FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)"

Transkript

1 FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011

2 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: Forretningskommune: Bærum Adresse: Snarøyveien 36, 1364 Fornebu Overtakende selskap: Kværner ASA Org.nr.: Forretningskommune: Bærum Adresse: Snarøyveien 36, 1364 Fornebu 2. FISJONEN I HOVEDTREKK 2.1 Formål Aker Solutions ASA er, gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper ( Aker Solutions Gruppen ), en globalt ledende leverandør til olje- og gassindustrien, som tilbyr ingeniør- og fabrikasjonstjenester, teknologier og produktløsninger. Ved fisjon av Aker Solutions ASA i samsvar med denne fisjonsplanen ( Fisjonen ) vil en del av virksomheten i Aker Solutions Gruppen bli overført til et nytt selvstendig konsern med Kværner ASA som morselskap ( Kværner-konsernet ). Kværner ASA er et heleid datterselskap av Aker Solutions ASA, og er stiftet med det formål å være overtakende selskap i Fisjonen. Kværner ASA og de av Aker Solutions ASAs datterselskaper og tilknyttede selskaper som overføres til Kværner ASA i Fisjonen vil videreføre viktige deler av Aker Solutions Gruppens virksomhet innenfor forretningsområdene Field Development og Process & Construction ( Kværner-virksomheten ). Kværner-konsernet vil dermed etableres som en fokusert global leverandør av såkalte EPC-tjenester ( engineering, procurement and construction ). Aker Solutions ASA og de av dets datterselskaper og tilknyttede selskaper som ikke overføres til Kværner ASA i Fisjonen ( Aker Solutions-konsernet ), vil videreføre alt av Aker Solutions Gruppens øvrige virksomhet som ikke er del av Kværner-virksomheten. 2.2 Oversikt over gjennomføringen av Fisjonen Etableringen og utskillelsen av Kværner-konsernet ved Fisjon gjennomføres i to trinn. I første trinn gjennomføres en rekke konserninterne transaksjoner med sikte på å overføre alle Aker Solutions Gruppens eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er del av Kværnervirksomheten (bortsett fra de som eies av Aker Solutions ASA direkte) til Kværner AS. Kværner AS er et nyopprettet datterselskap til Aker Solutions ASA. Formålet med første trinn er å skille Kværner-virksomheten fra Aker Solutions Gruppens øvrige virksomhet, for dermed å legge til rette for Fisjonen. Første trinn er nærmere redegjort for i punkt 2.3 nedenfor.

3 I andre trinn vil Kværner-virksomheten bli skilt ut fra Aker Solutions Gruppen ved Fisjonen og overført til Kværner ASA i henhold til denne fisjonsplanen. Som fisjonsvederlag vil hver aksje i Aker Solutions ASA (med unntak av Aker Solutions ASAs beholdning av egne aksjer) gi rett til én aksje i Kværner ASA. Andre trinn er nærmere redegjort for i punkt 2.4 nedenfor. I forbindelse med etableringen og utskillelsen av Kværner-konsernet som beskrevet ovenfor blir det inngått en rekke avtaler for blant annet å etablere de nye konsernstrukturene, for å fordele eiendeler, rettigheter og forpliktelser, for å videreføre eksisterende forretningsmessige mellomværender, og for å regulere forholdet mellom Aker Solutions-konsernet og Kværnerkonsernet etter Fisjonen ( Separasjonsavtalene ). Separasjonsavtalene er nærmere redegjort for i punkt 2.5 nedenfor. 2.3 Nærmere om første trinn i transaksjonen Kværner AS, org. nr , ble stiftet 12. januar 2011 som et heleid datterselskap av Aker Solutions ASA. Selskapet har ingen annen virksomhet enn de som overtas fra Aker Solutions Gruppen i forbindelse med Fisjonen. Gjennom en serie konserninterne overføringer fra øvrige selskap i Aker Solutions Gruppen vil Kværner AS direkte og indirekte erverve eiendeler, rettigheter og forpliktelser som knytter seg til Kværner-virksomheten. Siktemålet er at Aker Solutions ASA før Fisjonen trer i kraft vil samle hele Kværner-virksomheten under Kværner AS, med unntak av det som ligger direkte under Aker Solutions ASA. Aker Solutions Gruppens eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ikke knytter seg til Kværner-virksomheten skal ligge utenfor Kværner AS. En oversikt over alle datterselskap som vil inngå i Kværner-konsernet og den foreslåtte konsernstrukturen er inntatt som Vedlegg 1.1. Overføringen av Kværner-virksomheten til Kværner AS og dets datterselskap gjennomføres hovedsakelig ved overdragelse av Aker Solutions Gruppens aksjer og andeler i heleide og deleide virksomheter. I tillegg vil det bli gjennomført en fisjon i Aker Engineering & Technology AS for å skille ut virksomhet som skal overføres til Kværner AS. Videre vil det bli gjennomført enkelte overdragelser og salg av underliggende eiendeler, rettigheter og forpliktelser som knytter seg til Kværner-virksomheten, herunder fra Aker Elektro AS til Aker Stord AS og fra Aker Solutions AS til Kværner AS. Alle transaksjoner gjennomføres på markedsmessige vilkår og baseres på uavhengige verdsettelser. I samsvar med prinsipper for fisjon overdras virksomhetene uten garantier eller annet ansvar for mangler. Aker Solutions ASA skal før Fisjonen gjennomføres eie samtlige aksjer i Kværner AS. Ingen andre selskap i Aker Solutions-konsernet vil eie aksjer i Kværner AS eller dets datterselskap. Aker Solutions ASA vil ha fordringer på Kværner AS og dets datterselskap med pålydende som minst svarer til den fordring som skal overføres til Kværner ASA etter punkt 3.1 nedenfor. Fordringer utover dette vil bli tilbakebetalt til Aker Solutions ASA i henhold til den avtalte åpningsbalansen for Kværner ASA. Det er et vilkår for gjennomføring av Fisjonen at disse konserninterne overføringene er fullført, med mindre styrene i Aker Solutions ASA og Kværner ASA frafaller dette kravet i forhold til enkelte transaksjoner, jf punkt 9.

4 2.4 Nærmere om andre trinn og gjennomføringen av Fisjonen Kværner ASA ble stiftet 12. januar 2011 med en aksjekapital på NOK Kværner ASA er et heleid datterselskap av Aker Solutions ASA. Selskapet er stiftet for å gjennomføre Fisjonen, og vil ikke drive øvrig virksomhet før Fisjonen gjennomføres utover disposisjoner som foretas i sammenheng med Fisjonen. Ved Fisjonen vil Kværner ASA overta samtlige aksjer i Kværner AS, fordringer Aker Solutions ASA har på Kværner AS og/eller dets datterselskap, samt øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som angitt i punkt 3. Som vederlag vil aksjonærene i Aker Solutions ASA, unntatt Aker Solutions ASA selv, motta én aksje i Kværner ASA for hver aksje de eier i Aker Solutions ASA. Alle tidligere aksjer i Kværner ASA vil bli slettet, slik at Aker Solutions ASA og Kværner ASA får samme aksjonærer på dagen fisjonen trer i kraft. Aksjene i Kværner ASA vil bli søkt opptatt til notering på Oslo Børs i løpet av tredje kvartal Opptak til notering er et vilkår for gjennomføring av Fisjonen, jf punkt Nærmere om Separasjonsavtalene Før Fisjonen gjennomføres vil det bli inngått Separasjonsavtaler mellom selskap i Aker Solutions-konsernet og selskap i Kværner-konsernet. Formålet med Separasjonsavtalene er blant annet å regulere følgende: (a) (b) (c) Overføring av prosjekter og kontrakter i henhold til den avtalte fordelingen mellom Aker Solutions-konsernet og Kværner-konsernet. Kværner ASA skal sørge for at selskap i Kværner-konsernet tar alle rimelige skritt for at selskap i Aker Solutionskonsernet blir fri for ansvar i henhold til avtaler som overføres til Kværner-konsernet, og motsatt. I den utstrekning det ikke oppnås nødvendige samtykker fra tredjeparter for overføring av avtaler og prosjekter, skal partene treffe tiltak som sørger for at den økonomiske interessen og risikoen knyttet til avtalene i størst mulig grad overføres. Hver av partene skal være forpliktet til å sørge for gjennomføring av prosjekter som krever bruk av ressurser fra både Kværner-konsernet og Aker Solutions-konsernet. I den grad det allerede finnes avtaler som regulerer samarbeidet mellom selskap i Kværner-konsernet og Aker Solutions-konsernet for gjennomføring av spesifikke prosjekter, skal disse videreføres med slike tilpasninger som oppdelingen i uavhengige forretningsmessige og juridiske enheter etter Fisjonen tilsier. Alternativt skal slike avtaler avsluttes ved sluttavregning der partene er enige om det. Alle interne avtaler mellom Kværner-konsernet og Aker Solutions-konsernet om prosjektgjennomføring skal være på markedsmessige vilkår. I den utstrekning selskap i Aker Solutions-konsernet etter det selskapsrettslige virkningstidspunktet for Fisjonen fortsatt hefter for morselskapsgarantier eller andre avgitte garantier som knytter seg til forpliktelser Kværner-selskaper har overfor tredjepart, og det er avtalte krav om at overføring av garantiforpliktelsen krever samtykke fra tredjeparten, skal de aktuelle Kværner-selskaper inntil slike samtykker foreligger hvert halvår etterskuddsvis betale de aktuelle Aker Solutions-selskaper garantiprovisjon på markedsmessige vilkår samt kompensasjon for faktiske utgifter i forbindelse med opprettholdelse av garantiene. Kværner ASA skal holde Aker

5 Solutions-konsernet skadesløs for ansvar under slike forpliktelser. Tilsvarende skal gjelde dersom Kværner-selskaper hefter for forpliktelser som Aker Solutionsselskaper har overfor tredjeparter. (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Det skal ikke være krysseierskap eller kryssende finansiering mellom Aker Solutionskonsernet og Kværner-konsernet. Hver av partene skal overta det fulle ansvaret for forpliktelser overfor ansatte i eget konsern. Eierskap til teknologirettigheter skal fordeles mellom Aker Solutions-konsernet og Kværner-konsernet, slik at uklarhet om eierforholdene og sameie unngås i størst mulig grad. Der det er behov inngås lisensavtaler mellom partene. Bruksrettigheter til Aker Solutions Gruppens prosjektgjennomføringsmanual (PEM) skal fordeles slik at partene beholder rettigheter til det som tidligere har vært benyttet innenfor forretningsområdene, med slike begrensninger og presiseringer partene blir enige om. Partene skal ikke bruke hverandres navn og forretningskjennetegn, utover det som er nødvendig i en overgangsperiode. Partene skal i en overgangsperiode levere tjenester og støttefunksjoner til hverandre, inntil det er etablert langsiktige løsninger. Det skal etableres et samarbeidsforum mellom Kværner og Aker Solutions for å koordinere gjennomføringen av separasjonen og oppfølging av forretningsmessige forbindelser. Inngåelse av Separasjonsavtalene så langt hver av partene krever det er et vilkår for gjennomføring av Fisjonen, jf punkt FORDELING AV EIENDELER, RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER VED FISJONEN 3.1 Overføring av eiendeler og rettigheter Ved Fisjonen skal Kværner ASA overta følgende eiendeler og rettigheter fra Aker Solutions ASA: (a) (b) 100% av aksjene i Kværner AS Fordringer på Kværner AS og/eller dets datterselskap oppstått som følge av transaksjonene beskrevet i punkt 2.3 ovenfor, pålydende NOK med tillegg av påløpte renter beregnet fra de respektive transaksjonsdatoene. Aksjene i Kværner AS som overføres i henhold til bokstav (a) er i åpningsbalansen for Kværner ASA som inntatt i Vedlegg 2.3 verdsatt til virkelig verdi. Dette tilsvarer innskutt egenkapital i Kværner AS. Dersom innskutt egenkapital i Kværner AS er høyere eller lavere enn forutsatt i åpningsbalansen når Fisjonen trer i kraft, skal pålydende på den fordringen som

6 overføres i henhold til bokstav (b) være tilsvarende høyere eller lavere for at summen av verdien av aksjene i Kværner AS og verdien av fordringen skal være den samme. 3.2 Overføring av forpliktelser Ved Fisjonen skal Kværner ASA overta følgende forpliktelser fra Aker Solutions ASA: (a) (b) Alle morselskapsgarantier og andre garantiforpliktelser som knytter seg til selskap i Kværner-konsernet. Alle andre ikke-balanseførte forpliktelser som primært knytter seg til Kværnerkonsernet, enten de er kjente eller ukjente, betingede eller ubetingede. Utad overføres forpliktelsene så langt det er mulig uten samtykke fra tredjepart og i den grad samtykker er mottatt. I den grad nødvendige samtykker ikke er mottatt, skal Kværner ASA være ansvarlig for forpliktelsene i det underliggende forholdet mellom Kværner ASA og Aker Solutions ASA. Kværner ASA skal ta alle rimelige skritt for at Aker Solutions ASA skal bli fri for ansvar for de forpliktelser som overføres til Kværner ASA. 3.3 Gjenværende eiendeler, rettigheter og forpliktelser Alle andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser enn de som er angitt foran, forblir i Aker Solutions ASA etter Fisjonen. 3.4 Justeringer Dersom enkelte av de planlagte konserninterne transaksjonene ikke lar seg gjennomføre, eller må gjennomføres på en annen måte en forutsatt, eller det for øvrig foretas transaksjoner eller betalinger mellom selskap i Aker Solutions-konsernet og Kværner-konsernet som påvirker fordelingen av nettoverdier mellom Aker Solutions ASA og Kværner ASA i forhold til det som er forutsatt i åpningsbalansen i Vedlegg 2.3, skal dette utjevnes ved at det oppstår en fordring mellom Aker Solutions og Kværner ASA. Fordringen er ikke rentebærende og forfaller til betaling når fisjonen trer i kraft ved registrering i Foretaksregisteret. 4. FISJONSVEDERLAG Som vederlag for de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra Aker Solutions ASA til Kværner ASA ved Fisjonen, vil aksjeeierne i Aker Solutions ASA ved gjennomføring av Fisjonen motta én aksje i Kværner ASA for hver aksje de eier i Aker Solutions ASA. Aksjeeierne i Aker Solutions ASA må for å kunne utøve aksjonærrettigheter for aksjene i Kværner ASA innføres som eier av aksjene i Kværner ASAs aksjeeierregister. Styret i Kværner ASA skal straks Fisjonen har trådt i kraft melde de nye aksjene til verdipapirregisteret i henhold til allmennaksjeloven 4-8 (2). Aker Solutions ASA er ikke berettiget til fisjonsvederlag for egne aksjer.

7 5. KAPITAL- OG VEDTEKTSENDRINGER I AKER SOLUTIONS ASA 5.1 Nedsettelse av aksjekapitalen i forbindelse med Fisjonen Ved Fisjonens ikrafttredelse nedsettes aksjekapitalen i Aker Solutions ASA med NOK fra NOK til NOK , overkursfondet nedsettes med NOK ,85 fra NOK til NOK ,15 og annen egenkapital reduseres med NOK ,15. Aksjekapitalnedsettelsen gjennomføres ved at pålydende på hver aksje i Aker Solutions ASA reduseres fra NOK 2 til NOK 1,66. Bekreftelse fra revisor på at det etter kapitalnedsettelsen vil være dekning for selskapets bundne egenkapital, jf allmennaksjeloven 14-3 (3) og 12-2 (2) siste setning, vil bli vedlagt innkallingen til generalforsamling. Dersom det vedtas endringer i aksjekapitalen i Aker Solutions ASA før Fisjonen trer i kraft, vil den nye aksjekapitalen etter Fisjonens ikrafttredelse som nevnt ovenfor justeres tilsvarende. 5.2 Vedtektsendringer i Aker Solutions ASA Aker Solutions ASAs vedtekter endres i samsvar med det vedtak som er angitt under dette punkt 5, og skal med virkning fra Fisjonens ikrafttredelse være som angitt i Vedlegg 1.3. Dersom det vedtas endringer i vedtektene til Aker Solutions ASA før Fisjonen trer i kraft, vil de nye vedtektene etter Fisjonens ikrafttredelse som angitt ovenfor justeres tilsvarende. 6. KAPITAL- OG VEDTEKTSENDRINGER I KVÆRNER ASA 6.1 Nedsettelse av aksjekapitalen i forkant av Fisjonen EPCCo ASA har på dato for signering av fisjonsplanen en aksjekapital på NOK Med virkning fra Fisjonens ikrafttredelse forutsettes eksisterende aksjekapital nedsatt i sin helhet ved innløsning av samtlige eksisterende aksjer. De aksjene som utstedes ved Fisjonen, vil således utgjøre 100% av aksjene i Kværner ASA. Som ledd i vedtakelsen av fisjonsplanen treffer generalforsamlingen i Kværner ASA følgende vedtak om kapitalnedsettelse: Aksjekapitalen nedsettes med NOK fra NOK til NOK 0 ved innløsning av samtlige aksjer. Nedsettelsesbeløpet utdeles til selskapets eneste aksjonær Aker Solutions ASA. Gjennomføring av denne beslutning er betinget av at aksjekapitalen forhøyes som forutsatt i fisjonsplanen datert 5. april 2011 for fisjon av Aker Solutions ASA, og ikrafttredelse skal skje samtidig med fisjonens ikrafttredelse. Bekreftelse fra revisor på at det etter kapitalnedsettelsen vil være dekning for selskapets bundne egenkapital, jf allmennaksjeloven 12-2 (2) siste setning, vil bli vedlagt innkallingen til generalforsamling i Kværner ASA. 6.2 Forhøyelse av aksjekapitalen i forbindelse med Fisjonen Som ledd i vedtakelsen av fisjonsplanen treffer generalforsamlingen i Kværner ASA følgende vedtak om kapitalforhøyelse:

8 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK ved utstedelse av aksjer hver pålydende NOK 0, Aksjene utstedes til aksjonærene i Aker Solutions ASA og anses tegnet ved at generalforsamlingen i Aker Solutions ASA godkjenner fisjonsplanen datert 5. april 2011 for fisjon av Aker Solutions ASA ( Fisjonsplanen ). 3. Det skal betales NOK 20,53 (avrundet) per aksje, slik at samlet aksjeinnskudd for aksjene blir NOK , hvorav NOK utgjør aksjekapital, NOK ,85 utgjør overkurs og NOK ,15 utgjør annen egenkapital, i samsvar med prinsippet om regnskapsmessig kontinuitet. 4. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at selskapet idet fisjonen trer i kraft, mottar de eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Aker Solutions ASA som er angitt i Fisjonsplanen. 5. For en nærmere beskrivelse av tingsinnskuddet vises det til redegjørelsen inntatt i vedlegg til innkallingen til generalforsamling. 6. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter i selskapet fra det tidspunkt fisjonen er registrert i Foretaksregisteret. 7. Gjennomføring av denne beslutningen er betinget av at fisjonen av Aker Solutions ASA trer i kraft. 6.3 Vedtektsendringer i Kværner ASA Kværner ASAs vedtekter endres i samsvar med de vedtak som er angitt under dette punkt 6. Videre vil vedtektenes 5 endres før Fisjonens ikrafttredelse til å lyde som følger: 5 Selskapets styre skal ha fra 6 10 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Kværner konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjonærvalgte varamedlemmer årlig. Kværner ASAs vedtekter skal med virkning fra Fisjonens ikrafttredelse være som angitt i vedlegg 2.2. Dersom det vedtas endringer i vedtektene til Kværner ASA før Fisjonen trer i kraft, vil de nye vedtektene etter Fisjonens ikrafttredelse som angitt ovenfor justeres tilsvarende. 7. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING OG VIRKNINGSTIDSPUNKT Fisjonen medfører en omorganisering med uendret eierskap og regnskapsføres til kontinuitet, jf. allmennaksjeloven (1) siste setning og NRS 9 Fusjon. De balanseførte verdier av eiendeler og gjeld som overføres ved Fisjonen, skal således videreføres i Kværner ASA. Fra og med 1. januar 2011 anses transaksjoner i Aker Solutions ASA som knytter seg til eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til Kværner ASA, regnskapsmessig foretatt for sistnevntes regning, jf. allmennaksjeloven 14-4 (1), jf (1) nr. 2.

9 8. SKATTEMESSIG BEHANDLING AV FISJONEN Fisjonen gjennomføres med full skattemessig kontinuitet i henhold til skatteloven kapittel 11 og i samsvar med allmennaksjeloven kapittel 14. I samsvar med skatteloven 11-8 (1) fordeles nominell og innbetalt aksjekapital etter fradrag for pålydende av egne aksjer i samme forhold som nettoverdiene (basert på virkelig verdi) fordeles mellom selskapene, det vil si med 83 % på Aker Solutions ASA og 17 % på Kværner ASA. Ved gjennomføring av Fisjonen vil Aker Solutions ASA eie 5 millioner egne aksjer. Skattemessig kontinuitet innebærer blant annet at skattemessige posisjoner knyttet til eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra Aker Solutions ASA til Kværner ASA i Fisjonen blir videreført uendret i Kværner ASA. Det innebærer også at Fisjonen ikke vil ha noen umiddelbare skattemessige konsekvenser for Aker Solutions ASAs norske aksjonærer, samtidig som skattemessig inngangsverdi på aksjene i Aker Solutions ASA vil bli fordelt på aksjer i Aker Solutions ASA og Kværner ASA i samme forhold som aksjenes pålydende fordeles ved fisjonen. 9. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN Gjennomføring av Fisjonen er betinget av at: (a) (b) (c) (d) (e) Alle de konserninterne transaksjonene som er beskrevet i punkt 2.3 er gjennomført, med mindre styrene i Aker Solutions ASA og Kværner ASA finner at manglende gjennomføring av enkelte transaksjoner ikke vil ha vesentlig negativ betydning for noen av partene når det tas hensyn til justeringer og kompensasjon som eventuelt måtte bli avtalt i denne forbindelse. Det er inngått Separasjonsavtaler med sikte på å gjennomføre de prinsipper som følger av punkt 2.5 så langt styrene i Aker Solutions ASA og Kværner ASA finner det nødvendig. Alle nødvendige samtykker til overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser er mottatt, og alle rettigheter til oppsigelse eller endring av avtaler er frafalt eller ubenyttet ved utløpet av relevante frister. Dette gjelder likevel ikke dersom styrene i Aker Solutions ASA og Kværner ASA finner at det er truffet tilstrekkelige tiltak som sikrer at den økonomiske interessen i de aktuelle eiendeler, rettigheter og forpliktelser uansett kan overføres med samme resultat som forutsatt, og/eller det foretas justeringer mellom partene for å kompensere den økonomiske konsekvensen i samsvar med punkt 3.4, og/eller det verken samlet eller hver for seg vil være av vesentlig negativ betydning for selskapene i Kværner-konsernet eller Aker Solutions-konsernet dersom de eventuelt manglende samtykker ikke skulle bli gitt eller de eventuelle rettigheter til oppsigelse eller endring av avtaler skulle bli utøvet. Aker Solutions ASA har etablert nye lånefasiliteter i den grad styret i Aker Solutions ASA finner det nødvendig. Kværner ASA har etablert nye lånefasiliteter i den grad styret i Kværner ASA finner det nødvendig.

10 (f) (g) Oslo Børs har meddelt at Kværner ASA vil bli opptatt til notering umiddelbart etter at Fisjonen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret. Fristen for innsigelser fra kreditorene etter allmennaksjeloven 14-7 jf er utløpt for begge parter og forholdet til kreditorer ikke er til hinder for gjennomføring. Fisjonen kan ikke registres gjennomført i Foretaksregisteret før ovennevnte betingelser er oppfylt. 10. GJENNOMFØRING AV FISJONEN Selskapsrettslig trer Fisjonen i kraft på det tidspunkt den er registrert gjennomført i Foretaksregisteret etter at alle vilkår for gjennomføring er oppfylt og etter utløpet av kreditorperioden på to måneder, jf allmennaksjeloven 14-8, jf På dette selskapsrettslige virkningstidspunktet er: (a) (b) (c) (d) aksjekapitalen i Aker Solutions ASA nedsatt; aksjekapitalen i Kværner ASA forhøyet; de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er angitt i punkt 3, overført til Kværner ASA; og aksjene i Kværner ASA utstedt til de som på samme tidspunkt er aksjonærer i Aker Solutions ASA (unntatt Aker Solutions ASA selv). Før Fisjonen meldes til Foretaksregisteret for gjennomføring skal Aker Solutions ASA sende børsmelding med underretning om siste dag selskapets aksjer handles på Oslo Børs inklusive retten til vederlagsaksjer. 11. SÆRLIGE RETTIGHETER Ingen aksjonærer har særlige rettigheter i Aker Solutions ASA, og Aker Solutions ASA har ikke utstedt tegningsretter som nevnt i allmennaksjeloven 11-1, eller Det vil ikke tilfalle medlemmer av styret eller daglig leder i Aker Solutions ASA eller Kværner ASA noen særlige rettigheter eller fordeler ved Fisjonen. 12. ÅPNINGSBALANSE, RAPPORTER, REDEGJØRELSER OG REGNSKAP 12.1 Utkast til åpningsbalanse Utkast til åpningsbalanse for Kværner ASA, som er inntatt i Vedlegg 2.3 og anses som en del av fisjonsplanen, viser selskapets eiendeler og gjeld som om Fisjonen var gjennomført på balansedagen. Bekreftelse fra revisor på at balansen er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler, er inntatt i Vedlegg Rapporter om Fisjonen Styrene i Aker Solutions ASA og Kværner ASA har utarbeidet hver sin rapport om Fisjonen og hva den vil bety for hvert av selskapene i samsvar med allmennaksjeloven 14-4 (3), jf

11 Rapportene er inntatt som vedlegg til innkallingen til generalforsamling i henholdsvis Aker Solutions ASA og Kværner ASA Sakkyndige redegjørelser for fisjonsplanen Styret i Aker Solutions ASA har fått utarbeidet en sakkyndig redegjørelse for fisjonsplanen av KPMG AS i samsvar med allmennaksjeloven 14-4 (3), jf (1) og (2) og 2-6 (2). Redegjørelsen er inntatt som vedlegg til innkallingen til generalforsamling. Styret i Kværner ASA har fått utarbeidet en sakkyndig redegjørelse for fisjonsplanen av KPMG AS i samsvar med allmennaksjeloven 14-4 (3), jf (1) til (3), 10-2 (3) og 2-6 (1) og (2). Redegjørelsen er inntatt som vedlegg til innkallingen til generalforsamling Regnskaper og vedtekter De siste tre års årsregnskap og årsberetning med revisjonsberetning for Aker Solutions ASA er inntatt i Vedlegg 1.4. Kværner ASA er stiftet 12. januar 2011 og har ikke utarbeidet årsregnskap eller årsberetning. For Kværner ASA er åpningsbalansen fra stiftelsen inntatt i Vedlegg 2.5. Gjeldende vedtekter for Aker Solutions ASA og Kværner ASA er inntatt i Vedlegg 1.2 og STYRE OG LEDELSE Senest samtidig med at aksjene i Kværner ASA tas opp til notering på Oslo Børs vil et nytt styre for Kværner ASA være valgt og en ny daglig leder vil være utpekt og tre i funksjon. 14. ANSATTE Etter allmennaksjeloven 14-4 (3) og (2) skal fisjonsplanen med vedlegg, og styrets rapport om Fisjonen, gjøres kjent for de ansatte i Aker Solutions ASA. I forbindelse med etableringen og utskillelsen av Kværner-konsernet er det gitt informasjon og gjennomført drøftelser med de ansatte i Aker Solutions Gruppen og deres tillitsvalgte. Aker Solutions-konsernet viderefører pensjonsforpliktelser overfor egen ansatte, mens Kværner-konsernet skal overta pensjonsforpliktelsene overfor sine ansatte. For Aker Solutions Gruppens aksjekjøpsprogram skal hver av partene eller dets datterselskaper ha ansvaret for å tildele bonusaksjer de ansatte måtte få rett til etter vilkårene i aksjekjøpsprogrammet overfor egne ansatte. Ansatte i Aker Solutions-konsernet vil motta bonusaksjer i Aker Solutions ASA, og ansatte i Kværner-konsernet vil motta bonusaksjer i Kværner ASA eller en tilsvarende økonomisk kompensasjon. I begge tilfeller vil antallet bonusaksjer bli justert i henhold til bytteforholdet i Fisjonen.

12 15. DIVERSE 15.1 Oppgjør av mellomværender Alle fordringer mellom selskaper i Aker Solutions-konsernet og selskaper i Kværner-konsernet skal gjøres opp før Fisjonen trer i kraft, med unntak av kortsiktige, ikke-rentebærende fordringer som er etablert eller oppstått som ledd i vanlig virksomhet Uteglemte eiendeler, rettigheter og forpliktelser Hvis det viser seg at Aker Solutions ASA på dagen for åpningsbalansen hadde eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som ikke er med i eller tatt i betraktning ved utarbeidelsen av åpningsbalansen, og som ikke direkte knytter seg til de eiendeler som er fordelt ved Fisjonen, skal verdien av eiendelene/rettighetene eller gjelden/forpliktelsen fordeles i samme forhold som aksjekapitalen i Aker Solutions ASA fordeles ved Fisjonen. Dette omfatter også krav som fremsettes etter dagen for åpningsbalansen med grunnlag i tidligere forhold, herunder blant annet erstatnings-, skatte- og avgiftskrav. I den utstrekning det etter at Fisjonen er gjennomført foreligger eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i Aker Solutions ASAs datterselskap som hovedsakelig knytter seg til Kværnervirksomheten, eller motsatt, og som ved en uteglemmelse ikke er overført til den andre parten, skal partene forhandle med sikte på at denne skal overføres. Eventuell overdragelse skal skje på markedsmessige vilkår. Dersom selskap i Aker Solutions-konsernet er part i avtaler som hovedsakelig knytter seg til Kværner-konsernet, og som ikke er regulert i forbindelse med gjennomføringen av Fisjonen, skal partene forhandle med sikte på å overføre avtalen. Dersom avtalen har positiv eller negativ markedsverdi, skal det ytes tilsvarende vederlag for overføring av avtalen. Tilsvarende skal gjelde for avtaler som selskap i Kværner-konsernet er part i og som hovedsakelig knytter seg til Aker Solutions-konsernet Krav fra tredjeparter Dersom et selskap i Aker Solutions-konsernet mottar krav som et selskap i Kværner-konsernet er ansvarlig for etter det underliggende forhold, eller motsatt, skal det selskap som mottar kravet uten ugrunnet opphold gi skriftlig varsel om forholdet til det selskapet som det mener skal dekke kravet etter det underliggende forhold Tilgang til informasjon Partene skal gi hverandre adgang til å kopiere alt regnskapsmateriale og annet arkivmateriale som knytter seg til den virksomheten parten overtar i Fisjonen, i den utstrekning den part som ikke har det i sin besittelse med rimelighet anmoder om slik kopiering av hensyn til regnskapsførsel, rettslige forpliktelser eller forretningsførsel. Partene skal dessuten i rimelig grad gi hverandre tilgang til ansatte som besitter slik informasjon. Den parten som gir tilgang til informasjon og personer kan kreve at den annen part dekker kostnadene.

13 15.5 Omkostninger Kværner ASA skal dekke alle eksterne kostnader med Fisjonen, den interne restruktureringen forut for Fisjonen og noteringen av aksjene i Kværner på Oslo Børs, med unntak for kostnader som direkte knytter seg til Aker Solutions ASAs gjenværende virksomhet etter Fisjonen Endringer Styrene i Aker Solutions ASA og Kværner ASA gis fullmakt til i fellesskap å gjøre mindre endringer i fisjonsplanen uten at disse må legges frem for generalforsamlingen Tvister Eventuelle tvister mellom Aker Solutions ASA og Kværner ASA i forbindelse med fisjonsplanen skal avgjøres ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer hvorav partene skal oppnevne hver sin voldgiftsdommer. Disse skal oppnevne den tredje voldgiftsdommer som skal være voldgiftsrettens formann. Voldgiftsrettens formann skal være norsk jurist. I mangel av enighet om den tredje voldgiftsdommer, skal vedkommende oppnevnes av sorenskriveren i Oslo tingrett. Voldgiftsforhandlingene skal holdes i Oslo, og voldgiftsspråket skal være norsk. Voldgiftssaken skal anses innledet når den ene parten sender sin begjæring til den annen part om at tvisten skal avgjøres ved voldgift. ***

14

15

16

17 VEDLEGG TIL FISJONSPLAN 1. Aker Solutions ASA som overdragende selskap 1.1 Selskapskart for Kværner-konsernet 1.2 Gjeldende vedtekter for Aker Solutions ASA 1.3 Vedtekter for Aker Solutions ASA etter fisjonen 1.4 Siste tre års årsregnskap og årsberetning med revisjonsberetning for Aker Solutions ASA 2. Kværner ASA som overtakende selskap 2.1 Gjeldende vedtekter for Kværner ASA 2.2 Vedtekter for Kværner ASA etter fisjonen 2.3 Utkast til åpningsbalanse for Kværner ASA 2.4 Bekreftelse fra revisor på at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 2.5 Åpningsbalanse fra stiftelsen av Kværner ASA

18 Vedlegg 1.1 selskapskart for Kværner-konsernet

19 Vedlegg 1.2 Gjeldende vedtekter for Aker Solutions ASA Vedtekter for Aker Solutions ASA (org nr ) (sist endret 8. april 2010) 1 Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Aker Solutions ASA. 2 Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. 3 Selskapets formål er å eie eller drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet. 4 Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 2. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 5 Selskapets styre skal ha fra 6 10 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Aker Solutions konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjonærvalgte varamenn årlig. 6 Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid. 7 Selskapets firma tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap, hvorav minst ett må være aksjonærvalgt. Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder. 8 9 Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstiller gjeldende lov- og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: a) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan holdes i Oslo.

20 Vedlegg 1.3 Vedtekter for Aker Solutions ASA etter fisjonen Utkast, Vedtekter for Aker Solutions ASA (org nr ) (gjeldende vedtekter etter Fisjonen) 1 Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Aker Solutions ASA. 2 Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. 3 Selskapets formål er å eie eller drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet. 4 Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 1,66. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 5 Selskapets styre skal ha fra 6 10 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Aker Solutions konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjonærvalgte varamenn årlig. 6 Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid. 7 Selskapets firma tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap, hvorav minst ett må være aksjonærvalgt. Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder. 8 9 Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstiller gjeldende lov- og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: a) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan holdes i Oslo.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

F I S J O N S P L A N

F I S J O N S P L A N F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: 912 685 144 som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: 990 994 242 som overtakende selskap Utarbeidet

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap)

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) FISJONSPLAN FOR HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) OG NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) 1. FISJONSPARTER 1.1 Det overdragende selskap: Hafslund ASA Organisasjonsnummer: 912 230 252 Forretningskommune:

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

FISJONSPLAN. for. fisjon SIMRAD OPTRONICS ASA. organisasjonsnummer: NO MVA. som overdragende selskap, med SIMRAD OPTRONICS ICARE ASA

FISJONSPLAN. for. fisjon SIMRAD OPTRONICS ASA. organisasjonsnummer: NO MVA. som overdragende selskap, med SIMRAD OPTRONICS ICARE ASA FISJONSPLAN for fisjon av SIMRAD OPTRONICS ASA organisasjonsnummer: NO 929449991 MVA som overdragende selskap, med SIMRAD OPTRONICS ICARE ASA organisasjonsnummer: 990212686 som overtagende selskap inngått

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte Det foreslås at konsernresultat for 2009 og konsernbalanse

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap)

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) FISJONSPLAN datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) og Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) INNHOLD Punkt Side 1. FISJONSPARTER...... 3 2. FISJONEN

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 9. mai 2017, klokken 14.00 Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Statoil ASA DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. juli 2007, kl 1700 på Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LUXO ASA. Tirsdag 16. juni 2009 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LUXO ASA. Tirsdag 16. juni 2009 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUO ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Luxo ASA ( Selskapet ) i selskapets lokaler i Drammensveien 175, 0277 Oslo Til behandling foreligger:

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 5. juni 2002 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2017 Bildet viser Kimen Kulturhus, Stjørdal hvor Moelven Wood AS har hatt leveranser. Foto: Lene M. Prøven. moelven.no Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler Til representantskapet, revisor, kontrollkomiteen, styret og ledergruppen i Ringerikes Sparebank. Hønefoss, 20. november 2009 Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank Torsdag

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2010 KL

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2010 KL Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2010 KL. 15.00 Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt torsdag 4. februar 2010, kl.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA holdes på selskapets kontor i. Nordre Nøstekai 1, 5011 BERGEN. 10. mars 2011 kl 17:00

Ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA holdes på selskapets kontor i. Nordre Nøstekai 1, 5011 BERGEN. 10. mars 2011 kl 17:00 Til aksjeeiere i Media Norge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA holdes på selskapets kontor i Nordre Nøstekai 1, 5011 BERGEN 10. mars 2011

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer