Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007"

Transkript

1 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007

2 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av de to investeringsselskapene SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS og First Eiendomsinvest I AS. Fondet forvaltes av First Property Fund Management AS. Eiendomsporteføljen i Nordisk Areal I AS skal være bredt diversifisert i forhold til eiendomstyper, geografi og leietakersammensetning, for å gi en best mulig verdi - justert avkastning til investorene hensyntatt fondets risikoprofil. Fondet vil foreta eiendomsinvesteringer innenfor segmentene kontor, hotell, handel, lager, kombinasjonseiendom, utviklingsprosjekter og tomter i Norden. Eiendomsselskapet har som målsetting at det i løpet av en investeringsperiode på to til tre år skal nå en porteføljestørrelse på næringseiendommer med en totalkapital på NOK 5-8 milliarder. Selskapsstrukturen fremgår av figuren: Investorer First Eiendomsinvest I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Nordisk Areal I AS 7,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Estatia Resort AS Karihaugveien 89 Philip Pedersens vei 1 Økernveien 94 Mariboes gate 13 Keiser Wilhelmsgate 34 2 Karihaugveien 89 Forsidebilde: Philip Pedersens vei 1

3 2 Avkastning og kapitalforhold Avkastning Nordisk Areal har som langsiktig målsetting å oppnå en konkurransedyktig avkastning på egenkapitalen (IRR). Dette er nærmere definert som en avkastning på 9-12 prosent pr. år etter forvaltningshonorarer og skatt. Avkastning i eiendomsfondet måles ut fra to parameter; direkteavkastning og verdiendring i porteføljen. Kursutviklingen i First Eiendomsinvest I AS i perioden fra innbetaling av egenkapital den 27. april til utløp av 3. kvartal 2007 har vært 23,5 prosent. NOK/aksje VEK (For definisjoner, se side 11). Tegningskurs Verdiøkningen på investeringsporteføljen i perioden var på NOK 78 millioner. Verdivurderingen av eiendommene er foretatt av Akershus Eiendom pr. utgangen av september Investeringsselskapet har som målsetting å dele ut størst mulig andel av årlig kontantoverskudd til aksjonærene. Aksjene kan omsettes fritt i annenhåndsmarkedet. Enkelte av bankene i SpareBank 1-gruppen, samt First Securities ASA, vil legge til rette for dette. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle tegningskurs, NOK 123,50. Kapitalforhold First Eiendomsinvest I AS gjennomførte en emisjon i april 2007 på totalt NOK 30 millioner. Tegningskursen for disse emisjonene var NOK 100 pr. aksje, med pålydende NOK 1. Planlagte emisjoner I henhold til vedtak om emisjon fattet på ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober 2007, er det kommittert tegning for NOK 50 millioner kroner i First Eiendomsinvest I AS. Kursen for aksjene i denne emisjonen er satt til NOK 123,50 pr aksje. I tillegg kan det gjennom en styrefullmakt utstedes ytterligere ca aksjer. 3

4 Investordemografi 43 prosent av investorene i First Eiendomsinvest I AS kommer fra Oslo. 32 prosent kommer fra Hordaland og 9 prosent fra Akershus. De øvrige 17 prosent er fordelt på resten av landet. Fylkesvis fordeling, investorer Øvrige 17% Akershus 9% Oslo 42% Hordaland 32% Det er 24 aksjonærer i First Eiendomsinvest I AS, og gjennomsnittsinvestoren besitter aksjer. Minimumstegning i investeringsselskapet er 800 aksjer, tilsvarende ca. NOK Pr. 30. september 2007 kom 29 % av egenkapitalen fra investorer som har investert fra og med NOK til og med NOK 1 million. 63 % av egenkapitalen kom fra investorer som hadde investert mer enn NOK 1 million, og 8 % kom fra investorer som hadde investert mindre enn NOK i investeringsselskapet. Fordeling investorer, basert på innbetalt egenkapital NOK > NOK NOK <

5 3 Eiendomsporteføljen Nordisk Areal I AS eide pr. 30. september 2007 fire kontoreiendommer i Oslo. I tillegg eier fondet en andel i Estatia Resort AS. Etter periodens slutt har fondet kjøpt en eiendom i Ålesund. Investeringsporteføljen: Philip Pedersens vei 1 Hovedleietaker: Software Innovation ASA Brutto årsleie 2007: NOK 23,2 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor Vektet gjenværende leietid: 3,7 år Fylke: Akershus Eierandel: 100 prosent Mariboes gate 13 Hovedleietaker: Cappelen Forlag AS Brutto årsleie 2007: NOK 22,6 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor Vektet gjenværende leietid: 2,6 år Fylke: Oslo Eierandel: 100 prosent Økernveien 94 Hovedleietaker: Bravida Norge AS Brutto årsleie 2007: NOK 22,3 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor Vektet gjenværende leietid: 4,2 år Fylke: Oslo Eierandel: 100 prosent Karihaugveien 89 Hovedleietaker: Garantileie Eiendomsspar Brutto årsleie 2007: NOK 14,7 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor/lager Vektet gjenværende leietid: 1,0 år Fylke: Oslo Eierandel: 100 prosent 5

6 Estatia Resort AS Fondet har investert NOK 50 millioner i Estatia Resort AS, den ledende aktøren innen utvikling av unikt beliggende spa- og fritidsdestinasjoner i Norge. Estatia Resort eier og drifter i dag et spa-hotell i Kragerø, og drifter spa-hotellet i Holmsbu. Selskapet utvikler i tillegg prosjekter på Norefjell og i Trysil. Videre besitter Estatia attraktive tomteområder på Tjøme, Storsand på Hurum og Väneren i Sverige. Segment: Land: Eierandel: Spa-hotell/fritidsdestinasjoner Norge/Sverige 7,7 prosent Kjøp av eiendom etter periodens utløp Etter periodens utløp har Nordisk Areal I AS kjøpt en mindre kontoreiendom i Ålesund sentrum med adresse Keiser Wilhelms gate 34. Nye kjøp vil bli vurdert fortløpende. Keiser Wilhelms gate 34 Hovedleietaker: IF forsikring Brutto årsleie 2007: NOK 2,6 millioner Areal: m 2 Segment: Butikk/kontor/lager Vektet gjenværende leietid: 3,1 år Fylke: Møre og Romsdal Eierandel: 100 prosent Utløpsprofil på leiekontrakter i Nordisk Areal I AS: Leieinntekt, NOK mill

7 4 Finansiering Nordisk Areal I AS vil søke å oppnå en total fremmedkapitalgrad på mellom 70 og 80 prosent av total eiendomsverdi i porteføljen. Eiendomsselskapet vil til enhver tid søke å optimalisere finansieringsstrukturen i selskapet. First Property Fund Management AS vil kontinuering overvåke risiko knyttet til renteendringer og likviditet, og det vil løpende bli vurdert hvor stor andel av fremmedkapitalfinansieringen som skal ligge i det faste og flytende rentemarkedet. Fremmedkapitalfinansieringen av Nordisk Areal I AS er p.t. inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank. Fremmedkapitalfinansieringen er gjennomført med utgangspunkt i kjøpet av de fire første eiendommene hvor lånerammen beløper seg til NOK 891,2 millioner og er fullt opptrukket. Lånets løpetid er 7 år. Ved utløpet av tredje kvartal var den langsiktige rentebærende gjelden på NOK 891,2 millioner. 72,9 prosent er sikret til en gjennomsnittrente på 5,2 prosent med en rentebindingstid på 9,0 år. Inklusiv andel flytende rente er eiendomsselskapets gjennomsnittsrente pr. 30. september 5,5 prosent. Belåningsgrad pr. utgangen av tredje kvartal er 71,1 prosent. Avdragene beløper seg til 2,0 prosent av lånebeløpet pr. år. Økernveien 94 7

8 5 Markedssyn Makro Norsk økonomi er inne i den kraftigste høykonjunkturen på 20 år. Både husholdningenes forbruk, boliginvesteringer og bedriftenes investeringer på land og i oljesektoren stiger raskt. Selv om innenlandsk etterspørsel driver veksten i norsk økonomi, vil landet, som normalt, være svært avhengig av de internasjonale konjunkturene. Veksten i verdensøkonomien de siste årene har vært den beste på over 40 år. Vi venter nå en noe lavere vekst i de rike landene, også utenom mulige negative effekter av uroen i finansmarkedene. Med en moderat oppbremsing internasjonalt vil veksten holde seg godt oppe i Norge, om enn ikke i samme takt som til nå. Veksten i sysselsettingen vil snart dempes fordi de lett tilgjengelige reservene blant de arbeidsledige nå er tatt ut etter at ledigheten har falt svært raskt til et lavt nivå det siste året. Samtidig er veksten i produktiviteten avtakende, som normalt når høykonjunkturen modnes. Veksten i sysselsettingen i denne høykonjunkturen kom sent, men godt. Arbeidsledigheten har falt meget raskt det siste året, og ledigheten ved arbeidskontorene har ikke vært lavere siden høykonjunkturen på 80-tallet. I tillegg er arbeidsinnvandringen fra utlandet høyere enn tidligere, særlig fra de nye EUlandene. Vi venter en nedgang i veksten i sysselsettingen fra 3,5 prosent i år til under det halve gjennom 2008 og inn i BNP og sysselsetting Prosentvis vekst 6 BNP fastlands-norge eksklusive kraft Sysselsetting Kilde: EcoWin, First Securities Veksten i sysselsettingen Antall personer (1000) Normal befolkningsvekst Økt yrkesfrekvens 8 Marieboesgate 13 Færre ledige Arbeidsinnvandring Kilde: SSB/First Securities

9 Bedriftenes etterspørsel etter arealer påvirkes også av inntjeningen og vurderingen av fremtidsutsiktene. Inntjeningen i bedriftene er meget bra og i dag ser trolig flere bedrifter etter større arealer for å ta høyde for fremtidig ekspansjon. Samlet peker dette mot en videre økning i etterspørselen på leiemarkedet for næringsbygg de neste årene. Risikoen på nedsiden kommer først fra svakere vekst internasjonalt, deretter for at den norske oppgangskonjunkturen blir overmoden, med høy lønnsvekst og etter hvert et enda høyere rentenivå og deretter mye svakere vekst i etterspørselen. Igangsettingen av nye næringsbygg er på vei opp, i alle fall for kontorbygg i Oslo og Akershus. Vi venter høyere igangsetting i årene som kommer, men det tar tid før markedet blir mettet. Høyere renter kan legge en demper på igangsettingen, sammen med økningen i byggekostnadene. Disse kostnaden er nå trolig godt over langsiktig trend. Byggekostnadene stiger alltid i oppgangskonjunkturer, for å så falle tilbake når konjunkturen normaliseres. Igangsetting (1000 kvm) Kontorbygg Resten av landet Oslo/Akershus Kilde: SSB/First Securities 9

10 Økt etterspørsel etter kontorlokaler/andre lokaler og et kraftig fall i arealledigheten har allerede løftet leienivået over hele landet, særlig i de store byene. Det reelle leienivået er likevel fortsatt lavt i forhold til tidligere topper og enda mer i forhold til dagens lønnsnivå. Kontorplass har blitt mye billigere enn før. Når inntjeningen i bedriftene samtidig er uvanlig høy, og bedriftene fortsatt venter gode tider, vil også konkurransen om å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft skjerpes, og attraktive lokaler er et virkemiddel. Det er derfor grunn å vente at bedriftene vil være villige til å betale mer enn før, særlig for de attraktive leieobjektene. Også de øvrige segmentene i leiemarkedene vil trolig få et løft i leiene en stund til. Norges Bank har oppjustert sin rentebane ved hver anledning siden våren 2006 og renteoppgangen ble fremskyndet med flere år i forhold til den opprinnelige planen. Dermed er renten nå i ferd med å komme opp til mer normale nivåer, og Norges Bank anslo før sommeren at rentetoppen (for styringsrenten) ville bli på 5,75 prosent. Uroen i finansmarkedet og nedjusteringen av vekstutsiktene internasjonalt vil, sammen med en kraftig oppgang i kronekursen, trolig føre til at Banken nedjusterer rentetoppen når en ny bane legges frem i slutten av oktober. Avkastning på eiendom Avkastningen på kontoreiendom i Norge var, i følge IPD Norwegian Property Index, på 18,2 prosent i 2006, i hovedsak drevet av en oppgang i eiendomsverdiene på 10,8 prosent. Avkastningen var høyere på de mest attraktive lokalene i de store byene. Annen næringseiendom ga en samlet avkastning på 17,5 prosent og utleie til detaljhandel ga vel 16 prosent. Avkastningen for næringseiendom i 2006 samlet var den høyeste siden 1999, da denne indeksen ble etablert og langt høyere enn hva vi kan forvente på lang sikt. Avkastningen på kontoreiendom i første halvår 2007 var på 8,4 prosent. 3 prosent av dette er direkteavkastning, mens 5,3 prosent skyldes oppgang i eiendomsverdiene. Vi venter en lavere avkastning i andre halvår. Stigende leiepriser vil gi en noe høyere avkastning, men eiendomsverdiene vil neppe stige i samme takt som i første halvår. Finansieringskostnadene vil øke noe, samtidig som tilgangen på kreditt til eiendomsformål trolig blir strammere. 10

11 Definisjoner: Direkteavkastning Eiendomsfond/-selskap Investeringsselskap IRR Netto leieinntekter SPV Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS og First Eiendomsinvest I AS. Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. Single Purpose Vehicle Et selskap etablet med eneste formål å eie en eiendom. Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. 11

12 First Eiendomsinvest I AS c/o First Securities ASA Fjordalléen 16 Aker Brygge PB 1441 Vika 0115 Oslo Tel: First Property Fund Management AS Fjordalléen 16 Aker Brygge PB 1441 Vika 0115 Oslo Tel: Design & produksjon: Foto: Espen Tollefsen

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 4-2013 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer