INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen Forfall meldes snarest. Åpningsord og bevertning: Anne-Karin Kolbu Saksliste: FMR 32/2013: Prestenes tjeneste- og bopliktordning FMR 33/2013: Medarbeidere. Rekruttering og oppfølging FMR 34/2013: Norsk Salmebok 2013 FMR 35/2013: Regnskapsrapport per 31. juli 2013 FMR 36/2013: Menighetsrådsmøtene høsten 2013 FMR 37/2013: Besøk i Latvia november 2013 FMR 38/2013: Rekruttering av givere til misjonsprosjekt FMR 39/2013: Fra bredde til kontinuerlig Eventuelt Lørenskog, 30. august 2013 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/7

2 MØTE MED: SAKSBEHANDLER OLAV M. BJØRNSEN Saksbehandler gis inntil 20 minutter til å presentere sitt arbeidsfelt og de anliggender han ønsker å ta opp med menighetsrådet. FMR 32/2013: PRESTENES TJENESTE- OG BOPLIKTORDNING Saksdokument: Uttalelse vedrørende prestenes tjeneste- og bopliktsordning Saksordfører: Unni Skarholm Borg bispedømmeråd har i brev av 16. juli 2013 bedt bispedømmets menighetsråd om en uttalelse vedrørende prestenes tjeneste- og bopliktsordning. Bispedømmet ber om svar på 8 spørsmål. Svarene på disse vil være grunnlagsmateriale for Borg bispedømme når de skal uttale seg om dagens tjeneste- og bopliktsordning bør avvikles (ref. høringsnotat av 21. mai 2013 fra Forsynings- administrasjons- og kirkedepartementet). Innstillingen fra AU er gjort ut fra hovedtanken om at det er ønskelig at presten bor i eget sokn. 1. Bør dagens generelle bopliktsordning for prester beholdes? Ja. 2. Hvis den generelle boplikt avvikles, mener menighetsrådet at presten likevel skal bo i soknet/samarbeidende sokn? Ja. 3. Hvis ja, vil menighetsrådet være behjelpelig med å skaffe presten bolig? Nei. 4. Har menigheten prestebolig eiet av Opplysningsvesenets fond som anses som svært viktig kirke- og kulturhistorisk? Nei. 5. Hvis ja, hvilken bolig? Utgår. 6. Mener menighetsrådet at det skal knyttes boplikt til denne boligen? Utgår 7. Eventuelle kommentarer? Ingen 8. Soknets navn: Fjellhamar sokn FMR 33/2013: MEDARBEIDERE. REKRUTTERING OG OPPFØLGING. Saksdokument: Strategiplan for Fjellhamar menighet , kapittel 2 Saksordfører: Marte Anundsen Vilming Gode og engasjerte medarbeidere som trives er Fjellhamar menighets største ressurs. Samtidig er det alltid bruk for nye og flere medarbeidere til å løse de mange oppgavene vi står i som menighet. Skal vi vokse som menighet så må det skje gjennom at flere frivillige deler eierskapet for menigheten og bidrar med sine evner og gaver. Ansatte er kjernefolk med der er det begrensede muligheter for vekst. Å være medarbeider og få medansvar man trives med og som er avklart og tilpasset den enkelte, skaper eierskap og engasjement. Hvordan er det å være frivillig medarbeider i Fjellhamar menighet? Får alle som vil mulighet til å delta med sine evner og gaver eller beveger vi oss i de samme sirklene av folk hele tiden? Har alle mulighet til å få en oppgave de trives med og har evner til å løse? Får medarbeidere den omsorg og oppfølging de trenger? Hvilke behov er det for oppfølging i ulike aldersgrupper, livsfaser, og type tjenester? Drøftes i møtet. Innspil fra samtalen tas med i det videre arbeidet Side 2/7

3 FMR 34/2013: NORSK SALMEBOK 2013 Saksdokumenter: Kirkelovens 11. Salgsbrosjyre Norsk Salmebok 2013 Saksordfører: Espen Kjørven Kirkemøtet autoriserte i april 2012 en ny versjon av Norsk Salmebok som gyldig, og det er et visst press fra flere hold om å ta denne i bruk. Forventningen er at flertallet av landets menigheter benytter denne fra og med 1. søndag i advent Det er to anliggender ved dette som menighetsrådet må vurdere. Den ene siden av saken er et rent kostnadsmessig spørsmål: Om man skal gå til innkjøp av Norsk Salmebok 2013 må man vurdere hvor denne kostnaden skal belastes. Normalt vil dette være en av fellesrådets oppgaver. Den andre siden av saken gjelder det formelle ved å ta i bruk en ny salmebok. Dette omtales i Kirkelovens 11: Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter bestemmelse av Kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse. 1. Lørenskog kirkelige fellesråd bes om å ta med innkjøp av Norsk Salmebok 2013 i sine videre budsjett- og økonomiplaner. Fjellhamar menighetsråd ønsker videre å få tilbakemelding på om det er tilgjengelige midler i fellesrådets budsjett for 2013 til delinnkjøp av denne. 2. Det innkalles til menighetsmøte hvor sak om godkjenning av Norsk Salmebok 2013 for bruk i Fjellhamar menighet legges frem. Dato fastsettes i møtet. FMR 35/2013: REGNSKAPSRAPPORT PER 31. JULI 2013 Saksdokumenter: Resultatregnskap per 31. juli Balanse per 31. juli Saksordfører: Jørn Aleksandersen Resultatregnskap per 31. juli viser et mindreforbruk på kr ,-. Dette er normalt for denne tiden av året, hvor egenandeler til konfirmantopplegget har tilkommet mens utgiftene for sommerleirtilbudet ennå ikke har blitt bokført. Den eneste posten som viser et markant avvik mot budsjett er innbetaling av egenandeler til konfirmasjon. Dette skyldes feil på de lister administrasjon fikk utlevert da budsjettposten skulle beregnes, og vil ikke få innvirkning på årsresultat. Sammenligner man status med 2012 er det et positivt avvik på inntektssiden: Givertjenesten har økt med kr ,- fra 31. juli 2012 til 31. juli Dette gjenspeiles også på utgiftssiden, hvor kostnad for de giverfinansierte stillinger har økt med ,- fra 31. juli 2012 til 31. juli Dette er i tråd med strategiplan og menighetsrådets vedtak. Det kan ellers se ut til at man oppnår en svak økning i offerinntekter for regnskapsåret Hoveddelen av økningen gjelder innsamling til eksterne offerformål og vil ikke få noen innvirkning på årsresultat for Balanseregnskap per 31. juli viser de samme forhold som resultatregnskap: At man er på den tid av året da en del vesentlige inntekter har tilkommet og før de motsvarende utgiftsposter har blitt ført. Det kan konstateres av menighetens økonomi per 31. juli 2013 er solid. Regnskapsrapport per 31/7 tas til orientering FMR 36/2013: MENIGHETSRÅDSMØTENE HØSTEN 2013 Saksordfører: Håkon Rem Møtedatoene høsten 2013 (5/9, 10/10, 7/11 og 5/12) sammenfaller med Revmatikerforeningens månedlige medlemsmøter i samme periode. Begge benytter vanligvis kirkens underetasje. Menighetsrådet Side 3/7

4 må benytte alternative lokaler i høst, spørsmålet blir om dette blir i bomberommet eller om man skal legge møtene til Lørenskog Hus. Grunnet tur til Latvia hvor blant annet sokneprest og nestleder deltar foreslås det at møtedato i november flyttes til 14/ Menighetsrådsmøtene høsten 2013 avholdes i bomberommet i Fjellhamar kirke 2. Møtedato for november flyttes fra 7/11 til 14/11 FMR 37/2013: BESØK I LATVIA NOVEMBER 2013 Saksordfører: Anne-Karin Kolbu I forbindelse med vårt nye misjonsprosjekt i Baltikum ønsker 5-6 ansatte og frivillig å reise på besøk til Lativa 6-9. november Sokneprest informerer nærmere om opplegg og detaljer rundt dette. Gruppen ber MR om å få dekket flybillettene til denne turen på inntil 5 000,- kr totalt. Menighetsrådet dekker reisekostnad for stabsmedlemmers tur til misjonsprosjekt i Latvia med inntil kr ,-. FMR 38/2013: REKRUTTERING AV GIVERE TIL MISJONSPROSJEKT Saksordfører: Steinar Hansen Misjonsutvalget ber menighetsrådet om tillatelse til å rekruttere givere til de to misjonsengasjementene Fjellhamar menighet for tiden har forpliktet seg på. Misjonsengasjementet i Vietnam, hvor vi er sendemenighet, og det nye misjonsprosjektet i Latvia. Dette vil inkludere rekruttering av givere i Fjellhamar kirke. Misjonsutvalget gis tillatelse til å rekruttere givere til de to misjonsengasjementene Fjellhamar menighet for tiden har forpliktet seg på. Misjonsengasjementet i Vietnam, hvor vi er sendemenighet, og det nye misjonsprosjektet i Latvia. FMR 39/2013: ORIENTERINGER Møtebok for 13. juni 2013: Godkjent per epost, signeres i møtet Givertjenesten Givertjenesteutvalget har utarbeidet informasjons- og takkebrev til faste givere. Disse ble distribuert i uke 35. Kollekt via SMS Tjenesten er bestilt, og prøves ut helgen før menighetsrådet. Trosopplæring BULM har takket ja til også å fungere som trosopplæringsutvalg (ref. sak 22/2013). Trosopplæringsstillingen fylles med 4 vikariater med 20% stillingsbrøk inntil Karine er tilbake fra permisjon. Administrasjonen vil ha et møde med koordinator fra bispekontoret vedrørende praktisk økonomistyring den 6. september på kontoret. Menighetsweekend 80 påmeldte per 30. august. Status per 5. september fremlegges i møtet. Side 4/7

5 Fjellhamar kirke Staben ved Tor Martin så til at det ble kjøpt inn nytt kjøleskap i sommer. Dette som et ledd i rent og ryddig i Fjellhamar kirke aksjon. Reparasjon av taket er ferdig. Det ble restmidler etter at arbeidet var utført, men Lørenskog kommune, som disponerer midlene, ga ikke tillatelse til at disse kunne bli benyttet til å male kirken. Fellesrådet følger opp. Høstprogram Høstprogram er ferdig utarbeidet og trykt. Utdeling planlegges gjort innen 10. september. Allehelgenskonserten 2013 Årets allehelgenskonsert blir et samarbeid med Skårer. Alf organiserer, Anine Kruse fra Fjellhamar dirigerer, konserten avholdes i Skårer kirke. Nytt fra staben Nytt fra grupper og utvalg Nytt fra fellesrådet 2. UTRUSTNING TIL TRO OG TJENESTE For å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp Ef 4,12 Målsetting: Fjellhamar menighet skal preges av at stab og frivillige medarbeidere sammen kjenner eierskap til menighetens arbeid. Fjellhamar menighet skal se sine medarbeidere, gi dem næring til tro, og utruste dem til å bli trygge og frimodige etterfølgere av Jesus i hverdagen. Fjellhamar menighet vil ha medarbeidere som trives og finner sin måte å bidra på ut fra tilgjengelighet og evner. Hovedsatsinger: Å bevisstgjøre stadig flere til å dele eierskapet for menighetens fellesskap og arbeid. Det vil vi gjøre gjennom forkynnelse, styrket oppslutningen om søndagen som kirkedag, og flere bidragsytere i menighetens arbeid. Ansvar: Stab, menighetsråd og BULM Å styrke smågruppene blant voksne og ungdom ved oppfølging av eksisterende grupper og deres ledere. Vi vil starte to nye smågrupper hvert år (10 i 2011) og tilstrebe åpne dører for dem som ønsker plass i en smågruppe. Ansvar: Stab Satsinger: Å gi undervisning som styrker fokus på å leve som etterfølgere av Jesus i sitt nærmiljø, og utruster menigheten til dette. Ansvar: Undervisningsutvalg og stab Å sørge for at alle medarbeidere finner en tjeneste de trives med og har kapasitet til. Ansvar: Stab, menighetsråd og BULM Å gi omsorg og utruste medarbeidere med tjenlige samlinger med undervisning og inspirasjon. Ansvar: Stab, menighetsråd, BULM og undervisningsutvalg Å styrke givertjenesten som en del av vårt felles eierskap og øke antall givere med 40 % til 2015 (58 givere i 2011). Ansvar: Givertjenesteutvalg Å arrangere menighetsweekend for hele menigheten årlig. Ansvar: Stab og menighetsråd Side 5/7

6 Menighetsmøtets oppgaver. Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter bestemmelse av Kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse. Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når departementet eller annen kirkelig myndighet ber om det eller når menighetsmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg. Balanseregnskap 31. juli 2013 (i hele 1000 kroner) 31. juli januar 2013 EIENDELER: A Kap 2.2 Anleggsmidler B Kap 2.1 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd C SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: D Kap 2.5 Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Gjeld E Kap 2.4 Langsiktig gjeld: F Kap 2.3 Kortsiktig gjeld: G Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Likviditetsprosent Andel egenkapital Side 6/7

7 REGNSKAPSRAPPORT FJELLHAMAR MENIGHET DRIFTSINNTEKTER (i hele 1000 kroner) Budsjett Endring 1: Disponible inntektsposter Driftstilskudd 20 Gaver, leieinnteketer, egenbetalinger Offer til eget arbeid Salg julemesse Givertjenesten Sum disponible inntektsposter : Bundne inntektsposter Egenandeler konfirmantopplegg Prosjekter og arrangementer Offer til BULM Offer til eksterne formål Sum bundne inntektsposter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner) 1: Ordinære driftsutgifter Kommunikasjon Gudstjenesten Diakoni Trospplæring - Dåpsarbeid frem til konfirmasjon Arbeid på leir 16 - Tilskudd til konfirmantopplæring Barnearbeider/ungdomsarbeider, ungdomstiltak Øvrig arbeid - Frie midler MR, gaver Subsidiering menighetsweekend Arrangementer Faste driftsutgifter og innkjøp Julemessa (innkjøp, gave til misjon) 20 Sum ordinære driftsutgifter : Bundne driftsutgifter Bruk av egenandel konfirmantopplegg Prosjekter og arrangementer Overføring av offer til BULM Overføring av eksterne offer Sum bundne driftsutgifter SUM DRIFTSUTGIFTER AVSETNING TIL FOND RESULTAT RENTEINNTEKTER BRUK AV FOND 79 DRIFTSRESULTAT Side 7/7

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer