Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 2. kvartal Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

2 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning av andeler 7 Finansiering 8 Markedskommentar 10 Resultatregnskap 11 Definisjoner Olskroken 18:7, Gøteborg, Sverige. Forside: Tobaksmonopolet 2, Stockholm, Sverige. 2 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

3 Hovedpunkter Fondets VEK-kurs falt med 0,12 % fra NOK 2,511 i første kvartal til NOK 2,508 i andre kvartal Dette skyldes hovedsakelig at Fondet kostnadsførte NOK 17 millioner i andre kvartal relatert til fondets refinansieringsprosess. Uten de ekstraordinære finansieringskostnadene ville Fondets VEK steget med 5,7 %. Fondets primære underliggende investering, Pan-Nordic, hadde en avkastning på 4,8 % i kvartalet. Ettersom aksjene i Pan-Nordic er denominert i euro, påvirker en sterkere norsk krone verdiene av Fondets aksjer negativt, slik at Fondets aksjer i Pan-Nordic steg med 3,9 % i andre kvartal. Eiendomsverdiene i det norske- og svenske eiendomsmarkedet utviklet seg positivt i andre kvartal. For første gang siden fi nanskrisen steg også verdiene av Pan-Nordics eiendommer i Finland. Det er spesielt eiendommer med lange leiekontrakter, god beliggenhet og god standard som har steget i verdi. Eiendomsporteføljen til Fondets underliggende investering, Finsk Shopping, ble ikke verdivurdert i andre kvartal. Fondet mottok i andre kvartal utbytte fra sin underliggende investering i Finsk Shopping på ca. NOK 1,05 millioner. Generalforsamlingen i Fondet vedtok den 21. mai i år en refi nansieringsløsning som innebærer at Fondet i løpet av kvartalet utstedte to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 millioner. Finansieringsløsningen sikret at de to obligasjonslånene som forfalt 15. juni 2010 kunne tilbakebetales, og bidrar til å styrke Fondets fi nansielle situasjon. AVKASTNING (%) 2. kv Totalavkastning -0,12-29,90-59,10-5,40-0,50 Hittil i år 0,53-29,90-59,10-5,40-0,50 Pro anno siden oppstart -27,85-31,30-31,80-4,00-1,00 Akkumulert siden oppstart* -72,80-73,00-61,50-5,90-0,50 * Siden 26. april Forutsetter kontinuerlig reinvestering av utbytte. KURSUTVIKLING 2. kv Tegningskurs 2,84 2,67 3,82 9,14 9,96 VEK 2,51 2,49 3,55 8,68 9,66 NØKKELTALL 2. kv Utbetaling per andel (NOK) ,49 0 Antall deltakere Verdi investeringer (MNOK) ,6* 913, ,00 - * Etter salg av andeler i Finsk Shopping i første kvartal Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

4 Avkastning Avkastning i kvartalet Totalavkastningen i Aberdeen Eiendomsfond Norden/ Baltikum ASA («Norden/Baltikum») ble -0,12 % i andre kvartal 2010.VEK per andel falt i kvartalet fra NOK 2,511 til NOK 2,508. Fondets underliggende investering i Pan-Nordic viste en positiv avkastning i andre kvartal med 4,8 %. I norske kroner økte verdien av Fondets aksjer i Pan-Nordic med 3,9 %. Fondets underliggende investering i Finsk Shopping viste en negativ avkastning i andre kvartal med en nedgang på 0,67 %, men på grunn av en styrket norsk krone mot euro i perioden falt verdiene på Fondets aksjer i Finsk Shopping med 1,47 %. Valutasikringskontraktene ga et positivt bidrag på ca. NOK 3,3 millioner i andre kvartal som følge av en sterkere norsk krone mot euro. Endringen har ingen likviditetseffekt. Avkastning siden oppstart Siden oppstarten i juni 2006 har Norden/Baltikum hatt en avkastning på -72,8 % per andel, noe som tilsvarer en annualisert avkastning på -27,85 %. Kursutvikling siden oppstart Avkastningsanalyse 2. kvartal % ,0 % -0,2 % 1,9 % -1,2 % -0,6 % kv kv kv 4. kv VEK inkl. utbetaling 2. kv 4. kv VEK per andel 2. kv kv kv Pan- Nordic Finsk- Shopping Valuta effekt Netto finans Administrasjon -5,9 % -0,1 % Opptakskost. nye oblig.lån Total avkastning Strandveien 4 og 8, Oslo, Norge. 4 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

5 Portefølje Pan-Nordic Norden/Baltikum er største eier i Pan-Nordic med en eierandel på 23,2 %. Pan-Nordic er et fond som er tilpasset større, institusjonelle investorer og har som mål å tilby en bred diversifisert eiendomsportefølje i alle de nordiske landene. Pan-Nordics eiendomsportefølje bestod av 33 bygg til en verdi av ca. NOK 6,8 milliarder ved utgangen av andre kvartal. Eiendommene gir NOK 472 millioner i årlige brutto leieinntekter og har et samlet utleibart areal på kvadratmeter. Leiekontraktene hadde ved utgangen av andre kvartal en vektet løpetid på 4,1 år. Eiendommene hadde en økonomisk ledighet på 11,6 % per 30. juni 2010.Verdivurdering av Pan-Nordics eiendomsportefølje foretas av tre uavhengige verdivurderere ved utgangen av hvert kvartal. Fondet sendte i første kvartal et krav om innløsning i Pan-Nordic på ca. NOK 70 millioner. Utbetaling forventes i november/desember Finsk Shopping Norden/Baltikum eier 14,2 % av Finsk Shopping. Finsk Shopping er et fond bestående av kjøpesentersegmentet i Finland og hadde ved utgangen av andre kvartal en eiendomsportefølje på 11 handelseiendommer til en verdi av NOK 1,4 milliarder. Eiendommene gir NOK 130 millioner i årlige brutto leieinntekter og har et utleibart areal på kvadratmeter. Leiekontraktene hadde ved utgangen av andre kvartal en vektet løpetid på 5,0 år og en økonomisk ledighet på 4,8 %, en økning fra 2,4 % i første kvartal 2010.Verdivurdering av Finsk Shoppings eiendomsportefølje foretas i fjerde kvartal hvert år. Gjenstående innbetalingsforpliktelse i Finsk Shopping er på EUR 1,9 millioner, med forfall tidligst 1. juli Gjennom refinansieringen av eksisterende obligasjonslån ble det sikret likviditet til denne betalingsforpliktelsen. EIENDOMSOVERSIKT ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV-FIS PAN-NORDIC Eiendom By Land Segment Utleiebart areal (m 2 ) Årstakt leie* (MNOK) Leietid (år) Marievik porteføljen Stockholm Sverige Kontor ,6 2,5 Gøteborg porteføljen Gøteborg Sverige Diverse ,4 1,9 Tobaksmonopolet 2 Stockholm Sverige Kontor ,6 2,7 Järfälla Säby 3:24 Stockholm Sverige Handel ,0 5,7 Morgenstjernen porteføljen Sandvika Norge Diverse ,3 11,9 Rygge Storsenter Moss Norge Handel ,2 7,6 Strandveien 4 og 8 Oslo Norge Kontor ,0 3,4 Kokstadveien 23 Bergen Norge Kontor ,1 1,3 Damsgårdsveien Bergen Norge Kontor ,7 2,4 Hassingveien 40 Fredrikstad Norge Kontor ,8 4,1 OP portfolio København Danmark Kontor ,2 5,6 Roholmsvej København Danmark Kontor ,8 5,3 Scandiagade København Danmark Kontor ,7 2,5 Hermia 5-6 Tampere Finland Kontor ,4 0,0 Mattilanniemi 6-8 Jyväskylä Finland Kontor ,6 2,0 Sum ,4 4,1 OVERSIKT KAUPPAKESKUSKIINTEISTÖT FEA KY (FINSK SHOPPING) Antall eiendommer Sted Land Segment Utleiebart areal (m 2 ) 11 Diverse mellomstore byer * Valutakurs per 30. juni Årstakt leie* (MNOK) Leietid (år) Finland Handel ,6 5,0 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

6 Kapital og investorer Fondet ble i 2007 lukket for regelmessige emisjoner, men det er mulig å kjøpe aksjer i annenhåndsmarkedet. Innbetalt egenkapital per 30. juni 2010 var NOK 1 147,6 millioner fordelt på investorer. Antall utstedte aksjer er Generalforsamlingen i Fondet vedtok den 21. mai i år en refi nansieringsløsning som innebærer at Fondet har utstedt to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 millioner. Løsningen sikret at de to obligasjonslånene som forfalt 15. juni 2010 kunne tilbakebetales, og styrker Fondets fi nansielle situasjon. Etter en grundig prosess med vurdering av alternative mulige løsninger, la Fondets styre i sin anbefaling til generalforsamlingen vekt på at den valgte løsning var den som best ville ivareta eksisterende aksjonærers interesser. Eksisterende aksjonærer hadde fortrinnsrett til å investere i det ene lånet («Lån 1»). Det andre lånet («Lån 2») ble utstedt til en investor som garanterte for at Fondet til sammen fi kk inn NOK 320 millioner. Det ble til Lån 1 hentet inn NOK fra eksisterende aksjonærer og til Lån 2 hentet inn NOK fra garantist. Omsetning av andeler I andre kvartal ble det omsatt ca. 2,25 millioner aksjer i Norden/ Baltikum. Dette utgjør 1,95 % av totalt antall aksjer i fondet. Aberdeen forsøker å legge til rette for annenhåndsomsetning av andeler gjennom First Securities, Fokus Bank, Orkla Finans, Pareto Securities, Sandnes Sparebank, Sparebanken Vest og Terra Markets. Slik annenhåndsomsetning kan imidlertid ikke garanteres. Av konservative hensyn legges VEK per andel til grunn ved beregning av avkastningen.ved annenhåndsomsetning anbefaler Aberdeen at tegningskursen i utgangspunktet legges til grunn med mindre partene avtaler noe annet. Denne anbefalingen gis for å ta hensyn til at nye investorer betaler for sin andel av historiske omkostninger. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer, må ta kontakt med sin rådgiver hos en av de ovennevnte distributører. Fondets rapporterte VEK- og TEK-kurser hensyntar ikke potensiell fremtidig konvertering av obligasjonslån utstedt i andre kvartal i forbindelse med refi nansiering av Fondet. Per andre kvartal var VEK-kursen marginalt høyere enn konverteringskursen på NOK 2,49. OVERSIKT OVER INVESTERINGER I ABERDEEN NORDEN/BALTIKUM ASA Geografiske investeringsrammer Faktisk investering per 2. kvartal 2010 Avvik Sverige % 42 % 0 % Norge % 25 % 0 % Danmark % 13 % 0 % Finland % 20 % 0 % Island 0 10 % 0% 0 % Baltikum 0 25 % 0% 0 % OVERSIKT OVER INVESTERINGER I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA Segmentvise investeringsrammer Faktisk investering per 2. kvartal 2010 Avvik Kontor hovedsteder % 48 % 0 % Kontor øvrige steder 0 33 % 27 % 0 % Sum kontor % 75 % 0 % Handel % 19 % 0 % Hotell 0 33 % 0% 0 % Lager 0 33 % 0% 0 % Bolig 0 33 % 3% 0 % Annet* 0 33 % 3% 0 % * Alle segmenter inkludert i IPD-indeksen. 6 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

7 Finansiering Fondet tok i juni 2010 opp to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 som erstatning for eksisterende obligasjonslån som forfalt på samme tidspunkt. De nye obligasjonslånene forfaller til betaling 14. juni 2013 og har en fast rente på 8,5 %. Rentenivået er høyere enn på tidligere obligasjonslån, hovedsakelig på grunn av økt kredittrisiko. De nye konvertible obligasjonslånene har ingen krav til rentedekningsgrad, men et krav om maksimal belåningsgrad på 90 %. Fondets samlede belåningsgrad per 30. juni 2010 var på 82,6 % av fondets samlede underliggende eiendomsverdier mot 83,2 % i forrige kvartal. De konvertible obligasjonslånene inkluderer en rett til konvertering til aksjer til en kurs på NOK 2,49 per aksje. Det er ikke behov for sikring av renten på de konvertible obligasjonslånene. To tidligere inngåtte rentesikringskontrakter utløper i mars Som en følge av historisk lave markedsrenter, er verdien av rentesikringskontraktene NOK -3,65 millioner. Ettersom rentesikringskontraktene utløper innen relativt kort tid, vil disse løpe frem til forfall i stedet for at verditapet realiseres nå. Valutarisiko Fondet har valutasikringskontrakter i Euro utelukkende gjennom standardiserte terminer. Gjenværende kontrakter forfaller i juli og november Disse ble inngått i 2007 og forventes å generere en positiv kontantstrøm ved oppgjør basert på nåværende valutakursprognoser i markedet. Det vil bli gjort en avveining av likviditetsrisiko mot verdirisiko om hvorvidt kontraktene skal forlenges ved forfall. Fondet har tidligere besluttet å ikke videreføre valutasikringer mot svingninger i svenske kroner. Dette er begrunnet i likviditetssituasjonen og svingninger i valutamarkedet. Roholmsvej 19 21, København, Danmark. Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

8 Markedskommentar Oppsummering Den forsiktige bedringen i de nordiske eiendomsmarkedene fortsetter, men frykt for en offentlig gjeldskrise i Sør-Europa har ført til volatile fi nansmarkeder de siste månedene og viser at det fortsatt er usikkerhet i markedet. Det påbegynte yieldfallet stoppet litt opp i andre kvartal, og eiendoms risikopremie over risikofri rente økte kraftig. Markedsleiene har nå stabilisert seg for de beste eiendommene med de mest attraktive beliggenhetene, og det observeres en liten oppgang for enkelte markeder. Økonomiske utsikter Vi venter en solid bedring i verdensøkonomien de kommende seks månedene fulgt av en svakere vekst i første halvdelen av Frykten for en gresk gjeldskrise og eventuelle smitteeffekter har ført til en markant redusert risikovilje i fi nansmarkedene og innebærer en nedsiderisiko for økonomisk vekst. Vårt syn er at dersom det ikke kommer ytterligere signifikante markedssjokk, som for eksempel mislighold av gjeld i Europa, vil verdensøkonomien unngå en «double dip»-resesjon.vi fastholder vårt syn om at de nordiske økonomiene står relativt sterkt sammenlignet med de fl este europeiske land.veksten i privat forbruk i Norden har vært sterkere enn forventet hittil i år, samtidig som investeringsveksten har vært svak. Leiemarkedet Prime markedsleie i regionen har holdt seg relativt stabil i løpet av kvartalet, og har til og med hatt en positiv utvikling i Oslo. Det er fortsatt mange ledige lokaler for leietakere å velge mellom, noe som begrenser potensialet for en signifikant leieprisvekst for totalmarkedet for en tid. Leietakere er selektive, med sterkt fokus på kvalitet og lokalisering, men er samtidig villige til å betale ekstra for de riktige lokalene. Eiere av denne typen arealer har begynt å bli hardere i kontraktsforhandlingene, noe som har ført til en liten opptur for deler av enkelte kontormarkeder. Lavere renter og en bedring i arbeidsmarkedet har bidratt positivt til privat konsum. Dette medfører at leiemarkedet for handelseiendom generelt har holdt seg noe bedre enn for kontor, med en liten økning i markedsleiene så langt i år, regionen sett under ett. en kraftig økning i eiendoms risikopremie over risikofri rente, men innebærer også at eiendom trolig vil fortsette å være attraktivt priset relativt til andre aktivaklasser. Investeringsaktiviteten holdt seg godt sammenlignet med foregående kvartal, spesielt i Sverige. I følge Jones Lang Lasalle økte transaksjonsvolumet i Sverige med 51 % fra 1. kvartal til 2. kvartal. I første halvår ble det omsatt svensk næringseiendom for SEK 46,4 milliarder, en oppgang på 194 % sammenlignet med samme periode i Aktivitetsnivået i Norge er relativt godt, til tross for en nedgang i transaksjonsvolum sammenlignet med første kvartal. Investeringsaktiviteten i Danmark og Finland er foreløpig begrenset. Selv om interessen for de beste eiendommene er relativt god er få av disse eiendommene til salgs. Interessen er begrenset for mer risikofylte eiendomsinvesteringer. Bankene har opplevd en høyere fi nansieringskostnad de siste månedene, noe som kan innvirke på eiendomsinvestorers betalingsvilje den kommende tiden. Utsikter fremover Vår prognose viser en gjennomsnittelig årlig totalavkastning på 8,1 % for ubelånt eiendom i Norden fra og med andre kvartal 2010 til og med første kvartal 2014.Verdien for de gode eiendommene i regionen har bunnet ut og yielden forventes å falle også i andre halvår. Svakere økonomisk vekst globalt i 2011 ventes å gi noe lavere eiendomsavkastning, men mesteparten av leieprisfallet i regionen antas likevel å være lagt bak oss og vi venter relativt stabile markedsleiepriser fremover. Vi anser dette som et godt tidspunkt for å gjøre investeringer i det nordiske eiendomsmarkedet, selv om markedet er delt og oppturen ikke vil være like sterk for alle markeder, sektorer og eiendommer.vi er i en tidlig fase av den globale økonomiske oppturen, likviditeten i eiendomsmarkedet er i bedring og yielden for god eiendom har nådd eller passert toppen i denne eiendomssyklusen. Likevel venter vi fortsatt at det vil være betydelig utfordringer i leiemarkedet, og investorer må være oppmerksom på risikofaktorene som fortsatt er til stede i det nordiske eiendomsmarkedet. Investeringsmarkedet Yieldene for de beste eiendommene i regionen begynte å falle mot slutten av 2009, og yieldfallet akselererte i første kvartal av Økt usikkerhet knyttet til statsfinansene for enkelte europeiske land og volatile fi nansmarkeder førte i andre kvartal til en generell oppgang i risikopremiene. Samtidig som renten på 10 års statsobligasjoner for de nordiske landene falt med om lag 50 basispunkter i løpet av kvartalet, var avkastningskravet for eiendom relativt stabil. Med unntak av Stockholm, hvor yielden falt med 15 basispunkter, var yielden for de nordiske kontormarkedene uendret i kvartalet. Dette impliserer 8 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

9 Marievik 22, Stockholm, Sverige. Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

10 Resultatregnskap Annen driftskostnad 2. KVARTAL Driftsresultat Andel resultat i tilknyttet selskap Finansinntekter Endr. i avsetning valuta- og rentesikringkontrakter Rentekostnader Disagio Andre fi nanskostnader Netto fi nansposter Resultat før skatt Skattekostnad - Årsresultat KVARTAL 2010 EIENDELER Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttede selskap Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer - Bankinnskudd og plasseringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OGGJELD Egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, men er ikke revidert. «Andel resultat i tilknyttet selskap» Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den fi nansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet og tilknyttede selskap er omarbeidet til de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. «Omregningsdifferanse» Omregningsdifferanse som følge av omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet presenteres som omregningsdifferanse i egenkapitalen. Opptjent egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse Annen egenkapital - Sum egenkapital Langsiktig gjeld Obligasjonslån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Avsetning valuta- og rentesikringskontrakter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010

11 Definisjoner Avkastning Avkastning på investeringer i eiendomsfondet består av to elementer; utbetaling og verdiendring. Utbetaling tar normalt utgangspunkt i fondets leieinntekter fratrukket driftskostnader og fi nanskostnader. Porteføljens verdi blir fastsatt som et gjennomsnitt av tre uavhengige verdivurderinger hvert kvartal.verdiendring rapporteres som prosentvis endring i fondets verdijusterte egenkapital (VEK) i kvartalet. Belåning De belånte fondene har et langsiktig mål om % belåning. Det tilsier for eksempel at når investor investerer NOK i fondet, låner fondet ytterligere NOK 60 70, slik at investeringskapasiteten blir NOK 100. Lånefinansieringen øker eksponeringen i eiendomsmarkedet, men gir også høyere risiko. Investor er ikke ansvarlig for fondets gjeld utover innbetalt kapital. VEK (verdijustert egenkapital) Fondets netto verdi er markedsverdien av alle eiendomsinvesteringer og andre aktiva fratrukket gjeld og latent skatt. VEK vs. tegningskurs Fondene benytter to kurser;vek og tegningskurs (TEK). Begge er basert på fondets underliggende verdier. Tegningskursen er kursen nye andeler utstedes til og prisen Aberdeen anbefaler at andelen omsettes til i markedet. Differansen mellom VEK og TEK er de historiske kostnadene i fondet knyttet til etablering, eiendomskjøp og tilrettelegging i tegningsperioder. Disse kostnadene legges til i tegningskursen slik at også nye investorer dekker en andel av kostnadene uavhengig av investeringstidspunkt. Yield Yielden på en eiendom er leieinntekter fratrukket driftskostnader dividert på eiendommens verdi. Et annet ord for yield er direkteavkastningskrav. Yieldgap Differansen mellom rentekostnad og direkteavkastningskravet (yielden). DISCLAIMER: Dette dokumentet er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle i eiendomsmarkedet. På denne bakgrunn gis det ingen garantier, og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som fi nnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra, eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonenes nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dette dokumentet kan inneholde prognoser eller andre fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige fi nansielle resultater i land, markeder eller Aberdeen Asset Management, og faktiske hendelser eller resultater kan avvike substansielt fra dette. Undersøkelser og analyser som dette dokumentet er basert på, er fremskaffet av Aberdeen til eget bruk, og kan ha blitt benyttet til selskapets eget formål. Aberdeen Asset Management aksepterer ikke ansvar for noe tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Verdi og avkastning av investeringer kan gå både ned og opp og kan påvirkes av svingninger i valutakurser. Det er en risiko for at investorer ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Fast eiendom er illikvid i sin natur, og under vanskelige markedsforhold kan det ta tid å selge slike aktiva. Forsinkelser ved salg av underliggende eiendeler kan forårsake tilsvarende forsinkelser ved innløsning av investorers andeler i fond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres eller gjengis i noen form eller i noe medium eller redistribueres uten skriftlig samtykke fra Aberdeen Asset Management Aberdeen Asset Management Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

12 Aberdeen Asset Management Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2882 Solli 0230 Oslo, Norge Tlf.: Faks: Kontaktinformasjon distributører First Securities AS Fjordalléen 16 Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Tlf.: Faks: Pareto Securities ASA Postboks 1411 Vika 0114 Oslo Tlf.: Faks: Terra Markets AS Parkveien 61 Postboks 2349 Solli 0254 Oslo Tlf.: Faks: Fokus Bank Filial av Danske Bank A/S Søndre gate Trondheim Tlf.: Faks: Sandnes Sparebank Haakon VII s gate Oslo Tlf.: Faks: Orkla Finans ASA Tordenskioldsgate 8-10 Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Tlf.: Faks: Sparebanken Vest Kaigaten Bergen Tlf.: Faks:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer