SENSORVEILEDNING I REGNSKAP MRR 442

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENSORVEILEDNING I REGNSKAP MRR 442"

Transkript

1 NORGES HANDELSHØYSKOLE Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap SENSORVEILEDNING I REGNSKAP MRR 442 Profesjonseksamen 2011 OPPGAVE 1 a) IAS 18 er transaksjonsbasert, og hovedprinsippet i IAS 18.9 er det samme som transaksjonsprinsippet i regnskapsloven. (Se F 3-13.) Salget skal regnskapsføres til verdien av vederlaget. Ved etterskuddsbetaling er salgsinntekten nåverdien av betalingen. Ved forskuddsbetaling er salgsinntekten sluttverdien av betalingen. Forskjellen mellom salgsinntekt og nominelt beløp er henholdsvis renteinntekt og rentekostnad. (Se F 3-14.) IAS forklarer anvendelsen av prinsippet ved etterskuddsbetaling. IAS 18 er en av de få standardene som er prinsippbaserte i IFRS. Hovedprinsippet i IAS 18.9 bør derfor anvendes generelt, og IFRS-foretak må bruke profesjonelt skjønn ved anvendelse av prinsippet ved forskuddsbetaling (se F 2 Profesjonell skjønnsutøvelse). EY tror det er adgang til å anvende hovedprinsippet ved forskuddsbetaling, men at det ikke er plikt. En uklar tolkning fra IFRIC kan ha medvirket til standpunktet. EY åpner for fleksibilitet, men burde ha brukt profesjonelt skjønn til ensartet anvendelse av en prinsippbasert standard. Etter regnskapsloven er det plikt til å anvende transaksjonsprinsippet også ved forskuddsbetaling. Valgfrihet er i strid med grunnleggende regnskapsprinsipper. b) Etter regnskapsloven skal den sammensatte salgstransaksjonen resultatføres etter opptjeningsprinsippet. Vederlaget skal tilordnes varen og tjenestene. Salgspris varen (uten tjenester) er opptjent på salgstidspunktet, og salgspris tjenestene balanseføres som uopptjent inntekt (se F 5-18). Selv om IFRS har utviklet seg i retning av verdibasert regnskapsføring, er IAS 18 transaksjonsbasert. Inntekt er definert som endring i balanseverdier i IAS 18 i likhet med Framework. Det er likevel ikke tvil om at IAS 18 er resultatorientert. Sammensatt salgstransaksjon er regulert i 18.13, og tjenestenes andel av vederlaget er utsatt 1

2 inntekt. Spørsmålet om balanseposten i forhold til gjeldsdefinisjonen er ikke drøftet verken i Framework eller IAS 18, men er et hovedpoeng i FASB/IASB fellesprosjekt (se F 5-23 til 5-25). Spørsmålet er tilspisset ved den nye beskrivelsen av accrual accounting i IAS 1. Inntekter og kostnader skal resultatføres når de tilfredsstiller definisjoner og regnskapsføringskriterier i Framework. Inntektsføringsprinsippet basert på kundekontrakt er et kunstgrep for å knytte inntektsføring til Framework. Inntektsføring skal fortsatt være transaksjonsbasert. Selger har en prestasjons- eller leveringsforpliktelse i kontrakten. Inntekten skal resultatføres når forpliktelsen oppfylles. Inntekten skal måles til transaksjonspris. FASB/IASB har tilsynelatende klart å kombinere opptjening og balansedefinisjoner. For den sammensatte salgstransaksjonen gir det foreslåtte prinsippet samme inntektsføring som gjeldende IFRS og regnskapsloven. Det er uopptjent inntekt som ved et kunstgrep er blitt en forpliktelse i forhold til gjeldsdefinisjonen og skal balanseføres til salgspris. Fair value av forpliktelsen er imidlertid kjøpspris for tjenestene i følge gjeldende IFRS. OPPGAVE 2 a) Avskrivning er fordeling av investeringsutgiften i transaksjonsbasert regnskap, som har et internrenteperspektiv. Teoretisk avskrivning gir regnskapsmessig rentabilitet lik internrenten og benevnes kontantstrømtilpasset avskrivning. Bestemmelsen om fornuftig avskrivningsplan (FAP) er anvendelse av sammenstillingsprinsippet. Fornuftig sammenstilling avgjøres ved profesjonelt skjønn. FAP er i teorien kontantstrømtilpasset og i praksis en metode med sammenheng mellom avskrivningsprofil og kontantstrømprofil (se F 6-19 til 6-22). Ukritisk bruk av lineær avskrivning uavhengig av kontantstrømprofil er ikke FAP. 2

3 Kontantstrømtilpasset avskrivning båt med utskiftning av motor: a 1 = x = 600 a 2 = x = 200 a 3 = x = 600 a 4 = x 600 = 600 Utskiftning av motor kan regnskapsføres som utskiftningsinvestering. Det betyr at initialinvesteringen er todelt, båt (uten motor) og motor. Motoren avskrives separat frem til utskiftning (se F 6-32). Lineær avskrivning med separat avskrivning motor: K-strøm ekskl. utskift Avskriv. (båt u. motor) Avskrivning motor Resultat Balanseført verdi Rentabilitet 10% 10% 10% 10% Lineær avskrivning med separat avskrivning av motor er FAP. Avskrivningen gir også samme resultat og rentabilitet som kontantstrømtilpasset avskrivning i dette tilfellet. Balanseført verdi er også identisk. IAS 16 krever komponentavskrivning. Hver betydelig del i forhold til investeringsutgiften skal avskrives separat. Betydelige deler kan grupperes hvis de har samme levetid og samme avskrivningsmetode kan benyttes (se F 6-33). Kravet til avskrivningsmetode er det samme som FAP (se F 6-25). I dette tilfellet skal båten og motoren avskrives separat og lineært. Komponentavskrivning blir den samme som FAP. b) Det er ikke lett å forstå hva NRS egentlig mener. Komponentavskrivning og FAP er identisk i dette tilfellet. Ved komponentavskrivning er komponenten vurderingsenhet. Hvis båten med motor er vurderingsenhet, skal utskriftningen regnskapsføres som utskiftningsinvestering. En kontantstrømtilpasset avskrivning vil også gjenspeile 3

4 utskiftningen. Det samme gjelder en praktisk avskrivningsmetode som tar hensyn til kontantstrømprofilen. NRS synes ikke å være klar over at kravet til avskrivningsmetode for IFRS-foretak er det samme som FAP. OPPGAVE 3 a) Et foretak skal balanseføre skatt som forventes å bli ilignet og resultatføre beløpet som skattekostnad. Foretaket beregner skatt på skattemessig resultat. Det kan være usikkerhet om både inntektsplikt og fradragsrett, samt periodisering, slik at skattemessig resultat og skatt er usikre størrelser som må estimeres. Foretaket skal bruke beste estimat. Ved ligningen fastsetter skattemyndighetene skattemessig resultat og skatt. Beregnet skatt går over til å bli ilignet skatt. Fravik fra selvangivelsen er estimatendring som resultatføres i den perioden ligningen foreligger. Ved innføring av utsatt skatt ble beregnet skatt omdøpt til betalbar skatt. Skattekostnaden består nå av betalbar og utsatt skatt. Den grunnleggende sammenhengen mellom ligningsfravik og skattekostnad gjelder fortsatt. Men hvis fraviket gjelder periodisering, vil også utsatt skatt påvirkes og skattekostnaden være upåvirket. Regnskapsloven regulerer ikke eksplisitt regnskapsføring av ilignet skatt med ligningsfravik. Løsningen utledes ved anvendelse av det grunnleggende regnskapsprinsippet (GRP) om beste estimat. Ved avleggelsen av årsregnskapet er betalbar skatt estimert av foretaket. Når ligningen foreligger, er betalbar skatt fastsatt av myndighetene. Ligningsfravik er endring av regnskapsestimat. Virkningen av ligningsfravik skal resultatføres, jf. GRP om resultatføring av virkning av estimatendring. b) Foretaket kan være uenig i ligningsfravik, men ligningsvedtaket er i utgangspunktet beste estimat på hva som blir endelig skatt. Foretaket kan påklage vedtaket eller gå til rettssak mot skattemyndighetene. Hvis foretaket vinner en rettssak, er dommen beste estimat, og tidligere kostnadsført virkning av ligningsfraviket skal inntektsføres (reverseres) som ny estimatendring. Dette gjelder selv om skattemyndighetene er uenige i dommen og anker til høyere rettsinstans. 4

5 Et foretak kan unnlate å regnskapsføre ligningsfravik hvis foretaket på en overbevisende måte kan påvise at ligningsvedtaket er feil eller at det er svært sannsynlig at foretaket vil få medhold i klage eller vinne en rettssak. En dom mellom balansedagen og regnskapsavleggelsen er en hendelse etter balansedagen som gir ny informasjon om forhold på balansedagen. Dommen eliminerer usikkerhet, men kan også skape ny usikkerhet. Dommen har virkning på regnskapet (jf. foran hvordan en virkning regnskapsføres). OPPGAVE 4 a) Fusjon er en variant av virksomhetsoverdragelse og kjennetegnes ved at hele virksomheten overdras og at aksjonærene i overdragende selskap (OD) får aksjer i overtakende selskap (OT) og eventuelt tilleggsvederlag. Fusjon som er overtakelse, skal regnskapsføres som transaksjon til virkelig verdi. Aksjevederlaget måles til virkelig verdi og tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld, samt eventuell goodwill som restverdi. Tilordningsproblemet bør omtales kort fordi tilordning skal drøftes i oppgave 5a). Noen kandidater vil omtale tidspunkt for måling og tilordning av vederlag, som kan være avtaletidspunkt eller ved kontrollovertakelse (IFRS). Virkningen av sistnevnte skal forklares i oppgave 5b). Kandidatene skal legge hovedvekt på å forklare bytteforhold og kapitalforhøyelse i OT (se F 10-9 til 10-11). Illustrasjonseksemplet kan være veldig enkelt, men foretakene skal ha to virksomhetsområder, for eksempel finans og eiendom. Virksomhetsområdet som senere skilles ut, bør ha merverdi for å få frem forskjellen mellom jevndeling og skjevdeling i fisjonen. b) Fisjonen er jevndeling og er omorganisering med uendret eierskap. Fisjonen skal regnskapsføres som kontinuitetsgjennomskjæring. Virksomhetsområdet som skilles ut, skal videreføres til verdien i fusjonsbalansen. Det er fusjonen som er grunnlag for omorganiseringen, og det skal være kontinuitet i forhold til denne transaksjonen. Selv om ikke aksjelovene krever det, vil fisjonen blir gjennomført med kapitalnedsettelse. Det skal være kontinuitet i sammensetningen av egenkapitalen for de fusjonerte selskapene under ett. Dette er ikke vist i forelesning, men er blitt antydet. 5

6 Alternativt er fisjonen skjevdeling og skal regnskapsføres som transaksjon (se F til 11-36). Kandidatene skal drøfte innløsning av aksjer og tingsuttak med merverdi som blir realisert. De skal også drøfte virkning på egenkapitalen i OD (se F 11-38). For mange kan det være hensiktsmessig å starte med regnskapsføring av skjevdelingen og så vise at OD etter fisjonen blir den samme med jevndeling. Drøftelsen kan da konsentreres om kontinuitet i tingsuttaket og sammensetning av egenkapitalen. OPPGAVE 5 a) Denne oppgaven er om konserndannelse ved kjøp av aksjer (oppkjøp). Aksjekjøpet regnskapsføres i morselskapets selskapsregnskap til verdien av vederlaget. I konsernregnskapet blir vederlaget tilordnet datterselskapets identifiserbare eiendeler og gjeld, samt eventuell goodwill som restpost (som om morselskapet hadde kjøpt virksomheten). Tilordning av vederlaget er anvendelse av transaksjonsprinsippet. Vederlaget skal tilordnes enhver identifiserbar eiendel og gjeld med verdi som er gjenspeilt i prisen. Det eneste kriteriet for å skille andre immaterielle eiendeler fra goodwill, er identifiserbarhet. Drøftelsen bør også omfatte usikre forpliktelser som ikke er regnskapsført, og andre avsetninger som f.eks. pensjoner. Innenfor tidsrammen bør drøftelsen begrenses til noen viktige tilordningsproblemer. Tilordning ved virksomhetsoverdragelse er omhandlet både i F 8 (Immaterielle eiendeler) og F 11 (Oppkjøpsmetoden med tilordning av vederlag). Goodwill er forskjellen mellom vederlaget og netto identifiserbar verdi. Goodwill er en transaksjonsrestpost. Gjennom transaksjonen er uavhengige parter blitt enige om verdien av selskapet som helhet. Usikkerheten gjelder tilordningen, og kandidatene bør drøfte hvordan usikkerheten påvirker goodwill. Oppgaven gjelder bare konserndannelsen, men kandidatene bør også nevne hvordan resultatmålingen i konsernet påvirkes etter konserndannelsen. Goodwill skal vurderes i sammenheng med de eiendelene som ble kjøpt i samme transaksjon og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. b) Siden tilordningen er anvendelse av transaksjonsprinsippet, kan det ikke resultatføres gevinst på oppkjøpstidspunktet. Negativ goodwill (NGW) i foreløpig tilordning skal i neste omgang tilordnes anleggsmidler som mindreverdi. Inntektsføring av NGW etter IFRS 3 er i strid med transaksjonsbasert regnskapsføring. I IFRS 3 R er tilordningen 6

7 verdibasert (exit value). Det er ikke verdiene gjenspeilt i oppkjøpstransaksjonen som skal tilordnes, men hypotetiske salgspriser. I forhold til sistnevnte kan det være gode kjøp som gir gevinst i konsernregnskapet på oppkjøpstidspunktet (se F 8-21). Anvendelse av oppkjøpsmetoden er blitt til verdibasert regnskapsføring (se F 10-2 til 10-4). Etter IFRS skal vederlag i aksjer måles til verdien ved overtakelse. Negativ markedsreaksjon vil føre til mindre goodwill, eventuelt negativ goodwill. Det betyr at negativ markedsreaksjon kan føre til godt kjøp med inntektsføring av gevinst (se F til 10-34). 7

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010)

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Innholdsfortegnelse: 1 Bakgrunn, formål og virkeområde... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 11 Anleggskontrakter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Forutsetninger og avgrensninger...4

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer