Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring"

Transkript

1 Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring Status og videre planer Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1

2 Styringsutfordringer i staten Senter for statlig økonomistyring Side 2

3 Økte forventninger til offentlig sektor Økte forventninger fra brukere, skattebetalere og velgere som ønsker flere og bedre tjenester Staten må ikke sløse med ressursene Økt rettighetsorientering fra brukerne Staten må utnytte den teknologiske utviklingen og nye metoder Innbyggerundersøkelsen (2010) - % G o d t å b o i N o rg e G o de o ffen tlig e tjen ester D et o ffen tlig e sløser m ed ressu rsen e Side 3

4 Effektivisering nødvendig Nasjonalbudsjettet 2011: Effektivisering av offentlig tjenesteproduksjon er nødvendig både på grunn av aldringen av befolkningen og for å møte økte krav og forventninger til offentlige tjenester. Side 4

5 Styringsutfordringer i staten Kilde: Oppland Arbeiderblad Side 5

6 Styringsutfordringer i staten Mindre detaljstyring på aktiviteter og tøffere styring på resultater i form av tjenester og effekter for brukere og samfunnet Bedre operasjonalisering av politiske mål Styre mer på sammenhengen mellom innsatsen, resultater Bedre styringsinformasjon Løpende resultatinformasjon og evalueringer Bedre regnskapsinformasjon Bedre beslutningsgrunnlag Økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse Mer langsiktig styring Ikke konflikt mellom ettårige budsjetter og mer langsiktig styring Side 6

7 Ikke mer omfattende styring og kontroll, men bedre styring og kontroll Side 7

8 SSØs mål og strategier Senter for statlig økonomistyring Side 8

9 Målgrupper for SSØ: Staten og statlige virksomheter Stordrift gjennom standardisering, men vi skal samtidig dekke de enkelte virksomhetenes behov Side 9

10 Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal SSØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. SSØs unike rolle er å ivareta statens behov for en helhetlig tilnærming på området. Side 10

11 Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Hovedmål: Hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i statlige virksomheter SSØs kompetanseoverføring representerer beste praksis innenfor styring og samfunnsøkonomisk analyse SSØs fellestjenester er korrekte, rettidige og nyttige SSØs tjenester gir synergier og stordriftsfordeler Side 11

12 SSØs rammebetingelser, og strategiske retning Rammebetingelser (utdrag): Bruttobudsjettert ikke prising av tjenester 8 kontorsteder Strategisk retning: Være eksperter, dvs. konsentrere oss om å være knallgode på noe fremfor halvgode på mye Side 12

13 SSØ skal ikke levere alt Ikke drive i aktiv konkurranse med private leverandører med mindre dette kan begrunnes særskilt med for eksempel markedssvikt, betydelige stordriftsfordeler eller beredskapsbehov Ikke levere alt de enkelte statlige virksomheter kan ha behov for spille på lag med andre aktører i markedet, alltid vurdere å legge til rette for at våre brukere og kunder lett kan supplere SSØs tjenestetilbud med tjenester fra andre leverandører Side 13

14 Lønns- og regnskapstjenestene: Veien videre: Videreutvikle tjenestene, vekst og kostnadseffektivitet Senter for statlig økonomistyring Side 14

15 Lønn og regnskap Regnskapet er kritisk viktig styringsinformasjon når budsjettrammen (ikke priser) er styrende for aktivitetsnivå Ansatte (lønnskostnader) er den største driveren for verdiskapning i staten Aktiviteter/ prosesser Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter Side 15

16 SSØ er stor (2010) 78,5 % av statlige virksomheter har et kundeforhold til SSØ Kurs Over statlige ansatte lønnet lønns- og trekkoppgaver fakturaer behandlet deltakere på kurs, seminarer og nettverk Nærmere 800 deltakere på SSØ-dagen 61 mill transaksjoner innenfor konsernkontoordningen 245 regnskap og 104 likviditetsrapporter innrapportert til statsregnskapet. Side 16

17 Kundetilfredshet Jeg er fornøyd med SSØ som leverandør av økonomitjenester Side 17

18 Hva har vi lært? Hva er vi gode på: Høy kvalitet på basisleverenser Stabil og høy kundetilfredshet Forbedringsområder: Bedre styringsinformasjon Bedre brukergrensesnitt Bedre informasjon fra SSØ Kundenett er oppdatert og søkbart Kontinuerlig forbedring av kundenotat Felles tilbakemelding om behandling av endringsønsker Side 18

19 Større avsluttede prosjekter i 2010 Oppgradering av lønns- og personalsystemet Ny integrasjonsmotor E-handelstjeneste klar for utrulling Side 19

20 Tjenesteutvikling økonomitjenesteområdet SSØs økonomitjenester skal ha: riktig kvalitet (korrekte, rettidige og nyttige) god funksjonalitet og brukervennlighet SSØs økonomitjenester skal være kostnadseffektive Side 20

21 Fokus i vår tjenesteutvikling: Gjeldende lover og regler Eksempel: Elektronisk fakturabehandling Dekke kundens behov: Eksempel: Flere rapporter og bedre brukergrensesnitt (portal for lønns- og personaladministrasjon) Dekke staten og statlige virksomhetenes behov: Eksempel: Regnskapsprogrammet Effektivisere arbeidsprosessene Eksempel: Elektronisk datafangst Side 21

22 Løpende tjenesteutvikling Bedre styringsinformasjon Mye data og med god kvalitet, men brukes i i begrenset grad Tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for styringsinformasjon på en best mulig måte Bedre håndtering av endringsønsker fra kundene og bedre tilbakemelding SSØs løsninger må være løpende teknisk oppdaterte og i tråd med statlige regelverk Oppgradering av infrastruktur Nødvendige systemoppgraderinger og videreutvikling av systemløsningene Forbedre brukergrensesnittet Enklere i bruk og enklere arbeidsprosesser Side 22

23 Tjenesteutviklingsprosjekter som pågår: Regnskapsprogrammet i staten Omfatter Innføre ny standard kontoplan Eventuelt innføre periodiseringsprinsippet i henhold til statlige regnskapsstandarder (SRS) Tilrettelegge for bedre styring i og av statlige virksomheter Budsjett og regnskap Periodiseringsprinsippet SRS* eller Kontantprinsippet Styringsinformasjon Styringsinformasjon Budsjett og regnskap Hva får dere som kunder Standardisert firesifret føringskontoplan Standardisert økonomimodell Økt tilbud av ferdig definerte rapporter Rapportstøtte for kunder som rapporterer i henhold til SRS Standard kontoplan Side 23

24 Tjenesteutviklingsprosjekter som pågår Elektronisk datafangst Betydelige effekter Ressursbruk Prosesseffektivitet Kvalitet Løsning klar for utrulling i løpet av 2011 E-handel - utrulling i gang SSØs kunder skal komme raskt og enkelt i gang med e-innkjøp og gjennom dette oppnå bedre, sikrere og enklere innkjøp over tid Side 24

25 Tjenesteutviklingsprosjekter som pågår Evaluering av tjenestemodellene Evaluere eksisterende modeller på lønnsområdet Regnskapsområdet - SRS Kompetansetjenester Strategi for kompetansetjenester Side 25

26 Tjenesteutviklingsprosjekter som pågår: Elektronisk faktura De nye kravene i Økonomiregelverket: Virksomhetene skal ha et system for elektronisk fakturabehandling Pålegg om å kunne ta imot elektroniske fakturaer og andre utbetalingsdokumenter i fastsatt standardformat (fom ) Pålegg til næringslivet: St.meld. nr. 36 omtaler krav til næringslivet om å utstede faktura elektronisk innen SSØ ønsker som tjenesteyter at våre kunder stiller krav til elektronisk faktura ved nye og fornyelse av kontrakter SSØ tilrettelegger våre systemer til det nye vedtatte elektroniske fakturaformat for våre kunder Side 26

27 Tjenesteutviklingsprosjekter som pågår: Refusjoner fra NAV Automatisert løsning integrert i lønnssystemet: Sykepenger/kronisk syke Foreldrepenger Status: Pilotfasen fanget opp systemtekniske utfordringer Vår leverandør SAP arbeider med løsningen Funksjonalitet for avstemming Side 27

28 Forprosjekter som pågår Aktivitetsregistrering Hva benytter vi tiden på? Vesentlig for effektiv styring? Vurderer alternative løsninger Tilskuddsutbetaling Effektivisere utbetaling av tilskudd For mye manuelle rutiner i dag Vurderer tilnærmingsmåter Elektroniske lønnsslipper (for eksterne) Vurderer dette videre i sammenheng med elektronisk datafangst og mulig bruk av Altinn Elektroniske lønns- og trekkoppgaver Vurderes videre bl.a. i sammenheng med EDAG Enklere pålogging Forprosjektperioden forlenget Side 28

29 Vekststrategi SSØ oppnår stordriftsfordeler på økonomitjenesteområdet gjennom store volumer Kundevekst Side 29

30 Kostnadseffektivisering SSØ må være tidlig og rask med å realisere gevinster som følge av teknologiske endringer, nye krav mv. Side 30

31 Kundeinvolvering Senter for statlig økonomistyring Side 31

32 Hvordan levere bedre tjenester? Nye styringslinjer i SSØ Bedre prosjektgjennomføring God og relevant dialog med kundene Side 32

33 Nye styringslinjer i SSØ fra 1. mai Side 33

34 Nye styringslinjer i SSØ forts. Omleggingen vil ikke påvirke kundeforholdet mellom SSØ og den enkelte virksomhet. Formålet med endringene er å sikre at den grunnleggende organiseringen av enhetene som leverer våre økonomitjenester er best mulig tilpasset SSØs mål og strategier. Tydelig styringsfokus på tjenestene Helhetlig ansvar for produksjonsprosessen Verken tjenestene som leveres av SSØ, kontorstedet som leverer tjenestene eller saksbehandlere som kundene forholder seg til, vil bli forandret som følge av organisasjonstilpasningen Side 34

35 Kundeinvolvering i SSØs tjenesteutvikling I dag har vi følgende elementer innenfor kundedialog/-involvering utover den løpende kontakten: Årlig kundemøte med den enkelte kunde Årlig felles kundesamlinger (etter kontorsted) Årlig kundeundersøkelse Pilottesting av nye løsninger på kunder Kunder deltar i referansegrupper i utviklingsprosjekter Endringsønsker fra kundene Side 35

36 Videreutvikling av vår kundeinvolvering SSØ har nylig gjennomført dialogmøte med et utvalg av store kunder på høyt ledernivå Årlig dialogmøte Videreutvikle kundeinvolvering på tjenesteområdene Fagfokus Side 36

37 Nyheter fra forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring Side 37

38 Nye veiledere Håndbok i samfunnsøkonomisk analyse Veileder i gevinstrealisering Sjekkliste for tilskudd Eksempel- og kommentarer til instruks og tildelingsbrev Veiledninger regnskap Ny kontoplan og kontantprinsippet Ny kontoplan og bruk av statlige regnskapsstandarder (SRSer) Side 38

39 Husk: Side 39

40 Side 40

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Årsrapport for 2011 Direktoratet for økonomistyring

Årsrapport for 2011 Direktoratet for økonomistyring Årsrapport for 2011 Direktoratet for økonomistyring Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. DFØs kompetanseoverføring representerer beste praksis innenfor styring og samfunnsøkonomisk analyse... 3 Hovedresultater...

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Ståsted - fremtidsplaner

Ståsted - fremtidsplaner Ståsted - fremtidsplaner Kundeseminar Drammen 18. mars 2008 Direktør Marianne Andreassen 07.04.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Omgivelsene til staten økt forventingsgap Økte forventinger

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Besøk av Finansministeren 9. januar 2007 Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Organisasjonskart Sentralenheten Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4496 IMH/ATV 23.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4554 JNH/NZM 19.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. INNLEDNING

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hva hindrer investeringer til samfunnets beste?

Hva hindrer investeringer til samfunnets beste? Hva hindrer investeringer til samfunnets beste? Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Lerchendalkonferansen 11. januar 2011 12.01.2011 Senter for statlig økonomistyring Side

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Like tjenester lik organisering?

Like tjenester lik organisering? Like tjenester lik organisering? En komparativ analyse av beslutninger om organisering av felles statlige lønnstjenester i Norge og Danmark Trine Beate Resmann Veileder Are Vegard Haug Masteroppgaven er

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN PROSJEKT OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN DELRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN TJENESTEMODELLER Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Arbeidsmetode... 4 1.3

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kontroll og rapportering hva er godt nok?

Kontroll og rapportering hva er godt nok? Kontroll og rapportering hva er godt nok? DIFI 10. februar 2012 Direktør Marianne Andreassen 22.02.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Vi trenger (selvsagt!) rapportering og kontroll «.bruken av

Detaljer