MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD"

Transkript

1 MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 23. januar 2014 kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Vilming Espen Kjørven Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar Hansen Mette Korsrud Eva Hagavik Jørn Aleksandersen Elisabeth Kristiansen Geir Haavemoen Vigdis Sande leder nestleder vara vara vara menighetsprest kirkeverge diakon Forfall: Cent Inge Blad Nilsen, Unni Skarholm, Tor Martin Synnes Saker behandlet: FMR 1/2014 7/2014 Fjellhamar, 23. januar 2014 Side 1/5

2 MØTE MED: DIAKON VIGDIS SANDE Diakon oppsummerte sine ni år i menigheten, og ga uttrykk for at det har vært en drømmejobb. En fleksibel stilling på godt og på vondt, hvor grensesetting er blant de største utfordringene. Av konkrete udekkede behov pekte diakon på å ivareta ensomme mennesker, frivillige til tiltaket Varmestua og mer direkte kontakt med kommunale instanser. Det ble også understreket at samarbeidet mellom Fjellhamar og Skårer på felles satsninger er helt vitalt. FMR 1/2014: DIAKONIPLAN Saksdokument: Revidert diakoniplan for Fjellhamar menighet Stab, menighetsråd og diakoniutvalg har sammen gjennomgått og revidert menighetens diakoniplan. Dokumentet er nå ferdig bearbeidet, og legges frem for menighetsrådet for formell godkjenning. Diakoniutvalget ble bedt om å korrigere følgende detaljer: En bedre formulering enn kristne og ikkekristne under punkt to i planen. Møtested Kirken skal benevnes med store forbokstaver. Menigheten tilbyr ikke kirkekyss, men derimot kirkeskyss. Diakoniplan for Fjellhamar menighet godkjennes med de endringer som ble meldt under behandling. FMR 2/2014: FJELLHAMAR SENTRUM VEST Saksdokument: Detaljreguleringsplan 019, Fjellhamar Sentrum Vest. Melding om vedtatt reguleringsplan Lørenskog kommunestyre vedtok i møte av 18. desember detaljreguleringsplan som vedlagt. Saksdokumenter er også offentliggjort på nettstedet under fanen plankunngjøringer. Klagefrist for reguleringsplan er tre uker etter at berørte instanser har mottatt melding om vedtak. I dette tilfellet vil dette være den 27. januar Kirkevergen vurderer at reguleringsplan ivaretar kirkens interesser. Det ligger ikke an til noen større inngrep på kirkens tomteareal, og det ligger ingen åpenbare elementer i vedlagt kart og beskrivelse som gjør det naturlig å utarbeide en klage. Hvordan kirken skal ivareta fremtidig økt press på våre parkeringsplasser ble tatt opp som en problemstilling under behandling av denne saken. Tas til orientering FMR 3/2014: ÅRSREGNSKAP ÅRSBUDSJETT Saksdokumenter: Resultatregnskap Balanseregnskap Utkast til årsbudsjett for Etter endt bokføring viser årsregnskap for 2013 et mindreforbruk på kroner ,-. Det er ingen kjente større kostnader eller inntekter som vil tilkomme, utover en viss mulighet for etterfakturering av kostnader forbundet med tariffbestemte kostnader for arbeid på leir fra Lørenskog kirkelige fellesråd. Det er enkelte avvik målt mot budsjett som bør kommenteres. Inntekter og utgifter for konfirmantopplegget er ikke i samsvar med budsjett. Dette skyldes at kontoret fikk overlevert feil datagrunnlag da budsjett ble lagt. Dette har ikke hatt noen negativ innvirkning på resultat, men har vært medvirkende til at konfirmantarbeidet for 2013 totalt sett viser et mindreforbruk. Budsjetterte driftstilskudd på kroner ,- er inntektsført i konfirmantarbeidet. Dette er egenandeler for Side 2/5

3 konfirmantledere, som har blitt innbetalt direkte til menigheten fremfor å bli overført som driftstilskudd fra ungdomsorganisasjonen BULM. Julemessen og givertjenesten har begge gitt mer positive resultater enn budsjettert. En vesentlig årsak til mindreforbruk skyldes lavere kostnader på menighetsfinansierte stillinger. Givertjenesten til disse ga i 2013 en inntekt på kroner ,-, kostnadene for de samme var kroner ,-. Differansen vil avsettes til bundet fond, som disponeres til satsning på barne- og ungdomsarbeid fremover. Balanseregnskapet dokumenterer en sunn økonomi. Posten kortsiktig gjeld bør der kommenteres. De store postene her er utgiftsførte kollekter som ikke er overført per 31. desember, om lag kr ,-, samt innbetalinger for konfirmantopplegget for 2014 som skal inntektsføres for regnskapsåret Sistnevnte utgjør kr ,-. Etter avtale er driftsmidlene for Lørenskog kirkeakademi også lagt til posten kortsiktig gjeld, dette som en praktisk ordning for driften av dette tiltaket. Resterende poster er beløp som er utgiftsført men ikke utbetalt, i all hovedsak fakturaer som kom til kontoret etter årsslutt i Utkast til årsbudsjett for 2014 er i all hovedsak en videreføring av budsjett for Det har ikke vært kapasitet til å ta en fullskala budsjettrunde i staben på denne, utover at de ble bedt å se over bevilgninger til sine fagområder i stabsmøte av 22. januar. Innspill fra staben tas med direkte til behandling i møtet. 1. Årsresultat med mindreforbruk på kroner ,- godkjennes som fremlagt, med forbehold om tilkommende kostnader som prinsipielt må bokføres i regnskapsåret Årsoppgjørsdisposisjoner for 2013: Kr ,- avsettes til bundne fond. Resterende beløp, kr ,-, avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsbudsjett for 2014 vedtas med de merknader som fremkommer under behandling. Merforbruk inndekkes ved bruk disposisjonsfond. 4. Kontoret utarbeider oversikt over givertjenesten som deler avtalene inn i de som er bundet til barne- og ungdomsarbeidet og hvilke som gis uten formell binding. FMR 4/2014: MEDARBEIDERFEST 2. FEBRUAR Det er 80 påmeldte til medarbeiderfesten per 23. januar. Forberedelsene er ellers godt i rute. Tas til orientering FMR 5/2014: STRATEGIARBEID I 2014 Saksdokument: Strategiplan for Fjellhamar menighet Det er et mål for menighetsrådets arbeid at vi velger ut noen strategiske områder som får særskilt fokus for hvert semester, med basis i menighetens vedtatte strategiplan. Ved oppstart av vårsemesteret 2014 er det to områder som fremstår som aktuelle å fokusere på. Oppslutningen om dåp er synkende, spesielt i typisk urbane kommuner som Lørenskog. At barn skal døpes i kirken er noe som vi nok tar litt for gitt, men den utvikling man har sett de siste årene tilsier at dette tilbudet trolig må synliggjøres på en helt annen måte enn hva man tradisjonelt er vant til. Hvilke grep kan vi som menighet foreta oss her? Lørenskog kommune er inne i en ekspansiv fase hvor til dels store tomteområder har blitt regulert til boligbygging. Flere store prosjekter er igangsatt, også innenfor grensene til Fjellhamar sokn. Det er selvsagt ønskelig for oss at kirken blir synlige for dem som gjennom tid flytter til kommunen og inn i disse nye boligområdene. Hvilke grep kan vi foreta oss for å fremstå som godt synlige for denne gruppen, uten å bli for påtrengende? Side 3/5

4 Under behandling ble arbeidsutvalgets punkter supplert med følgende temaer: Hvordan følger vi opp dette med å være Grønn Menighet? Hvem bør følge opp dette området videre, er det mest en stabssak eller mest en menighetsrådssak? Arbeider menigheten ut fra en overordnet grønn tankegang? Oppslutning om gudstjenesten generelt, inklusive fellesskapsbyggende tenkning rundt tematikken en enhetlig menighet med to gudstjenester Menighetsrådet vil i 2014 fokusere på følgende områder i sitt strategiske arbeid: - Dåp - Ivaretakelse av nyinnflyttede til menigheten - Grønn menighet - Fellesskapsbyggende tenkning rundt tematikken en enhetlig menighet med to gudstjenester FMR 6/2014: ORIENTERINGER Møtebok for 10. oktober, 14. november og 5. desember 2013: Godkjent per epost, signert i møtet Søknad om kollekt til Rock My Soul Rock My Soul fikk tidligere innvilget en underskuddsgaranti oppad begrenset til kr ,-. Arbeidsgruppen har tatt kontakt vedrørende dette, og informerer om at hva de primært trenger er en kollekt. De har ikke trengt å ta i bruk underskuddsgarantien de siste årene, og med den nedskalerte formen arrangementet nå har synes det også å våre en lite aktuell problemstilling. Ved å få tildelt en kollekt kan gruppen sammen med andre inntekter få lagt opp en reservekapital for senere års arrangementer, noe gruppen anser som viktig og nødvendig. AU-vedtak: Rock My Soul innvilges en kollekt til sitt arbeid Salmebok kickoffgudstjeneste Den 9. februar skal vi feire at vi tar i bruk den nye salmeboken. Aktuelle kommunale instanser, Mannskoret og Damekoret er invitert. Vi vil gi alle anledning til å ta med seg et eller flere eksemplarer av den gamle salmeboken, og det blir kirkekaffe. Fjellhamar kirkes 25-årsjubileum Markeringen av jubileet legges til gratisuka. Stabssituasjonen Vikariat i diakonstilling vil lyses ut snarlig.. Nettsideutvalget Det blir utvalgsmøte den 30. januar hvor videre organisering av arbeidet med nettsiden skal planlegges. Prosjektgruppe endring av alterparti Status Bulm og Trosopplæringsutvalget Gudveig Sirevåg ønsker avløsning fra vervet som menighetsrådets representant i BULM og trosopplæringsutvalget. Nytt fra grupper og utvalg Det blir søndagsskole annenhver søndag fremover, grunnet mangel på frivillige. Nytt fra Lørenskog kirkelige fellesråd Fellesrådet hadde møte tirsdag 21. januar. Økonomi et sentralt tema, årsresultat ser ut til å ende opp med et lite mindreforbruk. Side 4/5

5 FMR 7/2014: EVENTUELT Reservasjonsrett for leger En dagsaktuell sak er reservasjonsrett for leger. En debatt som i utgangspunket gjelder henvisning til abort, men hvor eksempelvis Norges kristelige legeforening offentlig har fremført standpunktet om at leger bør ha mulighet til å reservere seg mot både abort, assistert befruktning og å sette inn kobberspiral. Har statskirken en røst i denne debatten? Er dette en sak menighetsrådet ønsker å engasjere seg i, og ønsker man å målbære et synspunkt i denne saken utad? Menighetsrådet tar kontakt med preses Helga Byfuglien og oppfordrer henne til å tilgjengeliggjøre og synliggjøre de signaler som ble spilt inn i Stortingshøringen av 5. desember Skyvedøren oppe i Fjellhamar kirke Skyvedøren oppe i kirken har kilt seg fast, og er et stadig problemområde for praktisk bruk av kirken. Enkelte uttrykker også stor bekymring for denne delen ut fra et HMS perspektiv, en tung dør som folder seg sammen kan klemme både barnefingre og andre fingre stygt, og selv om døren tilsynelatende er forsvarlig festet er det flere som bekymrer seg for konsekvenser om denne skulle falle ned. Menighetsrådet ber Lørenskog kirkelige fellesråd utrede alternative løsninger for avgrensning av kirkerommet i Fjellhamar kirke og ta denne investeringen med i sitt videre budsjettarbeid. Maling av Fjellhamar kirke Fellesrådet arbeider nå, i samarbeid med Lørenskog kommune, med å hente inn anbud for maling av Fjellhamar kirke. I den forbindelse ble det stilt spørsmål om det nye rekkverket som ble satt opp for e6t par år siden skal males. Fjellhamar kirke skal males rød i sin helhet, inklusive alle rekkverk. Side 5/5

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 22. januar 2015 kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Henriette Olafsrud Marte Vilming Unni Skarholm Anne-Karin

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. februar 2005 Møtets varighet: Kl. 19.00 21.55 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møtebok for Lørenskog menighetsråd

Møtebok for Lørenskog menighetsråd Møtebok for Lørenskog menighetsråd Tid: 28. februar 2008 kl. 19:00 21.40 Sted: FJELLHAMAR KIRKE, FJH - SAL F Fremmøtte: KAREN MARIE ELLEFSEN SOLVEIG HAVREBERG MARIANNE VOLDEN MARIANNE MELLEBY HEIN BARTHOLD

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 29. AUGUST 2012 kl. 19.00. STED: Sørnes kirke, menighetsalen, Mortensarmen 1, 4052 Røyneberg

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KR 26/03 Opplysningsvesenets fond. Kriterier for tildeling av midler

KR 26/03 Opplysningsvesenets fond. Kriterier for tildeling av midler KR 26/03 Opplysningsvesenets fond. Kriterier for tildeling av midler Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 4.-5. juni 2003 Saksbehandler: Per Dehlin Saksdokumenter: Retningslinjer for disponering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer