Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag , kl , på kirkekontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond Gran (sokneprest) Jorunn T. Larsen (diakon) Doina Mihail (menighetssekretær) Vigdis Mørkved (leder) Bergljot Rørtveit Aud Irene Soløy - kaffemat Asgeir Rottem - ord for dagen Ragnhild Myklebust Torild Kristiansen Nygård Knut Ivar Johansen (vara 1) Ruth Ellinor Johansen (vara 2) Andre som møter/innkalles: Martha Samuelsen (kommunens representant) Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag , kl , på kirkekontoret Saksliste FR sak 14/11 - Godkjenning av innkalling og saksliste FR sak 15/11 Godkjenning av møtereferatene fra og underskrift FR sak 16/11 Post, referat og orienteringssaker FR sak 17/11 Eventuelt MR sak 06/11 Valget 2011 MR sak 07/11 Årsstatistikk og rapport for 2010 MR sak 08/11 Grønn menighet MR sak 09/11 Årsmøte MR sak 10/11 Eventuelt Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til kirkevergen, på tlf Med vennlig hilsen Vigdis Mørkved /Anne-Britt Hagen Lunde Dato:

2 Saker til behandling: Fellesrådssaker: FR sak 14/11 FR sak 15/11 FR sak 16/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møtereferat fra og underskrift Post, referat og orienteringssaker 1. Invitasjon fra biskop, bispedømmeråd og kirkerådet til seminar om ny kirkeordning.(vedlagt) 2. Brev fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Tildeling av midler til trosopplæring første halvår 2011 (Vedlagt) 3. Brev fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Miljø-, forbruk og rettferdsarbeid i menighetene div. informasjon. (Vedlagt) 4. Referat: Rapport fra kirkevergen til bisp.d.rådet om diakonstillingen. (Vedlagt) 5. Hjemmeside for Flakstad og Moskenes menigheter. V/ Jorunn og Trond. 6. Brev fra biskopen: Oppfordring til å bli med i KN,s fasteaksjon i (Vedlagt) FR sak 17/11 Eventuelt Menighetsrådssaker: MR sak 06/11 Valget 2011 Datoer og fremdriftsplan v/ Anne Britt. Orientering fra Vigdis og Bergljot fra nominasjonsmøte. Levering av liste. Problemet med valgkort. MR sak 07/11 Årsstatistikk og rapport for 2010 (Vedlagt) Orientering fra soknepresten. Tanker og utvikling fremover. MR sak 08/11 Grønn menighet Orientering ved Trond MR sak 09/11 Årsmøte Bestemme tid og sted MR sak 10/11 Eventuelt 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 NOEN KOMMENTARER UT FRA STATISTIKK FRA DAGSREGISTERET FLAKSTAD MENIGHET 2010 Av Spr. Trond Gran Også dette året har jeg gjort meg noen observasjoner og tanker på bakgrunn av statistikken for 2010 sendt biskopen. (Se vedlegg: Kirkelig årsstatistikk : Nøkkeltall for Flakstad sogn) Poenget med dette er fremdeles å reflektere litt over hva disse tallene kan si oss om situasjonen i vår menighet nå, så langt den kan måles, og gi staben og Menighetsrådet litt bakgrunn for å legge planer og strategier fremover. Da vi hadde visitas i Flakstad og Moskenes høsten 2009 måtte vi lage en rapport med bakgrunn i årsstatistikkene fra siste visitas som var i 1993, og denne skulle sendes biskopen. Denne har jeg nå videreførte så vi kan følge utviklingen videre. Fremdeles er kvaliteten på tallene våre noe ulik. Dels fordi de har vært ført på forskjellig grunnlag fra år til år, og dels fordi de som har ført tallene ikke alltid har vært like nøye. Derfor må vi ikke bli for nærsynte, men heller se på de lange linjene. De tallene jeg ønsker å se på er tall for: Gudstjenestelivet og typene gudstjenester vi har, antall døpte, antallet gravferder, antall som går til nattverd, både totalt og i gjennomsnitt og antallet konfirmanter. Noen tall: Antall forordnede gudstjenester Alle andre gudstjenester Herav med nattverd Familie/ungdomsgudstjenester Tilstede på forordnede gudstjenester Befolkningsutviklingen Nattverdgjester Gj.snitt antall på forordn. Gt Gj.snitt antall nattverdgjester Antall døpte Antall konfirmanter Antall gravferder Gudstjenestelivet og typene gudstjenester vi har. Som vi ser av tabellen over, så har antallet gudstjenester i menigheten sunket en del, spesielt i kategorien Andre siden Sammenligner vi med tallene fra årene før, så har antallet "Hovedgudstjenester på søn- og helligdager holdt seg ganske stabilt i alle år, mens det er disse Andre som har variert mye. Spesielt voldsomt var det i årene Hva dette er, vet ikke jeg men vi ser ut til å være på nivå med årene før 2006 nå. Og opplevelsen av det er at vi har et helt 15

16 normalt gudstjenesteliv i Flakstad. Litt om begrepene forordnede og andre gudstjenester: Ordningen for fastsettelse av gudstjenester er slik at det er biskopen som forordner, dvs. bestemmer hvor mange gudstjenester det skal være i en menighet. Dette tallet kommer fram på bakgrunn av Menighetsmøtets anbefaling etter at Menighetsrådet, staben og soknepresten har uttalt seg. Det antallet som biskopen forordner utløser så behov for organisttjenester, kirketjenere m.m. I tillegg kan det godt være andre gudstjenester. Siden Flakstad deler prest med Moskenes, og en prest normalt skal ha ca 60 gudstjenester i året (minus frihelger og ferier da skal det være vikar). Derfor er tallene mellom 2006 og 2009 uvanlig høye, og det er disse Andre som skiller seg ut. Hva man har regnet inn her vet ikke jeg, og jeg har ikke gått inn i det. Familie og ungdomsgudstjenester. Bortsett fra i 2004 ligger antallet slike gudstjenester på ca 5 i året. I 2010 hadde vi 6. Disse er knyttet opp til dagene da vi deler ut 4-årsboka, 6-årsboka, Nt til 11- åringene, Ung Messe og samtalegudstjeneste med konfirmantene, og slik dager. Trosopplæringsreformen kommer til å reflektere rundt hva og hvor mye vi skal ha av dette sammenlignet med vanlige gudstjenester. Det er viktig at vi finner en ballanse mellom spesialgudstjenester og helt ordinære. En gudstjeneste skal jo være menighetens fellessamling, og da er det mange hensyn å ta slik at det ikke bare blir spesialgudstjenester som skiller mer enn samler. Men vi er ikke der nå. Men tallene viser at disse gudstjenestene samler mer folk enn de vanlige. Tilstede på forordnede gt Ser vi de siste årene under ett, ser vi at gjennomsnittlig gudstjenesteoppmøte på forordnede gudstjenester holder seg ganske stabilt, hvis vi ser bort fra (Mon tro hva som ligger bak dette høye tallet?), om lett synkende. Sett i sammenheng med befolkningsutviklingen er det ganske bra: Hver flakstadværing var i snitt i underkant av 2 ganger til ordinære gudstjenester siste året. Og så kommer konserter, begravelser og annet i tillegg. Det er flere variabler som inngår i disse tallene. I år med mange dåp stiger antallet deltagere på gudstjenestene, for dåpsgudstjenester samler mer folk enn de uten. Sånn er det også i år med store konfirmantkull: Konfirmantene må jo gå på et antall gudstjenester og trekker ofte noen med seg. Som vi ser av tabellen er antall konfirmerte i 2010 nede på 2007 nivå og 10 færre enn i 2009, mens antall døpte går stadig nedover, og er dramatisk mye lavere enn midt på 90-tallet. Antall døpte Vi får melding om barn som er født der en av foreldrene tilhører kirka. Det er de vi kan forvente at blir døpt. Av bakgrunnstallene (døpte innført med nummer i forhold til døpte bosatt i sognet) ser vi at det er mange som ikke er bosatt i kommunen som kommer hit og døper barna sine, og det er jo hyggelig. Normalt vil det være utflyttede flakstadværinger som kommer hjem for å ha dåp her. Vi ser også at de fleste barn som har foreldre som tilhører kirka blir døpt. Problemet er at det ikke blir født så mange barn, derfor går antallet dåp så mye ned sammenlignet med 90-tallet. Og når antallet døde holder seg høyt, så viser dette en skummel utvikling. 16

17 Antall gravferder Det er svært få som ikke blir begravd med en kirkelig begravelse i Flakstad kommune. Dette viser at folkekirka står sterkt og stødig, og at folk er fornøyd med tilbudet kirka gir i forhold til dette vanskelige punktet i folks liv. Normalt dør ca 1% av befolkningen i løpet av et år. I Flakstad skulle vi derfor ha hatt en i Vi endte på 16. Det er ikke så ille, men sammenlignet med antall døpte, og dermed antall fødte, viser dette som nevnt en skummel utvikling. Antall som går til nattverd, både totalt og i gjennomsnitt. Antallet gudstjenester med nattverd har variert en del gjennom årene ser ut til å ha vært et gjennomsnittsår. Men det gjennomsnittlige antall nattverdgjester er høyere i 2010 enn i årene før. Ser vi på utviklingen på 2000-tallet har det faktisk vært en fordobling siden 2002 (12 24). Og dette er altså gjennomsnittallet for alle nattverdgudstjenester. Det er mange grunner til at folk går til nattverd eller ikke. Men jeg tror dette at konfirmantene har det som en naturlig del av sitt gudstjenesteliv har gjort noe med tallet, både fordi de går en del ganger, og fordi de trekker en del andre med seg. (Kan de unge, så kan vel de voksne). Bruken av Familiemesse og nattverd ved intinksjon (dypping) har nok også gjort sitt. Antall konfirmanter Her er tallet veldig bra for Flakstad, i motsetning til i Moskenes. De fleste ser ut til å velge kirkelig konfirmasjon, og slik har det vært med noen få unntak de siste årene. Dette er viktig å ta med seg inn i arbeidet trosopplæringsreformen. Oppsummering: Vi er i en overgangsperiode. Ny prest og ny Menighetssekretær er på plass, ny Kirkeverge er ansatt men ikke startet opp. Vi jobber med innføring av Trosopplæringsreformen, og ny gudstjeneste er rett rundt hjørnet. Nytt Menighetsråd skal velges høsten Dermed er det all grunn til å stoppe opp og tenke de lange tankene sammen: Hva ønsker vi å beholde slik det er? Hva skal vi utvikle videre? Er det noe vi skal slutte med? Hva vil reformene gi oss av muligheter og utfordringer? Jeg håper at både Menighetsråd, stab og frivillige skal være med i samtalen rundt dette. Min opplevelse som prest her et par år er at mange har gjort et stort og godt arbeid i mange år, men at en del er slitne etter mange års innstas (ære være de for det!). Det er mye som godt kan videreføres slik det er, og så er det en del ting vi bør ta tak i. Kanskje den største utfordringen ligger i å få med seg flere frivillige slik at ikke stadig mer hviler på de ansatte? Håper vi kan få en god samtale om veien videre, og at vi lytter både nedover og oppover i våre prioriteringer for året som er godt i gang, og årene som kommer. Leknes Trond Gran Sokneprest 17

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S. 1 1. Statistikk for 2001. Gudstjenester og kirkelige handlinger. S. 2 2. Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S. 3 3. Kirkemusikk.

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Aksjon dåp. Aksjon dåp Stavanger bispedømme. Et vakkert lite menneske. En berøring fra himmelen.

Aksjon dåp. Aksjon dåp Stavanger bispedømme. Et vakkert lite menneske. En berøring fra himmelen. Aksjon dåp Et vakkert lite menneske. En berøring fra himmelen. Aksjon dåp Stavanger bispedømme 1 Preludium Vi tror det nytter. Vi tror det nytter å sette fokus på det som er viktig, på det vakre og på

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Arbeid med konfirmantforeldre

Arbeid med konfirmantforeldre Arbeid med konfirmantforeldre OM I arbeidet med trosopplæringen utfordres menighetene til å tenke bevisst gjennom hvordan foresatte og familiene skal trekkes inn i arbeidet. I mange menigheter opplever

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer