2. Rapport kvartal pr. 30. juni Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS"

Transkript

1 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1

2 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje. Eiendomsfondet eies av de to investeringsselskapene SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS og First Eiendomsinvest I AS. Fondet forvaltes av First Property Fund Management AS. Selskapsstrukturen fremgår av figuren: Per Mortensen, adm. dir. First Property Fund Management AS First Eiendomsinvest I AS Investorer SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Mortensen er utdannet sivilingeniør og har nærmere 20 års erfaring fra eiendomsbransjen, både som investor, utvikler og forvalter. Fra 2005 og frem til ansettelse i First i mars 2007 var han adm. dir. i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden var han adm. dir. for Storebrand Eiendom AS. Han har vært prosjektleder for Storebrands hovedkontor på Filipstad Brygge, og var før det utbyggings ansvarlig i Aker Eiendom AS for Aker Brygge-utbyggingen. Indirekte investeringer Estatia Resort AS SPV Philip Pedersens vei 1 SPV Økernveien 94 Ved utløpet av første halvår 2008 har fondet investert i en kontorportefølje bestående av seks eiendommer i Norge, samt en handelsportefølje på 102 mindre eiendommer spredt over hele Sverige. Den norske porteføljen ble i hovedsak ervervet våren 2007, mens den svenske porteføljen ble overtatt i mars i år. Samlet eiendomsverdi på porteføljen utgjør pr. første halvår NOK 2,2 milliarder, og all innhentet kapital er investert. Den vedvarende finansuroen som oppstod i fjor sommer, har etter hvert også påvirket eiendomsbransjen. Dette har gitt seg utslag i et høyere avkastningskrav (yield), noe som har resultert i en verdireduksjon av fondets eiendommer i Norge siste halvår. Yieldøkningen pr. første halvår 2008 for Nordisk Areal I AS 6,1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SPV Marieboesgate 13 SPV Karihaugveien 89 SPV Keiser Wilhelmsgate 34 SPV Robsrudskogen 15 Nordisk Areal Fastigheter I AB SPV Eiendomsportefølje Sverige fondets kontoreiendommer i Norge utgjør 100 til 150 basispunkter, hvilket samsvarer med den generelle utviklingen i de markedene fondet er eksponert. Så langt har ikke den svenske porteføljen vært gjenstand for noen verdiendring. Til tross for nedskrivningen av eiendomsverdiene i porteføljen, er den underliggende driften i selskapet god. Utleiemarkedet er fortsatt godt, og det inngås stadig nye leiekontrakter på høye nivåer. Ledigheten i porteføljen er lav og tilgangen på nye arealer i de markedene hvor fondet er representert, vil mest sannsynlig ikke endre vesentlig på dette bildet. Det er også grunn til å nevne at siste tids utvikling i konsumprisindeksen vil medføre en økning av leieinntekter ut over tidligere forventninger. 2

3 2. Avkastning og kapitalforhold Avkastning Nordisk Areal har som langsiktig målsetting å oppnå en konkurransedyktig avkastning på egenkapitalen (IRR). Dette er nærmere definert som en avkastning på 9-12 prosent pr. år etter forvaltningshonorarer og skatt. Avkastning i eiendomsfondet måles ut fra to parameter; direkteavkastning og verdiendring i porteføljen. Kursutviklingen i First Eiendomsinvest I AS i perioden fra første innbetaling av egenkapital den 27. april 2007 til utløp av 2. kvartal 2008 har vært 23,0 prosent. Dette tilsvarer en annualisert avkastning på 19,2 prosent. Avkastningen i første halvår har vært -3,1 prosent, mens avkastningen i andre kvartal har vært -3,9 prosent. (For definisjoner, se side 11). Verdinedgangen på den norske delen av eiendomsporteføljen i andre kvartal 2008 var på NOK 88,4 millioner. Verdinedgangen i første halvår 2008 var på NOK 82,2 millioner. Total verdiøkning i porteføljen fra oppstart ultimo april 2007 til og med 30. juni 2008 har vært NOK 36,3 millioner. For de svenske eiendommene ble det ved utgangen av andre kvartal utført en verdivurdering av ti eiendommer som representerer et tverrsnitt av porteføljen, og det ble ikke foretatt noen endringer i verdivurderingen i forhold til verdien ved kjøpstidspunktet 31. mars Verdivurderingen av de norske eiendommene er foretatt av Akershus Eiendom AS og DTZ Realkapital Verdivurdering AS, mens verdivurderingene i Sverige er utført av DTZ Sweden AB. Investeringsselskapet har som målsetting å dele ut størst mulig andel av årlig kontantoverskudd til aksjonærene. First Securities ASA har etablert et system for håndtering av annenhåndsomsetning av aksjer i First Eiendomsinvest I AS. Omsetning av aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper av tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle tegnings kurs, som er NOK 123,00. Ved tegning av nye aksjer og/eller ved kjøp/ salg av aksjer i annenhåndsmarkedet anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for First Eiendomsinvest I AS gjennomgås. NOK/aksje , Tegningskurs VEK NOK/aksje

4 Antall aksjer < Antall aksjer Antall aksjer > Kapitalforhold First Eiendomsinvest I AS gjennomførte i løpet av 2007 to emisjoner. Samlet innhentet kapital til investeringsselskapet var ved utgangen av 2007 totalt NOK 80 millioner. Det har i 2008 ikke funnet sted ytterligere emisjoner i selskapet. Nedsalg/emisjoner Det pågår en nedsalgs-/emisjonsperiode i First Eiendomsinvest I AS med oppstart i september Størrelsen på emisjonen er ikke fastsatt, men vil bli vurdert ut fra etterspørselen i markedet. For mer informasjon, vennligst kontakt Deres rådgiver. Investordemografi Pr. 30. juni 2008 er det 38 aksjonærer i First Eiendomsinvest I AS, og gjennomsnittsinvestoren besitter aksjer. Minimumstegning i investeringsselskapet er aksjer, tilsvarende NOK Pr. 30. juni 2008 besto 58 prosent av investormassen av aksjonærer som besitter fra og med til og med aksjer. 29 prosent eide mer enn aksjer, og 13 prosent eide mindre enn aksjer i investeringsselskapet. Fordeling investorer, basert på antall aksjer. Antall aksjer < Antall aksjer Antall aksjer >

5 3. Markedssyn Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i First Securities ASA Andreassen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (1984). Han har tidligere arbeidet i Den norske Bankforening ( ), samt i konsulentselskapet ECON senter for økonomisk analyse ( ). Andreassen ble ansatt som sjefsøkonom i Elcon Securities ASA i 1994 og har hatt samme posisjon i First Securities ASA siden juni Han leder arbeidet med makroøkonomiske spørsmål knyttet til både aksje-, rente- og valutamarkedet og med næringsøkonomiske problemstillinger. Makro Rask økonomisk vekst og høy kredittvekst løftet markedene for både bolig og næringseiendom uvanlig kraftig i mange land frem til Nå er imidlertid oppgangen snudd, særskilt i de markedene hvor prisene steg mest. Omslaget startet på det amerikanske boligmarkedet, hvor prisene nå har falt nær 20 prosent fra toppen, og de faller fortsatt uvanlig raskt. Svært store tap for europeiske og amerikanske banker på deres eksponering mot subprime boliglån i USA utløste en reprising av kreditt over hele verden. Lånekostnadene har derfor steget for de fleste låntakere fra et historisk lavt nivå. De fleste banker har i tillegg blitt langt mer tilbakeholdne med å yte lån. Sentralbanken i USA har satt ned styringsrenten kraftig uten at det har hatt nevneverdig effekt for lånekostnadene verken for bedrifter eller husholdninger. Den høye gjeldsveksten avtar nå raskt i mange land. Inflasjonen har tatt seg opp, mest på grunn av økte mat- og energipriser, men også fordi kapasitetsutnyttelsen har vært høy og det innenlandske kostnadspresset har tiltatt. Derfor har sentralbanker i flere land hevet signalrentene for å dempe veksten. Samtidig fører hoppet i energiprisene til at veksten dempes i oljeimporterende land. Den samlede veksten i verdensøkonomien dempes nå, både i rike og fremvoksende økonomier. Selv i Kina dempes BNP-veksten noe. Råvareprisene faller (både metaller, matvarer og olje) fra svært høye nivåer. Arbeidsledigheten har steget en god del i USA siden våren Den har steget i et halvt år i Storbritannia, og de tre siste månedene i EMU (bl.a. fordi spansk økonomi er i resesjon). Samlet har dette ført til at avkastningskravet for eiendom, samt bankenes krav til egenkapitalandel for investeringer i næringsbygg har steget. De gode tidene på eiendomsmarkedet de siste fire årene førte til at tilbudet av nybygg har steget i de fleste markeder. Svakere vekst eller økonomisk nedgang demper nå etterspørselen etter arealer. Leiene er derfor under press i mange markeder. Økt krav til yield og stagnerende/fallende leier presser nå prisene ned på både boliger og næringsbygg i mange land/ markeder. Transaksjonsvolumet har bremset kraftig opp som følge av mindre tilgang på kreditt, og fordi kjøpere og selgere ikke klarer å bli enige om nytt prisnivå i en periode når prisene faller. Norsk økonomi Veksten i norsk økonomi dempes også, selv om økte oljeinvesteringer og en moderat, ekspansiv finanspolitikk bidrar positivt. Det er ingen tvil om at renteøkningene begynner å få effekt. Husholdningenes etterspørsel vokser imidlertid langt svakere enn før, forbruksveksten nådde toppen i fjor sommer og er nå lav. Bil- og båtsalget faller, og boligprisene faller raskt fordi det ble bygget for mange boliger under oppturen. Man ser også tegn på at investeringer i nye næringsbygg har passert toppen. Kredittveksten for bedriftene er fortsatt høy, men den avtar nå svært raskt for husholdningene, i takt med omslaget på boligmarkedet. Norske banker melder om mye lavere etterspørsel etter kreditt og de strammer til sine utlånsvilkår på lik linje med banker i resten av verden. Samtidig er inflasjonen langt over Norges Banks prismål, og den er raskt tiltakende. Selv om veksten i økonomien nå dempes, er arbeidsmarkedet fortsatt svært stramt. Arbeidsledigheten har trolig nådd bunnen, men den har ikke begynt å stige. Lav arbeidsledighet har ført til at lønnsveksten har blitt for høy, samtidig som veksten i produktiviteten i bedriftene har falt raskt. Kostnadsveksten i bedriftene er derfor altfor høy. Norges Bank har derfor satt rentene videre opp, og det er godt mulig at renten blir satt ytterligere opp i høst. Det er imidlertid flere tegn på at renteøkningene og det kraftige omslaget i internasjonal økonomi begynner å påvirke etterspørselen i norsk økonomi. Det er imidlertid uten tvil at veksten må avta betydelig. Veksten har vært så høy at den har skapt inflasjonsproblemer, samtidig som mye av oppgangen i etterspørselen var drevet av et fall i sparingen. Dette var ikke bærekraftig over tid. Veksten i sysselsettingen må godt ned for å få arbeidsledigheten og lønnsveksten på nivåer konsistente med en normal inflasjon. En fortsatt høyere arbeidsinnvandring enn normalt vil imidlertid føre til at veksten i produksjon og sysselsetting blir høyere enn normalt i perioder med lav vekst; vekstpotensialet er høyere enn før. For Norges Bank er spørsmålet om veksten i økonomien vil dempes av seg selv med dagens rente, eller om rentene må heves ytterligere for å kjøle økonomien ned. Det er tvil om hvorvidt det blir nødvendig med en serie renteøkninger for å oppnå den nødvendige avkjølingen i norsk økonomi, mye fordi mange har lånt mer enn nok allerede og bankene stammer til sin kredittpraksis. 5

6 Det er imidlertid verken nødvendig, ønskelig eller sannsynlig med en hard landing for å få norsk økonomi inn på en mer bærekraftig kurs. Sparingen har begynt å stige allerede, og trenger ikke stige mye fra dagens nivå (sammenlignet med økningen i sparingen for knapt 20 år siden). Sentralbanken ønsker ikke å avkjøle økonomien for mye, og vil kutte renten om ledigheten begynner å stige for raskt, selv om faktisk inflasjon eventuelt ennå ikke har begynt å falle. Finanspolitikken har stort potensial for å stimulere veksten. Svakere vekst i norsk økonomi vil normalt dempe etterspørselen etter næringsbygg. Dels vil sysselsettingen stige saktere, dels vil bedriftene bli mer forsiktige med å øke leieareal for fremtidig ekspansjon. Leienivået vil trolig bli presset ned i noen markedssegmenter. Avkastning på norsk eiendom Totalavkastningen på norsk eiendom i 2007 var i følge IPDindeksen på 18,3 prosent. 5,8 prosent av dette er direkteavkastning, mens 11,8 prosent skyldes oppgang i eiendomsverdiene. For 1. kvartal 2008 var avkastningen derimot minus 0,2 prosent. Årsaken til at totalavkastningen i eiendomsmarkedet var negativ var at verdinedgangen på eiendommene var 1,6 prosent. Det er en yield-oppgang på 11 punkter som ligger til grunn for verdifallet. Pr. medio august er det i følge DnB NOR Næringsmegling AS omsatt eiendom i Norge for NOK 11,4 milliarder (eksklusive Steen & Strøm). Dette representerer et fall i transaksjonsvolum på i overkant av 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En signifikant økning i avkastnings kravet, strengere kredittvurderinger fra bankenes side, samt høyere utlånsmarginer er forhold som har bidratt til redusert transaksjonsvolum. Uroen i finansmarkedene og det kraftige børsfallet påvirker nå for alvor investorene i det norske eiendomsmarkedet. Utenlandske aktører har tradisjonelt hatt en lav andel av transaksjonsmarkedet i Norge, og andelen har ligget stabilt på rundt 5 prosent de siste årene. Internasjonale investorer har vist en økende interesse for norsk eiendom, og har hittil i år stått for rundt 15 prosent av den samlede kjøpegruppen. Det hersker en unison enighet blant markedets aktører om at avkastningskravet har steget mellom 100 og 150 punkter siden årsskiftet, ref. graf under. Større aktører som eksemplevis Aberdeen Property Investors og Norwegian Property har snudd fra å være kjøpere til å være selgere, og dette er med på å påvirke markedet negativt. Det er sannsynlig at avkastningskravet vil øke ytterligere ut over høsten, men dette er blant annet avhengig av bankenes utlånsmarginer og langrenten. Utviklingen vi har sett for lang renten, som har falt 32 punkter siden 30. juni, vil kunne motvirke en forventet økning i avkastningskravet. 22. Yieldutvikling for ,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,0 7,10 7,25 7,5 7,0 6,5 6,50 6,50 6,5 6,10 6,00 6,0 5,80 5,85 6,0 5,55 5,5 5,40 5,40 5,5 5,00 5,0 4,90 5,0 4,5 4,30 4,5 4,10 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 jan. 04 juli 04 jan. 05 juli 05 jan. 06 juli 06 jan. 07 juli 07 jan. 08 juli 08 jan. 09 3,0 10 års swap Yield Gap Yield prime eiendom Yield normal eiendom Kilde: DnB NOR Næringsmegling AS, markedsrapport juni

7 Leieprisene i Oslo har vokst 10 prosent fra første kvartal til andre kvartal i år, og 21 prosent målt mot andre kvartal Så langt i år er leieprisene opp 14 prosent over snittet for fjoråret. Vekstraten i leiepriser på halvårsbasis har halvert seg i første halvår i år sett i forhold til andre halvår Dog viser toppsegmentet i Vika og på Aker Brygge et fall på omlag 10 prosent i nominelle leiepriser i andre kvartal i år sammenlignet med første kvartal. Utleiemarkedet er fortsatt godt i de deler av byen Nordisk Areal har eiendommer i, og det inngås stadig nye leiekontrakter på høye nivåer. Gj. snitt leiepris per sone (nom. kr/kvm) Oslo ytre vest Vika-Aker Brygge Indre by sentrum Skøyen Lysaker Nydalen Bryn-Helsfyr kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2004 Kilde: Leieprisrapporten 2. kvartal 2008, Eiendomsverdi Næring AS 7

8 July, a seven-year high. Sweden s Riksbank increased interest rates to 4.5% in July while the Bank of England left interest rates average vacancy rate with 7.1% at the moderate leve at 5.0%. quarter. Vacancy rates fell in 13 and increased in 8 o Index-markets and now range from 2.1% in Warsaw Despite the deteriorating economic outlook and declining business Frankfurt with five markets at a double-digit vacancy confidence across Europe occupier demand has been surprisingly largest falls were recorded in Utrecht (-130 bp to 8.5% strong, but tenants have become more and more reluctant to pay Rotterdam (-100bp to 7.7%) and Milan (-80bp to 6.2% high prime rents. The European Office Rental Index based on the completion volumes forced vacancy to increase sign performance of twenty four markets 1 decreased for the first time Budapest (+150bp to 10.4%) and Moscow (+140bp t since Q by 0.2 % over the quarter driven mainly by vacancy rate in the two largest European markets Pa decreasing prime rents in London (-4.4%) and Brussels (-3.4%). London was slightly up over the quarter by 20bp to 4 Overall prime rents remain 3.9% higher than one year ago. Central London and to 5.2% in Paris. Grade-A vacan Nevertheless over the quarter six markets showed prime rental remain low across most markets, including Frankfurt growth with continuing growth in the German markets (Berlin supporting prime rental growth. With nearly 2.0 mil m Som det fremkommer +2.4%, av Hamburg figuren +2.2% under and er veksten Munich i +1.7%) leieprisene avtakende (2.4%), i de større Stockholm nordiske (+2.3%) byene. and Veksttakten Madrid (+0.6%). All teringsprosjekter. other markets Det quarterly ikke lenger levels over tilstrekkelig the last å few inves years. However it is as well Dette as in markedsklimaet Prague completions vil stille store in Q2 krav 2008, til valg volumes av inves have been well ab avtar mest i Oslo. recorded Dette kan stable delvis prime forklares rents. ut At fra the at end Oslo of H tere two i eiendom, cities men that valg in av line prosjekt with weakening blir svært economic viktig. Investeringer quadrant of som the gir en increasing god løpende construction avkastning, costs og and har lack et of debt financ prospects for 2 frem til nå har hatt (London den langt and Brussels) sterkeste entered leieprisveksten the Rents av Falling de nordiske hoved European stedene. Office Clock. Whilst the CEE markets are utviklingspotensial, still expected har constructions et klart større currently avkastningspotensi the pipeline will be postpon to show moderate rental increases; for the majority al of enn Western prosjekter som hold. er avhengige As a result av vacancy en yield-nedgang. rates are not expected to in Europe the rental outlook is flat. substantially in the short to medium term. Dublin, Madrid, Oslo Paris Copenhagen, Stockholm, St. Petersburg Budapest, Düsseldorf, Moscow, Rome Amsterdam Lyon, Helsinki, Frankfurt Edinburgh, Hamburg, Milan, Munich, Warsaw, Vienna Athens, Bucharest, Kiev Luxembourg, Stuttgart Lisbon, Prague Berlin Rental growth slowing Rental growth accelerating Barcelona Kilde: Jones Lang LaSalle, European Office Property Clock Q COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. Brussels Rents falling Rents bottoming out London West End London City Note: This diagram illustrates where Jones Lang L each prime office market is within its individu end June Markets can move around the clock at differ directions. The diagram is a convenient method of com position of markets in their rental cycle. Their position is not necessarily representat development market prospects. Their position refers to prime face rental val Markets with a step pattern of rental growt follow conventional cycles and are likely to m hours of 9 and 12 o clock only, with 9 o clo jump in rental levels following a period of sta 1 The index comprises Amsterdam, Barcelon Budapest, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Fr London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Milan, Paris, Prague, Rotterdam, Stockholm, The H Warsaw. Svensk økonomi Sverige tok del i den internasjonale høykonjunkturen og industrien merker nå det internasjonale omslaget. Husholdningene er urolige og forbruket er svekket. Boligbyggingen har falt. Vekstutsiktene er trimmet ned, i likhet med andre land i Europa. Heldigvis har en sterk økonomi de siste årene styrket statsfinansene, og overskuddet på statsbudsjettet er på hele 3 prosent av BNP. Regjeringen har signalisert at man er forberedt på å møte en eventuelt svakere vekst i privat sektor med en mer ekspansiv finanspolitikk. Handlefriheten i finanspolitikken reduserer risikoen for at veksten i Sverige blir virkelig lav, selv om veksten internasjonalt skulle dempes videre. Husholdningens sparing har heller ikke falt som i Norge, Danmark, Storbritannia og mange andre sammenlignbare land. Byggingen av andre bygg enn boliger har steget rundt 50 prosent fra bunnen i 2004, men nivået er fortsatt ikke høyt historisk sett og oppgangskonjunkturen har ikke vart lenge. Risikoen for overbygging på kort sikt vurderes derfor ikke som stor. Avkastning på svensk eiendom Som en konsekvens av turbulens på det finansielle markedet, samt den allmenne oppbremsingen i verdensøkonomien, har avkastningskravet steget i forhold til andre halvår 2007 i Sverige så vel som i resten av Europa. På tross av gode fremtidsutsikter på utleiemarkedet sammenlignet med tidligere konjunkturnedganger, forventes det fortsatt et press oppover på avkastningskravet. Avkastningskrav for næringseiendom i Stockholm steg med 0,35 prosentpoeng til 4,75 prosent i løpet av andre kvartal 2008, sammenlignet med årets første kvartal. Dette bringer oss tilbake til 2006-nivå. Det er likevel et stykke igjen før vi er på nivå med forrige bunn i 2001, da avkastningskravet var på 6,75 prosent, eller til rekordåret 1992, da avkastningkravet var 7,25 prosent. Den siste tids stigende avkastningskrav bør ikke ses som en normalisering mot tidligere års nivåer, men heller som en naturlig variasjon over tid. Avkastningskravet varierer i sykler over en syv- til tiårsperiode. Risikoaversjon, høyere renter og sterke restriksjoner på tilgangen til fremmedkapital vil sannsynligvis medvirke til å presse direkteavkastningskravet oppover gjennom 2008 og Når det gjelder leiemarkedet for kontor, forventes det at man når toppen i år etter en meget sterk leieprisutvikling siden I løpet av 2009 antas det at man kommer til å oppleve økende ledighet og en utflating av leienivåer. (Kilde: Jones Lang LaSalles Nordic City Report hösten 2008). 8

9 3. Eiendomsporteføljen Utløpsprofil på leiekontrakter i Nordisk Areal I AS: MNOK Eiendommer i Norge: Nordisk Areal I AS eide pr. 30. juni 2008 tre kontoreiendommer i Oslo, en kontoreiendom i Ålesund, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog samt en kontoreiendom på Lysaker. I tillegg eier fondet en andel i Estatia Resort AS. Investeringsporteføljen: Philip Pedersens vei 1 Hovedleietaker: Software Innovation ASA Årsleie, annualisert: NOK 25,7 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor Vektet gjenværende leietid: 2,9 år Fylke: Akershus Eierandel: 100 prosent Mariboes gate 13 Hovedleietaker: Cappelen Forlag AS Årsleie, annualisert: NOK 21,6 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor Vektet gjenværende leietid: 3,1 år Fylke: Oslo Eierandel: 100 prosent Økernveien 94 Hovedleietaker: Bravida Norge AS Årsleie, annualisert: NOK 22,6 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor Vektet gjenværende leietid: 3,4 år Fylke: Oslo Eierandel: 100 prosent 9

10 Karihaugveien 89 Hovedleietaker: Garantileie Eiendomsspar Årsleie, annualisert: NOK 14,7 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor/lager Vektet gjenværende leietid: 0,7 år Fylke: Oslo Eierandel: 100 prosent Robsrudskogen 15 Hovedleietaker: Sats Norge AS Årsleie, annualisert: NOK 10,3 millioner Areal: m 2 Segment: Kontor/lager Vektet gjenværende leietid: 1,5 år Fylke: Akershus Eierandel: 100 prosent Keiser Wilhelms gate 34 Hovedleietaker: IF forsikring Årsleie, annualisert: NOK 2,8 millioner Areal: m 2 Segment: Butikk/kontor/lager Vektet gjenværende leietid: 1,8 år Fylke: Møre og Romsdal Eierandel: 100 prosent Estatia Resort AS Fondet har investert NOK 50 millioner i Estatia Resort AS, den ledende aktøren innen utvikling av unikt beliggende spa- og fritidsdestinasjoner i Norge. Estatia Resort eier og drifter i dag et spa-hotell i Kragerø og drifter spa-hotellet i Holmsbu. Selskapet utvikler i tillegg prosjekter på Norefjell, og i Trysil. Videre besitter Estatia attraktive tomteområder på Tjøme, Storsand på Hurum og Väneren i Sverige. Segment: Land: Eierandel: Spa-hotell/fritidsdestinasjoner Norge/Sverige 6,1 prosent 10

11 Eiendommer i Sverige: Nordisk Areal I AS overtok den 31. mars 2008 en portefølje bestående av 102 handelseiendommer i Sverige, kjøpt av Systembolaget AB. De 102 handelseiendommene er spredt over hele Sverige med et totalt areal på kvadratmeter. 53 prosent er utleid til Systembolaget, mens øvrige arealer i hovedsak er utleid til en rekke andre statlige og solide private aktører. Hovedleietaker: Systembolaget AB Årsleie, annualisert: SEK 104 millioner Areal: m 2 Segment: Handel/kontor Vektet gjenværende leietid: 5,0 år Eierandel: 100 prosent Oversikt over de ti største eiendommene i Sverige: Sted Eiendom Årsleie MSEK Areal Motala Buntmakaren 10 5, Karlshamn Gävle 10 4, Strängnäs Bonden 11 4, Karlstad Björnen 12 3, Sollefteå Timmermannen 1&4 3, Piteå Stora Örnen 18 3, Vänersborg Malörten 1 2, Sala Rådhuset 21 2, Härnösand Köpmannen 10 2, Visby Tärnan 25 2, Sum ti største 34, Etter periodens utløp har det blitt solgt en mindre eiendom i Sverige, med overtakelse 1. september Salgssum fratrukket omkostninger representerte en totaltavkastning på 10 prosent. Dette gir en egenkapitalavkastning på investeringen på 38 prosent. 11

12

13 4. Finansiering Nordisk Areal I AS vil søke å oppnå en fremmedkapitalgrad på mellom 70 og 80 prosent av total eiendomsverdi i porteføljen. Eiendomsselskapet vil til en hver tid optimalisere finansieringsstrukturen i sels kapet. First Property Fund Management AS vil kontinue rlig overvåke risiko knyttet til renteendringer og likviditet, og det vil løpende bli vurdert hvor stor andel av fremmedkapitalfinansieringen som skal ligge i det faste og det flytende rentemarkedet. Fremmedkapitalfinansieringen av eiendomsselskapets virksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swed bank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank. Ved utløpet av første halvår var den langsiktige rentebærende gjelden på MNOK 987,0. 65,9 prosent er sikret til gjennomsnitt s rente på 5,2 prosent med en gjenværende rentebindingstid på 8,3 år. Inklusiv flytende rente og margin utgjør dette en gjennomsnittsrente pr. utgangen av første halvår på 6,2 prosent. Avdragene beløper seg til 2,0 prosent av lånebeløpet pr. år og gjenværende løpetid på lånet er 5,8 år. Belåningsgraden pr. utgangen av første halvår er 72,3 prosent. I forbindelse med kjøpet av eiendommene i Sverige, er det inngått avtale om fremmedkapitalfinansiering med Swedbank. Lånet er på MSEK 710,0. Lånet har ett års avdragsfrihet deretter 2,5 prosent avdrag. 70,4 prosent er rentesikret til en rente på 4,4 prosent med en gjenværende rentebindingstid på 2,3 år. Inklusive flytende rente og margin utgjør dette en gjennomsnittrente pr. utgangen av første halvår på 5,6 prosent. Belåningsgrad pr. utgangen av første halvår er 75,8 prosent og gjenværende løpetid på lånet er 6,8 år. Ved utløpet av første halvår var den totale langsiktige rentebærende gjelden MNOK 1.587,5, hvorav 67,6 prosent er rentesikretsikret. Total belåningsgrad er pr. utgangen av første halvår 73,6 prosent. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr utgangen av første halvår er på 6,0 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet av eksterne verdivurderere, på eiendomsporteføljen er 7,0 prosent, noe som gir et positivt yield gap på 1,0 prosent. Når det gjelder valutasikring i forbindelse med kjøpet av Systembolaget Fastigheter AB, har selskapet valgt å sikre 50 prosent av totalt innbetalt egenkapital i prosjektet. Den resterende innbetalte egenkapitalen sikres ved at man følger en glideskala som er knyttet til den underliggende kursutviklingen. Renteutvikling 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 10 års swap 3 mnd NIBOR 4,50 % 4,00 % 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal

14 Yield gap: Prosent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 Kvartal Yield gap Yield Nordisk Areal Rentekostnad 14

15 Definisjoner: Direkteavkastning Eiendomsfond/-selskap EMU Investeringsselskap IPD IRR Netto leieinntekter SPV Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Nordisk Areal I AS. The European Economic and Monetary Union. Betegnelse på EU-landenes samarbeid hva gjelder koordinering av økonomisk politikk med påfølgende innføring av valutaenheten Euro. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS og First Eiendomsinvest I AS. Investment Property Databank Ltd. Uavhengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste formål å eie en eiendom Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. For mer informasjon om selskapet, se For mer informasjon om kjøp av aksjer, vennligst kontakt Deres rådgiver. 15

16 First Eiendomsinvest I AS c/o First Securities ASA Fjordalléen 16 - Aker Brygge PB 1441 Vika 0115 Oslo Tlf: First Property Fund Management AS Fjordalléen 16 - Aker Brygge PB 1441 Vika 0115 Oslo Tlf:

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. desember 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2011 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2010 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 3. kvartal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2011 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 1. kvartal 2011.

Detaljer

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 4. KVARTAL Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 1. INNLEDNING Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 2. KVARTAL Rapport pr. 30. juni 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 09 3. KVARTAL Rapport pr. 30. SEPTEMBER 2009 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2013 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 30. september 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 30.september 2015 Innhold 1. Hovedpunkter tredje kvartal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2014 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2014 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2014 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i fjerde kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter 1. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 Olav Line, CEO Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 NFF SEMINAR, OSLO KONSERTHUS Agenda Norwegian Property ASA Hvem er vi? Eiendomsbransjen

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Attraktiv investeringsmulighet i næringseiendom Bestillingsperiode 10. mars 2008 9. mai 2008 Ansvarserklæring Dette dokumentet er utarbeidet utelukkende i informasjonsøyemed

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA

Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Tegningsperioden starter 12. september og avsluttes senest 12. oktober Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

NORTH BRIDGE opportunity AS

NORTH BRIDGE opportunity AS NORTH BRIDGE opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no Foreløpig VEK-beregning pr. 31.12.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet foreløpig verdijustert egenkapital

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer