Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2010"

Transkript

1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010

2 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning av andeler 7 Finansiering 8 Markedskommentar 10 Resultatregnskap 11 Definisjoner Damsgårdsveien , Bergen, Norge. Forside: Marievik, Stockholm, Sverige. 2 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010

3 Hovedpunkter Fondets VEK-kurs steg med 6,35 % fra NOK 2,51 i andre kvartal 2010 til NOK 2,67 i tredje kvartal. Fondets primære underliggende investering, Pan-Nordic, hadde en avkastning på 5,1 % i kvartalet. Ettersom aksjene i Pan-Nordic er denominert i euro, påvirker en sterkere norsk krone mot euro verdiene av Fondets aksjer positivt slik at Fondets aksjer i Pan-Nordic steg med 5,2 % i tredje kvartal. Fondets krav om innløsning av aksjer i Pan-Nordic er godkjent, og Fondet vil motta ca NOK 75 millioner medio november. Eiendomsverdiene i det norske-, svenske- og fi nske eiendomsmarkedet utviklet seg positivt i tredje kvartal. Det er spesielt eiendommer med lange leiekontrakter, god beliggenhet og god standard som har steget i verdi. Eiendomsporteføljen til Fondets underliggende investering, Finsk Shopping, ble ikke verdivurdert i tredje kvartal. AVKASTNING (%) 3. kv Totalavkastning 6,35-29,9-59,1-5,4-0,5 Hittil i år 6,23-29,9-59,1-5,4-0,5 Pro anno siden oppstart -25,36-31,3-31, Akkumulert siden oppstart* -71, ,5-5,9-0,5 * Siden Forutsetter kontinuerlig reinvestering av utbytte. KURSUTVIKLING 3. kv Tegningskurs 3,00 2,67 3,82 9,14 9,96 VEK 2,67 2,49 3,55 8,68 9,66 VEK etter konvertering* 2, * Forutsetter 100 % konvertering. NØKKELTALL 3. kv Utbetaling per andel (NOK) ,49 0 Antall deltakere Verdi investeringer (MNOK) ,6 913, ,0 - Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

4 Avkastning Avkastning i kvartalet Totalavkastningen i Aberdeen Eiendomsfond Norden/ Baltikum ASA («Norden/Baltikum») ble 6,35 % i tredje kvartal 2010.VEK per andel steg i kvartalet fra NOK 2,51 til NOK 2,67. Fondets underliggende investering i Pan-Nordic viste en positiv avkastning i tredje kvartal på 5,1 %. I norske kroner økte verdien av Fondets aksjer i Pan-Nordic med 5,2 %. Fondets underliggende investering i Finsk Shopping viste en positiv avkastning i tredje kvartal med en oppgang på 0,61 %, men på grunn av en styrket norsk krone mot euro i perioden steg verdiene på Fondets aksjer i Finsk Shopping med 1,31 %. Valutasikringskontraktene ga et negativt bidrag på ca NOK -1,0 millioner i tredje kvartal som følge av en sterkere norsk krone mot euro. Endringen har ingen likviditetseffekt. Avkastning siden oppstart Siden oppstarten i juni 2006 har Norden/Baltikum hatt en avkastning på -71,1 % per andel, noe som tilsvarer en annualisert avkastning på -25,4 %. Konsekvensen av en eventuell konvertering VEK per tredje kvartal 2010 ligger 7,1 % over konverteringskursen på 2,49. Det har ikke kommet noen krav om konvertering fra eierne av de konvertible obligasjonslånene i kvartalet. Dersom begge lånene hadde blitt konvertert fullt ut til aksjer i tredje kvartal 2010 ville Fondets VEK vært 2,57. Kursutvikling siden oppstart Avkastningsanalyse 3. kvartal ,7 % -2,4 % % ,5 % 0,2 % -0,7 % 6,3 % kv 06 VEK per andel VEK inkl. utbetaling 3. kv Pan- Nordic Finsk- Shopping Valuta effekt Netto finans Administrasjon Total avkastning Nordraaksvei 75, Oslo, Norge. 4 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010

5 Portefølje Pan-Nordic Norden/Baltikum er største eier i Pan-Nordic med en eierandel på 23,2 %. Pan-Nordic er et fond som er tilpasset større, institusjonelle investorer og har som mål å tilby en bred diversifisert eiendomsportefølje i alle de nordiske landene. Pan-Nordics eiendomsportefølje bestod av 31 bygg til en verdi av ca NOK 6,9 milliarder ved utgangen av tredje kvartal. Eiendommene gir NOK 498 millioner i årlige brutto leieinntekter og har et samlet utleibart areal på kvadratmeter. Leiekontraktene hadde ved utgangen av tredje kvartal en vektet løpetid på 3,9 år. Eiendommene hadde en økonomisk ledighet på 11,6 % per 30. september Verdivurdering av Pan-Nordics eiendomsportefølje foretas av to uavhengige verdivurderere ved utgangen av hvert kvartal. Fondet sendte i første kvartal et krav om innløsning i Pan-Nordic på ca NOK 75 millioner. Utbetaling forventes medio november Finsk Shopping Norden/Baltikum eier 14,2 % av Finsk Shopping. Finsk Shopping er et fond rettet mot kjøpesentersegmentet i Finland og hadde ved utgangen av tredje kvartal en eiendomsportefølje på 11 handelseiendommer til en verdi av NOK 1,5 milliarder. Eiendommene gir NOK 100 millioner i årlige brutto leieinntekter og har et utleibart areal på kvadratmeter. Leiekontraktene hadde ved utgangen av tredje kvartal en vektet løpetid på 5,6 år og en økonomisk ledighet på 9,8 %, en økning fra 4,8 % i andre kvartal 2010.Verdivurdering av Finsk Shoppings eiendomsportefølje foretas i fjerde kvartal hvert år. Gjenstående innbetalingsforpliktelse til Finsk Shopping er på EUR 1,9 millioner. EIENDOMSOVERSIKT ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV-FIS PAN-NORDIC Eiendom By Land Segment Utleiebart areal (m 2 ) Årstakt leie* (MNOK) Leietid (år) Marievik porteføljen Stockholm Sverige Kontor ,6 2,4 Gøteborg porteføljen Gøteborg Sverige Diverse ,2 2,7 Tobaksmonopolet 2 Stockholm Sverige Kontor ,9 2,6 Järfälla Säby 3:24 Stockholm Sverige Handel ,0 5,5 Morgenstjernen porteføljen Sandvika Norge Diverse ,2 11,5 Rygge Storsenter Moss Norge Handel ,1 7,3 Strandveien 4 og 8 Oslo Norge Kontor ,2 3,2 Kokstadveien 23 Bergen Norge Kontor ,1 1,0 Damsgårdsveien Bergen Norge Kontor ,4 2,8 Hassingveien 40 Fredrikstad Norge Kontor ,9 4,0 OP portfeføljen København Danmark Kontor ,0 3,0 Roholmsvej København Danmark Kontor ,6 4,2 Scandiagade København Danmark Kontor ,7 2,2 Hermia 5-6 Tampere Finland Kontor ,9 3,8 Mattilanniemi 6-8 Jyväskylä Finland Kontor ,5 1,9 Sum ,4 3,9 OVERSIKT KAUPPAKESKUSKIINTEISTÖT FEA KY (FINSK SHOPPING) Antall eiendommer Sted Land Segment Utleiebart areal (m 2 ) 11 Diverse mellomstore byer *Valutakurs per 30. september Årstakt leie* (MNOK) Leietid (år) Finland Handel ,9 5,6 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

6 Kapital og investorer Fondet ble i 2007 lukket for regelmessige emisjoner, men det er mulig å kjøpe aksjer i annenhåndsmarkedet. Innbetalt egenkapital per 30. september 2010 var NOK 1 147,6 millioner fordelt på investorer. Antall utstedte aksjer er Generalforsamlingen i Fondet vedtok den 21. mai i år en refi nansieringsløsning som innebærer at Fondet har utstedt to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 millioner. Løsningen sikret at de to obligasjonslånene som forfalt 15. juni 2010 kunne tilbakebetales, og styrker Fondets fi nansielle situasjon. Etter en grundig prosess med vurdering av mulige løsninger, la Fondets styre i sin anbefaling til generalforsamlingen vekt på at den valgte løsningen var den som best ville ivareta eksisterende aksjonærers interesser. Eksisterende aksjonærer hadde fortrinnsrett til å investere i det ene lånet («Lån 1»). Det andre lånet («Lån 2») ble utstedt til en investor som garanterte for at Fondet til sammen fi kk inn NOK 320 millioner. Det ble hentet inn NOK til lån 1 fra eksisterende aksjonærer og NOK til Lån 2 fra garantist. Omsetning av andeler I tredje kvartal ble det omsatt ca 1,63 millioner aksjer i Norden/ Baltikum. Dette utgjør 1,42 % av totalt antall aksjer i fondet. Aberdeen forsøker å legge til rette for annenhåndsomsetning av andeler gjennom First Securities, Fokus Bank, Orkla Finans, Pareto Securities, Sandnes Sparebank, Sparebanken Vest og Terra Markets. Slik annenhåndsomsetning kan imidlertid ikke garanteres. Av konservative hensyn legges VEK per andel til grunn ved beregning av avkastningen. Etter Fondets opptak av to konvertible obligasjonslån, vil en økning i Fondets VEK over konverteringskursen 2,49, sannsynliggjøre en hel- eller delvis fremtidig konvertering. En slik konvertering vil redusere fondets rapporterte VEK og TEK. Ved annenhåndsomsetning anbefaler Aberdeen at partene legger vekt på Fondets rapporterte tegningskurs ( TEK), samt Fondets rapporterte VEK etter konvertering. Denne anbefalingen gis for å ta hensyn til at nye investorer betaler for sin andel av historiske omkostninger, samtidig som de mulige konsekvenser av en hel- eller delvis fremtidig konvertering blir hensyntatt. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer, må ta kontakt med sin rådgiver hos en av de ovennevnte distributører. Fondets rapporterte VEK- og TEK-kurs hensyntar ikke potensiell fremtidig konvertering av obligasjonslån utstedt i andre kvartal i forbindelse med refi nansiering av Fondet. OVERSIKT OVER INVESTERINGER I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA Geografiske investeringsrammer Faktisk investering per 3. kvartal 2010 Avvik Sverige 20 % - 80 % 42 % 0 % Norge 10 % - 40 % 26 % 0 % Danmark 10 % - 40 % 12 % 0 % Finland 10 % - 40 % 20 % 0 % Island 0 % - 10 % 0% 0 % Baltikum 0 % - 25 % 0% 0 % OVERSIKT OVER INVESTERINGER I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA Segmentvise investeringsrammer Faktisk investering per 3. kvartal 2010 Avvik Kontor hovedsteder 25 % - 75 % 50 % 0 % Kontor øvrige steder 0 % - 33 % 28 % 0 % Sum kontor 25 % - 75 % 78 % 0 % Handel 15 % - 75 % 19 % 0 % Hotell 0 % - 33 % 0% 0 % Lager 0 % - 33 % 0% 0 % Bolig 0 % - 33 % 0% 0 % Annet * 0% - 33 % 3% 0 % * Alle segmenter inkludert i IPD-indeksen. 6 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010

7 Finansiering Fondet har to konvertible obligasjonslån på til sammen NOK 320 millioner som forfaller til betaling 14. juni Obligasjonslånene har en fast rente på 8,5 %. De konvertible obligasjonslånene har ingen krav til rentedekningsgrad, men et krav om maksimal belåningsgrad på 90 %. Fondets samlede belåningsgrad var per utgangen av tredje kvartal på 80,7 % av fondets samlede underliggende eiendomsverdier, mot 82,6 % i andre kvartal. De konvertible obligasjonslånene inkluderer en rett til konvertering til aksjer til en kurs på NOK 2,49 per aksje. Det er ikke behov for sikring av renten på de konvertible obligasjonslånene. To tidligere inngåtte rentesikringskontrakter utløper i mars 2011.Verdien av rentesikringskontraktene var per utgangen av kvartalet rapportert til NOK -2,3 millioner. Siden rentesikringskontraktene utløper innen relativ kort tid vil disse løpe frem til forfall i stedet for at verditapet blir realisert nå på historisk lave markedsrenter. Valutarisiko Fondet har valutasikringskontrakter i euro utelukkende gjennom standardiserte terminer. To kontrakter på til sammen EUR 20 millioner forfalt i juli og genererte en gevinst på NOK 1,4 millioner. Gjenværende kontrakt på EUR 25 millioner forfaller i slutten av november 2010 og hadde ved utgangen av kvartalet en positiv markedsverdi på NOK 7,5 millioner. Det vil bli gjort en avveining av likviditetsrisiko mot verdirisiko om hvorvidt kontrakten skal sies opp før forfall eller forlenges ved forfall. Med hensyn til likviditetssituasjonen og svingninger i valutamarkedet har fondet tidligere besluttet å ikke videreføre valutasikringer mot svingninger i svenske kroner. Tobaksmonopolet, Stockholm, Sverige. Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

8 Markedskommentar Oppsummering Den økonomiske innhentingen har fått god fart i Norden, men mange av driverne bak veksten er ventet å være temporære. Med et solid økonomisk fundament og et mindre behov for fi nanspolitiske innstramminger venter vi at de nordiske landene vil ha betydelig høyere veksttakt enn det europeiske gjennomsnittet i årene som kommer. Eiendomsmarkedet i Norden fortsatte å bedre seg i tredje kvartal med fallende yielder for de beste eiendommene i de fl este områder. Leieprisene for gode eiendommer var stabile eller svakt stigende. Økonomiske utsikter BNP-veksten i Danmark, Finland og Sverige var blant de sterkeste i Europa i andre kvartal. Bedrifter og forbrukere er positive og det er få indikatorer som tyder på at veksten skal avta. For Norge har veksten i 2010 vært lavere enn de fl este hadde ventet, men med utgangspunkt i en relativ beskjeden nedtur i 2008 og 2009 vokser Norge fra et høyere absolutt aktivitetsnivå enn de fl este andre land.veksten i Asia og USA viser tegn til svekkelse, og det er grunn til å tro at også veksttakten for eksportdrevne nordiske økonomier vil avta fra slutten av 2010 og inn i 2011.Vi opprettholder vårt syn om at solide offentlige fi nanser i de nordiske landene gir færre ubalanser og mindre behov for en innstramming i fi nanspolitikken, noe som gir et høyere vekstpotensial en for det europeiske gjennomsnittet i de neste årene. Leiemarkedet Leieprisene var stabile for alle prime markeder i alle sektorer i tredje kvartal, med tre unntak: kontorer i Stockholm (+2,6 %), kontorer i Oslo (+1,8 %) og lager/logistikk i Helsinki (-2,0 %). Bedring i arbeidsmarkedene og mer positive bedrifter har gitt en økende etterspørsel etter kontorarealer av høy kvalitet. Vi venter at leieprisene for gode eiendommer vil være stabile eller svakt stigende i kommende kvartaler mens eiendom med under gjennomsnittlige kvaliteter i mindre attraktive områder vil ha utfordringer en god stund fremover. Høy ledighet og lave leier for denne type objekter vil dominere den nedre delen av utleiemarkedet. Leietakere har blitt mer selektive, og deler av kontormarkedet står i fare for å bli foreldet. Leieprisene for god handelseiendom var også stabile i tredje kvartal, og med høy forbrukertillitt, fallende arbeidsledighet og lave renter vil trolig de beste handelsområdene se en økende markedsleie i kommende kvartaler. Investeringsmarkedet Etterspørselen etter eiendom i de mest attraktive områdene og etter eiendom med lav risiko er fortsatt høy, men tilgjengelige objekter er for øyeblikket den mest begrensende faktoren for transaksjonsaktiviteten. Den store differansen mellom direkteavkastningen på eiendom og yielden på statsobligasjoner og rentenivået generelt er opprettholdt gjennom kvartalet. Dette vil sannsynligvis gjøre at fl ere investorer øker sin målsatte allokering til eiendomssektoren.våre foreløpige estimater indikerer et transaksjonsvolum for Norden på om lag NOK 26 milliarder i kvartalet. Dette er 20 % lavere enn for andre kvartal, men betydelig høyere enn for tredje kvartal Investeringsaktiviteten falt noe i alle de nordiske landene med unntak av Finland hvor transaksjonsvolumet mer enn doblet seg sammenlignet med andre kvartal. Fortsatt er det i Sverige og Norge at likviditeten er best, og disse to landene sto for 85 % av omsetningsvolumet i regionen. Prime yield falt noe for de fl este kontormarkedene i tredje kvartal mens yielden for handels- og logistikkeiendom var forholdsvis stabil. Eiendommer med noe mer risiko fortsetter å ligge litt bak i verdivurderingssyklusen, men også gjennomsnittseiendommer så en verdiøkning i kvartalet. I og med at leiemarkedet ser ut til å ha bunnet ut, bør også risikoen ved å investere i eiendom med kortere kontrakter være redusert. Mangelen på objekter til salgs av de aller beste eiendommene bør også ha en effekt på prisingen av de nest mest attraktive eiendommene det neste året. Utsikter fremover Vår prognose viser en gjennomsnittelig årlig totalavkastning på 8,1 % for ubelånt eiendom i Norden fra og med tredje kvartal 2010 til og med andre kvartal 2015.Vi estimerer at verdiene for nordisk eiendom økte med om lag 2,0 % i første halvår av 2010, og at verdiene vil stige med ytterligere 1,5 % i andre halvår. Svakere økonomisk vekst vil trolig dempe avkastningen i 2011, men mesteparten av leieprisfallet er lagt bak oss.vi venter at markedsleiene vil være forholdsvis stabile fremover, spesielt for arealer av god kvalitet. Vi anser dette som et godt tidspunkt for å gjøre investeringer i det nordiske eiendomsmarkedet selv om markedet er delt og oppturen ikke vil være like sterk for alle markeder, sektorer og eiendommer. Vi er i en tidlig fase av den globale økonomiske oppturen, likviditeten i eiendomsmarkedet er i bedring og yielden for god eiendom har nådd eller passert toppen i denne eiendomssyklusen. Likevel, forventer vi fortsatt at det vil være betydelig utfordringer i leiemarkedet, og investorer må være oppmerksome på alle risikofaktorene som fortsatt fi nnes i det nordiske eiendomsmarkedet. 8 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010

9 Roholmsvej 19-21, København, Danmark. Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

10 Resultatregnskap 3. KVARTAL 2010 Annen driftskostnad Driftsresultat Andel resultat i tilknyttet selskap Finansinntekter Realisert gevinst terminkontrakter Endring i avsetning valuta- og rentesikringskontrakter Rentekostnader Disagio Andre fi nanskostnader Netto fi nansposter Resultat før skatt Skattekostnad - Årsresultat Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, men er ikke revidert. «Andel resultat i tilknyttet selskap» Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den fi nansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet og tilknyttede selskap er omarbeidet til de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. «Omregningsdifferanse» Omregningsdifferanse som følge av omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet presenteres som omregningsdifferanse i egenkapitalen. EIENDELER Finansielle anleggsmidler 3. KVARTAL 2010 Investering i tilknyttede selskap Andre aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Bankinnskudd og plasseringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OGGJELD Egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse Annen egenkapital - Sum egenkapital Langsiktig gjeld Obligasjonslån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Avsetning valuta- og rentesikringskontrakter Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010

11 Definisjoner Avkastning Avkastning på investeringer i eiendomsfondet består av to elementer; utbetaling og verdiendring. Utbetaling tar normalt utgangspunkt i fondets leieinntekter fratrukket driftskostnader og fi nanskostnader. Porteføljens verdi blir fastsatt som et gjennomsnitt av tre uavhengige verdivurderinger hvert kvartal.verdiendring rapporteres som prosentvis endring i fondets verdijusterte egenkapital (VEK) i kvartalet. VEK vs. tegningskurs Fondene benytter to kurser;vek og tegningskurs (TEK). Begge er basert på fondets underliggende verdier. Differansen mellom VEK og TEK er de historiske kostnadene i fondet knyttet til etablering, eiendomskjøp og tilrettelegging i tegningsperioder. Disse kostnadene legges til i tegningskursen slik at også nye investorer dekker en andel av kostnadene uavhengig av investeringstidspunkt. Belåning Fondet har et langsiktig mål om 70 % belåning. Det tilsier for eksempel at når investor investerer NOK 30 i fondet, låner fondet ytterligere NOK 70, slik at investeringskapasiteten blir NOK 100. Lånefinansieringen øker eksponeringen i eiendomsmarkedet, men gir også høyere risiko. Investor er ikke ansvarlig for fondets gjeld utover innbetalt kapital. VEK (verdijustert egenkapital) Fondets netto verdi er markedsverdien av alle eiendomsinvesteringer og andre aktiva fratrukket gjeld og latent skatt. Yield Yielden på en eiendom er leieinntekter fratrukket driftskostnader dividert på eiendommens verdi. Et annet ord for yield er direkteavkastningskrav. Yieldgap Differansen mellom rentekostnad og direkteavkastningskravet (yielden). DISCLAIMER: Dette dokumentet er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle i eiendomsmarkedet. På denne bakgrunn gis det ingen garantier, og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som fi nnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra, eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonenes nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dette dokumentet kan inneholde prognoser eller andre fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige fi nansielle resultater i land, markeder eller Aberdeen Asset Management, og faktiske hendelser eller resultater kan avvike substansielt fra dette. Undersøkelser og analyser som dette dokumentet er basert på, er fremskaffet av Aberdeen til eget bruk, og kan ha blitt benyttet til selskapets eget formål. Aberdeen Asset Management aksepterer ikke ansvar for noe tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Verdi og avkastning av investeringer kan gå både ned og opp og kan påvirkes av svingninger i valutakurser. Det er en risiko for at investorer ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Fast eiendom er illikvid i sin natur, og under vanskelige markedsforhold kan det ta tid å selge slike aktiva. Forsinkelser ved salg av underliggende eiendeler kan forårsake tilsvarende forsinkelser ved innløsning av investorers andeler i fond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres eller gjengis i noen form eller i noe medium eller redistribueres uten skriftlig samtykke fra Aberdeen Asset Management Aberdeen Asset Management Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q

12 Aberdeen Asset Management Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2882 Solli 0230 Oslo, Norge Tlf.: Faks: Kontaktinformasjon distributører First Securities AS Fjordalléen 16 Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Tlf.: Faks: Pareto Securities ASA Postboks 1411 Vika 0114 Oslo Tlf.: Faks: Terra Markets AS Parkveien 61 Postboks 2349 Solli 0254 Oslo Tlf.: Faks: Fokus Bank Filial av Danske Bank A/S Søndre gate Trondheim Tlf.: Faks: Sandnes Sparebank Haakon VII s gate Oslo Tlf.: Faks: Orkla Finans ASA Tordenskioldsgate 8-10 Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Tlf.: Faks: Sparebanken Vest Kaigaten Bergen Tlf.: Faks:

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2011

Innhold Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2011 Norwegian Property årsrapport 2011 Brukerveiledning Dette dokumentet er en ipdf (interaktiv pdf), et universalformat som er tilpasset både digital visning og utskrifter. Det fungerer som en vanlig pdf,

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer