MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD"

Transkript

1 MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 22. januar 2015 kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Henriette Olafsrud Marte Vilming Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Steinar Hansen Eva Hagavik Jørn Aleksandersen leder nestleder vara vara Forfall: Cent Inge Blad Nilsen, Espen Kjørven, Mette Korsrud, Ellen Kavlie-Borge, Gudveig Sirevåg Saker behadlet: FMR 1/2015 FMR 8/2015 Lørenskog, 22. januar 2015 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/5

2 MØTE MED: KJELLERNSTYRET VED ANNETTE NORDBY OG KRISTIAN KLEVEN LYNG Annette og Kristian fortalte om Kjellern og arbeidet Kjellernstyret legger ned. Ungdomsklubben har for tiden en stabil kjerne på rundt 20 ungdommer, som hovedsakelig suppleres av konfirmanter og fjorårskonfirmanter. De opplever at ungdommen på Fjellhamar sliter med å sette av tid til Kjellern som sosialt møtepunkt, mange er engasjert i idrett eller annen fritidsaktivitet som krever mye av dem. Kjellernarbeidet går veldig greit, og styret hadde ingen umiddelbare behov å melde inn til menighetsrådet. FMR 1/2015: ÅRSREGNSKAP 2014 Saksdokumenter: Resultatregnskap Balanseregnskap Administrasjonen har utarbeidet årsregnskap for 2014 som viser et mindreforbruk på kroner ,-. Følgende kommentarer ble gitt til avvik mellom årsregnskap og budsjett: Ordinære driftsinntekter: Det har tilkommet egenbetalinger på totalt kr , - i løpet av arbeidsåret. Disse var ikke budsjettert. Det har vært en svak økning i kollekt til eget arbeid. Salg på julemessen ble under budsjett. Dette er en inntektspost det er vanskelig å beregne nøyaktig, og man vil ta utgangspunkt i resultat fra foregående år i budsjettarbeidet på dette punktet, med mindre det er andre kjente forhold som tilsier at denne posten bør justeres ytterligere. Inntekter fra Givertjenesten har gått ned, blant annet grunnet naturlig frafall. At man grunnet permisjoner og relaterte forhold ikke har benyttet givermidlene fullt ut de siste årene har også medvirket til at denne inntekten har gått ned, da det ikke har vært behov for nyrekruttering for å sikre finansiering av de giverfinansierte stillingene. Bundne driftsinntekter: Dette er bundne midler, hvor inntekter er lik utgifter. Det kan være verdt å merke seg at kollekt til ungdomsorganisasjonen BULM ser ut til å ha gått markant ned, og at man har fått en markant økning i midler innsamlet til eksterne organisasjoner. Ordinære driftsutgifter: Man har ikke brukt fullt ut av avsatte budsjettmidler på feltet Kommunikasjon og Gudstjeneste. For arbeidsområdene Dåpsarbeid frem til konfirmasjon og Konfirmantopplæring har det ikke tilkommet utgifter. Dette grunnet innføring av Trosopplæringsreformen, inntekter og utgifter til dette arbeidet føres i eget regnskap underlagt Lørenskog kirkelige fellesråd. Dette ble bestemt i løpet av arbeidsåret Ekstrakostnader for turer og leirer ble lavere enn budsjettert. Grunnet permisjoner og relaterte forhold ble kostnaden for giverfinansierte stillinger lavere enn beregnet. Det ble et overforbruk på posten for menighetsrådets egne, frie midler. Ved behov ville dette overforbruket blitt ført mot tidligere avsatte midler til fri disposisjon. De øvrige postene under kapittelet øvrig arbeid har mindre variasjoner enten over eller budsjett som totalt sett går i balanse. Bundne driftsutgifter: Dette er bundne midler, hvor utgifter er lik inntekter. Renteinntekter: Da menighetsrådet brukte mindre midler enn budsjettert, og man i tillegg hadde innbetalte egenandeler til konfirmantene stående på konto frem til årsslutt, medførte det markant høyere renteinntekter enn budsjettert. Årsresultat: Side 2/5

3 Årsresultat er et mindreforbruk stort kroner ,-. 1. Årsregnskap med mindreforbruk stort kr ,- vedtas som fremlagt. 2. Årsoppgjørsdisposisjoner: Kr ,- avsettes til bundet fond for barne- og ungdomsarbeid. Kr ,- avsettes til disponibelt fond. FMR 2/2015: SØKNAD OM STØTTE Saksdokument: Søknad om støtte til lederkonferanse (ettersendes) Staben søker om støtte stor kr ,- til å delfinansiere tur til lederkonferanse i London i mai Arbeidsutvalget er positivt innstilt til søknaden. Søknad innvilges FMR 3/2015: ÅRSBUDSJETT 2015 Saksdokument: Utkast til årsbudsjett 2015 Administrasjonen har utarbeidet utkast til årsbudsjett for 2015 basert på innspill, vedtak i menighetsrådet, tendenser synliggjort i årsregnskap for 2014 og andre kjente forhold. Av momenter som bør kommenteres i årsbudsjett er følgende: Såfremt det ikke kommer permisjoner, vakanser eller tilsvarende forhold vil ikke givertjenesten dekke alle utgifter til de giverfinansierte stilingene i arbeidsåret Man må da legge til grunn at man benytter tidligere avsatte midler til dette arbeidet for å dekke utgiftene. Dette vil medføre et merforbruk på kroner ,-. Det budsjetteres da ikke med noen økning i givertjenesten. Da dette uansett er bundne midler har dette lite å si for driften isolert sett, og det er fra tidligere år planlagt perioder med merforbruk til de giverfinansierte stillingene. Det har innkommet ønske om større satsning på musikk i gudstjenesten, i praksis at bandgudstjenestene videreføres selv uten støtte fra OVF slik man har fått i tidligere år. Dette vil medføre at kantor trenger kroner ,- for å opprettholde det nivået man har hatt de siste årene. Se eget vedlegg med konkretisering av budsjettinnspill. Misjon er tatt med som satsning i budsjettet med utgift på kroner ,-, dette etter tidligere vedtak i menighetsrådet. Det har også blitt satt opp en egen post med disponible midler for menighetsrådet. Utgifter til trosopplæringsarbeidet opprettholdes i budsjett: Et av premissene i trosopplæringsarbeidet er at trosopplæringsmidlene skal styrke eksisterende satsning. Av den grunn bør utgiftspostene bevares i budsjett, selv om de formelt sett nå tilhører et annet regnskap. I praksis er dette midler man må regne med å overføre. Videre er noen utgiftsposter redusert innenfor satsningsområdet Kommunikasjon, da midlene i dette budsjettområdet aldri har blitt benyttet fullt ut justeres kostnadsnivået noe ned. Etter at alle innspill er tatt med, og overforbruk på feltet giverfinansierte stillinger er dekket inn, viser årsbudsjett et overforbruk på kroner ,-. Følgende justeringer ble foretatt under saksbehandling: Utgifter til misjon ble redusert fra kr ,- til kr ,-. Renteinntekter ble nedjustert fra kr ,- til kr ,-. Inntektssiden ble oppjustert med kr ,- i diverse egenbetalinger. Side 3/5

4 Årsbudsjett for 2015 vedtas med de endringer som fremkom under saksbehandling. FMR 4/2015: NYINNFLYTTEDE I FJELLHAMAR MENIGHET Det har tilkommet nye bosteder i soknet, primært i området nær Lørenskog Stasjon. Ut ra tidligere vedtak i menighetsrådet er det et ønske om at menigheten synliggjør seg for nyinnflyttede. Hvilke rammer ønsker menighetsrådet for denne type markeringer? Under saksbehandling ble det lagt vekt på følgende momenter: I første omgang er det personlige møtet det viktigste. Informasjonsbrosjyre gis ut. På sikt kan det bli aktuelt å utarbeide en egen informasjonsbrosjyre av mer tidløs karakter. Det vil være naturlig å invitere til enkelte typer arrangementer, som nabolagsfest eller julegrantenning, når nye ønskes velkommen nært opptil disse. Videre planlegging, oppgavefordeling og praktisk gjennomføring avklarer per epost FMR 5/2015: OPPFØLGING AV FELLESSKAPET Innenfor flere av menighetens arbeidsfelt opplever vi tidvis at det er personer som tidligere har vært aktive som gradvis trekker seg tilbake eller som relativt plutselig blir borte. Hvor ligger ansvaret for å følge opp disse personene, og hva er det menighetsrådet kan gjøre for å legge til rette for at en slik oppfølging skjer og at enkeltpersoner ivaretas på en god og inkluderende måte? Saken ble denne gang meldt inn fra Diakoniutvalget. Se vedlagt utdrag fra møtereferat Diakoniutvalget. Saken utsettes FMR 6/2015: STRATEGIARBEID Saksdokument: Strategiplan for Fjellhamar menighet Vi tar en rask gjennomgang av strategiplan, primært for å sjekke status på de forskjellige målene vi satte oss i strategiplanen for å se hva vi har klart å oppnå så langt i perioden, men også for å se om det er målsetninger eller arbeidsområder vi ennå ikke har tatt tak i. Saken utsettes FMR 7/2015: ORIENTERINGER Møtebok for menighetsrådsmøtet i desember 2014: Distribuert elektronisk, godkjent og signert i menighetsrådsmøtet Medarbeiderfesten 2015 Flott fest, bra gjennomført, mye skryt og god mat. Det ble kanskje litt langvarig denne gangen. Praktisk komite noterte seg at ansvar for oppvask i etterkant nok bør avklares bedre til neste gang. Gratisuka april Staben vil ha bruktmarked i år. Å ha dette tilbudet bringer mye positivt med seg og skaper mye liv. Nytt fra staben Side 4/5

5 - Bjørn er sykemeldt og vil være borte i et lengre tidsrom. Espen Kjørven er inne med minst 50% fast frem til sommeren i forskjellige stillingskombinasjoner. Nytt fra grupper og utvalg Misjonsutvalget har hatt møte, og lagt hovedrammene for satsning på misjonsprosjektet de neste tre årene. Nytt fra Fellesrådet - Referat fra siste møte i Vedlikeholdsutvalget ble kort referert. Endelig prioritering vedtas i Fellesrådsmøtet den 27. Januar. FMR 8/2015: OPPGRADERING AV FESTSAL MED KAFE Festsalkomiteen, bestående av Kristin Kjemphol, Linda Hægeland og Marianne Huuse har utredet en oppgradering av festsalen med tanke på å utvikle et kafetilbud. Foreløpige planer og budsjett ble presentert og gjennomgått. Gruppen ble bedt om å ikke ta med punkt vedrørende belysning, da dette ligger inne i Fellesrådets vedlikeholdsplan for Ut over det ble gruppen bedt om å arbeide videre med utredning av prosjektet med tanke på gjennomføring i to, eventuelt tre, etapper. Festsalkomiteen bes fremlegge revidert prosjektplan med tilhørende budsjett til menighetsrådsmøtet 26. mars Side 5/5

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer