MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD"

Transkript

1 MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar Hansen Eva Hagavik Jørn Aleksandersen Tor Martin Synnes Maria Brabrand leder vara vara sokneprest kantor Forfall: Mette Korsrud, Marte Vilming, Cent-Inge Blad Nilsen, Ellen-Kavlie-Borge Saker behandlet: FMR 46/ /2014 Eventuelt Lørenskog, 10. oktober 2014 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/6

2 MØTE MED: MARIA BRABRAND Maria har blitt godt tatt imot, og etter mange søndager med særskilte opplegg blir det godt med noen vanlige gudstjenestesøndager fremover. Hun vurderer å starte opp ungdomskor, eventuelt å gå inn i G2- arbeidet som musikalsk ressurs. Har ellers ikke hatt tid til å legge mange planer ennå. FMR 46/2014: DÅP OG NYINNFLYTTEDE Mens stallene fremdeles holder seg veldig godt med 73% på landsbasis i 2013 er dåpstallene langt mer utfordrende. På landsbasis har de falt fra 78% i 2003 til 60,5% i Det er en markert forskjell mellom bygd og by noe vi ser også i Fjellhamar. Her har tallene falt fra 73% i 1995 via 63% i 2005, til under 45% i Særlig de siste to-tre årene har antallet falt mye. Den er stor mobilitet på Fjellhamar, og mange har ingen lokal forankring til kirkene våre. Kort sagt må vi ut å stimulere foreldre til dåp. Det går ikke lenger av seg selv. Dåpstallene er også grunnlaget for de vi inviterer til trosopplæringstiltakene og den økonomiske støtten vi får til dette fra staten. Flere ting kan videreutvikles: 1. Ut fra opplysninger hentet fra folkeregisteret kan vi sende en brosjyre og invitasjon til alle nyfødte. Strategisk er det særlig viktig å nå ut til de førstegangsfødende. Kan også levers personlig på døra fra stab eller frivillige områdeansvarlige som selv bor i det aktuelle området. 2. Være synlige og tilgjengelige på nettet. Dagens foreldre henter informasjon på nettet, og vil gjerne ordne ting på nettet, inkludert påmelding med valg av dåpsdag. Her kan vi også lage og legge ut gode presentasjonsvideoer. 3. Nå ut til større barn som av ulike grunner ikke er døpt. Inkl tenåringer som ønsker å konfirmere seg og må døpes først. 4. Lage gode rammer for at vokse kan bli døpt i gudstjenesten, evt sammen med konfirmanter. 5. Gode dåpsmøter som i størst mulig grad kan starte en relasjon til kirken, og ikke minst bygge en bro inn mot babysang og familie- og barnearbeidet for øvrig. 6. Ha god dåpsgudstjenester både i form og innhold som vekker interesse for menighetens arbeid og trosfellesskap. Hele vår region er i sterk vekst, og Fjellhamar menighet er intet unntak. Folketallet i vårt sogn øker med ca 200 i året. Tar vi ut de nyfødte som er , og kompenserer for de som dør og flytter ut, er det ca 200 som er nyinnflyttere. Det kan ta lang tid før de er klar over at Fjellhamar menighet finnes og hvor kirkene våre er. De kommer både på nye byggefelt som Skårerødegården og i etablerte bomiljø. Hvordan ønsker vi og kan vi synliggjøre oss for disse, døpte så vel som udøpte? Vi sjekker opp hvilke muligheter vi har for å få ut oversikter over tilflyttede og nyfødte fra Medlemsregisteret, da dette vil være vitale verktøy for å kunne følge opp disse to gruppene. Hvilke tiltak som kan iverksettes avhenger av hvilke data vi kan fremskaffe. 1. Vi etablerer en rutine om å sende ut jevnlige informasjonsbrev til familier med nyfødte barn. 2. Vi undersøker mulighetene for å få lister over tilflyttede, og under forutsetning om at dette er mulig etablerer vi et forsøksprosjekt hvor menighetsrådsmene oppsøker disse og ønsker dem velkommen til menigheten. FMR 47/2014: STRATEGIPLAN FOR DEN NORSKE KIRKE I BORG Saksdokumenter: Høringsbrev. Høringsnotat Borg bispedømme har invitert bispedømmets menighetsråd, fellesråd samt en del andre instanser til å komme med høringsuttalelser i forbindelse med bispedømmets strategiarbeid, som skal munne ut i en Side 2/6

3 strategiplan som skal vedtas i Som høringsinstans blir man bedt om å komme med synspunkter som relateres til følgende fire spørsmål: 1. Er utfordringene for Den norske Kirke i Borg tydelige og korrekte slik høringsinstansense ser det? 2. Er de tre strategiske målene gode nok? 3. Er de tre strategiene tydelige nok og gir de riktige svar på utfordringene? 4. Er forslagene til gjennomføring akseptable og gode? Denne saken gir oss muligheten til å påvirke plan- og strategiprosessen i bispedømmet, noe som potensielt kan være viktig når den norske kirke er på vei inn i en fase med endring og omstrukturering. Spørsmålet er om det er ledig kapasitet til å arbeide med saken, og i så fall også hvordan man skal arbeide med den. Høringsfristen er 21. november Menighetsrådet ser ikke umiddelbart at det er behov for en egen strategiplan på dette nivået i kirken. Kirkemøtet vedtar hovedlinjer og på lokalt plan utvikler menighetene sine strategiplaner. Vi har en god plan, og deler gjerne denne, men ser ikke et umiddelbart behov for flere styringsverktøy på lokalplan. Menighetsrådets leder gir direkte tilbakemelding på bispedømmets strateginitiativ i møte med Borg biskop den FMR 48/2014: NOMINASJONSKOMITE KIRKEVALGET 2015 Høsten 2015 er det kirkevalg. En av oppgavene menighetsrådet har i den forbindelse er å sikre at minst en kandidatliste foreligger. Dette er en oppgave som tilfaller en nominasjonskomite menighetsrådet utnevner. Sammensetning av denne og forslag til konkrete navn ble tatt opp til diskusjon, og totalt ni mulige kandidater ble foreslått. Noen sentrale frister frem mot Kirkevalget 2015: Innen 1. januar 2015 Menighetsrådene konstituerer seg som valgstyre, velger leder av dette styret og oppnevne nominasjonskomite, eventuelt etablere et valgteam. Innen 1. mars 2015 Frist for menighetsrådene til eventuelt å søke om dispensasjon fra regler om tid og sted for valg. Innen 1. mai 2015 Frist for å legge fram alternative lister til menighetsrådsvalget. Etter 1. mai Kunngjør kandidatliste(r), valgform og eventuelt supplerende nominasjon Innen 8. juni 2015 Motta eventuelle supplerende kandidater og kunngjøre endelig liste dersom flertallsvalg. Legge inn alt i valgmodul Tid og sted for valget må være avklart, både forhåndsstemming og valgting. Innen 10. august 2015 Kunngjøre kandidatliste, utlegging av manntall og forhåndsstemming. 10. august 11. september 2015 Forhåndsstemming i eget sokn foregår september 2015 Kirkevalg - valgting i alle landets menighet. Side 3/6

4 Arbeidsutvalget forespør kandidater til nominasjonskomite i henhold til de innspill som fremkomm i møtet. Endelig sammensetning av nominasjonskomite legges frem for menighetsrådet når denne foreligger. FMR 49/2014: MENIGHETSWEEKEND Det store flertallet av deltakerne var fornøyde med årets menighetsweekend. Det er positive tilbakemeldinger på både opplegg og leirsted, selv om noen synes det er litt dyrt. Om lag ¾ ønsker at Mesnalia blir leirsted også i 2015, de øvrige ønsker at man returnerer til Kvitåvatn neste år. Ulempene med Mesnalia er begrensede vekstmuligheter, enkelte andre faste opplegg som pågår samtidig og en del fasiliteter som innebærer mer tungvinn logistikk. Standarden er nok også hakket lavere enn Kvitåvatn. Med tanke på opplegg så er det flere som savner flere fellesaktiviteter, og da primært etter lunsj på lørdag. Det skaper fellesskap å gjøre ting sammen, selskapsleker eller andre typer aktiviteter hvor Med tanke på fremtiden bør vi sondere andre leirsteder innenfor 2-3 timers kjøretur, inklusive leirsteder i Sverige. Men inntil eventuelt andre alternativer fremstår som aktuelle planlegger vi menighetsweekend på Mesnalia i Menighetsweekend 2015 blir på Mesnalia, helgen september FMR 50/2014: OPPUSSING AV BOMBEROMMET Saksdokument: Søknad om støtte til oppussing Grunnet mye bruk og stor slitasje på både lokalet og inventar ønsker ungdomsklubben Kjlrn å pusse opp Bomberommet i kirkens underetasje. Det søkes totalt om ,-; ca. kr ,- til maling og diverse utstyr, samt kr ,- til innkjøp av nye møbler. Prinsipielt sett kan dette anses for å være en sak som hører inn under ungdomsorganisasjonen BULM sitt ansvarsområde da dette er ungdommens lokaler. Samtidig er det slik at dette lokalet benyttes også av andre grupperinger i kirken, og det er nødvendig for hele Fjellhamar menighet at dette lokalet er innbydende og praktisk å benytte. Siden dette handler om inventar i kirken, kan det også argumenteres for at dette egentlig er en sak som burde blitt håndtert av fellesrådet. Ungdommen legger opp til en stor grad av egeninnsats og vil legge ned et betydelig antall arbeidstimer for å gjennomføre oppussingen. Ut fra denne helheten vil det være logisk at menighetsrådet i denne saken bidrar økonomisk. Ikke minst fordi vi vet at fellesrådet per dags dato har begrensende muligheter til å finansiere denne type kostnader. Menighetsrådet ønsker at gulvflatene også skal tas når denne oppussingen skal gjennomføres. Fellesrådet bes om å sikre at oppussings- og malearbeider utføres faglig og kvalitativt forsvarlig. 1. Søknad innvilges. Utgiften kostnadsføres til menighetsrådets diversepost. Overforbruk på denne posten vil føres mot tidligere avsatte midler til fri disposisjon ved årsoppgjør for regnskapsåret Lørenskog kirkelige Fellesråd bes stille med faglig kompetanse som kan gi råd og anvisninger til ungdommene som gjennomfører selve arbeidet slik at dette utføres på en faglig og kvalitativ god mate. Side 4/6

5 FMR 51/2014: ORGANISERING AV KIRKEKAFFE SØNDAG 16/11 Vi skal offisielt ønske vår nye kantor Maria Brabrand velkommen søndag den 16. november. Vi trenger da en liten gruppe som kan organisere kirkekaffe. Anne-Karin Kolbu organiserer kirkekaffe FMR 52/2014: UTGIFTSDEKNING TIL LATVIA Det er tre av de fast ansatte i staben som skal dra til Latvia, og en viss mulighet for at en musiker også drar over sammen med staben i forbindelse med vårt misjonsengasjement der. Deres reiseutgifter må refunderes. Foreløpige anslag er at reiseutgifter vil bli kr. 3000,- per person, totalt ,- 1. De ansattes reiseutgifter refunderes av Fjellhamar menighetsråd. 2. En egen post for utgifter relatert til misjonssatsningen innarbeides i regnskapet fra og med årsbudsjett 2015 FMR 53/2014: VALG AV LEDER OG NESTLEDER Leder og nestleder for dette menighetsrådets siste virkeår skal velges. Nestleder Marte Vilming stiller ikke til gjenvalg. 1. Håkon Rem ble valgt som leder for perioden ved akklamasjon 2. Henriette Olafsrud ble valgt som nestleder for perioden ved akklamasjon FMR 54/2014: ORIENTERINGER Staten og den norske kirke et tydelig skille. Alle menighetsråd er invitert med til høring. Frist er satt til 1. november. Fellesrådet skal arbeide med denne saken, og vil ivareta våre interesser i denne høringen. Høringsdokumentene er tilgjengelige her: Interiør i våpenhuset. Korparti. Skyvedør. Status. Kirkevergen følger opp skyvedør direkte med kommunen, purret denne måned. Det må avklares hvem i staben som skal inn i korpartigruppen. Møte med biskop Atle Sommerfeldt Menighetsrådene i prostiet er invitert til å møte biskopen den 28. oktober, og gis anledning til å stille med 2-3 representanter hver. Dagsorden har fokus på strategiarbeid i Borg bispedømme. Leder og nestleder vil være de mest naturlige representanter for menighetsrådet. Nytt fra staben Vikar diakon Side 5/6

6 FMR 55/2014: EVENTUELT Prosjektor i kirken Prosjektor i kirkeromnmet er gått i stykker. Den er heller ikke hensiktsmessig plassert, det er ikke holdbart å leie lift hver gang man må sjekke dette apparatet. Det ble påpekt at dette er en sak som formelt ligger under fellesrådets ansvarsområde. Lørenskog kirkelige fellesråd v/kirkevergen bes se til at ny prosjektor og en gunstigere plassering av denne er på plass innen 2 arbeidsuker. Internett i kirken Fjellhamar kirke har ikke hatt internetttilgang på en stund. Det er et ønske fra en samlet stab om at man legger inn wi-fi fremfor mobilt bredbånd. Dette grunnet begrensninger på kapasitet og mengdebegresninger. Per i dag utreder fellesrådet primært en mobil bredbåndsløsning, på lik linje som på kirkegården og i Skårer kirke. Fjellhamar menighetsråd ber fellesrådet se til at Fjellhamar kirke får en ordinær bredbåndstilknytning via kabel eller nettleverandør som Canal Digital som gir mulighet for wi-fi tilknytning uten begrensninger på kapasitet og datamengde. Side 6/6

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Styrket demokrati i Den norske kirke

Styrket demokrati i Den norske kirke Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, 13. februar 2008 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr.

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr. Samling i Nord Stort rom med lite inventar Av Arne Nygaard Jr. Utgangspunktet Kan vi slå sammen alle fellesrådene i Hammerfest prosti til ett? Er de geografiske avstandene for store eller kan moderne kommunikasjon

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Aksjon dåp. Aksjon dåp Stavanger bispedømme. Et vakkert lite menneske. En berøring fra himmelen.

Aksjon dåp. Aksjon dåp Stavanger bispedømme. Et vakkert lite menneske. En berøring fra himmelen. Aksjon dåp Et vakkert lite menneske. En berøring fra himmelen. Aksjon dåp Stavanger bispedømme 1 Preludium Vi tror det nytter. Vi tror det nytter å sette fokus på det som er viktig, på det vakre og på

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer