ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA"

Transkript

1 ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en del av bestillingsmateriellet. Investor oppfordres til å gjennomgå prospektet før endelig investeringsbeslutning tas.

2 Aberdeen Property Investors Rangert av Euromoney i 2005 som Europas beste kapitalforvalter innen eiendom, nr 2 globalt. Rangert av Euromoney i 2006 som Norges beste kapitalforvalter innen eiendom Forvalter ca NOK 70 mrd. i eiendom for institusjonelle og private investorer hvorav ca NOK 15 mrd i Norge Oslo Stockholm Helsinki Copenhagen London Amsterdam Cologne Brussels Luxembourg En stor og anerkjent internasjonale investor har allerede tegnet kr 156 mill i Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA 2

3 Status det gamle fondet vs det nye Avkastning Aberdeen Eiendomsfond KS i 2005 Avkastning 37,30% (VEK), Oslo Børs i samme periode 39,60% Hvorav utbetalt til investor 10% Målsettingen var 12-16% og utbetalt 5-9% - innfridd Avkastning pr 30.juni 2006 var 21,3% hvorav 4% utbetalt til investor Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA nytt fond målsetting 12+ og utbetalt 5-9% God kursutvikling (per 9.august %) Aberdeen har kjøpt og kommitert eiendom for ca 5.2 mrd Ytterligere eiendom vurderes fortløpende Rask eksponering forventes mao 3

4 Avkastning Aberdeen Eiendomsfond I KS Kursutvikling TEGNINGSKURS VERDIJUSTERT EGENKAPITAL (VEK) 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 5,7 % 3,4 % 6,7 % 7,0 % 9,3 % 2,3 % 2,1 % 1,9 % 2,0 % 3. Kv Avkastning 8,8 % 9,0 % 4. Kv Direkteavkastning 1. Kv ,3 % 2. Kv Verdistigning Fra oppstart (1/9-04): 17,1% + 55,2% = 72,4% 2005: 10,0% + 27,3% = 37,3% Hittil i år: 4,0% + 17,3% = 21,3% 4

5 Avkastning Aberdeen Eiendomsfond II ASA 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 Kursutvikling Avkastning 2. kvartal 3,3 % God kursutvikling (+7,4% per 9. august) Enda tidlig i fondets levetid Kort eietid så langt ikke rukket å utvikle eiendommene enda Relativt lav andel investert (lavere risiko) Tegningskurs Verdijustert egenkapital (VEK) 5

6 NOK mill i egenkapital hentet på 10 måneder E E E E E E Rettede emisjoner Totalt Merk: Brutto egenkapital før emisjonskostnader 6

7 Aberdeen - den mest attraktive leverandør av eiendomsfond i Norge? Aberdeen prog. for : 10,9% I årlig ugiret avkastning for eiendom (kilde: EiendomsAktiva årgang 3, Nr 4, Desember 2005) Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA har en belåningsgrad på 75% Adm dir Espen Klevmark i Aberdeen Property Investors har investert 10 mill kr i Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA og 10 mill kr i Aberdeen Eiendomsfond Norge KS Kilde: Dagens Næringsliv tirsdag 27. desember

8 Forventet avkastning ved 75 % belåning* 35 % 30 % 25 % 25,5 % 20 % 15 % 10 % 10,9 % 5 % 0 % * Forutsetter prognoseavkastning, men justert for forvaltningskostnader. Rente på 4,75 %. Suksesshonorar ikke hensyntatt 8

9 Forventet avkastning ved 75 % belåning* 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 34,6 % 27,0 % 21,8 % 20,6 % 23,4 % 13,2 % 11,3 % 10,0 % 9,7 % 10,4 % Ubelånt 75% belånt * Forutsetter prognoseavkastning, men justert for forvaltningskostnader. Rente på 4,75 %. Suksesshonorar ikke hensyntatt 9

10 Nøkkeltall for porteføljen Kjøpesum/ kommitert Yield/ direkteavkastning Vektet løpetid NOK 5,2 milliarder (ytterligere eiendom vurderes fortløpende) 5,8 %* / ca 7 %** 6,2 år Areal m 2 Antall eiendommer 13 + en investering i Aberdeen Sverige AB Fordeling segment 63 % kontor, 22 % handel, 9 % kombi/lager, 6% annet basert på kjøpesum * Før forvaltningsgebyr og effekt av belåning. ** Forventet utbetaling til ASA-investorer basert på kontantstrømmen 10

11 Allokering 21 % Georgrafisk allokering 1 % Segmentsfordeling 6 % 0 % 9 % 55 % 22 % 23 % 63 % Oslo Trondheim Andre Norge Sverige Kontor Handel Lager Bolig Annet 11

12 Leietakersammensetning 12 % 12 % 54 % 6 % 4 % 5 % 4 % Offentlige leietakere Sektor Nedre Elvehavn 3 % Papyrus Norge AS Adv. firma Selmer Terra Gruppen Via Gruppen IFS Norge Øvrige 12

13 Hvorfor velge eiendomsfond fra Aberdeen? Aberdeen har i lang tid levert meget god avkastning gjennom eiendomsinvesteringer til norske investorer. I perioden ga den ubelånte eiendomsporteføljen som ble forvaltet av organisasjonen til Aberdeen en avkastning på 12,0% p.a., dvs. en meravkastning på 2,9% p.a. i forhold resultatene hos gjennomsnittet av de norske livsforsikringsbransjen. Aberdeen forvalter allerede en eiendomsportefølje på over 14 mrd kr i det norske markedet, og har solid kompetanse og erfaring knyttet til forvaltning og drift av eiendomsfond i det norske markedet. Aberdeen Property Investors har cirka 450 ansatte (ca 120 i Norge) og forvalter eiendomsinvesteringer tilsvarende cirka 60 milliarder norske kroner. Blant de nordiske kundene er bl.a.alecta, Folksam, Ilmarinen, IXIS AEW Europe, Kuwait Finance House, Nordea Liv, NSB, Storebrand og Vital. 13

14 Hvorfor velge eiendomsfond fra Aberdeen? Investor er kun ansvarlig for investert egenkapital (EK) Det er ingen uinnkalt kapital Årlig forventet avkastning er 12%+ på investert EK Forventet årlig utbetaling er 5-9% (utbetales årlig) Eiendomsfondet vil fortløpende være åpent for kjøp og salg av andeler Formuesskatt - så lenge opplåningen på AS-andelene er høyere enn ligningsverdien til eiendommene, vil ligningsverdien på investors AS-andel være ned mot null Lav inngangsbillett - minumumstegning : kr 14

15 Karakteristika Forventet størrelse +/- kr 10 mrd Private investorer kjøper aksjer i ASA Totalavkastning Belåning Risiko Diversifisering 12%+ (årlig utbet. 5-9%) 75% Lav/Middels God, flere segmenter API Eiendomsfond Norge II ASA Indirekte investering. API Eiendom Holding II AS Direkte investering Ca. 75% eff. belåning Min. tegning NOK ( ikke garantiansvar) Eiendom AS Eiendom AS Eiendom AS Tegningsperioder Min kvartalsvis Levetid 10 år ( investor har opsjon på forlengelse) Eiendom Eiendom Eiendom Eiendomsportefølje Norge II 15

16 Selskapets investeringsrammer Investeringsrammer IPD indeksen 2004* % Rammer for portefølje < 1 mrd % Rammer for portefølje > 1 mrd % Kontor Oslo 53, Kontor Bergen 2, Kontor Stavanger 0, Kontor Trondheim 3, Kontor øvrige byer 3, Sum kontor 63, Shopping 20, Lager 0, Hotell 6, Bolig 1, Annet 1 7, * For enkelte av verdiene bygger det på estimat siden ikke IPD oppgir full oppsplitting i henhold til denne inndelingen. 1) Segmentet kan bestå av bl.a. industri, infrastruktur, festetomter og parkering IPD som benchmark Norske eiendommer Aktiv forvaltning Bred diversifisering Eiendomstype Løpetid Leietakere Begrenset deltakelse i utviklingsprosjekter (max 15%) Inntil 15% kan investeres i øvrige Nordiske land 16

17 Ekstern verdivurdering - viktig Alle eiendommene verdivurderes hvert kvartal av tre anerkjente uavhengige verdivurderingsselskaper, hvilket legger grunnlaget for verdien av fondet. 17

18 Skatt* private investorer Beskatningen skjer i selskapet (28%) Utbytte utover skjermingsfradrag (pt ca. 2%) er skattepliktig på investors hånd (28%). Gevinst/tap ved salg av aksjer er skattepliktig/fradragsberettiget for investor Det antas at det ikke blir noen formueskatt for investor ved at gjelden i selskapet overstiger de underliggende skattemessige verdiene av eiendommene * Basert på skattereformen

19 Skatt* selskapsinvestorer Beskatningen skjer i selskapet (28%) Utbytte er skattefritt Gevinst/tap ved salg av aksjer er skattefritt/ikke fradragsberettiget for investor Ingen formuesskatt for selskapsinvestorer * Basert på skattereformen

20 Rapportering Alle kundene vil få tilgang til en passordbeskyttet Internett-portal som innholder alt av rapporter og informasjon. Investor mottar kvartalsvise rapporter som omhandler: Status og forventninger til utviklingen i eiendomsmarkedet Nøkkeltall for eiendomsporteføljen Regnskap, verdivurdering og avkastning Fullmakter og investeringsrammer 20

21 Emisjonsstruktur Åpen emisjon tilsvarende NOK mill. Tegningsperiode 15.august 14.september Deretter minimum kvartalsvise emisjoner Tilrettelegging og salg gjennom distributører/emisjonshus Annenhåndsomsetning gjennom distributør/tilrettelegger Kontofører/VPS tjenester fra eksterne Første tegnings dag Siste tegnings dag Innbetaling egenkapital Målsetning Fullinvestert 1-4 mnd Tegningsperiode Investeringsperiode 21

22 Oppsummering Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA tilbyr investorer Rangert av Euromoney i 2005 som Europas beste kapitalforvalter innen eiendom En veldiversifisert portefølje over tid God avkastning i forhold til risiko (12%+) Løpende utbetaling årlig (5-9%) Skattegunstig Aksjene blir registrert på VPS Distributør legger til rette for annenhåndsomsetning 22

23 Prospekt og presentasjon - Disclaimer Aberdeen Property Investors Norway AS (API) har utarbeidet prospektet for API Eiendomsfond Norge II ASA. API har bestrebet seg på å gi et mest mulig fullstendig og korrekt bilde av investeringsmulighetene som beskrives i prospektet, men kan ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar for at prospektet er korrekt eller fullstendig i ethvert henseende. Markedsforhold og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn og overbevisning. Vi har søkt å ikke utelate forhold som kan endre prospektets betydningsinnhold. Investorer må selv vurdere eventuelle investeringer i API ASA, og API eller Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA kan derfor ikke påta seg noe ansvar for den enkelte investors investeringsbeslutning. Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å investere. Ved ev motstrid eller uklarhet i forhold til informasjonen i denne presentasjonen, skal informasjonen i prospektet gjøres gjeldende. Ingen andre enn de som er beskrevet i prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger vedrørende prospektet eller om forhold omtalt i dette prospektet. Dersom noen andre likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Eneste unntak er selskaper engasjert av API for å markedsføre ASA`et. 23

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Informasjonsmemorandum. Cobond AS

Informasjonsmemorandum. Cobond AS 10. august 2009 Informasjonsmemorandum Cobond AS Organisasjonsnummer 994 194 682 Innbydelse til kunder av Acta Asset Management ASA til å delta i mulig emisjon Totalt emisjonsproveny: minimum NOK 10 000

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer