Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler er kostnadsført i sin helhet. Utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmiddelets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leieavtaler En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonell, behandles leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For avtaler som klassifiseres som operasjonell, behandles leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskap (DS) og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskap. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, regnskapsføres den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene trekkes da fra regnskapsført verdi av investeringene i balansen. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntekstføres som finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjon Selskapet har OTP ordning som omfatter alle ansatte. Ordningen er innskuddsbasert og kostnadsføres i tråd med utbetalinger. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto Kortsiktige Forventede skattereduserende plasseringer utgifter til forskjeller fremtidige (aksjer og som garantiarbeider andeler ikke vurdert utlignet knyttet som og omløpsmidler) til underskudd salg/avsluttede vurderes til prosjekter fremføring, til laveste er er kostnadsført, av begrunnet gjennomsnittlig og med ført antatt som anskaffelseskos avsetn fremtidig ing i t inntjening. balansen. og virkelig Avsetningen Utsatt verdi på skatt balansedagen. baseres og skattefordel på historiske Mottatt som utbytte erfaringstall kan og balanseføres andre for garantier. er oppført netto i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlaved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som reduksjon av betalbar skatt i balansen, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte Pensjonskostnader mot skatt i balansen og pensjonsforpliktelser (føringen skjer mot beregnes betalbar etter skatt lineær hvis opptjening konsernbidraget basert på har forutsetninger hatt virkning om på diskonteringsrente, betalbar skatt og f remtidig mot utsatt regulering skatt hvis av lønn, konsernbidraget pensjoner og har ytelser hatt fra virkning folketrygden, på utsatt skatt).

10 Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Note 1 Varige driftsmidler Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid Avskrivningsplan 3 år Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie Driftsløsøre 3-5 år Sum Note 2 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Forretnings- Datterselskap kontor Eierandel Stemmeandel Egenkap. siste år (100 %) Resultat siste år (100 %) Balanseført verdi Den Stolte Hane Egg AS Ski 100 % 100 % Den Stolte Hane Jæren AS Jæren 100 % 100 % Note 3 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer - - Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld - - Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.: Fordringer Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum

11 Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Note 5 Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen Egenkapital Sum Egenkapital Sletting egne aksjer Utbytte Årets resultat Egenkapital Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital er på kr ,-, fordelt på aksjer à kr 2,814-. Selskapets aksjer gir lik rett til utbytte. Oversikt over aksjonærer ved utgangen av regnskapsåret: Antall aksjer Eierandel Scandinavian Standard Norway AS ,00 % Totalt antall aksjer ,00 % Note 7 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Finansielle instrumenter Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skatt/ (-)skattefordel i regnskapet Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel* Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Avgitt konsernbidrag - - Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) For mye, for lite avsatt i fjor - - Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i skattekostnaden Skattevirkning av konsernbidrag - - Betalbar skatt i balansen * Selskapet er stiftet ved fisjon med skattemessig kontinuitet. Note 8 Salgsinntekter Selskapet har inntekter fra salg av administrasjonstjenester til datterselskap.

12 Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk 4 4 Ytelser til ledende personer Styre Daglig leder Lønn / Honorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Daglig leder har avtale om et års etterlønn ved oppsigelse fra selskapets side. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styret, daglig leder eller andre personlige nærstående parter. Styret og daglig leder har ingen opsjons- eller bonusavtaler. Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik (eksl mva): Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) Andre attestasjonstjenester, inkl revisjonstjenester ifm restrukturering av konsern Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) Annen bistand - - Sum godtgjørelse til revisor Note 10 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Kassekreditt ubenyttet Note 11 Pantstillelser, garantiansvar mv Selskapet har stilt kryssgarantier for hele gjelden i konsernet, så langt dette ikke er i strid med aksjelovens 8-7 og Pantsettelser: Factoring Varelager Driftstilbehør Aksjer i datterselskaper Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Kundefordringer Varelager - Driftstilbehør Aksjer i datterselskaper Selskapet har stilt selvskyldnergaranti overfor utleier (Jærkylling Eiendom AS) av lokaler på Jæren. Årlig leie per 31. desember 2013 er MNOK 12,0 (11,7). Selskapet har stilt selvskyldnergaranti overfor Nortura vedrørende leverandørgjeld på vegne av Den Stolte Hane Jæren AS. Maksimalt garantibeløp er begrenset oppad til MNOK 10. Leverandørgjeld til Nortura pr 31. desember 2013 var MNOK 28,1 (16,6). Selskapet har stilt selvskyldnergaranti overfor utleier (Høegh Eiendom AS) i forbindelse med Den Stolte Hane Egg AS lokaler på Ski. Årlig leie per 31. desember 2013 er MNOK 6,0 (6,4). Selskapet har stilt selvskyldnergaranti overfor utleier (Gjøvik Skofabrikk AS) i forbindelse med Den Stolte Hane Jæren AS lokaler på Gjøvik. Årlig leie gjeldende pr. 31. desember 2013 er MNOK 0,3 (0,3). Selskapet har stilt selvskyldnergaranti overfor utleier (Borgerskogen 42 AS) i forbindelse med Den Stolte Hane Jæren AS lokaler på Borgerskogen. Årlig leie gjeldende pr. 31. desember 2013 er MNOK 5,7 (5,4). Note 12 Pensjoner Selskapet har OTP ordning som omfatter alle ansatte. Ordningen er innskuddsbasert og kostnadsføres i tråd med utbetalinger. Årets kostnadsførte pensjoner er på kr Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

13 Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Note 13 Transaksjoner med nærstående parter Selskapets transaksjoner med nærstående parter: 2013 Salg av administrasjonstjenester til datterselskap - Den Stolte Hane Egg AS Den Stolte Hane Jæren AS Sum Lånet er ytet av selskapets hovedaksjonær og er prioritert etter all annen gjeld. Ansvarlig lånekapital skal nedbetales termi nvis over 10 år. Renten fastsettes hvert år lik renten på statssertifikater

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer