Risikostyring i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring i staten"

Transkript

1 Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god strategisk styring har økt som følge av økte krav til effektiv ressursutnyttelse og de mange og omfattende reform- og omstillingsprosessene i staten. Disse forholdene øker også behovet for god risikostyring i staten. Det statlige økonomiregelverket stiller nå krav om risikostyring i statlige virksomheter. I regelverket gis det ikke nærmere anvisning om hvordan dette skal utformes eller gjennomføres i virksomhetene. Senter for statlig økonomistyring (SSØ) utarbeidet derfor i 2005 et metodedokument for risikostyring og intern kontroll i staten. Artikkelen setter risikostyring i staten inn i et større perspektiv og belyser metoden og de viktigste utfordringene. Videre gir den innblikk i noen erfaringer og refleksjoner omkring utarbeidelsen av metodedokumentet samt den rolle SSØ vil ha framover. Til slutt omtales intern revisjon i staten. Av Marianne Andreassen og Bente Nyrud Gobel 1 Reformer med sikte på mer effektiv ressursbruk i staten Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsipp i statlig forvaltning. Dette innebærer at det skal settes mål og at oppnådde resultater skal sammenholdes med målene som er satt. Prinsippet gjelder på og mellom alle nivåer i staten. Et departement skal sette mål og resultatkrav for seg og sine underliggende virksomheter basert på Stortingets vedtak og forutsetninger. Underliggende virksomheter skal i sin virksomhetsstyring ha mål og resultatkrav som er i samsvar med eller avledet av departementets krav. Økonomistyringen er selve gjennomføringen av mål- og resultatstyringen, dvs. styring av ressursbruken slik at: Mål- og resultater oppnås innenfor rammen av disponible ressurser og i tråd med forutsetningene som Stortinget har gitt Ressursbruken er effektiv Disse styringsprinsippene kan kanskje virke innlysende og selvsagte, men det er likevel en rekke utfordringer knyttet til operasjonaliseringen og gjennomføringen som gjør at det er behov for reformer på området. En viktig del av reformprosessene dreier seg om å etablere styringsstrukturer som gir gode insentiver for å drive effektivt i staten. Effektiv ressursbruk skal sikre at mest mulig av skattebetalernes penger kommer befolkningen til gode, og ikke sløses bort i ineffektive arbeidsprosesser og unødvendig stort byråkrati og administrasjon. Effektiv ressursbruk i det offentlige skal også understøtte en god ressursfordeling mellom offentlig og privat sektor på lang sikt, ved å sikre at det offentlige ikke legger et for stort beslag på de samlede ressursene i samfunnet. Det foregår for tiden en rekke endringsprosesser innenfor statlig økonomistyring, som samlet gir mål- og resultatstyringen et nytt innhold: Større frihetsgrader i innretningen av økonomistyringen mindre detaljerte krav gir mulighet for å tilpasse styringen til virksomhetens mål og egenart Gjennomgående krav til god risikostyring Økt bruk av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Utvikling av metoder for resultatmålinger Utprøving av ny styringsinformasjon fra kontantprinsipp til periodiseringsprinsipp Krav til å drive langsiktig planlegging, selv om budsjettperioden er ettårig Disse elementene henger sammen ved at de på ulike måter skal gi en god strategisk styring og effektiv ressursbruk i staten. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på de to første punktene. 1.1 Større frihetsgrader i innretningen av økonomistyringen Staten driver svært mange ulike typer aktiviteter. Statlig virksomhet skiller seg fra virksomhet i privat sektor på flere viktige måter: Staten har andre typer mål enn private foretak (velferds-/samfunnsmål framfor overskuddsmål) Opptjeningen av inntekter er grunnleggende forskjellig ved at virksomhet i statsforvaltningen i hovedsak er skattefinansiert ikke finansiert av markedets betalingsvillighet Statlige virksomheter kan ikke gå konkurs For mange typer statlig aktivitet eksisterer det ikke noe marked for sluttleveranser til brukere (fellesgoder som for eksempel forsvar, politi, rettsvesen mv.) Erkjennelsen av de mange ulike målene og aktivitetene som statlige virksomheter har alt fra å forvalte lover og drive tilsyn, til en rekke ulike former for velferdsproduksjon har ført til at reguleringen av økonomistyringen i statlige virksomheter har gått fra stor grad av detaljregulering til færre og langt mer overordnede og prinsipielle krav. Virksomheten kan nå selv innrette økonomistyringen ut fra sin egenart. En sentral utfordring for statlige virksomheter er å benytte seg av denne friheten som ligger i det reviderte økonomiregelverket som trådte i kraft pr En viktig endring i rammebetingelsene er også at elektroniske arbeidsprosesser er blitt likestilte med papirbaserte. Dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å redusere ressursinnsatsen innenfor transaksjonsbasert styring til fordel for økt fokus på strategisk styring (herunder risikostyring) i statlige virksomheter. 1.2 Gjennomgående krav til god risikostyring En viktig videreutvikling av styringsprosessene i staten er å bringe inn en mer strukturert tilnærming til risiko. Viktigheten av at staten mer aktivt håndterer risiko kommer blant annet til uttrykk i saker som omstillingene i forsvaret, flyttingen av tilsyn ut av Oslo, krisehåndtering i Utenriksdepartementet (Tsunami-krisen), barnehagereformen (makspris og barnehagedekning) og Utlendingsdirektoratets saksbehandling (behandlingen av oppholdstillatelse for 197 irakere). Bedre risikostyring skal gi større sikkerhet for at målene nås, eller avdekke svakheter i forutsetningene for at målene kan nås. Bedre risikostyring forventes å redusere grunnlaget for merknader fra Riksrevisjonen. I økonomiregelverket for staten er det stilt gjennomgående krav til risikostyring ved at (sitat) styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. Med utgangspunkt i regelverkets krav til risikostyring og intern kontroll er det nå for første gang utviklet en metode for god risikostyring i statlige virksomheter generelt. Metodedokumentet beskriver hvordan virksomhetene på en strukturert måte kan benytte risikostyring og INTERNREVISOREN

2 intern kontroll som et verktøy for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten oppnår sine målsettinger. Dokumentet kan fritt lastes ned fra SSØs nettsider: I arbeidet med metodedokumentet ble det tatt utgangspunkt i et anerkjent internasjonalt rammeverk (COSO ERM, 2004). Den framgangsmåten som skisseres er tilpasset det statlige økonomiregelverket og statlige behov. Staten har med dette tatt et viktig grep i å etablere god styringsmetodikk, og plasserer Norge langt framme når det gjelder å ta i bruk risikostyring i det offentlige. Metoden understreker sterkt at risikostyringen må integreres ikke leve på siden av den løpende mål- og resultatstyringen i virksomhetene. Dette betyr i praksis at denne må være en del av strategiprosessene og øvrige plan- og oppfølgingsprosesser. På mer operative nivåer vil det være naturlig at det gjennomføres risikovurderinger og iverksettes ulike tiltak og kontrollaktiviteter i forbindelse med utforming av operative prosesser. Slike vurderinger bør utføres periodisk og når det skjer vesentlige endringer i forhold som påvirker prosessene. Risikostyring er også svært relevant i prosjekter som en virksomhet gjennomfører. 2 Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Både eksterne og interne rammebetingelser påvirker de mulighetene virksomhetene har til å innfri de krav og forventninger de er stilt overfor. Utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt, omtales gjerne som risikoer. Alle statlige virksomheter forholder seg daglig bevisst eller ubevisst til risiko i sin styring. Det er imidlertid et behov for en langt mer strukturert tilnærming til risikostyring i staten. En god mål- og resultatstyring forutsetter at virksomhetsledelsen kjenner og aktivt håndterer de risikoene de står overfor. Risikostyring og intern kontroll integrert i mål- og resultatstyringen skal bidra til at virksomhetene når sine mål med mer effektiv ressursbruk. Forsvarlig håndtering av risiko er nødvendig for alle departementer og underliggende virksomheter, uansett område, størrelse og kompleksitet. For at risikostyringen skal ha den ønskede verdi, er det svært viktig at den blir en integrert del av den samlede mål- og resultatstyringen. Hvis den bare blir en prosess på siden av, vil verdien mest sannsynlig bli begrenset. Figur 1 illustrerer sammenhengen mellom virksomhetens vurdering og håndtering av risikoer og den øvrige mål- og resultatstyringen: Hva er risikostyring i staten og hva skal oppnås med den? Økonomiregelverkets krav til risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter kan oppsummeres i beskrivelsen under: DEFINISJONER OG SENTRALE BEGREPER Risikostyring og intern kontroll er en prosess integrert i mål- og resultatstyringen som er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at risikoen er innenfor akseptert nivå gjennomføres av virksomhetens ledelse og øvrige ansatte anvendes i fastsettelse av strategi og planer og på tvers av virksomheten for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens oppnåelse av sine målsettinger. Kategorier av målsettinger virksomheten skal oppfylle: Mål og resultatkrav Pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning Overholdelse av lover og regler Målsettingene skal oppnås innenfor de rammene som tildelte bevilgninger og eventuelle andre disponible ressurser setter. Definisjon av risiko: Det at forhold eller hendelser kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt. En risiko skal vurderes i forhold til sannsynligheten for at den inntreffer, og den forventede konsekvensen den vil medføre dersom den inntreffer. Resultatet av disse vurderingene angir hvor høy den enkelte risiko er. Det danner grunnlaget for å prioritere hvilke risikoer som anses som vesentlige i forhold til å kunne påvirke oppnåelsen av målsettinger negativt på ulike nivåer og som det derfor må legges vekt på videre i risikostyringsprosessen. Definisjon av risikotoleranse: Et akseptert nivå på risiko for ikke å nå den enkelte målsetting. Risikotoleransene tar utgangspunkt i den risiko, i et vidt perspektiv, som en virksomhet kan akseptere i arbeidet med å realisere sitt formål/sin visjon, og som ligger til grunn for virksomhetens strategier og relaterte målsettinger. Strategiene og målsettingene, som i sin tur styrer fordelingen av ressurser, avklares i samråd med overordnet organ. Når ledelsen vurderer en risiko til å være utenfor risikotoleransen, vil det være behov for å iverksette ytterligere tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risikoen til et akseptert nivå. På grunn av usikkerhet omkring framtiden, begrensede ressurser og begrensninger forbundet med enhver aktivitet vil det normalt ikke være mulig å redusere risikoen helt til null. Tiltak og kontrollaktiviteter: Tiltak og kontrollaktiviteter skal bringe gjenværende risiko i samsvar med akseptert nivå. Tiltakene innarbeides i handlingsplaner eller lignende, og kontrollaktivitetene skal sikre at tiltakene blir utført på en effektiv måte og til rett tid. Kontrollaktiviteter består vanligvis av to hovedelementer en beskrivelse av kontrollaktiviteten og hvordan den skal gjennomføres samt den faktiske gjennomføringen av aktiviteten. Valg av tiltak og kontrollaktiviteter: Valg av tiltak og tilhørende kontrollaktiviteter skal skje på bakgrunn av en vurdering av kostnad i forhold til nytte. Figur 1: Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen 10 INTERNREVISOREN 1 06

3 Uansett hvilket nivå i virksomheten risikostyring utøves på, vil den alltid ta utgangspunkt i de målene som er fastsatt for det enkelte nivået, og i de strategiene som er fastsatt for å nå dem. I en strategi vil enkelte forhold være viktigere enn andre for at virksomheten skal lykkes. Her betegnes dette som kritiske suksessfaktorer. Bevisste og godt formulerte kritiske suksessfaktorer tar hensyn til de muligheter virksomheten har til å forbedre sine prestasjoner. Etablering av styringsparametere som viser graden av oppfyllelse av de kritiske suksessfaktorene vil kunne bidra til at den samlede styringen blir mer effektiv. På bakgrunn av den sammenheng som etableres mellom mål, strategier, kritiske suksessfaktorer og tilhørende styringsparametere, vil det være mulig å identifisere og vurdere risikoer knyttet til måloppnåelsen. Til slutt illustrerer figur 1 at vurdering av om etablerte tiltak og kontrollaktiviteter er tilstrekkelige og effektive, knyttes sammen med de risikoer de er ment å redusere. På denne måten skal risikostyringen bidra til bedre prioriteringer i mål- og resultatstyringen, mer fokus på det som er viktigst og dermed høyere grad av måloppnåelse med mer effektiv ressursbruk. 2.1 Ansvar for risikostyringen I virksomhetenes interne styring skal virksomhetens ledelse sørge for at risikostyring og intern kontroll blir etablert, gjennomført, fulgt opp og dokumentert på en tilstrekkelig og effektiv måte. Det er virksomhetslederens ansvar å sørge for at overordnet organ er tilstrekkelig orientert om hovedtrekkene i virksomhetens risikostyring og interne kontroll. Den øverste administrative ledelsen i departementene har samme ansvar for departementenes interne styring som ledelsen i en underliggende virksomhet. I etatsstyringen skal departementet sikre seg at underliggende virksomheter gjennomfører, følger opp og dokumenterer risikostyringen i henhold til økonomiregelverkets krav. Metodedokumentet søker å gjøre ansvaret for god risikostyring enklere å forvalte ved å beskrive hvordan virksomhetens ledelse på en strukturert måte kan identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko. Dokumentet gir også gode råd om hvordan en effektiv dokumentasjon kan bygges opp. 2.2 Metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Figur 2: Risikostyring integrert i mål- og resultatstyringen Metoden kan illustreres som vist i figur 2 ovenfor. Figuren viser åtte steg i metoden for risikostyring integrert i mål- og resultatstyringen. De to første stegene er etablering av en strategi og en prosess som setter rammene for den mer gjentakende og løpende risikostyringen med analyse, tiltak og oppfølging (stegene 3 8 i figuren). Den framgangsmåten som skisseres, kan anvendes både på virksomhetsnivå og på lavere nivåer i organisasjonen også for operative prosesser og prosjekter. God risikostyring forutsetter et sunt styringsog kontrollmiljø og god informasjon og kommunikasjon. Dette danner grunnpilarene i en god risikostyring. 2.3 Viktige utfordringer En god forankring i toppledelsen er den viktigste suksessfaktoren for god risikostyring. Den viktigste utfordringen for ledelsen er å integrere risikovurderingene i de løpende strategi- og styringsprosessene. God risikostyring omfatter å se klare sammenhenger mellom mål, risiko og tiltak, samt å ta stilling til akseptabelt nivå på risiko. Klare mål God risikostyring forutsetter at det er satt gode mål. Uten klare mål er det ikke mulig å vurdere risikoen for ikke å nå disse målene. Det er viktig å identifisere alle målene virksomheten styrer mot, uavhengig av om de er fastsatt i målbare størrelser, verbalt formulert eller en kombinasjon av disse. Mange statlige virksomheter møter utfordringer når de skal sette gode mål. Det er ofte betydelige måleproblemer knyttet til verdiskapningen. Det er i mange tilfeller ikke mulig å måle verdiskapningen i statlige virksomheter i kroner, men mulig å måle mer kvalitative brukereffekter og velferds- og samfunnsgevinster. Statlige virksomheter setter ofte sine mål basert på aktivitetene som gjennomføres, fordi dette er lettere å måle enn effekter. Det kan være en god tilnærming dersom en har god kunnskap om sammenhengen mellom aktiviteter og effekter, men dette er ikke alltid tilfelle. Mange virksomheter har behov for å videreutvikle sine mål slik at de ligger tettere opp mot Stortingets egentlige mål og forutsetninger. Samtidig må målene fungere i en operasjonell sammenheng. Den strukturerte tilnærmingen til risiko som metoden representerer, kan bidra til å konkretisere målene og dermed gi grunnlag for å forbedre kvaliteten i mål- og resultatstyringen. Risikovurderinger integrert i strategi- og planprosessene kan bidra til at virksomheten blir enda bedre til å sette gode og klare mål. Dedikerte ressurser Den enkelte virksomhetsleder må være seg bevisst at det å implementere en strukturert risikostyring vil kreve dedikerte ressurser og en aktiv innsats for på best mulig måte å bygge risikostyringen inn i egen mål- og resultatstyring. Det må tas høyde for en viss investeringskostnad den får man tilbake senere. Kost/nytte vurderinger og budsjettbegrensninger En tredje viktig utfordring er å etablere gode tiltak og kontrollaktiviteter basert på nytte og kostnadsanalyser når en er i en situasjon der en er utenfor sin risikotoleranse. En kan da INTERNREVISOREN

4 komme i situasjoner der en finner tiltak med høy nytteverdi, men iverksettelse av dette forutsetter økte budsjettmidler. I en slik situasjon må en vurdere omdisponeringer på budsjettet, eller å gjennomføre mindre kostnadskrevende tiltak, men likevel slik at en vurderer å komme innenfor sin risikotoleranse som følge av tiltakets effekt. God kultur for håndtering av risiko En annen viktig utfordring er å etablere en kultur i staten for en strukturert tilnærming til håndtering av risiko. For mange ledere i statlige virksomheter er det for eksempel uvant å skulle ta aktivt stilling til et akseptert nivå på risiko. Metodedokumentet er i denne sammenhengen viktig fordi det etablerer et felles begrepsapparat samtidig som det gir en trygg ramme for hvordan risikostyringen kan gjennomføres. Flere og flere departementer stiller nå krav til sine virksomheter om gjennomføring av risikostyring basert på metodedokumentet, og flere og flere departementer tar nå aktivt inn risikovurderinger som et tema i styringsdialogen, dvs. at risikovurderingene fra virksomhetsleder blir gjennomgått og drøftet i kontaktmøtene med departementet. Dette vil kunne bidra til en mer fokusert drøfting av virksomhetenes utfordringer, og risikostyringen vil kunne bidra til et tydeligere beslutningsgrunnlag for hva som bør prioriteres på bekostning av noe annet. Oppfølging av risikoene Den siste utfordringen vi vil trekke fram er knyttet til å bygge inn en god oppfølging av risikoene i styringsprosessene. En god oppfølging oppnås gjennom løpende oppfølgingsaktiviteter, evalueringer eller en kombinasjon av de to. Risikostyringsprosessen kan bidra til at virksomheten ser behov for andre og mer hensiktsmessige styringsparametere enn de etablerte. I tillegg vil bruk av egenevalueringer fra ledere, eller mer objektive evalueringer fra for eksempel en intern revisjon, kunne forbedre risikostyringen. For noen vil dette innebære en vurdering av nye elementer i virksomhetsstyringen. 3 Noen erfaringer og refleksjoner omkring utarbeidelsen av metodedokumentet Metodedokumentet har en stor målgruppe. Alle statlige virksomheter inklusiv departementene er omfattet av kravene til risikostyring i det statlige økonomiregelverket. Dette medførte mange avveininger både i planleggingen av hvordan utarbeidelsen av dokumentet skulle skje, og i forhold til form og innhold på selve dokumentet. Vi valgte å organisere utarbeidelsen av metodedokumentet som et prosjekt med styringsgruppeleder og prosjektleder i SSØ. I organiseringen av prosjektet for øvrig la vi vekt på å få tilgang til en bred kompetansebase og samtidig skape en god forankring for metoden. Vi knyttet til oss flere eksterne rådgivere som fra forskjellige ståsted hadde kunnskap om og erfaring med risikostyring og intern kontroll, både fra privat og statlig sektor samt forskning og undervisning. Vi anså det som veldig viktig at brukerne var godt representert, og laget en referansegruppe med representanter fra fem statlige virksomheter som alle hadde igangsatt prosesser for risikostyring (Aetat, Forskningsrådet, Rikstrygdeverket, Skattedirektoratet og UIO). Referansegruppen hadde en viktig rolle som en del av prosjektet, og bidro mer aktivt enn det som er vanlig for en referansegruppe. Prosjektet prøvde ut metodikken på flere nivåer i SSØs organisasjon, og dette gav verdifulle erfaringer. I tillegg fikk vi noen toppledere i staten til å gjennomgå og gi sine kommentarer til et av de siste utkastene av dokumentet. Riksrevisjonen var observatør både i styringsgruppen og i referansegruppen. Vi har meget gode erfaringer med denne måten å organisere prosjektet på. Det er krevende å lede og administrere et prosjekt med så mange bidragsytere, men samtidig har alle synspunktene som har vært oppe til vurdering og diskusjon økt kunnskapen og forståelsen til alle involverte. Dette samspillet har bidratt til å gjøre metodedokumentet bedre og lettere å forstå. En del avveiinger ble foretatt med hensyn til form og innhold på dokumentet. For eksempel ble det tidlig besluttet at den primære målgruppen er ledere på ulike nivåer i virksomhetene og de personer som bistår lederne i å tilrettelegge styringsprosessene. For å få en travel leder til å prioritere å lese dokumentet, anså vi det som viktig at sideantallet på dokumentet ikke ble for stort. Teksten er derfor søkt komprimert så mye som mulig uten å gå på bekostning av innholdet. Samtidig er det fokusert på å ha en praktisk tilnærming, og i liten grad inkludere teoretiske drøftelser og utdypinger. Vi anså det som meget viktig å illustrere metoden med et praktisk eksempel. Gjennomgangseksempelet som er innarbeidet, viser konkret hvordan den metoden som beskrives kan anvendes i praksis. Eksempelet tar for seg målet om høy brukertilfredshet i en forvaltningsvirksomhet, og vil være gjenkjennelig for mange virksomheter. I tillegg vurderte vi om prosjektet skulle utarbeide en samling med maler til bruk i den enkelte virksomhets risikostyring. De eksisterende styringsprosessene som risikostyring og intern kontroll skal integreres i, vil imidlertid i stor grad være unike for den enkelte virksomhet avhengig av virksomhetens egenart (samfunnsrolle, størrelse, kompleksitet osv.). Metodedokumentet beskriver derfor ikke fullt ut hvordan risikostyring og intern kontroll rent praktisk kan integreres i den enkelte virksomhets styring og i etatstyringen. Fordi statlige virksomheters mål- og resultatstyring og hvordan denne dokumenteres er forskjellig, valgte vi i metodedokumentet å ikke gi en detaljert oppskrift, men heller å beskrive hvilke formål dokumentasjonen skal dekke til hjelp når virksomhetene skal vurdere opplegg for egen dokumentasjon. SSØ ønsker imidlertid å legge ut eksempler fra ulike statlige virksomheter på sine nettsider (www.sfso.no). 4 Foreløpige tilbakemeldinger fra brukerne Status for risikostyring i staten drøye to år etter at nytt økonomiregelverk trådte i kraft er i hovedsak følgende: Noen få virksomheter har kommet langt En del har påbegynt gode prosesser Flere departementer har engasjert seg sterkt, bl.a. ved å fokusere på risikostyring i tildelingsbrevene til underliggende virksomheter Lanseringen av metodedokumentet i mars i år trakk nesten 400 ledere og ressurspersoner, og SSØ opplever stor etterspørsel etter kurs i risikostyring. Det vil til høsten bli satt opp flere ekstrakurs, basert på at vårens kurs ble overbooket. Vi opplever gjennomgående positive tilbakemeldinger fra statlige virksomheter på metodedokumentet både til at det nå foreligger et dokument som veileder virksomheten i gjennomføringen av risikostyringen, og også på innholdet i dokumentet at det faktisk bidrar til å gjøre ansvaret for risikostyring enklere å forvalte. Det er også stor etterspørsel etter SSØs kompetanse som sparringspartner for å bistå virksomheten med å komme i gang. SSØ deltar i en rekke prosesser med statlige virksomheter ut fra en filosofi om å gi hjelp til selvhjelp. SSØs metodedokument og øvrige kompetansetilbud er ment å skulle gi et godt grunnlag for at virksomhetene skal kunne komme i gang på egen hånd. Vi ser imidlertid at enkelte, særlig større og komplekse virksomheter, har hatt behov for ekstern bistand i forbindelse med utforming og implementering av 12 INTERNREVISOREN 1 06

5 sin risikostyring. Utfordringen for virksomhetene blir da å sikre at dette bidrar til å styrke egen kompetanse på området, slik at ikke kompetansen forsvinner når konsulentene er ferdige. 5 SSØs rolle etter metodedokumentet SSØ er nå i ferd med å bygge opp faste ressurser som skal sikre videre trykk i arbeidet med å få statlige virksomheter til å implementere risikostyring som et ledd i sin mål- og resultatstyring. På kort sikt er det viktig å lykkes med en bred formidling av metodedokumentet i staten ikke bare gjøre det kjent, men i denne sammenhengen også få virksomhetene i gang. SSØ prioriterer kursvirksomhet for statlige virksomheter og deltakelse i ulike nettverk som sparringspartnere for virksomheter som skal i gang. SSØ deltar også med foredrag omkring temaet i en rekke ulike sammenhenger. SSØ ønsker å ta en mer aktiv rolle i å etablere nettverk mellom statlige virksomheter og også trekke virksomhetene med i videreutviklingen av risikostyring i staten. SSØs nettsider vil også være et viktig virkemiddel for formidling av informasjon og kompetanse på god risikostyring i staten. SSØ ønsker etter hvert å få fram gode case og eksempler fra virkeligheten som kan tjene som illustrasjoner på beste praksis. Dette vil kunne være til ytterligere hjelp for den enkelte virksomhet til å utvikle eget opplegg og egne maler som passer inn i deres egen mål- og resultatstyring. Dette er sterkt etterspurt fra mange. For øvrig ønsker SSØ at nettsiden skal kunne være en oppdatert informasjonsbase på risikostyringsområdet og på hva som rører seg av utfordringer og problemstillinger for statlige virksomheter når det gjelder dette. SSØ vil etter beste evne, og i samarbeid med statlige virksomheter, søke å få fram de gode svarene. 6 Intern revisjon i staten Det er ikke noe krav i økonomiregelverket om at statlige virksomheter skal ha intern revisjon. Metodedokumentet omtaler kort hva funksjonen kan bidra med: Internrevisjonens primære oppgave er ved sine revisjonshandlinger å bistå virksomhetens ledelse i deres oppfølging av om det er etablert en robust risikostyring og intern kontroll i virksomheten, og at den er tilstrekkelig og effektiv En internrevisjon er et nyttig verktøy for virksomhetens ledelse som en ekstra sikring av at risikostyringen er tilstrekkelig og integrert i virksomhetens mål- og resultatstyring En godt kvalifisert intern revisjon kan også bidra med nyttige innspill til ledere på alle nivåer om mulige forbedringer i den løpende risikostyring og interne kontroll Status per i dag i statlige virksomheter er at: Ingen departementer har en internrevisjonsfunksjon, men noen departementer har funksjoner som ligner på intern revisjon En rekke større statlige virksomheter har etablert en internrevisjon Helse og omsorgsdepartementet har stilt krav om intern revisjon i helseforetakene (helseforetakene er organisert som egne rettssubjekter utenfor forvaltningen) Dette innebærer at den enkelte virksomhet i staten selv må vurdere behovet for en intern revisjonsfunksjon. Metodedokumentet framhever den nytten virksomhetene kan ha av en objektiv og godt kvalifisert internrevisjon. 7 Avslutning Endringsprosessene som nå foregår innenfor økonomistyring i staten retter seg mot å sikre en mer effektiv ressursbruk. Dette skal i seg selv gi mer velferdsproduksjon for pengene. Men det skal også sikre staten økt legitimitet i forhold til befolkningen gjennom større trygghet for at forvaltningen av skattebetalernes penger foregår på en god måte også de gangene det går galt. Det vil alltid være risiko knyttet til oppnåelsen av statlige virksomheters målsettinger. Risikotaking er nødvendig for at staten skal bidra til framdrift og utvikling i samfunnet. Men det er viktig at statlige virksomheter har et bevisst forhold til sine risikoer og hvilket nivå på risiko som er akseptabelt å leve med. Vi tror staten med metodedokumentets hjelp er på god vei til å få en mer strukturert risikostyring, og på denne måten oppnå mer for samfunnet og øke tillitten til at staten driver sin virksomhet godt. Kort presentasjon av SSØ og artikkelforfatterne Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er et forvaltningsorgan underlagt Finansdepartementet (etablert 2004). SSØs visjon er effektiv ressursbruk i staten og vår rolle er å tilrettelegge for god økonomistyring og levere økonomitjenester til statlige virksomheter. SSØ har 280 ansatte fordelt på en sentralenhet i Oslo og seks regionkontorer (Drammen, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø samt et kontor i Vadsø underlagt Tromsø). SSØ har tre roller; Forvaltning av det statlige økonomiregelverket med tilhørende kompetansetiltak, veiledning og rådgivning til statlige virksomheter Forvaltning av statens konsernsystemer innenfor statlig betalingsformidling og statsregnskapet Leverandør av (frivillige) økonomitjenester til statlige virksomheter. SSØ har 70 % av statlige virksomheter som kunder innenfor budsjett/regnskap og Personal/lønn. Økonomitjenestene leveres fra regionkontorene. Marianne Andreassen er direktør i SSØ. Hun var leder av styringsgruppen for prosjektet som utarbeidet metodedokumentet Risikostyring i staten. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1985). Hun har bred erfaring fra offentlig virksomhet, både fra embetsverk og som politiker (statssekretær). Hun har også erfaring fra privat virksomhet, både som fagøkonom og leder. Bente Nyrud Gobel er nylig ansatt som seniorrådgiver i Skattedirektorates Internrevisjon. Hun arbeidet tidligere i SSØ hvor hun hadde prosjektlederansvaret for utarbeidelsen av metodedokumentet Risikostyring i staten. Bente er siviløkonom fra NHH (1986) og statsautorisert revisor. Hun har bred erfaring fra arbeid med operasjonell revisjon (Gjensidige / Gjensidige NOR samt Arthur Andersen & Co.) og finansiell revisjon (Arthur Andersen & Co.). Hun satt i redaksjonskomitéen for Internrevisoren i perioden , og sitter i dag i arbeidsutvalget for NIRFs nettverk for statlig sektor. INTERNREVISOREN

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Risikostyring i staten En metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen

Risikostyring i staten En metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen En metode for håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Seniorrådgiver Bente Nyrud Gobel Forvaltnings- og analyseavdelingen Tirsdag 07.03.2006 kl. 10.50 11.40 En gjennomgang av hovedpunktene i SSØs

Detaljer

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Program for dagen 09:00-09:15 Velkommen og innledning Direktør Marianne Andreassen,

Detaljer

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Forsvaret 27. mars 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Utfordringer og utviklingstrekk

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Evalueringskapasitet i staten

Evalueringskapasitet i staten Evalueringskapasitet i staten EVA-seminar 4. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØ er statens ekspertorgan for

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten BI 2. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 17.11.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under Finansdepartementet Virksomhetsidè:

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Direktør Marianne Andreassen Nettverksmøte 15. september 2011 19.09.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Verdier og

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Ståsted - fremtidsplaner

Ståsted - fremtidsplaner Ståsted - fremtidsplaner Kundeseminar Drammen 18. mars 2008 Direktør Marianne Andreassen 07.04.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Omgivelsene til staten økt forventingsgap Økte forventinger

Detaljer

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy.

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Agresso Brukerkonferanse 08 Direktør Marianne Andreassen 22.09.2008 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring God styring i staten FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 28.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under Finansdepartementet

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Lanseringsseminar 20. oktober 2010

Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Marianne Andreassen, direktør i SSØ 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé: Som statens ekspertorgan

Detaljer

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på.

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. SSØ mål og strategi Gjeldende fra 1. januar 2010 Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal SSØ, med utgangspunkt

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 SSØ kårer det tiltaket som best har bidratt til

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidè: Som statens ekspertorgan skal SSØ, med

Detaljer

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet København, 24. februar 2011 25.02.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé:

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Kundeforum 2011 SSØs utviklingsarbeid - dialog Direktør Marianne Andreassen 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Styringsutfordringer i staten Mindre detaljstyring på aktiviteter og tøffere

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst?

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Innovasjon Norge 16. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) 21. oktober 2010 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ Kundeforum 2012 Marianne Andreassen, direktør DFØ Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. DFØs unike

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene?

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? 14. desember 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring Om tildelingsbrev Nettverk virksomhetsstyring 02.03.2011 Ellisiv Taraldset 28.03.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Instruks og tildelingsbrev SSØ ønsker å oppnå: Økt faglig fellesskap i staten

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet har et overordnet ansvar for styring og kontroll av underliggende virksomhet

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2008 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Opptak til studieprogram i virksomhets- og økonomistyring i staten et samarbeid

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

Mål- og resultatstyring Hva skjer, utviklingstrekk, hva vil dette kreve av statlige ledere

Mål- og resultatstyring Hva skjer, utviklingstrekk, hva vil dette kreve av statlige ledere Mål- og resultatstyring Hva skjer, utviklingstrekk, hva vil dette kreve av statlige ledere Kystverket 5. september 2007 Direktør Marianne Andreassen Litt om SSØ Senter for statlig økonomistyring - SSØ

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Ny veileder i etatsstyring

Ny veileder i etatsstyring Ny veileder i etatsstyring Astri Tverstøl 15. desember 2011 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for å påvirke og følge opp resultatene og oppgaveløsingen

Detaljer

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige)

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) EDOK 13. november 2008 Direktør Marianne Andreassen 03.03.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Felles utfordringer i

Detaljer

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØs målgrupper

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Nye krav til internrevisjon i staten Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Bakgrunn 2. Nye krav til vurdering og innretning 3. Veiledning for vurdering

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen Bedre og billigere virksomhetsstyring Direktør Marianne Andreassen Innhold Utfordringer IKT/E-forvaltning og gevinstrealisering Resultatmålinger Risikostyring Avslutning Utfordringer Nordisk velferdsmodell

Detaljer

Statlig styring, utviklingstrekk og reformer. Mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring

Statlig styring, utviklingstrekk og reformer. Mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Statlig styring, utviklingstrekk og reformer Mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Utviklingstrekk innenfor statlig økonomistyring Større frihetsgrader i innretningen

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll

Samarbeidsforum internkontroll Samarbeidsforum internkontroll 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers

Detaljer

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring Evaluering Samarbeidsforum IK 2014 Side 1 Dette vil jeg snakke om Hva er evaluering? Hvorfor evaluere? Når bør man evaluere og «Hvor» bør det gjennomføres evalueringer? Evalueringsportalen og hvilken nytte

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Nordisk møte Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Direktør Marianne Andreassen 28.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Kort sikt - mer penger. Lang sikt

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd VG 18.4.2012 ved direktør Marianne Andreassen spesialrådgiver Anders Myhren Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten V/ Helge Moe Spildrejorde DFØ Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Hvordan forbedre statlig økonomistyring

Hvordan forbedre statlig økonomistyring Hvordan forbedre statlig økonomistyring Stabs- og masterstudiet ved Forsvarets stabsskole 15. desember 2011 Direktør Marianne Andreassen 06.01.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Styringsutfordringer?

Detaljer

Møte med organisasjonene 11. april 2007

Møte med organisasjonene 11. april 2007 Virksomhetsstyring med periodisert regnskap i statsforvaltningen Møte med organisasjonene 11. april 2007 Innledning v/ Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Styre og bli styrt. Hvordan praktisere god etatsstyring? Hvordan kan virksomhetene utnytte sitt handlingsrom og fullmakter i styring og ledelse?

Styre og bli styrt. Hvordan praktisere god etatsstyring? Hvordan kan virksomhetene utnytte sitt handlingsrom og fullmakter i styring og ledelse? Styre og bli styrt Hvordan praktisere god etatsstyring? Hvordan kan virksomhetene utnytte sitt handlingsrom og fullmakter i styring og ledelse? Marianne Andreassen Administrerende direktør i Lånekassen

Detaljer

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK

Detaljer

Kontroll og rapportering hva er godt nok?

Kontroll og rapportering hva er godt nok? Kontroll og rapportering hva er godt nok? DIFI 10. februar 2012 Direktør Marianne Andreassen 22.02.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Vi trenger (selvsagt!) rapportering og kontroll «.bruken av

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer