F I S J O N S P L A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F I S J O N S P L A N"

Transkript

1 F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: som overtakende selskap Utarbeidet av styrene i Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS for etterfølgende godkjennelse av generalforsamlingen i selskapene.

2 2 Denne fisjonsplan ( en ) er i dag utarbeidet av styret i HJELLEGJERDE ASA ( Hjellegjerde ASA ), Organisasjonsnummer: , Adresse: 6230 SYKKYLVEN. og MØBELBYGG AS ( Møbelbygg AS ), Organisasjonsnummer: , Adresse: 6230 SYKKYLVEN. 1. FISJONENS HOVEDTREKK 1.1 Utfisjonering av fast eiendom Den ønskede omorganiseringen innebærer at fast eiendom som i dag eies av Hjellegjerde ASA, utfisjoneres fra Hjellegjerde ASA med overføring til Møbelbygg AS. Møbelbygg AS er i dag eid 100 % av Hjellegjerde ASA. I rett forkant av (samtidig med) fisjonen er det imidlertid forutsatt at aksjekapitalen i Møbelbygg AS skal nedsettes til kr 0,, og hvor gjennomføring av denne kapitalnedsettelsen gjøres betinget av at aksjekapitalen i Møbelbygg AS samtidig forhøyes ved fisjonen av Hjellegjerde ASA med overføring til Møbelbygg AS. Ved fisjonens gjennomføring vil Møbelbygg AS dermed få en aksjonærstruktur identisk med Hjellegjerde ASA. I forbindelse med denne fisjonen er intensjonen videre at Møbelbygg AS samtidig (i rett etterkant av fisjonen) skal fusjoneres inn i Hjellegjerde Eiendom AS (et heleid datterselskap av Hjellegjerde ASA) med vederlagsaksjer i Hjellegjerde ASA (såkalt konsernfusjon). Etter dette blir angjeldende eiendom dermed overført til et heleid datterselskap av Hjellegjerde ASA. Bakgrunnen for den ønskede omorganiseringen er at en i tilknytning til pågående omstrukturering og endringer i selskapets organisasjon, ønsker en mer oversiktlig og passende konsernmodell. Målet med den planlagte/ønskede omstrukturering er at eiendeler og ansatte skal samles i mer rendyrkede selskaper og/eller funksjonsområder. For så vidt gjelder konkret for den aktuelle eiendommen, er utskillelsen særlig begrunnet i at en ønsker å redusere/eliminere de utfordringene dagens selskapsstruktur innebærer i forhold til blant annet kalkylesystemer. Den ønskede omorganiseringen er også et ledd i at en ønsker at Hjellegjerde ASA skal bli et rendyrket holdingsselskap, slik at alle service og administrative funksjoner for datterselskapene skal ligge i Hjellegjerde ASA, og at en dermed får rene salgs, produksjons og eiendomsselskaper organisert som datterselskap til Hjellegjerde ASA. Etter

3 3 styrets oppfatning utgjør en slik organisering en mer håndterlig modell også med tanke på å tilpasse selskapets struktur det forhold at selskapet er børsnotert. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ikke overføres til Møbelbygg AS skal forbli hos Hjellegjerde ASA. Aksjonærene i Hjellegjerde ASA vil ved gjennomføring av fisjonen motta nye aksjer i Møbelbygg AS. 1.2 Fordeling av markedsverdier og innbetalt kapital For at en fisjon skal kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet, må blant annet aksjekapital i det overdragende selskap deles mellom det overdragende og det overtakende selskap i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene. Styret i Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS er av den oppfatning at dette vilkåret er oppfylt ved den ovennevnte fordeling. 1.3 Møbelbygg AS Møbelbygg AS ble stiftet som et heleid datterselskap av Hjellegjerde ASA den 20. februar 2007 og har pr dato for denne en en samlet innbetalt kapital på NOK ,, fordelt på en aksjekapital på NOK ,, bestående av aksjer hver pålydende NOK 10, og et samlet overkursfond på NOK 0,. Møbelbygg AS ble stiftet for det formål å fungere som overtakende selskap ved Fisjonen, og har ikke hatt, og vil ikke få, noen operasjonell virksomhet før ikrafttredelse av Fisjonen er registrert i Foretaksregisteret ( Ikrafttredelsestidspunktet ). I rett forkant av ikrafttredelsen av Fisjonen vil aksjekapitalen i Møbelbygg AS bli nedsatt til NOK 0, for å oppnå den tilsiktede eierstruktur i Møbelbygg AS på Ikrafttredelsestidspunktet, dvs samme eierstruktur som i Hjellegjerde ASA, jf pkt 1.1 ovenfor. 1.4 Teknisk gjennomføring Etter signering av denne en av styret i Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS melde en til Foretaksregisteret, jf lov om allmennaksjeselskaper av 1997 ( asal ) 14 4 (3) og Gjennom Fisjonen skal de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av en, med vedlegg, overføres fra Hjellegjerde ASA til Møbelbygg AS. Denne overføringen skal gjennomføres som en fisjon i medhold av asal kapittel 14 ved at Hjellegjerde ASAs aksjekapital (hensyntatt forutgående aksjekapitalnedsettelse fra

4 4 NOK , med NOK , til NOK , ved å redusere pålydende pr aksje fra NOK 10, med NOK 5, til NOK 5, ved overføring til annen egenkapital) reduseres fra NOK , med NOK , til NOK , ved å redusere pålydende for hver aksje i Hjellegjerde ASA fra NOK 5, med NOK 1,81 til NOK 3,19, samtidig med at aksjekapitalen i Møbelbygg AS (hensyntatt forutgående aksjekapitalnedsettelse fra NOK , med NOK til NOK 0, ) forhøyes fra NOK 0, med NOK , til NOK ,, ved utstedelse av nye Møbelbygg AS aksjer, hver pålydende NOK 1,81. De nye aksjene i Møbelbygg AS skal fordeles forholdsmessig på aksjonærene i Hjellegjerde ASA. 1.5 Finansielt virkningstidspunkt Den utfisjonerte selskapsmassen skal drives for Møbelbygg AS sin regning og risiko fra og med 1. januar 2007 (heretter Virkningstidspunktet ). 2. FORDELING AV EIENDELER, RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 2.1 Overføring av eiendeler og rettigheter Ved fisjonen skal følgende av Hjellegjerde ASAs eiendeler og rettigheter overføres fra Hjellegjerde ASA og overtas av Møbelbygg AS: a) Eiendommen gnr 3, bnr 27, 57, 60, 61, 83, 87, 88, 89 og 91 i Sykkylven kommune. For øvrig vises det til vedlagte utkast til åpningsbalanse for Møbelbygg AS, jf Vedlegg Overføring av forpliktelser Ved fisjonen skal følgende av Hjellegjerde ASAs forpliktelser overføres fra Hjellegjerde ASA og overtas av Møbelbygg AS: a) Forpliktelser knyttet til de eiendeler og rettigheter som blir overført til Møbelbygg AS i henhold til denne en, enten kjente eller ukjente, betingede eller eksisterende, i den utstrekning de ikke uttrykkelig skal beholdes av Hjellegjerde ASA ved andre bestemmelser i denne en. For øvrig vises det til vedlagte utkast til åpningsbalanse for Møbelbygg AS, jf Vedlegg 6.

5 5 2.3 Fordeling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser etter dato for denne en Dersom Hjellegjerde ASA eller Møbelbygg AS etter vedtakelsen av denne en identifiserer eiendeler, rettigheter eller forpliktelser tilhørende Hjellegjerde ASA, som primært er tilknyttet angjeldende eiendom, skal Hjellegjerde ASA påse at slike eiendeler og rettigheter (og forpliktelsene knyttet til disse) overføres til Møbelbygg AS uten ytterligere vederlag. Det som er nevnt ovenfor om eiendeler og rettigheter og forpliktelser skal gjelde tilsvarende for avtaler som naturlig hører til angjeldende eiendom. Dersom nødvendig samtykke fra tredjepart for en slik overføring ikke oppnås, skal Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS så vidt mulig sørge for at avtalene fortsetter å løpe i Hjellegjerde ASA sitt navn, men for Møbelbygg AS sin regning og risiko. Dersom dette heller ikke skulle være mulig, skal Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS så vidt mulig inngå avtaler seg imellom som gir Møbelbygg AS de samme rettighetene og forpliktelser overfor Hjellegjerde ASA som sistnevnte har overfor den aktuelle kontraktsmotparten. Dette prinsippet kommer til anvendelse på samme måte hvis Hjellegjerde ASA eller Møbelbygg AS identifiserer eiendeler, rettigheter eller forpliktelser tilhørende Møbelbygg AS som primært knytter seg til Hjellegjerde ASA. 2.4 Skatteposisjoner Fordeling av skatteposisjoner Fisjonen forutsettes gjennomført med skattemessig kontinuitet, jf pkt. 6 nedenfor. Dette innebærer at Møbelbygg AS skal overta skatteposisjonene knyttet til de mottatte eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Skatteposisjoner som ikke er knyttet til spesielle eiendeler, rettigheter eller forpliktelser vil bli overtatt av det selskap som viderefører virksomheten hvor den aktuelle skatteposisjonen oppsto. Skatteposisjoner som ikke er direkte knyttet til en spesiell virksomhet skal deles mellom Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS etter fordelingen av nettoverdiene mellom selskapene, jf pkt Endring av ligning Dersom det finner sted en endring av ligning for år forut for Virkningstidspunktet, skal enhver endring av størrelsen på fremførbart underskudd i Hjellegjerde ASA deles i overensstemmelse med fordelingen av nettoverdiene mellom selskapene, jf pkt. 1.2.

6 6 2.5 Ansatte og pensjoner Ansatte Det er ingen ansatte som skal overføres fra Hjellegjerde ASA i forbindelse med fisjonen Pensjon Det er ingen pensjonsforpliktelser som skal overføres fra Hjellegjerde ASA i forbindelse med fisjonen. 2.6 Risiko etter Virkningstidspunktet Ved fastsettelsen av nettoverdiene av Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS, jf pkt. 1.2, er det tatt tilbørlig hensyn til forskjellige risikoer i tilknytning til henholdsvis den gjenværende virksomhet i Hjellegjerde ASA og virksomheten knyttet til den faste eiendom som utfisjoneres. 3. UTSTEDELSE AV NYE AKSJER I MØBELBYGG AS TIL AKSJONÆRENE I HJELLEGJERDE ASA I forbindelse med overføringen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Hjellegjerde ASA til Møbelbygg AS gjennom Fisjonen, skal aksjekapitalen i Hjellegjerde ASA reduseres ved nedsetting av pålydende på hver aksje fra NOK 5, med NOK 1,81 til NOK 3,19, og aksjonærene i Hjellegjerde ASA skal motta vederlagsaksjer i Møbelbygg AS hver aksje pålydende NOK 1,81. Det vil i transaksjonen ikke bli utstedt brøkdelsaksjer. 4. NEDSETTELSE AV AKSJEKAPITALEN I HJELLEGJERDE ASA OG KAPITALFORHØYELSE I MØBELBYGG AS 4.1 Nedsetting av aksjekapitalen i Hjellegjerde ASA Denne en skal fremlegges for godkjennelse av generalforsamlingen i Hjellegjerde ASA. Som en del av vedtakelsen av en foreslås det at generalforsamlingen i Hjellegjerde ASA treffer følgende vedtak om godkjennelse av en og nedsettelse av aksjekapitalen: mellom Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS godkjennes.

7 7 Aksjekapitalen i Hjellegjerde ASA (hensyntatt forutgående aksjekapitalnedsettelse fra kr , med kr , til kr , ved å redusere pålydende pr aksje fra kr 10, med kr 5, til kr 5, ved overføring til annen egenkapital) nedsettes fra kr , med kr , til kr , ved at pålydende på de aksjene reduseres fra kr 5,, med kr 1,81, til kr 3,19 pr aksje. Aksjekapitalnedsettelsen skal anvendes i forbindelse med fisjon. Som en følge av kapitalnedsettelsen i Hjellegjerde ASA ved fisjonen endres selskapets vedtekter 4, slik at bestemmelsen ved gjennomføringen av fisjonsfusjonen lyder slik: ʺSelskapets aksjekapital er kr , fordelt på aksjer á kr 3,19, fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralenʺ 4.2 Kapitalforhøyelse i Møbelbygg AS Denne en skal fremlegges for godkjennelse av generalforsamlingen i Møbelbygg AS. Som en del av vedtakelsen av en foreslås det at generalforsamlingen i Møbelbygg AS treffer følgende vedtak om godkjennelse av fisjonsplanen og forhøyelse av aksjekapitalen: mellom Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS godkjennes. Aksjekapitalen i Møbelbygg AS (hensyntatt forutgående aksjekapitalnedsettelse fra kr , med kr til kr 0, ) forhøyes fra kr 0, med kr , til kr , ved utstedelse av nye aksjer à kr 1,81, hvorav samtlige aksjer til aksjonærene i Hjellegjerde ASA. De nye aksjene anses tegnet ved at generalforsamlingen i Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS godkjenner fisjonsplanen. Betaling av aksjene skjer mot innskudd av eiendelene som ved fisjonen overføres fra Hjellegjerde ASA. Som en følge av kapitalforhøyelsen i Møbelbygg AS ved fisjonen endres selskapets vedtekter 4, slik at bestemmelsen ved gjennomføringen av fisjonsfusjonen lyder slik: Selskapets aksjekapital er kr , fordelt på aksjer hver pålydende kr 1,81. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS. De nye aksjene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2007.

8 8 5. REGNSKAPSMESSIGE FORHOLD Fisjonen skal gjennomføres med kontinuitet hva gjelder selskapsregnskapet etter norske regnskapsregler for Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS. Dette innebærer blant annet at de bokførte verdier av eiendeler, rettigheter og forpliktelser regnskapsført i Hjellegjerde ASA skal føres over i regnskapet til Møbelbygg AS, og at reduksjonen i aksjekapital i Hjellegjerde ASA skal samsvare med tilsvarende total økning i aksjekapital i Møbelbygg AS, jf pkt. 4.1 og 4.2. Fisjonen skal gjennomføres med virkning fra Virkningstidspunktet hva gjelder selskapsregnskapet etter norske regnskapsregler for Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS. Utkast til åpningsbalanse for Møbelbygg AS følger som Vedlegg 6. Den regnskapsmessige behandlingen av Fisjonen i de konsoliderte konsernregnskapene til Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS er ikke regulert av en. 6. SKATTEMESSIGE FORHOLD Fisjonen gjennomføres med skattemessig virkning fra Virkningstidspunktet. Fisjonen skal gjennomføres med skattemessig kontinuitet i overensstemmelse med bestemmelsene i kapittel 11 i skatteloven av 1999 ( Skatteloven ), og Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS skal ta alle rimelige skritt for at dette oppnås. I overensstemmelse med vilkårene i Skatteloven 11 8 (1) er nominell og innbetalt aksjekapital fordelt forholdsmessig etter fordelingen av Hjellegjerde ASAs nettoverdier, det vil si med (avrundet) 63,80 % til Hjellegjerde ASA og 36,20 % til Møbelbygg AS. Skattemessig kontinuitet innebærer blant annet at skatteposisjonene relatert til eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra Hjellegjerde ASA til Møbelbygg AS ved fisjonen skal overtas uendret av Møbelbygg AS, jf blant annet Skatteloven 11 7 (3) og 11 8 (3) og (4). 7. GJENNOMFØRING AV FISJONEN 7.1 Vilkår for gjennomføring av Fisjonen a) Generalforsamlingen i Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS godkjenner fisjonsplanen, jf allmennaksjeloven 14 6.

9 9 b) Alle samtykker, både kontraktsmessig og offentligrettslige, som er påkrevd for gjennomføring av Fisjonen skal være mottatt eller frafalt. c) Det skal være oppnådd tilfredsstillende langsiktig finansiering og forsikring av både Møbelbygg AS og Hjellegjerde ASA fra Ikrafttredelsestidspunktet. d) Fristen for innsigelser fra kreditorer etter asal 14 7, jf 13 5 skal være utløpt for begge parter, og forholdet til eventuelle kreditorer som har fremsatt innsigelser skal være endelig avgjort ved forlik eller Hjellegjerde ASA skal ha oppnådd rettskraftig dom der det fastslås at Fisjonen uansett kan gjennomføres og registreres i Foretaksregisteret. e) Ingen omstendigheter har oppstått som kan ha vesentlig negativ betydning for Hjellegjerde ASA eller virksomheten knyttet til den utfisjonerte eiendom, resultater eller finansielle situasjon, med mindre styret i Hjellegjerde ASA er av den oppfatning at det er i Hjellegjerde ASAs aksjonærers interesse å likevel gjennomføre fisjonen. f) Det skal ikke foreligge noen beslutning av en etterfølgende generalforsamling i Hjellegjerde ASA, i henhold til innkalling fra styret i Hjellegjerde ASA eller på annen måte, om å kansellere Fisjonen. 7.2 Myndighet til å endre en Styret i Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS kan på vegne av generalforsamlingen foreta mindre endringer i denne en, i den grad slike endringer er nødvendige eller hensiktsmessige og ikke vil være til skade for aksjonærenes interesser. 7.3 Ikrafttredelse Fisjonen skal tre i kraft når melding fra Møbelbygg AS om at fisjonen skal tre i kraft og melding fra Hjellegjerde ASA om at nedsettelsen av dets aksjekapital skal tre i kraft er registrert hos Foretaksregisteret. Slik registrering i Foretaksregisteret skal finne sted etter at de vilkår som er oppstilt i pkt. 7.1 ovenfor er oppfylt eller, hvor mulig, frafalt. I tilfelle slik registrering ikke har funnet sted innen 31. desember 2007, skal Fisjonen falle bort med mindre styret i Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS har besluttet å forlenge fristen.

10 10 8. DIVERSE 8.1 Spesielle rettigheter og fordeler Ingen styremedlemmer, daglige ledere eller rådgivere skal være berettiget til spesielle rettigheter eller fordeler i forbindelse med denne Fisjonen. 8.2 Utgifter i forbindelse med Fisjonen og Tilknyttede Transaksjoner Eksterne utgifter som knytter seg direkte til arbeid med planlegging og gjennomføring av Fisjonen, inkludert honorarer og utlegg til rådgivere, skal dekkes av Hjellegjerde ASA. 8.3 Håndtering av forhold knyttet til den andre part Dersom Hjellegjerde ASA skulle bli oppmerksom på eller motta melding om en potensiell eiendel, rettighet eller forpliktelse som, etter bestemmelsene i denne en er knyttet til den selskapsmasse som utfisjoneres til Møbelbygg AS, eller vice versa, skal henholdsvis Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS uten unødig opphold gi skriftlig melding til den andre part og bidra i en slik grad som det er rimelig å forvente for at den andre part skal kunne beskytte sine interesser. 8.4 Virksomhet frem til Ikrafttredelsestidspunktet I perioden fra dato for denne en og frem til Ikrafttredelsestidspunktet skal Hjellegjerde ASA sørge for at virksomheten knyttet til den utfisjonerte selskapsmassen blir utøvet i samsvar med tidligere praksis og i henhold til eksisterende forretningsplaner. 8.5 Gjensidig informasjon Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS skal gi hverandre adgang til alle relevante avtaler, dokumenter, arkiver, beregninger og vurderinger knyttet til enhver forpliktelse omfattet av det sekundære solidaransvaret som følger av asal 14 11, og skal bistå så langt det er rimelig med aktuelt personale og rådgivere i den forbindelse. 8.6 Konfidensialitet Hjellegjerde ASA skal sørge for at all relevant konfidensiell informasjon vedrørende Fisjonen behandles konfidensielt, samt opptre med tilbørlig aktsomhet i behandlingen av slik informasjon slik at informasjonen ikke kommer i noen tredjeparts besittelse. 8.7 Gjennomføringsprotokoll Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS er enige om å utarbeide og signere en gjennomføringsprotokoll på Ikrafttredelsestidspunktet. Innholdet av en slik gjennomføringsprotokoll skal avtales nærmere mellom Hjellegjerde ASA og Møbelbygg AS.

11 Lovvalg Denne en er underlag og skal tolkes i samsvar med norsk rett. 8.9 Tvister Denne Avtale skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist i forbindelse med denne Avtale som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk lov og med Sunnmøre tingrett som verneting. 9. VEDLEGG Som vedlegg til denne en følger: 1. Eksisterende vedtekter for Hjellegjerde ASA 2. Eksisterende vedtekter for Møbelbygg AS 3. Styrenes rapport om Fisjonen 4. Sakkyndig redegjørelse for Fisjonen 5. Hjellegjerde ASAs årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre regnskapsårene 6. Utkast til åpningsbalanse for Møbelbygg AS 7. Revisors bekreftelse av åpningsbalanse Denne en i to eksemplarer, ett til hver part. * * *

12 12, juni 2007 Styret i Hjellegjerde ASA: Lars Buer Tore Gustav Drivenes Britt Hjellegjerde Trygve Holtskog Kristine Landmark Luis Gayosso Paulsen Hallvard Sandvik (ansatt rep.) Marianne Kjørstad (ansatt rep.) Styret i Møbelbygg AS: Olav I. Røyset Svein Lunde

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

FISJONSPLAN. av 29. september for fisjon av HEXAGON COMPOSITES ASA organisasjonsnummer som overdragende selskap

FISJONSPLAN. av 29. september for fisjon av HEXAGON COMPOSITES ASA organisasjonsnummer som overdragende selskap FISJONSPLAN av 29. september 2006 for fisjon av HEXAGON COMPOSITES ASA organisasjonsnummer 938 992 185 som overdragende selskap med COMROD COMMUNICATION ASA Organisasjonsnummer 990 295 697 som overtakende

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

FISJONSPLAN. for. fisjon SIMRAD OPTRONICS ASA. organisasjonsnummer: NO MVA. som overdragende selskap, med SIMRAD OPTRONICS ICARE ASA

FISJONSPLAN. for. fisjon SIMRAD OPTRONICS ASA. organisasjonsnummer: NO MVA. som overdragende selskap, med SIMRAD OPTRONICS ICARE ASA FISJONSPLAN for fisjon av SIMRAD OPTRONICS ASA organisasjonsnummer: NO 929449991 MVA som overdragende selskap, med SIMRAD OPTRONICS ICARE ASA organisasjonsnummer: 990212686 som overtagende selskap inngått

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte Det foreslås at konsernresultat for 2009 og konsernbalanse

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

STYRETS RAPPORT OM FISJON MED BANK2 ASA SOM OVERDRAGENDE SELSKAP I FISJONEN OG FINANS2 KAPITAL AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP I FISJONEN

STYRETS RAPPORT OM FISJON MED BANK2 ASA SOM OVERDRAGENDE SELSKAP I FISJONEN OG FINANS2 KAPITAL AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP I FISJONEN Til aksjonærene i Bank2 ASA Innledning STYRETS RAPPORT OM FISJON MED BANK2 ASA SOM OVERDRAGENDE SELSKAP I FISJONEN OG FINANS2 KAPITAL AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP I FISJONEN Styrene i Bank2 ASA og Kapital

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet for vederlagsfri fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA Org.nr. 995 568 217 som det overtakende og fortsettende selskapet og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S CVR-nr 12429185, som det overdragende

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap)

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) FISJONSPLAN FOR HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) OG NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) 1. FISJONSPARTER 1.1 Det overdragende selskap: Hafslund ASA Organisasjonsnummer: 912 230 252 Forretningskommune:

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 9. mai 2017, klokken 14.00 Til behandling

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (November 2000, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, mars 2004 og november 2006) Sammendrag inndeles i ren fisjon, som innebærer at det opprettes nye selskaper

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 25. oktober 2011 kl. 17:30 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C,

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt»

PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt» PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt» Per Andre Dagslet Partner Anders Heieren Partner AGENDA transaksjonsperspektiv ulike transaksjonsformer fisjon med etterfølgende salg arbeidsstrømmene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 5. juni 2002 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Fusjonsplan. Partsangivelse

Fusjonsplan. Partsangivelse Fusjonsplan Undertegnet av styrene i Atheno AS og Samspelsforum for Næringsutvikling AS den 30.11. 2012 for godkjennelse i respektive ekstraordinære generalforsamlinger. Partsangivelse Samspelsforum for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Prosafe ASA Tananger, 15. mai 2006 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjonærene i Prosafe ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2006 klokken 14:00

Detaljer