Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond"

Transkript

1 Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA 1 Q3 2010

2 Innhold 3 Forvalter har ordet 4 Markedskommentar 6 Aberdeen Eiendomsfond Norge I 7 Avkastning 10 Portefølje 12 Kapital og investorer, Omsetning av andeler, Innløsning, Kapitalinnhenting 13 Resultat 14 Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS 15 Avkastning 17 Kapital og investorer, Omsetning av andeler, Innløsning 18 Finansiering 19 Resultat 20 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA 21 Avkastning 23 Portefølje 25 Kapital og investorer 26 Omsetning av andeler, Finansiering, Balansen 27 Resultat 28 Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA 29 Nøkkeltall 30 Markedskommentar 31 Forventet avkastning, Portefølje 32 Portefølje forts., Investeringer, Forvalter 33 Investeringsrammer, Kapital og Investorer, Omsetning av andeler, Verdijustert egenkapital, Finansiering 34 Valutarisiko, Resultat 35 Definisjoner Forside: Munkedamsveien 35, Oslo.

3 Forvalter har ordet Solid avkastning Verdiutvikling i alle Aberdeens norske fond var positiv i tredje kvartal Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I («Norge I») hadde en avkastning på 2,3 %, Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS («KSet») en avkastning på 3,5 % og Aberdeen Eiendomsfond Norge II («Norge II») en avkastning på 4,7 %. Mens verdien på rentesikringskontraktene i de belånte fondene KSet og Norge II påvirket kursen negativt i forrige kvartal, trakk denne effekten i motsatt retning dette kvartalet. Den negative verdiutviklingen i Aberdeen Eiendomsfond Asia skyldtes primært en svekket dollarkurs som følge av at fondets investering i Asia Select er gjort i dollar. Verdien på de underliggende investeringene steg imidlertid med 0,9 % i perioden. Den positive avkastningen i de norske fondene skyldes i hovedsak verdistigningen i eiendomsporteføljene i kvartalet. Verdien på porteføljene til Norge I og Norge II økte begge med 0,9 % i tredje kvartal. Gjennomsnittlig restløpetid for leiekontraktene er nå 5,9 år i Norge I og 5,3 år i Norge II. Aberdeen har alltid lagt vekt på profesjonell eiendomsforvaltning for å sikre en forutsigbar direkteavkastning og lav ledighet. Dette sikres best gjennom lange kontrakter med solide leietakere. For å oppnå dette har Aberdeen en avdeling av eiendomsforvaltere med bred kompetanse og lang erfaring. Dette gir oss også spesielt god innsikt i lokale markedsforhold og leietakeres preferanser, som er viktig kunnskap når vi ser på mulige eiendomsinvesteringer. Kompetanse blir viktigere og viktigere i et investeringsmarked som etterspør attraktive eiendommer med lav risiko. Vi forventer at det totale transaksjonsvolumet for 2010 vil ende på om lag NOK 35 milliarder. Det er mer enn 2,5 ganger så høyt som volumet i Markedet etterspør i første rekke kontor- og logistikkeiendommer med lange kontrakter. Til forskjell fra før fi nanskrisen er det nå i større grad profesjonelle aktører som preger transaksjonsmarkedet. Med solid fi nans- og eiendomskompetanse har Aberdeen en sterk posisjon og er godt rustet til å gjøre investeringer i dette markedet. AVKASTNING Norge I Norge I KS Norge II Asia Kvartalsavkastning (%) 2,3 3,6 4,7-9,4 Hittil i år (%) 6,8 4,8 9,2-0,4 Akkumulert siden oppstart (%) 54,6 45,6-25,1-32,1 VEK-kurs (NOK) ,65 6,79 Tjuvholmen Allé 1-5, Oslo. Q

4 Markedskommentar Oppsummering Veksten i norsk økonomi er fortsatt noe svakere enn ventet, men tredje kvartal har ikke vært like turbulent som det foregående. Svake tall fra detaljhandelen, fall i industriproduksjon og lav inflasjon gjør at rentehopp er lite sannsynlig på kort sikt. Norge ligger an til å ha en lavere vekst enn de øvrige nordiske landene i 2010, men aktiviteten i økonomien her hjemme falt ikke like mye i 2008 og 2009 som i resten av Norden. For eiendommene med best beliggenhet har markedsleiene beveget seg noe opp så langt i år. For markedet generelt har både leiepriser og ledighet stabilisert seg. Aktiviteten i transaksjonsmarkedet har vært relativt god også i tredje kvartal, hvor foreløpige estimater tilsier et transaksjonsvolum på om lag 5 milliarder kroner. Leiemarkedet Arealledigheten for Oslo synes å ha stabilisert seg rundt 8 % og markedsleiene for de fleste områder i byen har vært tilnærmet uendrede i Økt etterspørsel og betalingsvilje for de beste lokalene med riktig beliggenhet har ført til høyere markedsleier for eiendom med topp kvalitet og beliggenhet i CBD. Samtidig viser statistikken at snittleien for nye inngåtte kontrakter har falt i de fl este områder av byen i løpet av kvartalet. Dette stemmer ikke med vår og andre sentrale aktørers oppfatning, men kan trolig forklares med at de beste eiendommene leies ut først og at fl ere eiendommer med dårligere kvaliteter nå blir leid ut. Aktiviteten i utleiemarkedet i Bergen, Trondheim og Stavanger har bedret seg og leieprisene har generelt fl atet ut. Et relativt høyt tilbud av lokaler gjør det lite trolig med vekst i leiepriser på kort sikt. Til tross for lave renter og stabil arbeidsledighet har ikke norsk detaljhandel utviklet seg så godt som ventet i SSBs forventninger til privat forbruksvekst var høye ved inngangen til året, men har gradvis blitt nedjustert i takt med skuffende tall. Likevel har omsetningen i landets største kjøpesentre økt med 3,2 % i årets åtte første måneder sammenlignet med samme periode i Den gjennomsnittelige omsetningsøkningen var normalt god, men vi tror differansen mellom de beste og de mindre gode kjøpesentrene har blitt større. Leienivået for de beste logistikkeiendommene har holdt seg relativt bra både i tredje kvartal og gjennom finanskrisen, og investorinteressen for gode logistikkeiendommer med solide leietakere og lange leieavtaler har vært formidabel. Den årlige inflasjonsjusteringen av leieprisene tar normalt utgangspunkt i årsveksten per oktober eller november måned. Tolvmånedersveksten for konsumprisindeksen var på 1,7 % per september, og trenden har vært nedadgående. Investeringsmarkedet Transaksjonsvolumet i tredje kvartal var på om lag 5 milliarder kroner og er med det noe lavere enn de to foregående kvartalene. Den største transaksjonen i kvartalet var Norwegian Propertys salg av hotellporteføljen Norgani til Pandox, hvor norske hoteller til en verdi av drøyt to milliarder kroner var inkludert. Mange investorer tiltrekkes av den nær rekordhøye differansen mellom yielden for prime eiendom og yielden for statsobligasjoner med lang løpetid.ved de aller fleste transaksjonene innen kontorsegmentet i 2010 har gjenværende løpetid for leiekontraktene vært fra åtte år og oppover. I mangel av kontoreiendom med lange kontrakter har mange investorer i stedet investert i logistikkeiendom, som i mange tilfeller har nettopp de karakteristika dagens investorer ser etter: stabile markedsleier, lange kontrakter og lave forvaltningskostnader.vi mener likevel at logistikkeiendom bør ha en betydelig høyere direkteavkastning for å forsvare usikkerhet knyttet til restverdi og leietaker. Flere kjøpergrupper er for tiden aktive i det norske markedet, og den høye etterspørselen etter god eiendom, spesielt med lange kontrakter, har gjort at prisene for slik eiendom fortsatte opp i tredje kvartal.vi estimerer at prime yield for kontor har falt fra 6,1 til 6,0 %.Vårt syn er at yielden vil falle noe videre i fjerde kvartal, for deretter å holde seg relativt stabil i Likevel vil vi trolig kunne se enkelttransaksjoner til yielder rundt 5,75 % hvis de riktige objektene kommer for salg.vi tror transaksjonsvolumet for 2010 totalt vil ende på om lag 35 milliarder kroner, noe som er 2,5 ganger høyere enn volumet for Utsikter fremover De norske eiendomsverdiene fortsatte å utvikle seg positivt også i tredje kvartal, med en verdiutvikling i størrelsesorden 1-1,5 % i gjennomsnitt for eiendommer forvaltet av Aberdeen i Norge. Vi tror mesteparten av yieldfallet er lagt bak oss for eiendom med lange kontrakter, hvor reprisingen har vært størst. Lange renter vil trolig stige i løpet av 2011, men samtidig vil risikopremiene sannsynligvis falle. Eiendom med noe mer risiko har så langt ikke sett et like stort fall i yieldene, og vi tror at stabiliseringen i leiemarkedet kan føre til ytterligere yieldfall for eiendom med middels risiko på kort sikt. Det vil fortsatt være store individuelle forskjeller mellom eiendommer, og forvalters innvirkning på avkastningen vil være stor. For perioden fra tredje kvartal 2010 til og med andre kvartal 2014 viser våre prognoser en relativt høy gjennomsnittlig årlig ubelånt eiendomsavkastning på 9,0 %. Med betydelig arealledighet og selektive investorer, banker og leietakere vil det imidlertid være store forskjeller i avkastningen de kommende årene. Prognose totalavkastning 3. kv kv 2014 p.a All eiendom Kontor Handel Lager Kilde: Aberdeen Asset Management, august Q3 2010

5 Quality Hotel Gardermoen, Akershus. Q

6 Vollsveien 6, Bærum. Aberdeen har etablert strukturen til Aberdeen Eiendomsfond Norge I som et sameie slik at investorer skal kunne klassifisere sin andel av fondets eiendeler som fast eiendom på sin balanse. Hver enkelt sameier eier en ideell andel av hver enkelt eiendom i fondet. Fondet investerer kun i eiendom i Norge og kan ikke ta opp lån. 6 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge I

7 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Eiendomsporteføljen viste positiv verdiutvikling for femte kvartal på rad. Eiendomsverdiene steg med NOK 42 millioner, tilsvarende 0,9 %. Andelskursen steg med ca. 0,9 % fra til og utbetalingen ble NOK per andel. Totalavkastningen hittil i år er 6,8 %. Økonomisk ledighet steg fra 3,7 % til 4,0 %. Norge I har ca. NOK 350 millioner som skal investeres. Fylkesmannen i Hordaland har stadfestet rammetillatelsen for Kilden Kjøpesenter som betyr at senteret kan utvides. Krav om innløsning av sameieandeler for NOK 120 millioner ble løst ved at tre sameiere kjøpte andelene som var meldt innløst. Avkastning AVKASTNING (%) Q3/ Utbetaling 1,4 5,9 5,9 4,7 5,8 6,5 Verdiendring 0,9-0,4-21,4 6,4 15,3 9,9 Totalavkastning 2,3 5,5-15,5 11,2 21,1 16,4 Hittil i år 6,8 5,5-15,5 11,2 21,1 16,4 Pro anno siden oppstart 7,2 6,9 7,3 14,8 16,3 13,3 Akkumulert siden oppstart* 54,6 44,7 37,1 62,3 46,0 20,6 * Siden Forutsetter kontinuerlig reinvestering av utbytte. KURSUTVIKLING Q3/ Tegningskurs VEK NØKKELTALL Q3/ Innbetalt egenkapital (MNOK) * Antall deltakere Brutto leieinntekter per år (MNOK) 368,4 363, Vektet gjenværende løpetid (år) 5,9 6,7 5,8 6,6 5,7 6,0 Økonomisk ledighet i % 4,0 4,6 3,8 3,8 0,9 2,1 Markedsverdi portefølje (MNOK) * Inkludert kommitert,ikke innkalt kapital. Aberdeen Eiendomsfond Norge I Q

8 Avkastning forts. Avkastning i kvartalet Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I («Norge I») hadde i andre kvartal en totalavkastning på 2,3 %, hvorav direkteavkastningen utgjorde 1,4 %. Porteføljens markedsverdi var på NOK millioner per 30. september 2010, en økning på NOK 42 millioner eller 0,9 %. Utbetaling i tredje kvartal var NOK per andel. Norge I har ca. NOK 350 millioner i renteplasseringer i påvente av eiendomskjøp. Dette svekker direkteavkastningen noe i tiden frem til midlene er investert ettersom avkastningen på renteplasseringer er lavere enn investeringer i eiendom. I løpet av kvartalet steg tegningskursen per andel til NOK VEK - kursen per 30. september 2010 var NOK Dette er en økning på ca. 0,9 % i tredje kvartal. I årets ni første måneder hadde fondet en totalavkastning på 6,8 %, hvorav direkteavkastningen utgjorde 4,5 % og kursendringen 2,3 %.Verdien av eiendomsporteføljen har steget 3,3 % hittil i Kursutvikling siden oppstart TUSEN NOK kv kv 2010 VEK per andel VEK inkl utbetaling Avkastningsanalyse 3. kvartal 2010 % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,5 % 0,9 % -0,1 % 0,0 % 2,3 % Netto Finans Endring renteverd. Totalavkast. Valutaeffekt Suksessfee Direkteavkast. Verdiendring Administrasjon Avkastning siden oppstart Siden oppstarten i september 2004 har Norge I hatt en akkumulert avkastning på 54,6 %, hvorav utbetalinger utgjør 43,4 % og verdiendring 11,2 %. Annualisert avkastning siden oppstart var 7,2 % ved utgangen av tredje kvartal. Avkastning og latent skatt Andelskursen utvikler seg gjennomgående svakere enn eiendomsverdien fordi det gjøres avsetninger for latent skatt knyttet til periodens verdivekst. I 2011 kan det for første gang i fondets levetid besluttes at fondet kan oppløses. Besluttes dette ikke, løper fondet i tre år hvoretter det igjen kan besluttes oppløst. Nåverdi av den latente skatten beregnes med 30. juni 2012 som gjennomsnittlig tidspunkt for realisasjon av alle eiendommer. For hvert kvartal som går blir nåverdien av den latente skatten høyere gitt at alt annet er uendret. Beløpet kommer til fradrag når kursen beregnes. Dette betyr at nåverdien av latent skatt vil falle hvis det ikke besluttes å oppløse fondet. Den vil deretter stige frem til 2014 som er neste tidspunkt for eventuelt å beslutte oppløsning av fondet. Verdiendring 3. kvartal 2010 Kilden kjøpesenter Vollsveien 6 Mosenteret Godesetdalen 8 Kokstaddalen Kanalveien 105 Ivar Lykkes vei 2 Eivind Lychesvei 10 Oslo Spektrum, kontorer Karenslyst allé Byåsen Butikksenter Pilestredet 33 Stillverksveien 1-9 Anton Grevskotts vei 2 Brynsalléen 4 St. Olavsplass 5 Rolf Wickstrøms vei 15 Wergelandsveien 21 Gartnerveien Gartnerveien 9 Fornebuveien Apotekergaten 10 Kremmergaarden Bjørnåsveien 6 / Solgård Skog 139 Koppholen 2-4 Kabelgata ,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,1 2,0 1,7 1,6 1,2 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0-0,3-0,4-0,7-0,8-2,6-5, % 8 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge I

9 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Wergelandsveien 21, Oslo. Aberdeen Eiendomsfond Norge I Q

10 Portefølje Per 30. september 2010 hadde Norge I 247 leietakere fordelt på 26 eiendommer. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene var 5,9 år ved utgangen av kvartalet, en nedgang på 0,3 år siden forrige kvartal. Nedgangen skyldes at tre måneder av eksisterende leiekontrakter er gått uten vesentlige endringer på utleiesiden. Samlet utleibart areal utgjorde kvadratmeter, og økonomisk ledighet økte fra 3,7 % til 4,0 % i løpet av kvartalet. De ledige lokalene ville gitt årlige leieinntekter på omlag NOK 14,8 millioner fullt utleid. Verdien av fondets eiendommer steg med 0,9 % i kvartalet. 20 av 26 eiendommer hadde positiv eller uendret verdiutvikling i kvartalet. Så langt i 2010 er det eiendommer med lange og/ eller forlengede leiekontrakter samt handelseiendommene som har hatt best verdiutvikling. Eiendommer med korte leiekontrakter eller ledighet kommer gjennomgående svakest ut av verdivurderingene. Generelt etterspør markedet fortsatt eiendommer med lange, sikre kontrakter og lav risiko. Kilden senter i Bergen var eiendommen som hadde best verdiutvikling i perioden. Fylkesmannen i Hordaland har stadfestet Bergen kommunes vedtak om rammetillatelse for utvidelse av senteret. Utvidelsen utgjør et tilbygg på kvadratmeter bruksareal med kundeparkering på taket. Sammen med en delvis ombygging av senteret, bidrar dette til en betydelig forbedring av tilbudet på Kilden. Fellesarealene vil oppgraderes, og senteret vil fremstå som et moderne lokalsenter med et lokaltilbud. Avhengig av fremdriften på utleiearbeidet antas byggestart ultimo 2011 med ferdigstillelse høsten I Vollsveien 6 på Lysaker ble det signert leiekontrakt for et lokale på 538 kvadratmeter som har vært ledig en periode. Dette var trolig hovedårsaken til at eiendomsverdien steg EIENDOMSOVERSIKT ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I Eiendom Sted Segment Utleibart areal (m 2 ) Årstakt leie (MNOK) Leietid (år) Karenslyst Allé Oslo Kontor/handel ,7 7,7 Pilestredet 33 Oslo Kontor ,0 6,5 St. Olavs plass 5 Oslo Kontor ,7 14,8 Eivind Lyckes vei 10 Bærum Kontor ,5 8,2 Brynsalleen 4 Oslo Kontor ,8 3,2 Apotekergtaten 10 Oslo Kontor ,7 3,8 Kanalveien 105 Bergen Kontor/handel ,8 4,5 Godesetdalen 8 Stavanger Kontor ,0 6,0 Fornebuveien Bærum Kontor ,3 3,1 Ivar Lykkes vei 2 Trondheim Handel ,4 5,6 Kabelgaten Oslo Kontor ,5 2,3 Oslo Spektrum, kontor Oslo Kontor/handel ,9 7,6 Rolf Wikstrøms vei 15 Oslo Kontor/lager ,4 2,4 Bjørnåsveien 6/Solgård Skog 139 Moss Lager/kontor ,8 4,0 Mo Senteret Nittedal Handel ,3 4,5 Kilden Senter Bergen Handel ,1 5,4 Anton Grevskotts vei 2 Trondheim Kontor ,5 4,4 Stillverksveien 1-9 Lillestrøm Handel ,6 2,5 Kremmergården Kjøpesenter Ålesund Handel ,8 3,1 Vollsveien 6 Bærum Kontor ,1 2,8 Wergelandsveien 21 Oslo Kontor ,2 0,7 Gartnerveien 15/17 Moss Handel ,4 3,0 Koppholen 2-4 Stavanger Kontor/lager ,6 2,0 Byåsen Butikksenter Trondheim Handel ,1 2,2 Kokstaddalen 29 Bergen Kontor ,2 8,3 Gartnerveien 9 Moss Handel ,0 5, ,4 5,9 10 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge I

11 Portefølje forts. Aberdeen Eiendomsfond Norge I med NOK 2,7 millioner, eller 2,8 %, i kvartalet og at dette dermed ble kontoreiendommen med best verdiutvikling i perioden. Porteføljens leieutløp i 2010 er beskjedent og det refl ekteres også i utleide kvadratmeter i perioden. Så langt i 2010 er det leid ut kvadratmeter med leieverdi på NOK 15,7 millioner. Ledighetsgraden falt fra 4,6 % til 4,0 %. Som det fremgår av utløpsprofilen for fondets leiekontrakter, er det en begrenset andel av kontraktene som utløper i 2010 og Grafen viser også volumet av leiekontrakter som har 3-12 mndr løpende oppsigelse. I praksis er det liten grad av opphør på denne type kontrakter. Utløpsprofilen anses som tilfredsstillende tatt i betraktning at det er usikkert hvordan leiemarkedet vil utvikle seg i denne perioden. Fondet har ca. NOK 350 millioner kroner som skal investeres, og flere kjøpsprosesser pågår. Som et ledd i en aktiv porteføljestrategi planlegger fondet også å selge eiendommer, men salgsarbeidet vil ikke påbegynnes før ledige midler er investert. Utløpsprofil Økonomisk ledighet % løpende løpende Kontor Handel Lager Annet % 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Andre Kontor Handel Lager Annet Fordeling geografi Fordeling eiendomstype Trondheim 7 % Bergen 9 % Stavanger 7 % Oslo 53 % Handel 19 % Annet 5 % Lager 2 % Andre 24 % Kontor 74 % Fordeling leietakere Helly Hansen 2 % Thales 4 % SAS 4 % BP 5 % Schibsted 5 % Andre 43 % Vetco Gray 6 % Norgesgruppen 11 % Offentlige 20 % Aberdeen Eiendomsfond Norge I Q

12 Kapital og investorer Antall sameieandeler per 30. september 2010 var 9 479,1. Totalt innbetalt kapital var NOK millioner, fordelt på 64 investorer. Fordeling investorklasser Fordeling investorer Offentlige PK 13 % Forsikringsselskaper 19 % Priv. investorer og selskaper 3 % Kommuner 6 % Norge I KS 38 % MNOK % MNOK % MNOK < 10 1 % MNOK > % Private PK 21 % Omsetning av andeler Innløsning Av konservative hensyn legges verdijustert egenkapital (VEK) per andel til grunn ved avkastningsberegning. Aberdeen anbefaler at tegningskursen i utgangspunktet legges til grunn ved annenhåndsomsetning med mindre partene avtaler noe annet. Denne anbefalingen tar hensyn til at nye investorer må betale for sin andel av historiske omkostninger. Det pågikk ingen innløsningsprosesser i fondet ved utgangen av tredje kvartal Krav om innløsning av sameieandeler for NOK 120 millioner per juli 2010 ble løst ved at tre sameiere kjøpte andelene. Det var kjøpsinteresse for fl ere andeler enn de som var meldt innløst. I kvartalet ble det samlet omsatt 257,5 andeler i fondet. Transaksjonene ble gjennomført til VEK - kurs, og kjøperne er allerede investorer i fondet. 12 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge I

13 Resultat Aberdeen Eiendomsfond Norge I RESULTAT (Tall i MNOK) Q3/2010 Hittil i år Gevinst ved salg av bygg 0,0 84,5 11,9 Leieinntekter 86,8 260,0 348,3 Sum inntekter 86,8 344,5 360,2 Lønnskostnad 0,2 0,7 0,9 Av og nedskrivninger varige driftsmidler 24,3 71,1 220,8 Nedskrivninger/reverserte nedskrivninger 8,0-19,0 0,0 Andre driftskostnader 18,2 56,2 91,1 Sum driftskostnader 50,7 109,0 312,8 Driftsresultat 36,1 235,5 47,4 Netto fi nansinntekt 4,6 7,7 11,8 Sum skatt -0,2-0,7 Resultat 40,5 242,5 59,2 BALANSE Q3/ Eiendeler Varige driftsmidler 4 071, ,8 Finansielle anleggsmidler 0,0 0,1 Sum anleggsmidler 4 071, ,9 Omløpsmidler 740,3 705,6 Sum eiendeler 4 811, ,5 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital 5 223, ,6 Annen egenkapital -643,8-668,8 Sum egenkapital 4 579, ,7 Gjeld Utsatt skatt 3,5 0,0 Kortsiktig gjeld ,8 Sum gjeld 232,1 Sum egenkapital og gjeld 4 811, ,5 MARKEDSVERDI (Tall i MNOK) Q3/2010 Hittil i år Markedsverdi IB 4 808, , ,0 Salg av eiendom -529,6-529,6 Kjøp av eiendommer 507,2 507,2 Verdiregulering portefølje 42,1 149,9-203,5 Markedsverdi UB 4 851, , ,5 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Q

14 Godesetdalen 8, Stavanger. Eiendom som investeringsobjekt har blitt gjenstand for stadig større interesse de siste årene, både fra private og institusjonelle investorer. Tidligere har det kun vært store institusjonelle investorer og et fåtall private investorer som har hatt en tilstrekkelig kapitalbase til å bygge en veldiversifisert eiendomsportefølje. Med etableringen av Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS ønsket vi å dekke mindre institusjonelle investorers og privatpersoners behov for deltakelse i en veldiversifisert portefølje av eiendommer og tilby en profesjonell forvaltning av eiendomsinvesteringene. Fondet er organisert som et kommandittselskap, hvis eneste formål er å være deltaker i Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I. 14 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS

15 Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS VEK-kursen økte fra NOK til NOK Det ble utbetalt NOK 605 per andel til investorene. Verdien på rentesikringsavtalene steg med NOK 0,9 millioner og den positive markedsverdien på obligasjonslånet falt med NOK 3,3 millioner. Gjeldsgraden ble redusert fra 67,5 % til 66,8 %. Innløsningskrav fremmet i juli og september 2010 ble løst ved annenhåndssalg av sameieandeler. Avkastning AVKASTNING (%) Q3/ Utbetaling 1,0 0 3,1 3,6 7,1 10,0 Verdiendring 2,5 5,4-49,0 13,7 39,1 27,3 Totalavkastning 3,6 5,4-45,9 17,3 46,2 37,3 Hittil i år 4,8 5,4-45,9 17,3 46,2 37,3 Pro anno siden oppstart 6,2 6,2 6,3 29,0 33,9 26,4 Akkumulert siden oppstart* 45,7 39,0 31,9 143,7 107,8 42,2 * Siden Forutsetter kontinuerlig reinvestering av utbytte. KURSUTVIKLING Q3/ Tegningskurs VEK NØKKELTALL Q3/ Innskutt egenkapital (MNOK) Investert (MNOK) Antall deltakere Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Q

16 Avkastning forts. Avkastning i kvartalet Totalavkastningen til Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS («KSet») var 3,6 % i tredje kvartal. Tegningskursen per andel steg i perioden fra NOK til NOK Kursen på verdijustert egenkapital (VEK) steg i kvartalet fra NOK til NOK KSet utbetalte NOK 605 per andel for tredje kvartal Kursutviklingen i kvartalet påvirkes positivt av verdiutviklingen i KSets investering i Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I. Verdien på rentesikringsavtalene hadde en svak økning, etter tidligere fall, som en følge av utviklingen i den lange markedsrenten. Underkursen på obligasjonslånet ble redusert og påvirker andelskursen negativt. Netto hadde verdiendringene i rentesikringsavtalene og obligasjonslånet en negativ effekt på NOK 2,5 millioner i kvartalet. Styret i KSet besluttet at det utbetales NOK 605 per KS-andel for tredje kvartal, beløpet tilsvarer KSets netto resultat i kvartalet. For kommentarer vedrørende utviklingen i Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I, se side 7. Avkastning siden oppstart Siden oppstarten høsten 2004 har KSet hatt en totalavkastning på 45,7 % per andel, fordelt på 30,2 % i utbetaling og 15,5 % i verdistigning. Annualisert avkastning siden oppstart er på 6,2 % ved utgangen av tredje kvartal Kursutvikling siden oppstart Avkastningsanalyse 3. kvartal 2010 TUSEN NOK % ,1 % 2,5 % -0,1 % -2,7 % -0,2 % 3,6 % kv 2010 VEK per andel VEK inkl utbetaling 0 Netto Finans Endring renteverd. Direkteavkast. Verdiendring Administrasjon Valutaeffekt Suksessfee Totalavkast. Fornebuveien 38-44, Bærum. 16 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS

17 Kapital og investorer Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Ved avslutning av tredje kvartal var totalt innbetalt kapital i KSet NOK 761,8 millioner, fordelt på investorer. Totalt antall utstedte KS-andeler var ,6 ved utgangen av kvartalet. Fordeling geografi Fordeling investorer Utland 3 % NOK % NOK > % Norge 97 % NOK < % Omsetning av andeler Innløsning Aberdeen forsøker å legge til rette for annenhåndsomsetning av andeler gjennom First Securities, Fokus Bank, Orkla Finans, Pareto Securities, Sandnes Sparebank, Sparebanken Vest og Terra Markets uten at slik annenhåndsomsetning kan garanteres. Av konservative hensyn legges VEK per andel til grunn ved beregning av avkastningen.ved annenhåndsomsetning anbefaler Aberdeen at tegningskursen i utgangspunktet legges til grunn med mindre partene avtaler noe annet. Denne anbefalingen gis for å ta hensyn til at nye investorer betaler for sin andel av historiske omkostninger. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge andeler, må ta kontakt med sin rådgiver hos ovennevnte distributører. Investorer som representerer NOK 5 millioner i selskapskapital, kan etter regler nærmere beskrevet i tegningsdokumentene, kreve innløsning av sine andeler. Per juli og september 2010 mottok KSet innløsningskrav for totalt 346,1 KS-andeler, tilsvarende om lag 2,8 % av selskapskapitalen. Innløsningen ble fi nansiert ved annenhåndssalg av andeler i Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I. Innløsningen ble formelt besluttet på selskapsmøtet 29. september 2010, hvoretter proklamafristen for nedsetting av selskapskapitalen utløper primo januar Utbetaling til de innløsende deltagerne antas å bli gjennomført i januar Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Q

18 Finansiering Den rentebærende gjelden i KSet var NOK 1 427,5 millioner per 30. september Direkte gjeldsgrad i forhold til markedsverdien av KSets eierandel i Norge I var 71,2 % ved utgangen av kvartalet. Justert for KSets likvide midler, fordringer og markedsverdien av rentesikringsavtaler, var gjeldsgraden 66,8 %. Positiv utvikling i verdien av KSets sameieandeler er hovedårsaken til at gjeldsgraden i kvartalet falt. Fondets gjeldsgrad har falt hvert kvartal i det siste halvannet året. Ved utgangen av tredje kvartal var KSets samlede rentenivå på 5,78 %. Rentedekningsgraden i kvartalet var 1,36. For perioden 30. september 2009 til 30. september 2010 var rentedekningsgraden 1,39. KSets obligasjonslån hadde en underkurs på 95,8 % ved utgangen av tredje kvartal Dette er en endring fra 95,0 % i forrige kvartal. Økningen påvirker KSets verdijusterte egenkapital negativt med NOK 3,3 millioner før skatt. Rentesikringsgraden var 75,7 % ved utgangen av kvartalet. Gjennomsnittlig sikret rente (før margin) var 4,88 % per 30. september Markedsverdien av KSets rentesikringskontrakter steg marginalt med NOK 0,9 millioner og hadde en verdi på NOK -58 millioner ved utgangen av kvartalet. De negative verdiene forklares med historisk lave markedsrenter, hovedsakelig drevet av svakere forventninger til vekst og inflasjon, samt forsterket av negativ markedsutvikling knyttet til statsgjeldskrisen i Sør-Europa. Flytende lån reguleres hver tredje måned med Nibor 3m. Videre utvikling i verdien på rentesikringskontraktene avhenger av fremtidige rentenivåer. Fem års fast rente var per 30. september i år på ca. 3,55 %, mens et snitt på en slik rente siste 10 år er på ca. 5,1 %. Dersom markedsrentene fremover stiger fra dagens svært lave nivå og dermed normaliseres vil dette bety en gradvis tilbakeføring av hele eller deler av det verdimessige tapet på rentesikringskontrakter som KSet nå har hatt. Rolf Wikstrømsvei 15, Oslo. 18 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS

19 Resultat Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS RESULTAT (Tall i MNOK) Q3/2010 Hittil i år Driftskostnader Lønnskostnad -0,2-0,6-1,1 Annen driftskostnad -0,8-2,4-4,0 Driftsresultat -1,0-3,0-5,1 Finansielle poster Resultat fra Aberdeen Eiendomsfond Norge I 28,8 88,2 123,2 Endring i verdi av andeler i Aberdeen Eiendomsfond Norge I 19,0 47,0-74,9 Annen fi nansinntekt 2,1 4,3 5,5 Rentekostnad -23,6-69,1-106,5 Netto fi nansinntekt 26,3 70,4-52,7 Resultat 25,3 67,4-57,8 BALANSE (Tall i MNOK) Q3/ Eiendeler Sameieandeler 2 009, ,2 Depotkonto 86,4 107,6 Omløpsmidler 120,5 57,6 Sum eiendeler 2 216, ,4 Egenkapital og gjeld Egenkapital 757,7 703,6 Langsiktig gjeld 1 427, ,5 Kortsiktig gjeld 31,3 24,3 Sum egenkapital og gjeld 2 216, ,4 MARKEDSVERDI (Tall i MNOK) Q3/2010 Hittil i år Markedsverdi IB 2 031, , ,2 Innløste andeler -44,1-187,6 Verdiendring 17,7 9,0-12,8 Markedsverdi UB 2 005, , ,8 Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Q

20 Lysaker torg 45, Oslo. Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA har som formål å gi investorene bred eksponering mot næringseiendom i Norge. Fondet skal investere i aktivt forvaltede eiendommer, og det skal investeres i ulike typer eiendommer slik at investorene oppnår bred diversifisering i forhold til eiendomstyper, geografi og sammensetning av leietakere. 20 Q Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer