Besøk av Finansministeren 9. januar Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1"

Transkript

1 Besøk av Finansministeren 9. januar 2007 Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

2 Organisasjonskart Sentralenheten Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen Stab Forvaltning og analyse Øystein Børmer Anders Myhren Økonomitjenestene Rolf H. Christiansen Konsernsystemer Y. Ayse B. Nordal Region Hamar Hanne Gaaserød Region Drammen Svein Harsem Region Kr.sand Ole Stenbro Region Stavanger Lillian Meling Region Trondheim Svein Sanden Region Tromsø Beate S. Aas Vadsø 285 ansatte - øker i 2007 Side 2

3 Kontorer, kundefordeling, oppgaver Kultur- Kulturog og kirkedepartementet kirkedepartementet Tromsø Vadsø Barne- Barneog og likestillingsdepartementet likestillingsdepartementet Arbeids- Arbeidsog og inkluderingsdepartementet inkluderingsdepartementet (sosialdelen) (sosialdelen) Helse- Helseog og omsorgsdepartementet omsorgsdepartementet Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Fornyings- Fornyingsog og administrasjonsdepartementet administrasjonsdepartementet Arbeids- Arbeidsog og inkluderingsdepartementet inkluderingsdepartementet (arbeidsog (arbeidsog inkluderingsdelen) inkluderingsdelen) Kommunal- Kommunalog og regionaldepartementet regionaldepartementet Drammen Stavanger Kristiansand Hamar Trondheim Oslo (sentralenheten) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Økonomiregelverket Økonomiregelverket Økonomiske Økonomiske analyser analyser Konsernsystemer Konsernsystemer Applikasjonsforvaltning Applikasjonsforvaltning /produktutvikling /produktutvikling Finansdepartementet Finansdepartementet Fiskeri- Fiskeriog og kystdepartementet kystdepartementet Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet Landbruks- Landbruksog og matdepartementet matdepartementet Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet Nærings- Næringsog og handelsdepartementet handelsdepartementet Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet Side 3

4 Formål for SSØ SSØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten ved å tilrettelegge for god økonomistyring og levere økonomitjenester til statlige virksomheter St. prp. nr. 1 og FINs tildelingsbrev Side 4

5 Hovedmål SSØ St. prp. nr. 1 og FINs tildelingsbrev 1. SSØ skal levere hensiktsmessige og effektive økonomitjenester og styringsinformasjon til statlige virksomheter 2. SSØ skal utvikle og overføre kompetanse innenfor økonomistyring og samfunnsøkonomiske analyser, tilpasset statlige virksomheters behov 3. SSØ skal forvalte det statlige økonomiregelverket og ivareta operative funksjoner knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling 4. SSØ skal bidra til utnyttelse av synergier og stordriftsfordeler med utgangspunkt i statens samlede behov for effektiv ressursbruk Side 5

6 SSØs roller 1. Forvaltningsvirksomhet - Myndighetsutøvelse og forvaltning: Økonomiregelverket i staten, metodeutvikling, kompetansetiltak, veiledning og rådgivning 2. Forvaltning av konsernsystemer: Statsregnskapet og statens konsernkontoordning 3. Kundevirksomhet - Frivillige økonomitjenester til statsforvaltningen 70 % av statlige virksomheter er kunder, ca. 50 % av lønnsmassen Verktøy, tjenester og rådgivning innenfor Budsjett og regnskap inkl. elektronisk fakturabehandling Kundevirksomhet Lønn og personal Side 6

7 Finansiering Bevilgningsfinansiert, med en viss adgang til viderefakturering mv. Bevilgning 2007: 302 mill. kroner Side 7

8 Finansiering forts. Myndighetsutøvelse, forvaltningsvirksomhet, obligatoriske konserntjenester bevilgningsfinansiering! SSØs frivillige kundetjenester er også (i all hovedsak) bevilgningsfinansiert : Bevilgningsfinansiering er et sterkt økonomisk virkemiddel til at mange vil bruke SSØ staten tar ut stordriftsfordeler sammenlignet med at hver statlig virksomhet går i markedet hver for seg og kjøper sine løsninger Stordrift forutsetter standardiserte tjenester - ikke skreddersøm Side 8

9 Visjon Effektiv ressursbruk i staten Verdier Serviceinnstilling Troverdighet Initiativ Side 9

10 Etablering og omstilling i SSØ -SSØshistorie Etableringsfasen - 1. januar 2004: Overtakelse av oppgaver og ressurser fra 19 skattefogdkontorer og Skattedirektoratet (januar 2004) Overtakelse av oppgaver og ressurser fra Finansdepartementet (mai 2004) Struktureringsfasen Formell regionalisering (1. juli 2004), fysisk regionalisering (avsluttet 15. april 2005) 11 kontorsteder lagt ned til 8 i dag Sektorisering av kundemassen (høsten 2004) Tjenesteutviklingsfasen Oppbygging av myndighets- og forvaltningsenheten nesten fra grunnen av, metodeutvikling og kurstilbud Omfattende tjenesteutvikling i kundevirksomheten (nytt personal- og lønnssystem og elektronisk fakturabehandling) Side 10

11 Utviklingen innenfor personalområdet Antall kontorer og lokalisering var politisk bestemt før etableringen Alle ansatte som ble overført SSØ hadde rett og plikt til å arbeide i SSØ ikke oppsigelser Enighet mellom ledelsen og tillitsvalgte om den interne organiseringen og kriterier for innplassering av ansatte i ny organisasjon For ansatte som fikk nytt arbeidssted Omforent omstillingsavtale etablert i forkant av etableringen Praktiseringen av avtalen løpende drøftet med tillitsvalgte Streng praktisering av tiltak som innebar at ansatte forlot SSØ i dag 3 personer på ventelønn Raus praktisering av tilretteleggingstiltak for å kunne bli med til nytt arbeidssted Side 11

12 Utfordringer i omstillings- og endringsprosesser Målet for endringen må være tydelig Involvering/samhandling med ansatte Omstilling krever ressurser Ressurstap (turn-over) Kompetansetap Ledelseskapasitet Internfokus Velferdstap for ansatte Rutiner/standarder i staten Side 12

13 Fra sentralstyrt prosjekt til linjen 2004: Håndtering av omstillingsprosessen Regionalisering/flytting av ansatte Organisering Oppbygging nye fagmiljøer Rekruttering Sentraliserte fullmakter på HR 2005: Delegering fra sentralt prosjekt til linjen IA-avtale, lokale arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste Lederutvikling/lederverdier og lederverktøy/-støtte Personalpolitikk Etiske retningslinjer 2006: Ytterligere delegering til linjen Regionale tilsettingsråd Lønnspolitikk Likestillingsutvalg Videre oppbygging av strukturkapital (personalhåndtering, administrative prosesser, fellestjenester mv.) Lederutvikling mellomledelsen! Side 13

14 Organisasjonsutvikling Utfordringer i 2007 Felles kultur i SSØ Kompetanseutvikling Lederutvikling Felles rolleavklaringer/ standardisering Videreutvikling av strukturkapital Side 14

15 Utviklingstrekk innenfor statlig økonomistyring Større frihetsgrader i innretningen av styring og kontroll i statlige virksomheter (økonomiregelverket), men; Krav til risikostyring Krav til langsiktig planlegging Krav til gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Ny styringsinformasjon under utprøving i staten (periodiseringsprinsipp) Utvikling av metoder for resultatmålinger Økt bruk av elektroniske arbeidsprosesser Nytt innhold i mål- og resultatstyringen som skal understøtte mer effektiv ressursbruk i staten Side 15

16 SSØs samfunnsrolle SSØ en viktig aktør i den løpende fornyelsen og effektiviseringen i staten SSØ fokuserer på områder der vi kan hente ut stordrift og kompetansesynergier for staten samlet sett Mer ressurser til SSØ større innsparing i statlige virksomheter til økt velferdsproduksjon Side 16

17 Bedre måloppnåelse med mindre administrative ressurser Fra Til Ressursforbruk, styring, administrasjon Mål- og resultatstyring Budsjettering og rapportering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Mål- og resultatstyring, risikostyring Analyse, budsjettering rapportering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Side 17

18 Fellestiltak i staten i forhold til egenart i statlige virksomheter og bruk av det private markedet Viktig å hensynta egenarten i statlige virksomheter Økte krav til effektiv ressursbruk økt fokus på besparelser ved samarbeid, felles tiltak og felles tjenester i statlige virksomheter. Mange kan benytte samme typer verktøy og tjenester selv om de er svært ulike. SSØ: Tiltak som skal gjøre det lettere for statlige virksomheter å styre kombinert med at det blir billigere for staten enn om hver statlig virksomhet innretter seg alene Bruk av det private markedet på relevante områder og på en måte som gir effektiv ressursbruk Side 18

19 Forvaltning og frivillig kundevirksomhet i samme forvaltningsorgan Kompetansesynergier og samordningsgevinster Rådgivning, veiledning Kompetansetiltak Metodeutvikling Regelverk Faglig brukerstøtte Teknisk brukerstøtte Applikasjoner /verktøy Forvaltningsvirksomhet Frivillige økonomitjenester Side 19

20 Forenkling for brukere Både tilrettelegging og operative tjenester på et sted Regelverk Standarder Konsernsystemer Metoder Kompetansetiltak Analyser Verktøy Brukerstøtte Veiledning Rådgivning Potensiell rollekonflikt: Myndighetsutøvelse uavhengig av systemer og økonomitjenester Side 20

21 Hele SSØs virksomhet er bruker- og kundeorientert Kundevirksomhet sammen med forvaltningsvirksomhet har bidratt til å brukerorientere hele virksomheten Tilfredshetsundersøkelser i alle deler av virksomheten Læring og utvikling basert på tilbakemelding fra brukere og kunder Side 21

22 Eks. utvikling i kundetilfredshet i SSØ Jeg er fornøyd med SSØ som leverandør av økonomitjenester Omfattende tjenesteutvikling Etablering/strukturering % mai.04 nov.04 mai.05 mai.06 Side 22

23 Satsingsområder innenfor forvaltning Metodeutvikling: Fire nye veiledere/metoder siden høsten 2005: Analyser bidrag i flere omfattende analyser og evalueringer Omfattende kursaktivitet årlig deltar ca personer på våre kurs/seminarer Grunnkurs Kurs i nye veiledere/metoder Samarbeid med BI fra 2007 Kompetanseoverføring og stordrift Side 23

24 Samfunnsøkonomisk analyse og evaluering Læring og forbedring Evaluering av prosjekt Evaluering ble målene nådd? utilsiktede konsekvenser? effektiv ressursbruk? Overordnet mål for virksomhet Tiltak/ prosjekt Gjennomføring Resultatmåling/ gevinstrealisering Mål for prosjekt Analyse av prosjekt Samfunnsøkonomisk analyse: Er tiltaket samfunnsøkonomisk ønskelig? Side 24

25 Eksempler analyser og evalueringer Innføring av gratis skolemat i grunnskolen Innføring av elektronisk fakturabehandling i statlige virksomheter Innføring av kompetansekrav til eiendomsmeglere Økonomistyringen av Skattefunn Analyser og evalueringer bidrar til bedre beslutningsgrunnlag og legger grunnlaget for god risikostyring Side 25

26 Mål- og resultatstyring og risikostyring Hva er MRS? - Å sette mål for hva virksomheten skal oppnå - Å måle resultater og sammenligne dem med målene - Bruke informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten KVALITET KVALITET KVALITET EFFEKTER Innsats- Aktiviteter Produkter/ Brukereffekteeffekter Samfunnsfaktorer tjenester KR/VOLUM KR/VOLUM KR/VOLUM KR/VOLUM KR/VOLUM PRODUKTIVITET EFFEKTIVITET Hva er risikostyring? - Integrert del av MRS: * identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko * slik at den kommer innenfor et akseptert nivå * for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse Risiko = forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av mål negativt Risiko vurderes i forhold til sannsynlighet og konsekvens Side 26

27 Eksempel Oslo fengsel (tilpasset) Læring og forbedring Overordnede mål og strategi Lederforankring og dialog Oppfølging av risiko og tiltak Styringsparametere Resultatmåling og vurdering Hovedmål: Samarbeid om høy kvalitet i straffegjennomføringen Kritiske suksessfaktorer: 1. Øke kvaliteten i straffegjennomføringen Risiko 1. Risiko for at kvaliteten i fengselsoppholdet ikke er tilfredsstillende 2. Risiko for rømming Styringsparametere 1. Andel innsatte med fremtidsplaner (mål: 80%) 2. Rømminger (mål: 0) Tiltak 1. Utarbeide individuelle planer for de innsatte 2. Gjennomgå eksisterende sikkerhetsrutiner Styringsparametere resultater 1. Andel innsatte med fremtidsplaner 75% (negativt avvik fra mål) 2. Ingen rømminger (mål oppfylt) 1. Middels risiko for ikke å nå målet om fremtidsplaner. Opplegg for de som mangler plan skal foreligge innen 2. Høy risiko (lav sannsynlighet, høy konsekvens) for rømming, jf. gjennomgang. Svakheter utbedres innen... Side 27

28 Erfaringer og utfordringer Stor interesse fra virksomhetene for metoder tilpasset staten, gode eksempler, nettverk, kurs og rådgivning Lederforankring! For å føre til forbedringer må informasjonen som fremskaffes brukes. MRS og risikostyring må bli del av daglig styring og drift Akseptere at dette er prosesser og at de tar tid Side 28

29 Ressursbruk og resultater Effektiv ressursbruk i staten! Resultatmåling - Krever måling av ressursbruk (kostnader) og at ressursbruk kan knyttes til produserte resultater Staten styrer etter et kontantprinsipp, dvs. betalingene for ressursene, ikke kostnadene ved bruk av ressursene (periodiseringsprinsipp) Side 29

30 Periodiseringsprosjektet i staten Bruk av periodiseringsprinsipp skal gi et bedre informasjonsgrunnlag for styringen i statlige virksomheter slik at ressursbruken blir mer effektiv Informasjon om faktiske kostnader skal gi et bedre grunnlag for å vurdere ressursbruk i forhold til aktivitet, mål og resultater Sammenlignbar kostnadsinformasjon mellom statlige virksomheter, mellom statlige og private virksomheter, mellom norske og tilsvarende utenlandske virksomheter, over tid med seg selv Bedre oversikt over statens eiendeler (aktiva) Side 30

31 Hvem skal bruke informasjonen Virksomhetene i sin interne styring Departementene i etatsstyringen (styringen av underliggende virksomheter) Tilleggsinformasjon til Stortinget - bevilgninger, statsbudsjett og statsregnskap fortsatt etter kontantprinsipp Stadig flere statlige virksomheter tar i bruk ulike varianter av periodiseringsprinsipp i sin interne virksomhetsstyring Side 31

32 Resultater i periodiseringsprosjektet og veien videre 10 piloter har vært med siden 2004 (årsregnskaper for 2005). Det foreligger en felles kontoplan og felles standarder for regnskapsføring. Tatt utgangspunkt i standarder fra privat sektor, men klare tilpasninger for å ivareta statsspesifikke problemstillinger. Store administrative besparelser i forhold til at hver virksomhet lager sitt opplegg for periodisering Utprøvingen fortsetter ny evaluering i 2009 for å vurdere obligatorisk ordning for alle eller utvalgte grupper i staten Side 32

33 Konsernsystemer Staten i Norge har få konsernsystemer, men de er kritiske for styring, kontroll og sikkerhet Budsjettsystemet (FIN) Statsregnskapet (delegert til SSØ) Statens konsernkontoordning (delegert til SSØ) Svake tradisjoner for konsernsystemer i staten bare ut fra behovet for uttak av stordrift Fellestjenester er frivillige Andre land går lenger i obligatorisk fellesorganisering der det er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente Side 33

34 Satsingsområder innenfor konsernsystemer Nye rammeavtaler med 3 private banker på leveranser av betalingstjenester til statlige virksomheter fra 1. januar 2007 Halvering av utgiftene til statlig betalingsformidling Minikonkurranser mht. statlige virksomheters valg av banker Modernisering av teknisk plattform for statsregnskapet (effektivisering av arbeidsprosessene) Brukerorientering Side 34

35 Kundevirksomheten i SSØ frivillige fellestjenester SSØs kundevirksomhet er et sentralt virkemiddel for å bringe staten over på bruk av elektroniske arbeidsprosesser IKT-meldingen (St. meld. nr. 17 ( )..regjeringa vil effektivisere og frigjere ressurser ved bruk av IKT, for dermed å kunne styrkje det offentlege velferdstilbodet samtidig som administrasjonen blir redusert. SSØ kjøper systemer og applikasjoner i markedet på vegne av mange statlige virksomheter - utvikler og tilpasser tjenester tilpasset det statlige regelverket. Stordrift i innkjøp, forvaltning, utvikling og leveranser, men statlige virksomheter kan selv velge å kjøpe egne løsninger i det private markedet eller gjøre det selv. Side 35

36 Kundevirksomheten - størrelse Antall statlige virksomheter: 260 Antall som er kunder i SSØ: 180 (dvs 70%) Antall ansatte i statsforvaltninger: Antall ansatte som omfattes av SSØs tjenester er om lag som forventes å øke til i Antall ansatte i den sentrale statsadministrasjonen er om lag Disse får regnskapstjenester fra DSS (SSØ leverer imidlertid regnskapssystemet) SSØ er en stor nasjonal aktør innenfor økonomitjenester Side 36

37 OPAL-programmet Innføring av et nytt og moderne system for lønns- og personaladministrasjon til statlige virksomheter Løsningen baserer seg på selvbetjening og elektronisk arbeidsflyt Endret implementerings- og tjenestestrategi fra Jf satsningen i statsbudsjettet for 2007 Kostnadsramme for prosjektet er fra 2004 til 2008 på 210 mill. kr. SSØ som felles servicesenter for lønns- og personaltjenester Den enkelte virksomhet avlastes administrativt og kan bruke større ressurser på egne kjerneoppgaver Grunnlag for at staten kan ta ut stordriftsfordeler og effektivisere transaksjonshåndteringen OPAL er et stort og viktig bidrag til fornying av staten Side 37

38 OPAL-programmet forts. OPAL programmets samfunnsmål: Bidra til mer effektiv styring og utvikling av personalressursene i staten statens viktigste kapital er de menneskelige ressursene leders mulighet til bedre å styre disse En samfunnsøkonomisk analyse peker på et stort gevinstpotensiale for staten innenfor lønns- og personalområdet (1 224 mill. kr.) Side 38

39 OPAL-programmet Effektiviserer hverdagen for den enkelte ansatt Modernisering av de daglige arbeidsprosessene for den enkelte ansatte, lønns- og personalmedarbeidere og ledere (fra skjemaer på papir til elektroniske prosesser) Selvbetjening Reiseregninger Registrering av egen tid Søke om permisjoner med mer Lese egen lønnslipp på skjerm Endre data om seg selv (kontonummer, pårørende med mer) Selvbetjening støttes av elektronisk arbeidsflyt internt i virksomheten Godkjenning fra leder med mer Stort sprang for mange i å ta i bruk elektroniske arbeidsprosesser Vi opplever nå en økende kundetilfredshet hos kunder som har benyttet systemet over en noe lengre periode Side 39

40 Elektronisk handel og elektronisk fakturabehandling IKT-meldingen (St. meld. nr. 17 ( ) i løpet av 2009 skal 25 prosent av volumet frå offentlege driftsinnkjøp vera heilt eller delvis skaffa fram gjennom konkurransar basert på elektroniske prosessar for samhandling med næringslivet. (30 mrd. kroner) Elektronisk fakturabehandling er en viktig forutsetning for å realisere dette Side 40

41 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av EFB for SSØs kunder er beregnet til 444 millioner kroner Side 41

42 Fakturatid er penger.. Papirfaktura, manuell behandling Mottak av post, mottaksregistrering, videresending, mottak, bokføring,arkiv, støtteoppgaver, attestering, godkjenning 32,6 minutter Papirfaktura, elektronisk behandling (EFB) 15,5 minutter Mottak av post, skanning, tolking, forkontroll, avvikshåndtering, etterkontroll, støtteoppgaver, attestering, godkjenning Elektronisk faktura, elektronisk behandling (EFB) 12,3 minutter Forkontroll, avvikshåndtering, etterkontroll, støtteoppgaver, attestering, godkjenning Side 42

43 Fordeler ved EFB Ingen tidsbruk eller kostnader på postgang etter fakturamottak Side 43

44 Fordeler ved EFB Risikovurdering styrer kontrollnivået Elektronisk fullmaktsstruktur (på beløpsstørrelser, kostnadssteder, prosjekter m.m.) Elektroniske kontroller underveis i prosessen (basert på avvikskriterier, beløpsstørrelser m.m.) Purringer til sene attestanter/godkjennere Eskalering etter et visst antall dager og nært forfall Lett å holde oversikt Side 44

45 Fordeler ved EFB Kort og sikker vei fra faktura til regnskapsinformasjon! Side 45

46 EFB hos SSØ effektiv stordrift Tilbud, bestilling Fakturering Leveranse Sortering, skanning, kontroll Elektronisk attestasjon, godkjenning Bokføring, betaling Mottak av betaling Kunde Leverandør Kunde Leverandør Kunde Leverandør Kunde Leverandør Kunde Leverandør SSØ Kunde SSØ Leverandør Kunde Leverandør Kunde fakturamottak regnskap Leverandør Kunde Leverandør Kunde Leverandør Kunde Leverandør Kunde Leverandør SSØ fakturabehandling Side 46

47 EFB hos SSØ - fakta Antall fakturaer pr måned * fakturaer behandlet i 2006 * Årsvolum pr i dag er fakturaer (for 100 kundeenheter) Side 47

48 Videre utvikling Elektronisk forespørsel og bestilling; e-handel Elektronisk dokumentasjon av mottakskontroller (antall, pris etc.) Leverandørene sender elektronisk faktura istedenfor papirfaktura Poståpning og skanning utgår Økt datakvalitet på faktura standardisering av innhold Elektronisk match av faktura mot bestilling og mottakskontroller (ved e-handel) Mål 2007: elektroniske fakturaer til SSØs EFB-kunder Side 48

49 Organisering av kundevirksomheten for uttak av stordrift for staten Regionkontorene eier sin kundeportefølje basert på sektorisering av kunder etter departementsområdene Sektorkompetanse, kundekompetanse og fagkompetanse Effektivitet og stordrift ved å arbeide helhetlig med sektoren/kunden Side 49

50 Sektorisering av kunder Fra skattefogden til SSØ: Kundene var geografisk knyttet til sine respektive skattefogdkontor Tjenestene ble levert til kundene i det fylket der skattefogden lå SSØ: SSØ gjennomførte flytting av kundene 1. oktober 2004 til ansvarlige regionkontor Sektoriseringen gjennomført og kundene er knyttet til et SSØ-regionkontor - fordelt etter departementsområde Side 50

51 Erfaring av sektoriseringen Positivt Kunden ivaretas av et større fagmiljø Helhetsløsninger for sektoren der det gir effektivitet Sektorkompetansen blir en styrke for tjenesteleveransen ut mot kunden (kundekompetanse) Lettere å tilby komplementære tjenester til kundene Nettverksamarbeid mellom SSØs regionkontor Negativt Kundetilfredsheten falt i starten Mer reiseaktivitet kunder i hele landet Side 51

52 Standardisering og konsolidering SSØ tilbyr tre tjenestemodeller i sine grunnleveranser innenfor personal-, lønns-, samt budsjett- og regnskapstjenester Segmentering av kundemassen i forhold til ulike tjenestemodeller og beste praksis Store kunder basis Mellomstore kunder delservice Små kunder fullservice Standardisering og stordrift, men likevel fleksible tjenestemodeller - gode valgmuligheter innenfor et standardisert opplegg Side 52

53 Konsolidering - fra lokal til sentral løsning Side 53

54 Avslutning SSØs økonomitjenester gir direkte effektivitetsgevinster i statlige virksomheter SSØs tilrettelegging og fagkompetanse gir bedre styring i statlige virksomheter Ressurser til SSØ gir økt innsparing i statlige virksomheter. Mer til velferd! Fra Mål- og resultatstyring Budsjettering og rapportering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Til Mål- og resultatstyring, risikostyring Analyse, budsjettering rapportering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Side 54

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Ståsted - fremtidsplaner

Ståsted - fremtidsplaner Ståsted - fremtidsplaner Kundeseminar Drammen 18. mars 2008 Direktør Marianne Andreassen 07.04.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Omgivelsene til staten økt forventingsgap Økte forventinger

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen Bedre og billigere virksomhetsstyring Direktør Marianne Andreassen Innhold Utfordringer IKT/E-forvaltning og gevinstrealisering Resultatmålinger Risikostyring Avslutning Utfordringer Nordisk velferdsmodell

Detaljer

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige)

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) EDOK 13. november 2008 Direktør Marianne Andreassen 03.03.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Felles utfordringer i

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy.

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Agresso Brukerkonferanse 08 Direktør Marianne Andreassen 22.09.2008 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Forsvaret 27. mars 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Utfordringer og utviklingstrekk

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er en virksomhet underlagt Finansdepartementet med bred kompetanse på

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Direktør Marianne Andreassen Nettverksmøte 15. september 2011 19.09.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Verdier og

Detaljer

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på.

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. SSØ mål og strategi Gjeldende fra 1. januar 2010 Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal SSØ, med utgangspunkt

Detaljer

Fra etablering til drift og utvikling

Fra etablering til drift og utvikling Årsrapport 2005 Fra etablering til drift og utvikling har begrenset med ressurser, men har likevel den fremste kompetansen i Norge på fortolkning, veiledning og rådgivning på god statlig økonomistyring.

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring

Senter for statlig økonomistyring Årsrapport 2007 Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) arbeider for å effektivisere ressursbruken i staten. Vi har bred kompetanse på virksomhets- og økonomistyring

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring God styring i staten FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 28.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under Finansdepartementet

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

Evalueringskapasitet i staten

Evalueringskapasitet i staten Evalueringskapasitet i staten EVA-seminar 4. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØ er statens ekspertorgan for

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ Kundeforum 2012 Marianne Andreassen, direktør DFØ Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. DFØs unike

Detaljer

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Program for dagen 09:00-09:15 Velkommen og innledning Direktør Marianne Andreassen,

Detaljer

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Nordisk møte Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Direktør Marianne Andreassen 28.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Kort sikt - mer penger. Lang sikt

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

Møte med organisasjonene 11. april 2007

Møte med organisasjonene 11. april 2007 Virksomhetsstyring med periodisert regnskap i statsforvaltningen Møte med organisasjonene 11. april 2007 Innledning v/ Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv

Detaljer

Lanseringsseminar 20. oktober 2010

Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Marianne Andreassen, direktør i SSØ 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé: Som statens ekspertorgan

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER Gøril Aune avdelingsdirektør Agenda Kort om DFØ Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester Muligheter og fremtidsutsikter DFØs oppdrag Visjon Effektiv ressursbruk

Detaljer

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 SSØ kårer det tiltaket som best har bidratt til

Detaljer

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet København, 24. februar 2011 25.02.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé:

Detaljer

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd VG 18.4.2012 ved direktør Marianne Andreassen spesialrådgiver Anders Myhren Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2008 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Opptak til studieprogram i virksomhets- og økonomistyring i staten et samarbeid

Detaljer

Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring

Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring Status og videre planer Direktør Marianne Andreassen 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) 21. oktober 2010 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Kundeforum 2011 SSØs utviklingsarbeid - dialog Direktør Marianne Andreassen 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Styringsutfordringer i staten Mindre detaljstyring på aktiviteter og tøffere

Detaljer

Vurdering av internrevisjon i DFØ. Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer

Vurdering av internrevisjon i DFØ. Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer Vurdering av internrevisjon i DFØ Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer DFØs hovedprosesser Forvalte økonomiregelverket, utredningsinstruks og samfunnsøkonomisk analyse Utvikle regelverkene

Detaljer

Mål- og resultatstyring Hva skjer, utviklingstrekk, hva vil dette kreve av statlige ledere

Mål- og resultatstyring Hva skjer, utviklingstrekk, hva vil dette kreve av statlige ledere Mål- og resultatstyring Hva skjer, utviklingstrekk, hva vil dette kreve av statlige ledere Kystverket 5. september 2007 Direktør Marianne Andreassen Litt om SSØ Senter for statlig økonomistyring - SSØ

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten BI 2. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 17.11.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under Finansdepartementet Virksomhetsidè:

Detaljer

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidè: Som statens ekspertorgan skal SSØ, med

Detaljer

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008)

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Rapportens anbefalinger Eforum i Standard Norge, 18 sep 08 - Knut Øyvind Granli Mandat Arbeidsgruppen skal vurdere

Detaljer

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene?

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? 14. desember 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat

Detaljer

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØs målgrupper

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 RAPPORT 3/2008 Innledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Unntakssøknader og henvendelser... 3 2.1 Behandlede

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring

Senter for statlig økonomistyring Årsrapport 2008 Senter for statlig økonomistyring 1. Innledning... 2 2. Mål 1 - SSØ skal levere hensiktsmessige og effektive økonomitjenester og styringsinformasjon til statlige virksomheter... 3 3. Hovedmål

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring Årsmelding 2004

Senter for statlig økonomistyring Årsmelding 2004 Årsmelding 2004 Senter for statlig økonomistyring Årsmelding 2004 Innhold Innhold... 3 Store utfordringer, høye ambisjoner... 4 Etableringen av Senter for statlig økonomistyring... 5 SSØs visjon, verdier,

Detaljer

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015 Fagdag i feriepenger DFØ Oslo, 16 og 17. april 2015 Tildelingsbrev fra FIN Mål for lønnstjenestene (med tilhørende styringsparametere) DFØs tjenester på lønns- og regnskapsområdet leveres korrekt og rettidig

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Fagdag årsavslutningen i SAP

Fagdag årsavslutningen i SAP Fagdag årsavslutningen i SAP DFØ Omstilling og utvikling Én visjon Effektiv ressursbruk i staten To hovedmål Hensiktsmessige fellesløsninger i staten God styring i statlige virksomheter Tre delmål DFØs

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Mål- og resultatstyring i Mattilsynet

Mål- og resultatstyring i Mattilsynet Mål- og resultatstyring i Mattilsynet DFØ 26. september 2013 Ingunn Gråbergsveen Seniorrådgiver, Stab analyse og styring Hva skal jeg snakke om Kort om Mattilsynet og Mattilsynets styringssystem Hvordan

Detaljer

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai Hva skjer på regnskapsområdet i staten? Oversikt regnskapsprinsipper 2015 Aktuelle endringer i rundskriv Publiseringsprosjektet Innrapportering for

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Hvordan forbedre statlig økonomistyring

Hvordan forbedre statlig økonomistyring Hvordan forbedre statlig økonomistyring Stabs- og masterstudiet ved Forsvarets stabsskole 15. desember 2011 Direktør Marianne Andreassen 06.01.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Styringsutfordringer?

Detaljer

Hva hindrer investeringer til samfunnets beste?

Hva hindrer investeringer til samfunnets beste? Hva hindrer investeringer til samfunnets beste? Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Lerchendalkonferansen 11. januar 2011 12.01.2011 Senter for statlig økonomistyring Side

Detaljer

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst?

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Innovasjon Norge 16. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Åpent seminar i produktivitetskommisjonen

Åpent seminar i produktivitetskommisjonen Åpent seminar i produktivitetskommisjonen Utfordringer i statlig virksomhet Adm. dir. Marianne Andreassen Dato: 21. august 2014 Effektivitet, produktivitet og verdiskaping like viktig i offentlig som i

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2011 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd 2 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011 Forord

Detaljer

Statlig styring, utviklingstrekk og reformer. Mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring

Statlig styring, utviklingstrekk og reformer. Mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Statlig styring, utviklingstrekk og reformer Mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Utviklingstrekk innenfor statlig økonomistyring Større frihetsgrader i innretningen

Detaljer

Nytt siden sist. Avdelingsdirektørene for lønns- og regnskapstjenestene, Bjørn Sæstad og Gøril Aune

Nytt siden sist. Avdelingsdirektørene for lønns- og regnskapstjenestene, Bjørn Sæstad og Gøril Aune Nytt siden sist Avdelingsdirektørene for lønns- og regnskapstjenestene, Bjørn Sæstad og Gøril Aune Status drift og omstilling Videreutvikling av tjenestene Tjenesteleveransen er samlet Økonomitjenestene

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2008 Senter for statlig økonomistyring, 20. februar 2009

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2008 Senter for statlig økonomistyring, 20. februar 2009 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 28 Senter for statlig økonomistyring, 2. februar 29 Rapport 3/29 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Informasjon om respondentene... 4 1.4

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet

Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet Raymond Jenssen Avdelingsdirektør, Fiskeri- og kystdepartementet Nettverksmøte økonomistyring

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring:

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Område Tjeneste/Oppg Nivå Endringer Verktøy/digital Gevinster Org/lokalisering Innkjøp og

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder

Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter 2015 Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder Samfunnsoppdrag Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring,

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer