Kurskatalog. våren Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd"

Transkript

1 Kurskatalog våren 2011 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

2 2 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

3 Forord SSØ øker din kompetanse Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er statens ekspertorgan for statlig styring. En viktig del av vår forvaltningsoppgave for Reglement for økonomistyring i staten, er å tilby kurs, seminarer, faglige nettverk og møteplasser. Disse er åpne for alle medarbeidere i departementene og statlige virksomheter som reguleres av Reglement for økonomistyring i staten. Katalogen beskriver kompetansetilbudet vårt for våren Oppdatert informasjon om kurstilbud og faglige nettverk finnes på henholdsvis og Mange av kursene bygger på veiledere og metodedokumenter utgitt av SSØ og Finansdepartementet. Kursene bidrar til å formidle veilederne og belyse metoder og verktøy ved hjelp av eksempler fra statlig sektor. De faglige nettverkene som er omtalt i katalogen, dekker områdene virksomhetsstyring, samfunnsøkonomisk analyse, evaluering og tilskudd. SSØ tilbyr denne våren en rekke kurs og seminarer som tar for seg sentrale tema innenfor styring i staten. Kursene dekker tema som etatsstyring, budsjett og regnskap, tilskuddsordninger og mål- og resultatstyring. Nytt denne våren er et videreutviklet fordypningskurs i oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger. I kurskatalogen finnes også informasjon om kurs som SSØ arrangerer for sine lønnskunder. Kontaktpersoner i SSØ fremgår av beskrivelsene for hvert enkelt kurs. Du kan også sende en e-post til Oslo, desember 2010 Torbjørn Undeland avdelingsdirektør SSØ Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

4 Praktisk info Praktisk informasjon om kursene Denne kurskatalogen gjelder for 1. halvår Oppdatert informasjon om SSØs tilbud av felleskurs og seminarer finner du på Kurssted Sentralenheten i SSØ holder til i Oslo i St. Olavs gate 25, og alle kurs og seminarer holdes i 9. etasje med mindre annet oppgis. Dekning av utgifter Det er ingen kursavgift for deltakerne. Eventuelle utgifter til reise og overnatting må dekkes av den enkelte. Påmelding og tildeling av plass n for SSØs kurs er medarbeidere i departementer og statlige forvaltningsorganer, dvs. virksomheter som reguleres av Reglement for økonomistyring i staten. Spørsmål om kursene Dersom du har spørsmål om kompetansetiltakene kan du ta kontakt på e-post til eller direkte til dem som er oppgitt som kontaktpersoner under omtalen av det enkelte kurset. Påmelding gjøres på Pass på at alle felter i påmeldingsskjemaet fylles ut. Feltet «Merknad, notat» kan brukes til meldinger om særskilte behov eller ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer. Bekreftelse på tildeling av plass skjer direkte til e-postadressen som den enkelte påmeldte oppgir. Dersom antall påmeldte blir større enn kurskapasiteten, vil SSØ prioritere deltakerne. Prioriteringen skjer etter tidspunktet for påmelding. Påmeldte som eventuelt ikke skulle få plass, vil bli tilbudt plass ved et senere kurs. Alle påmeldinger er bindende, men dersom en person som er tildelt plass ikke kan delta, kan virksomheten sende en annen i stedet. Særskilt om SSØs kurs for lønnskunder De praktiske forholdene for SSØs lønnskurs avviker på noen punkter fra det som er omtalt ovenfor. Det vises til omtale av kursene på side 22 i kurskatalogen og vårt kundenett på Dersom du har spørsmål om disse kursene kan du ta kontakt på e-post til Kurstilbudet høst 2011 SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kurstilbudet, blant annet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og andre brukere i statsforvaltningen. I juni kommer vi tilbake med informasjon om kurstilbudet for høsten Informasjonen vil bli distribuert til samtlige departementer og statlige virksomheter, og blir også publisert på 4 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

5 Kursoversikt Kurs- og seminaroversikt våren 2011 Kurs og seminarer som SSØ tilbyr våren 2011 er samlet i oversikten nedenfor. Nærmere beskrivelse, påmeldingsfrister og kontaktinformasjon finner du under det enkelte kurset. Nettverk for virksomhetsstyring... 6 Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse... 6 Nettverk for tilskudd... 7 Nettverk for evaluering EVA-forum... 7 Regelverket for økonomistyring i staten. Innføringskurs... 8 Budsjettarbeid i statlige virksomheter. Innføringskurs... 9 Budsjettarbeid i departementene. Innføringskurs Virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Innføringskurs Mål og resultatstyring og risikostyring. Innføringskurs Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling Etatsstyring Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger. Fordypningskurs Evaluering. Innføringskurs Samfunnsøkonomisk analyse. Innføringskurs Samfunnsøkonomisk analyse. Fordypningskurs Kurs for lønnskunder Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

6 Nettverk for virksomhetsstyring Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse SSØ administrerer et nettverk for virksomhetsstyring i staten. Formålet med nettverket er at ledere og medarbeidere i statlige virksomheter både kan dele gode erfaringer og drøfte felles problemstillinger. På møtene legges det vekt på bruk av konkrete eksempler fra statlige virksomheter og erfaringsutveksling mellom deltakerne. n for nettverket er ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med virksomhetsstyring. Tema på tidligere nettverksmøter har blant annet vært erfaringsdeling om styringsverktøy for mål- og resultatstyring og måling av kvalitet i offentlige tjenester. Datoer for nettverksmøter våren 2011 Onsdag 2. mars Onsdag 4. mai Som ekspertorgan i staten på samfunnsøkonomiske analyser fungerer SSØ blant annet som et bindeledd mellom statlige virksomheter på dette området. I denne forbindelse tilbyr vi et nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. Formålet med nettverket er å bidra til at departementer og statlige virksomheter får mulighet til å knytte kontakter med andre som arbeider med samfunnsøkonomisk analyse, orientere hverandre om veiledere og analyser som lages, utveksle erfaringer og få faglig påfyll. n for nettverket er ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med samfunnsøkonomiske analyser og andre konsekvensutredninger i staten. Tidligere tema på nettverksmøter har blant annet vært den nordiske velferdsmodellen, helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser, analyser i veitrafikksektoren og beregning av klima/ forurensingskostnader i nytte-kostnadsanalyser. For å bli medlem i nettverket, se Dato for nettverksmøte våren 2011 Onsdag 1. juni For å bli medlem i nettverket, se 6 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

7 Nettverk for tilskudd Nettverk for evaluering EVA-forum SSØ administrerer et nettverk der aktuelle tema innen tilskuddsområdet blir drøftet. Formålet med nettverket er å skape en arena for informasjons- og erfaringsutveksling, blant annet gjennom å formidle gode eksempler og drøfte problemstillinger som har felles interesse. EVA-forum er nettverk for evaluering i staten. Formålet er å skape en arena hvor kunnskap om evalueringer blir utvekslet. Forumet kan også ta initiativ til felles prosjekter for å videreutvikle kunnskapen på området. EVA-forums visjon er å være det beste faglige nettverket for evaluering i Norge. n for nettverket er ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med tilskudd. Tidligere tema på nettverksmøter har blant annet vært utforming av gode mål, gode kriterier for måloppnåelse for tilskuddsordninger, bruk av skjønnsmessige kriterier ved tildeling av tilskudd, samt kontroll og oppfølging av tilskudd og tilskuddsordninger n for nettverket er ledere og medarbeidere i offentlige virksomheter som bestiller, utfører eller har interesse for bruk av evalueringer i den statlige styringen. EVA-forum er arrangør av det årlige EVA-seminaret som er åpent for alle. Dato for nettverksmøte våren 2011 Tirsdag 10. mai For å bli medlem i nettverket, se Dato for nettverksmøter våren 2011 Torsdag 3. mars Torsdag 12. mai For å bli medlem i nettverket, se Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

8 Regelverket for økonomistyring i staten Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en bred oversikt over og innføring i økonomiregelverket. Kursinnhold Oversikt over regelverket for økonomistyring i staten Forholdet til andre regelverk og til SSØs veiledere Gjennomgang av hovedtrekk om bestemmelser for: - Departementenes styring av underliggende virksomheter - Virksomhetens interne styring - Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling i staten - Fullmakter og transaksjonskontrolle - Bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale - Etablering og forvaltning av tilskuddsordninger Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som ønsker en introduksjon til hele regelverket for økonomistyring i staten. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i Reglement for økonomistyring i staten som kan lastes ned fra SSØs nettsider. Kurset er et nyttig utgangspunkt for alle andre kurs SSØ tilbyr. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Kurs i etatsstyring Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 22. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars 10. mai kl Oslo, St. Olavs gate mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Inger Lise Rekdal, e-post eller telefon og Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

9 Budsjettarbeid i statlige virksomheter Innføringskurs som går over 2 dager Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av budsjettets funksjon i virksomhetsstyringen. Kurset går gjennom hvilke forutsetninger som bør være klarlagt før budsjettprosessen starter, og hvordan planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen kan gjøres. Deltakerne får en oversikt over, og en kort innføring i, Stortingets bevilgningsreglement, og sammenhengen mellom dette og regelverket for økonomistyring i staten. Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som arbeider med og har ansvaret for planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen internt i virksomheten. Dette er ikke et kurs i bruk av verktøy. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Kursinnhold Budsjettets funksjon i virksomhetsstyringen Regelverk knyttet til budsjettering i staten Planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen Utarbeidelse og oppfølging av budsjett Case/oppgaver Andre relaterte fagtilbud i SSØ: Kurs i regelverket for økonomistyring i staten Kurs i regnskapsføring i statlige virksomheter Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist juni kl Oslo, St. Olavs gate mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Gunn R. Hauan, e-post eller telefon og Harald S. Saxegaard, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

10 Budsjettarbeid i departementene Innføringskurs som går over 1 ½ dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for budsjettets funksjon for staten samlet og for departementene. Deltakerne vil bli kjent med formål, virkeområde og prinsipper i Stortingets bevilgningsreglement og i Reglement for økonomistyring i staten. Det gis en oversikt over aktører, roller og prosesser i budsjettbehandlingen og det enkelte departements ansvar og myndighet. Kursinnhold Budsjettprosessen i staten Bevilgningsreglementet Regelverk om økonomistyring i staten Statsbudsjettets inndeling og oppbygging Departementets rolle i økonomistyringen og budsjettarbeidet Budsjettprosessen i Stortinget Kurset er rettet mot medarbeidere i departementer som arbeider innenfor planlegging og budsjettering, eller som har ansvar for oppfølging av underliggende virksomheter (etatsstyring). For de som arbeider med departementenes interne budsjett, anbefales kurs i budsjettarbeid i statlige virksomheter. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i Reglement for økonomistyring i staten og Finansdepartementets veileder i statlig budsjettarbeid som kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i etatsstyring Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist april Dag 1: kl Dag 2: kl Oslo, St. Olavs gate april Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Gunn R. Hauan, e-post eller telefon og Anders Myhren, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

11 Virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne oversikt over regnskapsreglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Kursinnhold Hovedforskjeller mellom et utgiftsregnskap (kontantregnskap) og et kostnadsregnskap (periodisert regnskap). Hva er en utgift? Hva er en kostnad? Oversikt over hovedreglene i SRS Oversikt over et virksomhetsregnskap utarbeidet i henhold til SRS - gjennomgang av et praktisk eksempel med fokus på den informasjonen som fremgår av regnskap og noter Presentasjon av Standard kontoplan for statlige virksomheter Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige og regnskapsmedarbeidere som ønsker en innføring i de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS). Kurset vil være nyttig for alle som har behov for å kunne forstå et statlig virksomhetsregnskap utarbeidet i henhold til SRS. Kurset er et innføringskurs som i utgangspunktet ikke krever forkunnskaper i regnskapsregler og -teori. Det er en fordel om deltakerne har kjennskap til hovedbestemmelsene i økonomiregelverket, da innholdet i SRS relateres og eksemplifiseres med bakgrunn i dette regelverket. Det anbefales at deltakerne har gjort seg kjent med veilederen i periodisert regnskap i staten. Veilederen kan lastes ned eller bestilles på Andre relaterte fagtilbud i SSØ: Kurs i regnskapsføring i statlige virksomheter Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 17. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Vibeke A. Karlsen, e-post eller telefon og Peter Olgyai, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

12 Mål- og resultatstyring og risikostyring Innføringskurs som går over 2 dager Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av hva mål- og resultatstyring og risikostyring er, og hvordan det kan benyttes i styringen. Kurset omhandler blant annet fastsettelse av mål, resultatmåling og oppfølging av resultater, samt metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyring og hvordan risikostyring kan integreres i styringsprosessene. Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i styringen. Kursinnhold Mål- og resultatstyring overordnet styringsprinsipp i staten Resultatkjeden som verktøy Mål og målstrukturer Metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Valg av styringsparametere og ambisjonsnivå Bruk av risikoanalyser og resultatinformasjon i utviklings- og forbedringsarbeidet Eksempler og gruppearbeid Endringsprosesser og praktiske grep Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer med begrenset erfaring med mål- og resultatstyring og risikostyring. Vi understreker at kurset er like mye rettet mot medarbeidere i fagavdelinger som medarbeidere i stab eller andre støttefunksjoner. Vi anbefaler at kursdeltakerne setter seg inn i SSØs veiledere om risikostyring og resultatmåling før kurset. Disse kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitet Kurs i evaluering Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist februar kl Oslo, St. Olavs gate februar april kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Maria Alrek, e-post eller telefon og Harald S. Saxegaard, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

13 Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling Mål for seminaret Målet for seminaret er at deltakerne skal øke sin kunnskap om produktivitetsmålinger og bruken av produktivitetsmålinger i styringen. Gjennom seminaret belyses praktiske problemstillinger knyttet til seminardeltakernes egne erfaringer med produktivitetsarbeid i økonomistyringen. Det forutsettes god kjennskap til mål- og resultatstyring som overordnet styringsprinsipp i staten. Det anbefales derfor at deltakerne har deltatt på SSØs kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring. Seminaret bygger på SSØs veileder i resultatmåling som kan lastes ned eller bestilles fra SSØs nettsider. Innhold i seminaret Motivasjon for produktivitetsmåling, innledning ved SSØ Eksempler og problemstillinger fra statlige virksomheter Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Nettverk for virksomhetsstyring Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse Seminaret er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med eller har praktisk erfaring med produktivitetsarbeid, og som ønsker å dele sine erfaringer på området. Datoer Tid Sted Påmeldingsfrist 7. april kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Harald Saxegaard, e-post eller telefon og Ingrid Buhaug Brænden, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

14 Etatsstyring Kurs som går over 1 dag i samarbeid med Finansdepartementet Mål for kurset Målet for kurset er at deltakerne får en god forståelse av etatsstyringsdialogens formål og innhold og tildelingsbrevets plass i etatsstyringen. Deltakerne skal kunne benytte dette i den videre utviklingen av styringsrelasjonene mellom departement og virksomhet. Kursinnhold Formelle rammer for etatsstyringen Styringsdialogens formål og innhold Innhold i tildelingsbrevet rett nivå, krav, oppfølging Etatsstyringsprosessene i den underliggende virksomhetens styringsprosess Gruppearbeid og diskusjoner Kurset er rettet mot medarbeidere i departementer som har ansvar for styring av underliggende virksomhet, samt medarbeidere i underliggende virksomheter som utarbeider styringsdokumenter og deltar i dialogen mellom departementet og virksomheten. Vi legger vekt på erfaringsdeling, og ønsker derfor at deltakerne underveis i kurset kan bidra med eksempler fra egen virksomhet om utfordringer eller gode grep i styringsdialogen. Kurset forutsetter: Kunnskap om mål- og resultatstyring og risikostyring, tilsvarende innføringskurset i mål- og resultatstyring og risikostyring Grunnleggende kunnskap om økonomiregelverket i staten og SSØs dokument «Kommentar- og eksempelsamling for styringsdokumentene tildelingsbrev og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring fra departement til virksomhet». Det er en fordel med noe erfaring med utarbeidelse av tildelingsbrev og rapporteringen mellom departement og virksomhet. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Kurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Kurs i mål- og resultatstyring utvikling av mål og strategi Nettverk for virksomhetsstyring Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 3. mai kl Oslo, St.Olavs gt april Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Helge Moe Spildrejorde, e-post eller telefon Thomas Baardseng, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

15 Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger Fordypningskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet med kurset er å gi deltakerne en inngående forståelse av temaet oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger med utgangspunkt i metodikken i SSØs dokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). Kursinnhold Hva påvirker statens behov for oppfølging og kontroll? Metodikk for risikostyring med anvendelse på tilskuddsforvaltningen Kritiske faktorer og risikoer i ulike faser av tilskuddsforvaltningen Tiltak og kontrollaktiviteter Deler av kurset foregår i form av gruppearbeid. Deltakerne bør ha grunnleggende kjennskap til regelverket om økonomistyring i staten og erfaring fra arbeid med utforming og/eller forvaltning av tilskuddsordninger. Dersom en mangler slik grunnleggende kunnskap, anbefales deltakelse på innføringskurset i tilskudd som vil bli holdt høsten 2011 før man deltar på dette kurset. Andre relaterte fagtilbud i SSØ: Innføringskurs i tilskudd (tilbys høsten 2011) Innføringskurs i regelverket for økonomistyring i staten Innføringskurs i mål- og resultatstyring og risikostyring Nettverk for tilskudd Nettverk for virksomhetsstyring Kurset er rettet mot medarbeidere som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 24. mai kl Oslo, St.Olavs gt mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Maria Alrek, e-post eller telefon og Anders Myhren, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

16 Evaluering Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Kurset gir en grunnleggende innføring i evalueringsteori, design og begrepsbruk. Kursdeltakerne skal bli kjent med evalueringsprosessen, med vekt på planleggingsfasen for å øke kompetansen til å definere og eventuelt bestille et evalueringsoppdrag. Kursinnhold Motivasjon for gjennomføring og bruk av evalueringer Innføring i evalueringskriterier Oversikt over ulike metoder og design Tips til planlegging, bestilling og bruk av evalueringer Gruppeoppgaver og diskusjoner Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som bestiller eksterne evalueringer eller planlegger å gjennomføre egne evalueringer. Dette er et innføringskurs og passer for dem med begrenset kunnskap om evalueringer og/eller har behov for et oppfriskningskurs. Dette er et innføringskurs og krever ingen forkunnskaper. For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i noen av våre veiledere, som for eksempel Finansdepartementets veileder til gjennomføring av evalueringer, SSØs sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer, SSØs veileder i evaluering av statlige tilskuddsordninger eller veileder i evaluering av lover. Disse kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling Nettverk for evaluering EVA-forum Innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 16. mars Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Elma G. Andersson, e-post eller telefon og Vigdis Olsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

17 Samfunnsøkonomisk analyse Innføringskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse om metode for å utføre en nytte-kostnadsanalyse. Kurset gir også en kort innføring i hvordan det kan legges et godt grunnlag for å realisere gevinster av ulike prosjekter og tiltak. Sentrale utfordringer for det offentlige er å velge rett tiltak, gi gode anslag på kostnader og gevinster, styre risikoen og sikre gevinstrealisering. Etter kurset skal deltakerne ha en forståelse av hvordan en god analyse i forkant av et tiltak kan utføres, og hvordan dette bedrer grunnlaget for å hente ut gevinster. Kursinnhold Motivasjon for samfunnsøkonomiske analyser Gjennomgang av trinnene i en nytte-kostnadsanalyse Kort innføring i gevinstrealisering Gruppeoppgaver og diskusjon statlige virksomheter som skal bestille, utføre, bidra til eller kvalitetssikre samfunnsøkonomiske analyser. Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. For å få størst utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i noen av våre veiledere, som for eksempel SSØs håndbok for samfunnsøkonomiske analyser og Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomisk analyse. Veiledningsmateriellet kan lastes ned fra SSØs nettsider. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Fordypningskurs i samfunnsøkonomisk analyse Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse Innføringskurs i evaluering Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 30. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Elisabeth Aarseth, e-post eller telefon og Tom Markussen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

18 Samfunnsøkonomisk analyse Fordypningskurs som går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne innsikt i utvalgte tema innenfor samfunnsøkonomisk analyse. Kurset skal gi nærmere kjennskap til blant annet metoder for verdsetting av virkninger, fastsettelse av kalkulasjonsrente og usikkerhetsvurderinger. Kursinnhold Kort gjennomgang av trinnene i en samfunnsøkonomisk analyse (kort repetisjon fra innføringskurset i samfunnsøkonomisk analyse) Metoder for verdsetting av noen typer virkninger Valg av kalkulasjonsrente og fastsettelse av levetid Usikkerhetsvurderinger Gruppearbeid og diskusjon Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal bestille, utføre, bidra til eller kvalitetssikre samfunnsøkonomiske analyser. Dette er et fordypningskurs, og det anbefales å ha kunnskaper fra innføringskurset i samfunnsøkonomisk analyse og/eller grunnleggende kjennskap til samfunnsøkonomiske analyser eller generell samfunnsøkonomi. Andre relaterte fagtilbud i SSØ Innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse Nettverk for samfunnsøkonomiske analyser Dato Tid Sted Påmeldingsfrist 11. mai kl Oslo, St. Olavs gate mai Påmelding på Praktiske spørsmål om påmelding rettes til: Marianne Thoresen, e-post eller telefon Spørsmål om kursinnhold rettes til: Tom Markussen, e-post eller telefon og Elisabeth Aarseth, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

19 Om SSØ Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vår visjon er effektiv ressursbruk i staten. SSØs oppgave er å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Vi bidrar til det gjennom regelverksforvaltning, ved å tilrettelegge for god styring og levere tjenester innenfor økonomistyring. Vi tilbyr analyser, veiledning, metoder og verktøy for god styring. Vi tilbyr også kompetansetiltak til alle statlige virksomheter. I tillegg leverer vi frivillige lønns- og regnskapstjenester til en stor andel av disse. Videre har vi ansvar for forvaltning og drift av konsernsystemene (statsregnskapet og statens konsernkontoordning). Innenfor statens konsernkontoordning omfatter ansvaret forvaltning av de statlige virksomhetenes oppgjørskonti i Norges Bank, samt rammeavtaler med bankene om betalingstjenester og kontohold for virksomhetene. Vi har også oppgaver knyttet til rådgivning og utvikling innenfor det statlige betalingsområdet. SSØ er underlagt Finansdepartementet og er organisert i en sentralenhet og seks regionkontorer. SSØ har to virksomhetsområder: Forvaltning, rådgivning og kompetansetiltak SSØ har forvaltningsansvaret for Reglement for økonomistyring i staten. Vi har et fagmiljø med solid kompetanse på økonomiregelverket, samfunnsøkonomiske analyser, evaluering, tilskudd, mål- og resultatstyring og risikostyring. Vi tilbyr kompetansetiltak og rådgivning i tilknytning til regelverket og fagområdene. Vi arbeider både med tolkning og utvikling av regelverket, og med oppbygging av metoder og veiledere for den statlige forvaltningen. SSØ behandler også søknader om unntak fra regelverket. Lønns- og regnskapstjenester SSØs seks regionkontorer leverer lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter. Bruk av disse tjenestene er frivillig for virksomhetene. SSØ tilbyr en solid og moderne lønnstjeneste bygget på en SAP-HR løsning som er tilpasset statlige virksomheters behov, og vi er ett av landets største SAP-miljøer innen drift og utvikling. Vår regnskapstjeneste er basert på Agresso som systemløsning, og er tilpasset kravene i gjeldende regelverk for statlige virksomheter. I tillegg til verktøy for økonomistyring tilbyr regionkontorene også rådgivning og veiledning innen disse områdene. Alle tjenester som leveres fra regionene ivaretar kravene i de statlige regelverkene. Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

20 Kurs for lønnskunder SSØ arrangerer kurs for sine kunder på lønnsområdet. Kursene tar utgangspunkt i bruk av lønns- og personaladministrasjonssystemet SAP HR. I tillegg tilbyr SSØ sine kunder ulike kurs innenfor regelverket på lønnsområdet. Se for fullstendig kursplan. Praktisk informasjon om kurs for lønnskunder SSØs lønnskunder er kategorisert i tre tjenestemodeller: Fullservice Delservice Basis SSØ arrangerer grunnkurs og påbyggingskurs som er tilpasset de ulike tjenestemodellene. Kurssted Kursene i lønns- og personaladministrasjonssystemet holdes i våre kurslokaler i Drammen. Adresse: Vektergården, Grønland 34, 3045 Drammen. Påmelding og tildeling av plass Påmelding gjøres på SSØs kundenett. Bekreftelse ved tildeling av plass skjer direkte til e-postadressen som den enkelte påmeldte oppgir. Påmeldte som eventuelt ikke får plass vil få tilbud om plass ved et senere kurs. Kursavgift Pris pr kurs fremkommer på kundenett. Spørsmål om kursene Dersom du har spørsmål om kurs, send e-post til Kontaktperson i SSØ Gro K. Furuseth, e-post eller telefon Kurs 1: Grunnkurs i SAP HR for fullservicekunder Kurset går over 3 dager Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en orientering om kundenett, uttak av rapporter og spørringer i SAP HR, Opal_con, selvbetjening og arbeidsflyt i portalen, samt presentasjon av SolMan brukerstøttesystem. Grunnkurset i SAP HR er beregnet på lønns- og personalmedarbeidere i virksomheten. Kursinnhold Fullservicemodellen, herunder orientering om kundenett, gjennomgang av aktuelle blanketter og rutiner, samt spørring i SAP HR Registrering av reiseregninger og uttak av rapporter i SAP HR Selvbetjening og arbeidsflyt i portalen, samt SolMan brukerstøttesystem Kjennskap til virksomhetens rutiner på lønns- og personalområdet. Påbyggingskurs for fullservicekunder Kurset går over 1 dag Kurs 1.1 Rapporter for fullservice Uttak og redigering av standardrapporter 20 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

21 Kurs for lønnskunder Kurs 2: Grunnkurs i SAP HR for delservice- og basiskunder Kurset går over 4 dager Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne en orientering om kundenett, uttak av rapporter og spørringer i SAP HR, Opal_con, selvbetjening og arbeidsflyt i portalen, samt presentasjon av SolMan brukerstøttesystem. Grunnkurset i SAP HR er beregnet på lønns- og personalmedarbeidere i virksomheten. Kursinnhold Gjennomgang av struktur og funksjonalitet i SAP HR Personaladministrasjon knyttet til ulike ansettelsesforhold, kontering, bestilling og redigering av rapporter Registrering av ulike typer lønn, orientering om kundenettet og Opal_con Registrering av reiseregninger og SolMan brukerstøttesystem Kjennskap til virksomhetens rutiner på lønns- og personalområdet. Påbyggingskurs for delserviceog basiskunder Hvert kurs går over 1 dag Mål for kursene Økt kompetanse i bruk av SAP HR i de forskjellige fagområdene. for kursene Kursene er beregnet for medarbeidere i virksomheten som ønsker å øke kunnskapen om de aktuelle fagområdene. Deltakerne må ha gjennomgått grunnkurs i SAP HR. For å få best utbytte av kurset er det en fordel å ha erfaring innenfor temaene til de aktuelle kursene og å kjenne regelverket til de ulike fagområdene. Kurs 2.1 Rapporter for del- og basiskunder Uttak og redigering av standardrapporter Ad-hoc rapportering Kurs 2.2 Ansettelsesforhold og feilsituasjoner Gjennomgang av PPOME Saksganger og feilsituasjoner Sluttoppgjør og gjeninntredelse Kurs 2.3 Lønnskontroll og feilkilder Kontroll av lønnskjøring De vanligste feilsituasjoner Kurs 2.4 Ferie, fravær og permisjoner Registreringer av fravær og permisjoner Feriedager og feriepenger Seniordager Kurs 2.5 Positiv tid Bruk av CATS Tidevaluering Registrering av tidstyper Kurs 2.6 Avstemming Rapporter for intern lønnsavstemming Avstemming mot økonomisystemet Kurs 2.7 Organisasjonsmodulen (OM) Vedlikehold organisasjonsstruktur Vedlikehold stillingsstruktur Typiske feilsituasjoner i OM Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

22 Kurs for lønnskunder Kurs 3: Selvbetjening og arbeidsflyt i portalen Kurset går over 1 dag Mål for kurset Målet for kurset er å gi deltakerne opplæring i bruk av portalen. n for kurset er medarbeidere som skal ha ansvaret for innføring av selvbetjening og arbeidsflyt i virksomheten, samt de som skal ha ansvaret for brukerstøtte og opplæring i forbindelse med den løpende driften. Kursinnhold Registrere og godkjenne reiseregninger Stedfortredere og videresending Registrere fremmøte og fravær Annen selvbetjeningsfunksjonalitet Kjennskap til reiseregulativet. 22 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011

23 Kurs- og seminaroversikt våren 2011 (kronologisk rekkefølge) Dato Kurs, seminarer og nettverksmøter Se side februar Mål- og resultatstyring og risikostyring. Innføringskurs mars Nettverk for virksomhetsstyring 6 3. mars Nettverk for tilskudd mars Evaluering. Innføringskurs mars Virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Innføringskurs mars Regelverket for økonomistyring i staten. Innføringskurs mars Samfunnsøkonomisk analyse. Innføringskurs april Mål- og resultatstyring og risikostyring. Innføringskurs april Halvdagsseminar: Erfaringsdeling om produktivitetsmåling april Budsjettarbeid i departementene. Innføringskurs mai Etatsstyring mai Nettverk for virksomhetsstyring mai Nettverk for evaluering EVA forum mai Samfunnsøkonomisk analyse. Fordypningskurs mai Nettverk for tilskudd mai Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger. Fordypningskurs juni Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse juni Budsjettarbeid i statlige virksomheter. Innføringskurs 9 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

24 24 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011 Egne notater

25 Trenger du faglig påfyll? Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr gode og relevante kurs, programmer og seminarer spesiallaget for deg som er ansatt i staten. Vi tilbyr opplæring på en rekke fagområder, og har engasjerte og erfarne kursholdere med kompetanse på forvaltningen. Difis kurs- og opplæringstilbud finner du på våre nettsider Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

26 Postadresse: Postboks 7154, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25 Sentralbord: Faks:

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2008 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Opptak til studieprogram i virksomhets- og økonomistyring i staten et samarbeid

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring

Senter for statlig økonomistyring Årsrapport 2007 Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) arbeider for å effektivisere ressursbruken i staten. Vi har bred kompetanse på virksomhets- og økonomistyring

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

Ståsted - fremtidsplaner

Ståsted - fremtidsplaner Ståsted - fremtidsplaner Kundeseminar Drammen 18. mars 2008 Direktør Marianne Andreassen 07.04.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Omgivelsene til staten økt forventingsgap Økte forventinger

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Fra etablering til drift og utvikling

Fra etablering til drift og utvikling Årsrapport 2005 Fra etablering til drift og utvikling har begrenset med ressurser, men har likevel den fremste kompetansen i Norge på fortolkning, veiledning og rådgivning på god statlig økonomistyring.

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er en virksomhet underlagt Finansdepartementet med bred kompetanse på

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy.

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Agresso Brukerkonferanse 08 Direktør Marianne Andreassen 22.09.2008 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger 24.11.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Tilskudd og Evaluering er to

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 RAPPORT 3/2008 Innledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Unntakssøknader og henvendelser... 3 2.1 Behandlede

Detaljer

Mål- og resultatstyring i Norge

Mål- og resultatstyring i Norge Mål- og resultatstyring i Norge Seminar på Færøyene, 28.05.09 ved Ellisiv Taraldset og Hallfrid Nagell-Erichsen 29.05.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon Om SSØ Generelt om statlig

Detaljer

Lanseringsseminar 20. oktober 2010

Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Marianne Andreassen, direktør i SSØ 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé: Som statens ekspertorgan

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Helhetlig styring et uviklingsarbeid. Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ. 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring

Helhetlig styring et uviklingsarbeid. Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ. 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Helhetlig styring et uviklingsarbeid Kundeforum Tromsø 23. mai 2011 Ingrid Brænden, SSØ 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Agenda Hva er styring, virksomhetsstyring og ledelse? Mer om

Detaljer

Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring

Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring Kundeforum 2011 Betydningen av gode lønns- og regnskapstjenester for effektivitet og bedre styring Status og videre planer Direktør Marianne Andreassen 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Lanseringsseminar - Refusjoner fra NAV

Lanseringsseminar - Refusjoner fra NAV Lanseringsseminar - Refusjoner fra NAV Stavanger 15. februar 2012 Oslo 21. og 29. februar 2012 Trondheim 22. februar 2012 06.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda del 1 Innledning v/avdelingsdirektør

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor ECONA nettverk for virksomhetsstyring i offentlig sektor Seksjonssjef Ingrid B. Brænden 13.11.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samfunnsoppdrag

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015 Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015 10. februar 2015 Direktoratet for økonomistyring DFØ vurderer ny runde med samarbeidsforum! Hva er samarbeidsforum? Møteserie over ca. ett år Faste

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet København, 24. februar 2011 25.02.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé:

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen Bedre og billigere virksomhetsstyring Direktør Marianne Andreassen Innhold Utfordringer IKT/E-forvaltning og gevinstrealisering Resultatmålinger Risikostyring Avslutning Utfordringer Nordisk velferdsmodell

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØs målgrupper

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder

Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter 2015 Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder Samfunnsoppdrag Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring,

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene?

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? 14. desember 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 3

Statlig RegnskapsStandard 3 Statlig RegnskapsStandard 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av prinsippendring...

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidè: Som statens ekspertorgan skal SSØ, med

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Digitalisert førstevalg Fremdriftsplan - omstilling Side 3 Kundesentre Trondheim

Detaljer

Standard kontoplan og regnskap etter periodiseringsprinsippet

Standard kontoplan og regnskap etter periodiseringsprinsippet Standard kontoplan og regnskap etter periodiseringsprinsippet Foredrag SSØ - 2011 Atle Birkeland, Fiskeridirektoratet Oppdatert: 06.05.2011 Skal si litt om følgende: Fiskeridirektoratet Innføring og bruk

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Rapportutvikling fra DFØ

Rapportutvikling fra DFØ Rapportutvikling fra DFØ Lønnsområdet Rapportutvikling fra DFØ Agenda Basert på innkomne endringsønsker via brukerstøtteverktøyet Solman har DFØ gjennomført: 1. Forbedringer i eksisterende rapporter Lønns-

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,- Kurskatalog 1H 2014 Standardkurs Kursnavn Varighet Pris Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Detaljer

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015 Fagdag i feriepenger DFØ Oslo, 16 og 17. april 2015 Tildelingsbrev fra FIN Mål for lønnstjenestene (med tilhørende styringsparametere) DFØs tjenester på lønns- og regnskapsområdet leveres korrekt og rettidig

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

Fagdag årsavslutningen i SAP

Fagdag årsavslutningen i SAP Fagdag årsavslutningen i SAP DFØ Omstilling og utvikling Én visjon Effektiv ressursbruk i staten To hovedmål Hensiktsmessige fellesløsninger i staten God styring i statlige virksomheter Tre delmål DFØs

Detaljer

Difi som navet i en lærende offentlig sektor

Difi som navet i en lærende offentlig sektor Difi som navet i en lærende offentlig sektor Institusjonell læring..? Program for bedre styring og ledelse Revidert utrednings-instruks med veileder Kompetansetiltak for revidert utredningsinstruks Mekanismer

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav

Detaljer

GJELDER kurs seminar fjernopplæring

GJELDER kurs seminar fjernopplæring GJELDER 2012 kurs seminar fjernopplæring FORORD Daldata er totalleverandør innen IKT-produkter og - tjenester. Det innebærer at vi også arrangerer ulike kurs, samt tilbyr opplæring via andre plattformer.

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer

Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet

Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet Raymond Jenssen Avdelingsdirektør, Fiskeri- og kystdepartementet Nettverksmøte økonomistyring

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV

Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV Kundeforum 2010 31.05.2010 SSØ Kristiansand Kundeforum 2010 Side 1 Innhold Bakgrunn og erfaring med pilotdrift Beslutning om tjenesteutvikling

Detaljer