Delårsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 31.03.2009"

Transkript

1 Delårsrapport

2 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken rapporterer både konsernregnskap og selskapsregnskap etter IFRS. Kommentarene og tallene i beretningen er knyttet til morbanken med mindre det eksplisitt er oppgitt for konsernet. Hovedtrekk utvikling pr. 1. kvartal 2009 Svakt driftsresultat både for morbank og konsern Mindre reduksjon i rentenetto i kroner og prosent Reduserte andre inntekter Positiv avkastning på finansielle investeringer Høye tap på utlån Kraftig utlånsreduksjon Marginal innskuddsreduksjon Resultatregnskap Nes Prestegjelds Sparebank hadde ved utgangen av 1. kvartal et netto driftsresultat før skatt på 2,6 mill. kroner, mot 7,8 mill. kroner til samme tid i fjor, en reduksjon i resultatet på 5,2 mill. kroner. Dette utgjør 0,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,70 % for tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak kraftig økning i tap på utlån og garantier. Etter skatt var resultatet 1,1 mill. kroner, og det utgjør en egenkapitalavkastning på 1,7 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 22,7 mill. kroner, mot 22,9 mill. kroner.2009, en marginal reduksjon på 0,2 mill. kroner, eller 0,9 %. Reduksjonen skyldes økt fundingkost, da kundemarginen har utviklet seg positivt i perioden. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen redusert fra 2,05 % i fjor til 1,71 % Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning var 0,7 mill. kroner mot 1,1 mill. kroner pr Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester var 3,8 mill. kroner, mot 4,3 mill. kroner til samme tid i fjor, en reduksjon på 11,6 %. Reduksjonen skyldes lavere gebyrinntekter fra betalingsformidling som en følge av konkurranse fra gebyrfrie banker. I tillegg er det noe nedgang i provisjoner fra salg av forsikringer og verdipapirforvaltning. Netto gevinst/reversering av nedskrivning på verdipapir, valuta og finansielle derivater utgjorde ,9 mill. kroner, mot et netto tap på 1,6 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Av dette er 1,0 mill kroner reversering av nedskrivninger på obligasjonsporteføljen, 0,3 mill kroner er nto. nedskrivning/tap på aksjer, fond og grunnfondsbevis, mens 6,2 mill kroner er netto gevinst på valuta og derivater. Andre driftsinntekter var 1,0 mill. kroner pr , en økning på kr 0,4 mill. kroner fra fjor. Driftskostnadene utgjorde ,5 mill. kroner, en økning på 2,7 mill. kroner, eller 14,9 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Lønn og generelle administrasjonskostnader har økt med 2,9 mill. kroner fra samme tid i fjor. Årsaken til økningen er vekst i pensjonskostnader, høyere lønnsnivå, samt økte IT-kostnader. Avskrivninger har økt med 0,1 mill. kroner fra i fjor, mens andre driftskostnader er redusert med 0,3 mill. kroner. Netto tap på utlån og garantier var på 11,9 mill. kroner.09, mot 1,6 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal i fjor. Av dette er 8,2 mill. kroner individuelle nedskrivninger, 0,3 mill. kroner er konstatert tap uten tidligere nedskrivning, mens 0,6 mill. kroner er netto tilbakeføring fra tidligere individuelle nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger på utlån har økt med 4,0 mill. kroner hittil i år. Balansen Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 1. kvartal 5.260,7 mill. kroner, en økning på 681,1 mill. kroner eller 14,9 % fra samme tidspunkt i fjor. Brutto utlån til kunder utgjorde 4.072,3 mill. kroner.09, mot 4.091,2 mill. kroner til samme tid i fjor. Dette er en reduksjon på 18,9 mill. kroner eller 0,5 %. I 1. kvartal er brutto utlån redusert med 197,9 mill. kroner. Som følge av kronestyrkelsen i 1. kvartal er bokført verdi av valutaeksponerte utlån redusert med 58,1 mill. kroner. Bankens øvrige utlån er altså redusert med 139,8 mill. kroner siste kvartal. Pr har banken en låneportefølje på 561,5 mill. kroner i Terra BoligKreditt AS (TBK) som ikke er balanseført. Innskudd fra og gjeld til kunder var 2.971,7 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2009 mot 2.739,9 mill. kroner pr , en vekst på 321,8 mill. kroner eller 8,5 %. Veksten er i hovedsak på høyt forrentede innskudd. Innskuddsdekningen er på 73,0 %.09.

3 DELÅRSRAPPORT.09 Kapitaldekning Bankens ansvarlig kapital var ved utgangen av kvartalet 468,6 mill. kroner. Banken beregner fra og med kapitaldekningen etter Basel II, og med et beregningsgrunnlag på 3.243,2 mill. kroner, ble kapitaldekningen 14,5 % og kjernekapitaldekningen 9,0 %. Datterselskap Konsernet Nes Prestegjelds Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Nes Eiendom AS, Terra Eiendomsmegling Hallingdal AS og Terra Eiendomsmegling Buskerud AS, samt datterselskapet Terra Eiendomsmegling Sigdal AS, hvor banken har en eierandel på 51 %. Datterselskapene viste ved utgangen av 1. kvartal 2009 et samlet underskudd på 0,6 mill. kroner mot et samlet underskudd på 1,9 mill. kroner til samme tid i fjor. Forbedringen skyldes noe lavere underskudd i eiendomsmeglerforretningene, samt at det i fjor ble ført et valutatap i datterselskapet Nes Eiendom. Risiko- og usikkerhetsfaktorer Risikostyring og -vurdering er en del av bankens løpende internkontrollprosess og er sentral i bankens policy for styring og kontroll. Styret anser kredittrisiko, likviditetsrisiko og strategisk risiko som bankens viktigste risikoområder. Risikoen styres gjennom bankens rammeverk og fullmaktsstruktur, og det rapporteres periodisk til ledelsen og styret for de ulike risikogruppene. Arbeidet med å forbedre og videreutvikle bankens risikostyring er en kontinuerlig prosess. Likviditets- og refinansieringsrisiko vurderes løpende fra dag til dag, og banken har sikret refinansiering av obligasjonsgjeld i god tid før forfall gjennom lån i Norges Bank og i obligasjons- og sertifikatmarkedet for øvrig. Banken er posisjonert for, og tar sikte på, å benytte låneordningene gjennom Norges Bank og markedet for øvrig for å sikre en god likviditetssituasjon framover. Kjente forfall til og med fjerde kvartal i 2009 er dekket inn med eksisterende finansiering. Kredittrisiko på utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer og alle kreditter besluttes i henhold til bankens fullmaktsstruktur. Overvåking av kredittrisikoen skjer gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Det er fortsatt svært stor usikkerhet knyttet til den generelle økonomiske utviklingen, og det er forventninger om økende arbeidsledighet, fall i eiendomsverdier og økende antall konkurser i Som følge av den negative utviklingen både i finansmarkedet og for enkelte av bankens kunder, har tapsnedskrivningene økt kraftig det siste året. På bakgrunn av dette har banken iverksatt en rekke tiltak for å forebygge og begrense mislighold og tap i tiden fremover. Det er foretatt omorganisering av ressurser for å bedre engasjementssikringsarbeidet, og det er økt fokus på kompetanseutvikling innenfor kreditt. Styret konstaterer en positiv misligholdsutvikling i 1. kvartal 2009 og forventer ytterligere reduksjon i mislighold i 2. og 3. kvartal. Det forventes videre at bedre kvalitativ oppfølging av engasjementene sammen med redusert rentenivå skal bidra positivt til å redusere bankens tap. Utsiktene fremover Nes Prestegjelds Sparebank har i 1. kvartal et svakt driftsresultat. Det svake resultatet skyldes i første rekke høye tap på utlån. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til den realøkonomiske utviklingen både nasjonalt og internasjonalt. Mange bransjer preges av etterspørselssvikt, og det forventes svært lav vekst i BNP i Videre forventes det at uroen i finansmarkedene vil vedvare også i tiden fremover. Myndighetene har imidlertid iverksatt redningspakker som skal motvirke effekten og ringvirkningene av finanskrisen. Mange av tiltakene er direkte rettet mot banksektoren, hvor formålet er en bedring av kapitalsituasjonen som skal bidra til vekst i bankenes utlån. Nes Prestegjelds Sparebank vil søke å benytte seg av disse tiltakene. Det er generelt god etterspørsel etter bankens produkter og tjenester, men banken opplever ved årets begynnelse at etterspørselen etter kreditt har avtatt noe som følge av endrede økonomiske rammebetingelser. Styret forventer en fortsatt utlånsreduksjon i kommende perioder. Styret er ikke tilfreds med bankens driftsresultat i 1. kvartal, og på denne bakgrunn er det iverksatt et effektiviseringsprosjekt som har som konkret målsetting å redusere bankens kostnader. Prosjektet omfatter bankens kjernevirksomhet, samt datterselskaper. Styret har lagt til grunn at dette i løpet av året skal gi forbedringer i den underliggende bankdrift. Bankens rentenetto er noe lavere ved utgangen av 1. kvartal enn den var ved utgangen av. Dette skyldes økte fundingkostnader. Styret arbeider aktivt for å forbedre bankens nøkkeltall og forventer et fortsatt krevende år i Nesbyen, 13. mai 2009 NES PRESTEGJELDS SPAREBANK STYRET

4 Resultatregnskap DELÅRSRAPPORT.09 Morbank - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-31/3 1/1-31/3 1. kvartal 1. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (1.144) (905) (1.144) (905) (4.263) Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta (1.562) (1.562) (16.919) Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. (11.884) (1.604) (11.884) (1.604) (22.378) Resultat før skattekostnad (59) Skattekostnad (1.495) (2.179) (1.495) (2.179) (1.301) Årsresultat (1.360) Balanse Morbank - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Pensjoner Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Andre reserver Sum egenkapital Udisponert overskudd etter skatt Sum gjeld og egenkapital

5 DELÅRSRAPPORT.09 Egenkapitaloppstilling Morbank IFRS Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Øvrig opptjent EK Utjevningsfond Verdireguleringsfond Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat - Korrigert Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Reklassifisering av EK pr Kjøp av egne grunnfondsbevis Utbetalt utbytte for Avsatt til gaver Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Utbetalt utbytte for Egenkapital IFRS Resultat Egenkapital IFRS

6 Resultatanalyse DELÅRSRAPPORT.09 Morbank - IFRS (Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 1/1-31/3 1/1-31/3 1. kvartal 1. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter 5,90 7,20 5,90 7,20 7,59 Rentekostnader og lignende kostnader 4,20 5,15 4,20 5,15 5,59 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,71 2,05 1,71 2,05 2,00 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,37 0,46 0,37 0,46 0,43 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,09-0,08-0,09-0,08-0,09 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,05 0,10 0,05 0,10 0,07 Netto verdiendr.og gev/tap på valuta og verdipapirer 0,52-0,14 0,52-0,14-0,35 Andre driftsinntekter 0,07 0,05 0,07 0,05 0,05 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,21 1,18 1,21 1,18 1,23 Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 Andre driftskostnader 0,21 0,28 0,21 0,28 0,28 Tap på utlån, garantier m.v. -0,90-0,14-0,90-0,14-0,47 Resultat av ordinær drift før skatt 0,20 0,70 0,20 0,70 0,00 Skattekostnad -0,11-0,20-0,11-0,20-0,03 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,09 0,50 0,09 0,50-0,03 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall - Morbank - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Forvaltningskapital Brutto utlån Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 77,4 89,3 81,6 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 56,5 59,8 56,9 Innskuddsdekning ( innskudd i prosent av brutto utlån ) 73,0 67,0 69,8 Brutto misligholdte lån * Netto misligholdte lån Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i prosent 14,5 13,2 14,2 Kjernekapital i prosent 9,0 9,7 8,9 Egenkapital Egenkapitalavkastning i prosent ** 1,7 7,6-0,5 Beregnet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner *** 0,4 1,9-0,5 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner **** 0,4 1,9-0,5 Kostnad pr. inntektskrone i prosent ***** 58,6 65,5 77,8 Kostnad pr. inntektskrone i prosent, korrigert ****** 72,8 61,9 66,7 * Over 90 dager ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Resultat etter skattekostnad multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis **** Resultat per grunnfondsbevis når man hensyntar økning i antall ordinære grunnfondsbevis som følger dersom alle potensielle ordinære grunnfondsbevis hadde vært utstedt (f.eks. grunnfondsbevis knyttet til konvertible lån) ***** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter ****** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter eksklusiv netto verdiendring og gev./tap på valuta og verdipapirer

7 Resultatregnskap DELÅRSRAPPORT.09 Konsern - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-31/3 1/1-31/3 1. kvartal 1. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (1.144) (905) (1.144) (905) (4.263) Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta (2.136) (2.136) (14.940) Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. (11.884) (1.604) (11.884) (1.604) (22.378) Resultat før skattekostnad (8.822) Skattekostnad (1.333) (1.637) (1.333) (1.637) Årsresultat (7.296) Balanse Konsern - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Pensjoner Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Andre reserver Sum egenkapital Udisponert overskudd etter skatt Sum gjeld og egenkapital

8 DELÅRSRAPPORT.09 Egenkapitaloppstilling Konsern IFRS Innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Gr.fondsbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Opptjent egenkapital Utjevn.- fond Øvrig opptjent EK Verdi- reg.- fond Sum Sum Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat - Korrigert Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Reklassifisering av EK pr Kjøp av egne grunnfondsbevis Utbetalt utbytte for Avsatt til gaver Opprettelse av datterselskap Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Utbetalt utbytte for Egenkapital IFRS Resultat Egenkapital IFRS

9 Resultatanalyse DELÅRSRAPPORT.09 Konsern - IFRS (Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 1/1-31/3 1/1-31/3 1. kvartal 1. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter 5,99 7,12 5,99 7,12 7,56 Rentekostnader og lignende kostnader 4,26 5,12 4,26 5,12 5,58 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 2,00 1,73 2,00 1,98 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,38 0,46 0,38 0,46 0,43 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,09-0,08-0,09-0,08-0,09 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 Netto verdiendr.og gev/tap på valuta og verdipapirer 0,53-0,19 0,53-0,19-0,31 Andre driftsinntekter 0,20 0,29 0,20 0,29 0,21 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,31 1,32 1,31 1,32 1,35 Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 0,13 0,16 0,13 0,16 0,21 Andre driftskostnader 0,29 0,44 0,29 0,44 0,42 Tap på utlån, garantier m.v. -0,91-0,14-0,91-0,14-0,47 Resultat av ordinær drift før skatt 0,16 0,47 0,16 0,47-0,18 Skattekostnad -0,10 0,14-0,10 0,14 0,03 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,05 0,33 0,05 0,33-0,15 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall - Konsern - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Forvaltningskapital Brutto utlån Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 77,3 89,0 81,7 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 56,5 59,9 56,9 Innskuddsdekning ( innskudd i prosent av brutto utlån ) 73,1 67,2 69,7 Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i prosent 14,0 13,2 13,8 Kjernekapital i prosent 8,6 9,7 8,5 Egenkapital Egenkapitalavkastning i prosent ** 1,1 5,5-2,6 Beregnet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner *** 0,3 1,4-2,8 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner **** 0,3 1,4-2,8 Kostnad pr. inntektskrone i prosent ***** 62,0 75,6 87,5 Kostnad pr. inntektskrone i prosent, korrigert ****** 76,4 70,4 76,8 ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Resultat etter skattekostnad multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis **** Resultat per grunnfondsbevis når man hensyntar økning i antall ordinære grunnfondsbevis som følger dersom alle potensielle ordinære grunnfondsbevis hadde vært utstedt (f.eks. grunnfondsbevis knyttet til konvertible lån) ***** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter ****** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter eksklusiv netto verdiendring og gev./tap på valuta og verdipapirer

10 DELÅRSRAPPORT.09 Delårsregnskapet for morbank og konsern er utarbeidet i henhold til IFRS, og delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 delårsrapportering. Det er benyttet de samme regnskapsprinsippene som i siste årsregnskap for konsernet. Alle kommentarer til regnskapstall gjelder morbankens tall. Delårsregnskapet er ikke revidert. NOTE 1 Inntekter verdipapir Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper = Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avk Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir 997 (1.398) (2.778) Aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning (276) (510) (6.910) Valuta og finansielle derivater (7.231) = Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir og valuta (1.562) (16.919) Konsern Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper = Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avk Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir 997 (1.398) (2.778) Aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning (276) (510) (1.688) Valuta og finansielle derivater (228) (10.474) = Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir og valuta (2.136) (14.940) NOTE 2 Misligholdte og tapsutsatte engasjement Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Brutto misligholdte engasjement > 90 dager Individuelle tapsnedskrivninger Netto misligholdte engasjement Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Netto utlån

11 DELÅRSRAPPORT.09 NOTE 3 Tap på utlån og tapsnedskrivninger Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Periodens endring i indiviuelle tapsnedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper Periodens konstaterte tap dekket av tidligere tapsnedskrivninger Periodens konstaterte tap som ikke er dekket av tidligere tapsnedskrivninger Tilbakeføring av kap. rtr. misligholdte lån mot tapsnedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Individuelle tapsnedskrivninger Individuelle tapsnedskrivninger pr. 1/ Periodens konst. tap hvor det tidligere er foretatt ind. tapsnedskr Økte individuelle tapsnedskrivninger i perioden Nye individuelle tapsnedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle tapsnedskrivninger i perioden Sum individuelle tapsnedskrivninger Tapsavsetninger på garantier Tapsnedskrivninger på grupper Tapsnedskrivninger pr. 1/ /- Periodens endring i tapsnedskrivninger på grupper Tapsnedskrivning til dekn. av tap på grupper av utlån/garantier NOTE 4 Kapitaldekning.2009 Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. Morbank Konsern Grunnfondsbeviskapital ,3 % ,3 % Overkursfond ,3 % ,3 % Sparebankens fond ,6 % ,3 % Utjevningsfond 472 0,0 % 472 0,0 % Fond for urealiserte gevinster ,2 % ,2 % Fondsobligasjoner ,2 % ,2 % - utsatt skattefordel og andre immaterielle aktiva (8.665) (0,3 %) (10.407) (0,3 %) - fradrag for urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg (6.302) (0,2 %) (6.302) (0,2 %) - fradrag for utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling (472) (0,0 %) (472) (0,0 %) - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) (3.255) (0,1 %) (3.255) (0,1 %) Netto kjernekapital ,0 % ,6 % Ansvarlig lånekapital ,4 % ,4 % 45 % av nto.urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg ,1 % ,1 % - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) (3.255) (0,1 %) (3.255) (0,1 %) Netto ansvarlig kapital ,5 % ,0 %

12 DELÅRSRAPPORT.09 Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. Morbank Konsern Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Engasjementsbeløp pr. sektor: Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Fradrag i kapitalkravet (25.775) (2.062) (25.775) (2.062) Operasjonell risiko Totalt beregningsgrunnlag ,0 % ,0 % Overskudd av ansvarlig kapital NOTE 5 Grunnfondsbevis Banken har utstedt totalt stk. grunnfondsbevis pålydende kr 95,- De 20 største grunnfondsbeviseiere.2009: Antall % andel 1. MP Pensjon ,00 2. Svein Thorsen ,00 3. Terra Utbytte ,48 4. Arne Nilsen ,99 5. Jan Erik Alm ,94 6. Horten Hus Eiendom AS ,86 7. Tromstrygd ,67 8. Ring Evensen Holding AS ,39 9. Per Johan Kirksæter , Børge Døskeland , Alm Eiendom AS , Nes Prestegjelds Sparebank , Bank 1 Oslo AS , Teddy Invest AS , Sparebanken Øst , Werpen Eiendom AS , Katfoss Fabrikker AS , Totens Sparebank , Edeco AS , Bessie H. Gadborg Rasmussen , ,22

13 DELÅRSRAPPORT.09 NOTE 6 Datterselskap og tilknyttede selskaper Konsernet Nes Prestegjelds Sparebank består av morbanken og følgende datterselskaper: Nes Eiendom AS - eierandel 100 %, Terra Eiendomsmegling Hallingdal AS - eierandel 100 %, Terra Eiendomsmegling Buskerud AS - eierandel 100 % og Terra Eiendomsmegling Sigdal AS, hvor banken har en eierandel på 51 %. Banken har også en eierandel på 33 % i selskapet Flå Senter AS. I konsernregnskapet er interne transaksjoner og mellomværende eliminert.

14 DELÅRSRAPPORT.09 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.09 KONSERN MORBANK Kontantstrøm fra virksomheten Resultat før skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger mv. av varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av driftsmidler Tap/gevinst ved salg av verdipapirer Verdiendring valuta Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet i pensjonsordninger Verdiendring ansvarlig lånekapital Verdiendring aksjer, sertifikater og obligasjoner Tap på utlån Inntekt fra investering i tilknyttet selskap Betalte skatter / endring utsatt skatt Netto endring kundefordringer Netto endring utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto endring utlån til kunder Netto endring finansielle derivatinstrumenter Netto endring øvrige fordringer Netto endring gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring innskudd fra kunder Netto endring avsetning påløpte kostnader og forpliktelser Endring annen gjeld Netto kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datter- / tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av aksjer i datter- / tilknyttet selskap Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv Innbetalinger ved salg av driftsmidler mv Utbetalinger konsernbidrag til datter- /tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Utbetalinger ved tilbakebetalinger av obligasjonsgjeld Innbetalinger ved utstedelse av grunnfondsbeviskapital Innbetaling av minoriteter Utbetalinger av utbytte/gaver Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Skue Sparebank Kvartalsrapport IFRS 30.06.2015

Skue Sparebank Kvartalsrapport IFRS 30.06.2015 Skue Sparebank Kvartalsrapport IFRS 30.06.2015 Nøkkeltall 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 Forvaltningskapital 8.008.509 7.977.627 7.992.566 Brutto utlån 6.398.406 6.190.262 6.190.110 Brutto utlån i prosent

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

1. KVARTAL DELÅRSREGNSKAP

1. KVARTAL DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2011 DELÅRSREGNSKAP HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.11 31.03.10 2010 Renteinntekter 53.308 4,58 % 43.080 4,15 % 194.013 4,41 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.14 31.03.13 2013 Renteinntekter 66.502 4,35 % 55.147 4,11 % 242.867 4,31 % Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer