Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring"

Transkript

1 Bruk kreftene rett!

2 Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege økonomistyringa og forbetre ressursutnyttinga på området. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom tilrettelegging og tenester innanfor økonomistyring. Vi forvaltar det statlege økonomiregelverket og er rådgivar for sentrale styresmakter innanfor statleg økonomistyring. Vi tilbyr kompetansetiltak til alle statlege verksemder. I tillegg leverer vi frivillige økonomitenester til ein stor del av dei. Statleg økonomistyring Statleg økonomistyring omfattar styring av statens ressursar. Mål og resultatstyring Risikostyring og intern kontroll Analyse og evaluering Budsjett og rekneskap Lønn og personale Konsernsystema (statsrekneskapen og statens konsernkontoordning) Tilskotsforvalting

3 Verksemdsområde SSØ har to verksemdsområde: 1) Forvaltingsverksemd Sentraleininga har ansvar for det statlege økonomiregelverket og kompetansetiltak i tilknyting til det. Sentraleininga har òg ansvar for konsernsystema (statsrekneskapen og statens konsernkontoordning). Sentraleininga utviklar og forvaltar dessutan IKT og applikasjonar som blir brukte i store delar av tenesteleveransane våre. 2) Kundeverksemd Regionkontora til SSØ har ansvar for å levere økonomitenester til statlege verksemder. Økonomitenestene omfattar leveransar innanfor lønn/personale og budsjett/rekneskap. I tillegg til verktøy tilbyr regionkontora rådgiving og rettleiing på desse områda. Alle økonomitenester som blir leverte frå regionane, følgjer krava i dei statlege regelverka. Effektiv ressursbruk? Visjonen vår er effektiv ressursbruk i staten. Vi bidreg til det ved å forvalte regelverket, leggje til rette for god økonomistyring og levere tenester innanfor økonomistyring. Vi ser at verksemder både sparer pengar og oppnår betre kvalitet når dei gjer seg nytte av felles tiltak og tenester for statlege verksemder.

4 Tenestene til SSØ Alle statlege verksemder kan velje å nytte tenestene til SSØ. Vi ser at verksemder både sparer pengar og oppnår betre kvalitet når dei gjer seg nytte av dei felles tiltaka og tenestene for statlege verksemder. SSØ tilbyr metodar, kurs og andre kompetansetiltak som gir læring på tvers i staten, og som gir eit godt grunnlag for å utnytte beste praksis innanfor økonomistyring. Økonomitenestene våre er fleksible ved at vi tilbyr ulike tenestemodellar for ulike behov. Kundane vel tenestemodell ut frå storleik og eigen kompetanse. Gjennom fellestenestene våre slepp dei å forvalte eigne system. Regelverket SSØ har eit fagmiljø med solid kompetanse på det statlege økonomiregelverket. Vi arbeider både med å tolke og utvikle regelverket, og med å byggje opp og formidle kunnskap knytt til problemstillingar i regelverket. Departementa kan søkje om unntak frå regelverket for dei underliggjande verksemdene sine, og desse søknadene blir behandla av SSØ.

5 Økonomitenester Kompetanseoverføring Vi leverer tenester og system innanfor budsjett/rekneskap og lønn/personale i statleg sektor. Vi har fleire tenestemodellar innanfor kvart av områda. Dei fleste statlege verksemder bruker økonomitenestene våre. Lønns- og personaltenester baserte på bruk av SAP HR SSØ har utvikla ei fellesstatleg løysing som sikrar det statlege regelverket på lønns- og personalområdet. Budsjett- og rekneskapstenester baserte på bruk av Agresso og elektronisk fakturabehandling (EFB) På budsjett- og rekneskapsområdet blir alle tenester og rutinar kvalitetssikra mot økonomiregelverket. EFB sikrar elektronisk arbeidsflyt for godkjenning av fakturaer. Kurs, rettleiing og rådgiving SSØ tilbyr kompetansetiltak i effektiv bruk av applikasjonar og uthenting av god styringsinformasjon. I tillegg held vi ulike kundesamlingar innanfor fagområda. Vi tilbyr alle statlege verksemder følgjande: Rettleiarar og sjekklister Vi har rettleiarar innanfor fagområda mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analysar og evalueringar, tilskot, budsjettering og rekneskap. Alle rettleiarane ligg på nettsidene våre, Kurs og seminar Vi tilbyr kurs innanfor alle fagområda våre, også verksemdstilpassa kurs. Rådgiving Rådgivinga er først og fremst basert på hjelp til sjølvhjelp. Det er likevel stor variasjon i kor omfattande rådgivingsoppdraga er alt frå ein kort gjennomgang av SSØ-metodane til hjelp inn i omfattande prosjekt. Faglege nettverk Vi har medlemsdrivne nettverk innanfor fleire fagområde der deltakarane møtest og utvekslar erfaringar frå eige fagfelt i verksemda si. Ordsøk Vi har eit nettbasert oppslagsverk som forklarer omgrep innanfor økonomi- og rekneskapsarbeid og verksemdsstyring i staten. Studieprogram i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Høyskolen i Oslo Vi tilbyr, i samarbeid med høgskular, studieprogram i økonomistyring og rekneskap for tilsette i statleg sektor.

6 Analyse og evaluering Gjennomføring av samfunnsøkonomiske analysar og evalueringar Vi bidreg med rådgiving knytt til gjennomføring av samfunnsøkonomiske analysar og evalueringar. I tillegg deltek vi i den praktiske gjennomføringa av ulike enkeltprosjekt. Bruk kreftene rett! Ved å bruke SSØ og tenestene våre får statlege verksemder hjelp til god økonomistyring og dermed meir ressursar til å arbeide med det eigentlege formålet. Utviklingsprosjekt I utviklingsprosjekta våre kartlegg vi status og analyserer problemstillingar innanfor regelverket for økonomistyring i staten. Desse prosjekta er viktige for at vi skal kunne spreie erfaringar og kunnskap gjennom betre metodar, oppdaterte rettleiarar, kurs og rådgiving innanfor fagområdet. Vi gjennomfører òg analysar og gir ut rapportar innanfor utvalde tema i statleg økonomistyring for å spreie erfaringar og kunnskap. Konsernsystema SSØ har ansvaret for å forvalte og drifte konsernsystema (statsrekneskapen og statens konsernkontoordning). Statlege verksemder har plikt til å sende rekneskapsrapportar til statsrekneskapen etter fastsette krav. Vi leverer månadleg avstemd statsrekneskap med rapportering. Vi gir rettleiing og oppfølging av spørsmål til statsrekneskapen. Vi sikrar at statlege verksemder har god tilgang til betalingstenester gjennom rammeavtalar med private bankar. Vi gir råd og rettleiing om statleg betalingsformidling.

7 Kvifor bruke SSØ? Du får meir tid til det du eigentleg skal gjere Vi kan det statlege regelverket Applikasjonane våre er skreddarsydde for staten Du kan velje tenester og tenestemodell etter behov Du bidreg til stordriftsfordelar for staten Du blir mindre sårbar ved å få ta del i det store fagmiljøet til SSØ Du får god oppfølging Bruk av tenestene og kompetansen til SSØ gir kundar og brukarar høve til å fokusere på dei viktigaste oppgåvene innanfor si eiga verksemd og til å løyse dei på den beste måten. SSØ har solid kompetanse når det gjeld statleg økonomistyring. SSØ tilbyr enkel tilgang til relevant styringsinformasjon. SSØ leverer tenester med høg kvalitet. SSØ-tenestene gir kostnadsinnsparing for den enkelte verksemda og for staten samla sett. Verdiskapinga vår er å hjelpe deg til å ta dei rette vala og gjere oppgåvene på den beste måten.

8 Korleis komme i kontakt med oss? Tromsø Vadsø SSØ er organisert med ei sentraleining i Oslo og har regionkontor i Stavanger, Kristiansand, Drammen, Hamar, Trondheim og Tromsø. Tromsø har dessutan eit avdelingskontor i Vadsø. Sentraleininga betener alle statlege verksemder i forhold til det statlege økonomiregelverket og kompetansetiltak i tilknyting til det. Sentraleininga har òg ansvar for konsernsystema (statsrekneskapen og konsernkontoordninga). Regionkontora tilbyr økonomitenester og betener statlege verksemder etter kva departement verksemda rapporterer til, og kan derfor bidra med sektorkompetanse til departementsområda sine. Trondheim Stavanger: Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet, velferdspolitiske verksemder i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Drammen: Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utanriksdepartementet Hamar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av velferdspolitiske verksemder, Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet Trondheim: Justis- og politidepartementet Tromsø: Kultur- og kyrkjedepartementet, Miljøverndepartementet Stavanger Kristiansand Hamar Drammen Oslo (Sentralenheten) Kristiansand: Kunnskapsdepartementet Kontakt oss: Telefon eller

9 Senter for statleg økonomistyring E-post: Telefon:

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Besøk av Finansministeren 9. januar 2007 Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Organisasjonskart Sentralenheten Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

Ståsted - fremtidsplaner

Ståsted - fremtidsplaner Ståsted - fremtidsplaner Kundeseminar Drammen 18. mars 2008 Direktør Marianne Andreassen 07.04.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Omgivelsene til staten økt forventingsgap Økte forventinger

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 (2010 2011) Denne publikasjonen er tilgjengeleg på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlege etatar kan tinge publikasjonen frå Departementenes

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Dykkar ref Vår refdato 11/836- MA21.12.2011 Statsbudsjettet 2012 - Tildelingsbrev INNLEIING Samferdselsdepartementet

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015)

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Mål og resultatkrav for 2009

Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet - Mål og resultat Årsmelding 2009 Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet skal som eit av resultatkrava drive og vidareutvikle kraftprisdatabasen. Kvart år får Konkurransetilsynet

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Statsråden Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN P ^ FEB, 2,Bu6 iisyf )Fa. Deres referanse Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver. Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583

Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver. Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583 Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583 Føreord Forvaltinga er spesialisert og møter i dag ei rekkje samfunnsmessige

Detaljer