Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 2. kvartal Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

2 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning av andeler 7 Finansiering 8 Markedskommentar 10 Resultatregnskap 11 Definisjoner Olskroken 18:7, Gøteborg, Sverige. Forside: Tobaksmonopolet 2, Stockholm, Sverige. 2 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

3 Hovedpunkter Fondets VEK-kurs falt med 0,12 % fra NOK 2,511 i første kvartal til NOK 2,508 i andre kvartal Dette skyldes hovedsakelig at Fondet kostnadsførte NOK 17 millioner i andre kvartal relatert til fondets refinansieringsprosess. Uten de ekstraordinære finansieringskostnadene ville Fondets VEK steget med 5,7 %. Fondets primære underliggende investering, Pan-Nordic, hadde en avkastning på 4,8 % i kvartalet. Ettersom aksjene i Pan-Nordic er denominert i euro, påvirker en sterkere norsk krone verdiene av Fondets aksjer negativt, slik at Fondets aksjer i Pan-Nordic steg med 3,9 % i andre kvartal. Eiendomsverdiene i det norske- og svenske eiendomsmarkedet utviklet seg positivt i andre kvartal. For første gang siden fi nanskrisen steg også verdiene av Pan-Nordics eiendommer i Finland. Det er spesielt eiendommer med lange leiekontrakter, god beliggenhet og god standard som har steget i verdi. Eiendomsporteføljen til Fondets underliggende investering, Finsk Shopping, ble ikke verdivurdert i andre kvartal. Fondet mottok i andre kvartal utbytte fra sin underliggende investering i Finsk Shopping på ca. NOK 1,05 millioner. Generalforsamlingen i Fondet vedtok den 21. mai i år en refi nansieringsløsning som innebærer at Fondet i løpet av kvartalet utstedte to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 millioner. Finansieringsløsningen sikret at de to obligasjonslånene som forfalt 15. juni 2010 kunne tilbakebetales, og bidrar til å styrke Fondets fi nansielle situasjon. AVKASTNING (%) 2. kv Totalavkastning -0,12-29,90-59,10-5,40-0,50 Hittil i år 0,53-29,90-59,10-5,40-0,50 Pro anno siden oppstart -27,85-31,30-31,80-4,00-1,00 Akkumulert siden oppstart* -72,80-73,00-61,50-5,90-0,50 * Siden 26. april Forutsetter kontinuerlig reinvestering av utbytte. KURSUTVIKLING 2. kv Tegningskurs 2,84 2,67 3,82 9,14 9,96 VEK 2,51 2,49 3,55 8,68 9,66 NØKKELTALL 2. kv Utbetaling per andel (NOK) ,49 0 Antall deltakere Verdi investeringer (MNOK) ,6* 913, ,00 - * Etter salg av andeler i Finsk Shopping i første kvartal Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

4 Avkastning Avkastning i kvartalet Totalavkastningen i Aberdeen Eiendomsfond Norden/ Baltikum ASA («Norden/Baltikum») ble -0,12 % i andre kvartal 2010.VEK per andel falt i kvartalet fra NOK 2,511 til NOK 2,508. Fondets underliggende investering i Pan-Nordic viste en positiv avkastning i andre kvartal med 4,8 %. I norske kroner økte verdien av Fondets aksjer i Pan-Nordic med 3,9 %. Fondets underliggende investering i Finsk Shopping viste en negativ avkastning i andre kvartal med en nedgang på 0,67 %, men på grunn av en styrket norsk krone mot euro i perioden falt verdiene på Fondets aksjer i Finsk Shopping med 1,47 %. Valutasikringskontraktene ga et positivt bidrag på ca. NOK 3,3 millioner i andre kvartal som følge av en sterkere norsk krone mot euro. Endringen har ingen likviditetseffekt. Avkastning siden oppstart Siden oppstarten i juni 2006 har Norden/Baltikum hatt en avkastning på -72,8 % per andel, noe som tilsvarer en annualisert avkastning på -27,85 %. Kursutvikling siden oppstart Avkastningsanalyse 2. kvartal % ,0 % -0,2 % 1,9 % -1,2 % -0,6 % kv kv kv 4. kv VEK inkl. utbetaling 2. kv 4. kv VEK per andel 2. kv kv kv Pan- Nordic Finsk- Shopping Valuta effekt Netto finans Administrasjon -5,9 % -0,1 % Opptakskost. nye oblig.lån Total avkastning Strandveien 4 og 8, Oslo, Norge. 4 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

5 Portefølje Pan-Nordic Norden/Baltikum er største eier i Pan-Nordic med en eierandel på 23,2 %. Pan-Nordic er et fond som er tilpasset større, institusjonelle investorer og har som mål å tilby en bred diversifisert eiendomsportefølje i alle de nordiske landene. Pan-Nordics eiendomsportefølje bestod av 33 bygg til en verdi av ca. NOK 6,8 milliarder ved utgangen av andre kvartal. Eiendommene gir NOK 472 millioner i årlige brutto leieinntekter og har et samlet utleibart areal på kvadratmeter. Leiekontraktene hadde ved utgangen av andre kvartal en vektet løpetid på 4,1 år. Eiendommene hadde en økonomisk ledighet på 11,6 % per 30. juni 2010.Verdivurdering av Pan-Nordics eiendomsportefølje foretas av tre uavhengige verdivurderere ved utgangen av hvert kvartal. Fondet sendte i første kvartal et krav om innløsning i Pan-Nordic på ca. NOK 70 millioner. Utbetaling forventes i november/desember Finsk Shopping Norden/Baltikum eier 14,2 % av Finsk Shopping. Finsk Shopping er et fond bestående av kjøpesentersegmentet i Finland og hadde ved utgangen av andre kvartal en eiendomsportefølje på 11 handelseiendommer til en verdi av NOK 1,4 milliarder. Eiendommene gir NOK 130 millioner i årlige brutto leieinntekter og har et utleibart areal på kvadratmeter. Leiekontraktene hadde ved utgangen av andre kvartal en vektet løpetid på 5,0 år og en økonomisk ledighet på 4,8 %, en økning fra 2,4 % i første kvartal 2010.Verdivurdering av Finsk Shoppings eiendomsportefølje foretas i fjerde kvartal hvert år. Gjenstående innbetalingsforpliktelse i Finsk Shopping er på EUR 1,9 millioner, med forfall tidligst 1. juli Gjennom refinansieringen av eksisterende obligasjonslån ble det sikret likviditet til denne betalingsforpliktelsen. EIENDOMSOVERSIKT ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV-FIS PAN-NORDIC Eiendom By Land Segment Utleiebart areal (m 2 ) Årstakt leie* (MNOK) Leietid (år) Marievik porteføljen Stockholm Sverige Kontor ,6 2,5 Gøteborg porteføljen Gøteborg Sverige Diverse ,4 1,9 Tobaksmonopolet 2 Stockholm Sverige Kontor ,6 2,7 Järfälla Säby 3:24 Stockholm Sverige Handel ,0 5,7 Morgenstjernen porteføljen Sandvika Norge Diverse ,3 11,9 Rygge Storsenter Moss Norge Handel ,2 7,6 Strandveien 4 og 8 Oslo Norge Kontor ,0 3,4 Kokstadveien 23 Bergen Norge Kontor ,1 1,3 Damsgårdsveien Bergen Norge Kontor ,7 2,4 Hassingveien 40 Fredrikstad Norge Kontor ,8 4,1 OP portfolio København Danmark Kontor ,2 5,6 Roholmsvej København Danmark Kontor ,8 5,3 Scandiagade København Danmark Kontor ,7 2,5 Hermia 5-6 Tampere Finland Kontor ,4 0,0 Mattilanniemi 6-8 Jyväskylä Finland Kontor ,6 2,0 Sum ,4 4,1 OVERSIKT KAUPPAKESKUSKIINTEISTÖT FEA KY (FINSK SHOPPING) Antall eiendommer Sted Land Segment Utleiebart areal (m 2 ) 11 Diverse mellomstore byer * Valutakurs per 30. juni Årstakt leie* (MNOK) Leietid (år) Finland Handel ,6 5,0 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

6 Kapital og investorer Fondet ble i 2007 lukket for regelmessige emisjoner, men det er mulig å kjøpe aksjer i annenhåndsmarkedet. Innbetalt egenkapital per 30. juni 2010 var NOK 1 147,6 millioner fordelt på investorer. Antall utstedte aksjer er Generalforsamlingen i Fondet vedtok den 21. mai i år en refi nansieringsløsning som innebærer at Fondet har utstedt to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 millioner. Løsningen sikret at de to obligasjonslånene som forfalt 15. juni 2010 kunne tilbakebetales, og styrker Fondets fi nansielle situasjon. Etter en grundig prosess med vurdering av alternative mulige løsninger, la Fondets styre i sin anbefaling til generalforsamlingen vekt på at den valgte løsning var den som best ville ivareta eksisterende aksjonærers interesser. Eksisterende aksjonærer hadde fortrinnsrett til å investere i det ene lånet («Lån 1»). Det andre lånet («Lån 2») ble utstedt til en investor som garanterte for at Fondet til sammen fi kk inn NOK 320 millioner. Det ble til Lån 1 hentet inn NOK fra eksisterende aksjonærer og til Lån 2 hentet inn NOK fra garantist. Omsetning av andeler I andre kvartal ble det omsatt ca. 2,25 millioner aksjer i Norden/ Baltikum. Dette utgjør 1,95 % av totalt antall aksjer i fondet. Aberdeen forsøker å legge til rette for annenhåndsomsetning av andeler gjennom First Securities, Fokus Bank, Orkla Finans, Pareto Securities, Sandnes Sparebank, Sparebanken Vest og Terra Markets. Slik annenhåndsomsetning kan imidlertid ikke garanteres. Av konservative hensyn legges VEK per andel til grunn ved beregning av avkastningen.ved annenhåndsomsetning anbefaler Aberdeen at tegningskursen i utgangspunktet legges til grunn med mindre partene avtaler noe annet. Denne anbefalingen gis for å ta hensyn til at nye investorer betaler for sin andel av historiske omkostninger. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer, må ta kontakt med sin rådgiver hos en av de ovennevnte distributører. Fondets rapporterte VEK- og TEK-kurser hensyntar ikke potensiell fremtidig konvertering av obligasjonslån utstedt i andre kvartal i forbindelse med refi nansiering av Fondet. Per andre kvartal var VEK-kursen marginalt høyere enn konverteringskursen på NOK 2,49. OVERSIKT OVER INVESTERINGER I ABERDEEN NORDEN/BALTIKUM ASA Geografiske investeringsrammer Faktisk investering per 2. kvartal 2010 Avvik Sverige % 42 % 0 % Norge % 25 % 0 % Danmark % 13 % 0 % Finland % 20 % 0 % Island 0 10 % 0% 0 % Baltikum 0 25 % 0% 0 % OVERSIKT OVER INVESTERINGER I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA Segmentvise investeringsrammer Faktisk investering per 2. kvartal 2010 Avvik Kontor hovedsteder % 48 % 0 % Kontor øvrige steder 0 33 % 27 % 0 % Sum kontor % 75 % 0 % Handel % 19 % 0 % Hotell 0 33 % 0% 0 % Lager 0 33 % 0% 0 % Bolig 0 33 % 3% 0 % Annet* 0 33 % 3% 0 % * Alle segmenter inkludert i IPD-indeksen. 6 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

7 Finansiering Fondet tok i juni 2010 opp to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 som erstatning for eksisterende obligasjonslån som forfalt på samme tidspunkt. De nye obligasjonslånene forfaller til betaling 14. juni 2013 og har en fast rente på 8,5 %. Rentenivået er høyere enn på tidligere obligasjonslån, hovedsakelig på grunn av økt kredittrisiko. De nye konvertible obligasjonslånene har ingen krav til rentedekningsgrad, men et krav om maksimal belåningsgrad på 90 %. Fondets samlede belåningsgrad per 30. juni 2010 var på 82,6 % av fondets samlede underliggende eiendomsverdier mot 83,2 % i forrige kvartal. De konvertible obligasjonslånene inkluderer en rett til konvertering til aksjer til en kurs på NOK 2,49 per aksje. Det er ikke behov for sikring av renten på de konvertible obligasjonslånene. To tidligere inngåtte rentesikringskontrakter utløper i mars Som en følge av historisk lave markedsrenter, er verdien av rentesikringskontraktene NOK -3,65 millioner. Ettersom rentesikringskontraktene utløper innen relativt kort tid, vil disse løpe frem til forfall i stedet for at verditapet realiseres nå. Valutarisiko Fondet har valutasikringskontrakter i Euro utelukkende gjennom standardiserte terminer. Gjenværende kontrakter forfaller i juli og november Disse ble inngått i 2007 og forventes å generere en positiv kontantstrøm ved oppgjør basert på nåværende valutakursprognoser i markedet. Det vil bli gjort en avveining av likviditetsrisiko mot verdirisiko om hvorvidt kontraktene skal forlenges ved forfall. Fondet har tidligere besluttet å ikke videreføre valutasikringer mot svingninger i svenske kroner. Dette er begrunnet i likviditetssituasjonen og svingninger i valutamarkedet. Roholmsvej 19 21, København, Danmark. Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

8 Markedskommentar Oppsummering Den forsiktige bedringen i de nordiske eiendomsmarkedene fortsetter, men frykt for en offentlig gjeldskrise i Sør-Europa har ført til volatile fi nansmarkeder de siste månedene og viser at det fortsatt er usikkerhet i markedet. Det påbegynte yieldfallet stoppet litt opp i andre kvartal, og eiendoms risikopremie over risikofri rente økte kraftig. Markedsleiene har nå stabilisert seg for de beste eiendommene med de mest attraktive beliggenhetene, og det observeres en liten oppgang for enkelte markeder. Økonomiske utsikter Vi venter en solid bedring i verdensøkonomien de kommende seks månedene fulgt av en svakere vekst i første halvdelen av Frykten for en gresk gjeldskrise og eventuelle smitteeffekter har ført til en markant redusert risikovilje i fi nansmarkedene og innebærer en nedsiderisiko for økonomisk vekst. Vårt syn er at dersom det ikke kommer ytterligere signifikante markedssjokk, som for eksempel mislighold av gjeld i Europa, vil verdensøkonomien unngå en «double dip»-resesjon.vi fastholder vårt syn om at de nordiske økonomiene står relativt sterkt sammenlignet med de fl este europeiske land.veksten i privat forbruk i Norden har vært sterkere enn forventet hittil i år, samtidig som investeringsveksten har vært svak. Leiemarkedet Prime markedsleie i regionen har holdt seg relativt stabil i løpet av kvartalet, og har til og med hatt en positiv utvikling i Oslo. Det er fortsatt mange ledige lokaler for leietakere å velge mellom, noe som begrenser potensialet for en signifikant leieprisvekst for totalmarkedet for en tid. Leietakere er selektive, med sterkt fokus på kvalitet og lokalisering, men er samtidig villige til å betale ekstra for de riktige lokalene. Eiere av denne typen arealer har begynt å bli hardere i kontraktsforhandlingene, noe som har ført til en liten opptur for deler av enkelte kontormarkeder. Lavere renter og en bedring i arbeidsmarkedet har bidratt positivt til privat konsum. Dette medfører at leiemarkedet for handelseiendom generelt har holdt seg noe bedre enn for kontor, med en liten økning i markedsleiene så langt i år, regionen sett under ett. en kraftig økning i eiendoms risikopremie over risikofri rente, men innebærer også at eiendom trolig vil fortsette å være attraktivt priset relativt til andre aktivaklasser. Investeringsaktiviteten holdt seg godt sammenlignet med foregående kvartal, spesielt i Sverige. I følge Jones Lang Lasalle økte transaksjonsvolumet i Sverige med 51 % fra 1. kvartal til 2. kvartal. I første halvår ble det omsatt svensk næringseiendom for SEK 46,4 milliarder, en oppgang på 194 % sammenlignet med samme periode i Aktivitetsnivået i Norge er relativt godt, til tross for en nedgang i transaksjonsvolum sammenlignet med første kvartal. Investeringsaktiviteten i Danmark og Finland er foreløpig begrenset. Selv om interessen for de beste eiendommene er relativt god er få av disse eiendommene til salgs. Interessen er begrenset for mer risikofylte eiendomsinvesteringer. Bankene har opplevd en høyere fi nansieringskostnad de siste månedene, noe som kan innvirke på eiendomsinvestorers betalingsvilje den kommende tiden. Utsikter fremover Vår prognose viser en gjennomsnittelig årlig totalavkastning på 8,1 % for ubelånt eiendom i Norden fra og med andre kvartal 2010 til og med første kvartal 2014.Verdien for de gode eiendommene i regionen har bunnet ut og yielden forventes å falle også i andre halvår. Svakere økonomisk vekst globalt i 2011 ventes å gi noe lavere eiendomsavkastning, men mesteparten av leieprisfallet i regionen antas likevel å være lagt bak oss og vi venter relativt stabile markedsleiepriser fremover. Vi anser dette som et godt tidspunkt for å gjøre investeringer i det nordiske eiendomsmarkedet, selv om markedet er delt og oppturen ikke vil være like sterk for alle markeder, sektorer og eiendommer.vi er i en tidlig fase av den globale økonomiske oppturen, likviditeten i eiendomsmarkedet er i bedring og yielden for god eiendom har nådd eller passert toppen i denne eiendomssyklusen. Likevel venter vi fortsatt at det vil være betydelig utfordringer i leiemarkedet, og investorer må være oppmerksom på risikofaktorene som fortsatt er til stede i det nordiske eiendomsmarkedet. Investeringsmarkedet Yieldene for de beste eiendommene i regionen begynte å falle mot slutten av 2009, og yieldfallet akselererte i første kvartal av Økt usikkerhet knyttet til statsfinansene for enkelte europeiske land og volatile fi nansmarkeder førte i andre kvartal til en generell oppgang i risikopremiene. Samtidig som renten på 10 års statsobligasjoner for de nordiske landene falt med om lag 50 basispunkter i løpet av kvartalet, var avkastningskravet for eiendom relativt stabil. Med unntak av Stockholm, hvor yielden falt med 15 basispunkter, var yielden for de nordiske kontormarkedene uendret i kvartalet. Dette impliserer 8 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

9 Marievik 22, Stockholm, Sverige. Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

10 Resultatregnskap Annen driftskostnad 2. KVARTAL Driftsresultat Andel resultat i tilknyttet selskap Finansinntekter Endr. i avsetning valuta- og rentesikringkontrakter Rentekostnader Disagio Andre fi nanskostnader Netto fi nansposter Resultat før skatt Skattekostnad - Årsresultat KVARTAL 2010 EIENDELER Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttede selskap Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer - Bankinnskudd og plasseringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OGGJELD Egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, men er ikke revidert. «Andel resultat i tilknyttet selskap» Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den fi nansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet og tilknyttede selskap er omarbeidet til de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. «Omregningsdifferanse» Omregningsdifferanse som følge av omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet presenteres som omregningsdifferanse i egenkapitalen. Opptjent egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse Annen egenkapital - Sum egenkapital Langsiktig gjeld Obligasjonslån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Avsetning valuta- og rentesikringskontrakter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

11 Definisjoner Avkastning Avkastning på investeringer i eiendomsfondet består av to elementer; utbetaling og verdiendring. Utbetaling tar normalt utgangspunkt i fondets leieinntekter fratrukket driftskostnader og fi nanskostnader. Porteføljens verdi blir fastsatt som et gjennomsnitt av tre uavhengige verdivurderinger hvert kvartal.verdiendring rapporteres som prosentvis endring i fondets verdijusterte egenkapital (VEK) i kvartalet. Belåning De belånte fondene har et langsiktig mål om % belåning. Det tilsier for eksempel at når investor investerer NOK i fondet, låner fondet ytterligere NOK 60 70, slik at investeringskapasiteten blir NOK 100. Lånefinansieringen øker eksponeringen i eiendomsmarkedet, men gir også høyere risiko. Investor er ikke ansvarlig for fondets gjeld utover innbetalt kapital. VEK (verdijustert egenkapital) Fondets netto verdi er markedsverdien av alle eiendomsinvesteringer og andre aktiva fratrukket gjeld og latent skatt. VEK vs. tegningskurs Fondene benytter to kurser;vek og tegningskurs (TEK). Begge er basert på fondets underliggende verdier. Tegningskursen er kursen nye andeler utstedes til og prisen Aberdeen anbefaler at andelen omsettes til i markedet. Differansen mellom VEK og TEK er de historiske kostnadene i fondet knyttet til etablering, eiendomskjøp og tilrettelegging i tegningsperioder. Disse kostnadene legges til i tegningskursen slik at også nye investorer dekker en andel av kostnadene uavhengig av investeringstidspunkt. Yield Yielden på en eiendom er leieinntekter fratrukket driftskostnader dividert på eiendommens verdi. Et annet ord for yield er direkteavkastningskrav. Yieldgap Differansen mellom rentekostnad og direkteavkastningskravet (yielden). DISCLAIMER: Dette dokumentet er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle i eiendomsmarkedet. På denne bakgrunn gis det ingen garantier, og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som fi nnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra, eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonenes nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dette dokumentet kan inneholde prognoser eller andre fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige fi nansielle resultater i land, markeder eller Aberdeen Asset Management, og faktiske hendelser eller resultater kan avvike substansielt fra dette. Undersøkelser og analyser som dette dokumentet er basert på, er fremskaffet av Aberdeen til eget bruk, og kan ha blitt benyttet til selskapets eget formål. Aberdeen Asset Management aksepterer ikke ansvar for noe tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Verdi og avkastning av investeringer kan gå både ned og opp og kan påvirkes av svingninger i valutakurser. Det er en risiko for at investorer ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Fast eiendom er illikvid i sin natur, og under vanskelige markedsforhold kan det ta tid å selge slike aktiva. Forsinkelser ved salg av underliggende eiendeler kan forårsake tilsvarende forsinkelser ved innløsning av investorers andeler i fond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres eller gjengis i noen form eller i noe medium eller redistribueres uten skriftlig samtykke fra Aberdeen Asset Management Aberdeen Asset Management Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

12 Aberdeen Asset Management Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2882 Solli 0230 Oslo, Norge Tlf.: Faks: Kontaktinformasjon distributører First Securities AS Fjordalléen 16 Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Tlf.: Faks: Pareto Securities ASA Postboks 1411 Vika 0114 Oslo Tlf.: Faks: Terra Markets AS Parkveien 61 Postboks 2349 Solli 0254 Oslo Tlf.: Faks: Fokus Bank Filial av Danske Bank A/S Søndre gate Trondheim Tlf.: Faks: Sandnes Sparebank Haakon VII s gate Oslo Tlf.: Faks: Orkla Finans ASA Tordenskioldsgate 8-10 Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Tlf.: Faks: Sparebanken Vest Kaigaten Bergen Tlf.: Faks:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q1 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer