DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd"

Transkript

1 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. februar 2005 Møtets varighet: Kl Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Per Frantsvold, Anne-Karin Kolbu, Marit F. Høie, Kristine Værnes, Arne Eggen (til sak ) Forfall: Rolv Bjelland, Guro Jensen (permisjon), Trond Christensen (permisjon) Bevertning: Per Frantsvold Referent: Saksbehandler Olav Martin Bjørnsen Sak : Godkjenning av saksliste og møtebok Sakslisten for inneværende møte Møtebok for menighetsrådsmøtet 27. januar 2005 Sakslisten for inneværende møte skal godkjennes Møtebok for menighetsrådsmøtet 27. januar skal godkjennes 1. Sakslisten for inneværende møte godkjennes uten merknader 2. Møtebok for menighetsrådsmøtet 27. januar godkjennes uten merknader Det ble meldt 4 saker til Eventuelt 1. Sakslisten for inneværende møte godkjennes uten merknader 2. Møtebok for menighetsrådsmøtet 27. januar godkjennes uten merknader Sak : Besøk av kirkevergen Saksordfører: Kirsti Frøshaug - Samhandling og informasjonsflyt mellom Fellesråd og menighetsråd - Nedskjæring i kirkebudsjettet for menighetene i Lørenskog i 2005, hvilke konsekvenser får det for vår menighet? - Aktuelle saker for Fellesråd og Kirkevergen i Eventuelle andre momenter i saken tas opp av saksordfører under behandling. Diskuteres under møtet Kirkevergen redegjorde for Fellesrådets og kirkevergens rolle i menighetsarbeidet, og fremla de områder hvor det er et potensiale for å bedre informasjonsflyten. 1. Informasjon fra kirkevergen tas til orientering 2. Menighetsrådet vil arbeide aktivt med å sikre god informasjonsflyt mellom menighetsråd og fellesråd

2 Sak : Nødvendig utstyr i Fjellhamar kirke Saksordfører: Kjell Sjulstok Saksoversikt, saksdokumenter samt vedtak til sak Dette er en oppfølging av sak , samt de vedtak som der ble fattet. Saken omhandlet innkjøp av diverse nødvendig utstyr til Fjellhamar kirke, hvor menighetsrådet ble forespurt om å bli med på et spleiselag for å finansiere disse innkjøpene. Vedtak fra behandling den gang var at man ikke kunne ta stilling til denne forespørsel før det ble avklart hvem som kunne ta ansvaret for videre oppfølging av innkjøpt utstyr. Saksbehandler orienterer nærmere 1. Lørenskog menighetsråd innvilger kroner 7500,- i støtte til innkjøp av utstyr til Fjellhamar kirke 2. Lørenskog menighetsråd er takknemlige for at kirkevergen påtar seg ansvaret med videre oppfølging av innkjøpt utstyr Det ble opplyst om at Lørenskog kirkelige fellesråd har vedtatt å støtte innkjøp av nødvendig utstyr med kroner ,-. Fellesrådet har videre signalisert at de ønsker å følge opp innkjøpt utstyr i samarbeid med de sentrale brukerne av dette. 1. Lørenskog menighetsråd innvilger støtte på inntil kroner 7500,- for innkjøp av nødvendig utstyr til Fjellhamar kirke 2. Lørenskog kirkelige fellesråd anmodes om å inngå skriftlige avtaler med sentrale brukere med henhold til ansvar for oppfølging av det utstyr som kjøpes inn. Sak : Regnskap og årsrapport for 2004 Saksordfører: Kjell Sjulstok Utkast til rapport om menighetsrådets arbeid i 2004 Etter planen skulle utkast til årsrapport samt årsregnskap med noteanvisninger blitt fremlagt for menighetsrådet til inneværende møte. Grunnet sykefravær er denne prosessen blitt forsinket; og videre oppfølging av denne saken må tas av Arbeidsutvalget. Menighetsrådet fikk i forrige møte fremlagt et årsregnskap med et underskudd på om lag kroner ,-, samt at det ble varslet om at en postering måtte endres, slik at endelig årsresultat vil være et underskudd på om lag kroner ,-. Menighetsrådet har hatt noen uker til å se på tallene og bes komme med sine anmerkninger til årsregnskapet. Om det ikke etterspørres vesentlig merinformasjon, bes menighetsrådet om å vedta årsresultat, samt gi fullmakt til saksordfører om å utarbeide noteopplysninger og annen nødvendig merinformasjon man har behov for å fremlegge i årsrapport og til revisor. En foreløpig kladd til årsrapport tas med til menighetsrådsmøtet arbeidsutvalget bes få fullmakt til å ferdiggjøre denne. 1. Årsresultat, med et regnskapsmessig underskudd på kroner ,- godkjennes

3 2. Saksordfører gis fullmakt til å utarbeide noteopplysninger og annen relevant merinformasjon til regnskap for Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdiggjøre menighetens årsrapport for Årsresultat, med et regnskapsmessig underskudd på kroner ,- godkjennes 2. Underskudd for regnskapsåret inndekkes ved å redusere disposisjonsfond med beløp tilsvarende underskudd for regnskapsåret Saksordfører gis fullmakt til å utarbeide noteopplysninger og annen relevant merinformasjon til regnskap for Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdiggjøre menighetens årsrapport for 2004 Sak : Menighetsrådets arbeid i 2004 Liste over saker behandlet av menighetsrådet i 2004 All virksomhet i soknet skal ha som formål å vekke og nære det kristelige liv i menigheten. Ved å opprette fellesråd ønsker man å frigjøre engasjement og tid slik at menighetsrådene kan ha sin oppmerksomhet rettet mot virksomheter som fremmer dette formål. Det menighetsbyggende arbeid er menighetsrådets hovedansvar. Det er vår menighet som er kirkens grunnvoll og ansikt utad mot medlemmene og befolkningen i Lørenskog. Menighetsrådet skal bidra til å fornye egen lokal menighet sammen med stab og frivillige. Vi skal legge til rette for å skape engasjement, fornyelse og medarbeiderskap. Samtidig har menighetsrådet styringsoppgaver som Å formulere visjoner og mål for menigheten Fordele ressurser til bestemte oppgaver og aktiviteter Legge forholdene til rette ved organisasjonsutforming Søke å tilføre menigheten kompetanse gjennom styrking av stab og frivillige medarbeidere Flere synes å mene at vi som menighetsråd får for liten tid til ovennevnte oppgaver og at det blir for mange administrative saker som menighetsrådet må forholde seg til. Vi bruker for mye tid til mindre viktige saker som det riktignok må bli tatt avgjørelse på, men som ikke alltid er i kjernen av det menighetsrådet skulle bruke tiden på. Menighetsrådet utfordres til å evaluere siste års menighetsrådsarbeid og vi vedlegger som hjelp en liste over de sakene som ble behandlet i Under menighetsrådsmøte vil alle få anledning til å komme med synspunkter om dette slik at vi kan lære av vårt tredje år i rådet og sammen legge til rette for et enda bedre arbeid i året som vi er inne i. Diskuteres under møtet Fremlagte synspunkter tas til orientering Sak : Menighetsrådsvalg høsten 2005 Saksordfører: Kjell Rønningen Presenteres nærmere under møtet Diskuteres under møtet Saksordfører orienterte om de to mulige alternative valgordninger menighetsrådet bør vurdere. Det ble foreslått at disse realitetsbehandles på menighetsrådsmøtet i april. Videre ble det informert om tre kandidater som har takket ja til å bli med i nominasjonskomite til menighetsrådsvalget høsten 2005.

4 1. Sak om alternative valgordninger ved høstens menighetsrådsvalg behandles på rådets aprilmøte. 2. Nominasjonskomiteen til menighetsrådsvalget høsten 2005 vil bestå av Ellen Vold, Gunnar Førland og Kirsti Frøshaug. Komiteen bes starte sitt arbeid snarest mulig. 3. Saksordfører vil forespørre Gunnar Førland om å lede komiteen. Sak : Søknad om støtte til kortur i London Søknad om støtte fra Lørenskog kirkekor Lørenskog Kirkekor reiser 5-8 mai på kortur til London for å lære og bli inspirert av korsang i kirker der. Det vises til vedlagte søknad om støtte til turen. Medlemmene betaler det aller meste selv for å være med på turen, i tillegg er medfølgende invitert på reisen og til sammen vil ca 30 personer delta. For å få mest mulig utbytte av turen har koret invitert med kantor i Gamle Aker som har mange kontakter i London og mye kunnskap å formidle til koret. Både Lørenskog og Skårer menighet har stor glede av koret og det har vært en vekst i antall medlemmer i det siste. Koret er med på å spleise menighetene sammen på en positiv måte og betyr mye for kirkemusikken i kommunen. Menighetsrådslederne i menigheten har drøftet søknadene om støtte og er positive til å støtte arrangementet. Lederne foreslår at hver menighet støtter arrangementet med Kr Lørenskog menighetsråd støtter Lørenskog Kirkekor med Kr 5000 i forbindelse med kor- tur til London, forutsatt at et tilsvarende beløp bevilges av Skårer menighet Med 5 mot 3 stemmer ble det vedtatt å innvilge Lørenskog kirkekor økonomisk støtte stor kroner 5000,- til deres Londontur. Sak : Menighetsweekend I september 2004 ble den arrangert en vellykket weekend primært rettet inn mot den voksne gruppe i menigheten. Arrangementet ble gjennomført i Hedalen med opphold på hotell hvor deltakerne selv betalte kostnadene. Menighetsrådet bevilget penger til innleid taler, samt dekket noen kostnader for kjøring og deltakelse fra prestene. Ca 20 personer fra menigheten deltok. Arbeidsutvalget drøftet på siste møtet spørsmålet om menighetsweekend i Menighetspedagogen informerte om at en gruppe fra G2 har gått sammen om å leie Ellingkilen leirsted i forbindelse med Oase i Fredrikstad, i tiden juli. Gruppen vil åpne for at andre kan overnatte på Ellingkilen i forbindelse med Oase og kostnadene til overnatting (Kr 7500) vil bli dekket som et spleiselag. Det er også mulig at Kirkerottene til høsten vil arrangere en weekend slik de gjorde for 2 år siden. Kirkerottene kan eventuelt utfordres til å invitere andre barnefamilier. Lørenskog Kirkekor arrangerer egen tur til London i mai for medlemmer og medfølgende, se egen sak. For 2 år siden gjennomførte et husfellesskap en samling på Nebbursvollen i august, dette kan være et hyggelig alternativ til en weekend. Normalt gjennomføres menighetsweekender tidlig i september som i år vil bli ekstra travel med stor jubileumsfe iring for Lørenskog kirke ( september) og menighetsrådvalg samme måned. På bakgrunn av ovennevnte tilbud, de mange andre arrangementer i september samt den noe labre interessen for menighetsweekend de seneste årene anbefaler ikke AU at menighetsrådet arrangerer egen weekend i år. 1. Husfellesskapet som sist inviterte til Nebbursvollen oppfordres til å arrangere en lignende badekveld i 2005.

5 2. Gruppen fra G2 oppfordres til å invitere andre til å delta på sine (eventuelle) arrangementer. 1. Husfellesskapet som sist inviterte til Nebbursvollen oppfordres til å arrangere en lignende badekveld i G2 oppfordres til å invitere andre til å delta på sine eventuelle arrangementer. 3. Sak om menighetsweekend 2006 vil behandles på menighetsrådsmøtet i april Sak : Orienteringer Referat fra møte i diakoniutvalget 1. Referat fra møte i diakoniutvalget - referat sendes ut sammen med sakspapirene til møtet 2. Vaktliste og referat fra kirkeverttjenesten - Disse er dis tribuert tidligere 3. Hjulebasar - Bulm v/espen Hægeland har informert om at de går for et opplegg hvor man selger tjenesten hjulskift søndag 3. april, men at det praktiske arbeidet vil utføres senere, trolig påfølgende onsdag 4. Informasjonsskriv om tilbud Et helt felleskap - Brosjyre om tilbud for familier med funksjonshemmede barn. Føleskriv med brosjyre er oversendt Diakoniutvalget, samt at brosjyre legges ut i kirken. 5. Påminnelse om rapport Opplysningsvesenets Fond - Skriv er distribuert til de berørte parter 6. Takk for gave - Bibelselskapet takker for gave stor kroner 4931,50,-. Menighetsfakultatet takker for gave stor kroner 3195,-. Tas til orientering Tas til orientering Sak : Eventuelt Nye kirker i Lørenskog Kjell Rønningen orienterte om utredningsarbeidet som pågår i forbindelse med mulig bygging av kirke på Brinken. Tas til orientering Lørenskog kirkes 825-årsjubileum Sokneprest Kristine Værnes orienterte om fremdriften i planleggingen av jubileumsuken og organis eringen av arbeidet med folkegave til Lørenskog kirke. Tas til orientering Utstyr i kirken Menighetsrådets medlemmer har ved flere anledninger opplevd at utstyr i kirken ikke har fungert, eller ikke har vært mulig å oppdrive. Dette gjelder i særdeleshet overheadmaskinene. Kirkevergen orienteres om forholdene Distribusjon av møtepapirer Menighetsrådet har ved årets to første møter forsøkt å distribuere saksdokumentene elektronisk. Erfaringen tilsier at dette er en lite tjenelig måte å distribuere disse papirene på. Sakslister med tilhørende dokumenter vil fremover distribueres pr. brevpost. Møtebok vil distribueres elektronisk.

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 22. januar 2015 kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Henriette Olafsrud Marte Vilming Unni Skarholm Anne-Karin

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE Til stede: Forfall: Sekretær: Medlemmer: Carl-Henrik Bastiansen, Ola B. Johannessen, Paul Nome (sokneprest), Eva

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møtebok for Lørenskog menighetsråd

Møtebok for Lørenskog menighetsråd Møtebok for Lørenskog menighetsråd Tid: 28. februar 2008 kl. 19:00 21.40 Sted: FJELLHAMAR KIRKE, FJH - SAL F Fremmøtte: KAREN MARIE ELLEFSEN SOLVEIG HAVREBERG MARIANNE VOLDEN MARIANNE MELLEBY HEIN BARTHOLD

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: 22.04.09 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Mentors håndbok. h i i i

Mentors håndbok. h i i i h i i i Innhold 1. Forståelse av mentortjenesten 3 1.1 Historikk 3 1.2 Visjoner og mål for trosopplæringsreformen 3 1.3 Mentortjenestens teologiske fundament 3 1.4 Målet for mentortjenesten 4 1.5 Mentorrollen

Detaljer