INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon"

Transkript

1 Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industriel, de Petit Rechin, Belgi, oppfyller krvene til følgende direktiver og stndrder, som endret: Direktiv for lyståter: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 547 Direktiv for mskineri 98/37/EC EMC direktiv: 89/336/EC; std. E5008, SAE J55 (CISPR Pu. 2), E 50082, IEC 6000 PT4 2, IEC 6000 PT4 3, Ptrick C. Mckey President, Mercury Mrine, Fond du Lc, USA år det gjelder europeiske estemmelser, t kontkt med: Product Environmentl Engineering Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA G40

2 G40

3 og Grntiinformsjon IHOLD Overførr grnti Grntiregistrering USA og Cnd Internsjonl grntiregistrering Begrenset grnti for Mercury Mrine(Europ) Begrenset grnti for Mercury Mrine (Fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik) års egrenset grnti mot korrosjon Grntidekning og unntk Generelle opplysninger Båtførerens nsvr Før utenordsmotoren rukes Båtens motorkpsitet Mnøvrering i høy hstighet Utenordsmotorens fjernkontroll Merknd ved fjernkontroll Dødmnnsstoppryter Vrsomhet i nærheten v dende Sikkerhetsmelding for psssjerer pongtongåter og dekkåter Hopping på ølger og kjølevnn Grunnstøting Eksosutslipp Tilleggsutstyr Sjøvett Serienummer Spesifiksjoner Montering Montering v utenordsmotoren Festing v sikkerhetssnoren Montering v tteriet - modeller med elektrisk strter Btteriforindelser Vlg v propell Trnsport Trnsport v utenordsmotoren når den ikke sitter på åten Trnsport v ærre drivstofftnker Bæring v utenordsmotoren Trnsport v åt/motor Drivstoff og olje Aneflt ensin Fylling v ensintnken Aneflt motorolje Sjekking v motorolje Komponenter og kontrollspker Modeller med styrekulthåndtk Fjernkontrollfunksjoner Oljetrykkindiktor Tilting v utenordsmotoren til opp-stilling Senking v utenordsmotoren til kjørestilling Kjøring i grunt frvnn - modeller med styrekulthåndtk Innstilling v driftsvinkelen for påhengsmotoren Bruk Sjekkliste før strt Bruk i kuldegrder Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Bruk v utenordsmotoren som tilleggsggregt Instruksjoner før strt Fremgngsmåte ved innkjøring Strting v motoren - modeller med styrekult Strt v motoren-modeller med fjernkontroll Girskift Stopp v motoren ødstrt Vedlikehold Vedlikehold v utenordsmotoren Reservedeler Vedlikeholdsoversikt Spyling v kjølesystemet - stndrdmodeller Spyling v kjølesystemet - igfoot-modeller Fjerning og montering v toppdeksel Kontroll v tteri Drivstoffsystemet Skifte v sikringer - modeller med elektrisk strter Korrosjonskontrollnode Fester for styreoverføringsstg Skifting v propell - stndrdmodeller Skifting v propell - igfoot-modeller Sjekking og utskifting v tennplugg Inspeksjon v registerremmen Utvendig vedlikehold Skifte motorolje Smørepunkter Smøring v girksse Utenordsmotor som hr vært under vnn Motoropplg Foreredelser til motoropplg Feilsøking Feilsøking Servicessistnse for eieren Lokl reprsjonsservice Service orte fr hjemstedet Forespørsler ngående deler og tilleggsutstyr Service Mercury Mrine -servicevdelinger Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt De gitte eskrivelser og spesifiksjoner vr gjeldende d denne instruksjonsoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine vil hele tiden foredre sine produkter. Mercury Mrine foreholder seg videre retten til å stnse friksjon v modeller når som helst, smt retten til å forndre spesifiksjoner, utforming, metoder eller fremgngsmåter, uten å pådr seg noen forpliktelser. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. 2003, Mercury Mrine Følgende nvn er registrerte vremerker i Brunswick Corportion: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mriner, Merc, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury Mrine, Quicksilver, RideGuide og Thruster G40

4 oug GARATIIFORMASJO eoq2g OVERFØRBAR GARATI Den egrensede grntien kn overføres til neste eier, men re for den urukte delen v den egrensede grntien. Dette gjelder ikke for produkter som rukes i ervervsøyemed. Direkte slg v eier Den neste eieren kn registreres som ny eier og enytte den urukte delen v den egrensede grntien ved å sende den forrige eierens registrerings - og grntikort v plst smmen med en kopi v slgsdokumentet som ekrefter eierforholdet. I USA og Cnd skl dette sendes til: Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 939 Fond du Lc, WI Attn: Wrrnty Registrtion Deprtement Det vil li utstedt et nytt registrerings - og grntikort med den nye eierens nvn og dresse. Registreringen vil li endret i frikkens dtregistreringskrtotek. Det er ingen utgifter forundet med denne servicen. år det gjelder produkter som er kjøpt ndre steder enn i USA og Cnd, tr du kontkt med distriutøren i det ktuelle lndet, eller nærmeste Mercury Mrine -/Mrine Power Service -vdeling. oug GARATIIFORMASJO oug GARATIREGISTRERIG USA og Cnd. Det er viktig t forhndleren fyller grntiregistreringskortet helt ut og sender det tilke til frikken umiddelrt etter vsluttet slg v det nye produktet. 2. På registreringskortet er det oppgitt nvn og dresse til opprinnelig kjøper, produktmodell og serienummer, slgsdto, ruksområde og forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Forhndleren ekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og rukeren v produktet. 3. år frikken mottr registreringskortet, vil du få et eierregistreringskort v plst som er ditt eneste gyldige registreringsevis. Dette kortet må vises til serviceforhndleren ved eventuell grntiservice. Grntiservice vil ikke li utført med mindre du hr dette kortet. 4. Ved kjøp v produktet, får du et midlertidig eierregistreringskort. Dette er kun gyldig i 30 dger fr slgsdtoen mens eierregistreringskortet v plst lir ehndlet. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden, viser du det midlertidige registreringskortet til forhndleren. Hn vil legge det ved skjemet for grntiservice. 5. Forhndleren som solgte produktet, hr personlig interesse v t du er fornøyd. Derfor ør produktet leveres til hm for grntiservice. 6. Hvis du ikke hr motttt eierregistreringskortet v plst innen 30 dger fr kjøpsdtoen v det nye produktet, må du t kontkt med forhndleren der du kjøpte produktet. 7. Den egrensede grntien trer ikke i krft før produktet er registrert ved frikken. Merk: Registreringsoversikter må føres v frikken og forhndleren på mritime produkter som selges i USA, dersom det skulle kreves kunngjøring under Federl Bot Sfety Act. oug GARATIIFORMASJO ou2g GARATIREGISTRERIG Internsjonl grntiregistrering. Det er viktig t forhndleren fyller ut grntiregistreringskortet fullstendig og sender det til distriutøren eller det Mrine Power -servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringen/reklmsjonsprogrmmet der du efinner deg. 2. På registreringskortet er det oppgitt ditt nvn og din dresse, produktmodell og serienummer, slgsdto, ruksområde og distriutørens/forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Distriutøren/forhndleren ekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og rukeren v produktet. 3. En kopi v registreringskortet, klt kjøpers kopi, MÅ gis til deg umiddelrt etter t kortet er fylt ut v selgende distriutør/forhndler. Dette kortet er ditt evis på t kjøpet er registrert på frikken, og må oppevres for eventuelt senere ruk. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i grntiperioden, kn forhndleren e om å få se registreringskortet for å ekrefte kjøpsdto og for å ruke opplysningene på kortet når skjemet for krv fremstt under grntien skl fylles ut. 4. I enkelte lnd vil Mrine Power -servicesenteret sende deg et permnent registreringskort v plst innen 30 dger etter t det hr motttt frikkopien v registreringskortet fr distriutøren/forhndleren. Hvis du mottr et slikt plstregistreringskort, kn du kste kjøpers kopi som du fikk v distriutøren/forhndleren d du kjøpte produktet. Forhør deg hos forhndleren om systemet med plstkort gjelder for deg. 5. Se under Internsjonl grnti for nærmere opplysninger om hvordn registreringskortet fungerer i forhold til ehndlingen v krv som fremsettes under grntien. VIKTIG: I noen lnd er frikken og forhndleren pålgt ved lov å føre registreringsoversikter. Vi håper å h ALLE produkter registrert ved frikken i tilfelle det skulle li nødvendig å t kontkt med deg. Vær derfor sikker på t forhndleren/distriutøren fyller ut registreringskortet umiddelrt og sender frikkopien til det ktuelle internsjonle Mrine Power -servicesenteret der du or G40

5 ou GARATIIFORMASJO ou49g BEGRESET GARATI FOR MERCURY MARIE(EUROPA) GARATIDEKIG Mercury Mrine grnterer t lle de nye motorproduktene v typen Mercury, Mriner Outord, Thruster Electric Trolling motorer, Mercruiser Inord eller Sterndrive er uten mngler i mterile og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARATIES VARIGHET Denne egrensede grntien gir to (2) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en fritidsruker, eller den dtoen produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får ett () års grntidekning fr den dtoen produktet først le solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver /reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr én fritidsruker til en nnen så lenge det forets riktig omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning gis re til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den re tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig grntiregistreringsinformsjon vedrørende fritidsruk, eller senere ruksendring fr fritidsruk til kommersiell ruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruks og vedlikeholdshåndoken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forruker, foreholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på etingelse v evis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refrikkerte deler, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen es utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misruk, unorml ruk, ruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor neflt turtllsområde på full gss (se håndoken for ruk og vedlikehold), ruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med neflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndoken for ruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er eskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller ruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til ruk med produktet (se håndoken for ruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet rukes til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller mterile på grunn v åtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i ruks og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER: GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT G40 3

6 ou50g BEGRESET GARATI FOR MERCURY MARIE (FØDERASJO AV UAVHEGIGE STATER, MIDTØSTE, AFRIKA) GARATIDEKIG Mercury Mrine wrrnt ech new Mercury outord, Mriner outord, Jet Products, Thruster Electric Trolling Motors, Mercruiser Inord or Sterndrive engine products to e free in mteril nd workmnship during the period descried elow. GARATIES VARIGHET Denne egrensede grntien gir ett () års dekning fr den dtoen produktet først selges til en forruker til fritidsruk, eller den dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får ett () års grntidekning fr den dtoen produktet først le solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver /reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, strekker seg ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som fremdeles er gyldig, kn overføres til ny kjøper ved rett omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning gis re til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den re tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig informsjon om grntiregistrering vedrørende fritidsruk, eller senere ruksendring fr fritidsruk til kommersiell ruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruks og vedlikeholdshåndoken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forruker, foreholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på etingelse v evis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refrikkerte deler, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen es utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misruk, unorml ruk, ruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor neflt turtllsområde på full gss (se håndoken for ruk og vedlikehold), ruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med neflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndoken for ruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er eskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller ruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til ruk med produktet (se håndoken for ruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet rukes til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller mterile på grunn v åtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i ruks og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT G40

7 ou5g MERCURY, MARIER, MERCRUISER 3 ÅRS BEGRESET GARATI MOT KORROSJOSFEIL GARATIDEKIG Vi grnterer t hver nye motor v typen Mercury, Mriner, MerCruiser Inord eller hekkggregt (produkt) ikke skl li urukelig som et direkte resultt v korrosjon i tidsperioden ngitt nedenfor. GARATIES VARIGHET Denne egrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning fr den dtoen produktet selges for første gng, eller den dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller serviceutførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke kommersiell ruk) ved rett omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning er re tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d re etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Korrosjonshindrende utstyr som er ngitt i ruks og vedlikeholdshåndoken må være i ruk på åten, og rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruks og vedlikeholdshåndoken må utføres til riktig tid (inkludert, uten egrensning, utskifting v offernoden, ruk v ngitte smøremidler og utedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forruker, foreholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på etingelse v evis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refrikkerte deler eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen es utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne egrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske opplegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misruk eller feilktig service; korrosjon på tilehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på frikkinstllert vnnjetdrevenhet; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års egrenset grntidekning; ekstrdeler (deler som rukeren hr kjøpt); produkter som er rukt kommersielt. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver /reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Skde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkolinger på lnd, nærliggende åter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og skl eskyttes mot ved ruk v et korrosjonseskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilver MerCthode system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feilktig påføring v koersert ntigro mling, dekkes heller ikke v denne egrensede grntien. Hvis det er påkrevd med ntigro eskyttelse, nefles ruk v TBTA sert (Tri Butyl Tin Adipte) ntigro mling på Outord og MerCruiser åtnvendelser. I områder der TBTA sert mling er forudt ved lov, kn kopperserte mlingstyper rukes på skroget og hekken. Bruk ikke mling på utenordsmotoren eller MerCruiser produktet. Videre skl eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forindelse mellom det grnterte produktet og mlingen. Se nærmere detljer i ruks og vedlikeholdshåndoken. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i ruks og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT G40 5

8 oqg GARATIIFORMASJO op5g GARATIDEKIG OG UTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene når det gjelder grntidekning. Informsjonen nedenfor gjør rede for en del v de serivicetyper som ikke dekkes v grntien. Bestemmelsene som er fremlgt nedenfor, er inkorporert som refernse i den tre års egrensede grntien mot korrosjonsfeil, den internsjonle egrensede grntien for utenordsmotor og den egrensede grntien som gjelder for utenordsmotorer i USA og Cnd. Vær oppmerksom på t grntien dekker nødvendige reprsjoner som følge v mteril - og friksjonsfeil som utføres innenfor grntiperioden. Monteringsfeil, ulykker, norml slitsje og forskjellige ndre årsker som hr innvirkning på produktet, dekkes ikke. Grntien er egrenset til mteril - og friksjonsfeil, men re når forrukerkjøpet er gjort i lnd der vi hr godkjent distriusjon. Hvis du skulle h spørsmål ngående grntidekningen, es du t kontkt med vår godkjente forhndler som gjerne esvrer dem. Generelle unntk fr grntien:. Mindre justeringer, fininnstillinger inkludert kontroller, rengjøring eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, remmer, kontroller og smørekontroll som er forettt i forindelse med norml service. 2. Jetdrivenheter som er instllert på frikken - Bestemte deler som unnts fr grntien er: Skde på jet for vnnpumperotor og støtsorerende mterile for jetdrev mot støt eller slitsje, smt vnnskde på drivkselens kulelgre som en følge v mngelfullt vedlikehold. 3. Skder som følge v vnskjøtsel, mngelfullt vedlikehold, ulykker, unormlt ruk og uriktig montering eller service. 4. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting eller sleping, fjerning og/eller utskifting v åtinndelinger eller mterile som pg. åtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgng til produktet, lle trnsport - og/eller reisetidskostnder i forindelse med dette osv. Kunden må sørge for rimelig tilgng til produktet for service under grntien. Kunden må levere produktet til en godkjent forhndler. 5. Servicereid som kunden er om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under grntien. oqg GARATIIFORMASJO op6g GARATIDEKIG OG UTAK 6. Areid som er utført v ndre enn den godkjente forhndleren, dekkes re under følgende omstendigheter: år det utføres i et nødstilfelle (forutstt t det ikke finnes godkjente forhndlere i området som kn utføre det nødvendige reidet eller som ikke hr muligheter til opphling osv. Videre må frikken på forhånd h fått tilltelse til å utføre reidet på dette verkstedet). 7. All tilfeldig og/eller følgeskde (utgifter til oppevring, lle telefon - eller leieutgifter, lt ryderi eller tp v tid eller reidsinntekt) er eierens nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn Mercury Precision- eller Quicksilver-deler ved reprsjoner under grntien. 9. Kunden er nsvrlig for oljer, smøremidler og væsker som lir skiftet som en del v det normle vedlikeholdet. Unnttt er tp eller forurensning v smme, forårsket v produktsvikt, hvis denne svikten er erettiget til overveielse under grntien. 0. Deltkelse i eller foreredelse til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller ved ruk v en nedre enhet som er eregnet på rceråter.. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et lvorlig prolem. Hvis dignosen tyder på lvorlige, innvendige tilstnder som kn føre til svikt, må tilstnden som er årsken til lyden, rettes på under grntien. 2. Skde på den nedre enheten og/eller propellen forårsket v t motoren støter ort i en undervnnshindring, nses som en risiko til sjøs. 3. Vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller på grunn v nedsenking i vnn. 4. Deler som svikter pg. mngel på kjølevnn, som skjer når motoren strtes oppe v vnnet, uvedkommende ojekter lokkerer vnninntkene, eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for lngt ut. 5. Bruk v drivstoff eller smøremidler som ikke psser til dette produktet. Slå opp på delen som hndler om vedlikehold i håndoken. 6. Vår egrensede grnti gjelder ikke skde på våre produkter forårsket v montering eller ruk v deler eller tilleggsutstyr som ikke er frikert eller solgt v oss. Svikt som ikke hr forindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret, dekkes v grntien hvis vilkårene for den egrensede grntien for det ktuelle produktet oppfylles for øvrig G40

9 og GEERELLE OPPLYSIGER og BÅTFØRERES ASVAR Båtføreren er nsvrlig for sikker og riktig ruk, smt for sikkerheten til åde psssjerer og folk som efinner seg i nærheten v åten. Det nefles på det sterkeste t lle åtfører e leser og forstår innholdet i denne håndoken før utenordsmotoren rukes. Sørg for t minst én person omord utenom føreren, kjenner strt- og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle li ute v stnd til å føre åten. og FØR UTEBORDSMOTORE BRUKES Les denne håndoken grundig, og lær hvordn utenordsmotoren skl rukes. Er det noe du ikke forstår, kontkt forhndleren. Sikkerhet og kunnskp om ruk i kominsjon med sunt vett, kn forhindre personskder og skde på utenordsmotoren. Merk deg følgende vrselsymoler som du vil se åde i denne håndoken og på selve påhengsmotoren. De er meget viktige v hensyn til sikkerheten: FARE - Her dvres det mot ruk som VIL føre til lvorlige personskder eller død. ADVARSEL - Her dvres det mot ruk som KA føre til lvorlige personskder eller død. FORSIKTIG - Her dvres det mot ruk som KA føre til mindre personskder eller skder på åt eller utstyr. go2 U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSO CAPACITY (POUDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX ocg BÅTES MOTORKAPASITET Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste åter er det ngitt en mksiml lste- og motorkpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet omord i åten. Kontkt forhndleren i tvilstilfelle. Bruk v en utenordsmotor som overskrider åtens motorkpsitet kn:. forårske tp v kontroll over åten, 2. forndre vektlnsen i åten eller 3. forårske t åtkonstuksjonen ryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på åten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på åten. od2g MAØVRERIG I HØY HASTIGHET Hvis påhengsmotoren skl rukes på en pssåt som føreren ikke er kjent med, nefles det t åten ikke kjøres i høy hstighet før forhndleren hr litt kontktet vedrørende åt/motor-kominsjon, smt t det er gitt en grundig demonstrsjon v ruk i høy hstighet. For ytterligere informsjon ør du få tk i heftet Hi-Performnce Bot Opertion (delnr ) hos forhndleren, distriutøren eller Mercury Mrine. go20 oeg UTEBORDSMOTORES FJERKOTROLL Fjernkontrollen, som er koplet til påhengsmotoren, må være utstyrt med en eskyttelsesnordning for strting kun i fri. Dette forhindrer t motoren strter når giret står i en nnen stilling enn fri. 2 Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rå og uventet kselersjon når motoren strtes. Konstruksjonen v denne påhengsmotoren krever t fjernkontrollen som rukes til den, må h en inneygd eskyttelsesnordning for strting kun i fri. ofg MERKAD VED FJERKOTROLL 2 Styreoverføringsstget som forinder styrekelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (). Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vnlige muttere, d disse vil løsne som følge v virsjon og forårske styresvikt. Dersom styrestget løsner, kn åten plutselig t en krpp sving. Dette kn føre til t folk fller overord med fre for lvorlig personskde eller død. go8 2 og6g DØDMASSTOPPBRYTER Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t ryteren utløses (dette kn eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fr førerplssen). Utenordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppryter. En dødmnnsstôppryter kn instlleres som tilehør - vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. 2 Dødmnnssnoren er vnligvis mellom 22 og 52 cm lng når den er utstrkt. I ene enden hr den et element som stikkes inn i ryteren, og i den ndre enden en låsekrok som festes til åtføreren. Dødmnnssnoren er kveilet opp, slik t den er så kort som mulig når den ikke er i ruk. Dette reduserer mulighetene for t dødmnnssnoren hekter seg opp i ndre ojekter i nærheten. Videre er den lng nok i utstrkt tilstnd til t mulighetene for utilsiktet ktivering er liten dersom åtføreren skulle evege seg litt rundt i nærheten v den vnlige førerstillingen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn den vikles rundt åtførerens håndledd eller ein, eller det kn knytes en knute på den G40 7

10 og GEERELLE OPPLYSIGER Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t ryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i åten. Uhell hvor åtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overord, skjer som oftest i visse åttyper, som for eksempel opplåsre åter med lv åtripe smååter, høyytelsesåter, og lette fiskeåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller åtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskeåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Selv om motoren stopper umiddelrt når dødmnnsstoppryteren ktiveres, fortsetter åten å drive et stykke, vhengig v velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. Mens åten driver, kn den forårske like lvorlige personskder på personer som oppholder seg i åtens frvnn, som når den kjører med motoren i gng. Vi nefler på det sterkeste t ndre psssjerer i åten får instruksjoner om riktige strt- og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle li nødvendig å etjene motoren i en nødsitusjon (f.eks. hvis åtføreren lir revet vekk fr førerplssen ved et uhell). Dersom åtføreren skulle flle overord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å li overkjørt v åten, li etrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelrt. Fest lltid egge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppryteren og åtføreren. Utilsiktet ktivering v dødmnnsstoppryteren er også mulig under norml drift. Dette kn forårske noen v eller lle de følgende fresitusjoner:. Psssjerer kn li kstet forover hvis åten plutselig og uventet tper foroverevegelsen. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten, som kn stupe over ugen og li truffet v girkssen eller propellen. 2. Tp v frt og retningskontroll i høy sjø, sterke strømmer eller sterk vind. 3. Tp v kontroll når åten skl legges til lnd. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes etter utilsiktet ktivering v dødmnnstoppryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kole seg fr dødmnnssnoren. Stopp motoren umiddelrt hvis noen oppholder seg i vnnet nær åten. Alvorlig personskde kn oppstå hvis noen kommer orti en roterende propell, en åt i evegelse, e løs girksse i evegelse eller en fst gjenstnd som er festet til åten eller girkssen. 2 ozg SIKKERHETSMELDIG FOR PASSASJERER POGTOGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plsseringen v lle psssjerer når åten er i evegelse. Ingen psssjerer skl stå eller ruke ndre seter enn de som er eregnet på kjøring i hstigheter over tomgngshstighet. Hvis hstigheten på åten plutselig reduseres, f.eks. hvis åten treffer en stor ølge eller kjølevnnsølge, gssen plutselig senkes eller åten svinges rått, kn psssjerene slynges over ugen på åten. Hvis noen fller ut forn åten mellom de to pongtongene, kn de li overkjørt v utenordsmotoren. Båter med åpent frmdekk: Psssjerer skl ldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens åten er i evegelse. Sørg for t lle psssjerene oppholder seg innenfor rekkverket på ugen eller i khytten. Personer på frmdekket kn lett slynges overord, og personer som dingler med ein over knten på ugen v åten, kn fnges v en ølge og trekkes ned i vnnet. 2 Båter med opphøyd fiskesete som er montert forn på åten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke eregnet på ruk når hstigheten på åten er høyere enn tomgngs- eller dorgehstighet. Sitt re på seter som er eregnet på kjøring i høyere hstigheter. Eventuell uventet og plutselig senking v hstigheten på åten kn føre til t psssjerer i opphøyde seter slynges over ugen på åten. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll etter fll over ugen på en pongtong- eller dekkåt og påfølgende overkjøring v utenordsmotoren. Personer skl oppholde seg på god vstnd fr frmdelen v dekket og sitte ned mens åten er i evegelse. go4 go3 oh2g VARSOMHET I ÆRHETE AV BADEDE Mens åten er i frt Det er vnskelig for svømmere og dende å komme seg vekk når de ser en åt nærme seg, selv om åten kjører skte. Senk frten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk der. år en åt eveger seg, og giret står i nøytrl, kn vnnet drive propellen rundt. Denne propellrotsjonen i nøytrl-stilling kn forårske lvorlig personskde. Mens åten ligger stille Sett giret i nøytrl, og slå v utenordsmotoren før du lr folk oppholde seg i vnnet nær åten. oug HOPPIG PÅ BØLGER OG KJØLEVA Kjøring v lyståter over ølger og kjølevnnsølger er en nturlig del v ferdselen på sjøen. år dette imidlertid gjøres med så stor hstighet t åtskroget tvinges helt eller delvis ut v vnnet, oppstår visse fremomenter, spesielt når åten fller ned på vnnet igjen. Den største fren er t åten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t åten vender rått en nnen vei. Slike rå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller åten. Det er en nnen mindre vnlig fre som kn oppstå som følge v t åten tr v fr en ølge eller kjølevnnsølge. Hvis ugen på åten kstes lngt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned under vnnflten og komme helt under vnn et øyelikk. Dette får åten til å råstoppe, slik t psssjerene flyr forover. Båten kn også t en skrp sving til én side. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å li slynget ut v åten når den lnder etter et hopp på en ølge eller kjølevnnsølge. Unngå hopping på ølger eller kjølevnnsølger hvis det er mulig. Instruer lle psssjerene om t hvis åten skulle hoppe på en ølge eller kjølevnnsølge, må de holde seg lvt i åten og holde seg fst i eventuelle håndtk på åten G40

11 go4 go4 og GEERELLE OPPLYSIGER ot5g GRUSTØTIG Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt frvnn, eller i områder der det er fre for undervnnshindringer som kn treffe utenordsmotoren eller åtunnen. Det viktigste er å prøve å redusere personskder eller slgskder fr ojekter som flyter på vnnet eller efinner seg nedi vnnet, ved å kontrollere hstigheten på åten. Under slike forhold ør hstigheten på åten holdes på en minimums plningshstighet (5 til 25 mph). Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr eventuelle deler v utenordsmotoren som flyr inn i åten etter å h truffet et flytende ojekt eller undervnnsojekt, ved å holde en topphstighet som ikke overstiger plningshstighet. Dersom åten eller utenordsmotoren treffer et flytende ojekt eller undervnnsojekt, kn det føre til utllige fresitusjoner. oen v disse situsjonene kn inneære følgende:. Deler på utenordsmotoren eller hele utenordsmotoren kn rytes løs og fly inn i åten.. Båten kn plutselig evege seg en nnen vei. Brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller åten. c. En rsk hstighetsreduksjon. Dette fører til t psssjerene kstes forover, eller til og med ut v åten. d. Slgskde på utenordsmotoren og/eller åten. ot6g GRUSTØTIG Husk t én v de viktigste tingene du kn gjøre for å redusere person- eller slgskder i disse situsjonene, er å kontrollere åtens hstighet. Båtens hstighet ør holdes på en minimums plningshstighet ved kjøring i frvnn med undervnnshindringer. Etter å h truffet et undervnnsojekt, skl motoren stnses så fort som mulig, og åten undersøkes for eventuelle ødelgte eller løse deler. Hvis det hr oppstått skde eller det nts å være skder, skl utenordsmotoren leveres inn til en utorisert forhndler for inspeksjon og nødvendige reprsjoner. Det ør også undersøkes om åten er påført sprekker i skroget eller hekken, eller om det lekker vnn. Bruk v en skdet utenordsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v utenordsmotoren, eller det kn innvirke på styringen v åten. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen, må dette gjøres på sterkt redusert hstighet. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over åten. Fortstt kjøring v åten etter t den er påført store slgskder, kn føre til t én v komponentene på utenordsmotoren plutselig svikter, med eller uten påfølgende slg. Få utenordsmotoren grundig sjekket, og nødvendige reprsjoner utført. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for utenordsmotorer med mnuell styrekult Hvis åten treffer en hindring ved plningshstighet, og utenordsmotoren ikke er festet til åthekken med gjennomgående olter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene, kn utenordsmotoren slenges v hekken og knskje lnde i åten. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å li truffet v en utenordsmotor som løsner fr åten. Kjør ikke åten fortere enn tomgngshstighet i frvnn med undervnnshindringer hvis utenordsmotoren ikke er oltet til hekken. Ved kjøring v en utenordsmotor med mnuell styring, skl verken åtfører, psssjerer eller lst efinne seg rett forn utenordsmotoren. Utenordsmotoren kn slynges omord med voldsom styrke, hvis den skulle sprette opp etter å h truffet en undervnnshindring. oi2g EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på fren for kullosforgiftning Courtesy of ABYC Det dnnes kullos i eksosvgssene fr lle interne forrenningsmotorer, inkludert utenordsmotorer, hekkggregter og innenordsmotorer som driver åtpropeller, smt genertorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på åten. Kullos er en dødelig gss uten frge, lukt eller smk. Tidlige symptomer på kullosforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstnd, omftter hodepine, svimmelhet, søvnighet og kvlme. Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. Lngvrig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrsjon kn føre til evisstløshet, hjerneskde eller dødsfll. God ventilsjon Sørg for god ventilsjon rundt psssjerene. Åpne sidevinduene eller lukene forn i åten for å li kvitt eventuelle dunster. Eksempel på god ventilsjon - ideell luftstrøm gjennom åten. go39 2 c oi3g EKSOSUTSLIPP Dårlig ventilsjon d Courtesy of ABYC Under visse kjøre- og/eller vindforhold kn det sive inn kullos i kiner eller styrehus som er fst innelukket eller omgitt med klesje, og som hr utilstrekkelig ventilsjon. Instller én eller flere kullos-målere på slike steder. Bdende og psssjerer i et åpent område på en åt som ligger stille med motoren i gng, eller som efinner seg i nærheten v en åt som hr motoren i gng, kn i sjeldne tilfeller li utstt for livsfrlige mengder med kullos på vindstille dger. 2 Eksempler på dårlig ventilsjon Mens åten ligger stille. Kjøring v motoren når åten ligger fortøyd på et innelukket sted.. år åten ligger fortøyd nær en nnen åt som hr motoren i gng. år åten kjører c. Kjøring v åten med for stor trimvinkel på ugen. d. Kjøring v åten uten t luker som vender forover, er åpne (stsjonsvogn-effekt) G40 9

12 og GEERELLE OPPLYSIGER oj2g TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesillget og testet for utenordsmotoren. Dette tilehør kn nskffes hos Mercury Mrine forhndlere. oen deler som ikke er frikert eller solgt v Mercury Mrine, oppfyller ikke sikkerhetskrvene. T kontkt med forhndleren før tilleggsutstyr monteres. Feil montering v kurnt tilleggsutstyr, eller montering v ukurnt tilleggsutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. okg SJØVETT Gjør deg kjent med generelle nvigsjonsregler og lokle estemmelser for sikker ferdsel på sjøen. Bruk livredningsutstyr. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester til lle psssjerer omord, og t de er lett tilgjengelige. Ikke overlst åten. De fleste åter er sertifisert for en mksiml lstekpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet omord i åten. Kontkt forhndleren eller produsenten i tvilstilfelle. Kontroller motoren jevnlig, og sørg for t vedlikehold lir utført i henhold til forskriftene. Gjør deg kjent med og overhold lle lover og regler som gjelder på sjøen. Det nefles å t åtførerprøven. Sørg for t lle i åten sitter forsvrlig. Tillt ldri t noen får sitte på eller lene seg mot, deler v åten som ikke er eregnet til slik ruk. Dette gjelder stolrygger, reling, hekk, ug, dekk, opphøyde fiskeseter, ethvert roterende fiskesete; lle steder hvor rå og plutselig kselerering, råstopp, uventet tp v kontroll over åten eller rå evegelser v åten kn få en person til å flle over ord eller ned i åten. Vær ldri under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler når du ferdes på sjøen, d disse påvirker dømmekrften og nedsetter reksjonsevnen. Lær opp ndre i ruken v åten. Sørg for t minst én person om ord, utenom føreren, kjenner til grunnleggende prosedyrer for strt og ruk v påhengsmotoren smt håndtering v åten, i tilfelle føreren skulle li ute v stnd til å føre åten eller flle over ord. Ved omordstigning. Stopp lltid motoren når psssjerer går omord eller oppholder seg i nærheten v åtens kterende (propell). Det er ikke tilstrekkelig å re sette giret i nøytrl. Vær på vkt. Båtføreren er nsvrlig for t det er tilstrekkelig sikt fr førerplssen. Verken psssjerer, lst eller fiskeutstyr må lokkere utsikten for åtføreren når det kjøres over tomgngshstighet. Kjør ldri åten rett k en person som står på vnnski i tilfelle vedkommende fller. For eksempel, hvis din åt hr en hstighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder t igjen en person på vnnski som vr 6 m forn deg. Se opp for personer på vnnski som hr flt i vnnet. år åten rukes til å trekke personer på vnnski e.l., ør føreren lltid sørge for t en person som eventuelt hr flt eller ligger i vnnet, kommer på førersiden v åten når vedkommende vender tilke for å hjelpe personen med vnnskiene. Båtføreren ør til enhver tid h vedkommende som hr flt i vnnet, i syne, og ldri rygge inntil verken en person på vnnski eller noen som oppholder seg i vnnet. Gi melding om ulykker. Meld fr om åtulykker til lokle myndigheter, slik som loven tilsier. go2 e OGXXXXXX 9XX XXXX ol9g SERIEUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig refernse. Serienummeret er plssert på motoren som vist nedenfor.3. Serienummer. Årsmodell c. Modellngivelse d. Produksjonsår e. Merket for godkjennelse i Europ (CE) (etter hv som er ktuelt) XX c d om90g SPESIFIKASJOER Modeller 8,0 9,9 5 Effekt HK 8,0 9,9 5,0 Effekt kw 5,9 7,4,2 Type motor 4-tkts Antll sylindre 2 Mksiml turtllsområde o/min Tomgngshstighet (i gir) RPM Stempelslgvolum 323 cm 3 Sylinderoring 59 mm Sylinderslglengde 59 mm Ventilklring (kld) Inntksventil Eksosventil Aneflt tennplugg Tennplugg-gp Girutveksling Stndrdmodeller Bigfoot-modeller Aneflt ensin Aneflt olje Girkssens smøringskpsitet Stndrdmodeller Bigfoot-modeller Girkssens oljekpsitet Btteri 0,5-0,25 mm 0,20-0,30 mm GK DPR6EA-9,0 mm 2,0: 2,42: Se Drivstoff Se Drivstoff 200 ml 260 ml,0 L 465 mrinestrt mpere (MCA) eller 350 kldstrt mpere (CCA) Lyd ved åtførerens øre (ICOMIA ) 4-tkts tkts med styrekulthåndtk go22 0- in. 2 ocg mm (0-25mm) 4 MOTERIG oc2g MOTERIG AV UTEBORDSMOTORE c Merk: Følg nvisningene i monteringsveiledningen for åtmotoren (følger med utenordsmotoren ) for instllering v fjernkontroll, gir- og gsskler og ledningsnettet for fjernkontrollen hvis utenordsmotoren er en modell med elektrisk strter og fjernkontroll. Krv til høyden på åthekken Mål høyden v kterspeilet på åten. Bunnen v åten skl være rettet inn med, eller være innen tommes vstnd (25 mm) over ntiventilsjonsplten () på utenordsmotoren. Montering v utenordsmotoren på åthekken 2 Plsser utenordsmotoren midt på åthekken. 3 Trekk til hekkfeste-håndtkene. 4 For å unngå tp v utenordsmotoren i vnnet, fest utenordsmotoren ved å ore to 5/6 tommers (7,9 mm) hull gjennom åthekken ved ruk v hullene for hekkfeste som ml. Fest med to olter (), flte skiver () og låsemuttere(c). Bruk et tetningsmiddel for åter i hullene og rundt oltene for å gjøre monteringen vnntett G40

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer