Møtebok for menighetsrådsmøte 2. juni 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for menighetsrådsmøte 2. juni 2003"

Transkript

1 Møtets varighet: Kl Møtebok for menighetsrådsmøte 2. juni 2003 Til stede: Arild Isaksen, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Merete Storeide, Kirsti Harda Frøshaug, Per Frantsvold, Elisabeth Kristiansen. Forfall: Guro jensen, Ellen Kavlie-Borge (permisjon), Rolv Bjelland (permisjon), Kjell Rønningen Innledning og bevertning: Trond Christensen Referent: Saksbehandler Olav Martin Bjørnsen Sak : Godkjenning av saksliste og møtebok Sakslisten for inneværende møte Møtebok fra menighetsrådsmøtet 28. april Sakslisten for inneværende møte skal godkjennes Møtebok fra menighetsrådsmøtet 28. april skal godkjennes Sakslisten og møtebok godkjennes uten merknader Det ble meldt 4 saker til eventuelt, samt orienteringer Sakslisten for inneværende møte godkjennes med nevnte merknader Møtebok fra menighetsrådsmøtet 28. april godkjennes uten merknader Sak : Økonomisk rapport Saksordfører: Saksbehandler Olav Martin Bjørnsen Prognoserapport pr. 30. april 2003 Saksbehandler gir menighetsrådet en oppdatering om de økonomiske forhold Prognoserapport, basert på inntekter og utgifter tilkommet pr. 30. april i årene , sammenliknet med endelig årsresultat for de nevnte år, kan tyde på at man kan forvente å gå med et lite overskudd for inneværende år. Man skal merke seg at prognoser utarbeidet såpass tidlig på året ikke gir noe godt grunnlag for prognoser; men de tendenser som kommer til uttrykk er positive. Resultat pr. 30. april 2003 er det svakeste resultatet i perioden Det har trolig sammenheng med at alle utgifter pr. 30. april var bokført; noe som trolig ikke har vært tilfelle i de foregående år. Tas til orientering Tas til orientering

2 Sak : Fellessamling stab og menighetsråd Saksordfører: Kirsti Harda Frøshaug Arbeidsutvalget har diskutert behovet for en felles samling med stab og menighetsråd. Det er ønskelig å ha en slik felles samling; for å skape en større følelse av sosial tilhørighet og fellesskapsfølelse mellom staben og menighetsrådet; samt at de personlige relasjoner mellom staben og rådsmedlemmene vil bli styrket. Samlingen er tenkt bestående av både åndelige og faglige elementer; og man vil ha et fokus på det sosiale aspektet ved samlingen. Da det vil være et vesentlig poeng at man kommer litt bort fra hverdagen under en slik tilstelning; er Setertjern foreslått som et mulig sted å avholde samlingen. Samlingen bør avvikles i en helg, fortrinnsvis fra fredag til lørdag. Arbeidsutvalget kom frem til at helgen september kunne være en aktuell dato. Videre bør det nedsettes et lite ad-hoc utvalg som planlegger arrangementet; og som gis myndighet til å finne egnet sted for samlingen, samt planlegge detaljer og praktisk gjennomføring av samlingen. Menighetsrådsleder Arild Isaksen ønsker å delta i denne gruppen, som menig medlem. 1. Det vedtas å avholde en felles samling for stab og menighetsråd tidlig i høstsemesteret Det nedsettes et ad-hoc utvalg som planlegger samlingen nærmere. Menighetsrådet gis oppdatering i junimøtet med henhold til endelig fastsettelse av tid, sted og utgifter til arrangementet. Ad-hoc utvalget foreslås å bestå av Guro Jensen, Arild Isaksen og et medlem av staben. Rune Klæboe forespørres om å representere staben. Om han ikke har mulighet til å stille, forespørres Alf Knutsen. Videre ble det foreslått et todelt opplegg, med sosialt opplegg fredag kveld på Sandbekkstua, og et faglig preget møte på lørdag i kirken. 1. Det vedtas å avholde en felles samling for stab og menighetsråd september Det nedsettes et ad-hoc utvalg som planlegger samlingen nærmere. Guro Jensen, Arild Isaksen og Rune Klæboe forespørres om å delta i denne. 3. Arrangementet blir todelt: En sosial del fredag kveld; fortrinnsvis på Sandbekkstua; og en faglig del på lørdag. Møtet på lørdag koordineres med oppfølgingen av Strategiplanen. Sak : Framdriftsplan strategiplan Saksordfører: Kjell Sjulstok 1. Forslag til framdriftsplan for strategiplan 2. Framdriftsplan fordelt på uker 3. Forslag til utvalg og medlemmer 4. Strategiplan for Lørenskog menighet (utlevert tidligere) Etter at strategiplanen nå er vedtatt gjenstår det å gjennomføre planen. Det vises til vedlagte Forslag til framdriftsplan for strategiplan, som tar for seg organiseringen av det videre arbeid. Utvalget under pkt 4 i forslaget er ment som et ad-hoc-utvalg og forelås oppløst når MR har vedtatt endelig framdriftsplan. I forslaget er utvalget satt opp med 3 personer. I ettertid synes det å være bedre med 4 medlemmer, 2 fra MR, 1 fra prestene og 1 fra de ansatte.

3 Siden vi allerede nærmer oss midt-sommer, er det vanskelig å se for seg mer enn å oppnevne leder og medlemmer av utvalg der dette ikke er gjort. Oppstart med informasjonsmøtet i pkt 4 foreslås da fra høsten Forslag til Framdriftsplan for strategiplan vedtas. 2. Framdriftsplan fordelt på perioder vedtas. 3. Forslag til utvalg og medlemmer vedtas. Ledere oppnevnes av MR. Det ble foreslått å nedsette et ad-hoc utvalg som drar i gang prosessen med implementeringen av strategiplanen. Kjell Sjulstok, Trond Christensen og Astrid Nøtland foreslås som medlemmer av utvalget. Når implementeringsprosessen er kommet i gang, oppløses utvalget. Ad-hoc utvalget skal i første omgang forberede et informasjonsmøte, hvor lederne av de berørte utvalg bes møte for å få en gjennomgang på hva man ønsker utvalgene konkret skal gjøre med henhold til implementering av strategiplanen. Dette møtet foreslås avholdt lørdag 13. september på formiddagen; og koordineres med planlagt fellessamling for stab og menighetsråd. Av de fire satsningsområdene som fremheves, foreslås følgende med henhold til utvalg: Dåpsopplæring foreslås behandlet av BULM, diakon av diakoniutvalget, gudstjenester av gudstjenesteutvalget, kommunikasjon av et nytt kommunikasjonsutvalg. Gudstjenesteutvalget trenger supplering for å bli oppegående; og det foreslåes at utvalget skal bestå av Kirsti Harda Frøshaug, sokneprest Kristine Værnes, kantor Alf Knutsen og Marianne Offernes. Kommunikasjonsutvalget må nedsettes; følgende foreslåes som medlemmer: Guro Jensen, Rune Klæboe og Johannes Morken. Til sist ble det foreslått å benytte begrepet Trosopplæring for barn og ungdom i stedet for dåpsopplæring i menighetens strategiplan. 1. Forslag til Framdriftsplan for strategiplan vedtas. 2. Framdriftsplan fordelt på perioder vedtas. 3. Forslag til utvalg og medlemmer vedtas, som fremlagt under møtebehandling. 4. Strategiplan gis endelig korrigering, ved at begrepet Dåpsopplæring tas ut til fordel for begrepet Trosopplæring. Det spesifiseres at det i dette tilfelle er snakk om målgruppen 0-18 år. Sak : Sekundære satsningsområder Saksordfører: Kjell Sjulstok Sekundære satsningsområder for Lørenskog menighet Strategiutvalget fant det riktig å ikke satse for høyt med hensyn til antall satsningsområder. Satsningsområdene Medarbeiderskap, Misjon, Julemesse fellesskap og inntekter, og Kirke og kultur ble derfor ikke tatt med i menighetens strategiplan. Disse områdene er imidlertid også svært viktig, og det foreslås derfor at de tas med som menighetens sekundære satsningsområder. Med dette menes at menighetsrådet prioriterer disse i den rekke følge en ønsker å se videre på dem, og gjennomføre dem i den utstrekning en ser at en har kapasitet til. 1. Sekundære satsningsområder for Lørenskog menighet vedtas som menighetens sekundære satsningsområder. 2. Satsningsområdene prioriteres i den rekkefølge de ønskes gjennomført under forutsetning av tilgjengelig kapasitet. Det kom en del kommentarer om andre arbeidsfelt som også burde medtas i et dokument om sekundære strategiområder.

4 Det ble reist forslag om å utsette behandling av denne saken inntil implementering av strategiplanen var kommet skikkelig i gang. Sak om sekundære satsningsområder utsettes til høsten Sak : Møteplan for høstsemesteret Møteplan for høstsemesteret skal bestemmes. Følgende datoer foreslås: Menighetsrådsmøte Arbeidsutvalgsmøte 28. august Pr. e-post 2. oktober 18. september 30. oktober 16. oktober 27. november 13. november 18. desember 04. desember Møteplan for høstsemesteret 2003 vedtas som foreslått Det ble reist forslag om å endre datoene for møtet i desember. Ny dato for MR i desember ble foreslått til 8. desember. Ny dato for AU ble foreslått til 1. desember. Møteplan for menighetsrådet høstsemesteret 2003 er som følger: Menighetsrådsmøte Arbeidsutvalgsmøte 28. august Ikke endelig bestemt 2. oktober 18. september 30. oktober 16. oktober 27. november 13. november 8. desember 01. desember Sak : Ungdom i Oppdrag Saksordfører: Trond Christensen Utkast til arbeidsavtale for UiO teamet i Lørenskog menighet UiOs visjoner: Forandring i Norge nå! Lørenskog menighet har som målsetting at alle døpte skal få tilbud om opplæring og har bla gjennom strategiarbeidet besluttet at dette er et satsingsområde for menigheten. Det vises til målsetting i strategidokumentet hvor det bla står at menigheten vil gi ungdom meningsfull forankring og motivasjon til engasjement for andre og skape rom der ungdoms deltakelse beriker det levende, kristne felleskap. Menigheten har videre satt et mål som sier at minst 50 % av konfirmantene fortsetter i ungdomsarbeidet. For å gjennomføre en slikt ambisiøs utfordring trenger menigheten å styrke barne- og ungdomsarbeidet både med flere medarbeidere så vel som med økonomiske ressurser. Dette arbeidet har allerede startet på forskjellige måter. Lørenskog menighet ved menighetspedagogen har denne våren vært i forhandlinger med Ungdom i Oppdrag (UiO) som har tilbudt oss et team bestående av 3 ungdommer over en 2 års periode. Disse ungdommene vil fra august/september 2003 arbeide sammen med Lørenskog menighet med barne- og ungdomsarbeid. Menighetspedagog og AU har drøftet forslag til arbeidsavtale som vedlegges sakspapirene. Lørenskog menighet har videre vært i kontakt med Skårer menighet om muligheten for et samarbeid om UiO teamet uten at det er avklart positivt til nå. Skårer har en ungdoms- medarbeider i dag som de fortsatt ønsker å prioritere og ser det derfor som vanskelig å ta økonomisk ansvar for et UiO team i tillegg til å dekke lønn til egen ungdomsmedarbeider.

5 AU i vår menighet har drøftet saken og ønsker å prioritere den kraftige satsingen på barne- og ungdomsarbeid som vi mener UiO team vil tilføre vår menighet. Menighetspedagogen har derfor fremmet forslag til en arbeidsavtale med UiO basert på at Lørenskog menighet vil ta det fulle økonomiske ansvaret for teamet. I forhandlingene med UiO i de siste dagene har det kommet fram at det er et ulikt syn på hvordan dette arbeidet skal drives. UiO synes å ønske at arbeidet skal drives i Lørenskog kommune som helhet, mens Lørenskog menighet ser det som naturlig at teamet jobber innenfor vår menighet så lenge vi tar det fulle ansvar. Det kreves videre en betydelig innsats i en menighet som består av nærmere mennesker. Vi mener også at teamet må jobbe nært med menigheten og med de arbeidsoppgaver som ligger innenfor vår strategi når det gjelder barne- og ungdomsarbeid. Det gjenstår derfor en avklaring i forhold til mandat for teamet som må avklares før menigheten inngår en endleig avtale med UiO. Menighetspedagogen vil fortsette samtalene med UiO om dette og vi ser på muligheten for å avtale et møte med UiO hvor disse forhold drøftes og avklares. AU år inn for en avtale med UiO hvor Lørenskog menighet står ansvarlig for husvære samt dekker noen transportkostnader. Videre ønsker UiO en ofring i semesteret. AU har beregnet utgifter som følger: Husleie Kr /mnd Kr maks. Kr Strøm estimert Kr 2.000/mnd Kr Kommunale avgifter ca Kr TV lisens Kr Transportutgifter Kr 2.000/mnd Kr Uforutsett Kr Totalt Kr AU foreslår at utgiftene dekkes på følgende måte: Lønnsutgifter ihht budsjett * Kr Bidrag fra Kirkevergen ** Kr Økte gaver, faste givere Kr Totalt Kr * Sivilarbeider slutter i august og erstattes ikke. ** UiO teamet arbeider for Kirkevergen 1 dag/uke 1) Menighetspedagogen takkes for arbeidet med å få engasjert et UiO team til Lørenskog menighet. 2) Lørenskog menighet inngår en avtale med UiO om utplassering av et team bestående av 3 personer i to år forutsatt at man blir enig om en arbeidsavtale. 3) Lørenskog menighet bevilger inntil Kr per år til dekning av utgifter i forbindelse med UiO teamets arbeid. Da MR savner etterlyst informasjon fra UiO, ser man seg ikke i stand til å fatte et vedtak på denne saken i inneværende møte. Det ble foreslått at menighetspedagog kontakter bispedømmet, med henblikk på vite om de kan tenke seg å subsidiere leieprisen noe på sokneprestboligen; som er et av alternativene til husrom for et eventuelt team. Det ble videre reist forslag om å arrangere et møte med UiO, slik at de spørsmål og problemstillinger MR måtte inneha kan klareres. Menighetspedagogen får ansvar for å arrangere et slikt møte. Menighetspedagog får i oppgave å organisere følgende oppgaver: 1. Innkalle til et møte med UiO. Arild Isaksen og Trond Christensen vil delta fra menighetsrådet. Espen og Elisabeth Kristiansen fra staben forespørres om å stille på møtet, samt Reidar Kavlie-Borge fra BULM.

6 2. Menighetspedagogen sjekker med bispedømmekontoret hva som vil bli reell kostnad for eventuell leie av sokneprestboligen i Lørenskog. Sak : Saker avgjort av AU 1. Søknad om økonomisk støtte til foredragsholder Unge Voksne samlingen søker om støtte til foredragsholder, og ber om kroner 500,- til dette. Innvilget 2. Søknad om økonomisk støtte til Alfa-kurs Unge Voksne samlingen søker om å få innvilget kr. 3000,- i støtte for å kunne avvikle Alfa-kurs. Arbeidsutvalget er positive til tiltaker, men ønsker ikke å innvilge støtte til dette formålet før budsjett samt plan for gjennomføring er blitt fremlagt. 3. Mobilutgifter til menighetspedagog Arbeidsgiver ønsker ikke å dekke de faktiske utgifter menighetspedagog har med bruk av mobiltelefon i sitt arbeide. Da menighetspedagog føler det ikke er riktig å betale regulære jobbutgifter av egen lommebok, har han søkt menighetsrådet om å få dekket denne utgiften. Arbeidsutvalget ønsker ikke å ta stilling til denne søknaden. Kirkevergen følger her gjeldende retningslinjer vedrørende dekning av telefonutgifter; og ønsker ikke å gi signaler som kan oppfattes som en overprøving av kirkevergens avgjørelse. MR ser at retningslinjene ikke dekker reelle utgifter og ønsker at BULM kan ta på seg det ansvaret og dekke utgiftene inn innenfor den generelle støtte BULM får fra MR. BULM kan eventuelt komme tilbake til MR dersom dette ikke er mulig. Menighetsrådet gir sin tilslutning til de vedtak fattet av Arbeidsutvalget. Under punkt 3 ble det presisert at det er BULM som må følge opp denne saken videre. Menighetsrådet gir sin tilslutning til de vedtak fattet av Arbeidsutvalget. Sak : Givertjenesten Saksordfører: Trond Christensen Svar fra Skatteetaten vedrørende skattefritak på gaver til menigheten ( ) Det har blitt tatt opp til diskusjon om givertjenesten skal øremerkes Ungdom i Oppdrag, eller om den skal ha menighetens arbeid som formål. Arbeidsutvalget føler det blir feil å dedikere givertjenesten til ett bestemt formål; og synes det vil være en bedre løsning å si en del om hvilke satsningsområder som inntektene fra givertjenesten vil gå til. Prosjektet med Ungdom i Oppdrag vil bli behørlig presentert som et viktig satsningsområde. Saksbehandler har innhentet informasjon fra Skatteetaten, og fått vite at man ikke kan tilby giverne skattefradrag på gaver gitt til menigheten. Skatteetaten er av den formening at Den norske Kirke ikke faller inn under den bestemmelsen som gir givere anledning til å få skattefritak for gaver til ideelle organisasjoner. Givertjenesten øremerkes ikke, men vil heller bli behørlig omtalt som et av menighetens store stasningsområder som skal delfinansieres av givertjenesten. I og med at man ikke har noen formell avtale med UiO, vil man foreløpig ikke kunne presentere dette prosjektet som et satsningsområde når givertjenesten igangsettes. Det ble ellers informert om at man tenker seg igangsetting av prosessen 1. pinsedag.

7 1. Givertjenesten øremerkes ikke, men særskilte prosjekter vil bli behørlig omtalt som et av stasningsområdene som skal delfinansieres av givertjenesten. 2. Prosessen med revitalisering av givertjenesten igangsettes 1. pinsedag. Sak : Orienteringer Referat fra møte i BULM 13. mai ( ) Referat fra styremøte i PUH-gudstjenestene ( ) Høringsuttalelse vedrørende Lørenskog kommunes rusmiddelplan ( ) Øvrige saksdokumenter tas med til menighetsrådsmøtet 1. BULM har hatt møte, referat vedlagt ( ) 2. Det har blitt avholdt styremøte i styringsgruppas for arbeidet med utviklingshemmede i Nedre Romerike ( ) 3. Kristine Værnes har laget en høringsuttalelse til kommunens nye rusmiddelplan ( ) 4. Vennskapsmenigheten i Romania takker for gave ( ) - Takkebrev vil bli lest på menighetsrådsmøtet 5. Samarbeidsavtalen mellom Rusmiddeldirektoratet og Kirkerådet ( ) - Orientering om søknadsskjema er tilgjengelig på kontoret 6. Revidert årsmøteprotokoll fra Kirkens SOS i Borg ( ) - Tilgjengelig på kontoret for de som ønsker kopi 7. Takk for gaven ( ) - Bibelselskapet takker for gave stor kr. 5423,50,-. 8. Fellessending fra Borg bispedømme ( ) - Innholdet er kopiert og distribuert etter anvisninger 9. Diakonitreff i Borg bispedømme 11. oktober ( ) - Årets samling vil være i Fjellhamar kirke 10. En invitasjon til framtidstenkning ( ) - Menneskeverd inviterer til frokostmøte i anledning abortlovens 25-årsjubileum 11. Nytt leirtilbud fra Skjærgårds - Skjærgårdsgospel har lansert tilbud om leir under festivalen. Menighetspedagog vil se nærmere på dette tilbudet med tanke på konfirmanttilbudet i skoleåret 2004/ Ny gravferdsliturgi - Presteskapet i Skårer og Lørenskog menighet har bestemt at det fra 1. juni vil bli gjennomført hel senking av kisten. De berørte parter vil ha et informasjonsmøte om dette 26. mai 13. Varsel om renteendring ( ) - Rentesatsen på menighetens bankkonti blir nedsatt til 5.1% fra 4. juni 14. Lørenskog kirke, diverse saker ( ) - Viktigste sak: Lørenskog kirke stenges på dagtid i perioden 2. juni 21. juni. Tas til orientering Følgende saker ble det i tillegg orientert om: Gratis publisering av menighetsblader på Internett ( ) - Oversendes kommunikasjonsutvalget når det er aktivt Invitasjon til tur med Normisjon til Bangladesh ( ) - Priser fra kr ,-. Menighetskontoret har tatt i bruk Giromail på menighetens bankkontoer ( ) - Til informasjon Det norske misjonsselskap takker for gaver til Mali-arbeidet ( ) - Totalt er kroner 17416,- overført fra januar til og med mai 2003.

8 Invitasjon til 5-årsjubileum ( ) - Regnbuen Kristne Felleskap inviterer 2-4 personer fra hver samarbeidsmenighet til feiring lørdag 7. juni Ekstraordinært årsmøte i Haneborg Antennelag ( ) - Kabel-TV leverandøren til Fjellhamar kirke har ekstra årsmøte i forbindelse opprustning av kabelnettet. Sak : Eventuelt 1. Frivillighetsleder i menigheten - Tre av medlemmene i Lørenskog menighetsråd overvar et foredrag i regi av Skårer menighetsråd, hvor Frivillighetsleder Melle Aakenes fra Langesund menighet foreleste om menigheten og hennes rolle i den. - Foredraget hadde flere momenter som var svært interessante; og det ble varslet at det var et ønske om å ta opp dette som egen sak ved en senere anledning. 2. Dugnad hos Kristine Værnes - Sokneprest Kristine Værnes skal flytte 16. juni. Alle rådsmedlemmene og øvrige medarbeidere oppfordres til å møte opp på dugnad. 3. Konfekt på 1. pinsedag - Det ble spurt om hvem som skal ordne konfekt etter gudstjenesten 1. pinsedag. Nestleder påtok seg dette; og skulle ta kontakt med kirketjenerne for å organisere det praktiske arbeidet. 4. Sidealteret etter vigslingen - Det ble spurt om hvilke regler som skulle gjelde for bruk av sidealteret nå som det er innviet. Det ble opplyst om at man fortsetter å bruke gjeldende regler frem til høstsemesteret.

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mars 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mars 2003 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mars 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Arild Isaksen, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Merete Storeide, Kirsti Harda Frøshaug, Guro Jensen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 30. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 30. oktober 2003 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 30. oktober 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 3. februar

Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 3. februar Møtets varighet: 19.00 22.10 Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 3. februar Til stede: Arild Isaksen, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Kirsti Harda Frøshaug,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 26. september

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 26. september Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 26. september Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 Til stede: Arild Isaksen, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Kirsti Harda Frøshaug, Anne-Karin Kolbu, Guro Jensen (fra

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 30. mai 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte 30. mai 2002 Møtets varighet: 19.00 22.30 Møtebok for menighetsrådsmøte 30. mai 2002 Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide, Kirsti Harda Frøshaug, Kjell Rønningen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 21. november 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte 21. november 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte 21. november 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.15 Til stede: Arild Isaksen, Trond Christensen, Rolv Bjelland, Kirsti Harda Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Merethe Storeide,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 8. desember 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 8. desember 2003 Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 8. desember 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.15 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 19. februar 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 19. februar 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 19. februar 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.05 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 23. september 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 23. september 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 23. september 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. februar 2005 Møtets varighet: Kl. 19.00 21.55 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 28. august 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 28. august 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 20.45 Møtebok for menighetsrådsmøte 28. august 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 18. mars 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 18. mars 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 18. mars 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.15 Til stede: Arild Isaksen, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen, Trond Christensen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 27. november 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 27. november 2003 Møtebok for menighetsrådsmøte 27. november 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.25 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd Sak 1.2005: Godkjenning av saksliste og møtebok Saksdokumenter: Sakslisten for inneværende møte Møtebok for menighetsrådsmøtet 6. desember (vedlagt som word-dokument) Sakslisten for inneværende møte skal

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 6. desember

Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 6. desember Møtebok for menighetsrådsmøte mandag 6. desember Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00, hjemme hos Arild Isaksen Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mai 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mai 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 27. mai 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 27. februar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte 27. februar 2002 Møtets varighet: Kl. 18.30 22.30 Møtebok for menighetsrådsmøte 27. februar 2002 Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide, Kirsti Harda Frøshaug,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Møtebok for Lørenskog menighetsråd

Møtebok for Lørenskog menighetsråd Møtebok for Lørenskog menighetsråd Tid: 28. februar 2008 kl. 19:00 21.40 Sted: FJELLHAMAR KIRKE, FJH - SAL F Fremmøtte: KAREN MARIE ELLEFSEN SOLVEIG HAVREBERG MARIANNE VOLDEN MARIANNE MELLEBY HEIN BARTHOLD

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. mai 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. mai 2002 Møtets varighet: 19.00 22.45 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. mai 2002 Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide, Kirsti Harda Frøshaug, Kjell Rønningen,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlemmene Norum og Hageland. Menighetsstaben

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21.april 2016, kl. 19.00-21.45 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, 1.varamedlem Jørn Aleksandersen og 2. varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 15. mars 2016, digital behandling Alle medlemmer og varamedlemmer ble invitert til å være med i elektronisk behandling av sakene på kartet.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. desember 2016, kl. 19.00-21.45 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Rolf

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Mandag 8. februar 2016, kl. 19.00 20.25 Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1 Til stede: Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Aage Tovan Tor Einar Ljønes Lars Peter Raknes

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 12. november. kl 19:00-21:45 Sted: Fjellhamar Kirke, Festsal F. Tilstede:

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 12. november. kl 19:00-21:45 Sted: Fjellhamar Kirke, Festsal F. Tilstede: MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 12. november. kl 19:00-21:45 Sted: Fjellhamar Kirke, Festsal F Tilstede: Kirsti Frøshaug Marit Hofset Espen Kjørven Marte Anundsen Vilming Astrid Stensdal

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 09.02.12 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.30 18.00 Til stede: Nestleder Kathrine Jahre

Detaljer

Møtebok for menighetens årsmøte 10. april 2005

Møtebok for menighetens årsmøte 10. april 2005 Møtebok for menighetens årsmøte 10. april 2005 Møtets varighet: Kl. 12.00 14.45 Til stede: 50 personer Bevertning: Lørenskog menighetsråd Referent: Saksbehandler Olav Martin Bjørnsen Innkalling og sakliste

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

Innkalling til møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Tranby menighetshus.

Innkalling til møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Tranby menighetshus. Innkalling til møte i menighetsrådet Tid og sted: 5.04.16 kl. 19.00 Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Knut Erik Øyri Elisabeth Lie

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. november 2012 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 19.01.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.20 Til stede: Wenche

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21. januar 2016 kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen)

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21. januar 2016 kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21. januar 2016 kl. 19.00 21.45 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Tilstede: Arild Isaksen Kirsti Frøshaug Astrid S. Ralger Espen R.Kjørven Marit

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 4 ÅR 2011 Torsdag, 26. mai 2011 Tilstede: Anfin Skaaheim, Nils Inge Haus, Astrid With Solvang, Bjørg Ohnstad, Åse Røyset Spalder, Brit Næss-Andresen, sokneprest Dag Håland,

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 21.30 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Til stede: Håkon Rem Marte Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 10. desember 2009 kl 10:00-12:30 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Den norske kirke Hinna Menighet Postboks 201 4001 Stavanger Telefon:51 90 57 72 / 99 63 22 00 e-post: hinna.menighet@stavanger.kommune.no Møteprotokoll Gruppe: Hinna menighetsråd Møtested: Hinna kirke,

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vadsø menighet

DEN NORSKE KIRKE Vadsø menighet Sakspapirer til Menighetsrådsmøte på shus fredag 11. desember kl 12:00 Eventuelle forfall gis til menighetskontoret på telefon 78 94 29 80 eller på mail til menighetskontoret@vadso.kommune.no slik at vararepresentant

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mars 2012, kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 04-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 04-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 20.05.14 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 04-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 22. januar 2015 kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Henriette Olafsrud Marte Vilming Unni Skarholm Anne-Karin

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 28. januar 2014, kl. 19.00 22.25 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Fremmøtt: Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 08.12.15 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.20 Til stede: Wenche

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 07.06.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

MØTEBOK. Sola menighetssenter Møtedato

MØTEBOK. Sola menighetssenter Møtedato 1 MØTEBOK Styre, råd, utvalg mv. Sola Menighetsråd Møtested Sola menighetssenter Møtedato 24.02.2016 Fra kl 18.30 Til kl. 22.30 Tilstede på møtet Medlemmer Faste medlemmer: Laila Bergo Tone Meling Lauvvik

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Tranby menighetshus.

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Tranby menighetshus. Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 5.04.16 kl. 19.00 Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) X Berit Baasmo Kvidaland X Kjell Håkon Brurberg X Knut Erik Øyri X Elisabeth

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 24. mai 2012, kl. 19.00 22.30 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Alle medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Aleksandersen og Hagavik Forfall: Cent Inge

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 4. april 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og varamedlemmer Forfall meldes snarest. Saksliste: FMR

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 13.12.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.30 18.00 Til stede: Pål Haldorsen Randi Sneve

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2006 kl. 17:30 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK Leder ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 18.mai 2010 kl 18:00-21:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE KORSRUD

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus.

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus. Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 9.2.17 kl. 19.00 på Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 08/2013

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 08/2013 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 08/2013 Vår ref. Deres ref. Dato: 13/590-2/OLSVBJAN 03.10.2013 Møtedato: Torsdag 3.10.2013 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato 12.03.2014 Møtetid kl. 19:00 21.10 Møtested Menighetssenteret Innkalte: Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2011 Onsdag 07.12. 2011 Tilstede: Tone Hærem, Tom Erik Skaarnes Tonheim, Nils Inge Haus, Hege Norset Blichfeldt, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Terje Salvigsen, Anne Markegård

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje Hinna

Detaljer

Møtebok for møte i Skårer menighetsråd

Møtebok for møte i Skårer menighetsråd Møtebok for møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 15. november 2016, kl. 19.00 21.00 Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1 Til stede: Nils Rune Wennevold leder Kjersti Nordberg nestleder Tor Einar Ljønes

Detaljer

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd STED og DATO: Frogner menighetskontor onsdag 10.11.2015 TIL STEDE Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Adolph Denis Horn Grethe M. Robertsen Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 11/159-2/OLSVBJAN 25.02.2011 Møtedato: Torsdag 24.2.2011 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Frogner menighetshus

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Frogner menighetshus Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 8.12.16 kl. 19.00 Frogner menighetshus Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth Lie

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 8 ÅR 2009 onsdag 11.11.09 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen-Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Hege Norset Blichfeldt, Eli Jordheim, Astrid With Solvang, Åse Røyset

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 12. januar kl 19:00-21:00 Sted: Skårer kirke, Sal D Tilstede: Rune Wennevold,leder Kjersti Nordberg, nestleder Sissel Blandehoel Tor Einar Ljønes Lars Peter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet

DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET I ROSSABØ MENIGHET 1. SEPTEMBER 2016 Til stede: Forfall: Kjell Einar Bergsager, Karl Gerhard B. Dahl, Hanne Louise Eikill, Kjell- Ivar Glette,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 03.05.12 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 15.30-18.55 Til stede: Leder Pål

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00-22:00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Til stede: Håkon Rem Marte Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette

Detaljer

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd

Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd STED og DATO: Frogner menighetskontor onsdag 09.12.2015 TIL STEDE Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Adolph Denis Horn Grethe M. Robertsen Erik

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet

DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet DEN NORSKE KIRKE Rossabø menighet INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE I ROSSABØ MENIGHET 19. MAI 2016 Sted: Kirkestuen Tid: kl. 19.30 21.30 MR-vert: Hanne Louise Eikill. Evt. forfall meldes til undertegnede

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD P R O T O K O L L GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet.asker@kirken.no Møtedato:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer