Kurskatalog. våren Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd"

Transkript

1 Kurskatalog våren 2011 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

2 2 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

3 Forord SSØ øker din kompetanse Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er statens ekspertorgan for statlig styring. En viktig del av vår forvaltningsoppgave for Reglement for økonomistyring i staten, er å tilby kurs, seminarer, faglige nettverk og møteplasser. Disse er åpne for alle medarbeidere i departementene og statlige virksomheter som reguleres av Reglement for økonomistyring i staten. Katalogen beskriver kompetansetilbudet vårt for våren Oppdatert informasjon om kurstilbud og faglige nettverk finnes på henholdsvis og Mange av kursene bygger på veiledere og metodedokumenter utgitt av SSØ og Finansdepartementet. Kursene bidrar til å formidle veilederne og belyse metoder og verktøy ved hjelp av eksempler fra statlig sektor. De faglige nettverkene som er omtalt i katalogen, dekker områdene virksomhetsstyring, samfunnsøkonomisk analyse, evaluering og tilskudd. SSØ tilbyr denne våren en rekke kurs og seminarer som tar for seg sentrale tema innenfor styring i staten. Kursene dekker tema som etatsstyring, budsjett og regnskap, tilskuddsordninger og mål- og resultatstyring. Nytt denne våren er et videreutviklet fordypningskurs i oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger. I kurskatalogen finnes også informasjon om kurs som SSØ arrangerer for sine lønnskunder. Kontaktpersoner i SSØ fremgår av beskrivelsene for hvert enkelt kurs. Du kan også sende en e-post til Oslo, desember 2010 Torbjørn Undeland avdelingsdirektør SSØ Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

4 Praktisk info Praktisk informasjon om kursene Denne kurskatalogen gjelder for 1. halvår Oppdatert informasjon om SSØs tilbud av felleskurs og seminarer finner du på Kurssted Sentralenheten i SSØ holder til i Oslo i St. Olavs gate 25, og alle kurs og seminarer holdes i 9. etasje med mindre annet oppgis. Dekning av utgifter Det er ingen kursavgift for deltakerne. Eventuelle utgifter til reise og overnatting må dekkes av den enkelte. Påmelding og tildeling av plass n for SSØs kurs er medarbeidere i departementer og statlige forvaltningsorganer, dvs. virksomheter som reguleres av Reglement for økonomistyring i staten. Spørsmål om kursene Dersom du har spørsmål om kompetansetiltakene kan du ta kontakt på e-post til eller direkte til dem som er oppgitt som kontaktpersoner under omtalen av det enkelte kurset. Påmelding gjøres på Pass på at alle felter i påmeldingsskjemaet fylles ut. Feltet «Merknad, notat» kan brukes til meldinger om særskilte behov eller ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer. Bekreftelse på tildeling av plass skjer direkte til e-postadressen som den enkelte påmeldte oppgir. Dersom antall påmeldte blir større enn kurskapasiteten, vil SSØ prioritere deltakerne. Prioriteringen skjer etter tidspunktet for påmelding. Påmeldte som eventuelt ikke skulle få plass, vil bli tilbudt plass ved et senere kurs. Alle påmeldinger er bindende, men dersom en person som er tildelt plass ikke kan delta, kan virksomheten sende en annen i stedet. Særskilt om SSØs kurs for lønnskunder De praktiske forholdene for SSØs lønnskurs avviker på noen punkter fra det som er omtalt ovenfor. Det vises til omtale av kursene på side 22 i kurskatalogen og vårt kundenett på Dersom du har spørsmål om disse kursene kan du ta kontakt på e-post til Kurstilbudet høst 2011 SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kurstilbudet, blant annet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og andre brukere i statsforvaltningen. I juni kommer vi tilbake med informasjon om kurstilbudet for høsten Informasjonen vil bli distribuert til samtlige departementer og statlige virksomheter, og blir også publisert på 4 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

5 Kursoversikt Kurs- og seminaroversikt våren 2011 Kurs og seminarer som SSØ tilbyr våren 2011 er samlet i oversikten nedenfor. Nærmere beskrivelse, påmeldingsfrister og kontaktinformasjon finner du under det enkelte kurset. Nettverk for virksomhetsstyring... 6 Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse... 6 Nettverk for tilskudd... 7 Nettverk for evaluering EVA-forum... 7 Regelverket for økonomistyring i staten. Innføringskurs... 8 Budsjettarbeid i statlige virksomheter. Innføringskurs... 9 Budsjettarbeid i departementene. Innføringskurs Virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Innføringskurs Mål og resultatstyring og risikostyring. Innføringskurs Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling Etatsstyring Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger. Fordypningskurs Evaluering. Innføringskurs Samfunnsøkonomisk analyse. Innføringskurs Samfunnsøkonomisk analyse. Fordypningskurs Kurs for lønnskunder Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

6 Nettverk for virksomhetsstyring Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse SSØ administrerer et nettverk for virksomhetsstyring i staten. Formålet med nettverket er at ledere og medarbeidere i statlige virksomheter både kan dele gode erfaringer og drøfte felles problemstillinger. På møtene legges det vekt på bruk av konkrete eksempler fra statlige virksomheter og erfaringsutveksling mellom deltakerne. n for nettverket er ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med virksomhetsstyring. Tema på tidligere nettverksmøter har blant annet vært erfaringsdeling om styringsverktøy for mål- og resultatstyring og måling av kvalitet i offentlige tjenester. Datoer for nettverksmøter våren 2011 Onsdag 2. mars Onsdag 4. mai Som ekspertorgan i staten på samfunnsøkonomiske analyser fungerer SSØ blant annet som et bindeledd mellom statlige virksomheter på dette området. I denne forbindelse tilbyr vi et nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. Formålet med nettverket er å bidra til at departementer og statlige virksomheter får mulighet til å knytte kontakter med andre som arbeider med samfunnsøkonomisk analyse, orientere hverandre om veiledere og analyser som lages, utveksle erfaringer og få faglig påfyll. n for nettverket er ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med samfunnsøkonomiske analyser og andre konsekvensutredninger i staten. Tidligere tema på nettverksmøter har blant annet vært den nordiske velferdsmodellen, helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser, analyser i veitrafikksektoren og beregning av klima/ forurensingskostnader i nytte-kostnadsanalyser. For å bli medlem i nettverket, se Dato for nettverksmøte våren 2011 Onsdag 1. juni For å bli medlem i nettverket, se 6 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

7 Nettverk for tilskudd Nettverk for evaluering EVA-forum SSØ administrerer et nettverk der aktuelle tema innen tilskuddsområdet blir drøftet. Formålet med nettverket er å skape en arena for informasjons- og erfaringsutveksling, blant annet gjennom å formidle gode eksempler og drøfte problemstillinger som har felles interesse. EVA-forum er nettverk for evaluering i staten. Formålet er å skape en arena hvor kunnskap om evalueringer blir utvekslet. Forumet kan også ta initiativ til felles prosjekter for å videreutvikle kunnskapen på området. EVA-forums visjon er å være det beste faglige nettverket for evaluering i Norge. n for nettverket er ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med tilskudd. Tidligere tema på nettverksmøter har blant annet vært utforming av gode mål, gode kriterier for måloppnåelse for tilskuddsordninger, bruk av skjønnsmessige kriterier ved tildeling av tilskudd, samt kontroll og oppfølging av tilskudd og tilskuddsordninger n for nettverket er ledere og medarbeidere i offentlige virksomheter som bestiller, utfører eller har interesse for bruk av evalueringer i den statlige styringen. EVA-forum er arrangør av det årlige EVA-seminaret som er åpent for alle. Dato for nettverksmøte våren 2011 Tirsdag 10. mai For å bli medlem i nettverket, se Dato for nettverksmøter våren 2011 Torsdag 3. mars Torsdag 12. mai For å bli medlem i nettverket, se Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

8 Regelverket for økonomistyring i staten Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en bred oversikt over og innføring i økonomiregelverket. Kursinnhold Oversikt over regelverket for økonomistyring i staten Forholdet til andre regelverk og til SSØs veiledere Gjennomgang av hovedtrekk om bestemmelser for: - Departementenes styring av underliggende virksomheter - Virksomhetens interne styring - Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling i staten - Fullmakter og transaksjonskontrolle - Bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale - Etablering og forvaltning av tilskuddsordninger Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som ønsker en introduksjon til hele regelverket for økonomistyring i staten. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i Reglement for økonomistyring i staten som kan lastes ned fra SSØs nettsider. Kurset er et nyttig utgangspunkt for alle andre kurs SSØ tilbyr. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Kurs i etatsstyring Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 22. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars 10. mai kl Oslo, St. Olavs gate mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Inger Lise Rekdal, e-post eller telefon og Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

9 Budsjettarbeid i statlige virksomheter Innføringskurs som går over 2 dager Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av budsjettets funksjon i virksomhetsstyringen. Kurset går gjennom hvilke forutsetninger som bør være klarlagt før budsjettprosessen starter, og hvordan planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen kan gjøres. Deltakerne får en oversikt over, og en kort innføring i, Stortingets bevilgningsreglement, og sammenhengen mellom dette og regelverket for økonomistyring i staten. Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som arbeider med og har ansvaret for planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen internt i virksomheten. Dette er ikke et kurs i bruk av verktøy. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Kursinnhold Budsjettets funksjon i virksomhetsstyringen Regelverk knyttet til budsjettering i staten Planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen Utarbeidelse og oppfølging av budsjett Case/oppgaver Andre relaterte fagtilbud i SSØ: Kurs i regelverket for økonomistyring i staten Kurs i regnskapsføring i statlige virksomheter Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist juni kl Oslo, St. Olavs gate mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Gunn R. Hauan, e-post eller telefon og Harald S. Saxegaard, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

10 Budsjettarbeid i departementene Innføringskurs som går over 1 ½ dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for budsjettets funksjon for staten samlet og for departementene. Deltakerne vil bli kjent med formål, virkeområde og prinsipper i Stortingets bevilgningsreglement og i Reglement for økonomistyring i staten. Det gis en oversikt over aktører, roller og prosesser i budsjettbehandlingen og det enkelte departements ansvar og myndighet. Kursinnhold Budsjettprosessen i staten Bevilgningsreglementet Regelverk om økonomistyring i staten Statsbudsjettets inndeling og oppbygging Departementets rolle i økonomistyringen og budsjettarbeidet Budsjettprosessen i Stortinget Kurset er rettet mot medarbeidere i departementer som arbeider innenfor planlegging og budsjettering, eller som har ansvar for oppfølging av underliggende virksomheter (etatsstyring). For de som arbeider med departementenes interne budsjett, anbefales kurs i budsjettarbeid i statlige virksomheter. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i Reglement for økonomistyring i staten og Finansdepartementets veileder i statlig budsjettarbeid som kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i etatsstyring Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist april Dag 1: kl Dag 2: kl Oslo, St. Olavs gate april Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Gunn R. Hauan, e-post eller telefon og Anders Myhren, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

11 Virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne oversikt over regnskapsreglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Kursinnhold Hovedforskjeller mellom et utgiftsregnskap (kontantregnskap) og et kostnadsregnskap (periodisert regnskap). Hva er en utgift? Hva er en kostnad? Oversikt over hovedreglene i SRS Oversikt over et virksomhetsregnskap utarbeidet i henhold til SRS - gjennomgang av et praktisk eksempel med fokus på den informasjonen som fremgår av regnskap og noter Presentasjon av Standard kontoplan for statlige virksomheter Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige og regnskapsmedarbeidere som ønsker en innføring i de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS). Kurset vil være nyttig for alle som har behov for å kunne forstå et statlig virksomhetsregnskap utarbeidet i henhold til SRS. Kurset er et innføringskurs som i utgangspunktet ikke krever forkunnskaper i regnskapsregler og -teori. Det er en fordel om deltakerne har kjennskap til hovedbestemmelsene i økonomiregelverket, da innholdet i SRS relateres og eksemplifiseres med bakgrunn i dette regelverket. Det anbefales at deltakerne har gjort seg kjent med veilederen i periodisert regnskap i staten. Veilederen kan lastes ned eller bestilles på Andre relaterte fagtilbud i SSØ: Kurs i regnskapsføring i statlige virksomheter Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 17. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Vibeke A. Karlsen, e-post eller telefon og Peter Olgyai, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

12 Mål- og resultatstyring og risikostyring Innføringskurs som går over 2 dager Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av hva mål- og resultatstyring og risikostyring er, og hvordan det kan benyttes i styringen. Kurset omhandler blant annet fastsettelse av mål, resultatmåling og oppfølging av resultater, samt metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyring og hvordan risikostyring kan integreres i styringsprosessene. Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i styringen. Kursinnhold Mål- og resultatstyring overordnet styringsprinsipp i staten Resultatkjeden som verktøy Mål og målstrukturer Metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Valg av styringsparametere og ambisjonsnivå Bruk av risikoanalyser og resultatinformasjon i utviklings- og forbedringsarbeidet Eksempler og gruppearbeid Endringsprosesser og praktiske grep Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer med begrenset erfaring med mål- og resultatstyring og risikostyring. Vi understreker at kurset er like mye rettet mot medarbeidere i fagavdelinger som medarbeidere i stab eller andre støttefunksjoner. Vi anbefaler at kursdeltakerne setter seg inn i SSØs veiledere om risikostyring og resultatmåling før kurset. Disse kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitet Kurs i evaluering Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist februar kl Oslo, St. Olavs gate februar april kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Maria Alrek, e-post eller telefon og Harald S. Saxegaard, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

13 Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling Mål for seminaret Målet for seminaret er at deltakerne skal øke sin kunnskap om produktivitetsmålinger og bruken av produktivitetsmålinger i styringen. Gjennom seminaret belyses praktiske problemstillinger knyttet til seminardeltakernes egne erfaringer med produktivitetsarbeid i økonomistyringen. Det forutsettes god kjennskap til mål- og resultatstyring som overordnet styringsprinsipp i staten. Det anbefales derfor at deltakerne har deltatt på SSØs kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring. Seminaret bygger på SSØs veileder i resultatmåling som kan lastes ned eller bestilles fra SSØs nettsider. Innhold i seminaret Motivasjon for produktivitetsmåling, innledning ved SSØ Eksempler og problemstillinger fra statlige virksomheter Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Nettverk for virksomhetsstyring Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse Seminaret er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med eller har praktisk erfaring med produktivitetsarbeid, og som ønsker å dele sine erfaringer på området. Datoer Tid Sted Påmeldingsfrist 7. april kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Harald Saxegaard, e-post eller telefon og Ingrid Buhaug Brænden, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

14 Etatsstyring Kurs som går over 1 dag i samarbeid med Finansdepartementet Mål for kurset Målet for kurset er at deltakerne får en god forståelse av etatsstyringsdialogens formål og innhold og tildelingsbrevets plass i etatsstyringen. Deltakerne skal kunne benytte dette i den videre utviklingen av styringsrelasjonene mellom departement og virksomhet. Kursinnhold Formelle rammer for etatsstyringen Styringsdialogens formål og innhold Innhold i tildelingsbrevet rett nivå, krav, oppfølging Etatsstyringsprosessene i den underliggende virksomhetens styringsprosess Gruppearbeid og diskusjoner Kurset er rettet mot medarbeidere i departementer som har ansvar for styring av underliggende virksomhet, samt medarbeidere i underliggende virksomheter som utarbeider styringsdokumenter og deltar i dialogen mellom departementet og virksomheten. Vi legger vekt på erfaringsdeling, og ønsker derfor at deltakerne underveis i kurset kan bidra med eksempler fra egen virksomhet om utfordringer eller gode grep i styringsdialogen. Kurset forutsetter: Kunnskap om mål- og resultatstyring og risikostyring, tilsvarende innføringskurset i mål- og resultatstyring og risikostyring Grunnleggende kunnskap om økonomiregelverket i staten og SSØs dokument «Kommentar- og eksempelsamling for styringsdokumentene tildelingsbrev og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring fra departement til virksomhet». Det er en fordel med noe erfaring med utarbeidelse av tildelingsbrev og rapporteringen mellom departement og virksomhet. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Kurs i mål- og resultatstyring utvikling av mål og strategi Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 3. mai kl Oslo, St.Olavs gt april Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Helge Moe Spildrejorde, e-post eller telefon Thomas Baardseng, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

15 Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger Fordypningskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet med kurset er å gi deltakerne en inngående forståelse av temaet oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger med utgangspunkt i metodikken i SSØs dokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). Kursinnhold Hva påvirker statens behov for oppfølging og kontroll? Metodikk for risikostyring med anvendelse på tilskuddsforvaltningen Kritiske faktorer og risikoer i ulike faser av tilskuddsforvaltningen Tiltak og kontrollaktiviteter Deler av kurset foregår i form av gruppearbeid. Deltakerne bør ha grunnleggende kjennskap til regelverket om økonomistyring i staten og erfaring fra arbeid med utforming og/eller forvaltning av tilskuddsordninger. Dersom en mangler slik grunnleggende kunnskap, anbefales deltakelse på innføringskurset i tilskudd som vil bli holdt høsten 2011 før man deltar på dette kurset. Andre relaterte fagtilbud i SSØ: Innføringskurs i tilskudd (tilbys høsten 2011) Innføringskurs i regelverket for økonomistyring i staten Innføringskurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Nettverk for tilskudd Nettverk for virksomhetsstyring Kurset er rettet mot medarbeidere som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 24. mai kl Oslo, St.Olavs gt mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Maria Alrek, e-post eller telefon og Anders Myhren, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

16 Evaluering Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Kurset gir en grunnleggende innføring i evalueringsteori, design og begrepsbruk. Kursdeltakerne skal bli kjent med evalueringsprosessen, med vekt på planleggingsfasen for å øke kompetansen til å definere og eventuelt bestille et evalueringsoppdrag. Kursinnhold Motivasjon for gjennomføring og bruk av evalueringer Innføring i evalueringskriterier Oversikt over ulike metoder og design Tips til planlegging, bestilling og bruk av evalueringer Gruppeoppgaver og diskusjoner Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som bestiller eksterne evalueringer eller planlegger å gjennomføre egne evalueringer. Dette er et innføringskurs og passer for dem med begrenset kunnskap om evalueringer og/eller har behov for et oppfriskningskurs. Dette er et innføringskurs og krever ingen forkunnskaper. For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i noen av våre veiledere, som for eksempel Finansdepartementets veileder til gjennomføring av evalueringer, SSØs sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer, SSØs veileder i evaluering av statlige tilskuddsordninger eller veileder i evaluering av lover. Disse kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling Nettverk for evaluering EVA-forum Innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 16. mars Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Elma G. Andersson, e-post eller telefon og Vigdis Olsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

17 Samfunnsøkonomisk analyse Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse om metode for å utføre en nytte-kostnadsanalyse. Kurset gir også en kort innføring i hvordan det kan legges et godt grunnlag for å realisere gevinster av ulike prosjekter og tiltak. Sentrale utfordringer for det offentlige er å velge rett tiltak, gi gode anslag på kostnader og gevinster, styre risikoen og sikre gevinstrealisering. Etter kurset skal deltakerne ha en forståelse av hvordan en god analyse i forkant av et tiltak kan utføres, og hvordan dette bedrer grunnlaget for å hente ut gevinster. Kursinnhold Motivasjon for samfunnsøkonomiske analyser Gjennomgang av trinnene i en nytte-kostnadsanalyse Kort innføring i gevinstrealisering Gruppeoppgaver og diskusjon statlige virksomheter som skal bestille, utføre, bidra til eller kvalitetssikre samfunnsøkonomiske analyser. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. For å få størst utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i noen av våre veiledere, som for eksempel SSØs håndbok for samfunnsøkonomiske analyser og Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomisk analyse. Veiledningsmateriellet kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Fordypningskurs i samfunnsøkonomisk analyse Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse Innføringskurs i evaluering Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 30. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Elisabeth Aarseth, e-post eller telefon og Tom Markussen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

18 Samfunnsøkonomisk analyse Fordypningskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne innsikt i utvalgte tema innenfor samfunnsøkonomisk analyse. Kurset skal gi nærmere kjennskap til blant annet metoder for verdsetting av virkninger, fastsettelse av kalkulasjonsrente og usikkerhetsvurderinger. Kursinnhold Kort gjennomgang av trinnene i en samfunnsøkonomisk analyse (kort repetisjon fra innføringskurset i samfunnsøkonomisk analyse) Metoder for verdsetting av noen typer virkninger Valg av kalkulasjonsrente og fastsettelse av levetid Usikkerhetsvurderinger Gruppearbeid og diskusjon Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal bestille, utføre, bidra til eller kvalitetssikre samfunnsøkonomiske analyser. Dette er et fordypningskurs, og det anbefales å ha kunnskaper fra innføringskurset i samfunnsøkonomisk analyse og/eller grunnleggende kjennskap til samfunnsøkonomiske analyser eller generell samfunnsøkonomi. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse Nettverk for samfunnsøkonomiske analyser Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 11. mai kl Oslo, St. Olavs gate mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Tom Markussen, e-post eller telefon og Elisabeth Aarseth, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

19 Om SSØ Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vår visjon er effektiv ressursbruk i staten. SSØs oppgave er å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Vi bidrar til det gjennom regelverksforvaltning, ved å tilrettelegge for god styring og levere tjenester innenfor økonomistyring. Vi tilbyr analyser, veiledning, metoder og verktøy for god styring. Vi tilbyr også kompetansetiltak til alle statlige virksomheter. I tillegg leverer vi frivillige lønns- og regnskapstjenester til en stor andel av disse. Videre har vi ansvar for forvaltning og drift av konsernsystemene (statsregnskapet og statens konsernkontoordning). Innenfor statens konsernkontoordning omfatter ansvaret forvaltning av de statlige virksomhetenes oppgjørskonti i Norges Bank, samt rammeavtaler med bankene om betalingstjenester og kontohold for virksomhetene. Vi har også oppgaver knyttet til rådgivning og utvikling innenfor det statlige betalingsområdet. SSØ er underlagt Finansdepartementet og er organisert i en sentralenhet og seks regionkontorer. SSØ har to virksomhetsområder: Forvaltning, rådgivning og kompetansetiltak SSØ har forvaltningsansvaret for Reglement for økonomistyring i staten. Vi har et fagmiljø med solid kompetanse på økonomiregelverket, samfunnsøkonomiske analyser, evaluering, tilskudd, mål- og resultatstyring og risikostyring. Vi tilbyr kompetansetiltak og rådgivning i tilknytning til regelverket og fagområdene. Vi arbeider både med tolkning og utvikling av regelverket, og med oppbygging av metoder og veiledere for den statlige forvaltningen. SSØ behandler også søknader om unntak fra regelverket. Lønns- og regnskapstjenester SSØs seks regionkontorer leverer lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter. Bruk av disse tjenestene er frivillig for virksomhetene. SSØ tilbyr en solid og moderne lønnstjeneste bygget på en SAP-HR løsning som er tilpasset statlige virksomheters behov, og vi er ett av landets største SAP-miljøer innen drift og utvikling. Vår regnskapstjeneste er basert på Agresso som systemløsning, og er tilpasset kravene i gjeldende regelverk for statlige virksomheter. I tillegg til verktøy for økonomistyring tilbyr regionkontorene også rådgivning og veiledning innen disse områdene. Alle tjenester som leveres fra regionene ivaretar kravene i de statlige regelverkene. Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

20 Kurs for lønnskunder SSØ arrangerer kurs for sine kunder på lønnsområdet. Kursene tar utgangspunkt i bruk av lønns- og personaladministrasjonssystemet SAP HR. I tillegg tilbyr SSØ sine kunder ulike kurs innenfor regelverket på lønnsområdet. Se for fullstendig kursplan. Praktisk informasjon om kurs for lønnskunder SSØs lønnskunder er kategorisert i tre tjenestemodeller: Fullservice Delservice Basis SSØ arrangerer grunnkurs og påbyggingskurs som er tilpasset de ulike tjenestemodellene. Kurssted Kursene i lønns- og personaladministrasjonssystemet holdes i våre kurslokaler i Drammen. Adresse: Vektergården, Grønland 34, 3045 Drammen. Påmelding og tildeling av plass Påmelding gjøres på SSØs kundenett. Bekreftelse ved tildeling av plass skjer direkte til e-postadressen som den enkelte påmeldte oppgir. Påmeldte som eventuelt ikke får plass vil få tilbud om plass ved et senere kurs. Kursavgift Pris pr kurs fremkommer på kundenett. Spørsmål om kursene Dersom du har spørsmål om kurs, send e-post til Kontaktperson i SSØ Gro K. Furuseth, e-post eller telefon Kurs 1: Grunnkurs i SAP HR for fullservicekunder Kurset går over 3 dager Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en orientering om kundenett, uttak av rapporter og spørringer i SAP HR, Opal_con, selvbetjening og arbeidsflyt i portalen, samt presentasjon av SolMan brukerstøttesystem. Grunnkurset i SAP HR er beregnet på lønns- og personalmedarbeidere i virksomheten. Kursinnhold Fullservicemodellen, herunder orientering om kundenett, gjennomgang av aktuelle blanketter og rutiner, samt spørring i SAP HR Registrering av reiseregninger og uttak av rapporter i SAP HR Selvbetjening og arbeidsflyt i portalen, samt SolMan brukerstøttesystem Kjennskap til virksomhetens rutiner på lønns- og personalområdet. Påbyggingskurs for fullservicekunder Kurset går over 1 dag Kurs 1.1 Rapporter for fullservice Uttak og redigering av standardrapporter 20 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

21 Kurs for lønnskunder Kurs 2: Grunnkurs i SAP HR for delservice- og basiskunder Kurset går over 4 dager Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en orientering om kundenett, uttak av rapporter og spørringer i SAP HR, Opal_con, selvbetjening og arbeidsflyt i portalen, samt presentasjon av SolMan brukerstøttesystem. Grunnkurset i SAP HR er beregnet på lønns- og personalmedarbeidere i virksomheten. Kursinnhold Gjennomgang av struktur og funksjonalitet i SAP HR Personaladministrasjon knyttet til ulike ansettelsesforhold, kontering, bestilling og redigering av rapporter Registrering av ulike typer lønn, orientering om kundenettet og Opal_con Registrering av reiseregninger og SolMan brukerstøttesystem Kjennskap til virksomhetens rutiner på lønns- og personalområdet. Påbyggingskurs for delserviceog basiskunder Hvert kurs går over 1 dag Mål for kursene Økt kompetanse i bruk av SAP HR i de forskjellige fagområdene. for kursene Kursene er beregnet for medarbeidere i virksomheten som ønsker å øke kunnskapen om de aktuelle fagområdene. Deltakerne må ha gjennomgått grunnkurs i SAP HR. For å få best utbytte av kurset er det en fordel å ha erfaring innenfor temaene til de aktuelle kursene og å kjenne regelverket til de ulike fagområdene. Kurs 2.1 Rapporter for del- og basiskunder Uttak og redigering av standardrapporter Ad-hoc rapportering Kurs 2.2 Ansettelsesforhold og feilsituasjoner Gjennomgang av PPOME Saksganger og feilsituasjoner Sluttoppgjør og gjeninntredelse Kurs 2.3 Lønnskontroll og feilkilder Kontroll av lønnskjøring De vanligste feilsituasjoner Kurs 2.4 Ferie, fravær og permisjoner Registreringer av fravær og permisjoner Feriedager og feriepenger Seniordager Kurs 2.5 Positiv tid Bruk av CATS Tidevaluering Registrering av tidstyper Kurs 2.6 Avstemming Rapporter for intern lønnsavstemming Avstemming mot økonomisystemet Kurs 2.7 Organisasjonsmodulen (OM) Vedlikehold organisasjonsstruktur Vedlikehold stillingsstruktur Typiske feilsituasjoner i OM Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

22 Kurs for lønnskunder Kurs 3: Selvbetjening og arbeidsflyt i portalen Kurset går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne opplæring i bruk av portalen. n for kurset er medarbeidere som skal ha ansvaret for innføring av selvbetjening og arbeidsflyt i virksomheten, samt de som skal ha ansvaret for brukerstøtte og opplæring i forbindelse med den løpende driften. Kursinnhold Registrere og godkjenne reiseregninger Stedfortredere og videresending Registrere fremmøte og fravær Annen selvbetjeningsfunksjonalitet Kjennskap til reiseregulativet. 22 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

23 Kurs- og seminaroversikt våren 2011 (kronologisk rekkefølge) Dato Kurs, seminarer og nettverksmøter Se side februar Mål- og resultatstyring og risikostyring. Innføringskurs mars Nettverk for virksomhetsstyring 6 3. mars Nettverk for tilskudd mars Evaluering. Innføringskurs mars Virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Innføringskurs mars Regelverket for økonomistyring i staten. Innføringskurs mars Samfunnsøkonomisk analyse. Innføringskurs april Mål- og resultatstyring og risikostyring. Innføringskurs april Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling april Budsjettarbeid i departementene. Innføringskurs mai Etatsstyring mai Nettverk for virksomhetsstyring mai Nettverk for evaluering EVA forum mai Samfunnsøkonomisk analyse. Fordypningskurs mai Nettverk for tilskudd mai Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger. Fordypningskurs juni Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse juni Budsjettarbeid i statlige virksomheter. Innføringskurs 9 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

24 24 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011 Egne notater

25 Trenger du faglig påfyll? Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr gode og relevante kurs, programmer og seminarer spesiallaget for deg som er ansatt i staten. Vi tilbyr opplæring på en rekke fagområder, og har engasjerte og erfarne kursholdere med kompetanse på forvaltningen. Difis kurs- og opplæringstilbud finner du på våre nettsider Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

26 Postadresse: Postboks 7154, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25 Sentralbord: Faks:

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Besøk av Finansministeren 9. januar 2007 Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Organisasjonskart Sentralenheten Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer