MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD"

Transkript

1 MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl :20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud Jørn Aleksandersen Tor Martin Synnes Kristin Kjemphol leder nestleder vara vara sokneprest diakonvikar (gjest) Forfall: Anne-Karin Kolbu, Henriette Olafsrud, Cent Inge Blad Nilsen, Eva Hagavik Saker behandlet: FMR 1/2013 9/2013 Det ble meldt tre saker til Eventuelt Lørenskog, den 17. januar 2013 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/5

2 MØTE MED: DIAKONVIKAR KRISTIN KJEMPHOL Vikardiakon informerte om seg, sin opplevelse av menigheten og sine faglige utfordringer. Tre udekkede behov ble gitt særskilt fokus: Kjøretjeneste til kirkelige tilbud for de eldre, frivillige inn i besøkstjeneste, fint om babysang kan besøke sykehjemmene. FMR 1/2013: ÅRSREGNSKAP 2012 Saksdokumenter: Resultatregnskap per Balanseregnskap per Årsresultat for 2012 ble fremlagt med et mindreforbruk på kroner ,-. Det var tre anliggender hvor menighetsrådet måtte ta en beslutning: Søknad om overføring av mindreforbruk i diakoniarbeidet, disponering av minnegave, samt manglende driftstilskudd fra fellesrådet. Det fremkom under behandlingen at driftstilskudd for 2012 ikke vil tilkomme fra Lørenskog kirkelige fellesråd. Dette har ikke blitt formelt varslet, og muntlig garanti om dette forhold som ble gitt i møte av november 2012 var feilaktig. Det ble besluttet å tilbakeføre inntektsføringen for regnskapsåret Det merforbruk som da oppstår inndekkes ved bruk av avsatte midler til barne- og ungdomsarbeid, begrunnet med at differanse mellom innsamlede midler til lønn og faktiske lønnskostnader til barne- og familiearbeider for regnskapsåret 2012 viser et merforbruk som naturlig inndekkes ved bruk av avsatte midler. Mindreforbruk i diakonibudsjett for 2012 ble foreslått utgiftsført for regnskapsåret Det søkes om midler til et spesifikt prosjekt med kjent kostnad, og det er da korrekt å utgiftsføre dette for Minnegave ble foreslått ført til inntekt for de menighetsfinansierte stillingene. 1. Regnskapsrapport tas til orientering 2. Mindreforbruk diakonibudsjett stort kr. 5308,- utgiftsføres i årsregnskap for 2012 og avsettes som kortsiktig gjeld inntil kostnad tilkommer. 3. Minnegave stor kr ,- føres til inntekt for de menighetsfinansierte stillingene. 4. Årsregnskap som fremlagt i menighetsrådsmøtet med merforbruk stort kr ,99 godkjennes. 5. Merforbruk for regnskapsåret 2012 inndekkes ved bruk av tidligere avsatte midler til bundet fond for de menighetsfinansierte stillingene. FMR 2/2013: ÅRSBUDSJETT 2013 Saksdokument: Utkast til årsbudsjett 2013 Administrasjonen har utarbeidet et utkast til årsbudsjett. Arbeidsutvalget har mottatt søknad for et enkeltstående tiltak i gudstjenestearbeidet: Tur til London for stab, gudstjenesteutvalg og G2-utvalg. Dette foreslås inndekket ved føring mot menighetsrådets frie midler. Tilsvarende for tidligere mottatte søknad om midler til oppstart av seniorarbeid, beløp stort kr. 3000,-. Givertjenesten har per registrert årsløfter for kr ,-. Noen få av disse skal tas ut men det gjenstår anslagsvis kr ,- i årsløfter for regnskapsåret Arbeidsutvalget mener det er realistisk å budsjettere med en økning på kr ,-, tilsvarende tre givere med månedlige innbetalinger på kroner 600,-. Den kommende trosopplæringsstillingen er ikke en del av menighetsrådets budsjett for Denne stillingen vil finansieres av midler fellesrådet får til disposisjon. Om det senere skulle vise seg at det er behov for restfinansiering fra menighetsrådet vil det behandles som særskilt sak om eller når den problemstillingen blir aktuell. Side 2/5

3 Det ble foreslått å øke inntektspost for givertjenesten med ytterligere kroner ,-, inntektspost for julemessen med kr ,- og utgiftspost for julemesse med kr ,-. 1. Årsbudsjett for 2013 vedtas med følgende endringer: a. Inntektspost for givertjenesten økes med kr ,-. b. Inntektspost for julemessen økes med kr ,-. c. Utgiftspost for julemessen økes med kr ,-. d. Udisponert overskytende beløp utgiftsføres som avsetning ihht. FOR nr 1215: Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, Ekskursjon til London som enkeltstående tiltak i gudstjenesteutvalget innvilges inntil kr ,- til inndekning av utgifter. Støtte for enkeltpersoner begrenses oppad til kr. 1500,-. Kostnaden føres mot budsjettpost MR frie midler. 3. Midler til oppstart av seniorarbeid føres mot budsjettpost MR frie midler. 4. Årsbudsjett vedtas med forbehold om at driftstilskudd fra Lørenskog kirkelige fellesråd for regnskapsåret 2013 tilkommer. FMR 3/2013: MENIGHETSWEEKEND 2013 Komite for menighetsweekend må på plass, to mer er endelig bekreftet per 17. januar. Det avventes videre svar fra et av mene fra fjorårets komite. Stabens er ikke fastsatt. Strategisk tema for menighetsweekend må fastsettes. Arbeidsutvalget foreslår å sette fokus på misjon. Det vil være naturlig å fokusere på det nye misjonsprosjektet, med Ole Magnus og Kari Olafsrud som naturlige kandidater å forespørre om å holde bibeltimer under menighetsweekend. 1. Komite for menighetsweekend 2013 blir: Vidar Wilhelmsen, Anne-Karin Kolbu, supplert med ytterligere to mer. Arbeidsutvalget gis mandat til å godkjenne endelig sammensetning. 2. Misjon blir tema for menighetsweekend Arbeidsutvalget gis mandat til å finne egnet foredragsholder. FMR 4/2013: TROSOPPLÆRING Arbeidsutvalget fikk i sak 53/2012 mandat til å fastsette dato for menighetsmøte, hvor fordeling av trosopplæringsmidler skal behandles som sak. Dato er satt til søndag 24. februar, etter gudstjenesten. Menighetsrådet må formelt vedta en innstilling til menighetsmøtet. Arbeidsutvalgets oppfatning er at man vil be menighetsmøtet om støtte for en såkalt flat tildeling, det vil si at trosopplæringsmidlene i sin helhet går til menigheten. Tirsdag 29. januar skal det være drøftingsmøte om fordeling av trosopplæringsmidler. Sted: Kirkestua i Nittedal, start kl Hvert menighetsråd kan sende inntil to representanter. 1. Fjellhamar menighetsråd legger sak om trosopplæring frem for menighetsmøte i Fjellhamar menighet den 24. februar 2013, med innstilling om flat tildeling av trosopplæringsmidler. 2. Arbeidsutvalget gis mandat til å utforme sakspresentasjon for menighetsmøtet. 3. Jørn Aleksandersen representerer Fjellhamar menighetsråd på drøftingsmøte om trosopplæring i Nittedal kirkestue den 29. januar Side 3/5

4 FMR 5/2013: NYE RETNINGSLINJER FOR GAVER TIL JUBILANTER Arbeidsutvalget ønsker reviderte retningslinjer for hvordan jubilanter i stab og menighetsråd skal markeres. 1. Menighetsstaben markeres ved bryllup og runde år: Markering skjer i gudstjenesten. Gavebeløp inntil kr. 500,-. 2. Menighetsrådets mer markeres ved bryllup og runde år: Markering skjer i menighetsrådsmøtet. Gavebeløp inntil kr. 300,-. FMR 6/2013: STABSSITUASJONEN (lukket møte) Tas til orientering FMR 7/2013: ÅRSHJUL FOR MENIGHETSRÅDETS ARBEID Saksdokument: Utkast til årshjul for 2013 Årshjul er et arbeidsverktøy for menighetsrådet og rådets ledelse for å planlegge disponering av tid i møter til saker som bør eller må behandles. Saksordfører har i samråd med Arbeidsutvalget plassert inn saker for arbeidsåret Menighetsrådets mer bes se gjennom planen og komme med innspill til nødvendige endringer til behandling i møtet. Årshjul for 2013 vedtas FMR 8/2013: ORIENTERINGER Møtebok for menighetsrådsmøte av 11. desember: Godkjent per epost, signert i møtet Medarbeidergudstjenesten Utleie Invitasjoner er sendt ut til alle medarbeidere. Staben har hånd om gudstjenesten med band, Tweenskor, søndagsskole, nattverd og bønnevandring. AU er i gang med å sette programmet for festkirkekaffen. Leder av de praktiske oppgavene, Steinar Hansen, instruerer rådet om arbeidsoppgaver og fordeler disse. Utleiereglement for arbeidskirkene i Lørenskog vedlegges til informasjon. Kort sammenfattet: Det leies vanligvis ikke ut til rent private formål, og kirken lånes vanligvis ikke ut i helgene. Det er menighetsrådet som har bestemmende myndighet for bruk kirken, og har muligheten til å innvilge dispensasjon ved søknad. I praksis har slike saker blitt behandlet av Arbeidsutvalget. Menighetens ansatte kan benytte kirken mer fritt, såfremt eventuelle gjøremål av mer privat karakter ikke kommer i veien for menighetens eget arbeid. Orientering fra stabsdag Staben startet arbeidsåret 2013 med en stabsdag. Tigging i kirken Side 4/5

5 Sokneprest informerte nærmere Misjonsprosjekt Staben foreslår at menighetens nye misjonsprosjekt presenteres nærmere på menighetens årsmøte den 10. mars. Arbeidsutvalget vil arbeide videre med dette frem mot årsmøtet. Kirken på Torget Kirken på Torget 2012 evalueres kortfattet. Staben går inn for at tiltaket tar pause i Lydanlegget i Fjellhamar kirke Kantor arbeider opp mot fellesrådet for nødvendig modernisering av deler av lydanlegget, blant annet innkjøp av nye mygger. Dette grunnet at dagens utstyr må fases ut grunnet frekvensskifte for trådløst utstyr. En av høyttalerne i venstre kirkeskip har blitt sprengt. Fellesrådet vil på sitt kommende møte behandle søknad om innkjøp av ny høyttaler. FMR 9/2013: EVENTUELT Søknad om midler til oppussing av søndagsskolerom Barne- og familiearbeider søker om midler til oppussing av søndagsskolerom. Budsjettramme: Kr. 6000,-. Menighetsrådet innvilger inntil kr. 3000,- til oppussing av søndagsskolerom, under forutsetning av at ungdomsorganisasjonen BULM fatter likelydende vedtak. Søknad om underskuddsgaranti Tiltaket Rock My Soul søker om underskuddsgaranti stor kr ,- samt at de kan tas opp 1-2 kollekter til inntekt for dette tiltaket: Rock My Soul innvilges underskuddsgaranti for inntil kr ,- for gjennomføring av tiltaket i arbeidsåret Søknad om finansiering av ombygging Lørenskog kirkelige fellesråd søker om å få inndekket kostnader vedrørende ombygging av kontorlokaler. Disse må bygges om når det ansettes trosopplærere, kostnad er estimert til kroner ,-. Det foreslås å dekke inn kostnadene ved bruk av kommende trosopplæringsmidler, fordelt 50/50 mellom menighetene. Dette under forutsetning av positiv behandling av søknad i de respektive menighetsråd. Fjellhamar menighetsråd stiller seg positiv til at trosopplæringsmidler brukes til å tilrettelegge kontorlokalet. Side 5/5

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune 2 0 1 0 REVISJONSRAPPORT 85 / F - 13 / 2010 Dato: 18.02.2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...I 1 INNLEDNING...1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer