INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering"

Transkript

1 Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industriel, de Petit Rechin, Belgi, oppfyller krvene til følgende direktiver og stndrder, som endret: Direktiv for lystbåter: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO Direktiv for mskineri 98/37/EC EMC direktiv: 89/336/EC; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Ptrick C. Mckey President, Mercury Mrine, Fond du Lc, USA Når det gjelder europeiske bestemmelser, t kontkt med: Product Environmentl Engineering Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA 1

2 0

3 oxg Grntiregistrering INNHOLD Overførbr grnti Grntiregistrering USA og Cnd Internsjonl grntiregistrering Begrenset grnti for Mercury Mrine (Europ) Begrenset grnti for Mercury Mrine (Fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik) års begrenset grnti mot korrosjon Grntidekning og unntk Generelle opplysninger Båtførerens nsvr Før påhengsmotoren brukes Båtens motorkpsitet Betjening v rcerbåter og hurtigbåter Påhengsmotorens fjernkontroll Merknd ved fjernstyring Nødstoppbryter Vrsomhet i nærheten v bdende Sikkerhetsmelding for psssjerer pongtongbåter og dekkbåter Hopping på bølger og kjølevnn Grunnstøting Eksosutslipp Tilleggsutstyr Sjøvett Serienummer Spesifiksjoner Bestnddeler Montering Montering v påhengsmotoren Vlg v propell Trnsport Trnsport v båt/motor Drivstoff og olje Anbeflt bensin Anbeflt olje Krv til drivstoff for innkjøring v motoren Unngå hindringer i drivstoffstrømmen Fylling v bærbr oljetnk Fylling v oljetnken som er fstmontert på motoren Fylling v drivstofftnken Komponenter og kontrollspker Fjernkontrollfunksjoner Vrselsystem Power trim og tilt Bruk v power trim Tilting v motoren Reservetiltbryter Mnuell tilting Bruk Sjekkliste før strt Bruk i kuldegrder Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Kjøring i høyder Innstille trimvinkelen mens motoren går på tomgng Kjøring i grunt frvnn Innkjøring v motoren Bensin/oljeblnding til innkjøring Strt v motoren Girskift Stopp v motoren Vedlikehold Vedlikehold v utenbordsmotoren Reservedeler Sertifiseringsskilt for utslipp Vedlikeholdsoversikt Spyling v kjølesystemet Avtgning og montering v motordeksel Rengjøring v motordeksel Fester for styrestg Sikringer Offernoder Kontroll v btteri Skifte v propell Sjekking og utskifting v tennplugg Smørepunkter Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen Smøring v girksse Utenbordsmotor som hr vært under vnn Motoropplg Forberedelser til motoropplg Feilsøking Feilsøking Servicessistnse for eieren Lokl reprsjonsservice Service borte fr hjemstedet Forespørsler ngående deler og tilleggsutstyr Service Mercury Mrine -servicevdelinger Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt De gitte beskrivelser og spesifiksjoner vr gjeldende d denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Mrine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Mrine forbeholder seg videre retten til å stnse fbriksjon v modeller når som helst, smt retten til å forndre spesifiksjoner, utforming, metoder eller fremgngsmåter, uten å pådr seg noen forpliktelser. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. 2002, Mercury Mrine Følgende nvn er registrerte vremerker i Brunswick Corportion: Auto Blend, Force, Jet-Prop, Mriner, Merc, Mercthode, MerCruiser, Mercury, Mercury Mrine, Quicksilver, Ride-Guide og Thruster. 1

4 oug GARANTIINFORMASJON eoq2g OVERFØRBAR GARANTI Den begrensede grntien kn overføres til neste eier, men bre for den ubrukte delen v den begrensede grntien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Direkte slg v eier Den neste eieren kn registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen v den begrensede grntien ved å sende den forrige eierens registrerings - og grntikort v plst smmen med en kopi v slgsdokumentet som bekrefter eierforholdet. I USA og Cnd skl dette sendes til: Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Attn: Wrrnty Registrtion Deprtement Det vil bli utstedt et nytt registrerings - og grntikort med den nye eierens nvn og dresse. Registreringen vil bli endret i fbrikkens dtregistreringskrtotek. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen. Når det gjelder produkter som er kjøpt ndre steder enn i USA og Cnd, tr du kontkt med distributøren i det ktuelle lndet, eller nærmeste Mercury Mrine -/Mrine Power Service -vdeling. oug GARANTIINFORMASJON ou1g GARANTIREGISTRERING USA og Cnd 1. Det er viktig t forhndleren fyller grntiregistreringskortet helt ut og sender det tilbke til fbrikken umiddelbrt etter vsluttet slg v det nye produktet. 2. På registreringskortet er det oppgitt nvn og dresse til opprinnelig kjøper, produktmodell og serienummer, slgsdto, bruksområde og forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Forhndleren bekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og brukeren v produktet. 3. Når fbrikken mottr registreringskortet, vil du få et eierregistreringskort v plst som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. Dette kortet må vises til serviceforhndleren ved eventuell grntiservice. Grntiservice vil ikke bli utført med mindre du hr dette kortet. 4. Ved kjøp v produktet, får du et midlertidig eierregistreringskort. Dette er kun gyldig i 30 dger fr slgsdtoen mens eierregistreringskortet v plst blir behndlet. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden, viser du det midlertidige registreringskortet til forhndleren. Hn vil legge det ved skjemet for grntiservice. 5. Forhndleren som solgte produktet, hr personlig interesse v t du er fornøyd. Derfor bør produktet leveres til hm for grntiservice. 6. Hvis du ikke hr motttt eierregistreringskortet v plst innen 30 dger fr kjøpsdtoen v det nye produktet, må du t kontkt med forhndleren der du kjøpte produktet. 7. Den begrensede grntien trer ikke i krft før produktet er registrert ved fbrikken. Merk: Registreringsoversikter må føres v fbrikken og forhndleren på mritime produkter som selges i USA, dersom det skulle kreves kunngjøring under Federl Bot Sfety Act. oug GARANTIINFORMASJON ou2g GARANTIREGISTRERING Internsjonl grntiregistrering 1. Det er viktig t forhndleren fyller ut grntiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Mrine Power -servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringen/reklmsjonsprogrmmet der du befinner deg. 2. På registreringskortet er det oppgitt ditt nvn og din dresse, produktmodell og serienummer, slgsdto, bruksområde og distributørens/forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Distributøren/forhndleren bekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og brukeren v produktet. 3. En kopi v registreringskortet, klt kjøpers kopi, MÅ gis til deg umiddelbrt etter t kortet er fylt ut v selgende distributør/forhndler. Dette kortet er ditt bevis på t kjøpet er registrert på fbrikken, og må oppbevres for eventuelt senere bruk. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i grntiperioden, kn forhndleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdto og for å bruke opplysningene på kortet når skjemet for krv fremstt under grntien skl fylles ut. 4. I enkelte lnd vil Mrine Power -servicesenteret sende deg et permnent registreringskort v plst innen 30 dger etter t det hr motttt fbrikkopien v registreringskortet fr distributøren/forhndleren. Hvis du mottr et slikt plstregistreringskort, kn du kste kjøpers kopi som du fikk v distributøren/forhndleren d du kjøpte produktet. Forhør deg hos forhndleren om systemet med plstkort gjelder for deg. 5. Se under Internsjonl grnti for nærmere opplysninger om hvordn registreringskortet fungerer i forhold til behndlingen v krv som fremsettes under grntien. VIKTIG: I noen lnd er fbrikken og forhndleren pålgt ved lov å føre registreringsoversikter. Vi håper å h ALLE produkter registrert ved fbrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å t kontkt med deg. Vær derfor sikker på t forhndleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbrt og sender fbrikkopien til det ktuelle internsjonle Mrine Power -servicesenteret der du bor. 2

5 ou GARANTIINFORMASJON ou49g BEGRENSET GARANTI FOR MERCURY MARINE (EUROPA) GARANTIDEKNING Mercury Mrine grnterer t lle de nye motorproduktene v typen Mercury, Mriner Outbord, Thruster Electric Trolling motorer, Mercruiser Inbord eller Sterndrive er uten mngler i mterile og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET Denne begrensede grntien gir to (2) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en fritidsbruker, eller den dtoen produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr den dtoen produktet først ble solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver /rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr én fritidsbruker til en nnen så lenge det forets riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING Grntidekning gis bre til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den bre tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig grntiregistreringsinformsjon vedrørende fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, forbeholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refbrikkerte deler, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller mterile på grunn v båtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruks og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3

6 ou50g BEGRENSET GARANTI FOR MERCURY MARINE (FØDERASJON AV UAVHENGIGE STATER, MIDTØSTEN, AFRIKA) GARANTIDEKNING Mercury Mrine wrrnt ech new Mercury outbord, Mriner outbord, Jet Products, Thruster Electric Trolling Motors, Mercruiser Inbord or Sterndrive engine products to be free in mteril nd workmnship during the period described below. GARANTIENS VARIGHET Denne begrensede grntien gir ett (1) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en forbruker til fritidsbruk, eller den dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr den dtoen produktet først ble solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver /rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, strekker seg ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som fremdeles er gyldig, kn overføres til ny kjøper ved rett omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING Grntidekning gis bre til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den bre tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig informsjon om grntiregistrering vedrørende fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, forbeholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refbrikkerte deler, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller mterile på grunn v båtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruks og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 4

7 ou51g MERCURY, MARINER, MERCRUISER 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJONSFEIL GARANTIDEKNING Vi grnterer t hver nye motor v typen Mercury, Mriner, MerCruiser Inbord eller hekkggregt (produkt) ikke skl bli ubrukelig som et direkte resultt v korrosjon i tidsperioden ngitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET Denne begrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning fr den dtoen produktet selges for første gng, eller den dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller serviceutførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke kommersiell bruk) ved rett omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING Grntidekning er bre tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d bre etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Korrosjonshindrende utstyr som er ngitt i bruks og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten, og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert, uten begrensning, utskifting v offernoden, bruk v ngitte smøremidler og utbedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, forbeholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refbrikkerte deler eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN Denne begrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske opplegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misbruk eller feilktig service; korrosjon på tilbehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på fbrikkinstllert vnnjetdrevenhet; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset grntidekning; ekstrdeler (deler som brukeren hr kjøpt); produkter som er brukt kommersielt. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver /rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Skde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på lnd, nærliggende båter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og skl beskyttes mot ved bruk v et korrosjonsbeskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilver MerCthode system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feilktig påføring v kobberbsert ntigro mling, dekkes heller ikke v denne begrensede grntien. Hvis det er påkrevd med ntigro beskyttelse, nbefles bruk v TBTA bsert (Tri Butyl Tin Adipte) ntigro mling på Outbord og MerCruiser båtnvendelser. I områder der TBTA bsert mling er forbudt ved lov, kn kopperbserte mlingstyper brukes på skroget og hekken. Bruk ikke mling på utenbordsmotoren eller MerCruiser produktet. Videre skl eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forbindelse mellom det grnterte produktet og mlingen. Se nærmere detljer i bruks og vedlikeholdshåndboken. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruks og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 5

8 oqg GARANTIINFORMASJON op5g GARANTIDEKNING OG UNNTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene når det gjelder grntidekning. Informsjonen nedenfor gjør rede for en del v de serivicetyper som ikke dekkes v grntien. Bestemmelsene som er fremlgt nedenfor, er inkorporert som refernse i den tre års begrensede grntien mot korrosjonsfeil, den internsjonle begrensede grntien for utenbordsmotor og den begrensede grntien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Cnd. Vær oppmerksom på t grntien dekker nødvendige reprsjoner som følge v mteril - og fbriksjonsfeil som utføres innenfor grntiperioden. Monteringsfeil, ulykker, norml slitsje og forskjellige ndre årsker som hr innvirkning på produktet, dekkes ikke. Grntien er begrenset til mteril - og fbriksjonsfeil, men bre når forbrukerkjøpet er gjort i lnd der vi hr godkjent distribusjon. Hvis du skulle h spørsmål ngående grntidekningen, bes du t kontkt med vår godkjente forhndler som gjerne besvrer dem. Generelle unntk fr grntien: 1. Mindre justeringer, fininnstillinger inkludert kontroller, rengjøring eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, remmer, kontroller og smørekontroll som er forettt i forbindelse med norml service. 2. Jetdrivenheter som er instllert på fbrikken - Bestemte deler som unnts fr grntien er: Skde på jet for vnnpumperotor og støtbsorberende mterile for jetdrev mot støt eller slitsje, smt vnnskde på drivkselens kulelgre som en følge v mngelfullt vedlikehold. 3. Skder som følge v vnskjøtsel, mngelfullt vedlikehold, ulykker, unormlt bruk og uriktig montering eller service. 4. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting eller sleping, fjerning og/eller utskifting v båtinndelinger eller mterile som pg. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgng til produktet, lle trnsport - og/eller reisetidskostnder i forbindelse med dette osv. Kunden må sørge for rimelig tilgng til produktet for service under grntien. Kunden må levere produktet til en godkjent forhndler. 5. Servicerbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under grntien. oqg GARANTIINFORMASJON op6g GARANTIDEKNING OG UNNTAK 6. Arbeid som er utført v ndre enn den godkjente forhndleren, dekkes bre under følgende omstendigheter: Når det utføres i et nødstilfelle (forutstt t det ikke finnes godkjente forhndlere i området som kn utføre det nødvendige rbeidet eller som ikke hr muligheter til opphling osv. Videre må fbrikken på forhånd h fått tilltelse til å utføre rbeidet på dette verkstedet). 7. All tilfeldig og/eller følgeskde (utgifter til oppbevring, lle telefon - eller leieutgifter, lt bryderi eller tp v tid eller rbeidsinntekt) er eierens nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn Mercury Precision- eller Quicksilver-deler ved reprsjoner under grntien. 9. Kunden er nsvrlig for oljer, smøremidler og væsker som blir skiftet som en del v det normle vedlikeholdet. Unnttt er tp eller forurensning v smme, forårsket v produktsvikt, hvis denne svikten er berettiget til overveielse under grntien. 10. Deltkelse i eller forberedelse til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller ved bruk v en nedre enhet som er beregnet på rcerbåter. 11. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et lvorlig problem. Hvis dignosen tyder på lvorlige, innvendige tilstnder som kn føre til svikt, må tilstnden som er årsken til lyden, rettes på under grntien. 12. Skde på den nedre enheten og/eller propellen forårsket v t motoren støter bort i en undervnnshindring, nses som en risiko til sjøs. 13. Vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller på grunn v nedsenking i vnn. 14. Deler som svikter pg. mngel på kjølevnn, som skjer når motoren strtes oppe v vnnet, uvedkommende objekter blokkerer vnninntkene, eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for lngt ut. 15. Bruk v drivstoff eller smøremidler som ikke psser til dette produktet. Slå opp på delen som hndler om vedlikehold i håndboken. 16. Vår begrensede grnti gjelder ikke skde på våre produkter forårsket v montering eller bruk v deler eller tilleggsutstyr som ikke er fbrikert eller solgt v oss. Svikt som ikke hr forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret, dekkes v grntien hvis vilkårene for den begrensede grntien for det ktuelle produktet oppfylles for øvrig. 6

9 obg GENERELLE OPPLYSNINGER ob1g BÅTFØRERENS ANSVAR Båtføreren er nsvrlig for sikker og riktig bruk, smt for sikkerheten til både psssjerer og folk som befinner seg i nærheten v båten. Det nbefles på det sterkeste t lle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. Sørg for t minst én person ombord utenom føreren, kjenner strt- og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute v stnd til å føre båten. obb1g FØR UTENBORDSMOTOREN BRUKES Les denne håndboken grundig, og lær hvordn utenbordsmotoren skl brukes. Er det noe du ikke forstår, kontkt forhndleren. Sikkerhet og kunnskp om bruk i kombinsjon med sunt vett, kn forhindre personskder og skde på utenbordsmotoren. Merk deg følgende vrselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren. De er meget viktige v hensyn til sikkerheten: FARE - Her dvres det mot bruk som VIL føre til lvorlige personskder eller død. ADVARSEL - Her dvres det mot bruk som KAN føre til lvorlige personskder eller død. FORSIKTIG - Her dvres det mot bruk som KAN føre til mindre personskder eller skder på båt eller utstyr. gob12 U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) XXX MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX 1 2 obc2g BÅTENS MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste båter er det ngitt en mksiml lste- og motorkpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Kontkt forhndleren i tvilstilfelle. Bruk v en påhengsmotor som overskrider båtens motorkpsitet kn: 1. forårske tp v kontroll over båten, 2. forndre vektblnsen i båten, eller 3. forårske t båtkonstuksjonen bryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på båten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på båten. obd2g MANØVRERING I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skl brukes på en pssbåt som føreren ikke er kjent med, nbefles det t båten ikke kjøres i høy hstighet før forhndleren hr blitt kontktet vedrørende båt/motor-kombinsjon, smt t det er gitt en grundig demonstrsjon v bruk i høy hstighet. For ytterligere informsjon bør du få tk i heftet Hi-Performnce Bot Opertion (delnr ) hos forhndleren, distributøren eller Mercury Mrine. gob28 1 obe1g UTENBORDSMOTORENS FJERNKONTROLL 1 Fjernkontrollen, som er koplet til utenbordsmotoren, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for strting kun i fri. Dette forhindrer t motoren strter når giret står i en nnen stilling enn fri. 2 Unngå lvorlig personskde eller død som følge v brå og uventet kselersjon når motoren strtes. Konstruksjonen v denne utenbordsmotoren krever t fjernkontrollen som brukes til den, må h en innebygd beskyttelsesnordning for strting kun i fri. obf1g MERKNAD VED FJERNKONTROLL 2 Styreoverføringsstget som forbinder styrekbelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (). Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vnlige muttere, d disse vil løsne som følge v vibrsjon og forårske styresvikt. Dersom styrestget løsner, kn båten plutselig t en krpp sving. Dette kn føre til t folk fller overbord med fre for lvorlig personskde eller død. gob8 2 1 obg6g DØDMANNSSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses (dette kn eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fr førerplssen). Utenbordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppbryter. En dødmnnsstôppbryter kn instlleres som tilbehør vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. 2 Dødmnnssnoren er vnligvis mellom 122 og 152 cm lng når den er utstrkt. I ene enden hr den et element som stikkes inn i bryteren, og i den ndre enden en låsekrok som festes til båtføreren. Dødmnnssnoren er kveilet opp, slik t den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. Dette reduserer mulighetene for t dødmnnssnoren hekter seg opp i ndre objekter i nærheten. Videre er den lng nok i utstrkt tilstnd til t mulighetene for utilsiktet ktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten v den vnlige førerstillingen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein, eller det kn knytes en knute på den. 7

10 obg GENERELLE OPPLYSNINGER DØDMANNSSTOPPBRYTER (FORTS.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overbord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i båten. Uhell hvor båtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overbord, skjer som oftest i visse båttyper, som for eksempel oppblåsbre båter med lv båtripe småbåter, høyytelsesbåter, og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller båtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskebåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Selv om motoren stopper umiddelbrt når dødmnnsstoppbryteren ktiveres, fortsetter båten å drive et stykke, vhengig v velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. Mens båten driver, kn den forårske like lvorlige personskder på personer som oppholder seg i båtens frvnn, som når den kjører med motoren i gng. Vi nbefler på det sterkeste t ndre psssjerer i båten får instruksjoner om riktige strt og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsitusjon (f.eks. hvis båtføreren blir revet vekk fr førerplssen ved et uhell). Dersom båtføreren skulle flle overbord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli overkjørt v båten, bli betrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelbrt. Fest lltid begge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppbryteren og båtføreren. Utilsiktet ktivering v dødmnnsstoppbryteren er også mulig under norml drift. Dette kn forårske noen v eller lle de følgende fresitusjoner: 1. Psssjerer kn bli kstet forover hvis båten plutselig og uventet tper foroverbevegelsen. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i båten, som kn stupe over bugen og bli truffet v girkssen eller propellen. 2. Tp v frt og retningskontroll i høy sjø, sterke strømmer eller sterk vind. 3. Tp v kontroll når båten skl legges til lnd. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes etter utilsiktet ktivering v dødmnnstoppbryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å koble seg fr dødmnnssnoren. 1 2 obz1g SIKKERHETSMELDING FOR PASSASJERER PONGTONGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plsseringen v lle psssjerer når båten er i bevegelse. Ingen psssjerer skl stå eller bruke ndre seter enn de som er beregnet på kjøring i hstigheter over tomgngshstighet. Hvis hstigheten på båten plutselig reduseres, f.eks. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevnnsbølge, gssen plutselig senkes eller båten svinges brått, kn psssjerene slynges over bugen på båten. Hvis noen fller ut forn båten mellom de to pongtongene, kn de bli overkjørt v utenbordsmotoren. 1 Båter med åpent frmdekk: Psssjerer skl ldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse. Sørg for t lle psssjerene oppholder seg innenfor rekkverket på bugen eller i khytten. Personer på frmdekket kn lett slynges overbord, og personer som dingler med bein over knten på bugen v båten, kn fnges v en bølge og trekkes ned i vnnet. 2 Båter med opphøyd fiskesete som er montert forn på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hstigheten på båten er høyere enn tomgngs- eller dorgehstighet. Sitt bre på seter som er beregnet på kjøring i høyere hstigheter. Eventuell uventet og plutselig senking v hstigheten på båten kn føre til t psssjerer i opphøyde seter slynges over bugen på båten. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll etter fll over bugen på en pongtong- eller dekkbåt og påfølgende overkjøring v utenbordsmotoren. Personer skl oppholde seg på god vstnd fr frmdelen v dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. gob3 obh2g VARSOMHET I NÆRHETEN AV BADENDE Mens båten er i frt Det er vnskelig for svømmere og bdende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg, selv om båten kjører skte. Senk frten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bder. Når en båt beveger seg, og giret står i nøytrl, kn vnnet drive propellen rundt. Denne propellrotsjonen i nøytrl-stilling kn forårske lvorlig personskde. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytrl, og slå v utenbordsmotoren før du lr folk oppholde seg i vnnet nær båten. Stopp motoren umiddelbrt hvis noen oppholder seg i vnnet nær båten. Alvorlig personskde kn oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell, en båt i bevegelse, e løs girksse i bevegelse eller en fst gjenstnd som er festet til båten eller girkssen. obu1g HOPPING PÅ BØLGER OG KJØLEVANN Kjøring v lystbåter over bølger og kjølevnnsbølger er en nturlig del v ferdselen på sjøen. Når dette imidlertid gjøres med så stor hstighet t båtskroget tvinges helt eller delvis ut v vnnet, oppstår visse fremomenter, spesielt når båten fller ned på vnnet igjen. Den største fren er t båten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t båten vender brått en nnen vei. Slike brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten. Det er en nnen mindre vnlig fre som kn oppstå som følge v t båten tr v fr en bølge eller kjølevnnsbølge. Hvis bugen på båten kstes lngt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned under vnnflten og komme helt under vnn et øyeblikk. Dette får båten til å bråstoppe, slik t psssjerene flyr forover. Båten kn også t en skrp sving til én side. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli slynget ut v båten når den lnder etter et hopp på en bølge eller kjølevnnsbølge. Unngå hopping på bølger eller kjølevnnsbølger hvis det er mulig. Instruer lle psssjerene om t hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevnnsbølge, må de holde seg lvt i båten og holde seg fst i eventuelle håndtk på båten. 8

11 gob4 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obt5g GRUNNSTØTING Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt frvnn, eller i områder der det er fre for undervnnshindringer som kn treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. Det viktigste er å prøve å redusere personskder eller slgskder fr objekter som flyter på vnnet eller befinner seg nedi vnnet, ved å kontrollere hstigheten på båten. Under slike forhold bør hstigheten på båten holdes på en minimums plningshstighet (15 til 25 mph). Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr eventuelle deler v utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å h truffet et flytende objekt eller undervnnsobjekt, ved å holde en topphstighet som ikke overstiger plningshstighet. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervnnsobjekt, kn det føre til utllige fresitusjoner. Noen v disse situsjonene kn innebære følgende:. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kn brytes løs og fly inn i båten. b. Båten kn plutselig bevege seg en nnen vei. Brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten. c. En rsk hstighetsreduksjon. Dette fører til t psssjerene kstes forover, eller til og med ut v båten. d. Slgskde på utenbordsmotoren og/eller båten. obt8g GRUNNSTØTING (FORTS.) Husk t det viktigste du kn gjøre for å forhindre personskde eller slgskder i disse situsjonene, er å holde båtens hstighet under kontroll. Båtens hstighet bør holdes på en miniml plningshstighet ved kjøring i frvnn med undervnnshindringer. Etter å h truffet et undervnnsobjekt, skl motoren stnses så fort som mulig, og båten undersøkes for eventuelle ødelgte eller løse deler. Hvis det hr oppstått skde eller det nts å være skder, skl utenbordsmotoren leveres inn til en utorisert forhndler for inspeksjon og nødvendige reprsjoner. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken, eller om det lekker vnn. Bruk v en skdet utenbordsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v utenbordsmotoren, eller det kn innvirke på styringen v båten. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen, må dette gjøres på sterkt redusert hstighet. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over båten. Fortstt kjøring v båten etter t den er påført store slgskder, kn føre til t én v komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter, med eller uten påfølgende slg. Få utenbordsmotoren grundig sjekket, og nødvendige reprsjoner utført. 1 Courtesy of ABYC obi2g EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på fren for kullosforgiftning Det dnnes kullos i eksosvgssene fr lle interne forbrenningsmotorer, inkludert utenbordsmotorer, hekkggregter og innenbordsmotorer som driver båtpropeller, smt genertorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten. Kullos er en dødelig gss uten frge, lukt eller smk. Tidlige symptomer på kullosforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstnd, omftter hodepine, svimmelhet, søvnighet og kvlme. Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. Lngvrig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrsjon kn føre til bevisstløshet, hjerneskde eller dødsfll. God ventilsjon Sørg for god ventilsjon rundt psssjerene. Åpne sidevinduene eller lukene forn i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. 1 Eksempel på god ventilsjon - ideell luftstrøm gjennom båten. gob39 c 2 b obi3g EKSOSUTSLIPP Dårlig ventilsjon Under visse kjøre og/eller vindforhold kn det sive inn kullos i kbiner eller styrehus som er fst innelukket eller omgitt med klesje, og som hr utilstrekkelig ventilsjon. Instller én eller flere kullos målere på slike steder. Bdende og psssjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gng, eller som befinner seg i nærheten v en båt som hr motoren i gng, kn i sjeldne tilfeller bli utstt for livsfrlige mengder med kullos på vindstille dger. 2 Eksempler på dårlig ventilsjon Mens båten ligger stille. Kjøring v motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. b. Når båten ligger fortøyd nær en nnen båt som hr motoren i gng. Når båten kjører c. Kjøring v båten med for stor trimvinkel på bugen. d. Kjøring v båten uten t luker som vender forover, er åpne (stsjonsvogn effekt). obj2g TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesillget og testet for utenbordsmotoren. Dette tilbehør kn nskffes hos Mercury Mrine forhndlere. Noen deler som ikke er fbrikert eller solgt v Mercury Mrine, oppfyller ikke sikkerhetskrvene. Vi nbefler deg å lese bruks- og vedlikeholdsnsvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. d T kontkt med forhndleren før tilleggsutstyr monteres. Feil montering v kurnt tilleggsutstyr, eller montering v ukurnt tilleggsutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. 9

12 obg GENERELLE OPPLYSNINGER obk1g SJØVETT Gjør deg kjent med generelle nvigsjonsregler og lokle bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. Bruk livredningsutstyr. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester til lle psssjerer ombord, og t de er lett tilgjengelige. Ikke overlst båten. De fleste båter er sertifisert for en mksiml lstekpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Kontkt forhndleren eller produsenten i tvilstilfelle. Kontroller motoren jevnlig, og sørg for t vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. Gjør deg kjent med og overhold lle lover og regler som gjelder på sjøen. Det nbefles å t båtførerprøven. Sørg for t lle i båten sitter forsvrlig. Tillt ldri t noen får sitte på eller lene seg mot, deler v båten som ikke er beregnet til slik bruk. Dette gjelder stolrygger, reling, hekk, bug, dekk, opphøyde fiskeseter, ethvert roterende fiskesete; lle steder hvor brå og plutselig kselerering, bråstopp, uventet tp v kontroll over båten eller brå bevegelser v båten kn få en person til å flle over bord eller ned i båten. Vær ldri under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler når du ferdes på sjøen, d disse påvirker dømmekrften og nedsetter reksjonsevnen. Lær opp ndre i bruken v båten. Sørg for t minst én person om bord, utenom føreren, kjenner til grunnleggende prosedyrer for strt og bruk v påhengsmotoren smt håndtering v båten, i tilfelle føreren skulle bli ute v stnd til å føre båten eller flle over bord. Ved ombordstigning. Stopp lltid motoren når psssjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten v båtens kterende (propell). Det er ikke tilstrekkelig å bre sette giret i nøytrl. Vær på vkt. Båtføreren er nsvrlig for t det er tilstrekkelig sikt fr førerplssen. Verken psssjerer, lst eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgngshstighet. Kjør ldri båten rett bk en person som står på vnnski i tilfelle vedkommende fller. For eksempel, hvis din båt hr en hstighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder t igjen en person på vnnski som vr 61 m forn deg. Se opp for personer på vnnski som hr flt i vnnet. Når båten brukes til å trekke personer på vnnski e.l., bør føreren lltid sørge for t en person som eventuelt hr flt eller ligger i vnnet, kommer på førersiden v båten når vedkommende vender tilbke for å hjelpe personen med vnnskiene. Båtføreren bør til enhver tid h vedkommende som hr flt i vnnet, i syne, og ldri rygge inntil verken en person på vnnski eller noen som oppholder seg i vnnet. Gi melding om ulykker. Meld fr om båtulykker til lokle myndigheter, slik som loven tilsier. gob24 obm73g SPESIFIKASJONER MODELLER 3,0 L Hestekrefter Effekt kw Turtll v/full gss RPM RPM Tomgngsturtll (i forover gir) o/min Antll sylindre 6 Slgvolum stempel Sylinderboring Slglengde 3044 cc 92,1 mm 76,2 mm Anbeflt tennplugg Chmpion QL77CC * Tennplugg gp 0,90 mm Girutveksling 1,75:1 Anbeflt bensin Anbeflt olje Girkssens smøringskpsitet Btteri verdi Styrken på ldesystemet Se DRIVSTOFF Se DRIVSTOFF 798 ml 630 MCA (Mrine Crnking Amps) eller 490 CCA (Cold Crnking Amps) eller 80 mperetimer 60 Amp Merk: * Bruk kun tennplugger v typen Chmpion QL77CC eller lterntive tennplugger som er godkjent v Mercury Mrine, i disse modellene. T kontkt med en forhndler v Mercury Mrine utenbordsmotorer før du skifter tennpluggene. Bruk v feil tennplugger kn føre til skde på motoren. gob e OGXXXXXX 19XX XXXX XX c b d obl9g SERIENUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig refernse. Serienummeret er plssert på motoren som vist nedenfor.3. Serienummer b. Årsmodell c. Modellngivelse 5 9 d. Produksjonsår e. Merket for godkjennelse i Europ (CE) (etter hv som er ktuelt) 6 obn6g KOMPONENTER 1. Toppdeksel 2. Underdeksel 3. Kjølevnnskontroll 4. Drivkselhus 5. Antiventilsjonsplte 6. Anodeplte 7. Ekstr tiltbryter 8. Hekkbrketter 9. Girksse 10. Kjølevnnsinntk 10 10

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INHOLD. Garantiinformasjon. Generelle Opplysninger

INHOLD. Garantiinformasjon. Generelle Opplysninger Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Direktiv for lystbåter:

Direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2 1999, Mercury Marine 175XR 90-10157G00 899

2 1999, Mercury Marine 175XR 90-10157G00 899 175XR 1999, Mercury Marine 90-10157G00 899 2 Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia,

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

1.7 MI-dieselmotor innenbordsmodeller

1.7 MI-dieselmotor innenbordsmodeller 1.7 MI-dieselmotor innenbordsmodeller CE460 Identifikasjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetaljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi alltid

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

MERCURY M JET DRIVE 210 & 240

MERCURY M JET DRIVE 210 & 240 Denne Jet Drive motoren, som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver

Detaljer

3.0L Alpha-modeller med forgasser

3.0L Alpha-modeller med forgasser 3.0L Alpha-modeller med forgasser Identifikasjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetaljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi alltid modell

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader N Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia, er i henhold til alle krav i følgende direktiver

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6 Gjeldende modeller Nr. 98-1g MERCURY/MARINER 1998 135-250 HK Serienummer 0G653854 til og med 0G681265 Trimmestempelet/stagenheten på babord side kan være feil maskinert på noen av motorene som er listed.

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS 2016 Mercury Marine Garantiinformasjon Europa og SUS Europa og SUS 8M0117210 216 nor GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg med den lokale distributøren. 1. Du

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

Garantiinformasjon EMEA og CIS

Garantiinformasjon EMEA og CIS 2017 Mercury Marine Garantiinformasjon EMEA og CIS EMEA og CIS 8M0128286 217 nor 2. Garantiens varighet for ditt produkt GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013 Velkommen! Du har valgt en av de beste påhengsmotorene på markedet. Den er konstruert med utallige egenskaper som gjør den enkel å bruke og gir lang levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du ha glede

Detaljer

TUSEN TAKK GARANTI begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader

TUSEN TAKK GARANTI begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer