selskapsrettslige for hold Regn skaps mes sig be hand ling av trekantfisjon Skatterettslige forhold ved trekantfisjon Oppstrømsfisjon (aksjeloven 14-11b) Selskapsrettslige for hold Saksbehandling og dokumentutarbeidelse Re gist re ring og ikraft tre del se Regnskapsmessig behandling av oppstrømsfisjon Oppstrømsfisjon som opp løs ning av sel skap med tingsutdeling til aksjonærene Oppstrømsfisjon ut fra ge ne rel le prin sip per i fisjonsstandarden dekomponering Opp sum me ring Skatterettslige forhold ved oppstrømsfisjon Fellesspørsmål ved fi sjon Fisjonsfordringer Solidaransvar for selskapene som deltar i en fi sjon KAPITTEL 10 Mer ver di av gift ved fu sjon og fi sjon Kontinuitet eller diskontinuitet Utløser fusjoner og fi sjo ner en plikt til å be reg ne ut gå en de mer ver di av gift? Overføring av fradragsrett Justeringsreglene ved fu sjon og fi sjon Særlig om fast eiendom og «byggetiltak» Over dra gel se av rett og plikt til jus te ring Justeringsavtaler og -opp stil lin ger Fu sjon og fi sjon for fer dig stil te byg ge til tak type til fel ler Ut fi sjo ne ring av bygg til nytt sel skap Fu sjon hvor bygg før fu sjo nen eies av over ta ken de selskap (selskap A) Bygg blir fu sjo nert inn i over ta ken de sel skap (sel skap B) Bruk av et hjel pe sel skap («drop down») Fu sjon og fi sjon gjen nom ført pa ral lelt med byg ge ar bei der _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

12 KAPITTEL 11 Hø rings ut kast til end rin ger i NRS(F) Fi sjon Kapittel 11 er publisert på Det gjennomgår og viser med eksempler og illustrasjoner hvordan reglene i høringsutkastet til endringer i NRS(F) Fisjon ville påvirke fisjoner. KAPITTEL 12 Hø rings ut kast til end rin ger for fu sjo ner NRS(HU) Norsk regn skaps stan dard Kapittel 12 er publisert på Det presenterer hvordan høringsutkastet til endringer for fusjoner i NRS(HU) Norsk regnskapsstandard ville påvirke fusjoner. KAPITTEL 13 Øv ri ge ram me be tin gel ser og virk nin ger Avtalerettslige forhold Fu sjons- eller fisjonsplanen er en avtale Få kil der og ukla re løs nin ger Formstyrt avtaleinngåelse Ingen skam å snu? Flertallskrav ved av blås ning eller end ring av fu sjon eller fi sjon Ugyl dig fu sjon eller fi sjon Misligholdsbeføyelser Kompetansespørsmål og tvangsfullbyrdelse Arbeidsrettslige forhold Hvilke ret tig he ter over dras? Lønns- og ar beids vil kår Videreføring av tariff av t a l e r Videreføring av tjenestepensjon Arbeidstakers reservasjonsrett Informasjons- og drøftelsesplikt Vern mot oppsigelse Hjemmelsskifte for sær skil te ei en de ler Eiendom Do ku ment av gift/ting lys ning Retts vern Overføring av eiendom Prak tisk gjen nom fø ring Konsesjon Kjøretøy Varemerker/lisenser/domener/IPR Lisensavtaler Va re mer ker, de sign og pa ten ter Domene Annen IPR _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

13 KAPITTEL 14 Over sikt over eks emp ler på regn skaps mes sig be hand ling KAPITTEL 15 Dokumentliste Fusjonstyper dokumentoversikt Fisjonstyper dokumentoversikt Lit te ra tur lis te _FUSJON OG FISJON.indb :42:09

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012.

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012. Forord Forord For å kunne gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves det god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom disse. Boken omhandler

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (November 2000, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, mars 2004 og november 2006) Sammendrag inndeles i ren fisjon, som innebærer at det opprettes nye selskaper

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Den nye finansskatten utfordringer og muligheter

Den nye finansskatten utfordringer og muligheter SKATT Den nye finansskatten utfordringer og muligheter Advokat (H) Per Os kar To bi as sen Partner i Ernst & Young Advokatfirma Re gist rert re vi sor Ran di He len Kvals nes Executive Director i Ernst

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal lin gen til ge ne ralforsamling mv. Ar tik ke len tar for seg hvil ke valg mu lig he ter sty ret har der som det opp da ges feil el ler mang ler i en inn kal

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Omvendt mor-datterfusjon

Omvendt mor-datterfusjon Omvendt mor-datterfusjon Artikkelen belyser de særskilte spørsmålene som kan oppstå ved en omvendt mor-datterfusjon og illustrerer de regnskapsmessige konsekvensene av de ulike løsningene. Vi kommenterer

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Skatt og av gift i delingsøkonomien

Skatt og av gift i delingsøkonomien SKATT Skatt og av gift i delingsøkonomien I den ne ar tik ke len ser vi nærme re på noen av de skat te- og avgiftsmessige temaene i Delingsøkonomiutvalgets rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne

for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne 8 1 Algebra Mål for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne faktorisere po ly no mer ved hjelp av null punk ter og polynomdivisjon, og bru ke det te til å løse lik nin ger og ulik he ter med polynomer

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet

Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet Re vi sjon Ar tik ke len gir en ana ly se av re vi sors hold nin ger og er fa rin ger knyt tet til øko no misk krimi na li tet og gjen gir en del hold nin

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING?

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? 54 INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? T. FLEMMING RUUD, PhD og statsautorisert revisor, professor ved Handelshöyskolen BI, Universität

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Det vik ti ge første pro ble met i prak tisk po si sjo ne ring

Det vik ti ge første pro ble met i prak tisk po si sjo ne ring MAGMA 0110 fagartikler 55 Det vik ti ge første pro ble met i prak tisk po si sjo ne ring Lars Erling Olsen er førstelektor ved Markedshøyskolen. Han er siviløkonom og MBA fra NHH og arbeider med en doktoravhandling

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

og økte for vent nin ger

og økte for vent nin ger Del I - bærekraftsrapportering: Nye reg ulator iske k rav og økte for vent nin ger Den ne ar tik ke len er før s te del av en ar tik kel se rie i tre de ler om bærekraftsrapportering. Før s te ar tik kel

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer