Delårsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 31.12.2009"

Transkript

1 Delårsrapport

2 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken rapporterer både konsernregnskap og selskapsregnskap etter IFRS. Kommentarene og tallene i beretningen er knyttet til konsernet med mindre det eksplisitt er oppgitt for morbanken. Hovedtrekk utvikling 2009 Økt driftsresultat før skatt Press på rentenetto i kroner og prosent Økte andre inntekter Høy avkastning på finansielle investeringer Positiv utvikling i mislighold og tap Kraftig utlånsreduksjon Kraftig innskuddsvekst Resultatregnskap Nes Prestegjelds Sparebank hadde ved utgangen av 4. kvartal et netto driftsresultat før skatt på 36,6 mill. kroner, mot -8,8 mill. kroner til samme tid i fjor, en økning i resultatet på 45,4 mill. kroner. Dette utgjør 0,71 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot -0,18 % for tilsvarende periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høy netto verdipapir- og valutagevinst i år mot høye tap og nedskrivninger på verdipapir i Videre skyldes resultatøkningen lavere driftskostnader og reduksjon i tap på utlån. Etter skatt var resultatet 26,2 mill. kroner, og det utgjør en egenkapitalavkastning på 9,0 %. Styret foreslår å utbetale et utbytte på kr 4,05 pr egenkapitalbevis klasse A (ordinære egenkapitalbevis). Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 84,5 mill. kroner.2009, mot 94,5 mill. kroner i fjor. Dette er en reduksjon på 10,1 mill. kroner, eller 10,7 %. Reduksjonen skyldes økt fundingkost, da kundemarginen har utviklet seg positivt i perioden. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen redusert fra 1,98 % i fjor til 1,64 % Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning var 1,2 mill. kroner mot 2,0 mill. kroner pr Årsaken til nedgangen er at det i år ikke er utbetalt utbytte fra Terra-Gruppen AS. Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester var 24,0 mill. kroner, mot 19,7 mill. kroner til samme tid i fjor, en økning på 21,7 %. Netto gevinst/reversering av nedskrivning på verdipapir, valuta og finansielle derivater utgjorde ,5 mill. kroner, mot et netto tap på 18,5 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Av dette er 10,5 mill kroner positiv verdiendring på obligasjonsporteføljen, 1,6 mill kroner er netto gevinst på aksjer, fond og grunnfondsbevis, mens 8,3 mill kroner er netto gevinst på valuta og derivater. Andre driftsinntekter var 9,5 mill. kroner pr mot 10,2 mill. kroner til samme tid i fjor. Dette utgjør en reduksjon på kr 0,7 mill. kroner. Driftskostnadene utgjorde ,8 mill. kroner, en reduksjon på 8,7 mill. kroner, eller 9,2 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Lønn og generelle administrasjonskostnader er redusert med 3,5 mill. kroner fra samme tid i fjor. Årsaken til reduksjonen er i hovedsak lavere pensjonskostnader. Avskrivninger m.v. er redusert med 3,0 mill. kroner fra i fjor, mens andre driftskostnader er redusert med 2,2 mill. kroner. Netto tap på utlån og garantier var på 17,3 mill. kroner.2009, mot 22,4 mill. kroner ved utgangen av 4. kvartal i fjor. Av dette er 17,8 mill. kroner økning i individuelle nedskrivninger, 18,3 mill. kroner er konstaterte tap, mens 21,0 mill. kroner er tilbakeføring fra tidligere individuelle nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger på utlån har økt med 4,2 mill. kroner i Netto tap på utlån og garantier utgjør 2,2 mill. kroner i 4. kvartal 2009 mot hhv. 11,9 mill. kroner i 1. kvartal, 1,8 mill. kroner i 2. kvartal og 1,4 mill. kroner i 3. kvartal. Balansen Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 4. kvartal 5,121 mill. kroner, en reduksjon på 98,5 mill. kroner eller 1,9 % fra samme tidspunkt i fjor. Brutto utlån til kunder utgjorde 3.825,7 mill. kroner.09, mot 4.264,6 mill. kroner til samme tid i fjor. Dette er en reduksjon på 438,9 mill. kroner eller 10,3 %. Som følge av kronestyrkelsen i år er bokført verdi av valutaeksponerte utlån redusert med 78,0 mill. kroner. Bankens øvrige utlån er altså redusert med 360,9 mill. kroner i Pr har banken en låneportefølje på 720,6 mill. kroner i Terra BoligKreditt AS (TBK) som ikke er balanseført. Innskudd fra og gjeld til kunder var 3.312,3 mill. kroner ved utgangen av 4. kvartal 2009 mot 2.972,1 mill. kroner pr , en vekst på 340,2 mill. kroner eller 11,5 %. Veksten er i hovedsak på høyt forrentede innskudd. Innskuddsdekningen er på 86,6 %.09.

3 DELÅRSRAPPORT.09 Kapitaldekning Konsernets soliditet er i 4. kvartal kraftig styrket som følge av kapitalinnskudd fra Statens finansfond. Konsernets ansvarlige kapital var ved utgangen av kvartalet 577,1 mill. kroner og med et beregningsgrunnlag på 3.154,6 mill. kroner, ble kapitaldekningen ved utgangen av året 18,3 % og kjernekapitaldekningen 12,7 %. Datterselskap Konsernet Nes Prestegjelds Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Nes Eiendom AS, Terra Eiendomsmegling Buskerud AS og Sigdal Eiendomsmegling AS (under avvikling). Datterselskapene viste ved utgangen av 4. kvartal 2009 et samlet underskudd på 4,1 mill. kroner mot et samlet underskudd på 7,4 mill. kroner til samme tid i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak at det i fjor ble ført et stort valutatap i datterselskapet Nes Eiendom AS. Banken har i 2009 foretatt en strategisk vurdering av sine datterselskap. Som en følge av dette ble selskapet Terra Eiendomsmegling Hallingdal AS solgt i 3. kvartal 2009, mens driften i selskapet Terra Eiendomsmegling Buskerud AS ble avviklet i 4. kvartal Avviklingskostnadene er hensyntatt i regnskapet for Risiko- og usikkerhetsfaktorer Risikostyring og -vurdering er en del av bankens løpende internkontrollprosess og er sentral i bankens policy for styring og kontroll. Generelt anser styret kredittrisiko og likviditetsrisiko som bankens viktigste risikoområder. Risikoen styres gjennom bankens rammeverk og fullmaktsstruktur, og det rapporteres periodisk til ledelsen og styret for de ulike risikogruppene. Arbeidet med å forbedre og videreutvikle bankens risikostyring er en kontinuerlig prosess. Likviditets- og refinansieringsrisiko vurderes løpende fra dag til dag, og banken har en solid likviditetsreserve. I 4. kvartal, som for året totalt, er utlånsvolumet redusert og innskudd økt. Dette har både økt innskuddsdekningen og redusert behovet for ekstern finansiering. Sammen med et velfungerende obligasjonsmarked og kjernekapitaltilførsel fra Statens finansfond i 4. kvartal, mener styret at refinansieringsrisikoen for banken er lav. Kredittrisiko på utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer og alle kreditter besluttes i henhold til bankens fullmaktsstruktur. Overvåking av kredittrisikoen skjer gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Som følge av den negative utviklingen både i finansmarkedet og for enkelte av bankens kunder, økte tapsnedskrivningene kraftig i 4. kvartal 2008 og 1. kvartal På bakgrunn av dette har banken iverksatt en rekke tiltak for å forebygge og begrense mislighold og tap i tiden fremover. Det er foretatt omorganisering av ressurser for å bedre engasjementssikringsarbeidet, og det er økt fokus på kompetanseutvikling innenfor kreditt. Utviklingen i årets tre siste kvartaler viser en tydelig forbedring i tapssituasjonen. Styret konstaterer at ovennevnte tiltak har medført at brutto misligholdte engasjement over 90 dager er redusert med 26,0 % i løpet av Utsiktene fremover Styret har i løpet av 2009 iverksatt en rekke tiltak for å bedre bankens nøkkeltall. Gjennom kapitalinnskudd fra Statens finansfond er soliditeten kraftig styrket, noe som setter banken i stand til å ha en sunn vekst i kommende perioder. Banken har videre satt i gang tiltak for å forebygge og begrense tap og mislighold, og det er iverksatt et effektiviseringsprosjekt som har som målsetting å redusere bankens kostnader. Prosjektet omfatter bankens kjernevirksomhet, samt datterselskap. Avvikling av ulønnsomme datterselskap forventes å gi positiv resultateffekt i kommende år. Styret har lagt til grunn at summen av ovennevnte tiltak på sikt skal gi bedret inntjening, og at banken står bedre rustet til å levere gode resultater i tiden fremover. Nesbyen, 11. februar 2010 NES PRESTEGJELDS SPAREBANK STYRET

4 Resultatregnskap DELÅRSRAPPORT.09 Morbank - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-31/12 1/1-31/12 4. kvartal 4. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (4.828) (4.263) (1.215) (1.321) Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta (20.449) (1.003) (14.060) Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. (17.321) (22.378) (2.191) (13.157) Resultat før skattekostnad (59) (24.780) Skattekostnad (11.824) (1.301) (3.191) Årsresultat (1.360) (20.195) Balanse Morbank - IFRS (Hele tusen kroner) Pr Pr Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Pensjoner Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Andre reserver Sum egenkapital Udisponert overskudd etter skatt 0 0 Sum gjeld og egenkapital

5 DELÅRSRAPPORT.09 Egenkapitaloppstilling Morbank IFRS Innskutt egenkapital Eierandelskapital Overkursfond Sparebankens fond Opptjent egenkapital Utjevningsfond Gavefond Andre reserver Sum Egenkapital Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Utbetalt utbytte for Egenkapital IFRS Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Nedsettelse av eierandelskapital Utstedelse av preferansekapital Egenkapital IFRS

6 Resultatanalyse DELÅRSRAPPORT.09 Nøkkeltall - Morbank - IFRS Morbank - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-31/12 1/1-31/12 4. kvartal 4. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter 4,99 7,59 4,35 7,56 Rentekostnader og lignende kostnader 3,36 5,59 2,73 5,78 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,63 2,00 1,62 1,79 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,55 0,50 0,64 0,43 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,09-0,09-0,10-0,10 Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer 0,01 0,07 0,00 0,00 Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta 0,27-0,43-0,08-1,11 Andre driftsinntekter 0,07 0,05 0,11 0,04 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,06 1,23 0,91 1,57 Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler 0,13 0,14 0,12 0,14 Andre driftskostnader 0,25 0,28 0,28 0,26 Tap på utlån, garantier m.v. -0,33-0,47-0,17-1,04 Resultat før skattekostnad 0,67 0,00 0,71-1,96 Skattekostnad -0,23-0,03-0,25 0,36 Årsresultat 0,45-0,03 0,46-1,60 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (Hele tusen kroner) Pr Pr Forvaltningskapital Brutto utlån Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 74,8 81,6 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 64,6 56,9 Innskuddsdekning (innskudd i prosent av brutto utlån) 86,3 69,8 Brutto misligholdte lån over 90 dager* Brutto misligholdte lån over 30 dager* Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i prosent 18,6 14,2 Kjernekapital i prosent 12,9 8,9 Egenkapital Egenkapitalavkastning i prosent ** 7,8-0,5 Beregnet resultat pr. egenkapitalbevis i kroner *** 8,8-0,5 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis i kroner **** 8,7-0,5 Kostnad pr. inntektskrone i prosent ***** 58,9 77,9 Kostnad pr. inntektskrone i prosent, korrigert ****** 66,2 64,7 * Mislighold innrapporteres f.o.m. 4. kvartal 2009 fra 30 dager (tidligere 90 dager) etter forfalt termin ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Resultat etter skattekostnad multiplisert med egenkapitalbevisprosenten og dividert på antall egenkapitalbevis **** Resultat per egenkapitalbevis når man hensyntar økning i antall ordinære egenkapitalbevis som følger dersom alle potensielle ordinære egenkapitalbevis hadde vært utstedt (konvertering av egenkapitalbevis klasse B) ***** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter ****** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter eksklusiv netto verdiendring og gev./tap på valuta og verdipapirer

7 Resultatregnskap DELÅRSRAPPORT.09 Konsern - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-31/12 1/1-31/12 4. kvartal 4. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (4.828) (4.263) (1.215) (1.321) Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer (866) Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta (18.470) (12.549) Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. (17.321) (22.378) (2.191) (13.157) Resultat før skattekostnad (8.822) (28.159) Skattekostnad (10.366) (2.228) Årsresultat (7.296) (22.488) Balanse Konsern - IFRS (Hele tusen kroner) Pr Pr Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Pensjoner Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Andre reserver Sum egenkapital Udisponert overskudd etter skatt 0 0 Sum gjeld og egenkapital

8 DELÅRSRAPPORT.09 Egenkapitaloppstilling Konsern IFRS Innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Eierandelskapital Over-kursfond Sparebankens fond Opptjent egenkapital Utjevn.- fond Gavefond Andre reserver Sum Sum Egenkapital Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Utbetalt utbytte for Egenkapital IFRS Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Nedsettelse av eierandelskapital Utstedelse av preferansekapital Egenkapital IFRS

9 Resultatanalyse DELÅRSRAPPORT.09 Konsern - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-31/12 1/1-31/12 4. kvartal 4. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter 5,06 7,56 4,39 7,41 Rentekostnader og lignende kostnader 3,42 5,58 2,78 5,65 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,64 1,98 1,61 1,76 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,56 0,50 0,64 0,43 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,09-0,09-0,10-0,10 Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer 0,02 0,04 0,04-0,07 Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta 0,40-0,39 0,17-0,99 Andre driftsinntekter 0,18 0,21 0,15 0,16 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,19 1,35 1,14 1,68 Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler 0,13 0,21 0,13 0,34 Andre driftskostnader 0,34 0,42 0,37 0,35 Tap på utlån, garantier m.v. -0,34-0,47-0,17-1,04 Resultat før skattekostnad 0,71-0,18 0,71-2,22 Skattekostnad -0,20 0,03-0,18 0,45 Årsresultat 0,51-0,15 0,53-1,77 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall - Konsern - IFRS (Hele tusen kroner) Pr Pr Forvaltningskapital Brutto utlån Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 74,7 81,7 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 64,7 56,9 Innskuddsdekning (innskudd i prosent av brutto utlån) 86,6 69,7 Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i prosent 18,3 13,8 Kjernekapital i prosent 12,7 8,5 Egenkapital Egenkapitalavkastning i prosent ** 9,0-2,6 Beregnet resultat pr. egenkapitalbevis i kroner *** 9,9-2,8 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis i kroner **** 9,7-2,8 Kostnad pr. inntektskrone i prosent ***** 61,4 87,4 Kostnad pr. inntektskrone i prosent, korrigert ****** 72,0 74,7 ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Resultat etter skattekostnad multiplisert med egenkapitalbevisprosenten og dividert på antall egenkapitalbevis **** Resultat per egenkapitalbevis når man hensyntar økning i antall ordinære egenkapitalbevis som følger dersom alle potensielle ordinære egenkapitalbevis hadde vært utstedt (konvertering av egenkapitalbevis klasse B) ***** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter ****** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter eksklusiv netto verdiendring og gev./tap på valuta og verdipapirer

10 DELÅRSRAPPORT.09 Delårsregnskapet for morbank og konsern er utarbeidet i henhold til IFRS, og delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 delårsrapportering. Det er benyttet de samme regnskapsprinsippene som i siste årsregnskap for konsernet. Alle kommentarer til regnskapstall gjelder morbankens tall. Delårsregnskapet er ikke revidert. NOTE 1 Inntekter verdipapir Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper = Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avk Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir (2.778) Aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning (4.707) (6.910) Valuta og finansielle derivater (10.761) = Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir og valuta (20.449) Konsern Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper = Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avk Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir (2.778) Aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning (1.688) Valuta og finansielle derivater (14.004) = Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir og valuta (18.470) NOTE 2 Misligholdte og tapsutsatte engasjement Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner Brutto misligholdte engasjement > 90 dager Individuelle tapsnedskrivninger Netto misligholdte engasjement Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Netto utlån

11 DELÅRSRAPPORT.09 NOTE 3 Tap på utlån og tapsnedskrivninger Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner Periodens endring i indiviuelle tapsnedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper Periodens konstaterte tap dekket av tidligere tapsnedskrivninger Periodens konstaterte tap som ikke er dekket av tidligere tapsnedskrivninger Tilbakeføring av kap. rtr. misligholdte lån mot tapsnedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner Individuelle tapsnedskrivninger Individuelle tapsnedskrivninger pr. 1/ Periodens konst. tap hvor det tidligere er foretatt ind. tapsnedskr Økte individuelle tapsnedskrivninger i perioden Nye individuelle tapsnedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle tapsnedskrivninger i perioden Sum individuelle tapsnedskrivninger Tapsavsetninger på garantier Tapsnedskrivninger på grupper Tapsnedskrivninger pr. 1/ /- Periodens endring i tapsnedskrivninger på grupper Tapsnedskrivning til dekn. av tap på grupper av utlån/garantier NOTE 4 Kapitaldekning.2009 Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. Morbank Konsern Eierandelskapital ,2 % ,2 % Overkursfond ,4 % ,4 % Sparebankens grunnfond ,0 % ,8 % Utjevningsfond ,4 % ,4 % Gavefond 250 0,0 % 250 0,0 % Fond for urealiserte gevinster ,3 % ,3 % Fondsobligasjoner ,5 % ,5 % - utsatt skattefordel og andre immaterielle aktiva (4.426) (0,1 %) (4.950) (0,2 %) - fradrag for urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg (8.180) (0,3 %) (8.180) (0,3 %) - fradrag for utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling (12.972) (0,4 %) (12.972) (0,4 %) - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) (2.702) (0,1 %) (2.702) (0,1 %) Netto kjernekapital ,9 % ,6 % Ansvarlig lånekapital ,6 % ,6 % 45 % av nto.urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg ,1 % ,1 % - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) (2.702) (0,1 %) (2.702) (0,1 %) Netto ansvarlig kapital ,6% ,3%

12 DELÅRSRAPPORT.09 Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. Morbank Konsern Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Engasjementsbeløp pr. sektor: Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Fradrag i kapitalkravet (33.138) (2.651) (33.138) (2.651) Operasjonell risiko Totalt beregningsgrunnlag ,0 % ,0 % Overskudd av ansvarlig kapital NOTE 5 Egenkapitalbevis Banken har utstedt totalt stk. ordinære egenkapitalbevis (klasse A) pålydende kr 30,- De 20 største ordinære egenkapitalbeviseiere.2009: Antall % andel 1. MP Pensjon ,00 2. Svein Thorsen ,00 3. Terra Utbytte ,57 4. Arne Nilsen ,99 5. Jan Erik Alm ,57 6. Horten Hus Eiendom AS ,86 7. Tromstrygd ,67 8. Ring Evensen Holding AS ,39 9. Per Johan Kirksæter , Alm Eiendom AS , Nes Prestegjelds Sparebank , Bank 1 Oslo AS , Teddy Invest AS , Sparebanken Øst , Werpen Eiendom AS , Katfoss Fabrikker AS , Totens Sparebank , Edeco AS , Bessie H. Gadborg Rasmussen , Gunnar Horten , ,64

13 DELÅRSRAPPORT.09 NOTE 6 Datterselskap og tilknyttede selskaper Konsernet Nes Prestegjelds Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Nes Eiendom AS, Terra Eiendomsmegling Buskerud AS og Sigdal Eiendomsmegling AS (under avvikling). Banken har også en eierandel på 33 % i selskapet Flå Senter AS. I konsernregnskapet er interne transaksjoner og mellomværende eliminert.

14 DELÅRSRAPPORT.09 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.09 KONSERN MORBANK Kontantstrøm fra virksomheten Resultat før skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger mv. av varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av driftsmidler Tap/gevinst ved salg av verdipapirer Verdiendring valuta Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Verdiendring ansvarlig lånekapital Verdiendring aksjer, sertifikater og obligasjoner Tap på utlån Inntekt fra investering i tilknyttet selskap Betalte skatter Netto endring kundefordringer Netto endring utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto endring utlån til kunder Netto endring finansielle derivatinstrumenter Netto endring øvrige fordringer Netto endring gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring innskudd fra kunder Netto endring avsetning påløpte kostnader og forpliktelser Endring annen gjeld Netto kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datter- / tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av aksjer i datter- / tilknyttet selskap Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv Innbetalinger ved salg av driftsmidler mv Utbetalinger konsernbidrag til datter- /tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Utbetalinger ved tilbakebetalinger av obligasjonsgjeld Innbetalinger ved utstedelse av preferansekapital Innbetaling av minoriteter Utbetalinger av utbytte/gaver Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer