Delårsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 30.06.2009"

Transkript

1 Delårsrapport

2 STYRETS HALVÅRSBERETNING Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken rapporterer både konsernregnskap og selskapsregnskap etter IFRS. Kommentarene og tallene i beretningen er knyttet til konsernet med mindre det eksplisitt er oppgitt for morbanken. Hovedtrekk utvikling pr. 1. halvår 2009 Økt driftsresultat før skatt Mindre reduksjon i rentenetto i kroner og prosent Reduserte andre inntekter Positiv avkastning på finansielle investeringer Relativt høye tap på utlån Kraftig utlånsreduksjon Høy innskuddsvekst Resultatregnskap Nes Prestegjelds Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et netto driftsresultat før skatt på 14,2 mill. kroner, mot 13,0 mill. kroner til samme tid i fjor, en økning i resultatet på 1,2 mill. kroner. Dette utgjør 0,54 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,56 % for tilsvarende periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes vesentlig høyere netto verdipapir- og valutagevinst. Etter skatt var resultatet 12,5 mill. kroner, og det utgjør en egenkapitalavkastning på 7,4 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 44,6 mill. kroner, mot 45,0 mill. kroner., en reduksjon på 0,4 mill. kroner, eller 1,0 %. Reduksjonen skyldes økt fundingkost, da kundemarginen har utviklet seg positivt i perioden. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen redusert fra 1,96 % i fjor til 1,70 % pr Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning var 0,7 mill. kroner mot 2,3 mill. kroner pr Årsaken til nedgangen er i hovedsak at det i år ikke er utbetalt utbytte fra Terra-Gruppen AS. Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester var 7,8 mill. kroner, mot 8,5 mill. kroner til samme tid i fjor, en reduksjon på 8,1 %. Reduksjonen skyldes lavere gebyrinntekter fra betalingsformidling. I tillegg er det noe nedgang i provisjoner fra salg av forsikringer og verdipapirforvaltning. Netto gevinst/reversering av nedskrivning på verdipapir, valuta og finansielle derivater utgjorde ,6 mill. kroner, mot en netto gevinst på 0,8 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Av dette er 3,8 mill kroner reversering av nedskrivninger på obligasjonsporteføljen, 1,1 mill kroner er netto gevinst på aksjer, fond og grunnfondsbevis, mens 8,7 mill kroner er netto gevinst på valuta og derivater. Andre driftsinntekter var 5,6 mill. kroner pr mot 6,1 mill. kroner til samme tid i fjor. Dette utgjør en reduksjon på kr 0,5 mill. kroner. Driftskostnadene utgjorde ,5 mill. kroner, en økning på 0,9 mill. kroner, eller 2,0 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Lønn og generelle administrasjonskostnader har økt med 3,0 mill. kroner fra samme tid i fjor. Årsaken til økningen er vekst i pensjonskostnader, høyere lønnsnivå, samt økte IT-kostnader. Avskrivninger er redusert med 0,2 mill. kroner fra i fjor, mens andre driftskostnader er redusert med 2,0 mill. kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte kostnader i datterselskapene. Netto tap på utlån og garantier var på 13,7 mill. kroner.2009, mot 6,2 mill. kroner ved utgangen av 2. kvartal i fjor. Av dette er 10,3 mill. kroner individuelle nedskrivninger og 0,5 mill. kroner er netto tilbakeføringer fra tidligere individuelle nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger på utlån har økt med 3,9 mill. kroner i hittil i år. Netto tap på utlån og garantier utgjør 1,8 mill. kroner i 2. kvartal 2009 mot 11,9 mill. kroner i 1. kvartal. Balansen Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2. kvartal 5.245,9 mill. kroner, en økning på 486,5 mill. kroner eller 10,2 % fra samme tidspunkt i fjor. Brutto utlån til kunder utgjorde 3.951,0 mill. kroner.09, mot 4.198,0 mill. kroner til samme tid i fjor. Dette er en reduksjon på 247,0 mill. kroner eller 5,9 %. I 1. halvår er brutto utlån redusert med 313,6 mill. kroner. Som følge av kronestyrkelsen i 1. halvår er bokført verdi av valutaeksponerte utlån redusert med 62,0 mill. kroner. Bankens øvrige utlån er altså redusert med 251,6 mill. kroner siste halvår. Pr har banken en låneportefølje på 634,1 mill. kroner i Terra BoligKreditt AS (TBK) som ikke er balanseført.

3 Innskudd fra og gjeld til kunder var 3.179,3 mill. kroner ved utgangen av 2. kvartal 2009 mot 2.902,3 mill. kroner pr , en vekst på 277,0 mill. kroner eller 9,5 %. Veksten er i hovedsak på høyt forrentede innskudd. Innskuddsdekningen er på 80,5 %.09. Kapitaldekning Konsernets ansvarlige kapital var ved utgangen av kvartalet 458,2 mill. kroner. Banken beregner fra og med kapitaldekningen etter Basel II, og med et beregningsgrunnlag på 3.224,7 mill. kroner, ble kapitaldekningen 14,2 % og kjernekapitaldekningen 8,8 %. Datterselskap Konsernet Nes Prestegjelds Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Nes Eiendom AS, Terra Eiendomsmegling Hallingdal AS, Terra Eiendomsmegling Buskerud AS og Sigdal Eiendomsmegling AS. Datterselskapene viste ved utgangen av 2. kvartal 2009 et samlet underskudd på 0,6 mill. kroner mot et samlet underskudd på 2,4 mill. kroner til samme tid i fjor. Forbedringen skyldes noe lavere underskudd i eiendomsmeglerforretningene, samt at det i fjor ble ført et valutatap i datterselskapet Nes Eiendom. Banken foretar for tiden en strategisk vurdering av sine datterselskap. Som en følge av dette er selskapet Sigdal Eiendomsmegling AS er under avvikling. Styret har videre besluttet at banken skal selge eierposten i Terra Eiendomsmegling Hallingdal AS til de ansatte i selskapet. Salget vil skje i 3. kvartal Transaksjoner med nærstående parter Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående parter som har hatt vesentlig betydning for konsernets stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Av vesentlige transaksjoner ved utgangen av 1. halvår 2009 kan nevnes at Nes Eiendom AS har overtatt morbankens eiendeler i konkursboet etter Uvdal Alpinkonsept AS for 13,3 mill. kroner. Risiko- og usikkerhetsfaktorer Risikostyring og -vurdering er en del av bankens løpende internkontrollprosess og er sentral i bankens policy for styring og kontroll. Styret anser kredittrisiko og likviditetsrisiko som bankens viktigste risikoområder. Risikoen styres gjennom bankens rammeverk og fullmaktsstruktur, og det rapporteres periodisk til ledelsen og styret for de ulike risikogruppene. Arbeidet med å forbedre og videreutvikle bankens risikostyring er en kontinuerlig prosess. Likviditets- og refinansieringsrisiko vurderes løpende fra dag til dag, og banken har sikret refinansiering av obligasjonsgjeld i god tid før forfall gjennom lånefasiliteter i Norges Bank og i obligasjons- og sertifikatmarkedet for øvrig for å sikre et godt likviditetsnivå. Under finanskrisen har banken bygget betydelige likviditetsreserver for å sikre seg i et uforutsigbart finansmarked. Innskuddsdekningen har steget jevnt siden årsskiftet, og kjente forfall de neste tolv måneder er dekket inn med eksisterende finansiering. Kredittrisiko på utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer og alle kreditter besluttes i henhold til bankens fullmaktsstruktur. Overvåking av kredittrisikoen skjer gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den generelle økonomiske utviklingen. Som følge av den negative utviklingen både i finansmarkedet og for enkelte av bankens kunder, har tapsnedskrivningene økt kraftig det siste året. På bakgrunn av dette har banken iverksatt en rekke tiltak for å forebygge og begrense mislighold og tap i tiden fremover. Det er foretatt omorganisering av ressurser for å bedre engasjementssikringsarbeidet, og det er økt fokus på kompetanseutvikling innenfor kreditt. Det forventes at bedre kvalitativ oppfølging av engasjementene sammen med redusert rentenivå skal bidra positivt til å redusere bankens tap. Styret konstaterer at den positive misligholdsutviklingen fra 1. kvartal 2009 fortsetter, og at misligholdet er ytterligere redusert i 2. kvartal. I 1. halvår er brutto misligholdte engasjement er redusert med 30,9 %. Utsiktene fremover Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den realøkonomiske utviklingen både nasjonalt og internasjonalt. Mange bransjer preges av etterspørselssvikt, og det forventes lav vekst i BNP i Myndighetene har imidlertid iverksatt redningspakker som skal motvirke effekten og ringvirkningene av finanskrisen. Mange av tiltakene er direkte rettet mot banksektoren, hvor formålet er en bedring av kapitalsituasjonen som skal bidra til vekst i bankenes utlån. Nes

4 Prestegjelds Sparebank har benyttet seg av F-lånsadgang i Norges Bank og er i søknadsprosess mot Statens Finansfond vedrørende kapitaltilskudd. Det er generelt god etterspørsel etter bankens produkter og tjenester, men banken opplever at etterspørselen etter kreditt har avtatt noe som følge av endrede økonomiske rammebetingelser. Styret forventer en fortsatt utlånsreduksjon i siste halvår. Det er iverksatt et effektiviseringsprosjekt som har som konkret målsetting å redusere bankens kostnader. Prosjektet omfatter bankens kjernevirksomhet, samt datterselskap. Styret har lagt til grunn at dette i løpet av året skal gi forbedringer i den underliggende bankdrift. Bankens rentenetto er noe lavere ved utgangen av 1. halvår enn den var ved utgangen av. Dette skyldes økte fundingkostnader. Styret arbeider aktivt for å forbedre bankens nøkkeltall og forventer et fortsatt krevende år i Nesbyen, 12. august 2009 NES PRESTEGJELDS SPAREBANK STYRET

5 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende banksjef Styret og administrerende banksjef har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og halvårsregnskapet pr 30. juni 2009 inklusive sammenligningstall pr. 30. juni. Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som er fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styrets og administrerende banksjefs beste overbevisning er halvårsregnskap 2009 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av morbankens og konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr. 30. juni 2009 og 30. juni. Etter styrets og administrerende banksjefs beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode gir også en rettvisende oversikt. Nesbyen, 12. august 2009 George H. Fulford Geir Olav Brøto Odd- Ragnar Hjulstad styrets leder styrets nestleder Fred Arne Kramer Marit Sand Deinboll Tone Lian Haraldset Gro Øverby Hans Kristian Glesne adm. banksjef

6 Resultatregnskap DELÅRSRAPPORT.09 Morbank - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-30/6 1/1-30/6 2. kvartal 2. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (2.376) (1.910) (1.232) (1.005) (4.263) Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta (16.919) Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. (13.738) (6.168) (1.854) (4.564) (22.378) Resultat før skattekostnad (59) Skattekostnad (4.335) (3.702) (2.840) (1.523) (1.301) Årsresultat (1.360) Balanse Morbank - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Pensjoner Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Andre reserver Sum egenkapital Udisponert overskudd etter skatt Sum gjeld og egenkapital

7 Egenkapitaloppstilling Morbank IFRS Innskutt egenkapital Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Opptjent egenkapital Øvrig opptjent EK Utjevningsfond Verdireguleringsfond Sum Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat - Korrigert Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Reklassifisering av EK pr Kjøp av egne grunnfondsbevis Utbetalt utbytte for Avsatt til gaver Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Utbetalt utbytte for Egenkapital IFRS Resultat Egenkapital IFRS

8 Resultatanalyse DELÅRSRAPPORT.09 Morbank - IFRS 2009 (Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 1/1-30/6 1/1-30/6 2. kvartal 2. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter 5,50 7,36 5,11 7,51 7,59 Rentekostnader og lignende kostnader 3,82 5,37 3,45 5,57 5,59 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,68 1,99 1,66 1,94 2,00 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,38 0,46 0,39 0,45 0,43 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,09-0,08-0,09-0,09-0,09 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,03 0,13 0,00 0,15 0,07 Netto verdiendr.og gev/tap på valuta og verdipapirer 0,42 0,05 0,32 0,23-0,35 Andre driftsinntekter 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,14 1,14 1,07 1,11 1,23 Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 0,13 0,14 0,12 0,14 0,14 Andre driftskostnader 0,23 0,29 0,25 0,30 0,28 Tap på utlån, garantier m.v. -0,52-0,27-0,14-0,39-0,47 Resultat av ordinær drift før skatt 0,47 0,75 0,74 0,79 0,00 Skattekostnad -0,16-0,16-0,21-0,13-0,03 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,31 0,59 0,53 0,66-0,03 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall - Morbank - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Forvaltningskapital Brutto utlån Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 75,5 88,5 81,6 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 60,6 61,0 56,9 Innskuddsdekning ( innskudd i prosent av brutto utlån ) 80,3 68,9 69,8 Brutto misligholdte lån * Netto misligholdte lån Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i prosent 14,7 12,3 14,2 Kjernekapital i prosent 9,2 9,2 8,9 Egenkapital Egenkapitalavkastning i prosent ** 6,0 10,0-0,5 Beregnet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner *** 3,1 5,1-0,5 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner **** 3,1 5,1-0,5 Kostnad pr. inntektskrone i prosent ***** 60,3 60,7 77,8 Kostnad pr. inntektskrone i prosent, korrigert ****** 72,5 61,9 66,7 * Over 90 dager ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Resultat etter skattekostnad multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis **** Resultat per grunnfondsbevis når man hensyntar økning i antall ordinære grunnfondsbevis som følger dersom alle potensielle ordinære grunnfondsbevis hadde vært utstedt (f.eks. grunnfondsbevis knyttet til konvertible lån) ***** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter ****** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter eksklusiv netto verdiendring og gev./tap på valuta og verdipapirer

9 Resultatregnskap DELÅRSRAPPORT.09 Konsern - IFRS (Hele tusen kroner) 1/1-30/6 1/1-30/6 2. kvartal 2. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (2.376) (1.910) (1.232) (1.005) (4.263) Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer Netto gevinst/ tap på verdipapir og valuta (14.940) Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. (13.738) (6.168) (1.854) (4.564) (22.378) Resultat før skattekostnad (8.822) Skattekostnad (4.099) (2.683) (2.766) (1.240) Årsresultat (7.296) Balanse Konsern - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Verdipapir til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivatinstrumenter Investeringsportefølje: - tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Finansielle derivatinstrumenter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Pensjoner Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Andre reserver Sum egenkapital Udisponert overskudd etter skatt Sum gjeld og egenkapital

10 Egenkapitaloppstilling Konsern IFRS Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum Gr.fondsbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Utjevn.- fond Øvrig opptjent EK Verdi- reg.- fond Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat - Korrigert Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Reklassifisering av EK pr Kjøp av egne grunnfondsbevis Utbetalt utbytte for Avsatt til gaver Opprettelse av datterselskap Egenkapital IFRS Avgang tilgjengelig for salg portefølje Verdiendring tilgjengelig for salg portefølje Årets resultat Totale inntekter, kostnader og verdiendringer i Utbetalt utbytte for Egenkapital IFRS Resultat Egenkapital IFRS

11 Resultatanalyse DELÅRSRAPPORT.09 Konsern - IFRS 2009 (Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 1/1-30/9 1/1-30/6 2. kvartal 2. kvartal 1/1-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter 5,59 7,33 5,20 7,60 7,56 Rentekostnader og lignende kostnader 3,89 5,37 3,53 5,62 5,58 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,70 1,96 1,67 1,98 1,98 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,39 0,45 0,40 0,45 0,43 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,09-0,08-0,09-0,09-0,09 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,03 0,10 0,00 0,15 0,04 Netto verdiendr.og gev/tap på valuta og verdipapirer 0,52 0,03 0,51 0,25-0,31 Andre driftsinntekter 0,21 0,27 0,23 0,24 0,21 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,23 1,28 1,16 1,24 1,35 Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 0,13 0,16 0,13 0,16 0,21 Andre driftskostnader 0,33 0,46 0,37 0,49 0,42 Tap på utlån, garantier m.v. -0,52-0,27-0,14-0,39-0,47 Resultat av ordinær drift før skatt 0,54 0,56 0,92 0,71-0,18 Skattekostnad -0,16-0,12-0,21-0,11 0,03 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,38 0,45 0,71 0,60-0,15 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall - Konsern - IFRS 2009 (Hele tusen kroner) Pr Pr Pr Forvaltningskapital Brutto utlån Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 75,3 88,2 81,7 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 61,6 61,0 56,9 Innskuddsdekning (innskudd i prosent av brutto utlån) 80,5 69,1 69,7 Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i prosent 14,2 12,1 13,8 Kjernekapital i prosent 8,8 9,2 8,5 Egenkapital Egenkapitalavkastning i prosent ** 7,4 7,7-2,6 Beregnet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner *** 3,8 3,9-2,8 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis i kroner **** 3,8 3,9-2,8 Kostnad pr. inntektskrone i prosent ***** 61,5 69,5 87,5 Kostnad pr. inntektskrone i prosent, korrigert ****** 75,7 70,4 76,8 ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Resultat etter skattekostnad multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis **** Resultat per grunnfondsbevis når man hensyntar økning i antall ordinære grunnfondsbevis som følger dersom alle potensielle ordinære grunnfondsbevis hadde vært utstedt (f.eks. grunnfondsbevis knyttet til konvertible lån) ***** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter ****** Driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter og netto renteinntekter eksklusiv netto verdiendring og gev./tap på valuta og verdipapirer

12 Delårsregnskapet for morbank og konsern er utarbeidet i henhold til IFRS, og delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 delårsrapportering. Det er benyttet de samme regnskapsprinsippene som i siste årsregnskap for konsernet. Alle kommentarer til regnskapstall gjelder morbankens tall. Delårsregnskapet er ikke revidert. NOTE 1 Inntekter verdipapir Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper = Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avk Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir (1.847) (2.778) Aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning (1.325) (292) (6.910) Valuta og finansielle derivater (7.231) = Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir og valuta (16.919) Konsern Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper = Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avk Netto verdiendring og gevinst/tap på: Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir (1.847) (2.778) Aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning (292) (1.688) Valuta og finansielle derivater (10.474) = Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir og valuta (14.940) NOTE 2 Misligholdte og tapsutsatte engasjement Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Brutto misligholdte engasjement > 90 dager Individuelle tapsnedskrivninger Netto misligholdte engasjement Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Netto utlån

13 NOTE 3 Tap på utlån og tapsnedskrivninger Morbank Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Periodens endring i indiviuelle tapsnedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper Periodens konstaterte tap dekket av tidligere tapsnedskrivninger Periodens konstaterte tap som ikke er dekket av tidligere tapsnedskrivninger Tilbakeføring av kap. rtr. misligholdte lån mot tapsnedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner pr Individuelle tapsnedskrivninger Individuelle tapsnedskrivninger pr. 1/ Periodens konst. tap hvor det tidligere er foretatt ind. tapsnedskr Økte individuelle tapsnedskrivninger i perioden Nye individuelle tapsnedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle tapsnedskrivninger i perioden Sum individuelle tapsnedskrivninger Tapsavsetninger på garantier Tapsnedskrivninger på grupper Tapsnedskrivninger pr. 1/ /- Periodens endring i tapsnedskrivninger på grupper Tapsnedskrivning til dekn. av tap på grupper av utlån/garantier NOTE 4 Kapitaldekning.2009 Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. Morbank Konsern Grunnfondsbeviskapital ,4 % ,4 % Overkursfond ,3 % ,3 % Sparebankens fond ,6 % ,3 % Utjevningsfond 472 0,0 % 472 0,0 % Fond for urealiserte gevinster ,2 % ,2 % Fondsobligasjoner ,2 % ,2 % - utsatt skattefordel og andre immaterielle aktiva (8.056) (0,3 %) (9.920) (0,3 %) - fradrag for urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg (6.302) (0,2 %) (6.302) (0,2 %) - fradrag for utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling (472) (0,0 %) (472) (0,0 %) - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) (3.409) (0,1 %) (3.409) (0,1 %) Netto kjernekapital ,2 % ,8 % Ansvarlig lånekapital ,5 % ,5 % 45 % av nto.urealisert gev. på vp klassifisert som tilgj. for salg ,1 % ,1 % - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (50%) (3.409) (0,1 %) (3.409) (0,1 %) Netto ansvarlig kapital ,7 % ,2 %

14 Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner. Morbank Konsern Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Engasjementsbeløp pr. sektor: Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Fradrag i kapitalkravet (25.925) (2.074) (25.925) (2.074) Operasjonell risiko Totalt beregningsgrunnlag ,0 % ,0 % Overskudd av ansvarlig kapital NOTE 5 Grunnfondsbevis Banken har utstedt totalt stk. grunnfondsbevis pålydende kr 95,- De 20 største grunnfondsbeviseiere.2009: Antall % andel 1. MP Pensjon ,00 2. Svein Thorsen ,00 3. Terra Utbytte ,66 4. Arne Nilsen ,98 5. Jan Erik Alm ,94 6. Horten Hus Eiendom AS ,86 7. Tromstrygd ,67 8. Ring Evensen Holding AS ,39 9. Børge Døskeland , Per Johan Kirksæter , Alm Eiendom AS , Nes Prestegjelds Sparebank , Bank 1 Oslo AS , Teddy Invest AS , Sparebanken Øst , Werpen Eiendom AS , Katfoss Fabrikker AS , Totens Sparebank , Edeco AS , Bessie H. Gadborg Rasmussen , ,56

15 NOTE 6 Datterselskap og tilknyttede selskaper Konsernet Nes Prestegjelds Sparebank består av morbanken og følgende datterselskaper: Nes Eiendom AS - eierandel 100 %, Terra Eiendomsmegling Hallingdal AS - eierandel 100 %, Terra Meglerservice AS - eierandel 100 %, Terra Eiendomsmegling Buskerud AS - eierandel 100 % og Terra Eiendomsmegling Sigdal AS, hvor banken har en eierandel på 51 %. Banken har også eierandeler på 33 % i selskapet Flå Senter AS og 35 % i selskapet Hemsedal Eiendomsmegling AS. I konsernregnskapet er interne transaksjoner og mellomværende eliminert.

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.09 KONSERN MORBANK Kontantstrøm fra virksomheten Resultat før skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger mv. av varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av driftsmidler Tap/gevinst ved salg av verdipapirer Verdiendring valuta Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet i pensjonsordninger Verdiendring ansvarlig lånekapital Verdiendring aksjer, sertifikater og obligasjoner Tap på utlån Inntekt fra investering i tilknyttet selskap Betalte skatter / endring utsatt skatt Netto endring kundefordringer Netto endring utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto endring utlån til kunder Netto endring finansielle derivatinstrumenter Netto endring øvrige fordringer Netto endring gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring innskudd fra kunder Netto endring avsetning påløpte kostnader og forpliktelser Endring annen gjeld Netto kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datter- / tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av aksjer i datter- / tilknyttet selskap Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv Innbetalinger ved salg av driftsmidler mv Utbetalinger konsernbidrag til datter- /tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Utbetalinger ved tilbakebetalinger av obligasjonsgjeld Innbetalinger ved utstedelse av grunnfondsbeviskapital Innbetaling av minoriteter Utbetalinger av utbytte/gaver Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

17