Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003"

Transkript

1 Møtets varighet: Kl Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth Kristiansen, Astrid Nøtland Forfall: Arild Isaksen, Ellen Kavlie-Borge (permisjon), Rolv Bjelland (permisjon), Anne Karin Kolbu, Marit F. Høie, Ellen Merete Storeide Referent: Kjell Rønningen Sak : Godkjenning av saksliste og møtebok Sakslisten for inneværende møte Møtebok fra menighetsrådsmøtet 3. februar 2003 Sakslisten for inneværende møte skal godkjennes. Møtebok fra menighetsrådsmøtet 3. februar skal godkjennes 1. Sakslisten godkjennes uten merknader 2. Møtebok fra menighetsrådsmøtet 3. februar godkjennes uten merknader. 1. Sakslisten godkjennes uten merknader 2. Møtebok fra menighetsrådsmøtet 3. februar godkjennes uten merknader. Sak : Godkjenning av regnskap Saksordfører: Kjell Sjulstok Revidert regnskapsrapport for 2002 (tas med til møtet) Regnskapet for 2002 skal godkjennes. Med henhold til de merknader som fremkom under siste menighetsrådsmøte, så skal disse sakene være tatt hånd om i forkant av møtet. For øvrig opplyses det om at det i årsmeldingen ikke er behov for å legge frem totalregnskapet med alle underkontoer og spesifikasjoner. Det formelle kravet er å presentere nøkkeltallene fra regnskapet, og i denne sammenheng er dette trolig mest tjenelig. Fullstendig regnskap bør da vedlegges som bilag, slik at spesielt interesserte kan gjennomgå dette. 1. Regnskapet for 2002 godkjennes. 2. I menighetens årsmelding presenteres nøkkeltallene for menigheten. Fullstendig regnskap vedlegges som bilag.

2 Kirsti Frøshaug fremmet følgende tillegg til pkt.1: under forutsetning av at de 9 opplistede uklarheter avklares. 1. Regnskapet for 2002 godkjennes under forutsetning av at de 9 opplistede uklarheter avklares. 2. I menighetens årsmelding presenteres nøkkeltallene for menigheten. Fullstendig regnskap vedlegges som bilag. Sak : Økonomireglement for menigheten Saksordfører: Kjell Sjulstok Utkast til økonomireglement (distribuert tidligere) Saksordfører har laget et utkast til økonomireglement for menigheten. Utkastet drøftes i MR, i sammenheng med de tilbakemeldinger som har kommet på forslaget. Økonomireglement godkjennes med de merknader som fremkommer i møtet. Til: Fullmakter ved disponering av Menighetsrådets midler : Ang. Egne utlegg : - Utlegg inntil 1000 kr utbetales av saksbehandler. Beløp over dette må påtegnes av MR s leder. Ang. Disposisjonsfullmakt, bankkonti : - Enefullmakt gis Menighetsrådets leder og nestleder - Saksbehandler gis enefullmakt for inntil kr pr. måned (nettbank) - Fullmakt gis saksbehandler og sokneprest i fellesskap. Ang. Endring av fullmakt : Endring i fullmaktsforhold foretas av menighetsrådet. Økonomireglement godkjennes med de merknader som fremkommer i møtet. Sak : Menighetsarrangementer i 2003 Saksordfører: Kirsti Harda Frøshaug Søknad om økonomisk støtte til Kvinneweekend 2003 (er lovet, tas evt. med til møtet) Det er i budsjett for 2003 satt av totalt kroner ,- til menighetsarrangementer. Det er behov for diskusjon med henhold til hvordan midlene skal benyttes, samt hvem som i år skal ta ansvar for å organisere menighetens arrangementer. Fjorårets erfaringer tilsier at arrangementet Menighetstur/menighetsutflukt i sommerhalvåret ikke har så stor tilslutning. Menighetsrådet kan derfor tenke seg at det blir arrangert en sommeravslutning for hele menigheten i inneværende år; på Nebbursvollen i Lillestrøm. Der har man tilgang til gode bademuligheter og ferdig oppsatte griller og det er et koselig sted å være på. Leiekostnad er i underkant av kroner 2000,-. Et eller flere av menighetens husfelleskap blir utfordret til å organisere dette arrangementet; saksordfører orienterer nærmere om dette. Kvinneweekend arrangeres også i år; og søknad om støtte til denne vil følge saksinnkallingen.

3 Til sist har man tidligere hatt en Menighetsweekend på høsten. Arbeidsutvalget føler for å ta en diskusjon angående dette arrangementet. Bør man overlate planlegging og effektuering av disse til menighetens forskjellige grupperinger og utvalg; og samtidig åpne for at man har flere slike weekendsamlinger for ulike deler av menigheten? Eller skal man som før forsøke å ha et opplegg for alle; med en spesifikk hovedmålgruppe? 1. Sommeravslutning for menigheten godkjennes, og det innvilges økonomisk støtte oppad begrenset til kroner 3000,- til dette arrangementet. 2. Søknad om støtte til Kvinneweekend innvilges. 3. Søknader om økonomisk støtte til weekendsamlinger for høstsemesteret bes oversendt til menighetskontoret innen 1. juni Restmidlene på budsjettposten fordeles mellom de søknader som innkommer. De som søker om midler, bes antyde hvor mange deltagere man forventer vil melde seg på arrangementet man søker om midler til. Tillegg til pkt 2: med tillegg på inntil 1000 kr for subsidiering av deltakere ved behov. Beløpet tas fra Menighetsturer Nytt pkt. 3: Menighetsrådet vil arbeide for at menighetsweekend skal være tilpasset alle grupperinger i menigheten. 1. Sommeravslutning for menigheten godkjennes, og det innvilges økonomisk støtte oppad begrenset til kroner 3000,- til dette arrangementet. 2. Søknad om støtte til Kvinneweekend innvilges med tillegg på inntil 1000 kr for subsidiering av deltakere ved behov. Beløpet tas fra Menighetsturer. 3. Menighetsrådet vil arbeide for at menighetsweekend skal være tilpasset alle grupperinger i menigheten. Sak : En kirke for alle Saksordfører: Astrid M. Nøtland En kirke for alle Seminar og jubileumsgudstjeneste informasjon fra Prosten Referat fra styremøte for PUH-gudstjenestene 21. januar Borg bispedømme har vedtatt strategiplan for perioden Et av de sentrale punkter i denne planen er inkludering av utviklingshemmede i menighetens gudstjenester. Prosten har satt opp et seminar om dette emnet den 12. mars i Fjellhamar kirke. Menighetsrådet bes velge representanter til dette seminaret. Prosten minner også om 10-årsjubileum for de integrerte gudstjenestene den 19. mars. Saksordfører orienterer nærmere. Utformes under møtet Kirsti Frøshaug fremmet følgende forslag: 12. mars møter følgende: - Ellen Storeide - Per Frantsvold Menighetsrådet møter på gudstjenesten mars møter følgende: Ellen Storeide og Per Frantsvold 2. Menighetsrådet møter på gudstjenesten

4 Sak : Menighetsrådets arbeid Oversikt over saker til menighetsrådet i 2002 (114 saker) All virksomhet i soknet skal ha som formål å vekke og nære det kristelige liv i menigheten. Ved å opprette fellesråd ønsker man å frigjøre engasjement og tid slik at menighetsrådene kan ha sin oppmerksomhet rettet mot virksomheter som fremmer dette formål. Det menighetsbyggende arbeid er menighetsrådets hovedansvar. Det er vår menighet som er kirkens grunnvoll og ansikt utad mot medlemmene og befolkningen i Lørenskog. Menighetsrådet skal bidra til å fornye egen lokal menighet sammen med stab og frivillige. Vi skal legge til rette for å skape engasjement, fornyelse og medarbeiderskap. Samtidig har menighetsrådet styringsoppgaver som Å formulere visjoner og mål for menigheten Fordele ressurser til bestemte oppgaver og aktiviteter Legge forholdene til rette ved organisasjonsutforming Søke å tilføre menigheten kompetanse gjennom styrking av stab og frivillige medarbeidere Flere synes å mene at vi som menighetsråd får for liten tid til ovennevnte oppgaver og at det blir for mange administrative saker som menighetsrådet må forholde seg til. Vi bruker for mye tid til mindre viktige saker som det riktignok må bli tatt avgjørelse på, men som ikke alltid er i kjernen av det menighetsrådet skulle bruke tiden på. 1) Menighetsrådet utfordres til å evaluere siste års menighetsrådsarbeid og vi vedlegger som hjelp en liste over de sakene som ble behandlet i Under menighetsrådsmøte i februar vil alle få anledning til å komme med synspunkter om dette slik at vi kan lære av vårt første år i rådet og sammen legge til rette for et enda bedre arbeid i året som vi er inne i. 2) En måte å redusere antall saker på i menighetsrådet er å delegere avgjørelser av mindre viktige saker til Arbeidsutvalget. AU har drøftet dette og forslår at menighetsrådet vedtar retningslinjer tilsvarende det som Skårer menighet har vedtatt. Saker vedtatt i AU refereres skriftlig i innkallingen til MR- møtene og menighetsrådet gir sin tilslutning. 1. Innspill fra MR. Vedtak formuleres på møtet. 2. Saker delegert til AU: AU vil ta avgjørelser på saker av mindre økonomisk betydning med en øvre ramme per sak på Kr AU vil ta avgjørelser på saker av mindre prinsipiell betydning. Avgjørelser fattet av AU refereres til MR ved første møte etter avholdt AU. Avgjørelser fattet av AU effektueres omgående. MR vedtar formelt sakene med vedtakstekst Menighetsrådet gir sin tilslutning til de vedtak fattet av Arbeidsutvalget. MR vil fortløpende evaluere AU avgjørelsene og endre retningslinjer for delegering ved behov. Kirsti Frøshaug fremmet følgende forslag: Saken utsettes Saken utsettes Sak : Saker delegert til AU Årsmøte i Kirkens SOS i Borg

5 Delegering av myndighet til å innvilge langpermisjon Referat fra møte med Julemessekomiteen Årsmøte i Kirkens SOS i Borg AU har bedt diakon Astrid M. Nøtland å finne en egnet representant i Diakoniutvalget 2. Delegering av myndighet til å innvilge langpermisjon Siviltjenesteadministrasjonen har delegert myndigheten til å innvilge langpermisjon for sivilarbeider til oppdragsgiver. Arbeidsutvalget har delegert denne oppgaven videre til menighetspedagog Espen Hægeland. 3. Julemessekomiteen Julemessekomiteen etterlyser mennesker som kan gjøre administrativt og praktisk arbeid med henhold til avvikling av Julemessa. AU har bestemt at det er behov for å gjøre en del praktiske tiltak med henhold til finne mennesker som kan gjøre en innsats. Saken vil nevnes under kunngjøringer og kirkekaffe/kirkebakkekaffe ved gudstjenesten 23. mars; samt at dette blir tatt opp på menighetens årsmøte. Tas til orientering Tas til orientering Sak : Orienteringer Fellesbrev fra misjonær Anne Helene Gundersen Referat fra møte i fellesgudstjenestene den 21. januar 2003 Øvrige dokumenter medtas til møtet 1. Innkalling til årsmøte i Haneborg Antennelag Fjellhamar kirke har abonnement på tjenestene til haneborg Antennelag. Årsmøtet er onsdag 12. mars kl i klubbhuset på Fjellhamar Stadion 2. Regnskapsføring av pensjonsutgifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd Orientering fra Kultur og Kirkedepartementet 3. Søknad om kollekt til TV-Aksjonen 2003 fra Redd Barna Menighetsrådet har tidligere vedtatt å støtte denne med et offer 4. Et studieprosjekt om bispevisitas og dens betydning i vår kirke Avhandling forfattet av menighetens sokneprest. Kontakt menighetskontoret om det ønskes kopi av denne 5. Internettportalen lorenskog.no Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan legge ut informasjon på portalen lorenskog.no. Interesserte bes kontakte menighetskontoret for utfyllende informasjon 6. Kommunestyre- og Fylkestingvalget 2003 Lørenskog kommune ønsker å benytte lokalene i Fjellhamar kirke i forbindelse med høstens valg. Saken delegeres til saksbehandler. 7. Undervisningsutvalgets mandat Undervisningsutvalget har lagt frem forslag til mandat: Undervisningsutvalget i Lørenskog menighet skal være med å legge til rette for voksenundervisning vedrørende kristen tro i Lørenskog. 8. Referat fra møte i fellesgudstjenestene den 21. januar 2003 Tas til orientering Tas til orientering : Eventuelt

6 Elisabeth Kristiansen orienterte om ny liturgi for gravferd. Ny gravferdsliturgi tas opp som egen sak på neste menighetsrådsmøte, som forberedelse til fremlegging som sak på menighetens årsmøte. Kort til menighetsrådet fra Kristine Værnes ble lest opp av Astrid Nøtland Det sendes en blomsterhilsen til Kristine Værnes 1. Ny gravferdsliturgi tas opp som egen sak på neste menighetsrådsmøte, som forberedelse til fremlegging som sak på menighetens årsmøte. 2. Det sendes en blomsterhilsen til Kristine Værnes

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 5 2012 Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer