INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å møte fra kl Forfall meldes snarest. Saksliste: FMR 28/2013: Betaling med SMS FMR 29/2013: Regnskapsrapport per 31. mai FMR 30/2013: Orienteringer FMR 31/2013: Fra bredde til kontinuerlig Eventuelt Timeplan for kvelden: Menighetsrådsøte: Menighetsrådsmøte m/stab: (sak 31/2013) Bevertning: Avslutning i kirkerommet: Lørenskog, 6. juni 2013 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/6

2 FMR 28/2013: BETALING MED SMS Saksordfører: Unni Skarholm Staben registrerer at på de store folkekirkegudstjenestene som julaften og konfirmasjon, er det få eller ingen som bruker terminalen. Noe av grunnen tror staben er at man er ubekvem med å reise seg og gå ut i våpenhuset. Staben ønsker å vurdere muligheten for å gi med sms på disse gudstjenesten. I 2010 ble plattformen Goods and Services åpnet for mobil betaling av varer og tjenester. Et system hvor man kan sende en enkelt tekstmelding og betale inntil kr. 300,- per gang, begrenset oppad til maksimalt kr. 5000,- pr. mnd. Totalt. Et system som også benyttes til innsamling av gavemidler. I Fjellhamar ble dette utprøvd julaften 2012 i forbindelse med innsamling til Kirkens Nødhjelp. Denne løsningen er ikke gratis. Både tjenesteleverandør og mobilselskap skal ha god nok avanse. Typisk vil noe mer enn 10 % gå bort til mellomledd, ofte i tillegg til en fast månedlig kostnad for tjenesten. Undervisningsprest Espen Hægeland har fra leverandøren ViaNett fått et tilbud som er satt opp spesifikt for veldedige organisasjoner. Tilknytning er kostnadsfri, det er ingen månedsavgifter, men 12-16% av betaling vil gå til mellomleddene. Dette representerer en enkel måte å betale penger på. En direkte ulempe er at relativt mye forsvinner i kostnader. En helt annen side av saken er hvordan løsningen vil bli mottatt. Blir det for mye pengemas, for mye press om å gi penger, med både kollektbøsse, terminal og SMS-betaling? Eller vil dette bli ansett som en god og enkel løsning? Hva er kjernemenighetens syn på dette kontra de kirkefremmede? Og om man er positiv, skal man bruke den fast eller kun på julaften og konfirmasjon? Ønsker man eventuelt en prøveperiode? Innstilling: Vedtak fattes i møtet FMR 29/2013: REGNSKAPSRAPPORT PER 31. MAI Saksordfører: Jørn Aleksandersen Regnskapsrapport per 31. mai viser et mindreforbruk på kr ,-. Av sentrale inntektsposter er både kirkeoffer, givertjeneste og renteinntekter i tråd med hva som er budsjettert. Det er ingen områder på kostnadssiden som viser en negativ utvikling eller som av andre årsaker må sees nærmere på. Videre i regnskapsåret vil tilførsel av trosopplæringsmidler og implementering av trosopplæringsreformen medføre en totalt sett positiv utvikling for årsregnskapet. Estimert budsjett for trosopplæringen i 2013 beregner et merforbruk på kr ,-. Om man forutsetter at dette finansieres ved bruk av givermidler samt at ungdomsarbeiderstillingen finansieres med givermidler ut regnskapsåret ligger man an til å belaste menighetsrådets egen utgiftspost for stillinger med ytterligere kroner ,- ut regnskapsåret Det vel medføre totalkostnad for denne posten i 2013 på kroner ,-, som er kr ,- mindre enn budsjettert. Da dette er givermidler bundet opp mot et spesifikt formål vil det i liten grad påvirke årsresultat, da disse midlene må avsettes i henhold til formål. Noen kostnader kan trolig omdisponeres grunnet trosopplæringsreformen, men de overskytende midlene vil i all hovedsak styrke menighetens kontantreserve om de ikke disponeres i henhold til formålet i løpet av regnskapsåret. Det er også verdt å merke seg at budsjettall for konfirmasjon er for høye i Det har vist seg at det var lagt inn feil data på listene over påmeldte konfirmanter, som var grunnlaget for budsjettallene. Dette vil ikke påvirke årsresultat, men vil medføre reduksjon av inntekts- og utgiftsposter for konfirmasjon. Innstilling: Tas til orientering Side 2/6

3 FMR 30/2013: ORIENTERINGER Møteboker for menighetsrådsmøtene 4. april og 2. mai Godkjent per epost, signeres i møtet. Status trosopplæring - Ansettelse. Vikarsituasjon. Status trosopplæringsutvalg - Aktiviteter: Det er behov for nytt kor mini pluss. Stadig behov for musikk til G2, men bedre når Erling nå går inn. Det er fremdeles behov for flere ledere på søndagsskolen, mulig at after-milkere kan gå inn og avlaste på en del oppgaver. Det trengs flere ledere til tweens og til babysang. Julemessekomiteen - Sammensetning. Planer. Rekruttering. Menighetsweekend - Alf inn i komiteen fra staben. Status påmeldinger. Har alle i rådet husket å melde seg på? Kort om videre rekrutteringsfremstøt. Londontur - Oppsummering og inntrykk etter turen første helgen i juni Misjonsutvalget - Ole Magnus, Henriette, Kari Rønningen og Tor Martin utgjør utvalget. Et femte mulig medlem er forespurt. Lørenskog Mannskor - Staben har ingen planer om å bruke kirkerommet fast på torsdagskveldene våren Mannskoret gis beskjed om at de kan være frem til sommeren Lørenskog Revmatikerforening - Vi varsler dem skriftlig om at de må være forberedt på at vi kan trenge lokalene selv i forbindelse med økt satsning på trosopplæringsarbeidet for barn og unge. Tomteregulering Fjellhamar Vest - Mette Korsrud informerer om reguleringsplan og oppfølging av denne fra Fellesrådets side. Møte med gudstjenesteteamet - Færre som møtte enn vanlig. Tor Martin refererer. Lydanlegg - Nytt anlegg for trådløs lyd er installert. En styringsenhet gjenstår. Kirkevertene - Kirkevertgruppen reduseres i antall, nå er det behov for nyrekruttering. Noen som har gode navn? Kortterminal - Nets har informert om at de ikke lenger vil følge opp terminalmodellen vi har med reparasjoner og lignende. Vi kan bruke vår så lenge den varer, når den går i stykker må vi bytte. Arbeidsutvalget går for at man da kjøper fremfor å leie terminal. Nets har 2-3 ukers leveringstid. Når terminal skiftes vurderer man behovet for evt. korttidsleie av terminal mens man venter på ny, eksempelvis om den gamle skulle gå i stykker rett før julaften. Nytt fra staben Nytt fra grupper og utvalg Nytt fra fellesrådet Side 3/6

4 FMR 31/2013: FRA BREDDE TIL KONTINUERLIG Saksordfører: Tor Martin Synnes Innføringen av trosopplæringsreformen aktualiserer problemstillinger og tilnærmingsmåter omkring dette temaet. Vi skal være både en breddekirke og et trosfellesskap, hvor vi ønsker å legge til rette for en bevegelse fra periferi til sentrum. Dette er en prosess som trenger tid, tanken om å gå inn i et trosfellesskap og et nytt sosialt fellesskap trenger å modnes. For nye som kommer inn i menigheten via barnekorarbeid eller lignende har man sett at for eksempel menighetsweekenden i løpet av et to-tre år går fra å virke fremmed til noe det føles naturlig å bli med på, eksempelvis. Vi må være rause med å invitere, uten å mase. Her er det viktig å benytte og informere om de mellomstasjonene man har mellom typiske breddetiltak og det som er mer typisk menighetsarbeid. Slik som Tirsdagstapas, kortilbud, gratisuka, til dels smågrupper og menighetsweekend. Det er viktig at staben er med og synlige på disse mellomstasjonene. Menighetsrådet får stadig tilbakemeldinger på at kirkekaffe er utfordrende med henhold til inkludering. Både for nye og godt etablerte. Et tiltak som kanskje kan bidra til positiv endring er nytt grunnoppsett på bordene to og to bord sammen i langsgående retning er en mulighet. Med mye tenkning omkring rekruttering av nye til menigheten, så er det viktig at man ikke glemmer verdien i de menneskene som kommer kun til handlinger. Kirken er et viktig sted også for dem, deres behov må også ivaretas på en god måte. Dette er i utgangspunktet en diskusjonssak uten vedtak. Side 4/6

5 REGNSKAPSRAPPORT FJELLHAMAR MENIGHET DRIFTSINNTEKTER (i hele 1000 kroner) Budsjett Endring 1: Disponible inntektsposter Driftstilskudd 20 Gaver, leieinnteketer, egenbetalinger Offer til eget arbeid Salg julemesse Givertjenesten Sum disponible inntektsposter : Bundne inntektsposter Egenandeler konfirmantopplegg Prosjekter og arrangementer Offer til BULM Offer til eksterne formål Sum bundne inntektsposter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner) 1: Ordinære driftsutgifter Kommunikasjon Gudstjenesten Diakoni Trospplæring - Dåpsarbeid frem til konfirmasjon Arbeid på leir 16 - Tilskudd til konfirmantopplæring Barnearbeider/ungdomsarbeider, ungdomstiltak Øvrig arbeid - Frie midler MR, gaver Subsidiering menighetsweekend Arrangementer Faste driftsutgifter og innkjøp Julemessa (innkjøp, gave til misjon) 20 Sum ordinære driftsutgifter : Bundne driftsutgifter Bruk av egenandel konfirmantopplegg Prosjekter og arrangementer Overføring av offer til BULM Overføring av eksterne offer Sum bundne driftsutgifter SUM DRIFTSUTGIFTER AVSETNING TIL FOND RESULTAT RENTEINNTEKTER BRUK AV FOND 79 Side 5/6

6 DRIFTSRESULTAT Side 6/6

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding 2013 Grinilund menighet

Årsmelding 2013 Grinilund menighet Årsmelding 2013 Grinilund menighet Side 1 av 8 Menighetens visjon og mål Menighetsrådet har vedtatt en visjon for perioden 2011-2014 som særlig vektlegger ønsker for det nye kirkebygget: Grinilund kirke

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer