Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: , kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård Stokke Oddvar Olsen Forfall: Ingen. Andre møtende: Rådmannen Wenche Holt, Revisjon MidtNorge IKS (RMN) Arvid Hanssen, Konsek MidtNorge IKS Kopi: Ordfører,1.varamedlemmer, postmottak, postmottak RMN, Nea Radio, Selbyggen. Anna Ølnes RMN og Frode Singstad RMN. Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller epost: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Ole Halvard Bondahl (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, Konsek 1

2 Sakliste 15/15 16/15 17/15 18/15 Årsregnskap og revisjonsberetning 214 for kontrollutvalgets uttalelse. Salg av Myrstadbygget henvendelse til kontrollutvalget fra Meium AS. Referatsaker til kontrollutvalgets møte Eventuelt. 2

3 Årsregnskap og revisjonsberetning 214 for kontrollutvalgets uttalelse. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 15/15 Arvid Hanssen /965 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende s årsregnskap for 214 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. Vedlegg Regnskap 214. Årsberetning 214. Revisjonsberetning 214 Selbu. Nummerert brev nr 5 til kontrollutvalget. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 214 Saksutredning Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Revisjon MidtNorge IKS har gjennomført årsrevisjonen for i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er avgitt 15. april 215. Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet ikke fullt ut er avgitt samsvar med lov og forskrifter, da det er påvist brudd på kommuneloven. Formannskapet har foretatt budsjettkorrigeringer i investeringsregnskapet. Denne fullmakten kan ikke delegeres fra kommunestyret. Revisor konkluderer imidlertid med at regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet og regnskapsåret og den finansielle stilling til ved utgangen av 214. Driftsregnskapet for 214 viser et mindreforbruk på ca 1,8 mill kr. Dette er en klar bedring av resultatet fra foregående år da regnskapet ble avlagt i balanse etter at det ble foretatt pliktig strykninger av avsetninger til disposisjonsfondet på 8,9 mill kr. Uten stykninger ville driftsregnskapet for 213 vist et tilsvarende merforbruk. Økonomien er svært stram. Brutto driftsresultat er fortsatt negativt (3,4 mill kr) mens netto driftsresultat for første gang siden 29 er positivt. Netto driftsresultat for 214 er på 8 mill kr og utgjør 2,4% av brutto driftsinntekter. 3

4 Fylkesmannen har nå signalisert at netto driftsresultat over tid bør ligge på 1,75% av driftsinntektene. Det er verdt å merke seg at rådmannen i sin oppsummering av økonomien, i pkt 5 i årsberetningen, opplyser at det knytter seg noe usikkerhet både til konsesjonskraftinntekter for 214 og refusjon merverdiavgift 214. Dersom kommunen ikke får medhold i noen av disse saken vil det medføre en negativ virkning på regnskapet for 215 på samlet 2,5 mill kr. Over,8 mill kr av beløpet gjelder manglende dokumentasjon for refusjon merverdiavgift. Det er viktig at rutinene på dette området skjerpes. Kontrollutvalget har over år vært opptatt av at det fremkommer store avvik mellom budsjett og regnskap, og at eventuelle større avvik ikke er kommentert i tilstrekkelig grad. De store avvikene i driftsregnskapet skyldes nå i hovedsak kun at det ikke budsjetteres med sykerefusjoner. Det blir dermed avvik på overføringer uten krav til motytelser og lønnskostnadene blir større enn budsjettert. Det er for 214 vesentlig bedre samsvar mellom budsjett og regnskap i investeringsregnskapet. Dette er positivt. Regnskapet er datert 27.februar 215. Fristen er 15.februar. Kommentarene fra de ulike sektorer er et viktig for å få bedre innsikt i driften, men årsmeldingen er ikke ferdigstilt. Dokumentet er ikke obligatorisk, men kontrollutvalget har signaliert at det er ønskelig å få tilsendt årsmeldingen hvert år før kontrollutvalget avgir sin uttalelse til regnskapet. Det er positivt at årsberetningen inneholder oversikter og viser utviklingen i viktige økonomiske nøkkeltall over flere år. Dette gir brukerne av regnskapet og årsberetningen nyttig informasjon. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kommunen har fortsatt store utfordringer i forhold til økonomien, men det har vært en positiv utvikling i Regnskapsdokumentene indikerer at kommunen har oversikt over den økonomiske situasjonen ved utgangen av året og signaliserer at det forsatt må tas store grep fremover. Det er absolutt nødvendig at rådmannen klart signaliserer og følger opp at det administrativt og politisk fortsatt må være fokus på å bedre driftsbalansen i løpet av økonomiplanperioden. Sekretariatet mener at kontrollutvalget bør anbefale kommunestyret å godkjenne det fremlagte regnskapet for 214. Viser til innstillingen og utkast til uttalelse til regnskapet. Kontrollutvalget må, på bakgrunn av behandlingen i møtet, foreta den endelige utformingen av kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for

5 REGNSKAP 214 SELBU KOMMUNE 5

6 Regnskap 214 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt balanse side side side Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet side side side side Regnskap pr. gruppeansvar side 15 Detaljert balanse (m/underskrift) side 22 Noter: 1 Endring i arbeidskapital 2 Pensjon 3 Garantiansvar 4 Fordringer/gjeld KF/IKS 27 5 Aksjer og andeler 6 Bruk/avsetning fond 7 Kapitalkonto 8 Interkommunalt samarbeid 27 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital 1 Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper 11 Organisering av kommunen, org.kart 12 Vesentlige poster 13 Vesentlige transaksjoner 14 Avskrivbare anleggsmidler 15 Investeringsoversikt 16 Finansielle OM 17 Langsiktige obligasjoner 18 Langsiktige lån og avdrag inkl. ekstern gjeld 19 Spes. av endringer RP + regnskapsm. mer/mindreforbruk 2 Vesentlige forpliktelser inkl. leasing 21 Selvkostområder 22 Årsverk, 3 års utvikling lønn ledelse/revisjon 23 Betingede hendelser, forhold etter balansedagen side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side Oversikt legat side 43 6

7 Økonomisk oversikt drift Regnskap 214 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , , , , , , , , , , , , , , , 96., , 1.5., 2.5., , , 3.47., , , , 5.76., , 1.5., 7.2., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 887., , , , , , , 14.., 887., , , , , , , , , , , , , , ,41, , , ,, 1.4., , 15.5.,, 1.34., , ,26, , , ,13, , , , ,, , 7., , ,, , 7., , ,37, , 5.999, , , , , , , , , , 14.., , , ,35 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond (note 6) Bruk av bundne fond (note6) Sum bruk av avsetninger,, , ,22,, , ,, , , ,, , , ,88 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond (note 6) Avsatt til bundne fond (note 6) Sum avsetninger 11.94,97, , , ,84,, , , ,,, 11.7., 2.92., , ,72, , , , ,75,,, Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger (note 14 og 18) Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger (note 14 og18) Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 7

8 Regnskap 214 Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , ,27 1., ,74, 2.,, , ,, 2.6., 3..,,,, ,,,,,,,,, 5.3.,, ,5,, 1.8., , ,76,, ,99, ,74,, ,73,, ,, 1.8.,,, ,,, ,,,,, ,,, ,23, ,48,, , , , ,, ,, ,4, 2.., ,, ,, ,,, 862.,,,, 862., , , ,, ,3, , , , , ,91 Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond (note 6) Bruk av bundne investeringsfond ,29, , ,97,,, ,54, ,,,,,,, ,, ,,, 3..,,,,,, ,3 3.., , ,72,, , , ,98 Sum finansiering , , , ,91,,,, Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon (note 15) Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Udekket/udisponert 6 8

9 Regnskap 214 Økonomiske oversikter balanse Regnskap 214 Regnskap , , , , ,36, , , , , ,51, , , Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Derivater Kasse, postgiro, bankinnskudd , , , , ,79,,,, , , , ,79,,,, ,77 SUM EIENDELER , , , , , , , , ,75,,, , , , , , , ,28,,,, , , ,4 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld , , ,,, ,, ,,, ,7, Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Derivater Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik , ,91, ,91,, ,, ,91,, , , , , , ,27,, , ,56,, ,56 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene 7 9

10 Regnskap 214 Regnskapsskjema 1A drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap

11 Regnskapsskjema 1B drift Regnskap 214 (alle tall i 1 kr) Regnskap Buds(end) Budsjett 214 Regnskap 213 Ansvar: 1 RÅDMANN Sum grp. Ansvar: 1 RÅDMANN Ansvar: 11 POLITISKE ORGAN Sum ansvar: 11 POLITISKE ORGAN OG TILTAK Ansvar: 12 ØKONOMIAVDELING Sum ansvar: 12 SEKSJON ØKONOMI Grp. Ansvar: 13 ADMINISTRASJON, IT OG SERVICEAVDELING Sum ansvar: 13 SERVICETORGET Grp. Ansvar: 17 SEKSJON LØNN OG PERSONAL Sum grp. Ansvar: 17 SEKSJON LØNN OG PERSONAL Grp. Ansvar: 2 OPPVEKSTSJEF Sum grp. Ansvar: 2 OPPVEKSTSJEF Grp. Ansvar: 21 GRUNNSKOLE Sum grp. Ansvar: 21 GRUNNSKOLE Grp. Ansvar: 18 FRIVILLIGHETSSENTRALEN Sum grp. Ansvar: 18 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 9 11

12 Regnskap 214 Grp. Ansvar: 24 BIBLIOTEK Sum grp. Ansvar: 24 BIBLIOTEK Grp. Ansvar: 28 PPT FOR SELBU OG TYDAL Sum grp. Ansvar: 28 PPT FOR SELBU OG TYDAL Grp. Ansvar: 29 MUSIKK OG KULTURSKOLEN Sum grp. Ansvar: 29 MUSIKK OG KULTURSKOLEN Grp. Ansvar: 3 STAB HELSE OG SOSIAL Sum grp. Ansvar: 3 STAB HELSE OG SOSIAL Grp. Ansvar: 31 HELSETJENESTER Sum grp. Ansvar: 31 HELSETJENESTER Grp. Ansvar: 27 BARNEHAGER Sum grp. Ansvar: 27 BARNEHAGER Grp. Ansvar: 32 SOS/NAV, B.VERN, AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD Sum grp. Ansvar: 32 SOS/NAV, B.VERN, AKTIVITETOG ARBEIDSTILBUD 12 2 Grp. Ansvar: 33 HJEMMETJENESTEN SONE 1 OG 2 Sum grp. Ansvar: 33 HJEMMETJENESTEN SONE 1 OG

13 Regnskap 214 Grp. Ansvar: 34 HJEMMETJENESTEN SONE 3 OG 4 Sum grp. Ansvar: 34 HJEMMETJENESTEN SONE 3 OG Grp. Ansvar: 4 ADMINISTRASJON Sum grp. Ansvar: 4 ADMINISTRASJON Grp. Ansvar: 41 NÆRINGSAVDELING Sum grp. Ansvar: 41 NÆRINGSAVDELING Grp. Ansvar: 42 LANDBRUKSAVDELING Sum grp. Ansvar: 42 LANDBRUKSAVDELING Grp. Ansvar: 43 KULTUR Sum grp. Ansvar: 43 KULTUR Grp. Ansvar: 44 DRIFTSAVDELING Sum grp. Ansvar: 44 DRIFTSAVDELING Grp. Ansvar: 45 BRANN OG FEIERVESEN Sum grp. Ansvar: 45 BRANN OG FEIERVESEN Grp. Ansvar: 35 SELBU SYKEHJEM INKL. KJØKKEN Sum grp. Ansvar: 35 SELBU SYKEHJEM INKL. KJØKKEN 11 13

14 Regnskap 214 Grp. Ansvar: 46 SEKSJON VANN Sum grp. Ansvar: 46 SEKSJON VANN Grp. Ansvar: 47 SEKSJON AVLØP Sum grp. Ansvar: 47 SEKSJON AVLØP Grp. Ansvar: 61 STAB Sum grp. Ansvar: 61 STAB Grp. Ansvar: 62 NÆRING, LANDBRUK, KULTUR Sum grp. Ansvar: 62 NÆRING, LANDBRUK, KULTUR Grp. Ansvar: 63 PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Sum grp. Ansvar: 63 PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Grp. Ansvar: 5 KIRKEN OG LIVSSYSNSORGANISASJONER Sum grp. Ansvar: 5 KIRKEN OG LIVSSYSNSORGANISASJONER Grp. Ansvar: 6 ADMINISTRASJON Sum grp. Ansvar: 6 ADMINISTRASJON Grp. Ansvar: 64 BYGG OG EIENDOM Sum grp. Ansvar: 64 BYGG OG EIENDOM Grp. Ansvar: 81 AVSKRIVNINGER Sum grp. Ansvar: 81 AVSKRIVNINGER 12 14

15 Regnskap 214 Grp. Ansvar: 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING Sum grp. Ansvar: 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING Grp. Ansvar: 83 MVAKOMP. FRA INV.R. Sum grp. Ansvar: 83 MVAKOMP. FRA INV.R. Grp Ansvar: 85 FUNKSJONSFORDELING PREMIEFOND Sum grp. Ansvar: 85 FUNKSJONSFORDELING PREMIEFOND TOTALT (tall i hele 1) Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , , , ,7, , , , 2.., ,,, , , ,, 862.,,,, , , , , ,93, , ,67 Bruk av lånemidler fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , 2., , , , , , ,, 3.., 2.6.,, , ,,,,,, , ,3 8.3., 1.8.,, , , ,1 Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering 11.94,97, , ,77,, , , 3..,,, , ,72, , ,67,,,, Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Udekket/udisponert 13 15

16 Regnskapsskjema 2B investering 13 ITINVESTERINGER 1999 Investeringer år 24 i økonomiplanen 2112 INNBYGDA BARNEHAGE 212 NY MEBOND BARNEHAGE 2123 RENOVERING UNGDOMSSKOLEN 2124 MEBONDEN BARNEHAGE, ADKOMST 32 ELDRESENTER 35 MED. REHAB. NY GARDEROBE BYGGETR. OMSORGSBOLIGER 41 GRUNNVANNSANLEGG FLORA 423 DRAGSTEN BOLIGFELT II 424 KVELLORINGEN OMLEGGING 454 NY ADKOMSTVEG M/BRU MOSLET BOL.FE 458 UTVIDELSE SELBUSTRAND KIRKEGÅRD 477 HØYDEBASSENG ESPETMOGRENDA 478 REHAB. AVLØP NESTAHÅRSTADBAKKEN 484 OPPRUSTING KULSET BRU 489 PLANLEGGING INNBYGDA RENSEANLEG 49 UTSLIPPSLEDNING HAVERNESET 495 FERDIGSTILTE TOMTER I KOM. BOLIGFEL 496 INFRASTRUKTUR MEBOND TØMRA 497 FLISFYRT FJERNVARMEANLEGG BELLOM 498 KJØP AV EIENDOM FLATÅS GNR 64 BNR 411 SELBUHALLEN NYTT TAK 412 SELBUHALLEN VARMTVANNSBEREDER 413 OMSORGSBOLIGER BYGGING 414 KOMMUNALE VEGER ASFALTERING 4111 OMBYGGING VASKERI 4114 MOTTAKSSILO FOR KALK, DRAGSJØ VANN 4115 MOHEIM KLOAKKPUMPESTASKJON 4116 OVERVIK RENSEANLEGG 4117 RENSEANLEGG INNBYGDA 4118 VANNLEDNING, KRYSSING NEA VED GJEL 412 OPPGRADERING, KOMMUNALE BYGG 4124 VIDEREFØRING SANERING KLOAKK NEST 4125 HØYDEBASSENG, MEBONDEN 4133 UTBEDRING FARLIG KURVE FV.967 FLØN 4135 HØYDEBASSENG FLORA 4138 OPPUSSING NESTARINGEN ADKOMSTVEG NÆRINGSOMRÅDET KVELL 4141 DIGITALISERING BYGDEBOKA 4142 SALG RØDBERGVEIEN VEDLIKEHOLD GULV/OPPVARMING SELB 4144 OPPFØLGING VERNERUNDER 4145 VENTILASJONSANLEGG SYKEHJEM 4146 FORSYSTEM REGNSKAP 4147 FYSISK SPERRING GANGVEI 4149 OPPFØLGING AV VERNERUNDER 415 Kjøp areal Kvellomyra 4153 SANERING AVLØP UGLEMSMMOENE 4154 NYTT RENSEANLEGG TØMRA 4156 Opprydding av landbruksdelen på Andelssa 4157 Infrastruktur Øystrand Garberg 4158 Gang og sykkelvei Molia 4159 Base Hjemmetjeneste 416 INFRASTRUKTUR VANN OG AVLØP BOTNL 4161 SANITÆRANLEGG PÅ VIKAENGENE 4162 SØRLIA BOLIGFELT, UTBYGGING AV INFR 545 Brann og ambulansesentral Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap

17 Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap SANSEHAGE VED SYKEHJEMMET 9557 SELBUSKOGEN SKISENTER 9571 SELBU FLERBRUKSHALL AS 963 RØDBERGVEIEN RØDBERGVEIEN RØDBERGVEIEN HAUGARINGEN BRANN OG AMBULANSESTASJON TOTALT Regnskap pr. gruppeansvar (i hele 1) Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap Ansvar: 11 POLITISKE ORGAN OG TILTAK Sum ansvar: 11 POLITISKE ORGAN OG TILTAK Ansvar: 12 SEKSJON ØKONOMI Sum ansvar: 12 SEKSJON ØKONOMI Ansvar: 13 SERVICETORGET Sum ansvar: 13 SERVICETORGET Ansvar: 17 SEKSJON PERSONAL Sum ansvar: 17 SEKSJON PERSONAL Grp. Ansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJON Ansvar: 1 RÅDMANN Sum ansvar: 1 RÅDMANN Ansvar: 171 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD Sum ansvar: 171 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD Ansvar: 18 FRIVILLIGSENTRALEN Sum ansvar: 18 FRIVILLIGSENTRALEN Sum grp. Ansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJON Grp. Ansvar: 2 OPPVEKST OG KULTUR Ansvar: 2 SEKTORSJEF OPPVEKST Sum ansvar: 2 SEKTORSJEF OPPVEKST 15 17

18 Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap 213 Ansvar: 21 KONSULENT FRITID OG SLT Sum ansvar: 21 KONSULENT FRITID OG SLT Ansvar: 22 SKOLESKYSS Sum ansvar: 22 SKOLESKYSS Ansvar: 21 KONSULENT GRUNNSKOLE Sum ansvar: 21 KONSULENT GRUNNSKOLE Ansvar: 211 DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD Sum ansvar: 211 DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD Ansvar: 212 SELBUSTRAND SKOLE Sum ansvar: 212 SELBUSTRAND SKOLE Ansvar: 214 BELL SKOLE Sum ansvar: 214 BELL SKOLE Ansvar: 215 ØVERBYGDA SKOLE Sum ansvar: 215 ØVERBYGDA SKOLE Ansvar: 218 SELBU UNGDOMSSKOLE Sum ansvar: 218 SELBU UNGDOMSSKOLE Ansvar: 24 SELBU FOLKEBIBLIOTEK Sum ansvar: 24 SELBU FOLKEBIBLIOTEK Ansvar: 23 FLYKTNINGETJENESTEN Sum ansvar: 23 FLYKTNINGETJENESTEN Ansvar: 27 KONSULENT BARNEHAGER Sum ansvar: 27 KONSULENT BARNEHAGER Ansvar: 271 DRAGSTEN BARNEHAGE Sum ansvar: 271 DRAGSTEN BARNEHAGE 16 18

19 Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap 213 Ansvar: 272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER Sum ansvar: 272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGE Ansvar: 274 MEBONDEN BARNEHAGE Sum ansvar: 274 MEBONDEN BARNEHAGE Ansvar: 277 VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAG Sum ansvar: 277 VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARN Ansvar: 28 PPTJENESTEN SELBU Sum ansvar: 28 PPTJENESTEN SELBU Ansvar: 29 SELBU KULTURSKOLE Sum ansvar: 29 SELBU KULTURSKOLE Sum grp. Ansvar: 2 OPPVEKST OG KULTUR Grp. Ansvar: 3 HELSE OG SOSIAL Ansvar: 3 SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG S Sum ansvar: 3 SEKTORADMINISTRASJON HELSE Ansvar: 314 MEDISINSK REHABILITERING Sum ansvar: 314 MEDISINSK REHABILITERING Ansvar: 321 SOSIALTJENESTEN/NAV Sum ansvar: 321 SOSIALTJENESTEN/NAV Ansvar: 322 BARNEVERNTJENESTEN Sum ansvar: 322 BARNEVERNTJENESTEN Ansvar: 323 AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD Sum ansvar: 323 AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD Ansvar: 311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET Sum ansvar: 311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET Ansvar: 312 LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN Sum ansvar: 312 LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN 17 19

20 Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap 213 Ansvar: 33 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJ Sum ansvar: 33 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEM Ansvar: 331 HJEMMETJENESTEN SONE 1 Sum ansvar: 331 HJEMMETJENESTEN SONE Ansvar: 34 HJEMMETJENESTEN SONE 3 Sum ansvar: 34 HJEMMETJENESTEN SONE Ansvar: 341 HJEMMETJENESTEN SONE 4 Sum ansvar: 341 HJEMMETJENESTEN SONE Ansvar: 35 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES Sum ansvar: 35 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES Ansvar: 351 BRAENHETEN SYKEHJEMMET Sum ansvar: 351 BRAENHETEN SYKEHJEMMET Ansvar: ETG. SYKEHJEMMET Sum ansvar: ETG. SYKEHJEMMET Ansvar: 353 KJØKKENAVDELINGEN Sum ansvar: 353 KJØKKENAVDELINGEN Ansvar: 333 BOTILTAK B Sum ansvar: 333 BOTILTAK B Ansvar: 354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET Sum ansvar: 354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMM Sum grp. Ansvar: 3 HELSE OG SOSIAL 18 2

21 Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap Ansvar: 41 NÆRING Sum ansvar: 41 NÆRING Ansvar: 42 LANDBRUK OG MILJØ Sum ansvar: 42 LANDBRUK OG MILJØ Ansvar: 425 PLAN, BYGG OG OPPMÅLING Sum ansvar: 425 PLAN, BYGG OG OPPMÅLING Ansvar: 43 KULTUR Sum ansvar: 43 KULTUR Ansvar: 44 TJENESTELEDER DRIFT Sum ansvar: 44 TJENESTELEDER DRIFT Ansvar: 445 VEIER OG PLASSER/GATER Sum ansvar: 445 VEIER OG PLASSER/GATER Ansvar: 446 BOLIGFORVALTNING Sum ansvar: 446 BOLIGFORVALTNING Ansvar: 45 LEDER BRANN OG FEIERVESEN/BRANNS Sum ansvar: 45 LEDER BRANN OG FEIERVESEN/BR Ansvar: 46 VANNFORSYNING Sum ansvar: 46 VANNFORSYNING Ansvar: 47 AVLØP OG RENSING Sum ansvar: 47 AVLØP OG RENSING Grp. Ansvar: 4 BYGDAUTVIKLING Ansvar: 4 SEKTORSJEF BYGDAUTVIKLING Sum ansvar: 4 SEKTORSJEF BYGDAUTVIKLING Sum grp. Ansvar: 4 BYGDAUTVIKLING 19 21

22 Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap 213 Grp. Ansvar: 5 KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJONE Ansvar: 51 KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJONE Sum ansvar: 51 KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJ Sum grp. Ansvar: 5 KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISAS Grp. Ansvar: 6 SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING Ansvar: 6 SEKTORSEF SAMFUNNSUTVIKLING (4) Sum ansvar: 6 SEKTORSEF SAMFUNNSUTVIKLING Ansvar: 61 BRANN OG FEIERSESEN (45) Sum ansvar: 61 BRANN OG FEIERSESEN (45) Ansvar: 611 PROSJEKTLEDELSE Sum ansvar: 611 PROSJEKTLEDELSE Ansvar: 62 NÆRING (41) Sum ansvar: 62 NÆRING (41) Ansvar: 621 LANDBRUK (42) Sum ansvar: 621 LANDBRUK (42) Ansvar: 622 KULTUR (43) Sum ansvar: 622 KULTUR (43) Ansvar: 63 PLAN, BYGG OG OPPMÅLING (425) Sum ansvar: 63 PLAN, BYGG OG OPPMÅLING (425) Ansvar: 631 VEIER, PLASSER OG GATER (445) Sum ansvar: 631 VEIER, PLASSER OG GATER (445) Ansvar: 632 SEKSJON VANN (46) Sum ansvar: 632 SEKSJON VANN (46) Ansvar: 633 SEKSJON AVLØP (47) Sum ansvar: 633 SEKSJON AVLØP (47) 2 22

23 Regnskap 214 Regnskap 214 Buds(end) 214 Budsjett 214 Regnskap 213 Ansvar: 64 BYGG (44) Sum ansvar: 64 BYGG (44) Ansvar: 641 RENHOLD Sum ansvar: 641 RENHOLD Ansvar: 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING Sum ansvar: 82 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING Ansvar: 83 MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPET Sum ansvar: 83 MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPE Ansvar: 642 BOLIGFORVALTNING (446) Sum ansvar: 642 BOLIGFORVALTNING (446) Sum grp. Ansvar: 6 SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLIN Grp. Ansvar: 8 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING Ansvar: 81 AVSKRIVNINGER Sum ansvar: 81 AVSKRIVNINGER Ansvar: 85 PENSJONER Sum ansvar: 85 PENSJONER Sum grp. Ansvar: 8 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING TOTALT 21 23

24 Regnskap 214 Detaljert balanse Regnskap 214 Regnskap 213 Anleggsmidler Herav: , ,47 Faste eiendommer og anlegg (note nr.14) 2271 BOLIGER 2272 SKOLER OG BARNEHAGER 2273 IDRETTSHALLER 2274 FORRETNINGSBYGG 2275 ADMINISTRASJONSBYGG 2276 ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER 2277 KULTURBYGG 2278 TEKNISKE ANLEGG VAR 2279 LEDNINGSNETT VA 2271 VEGER PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS TOMTEGRUNN(NÆRING/BOLIGER) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Utstyr, maskiner og transportmidler (note nr.14) 2241 PERSONVARE OG LASTEBILER 2243 BRANNBILER 2244 MASKINER,VERKTØY,INVENTAR,UTS 2245 ITUTSTYR,KONTORMASKINER , 1, , , , , 1, , , , Utlån ANSVARLIG LÅN SELBU ENERGIVERK FORSKUTTERING SELBUSKOGEN SKI TRØNDERENERGI FONDSOBLIGASJ SOSIALLÅN FAKTURERT I KOMFAKT STARTLÅN Konserninterne langsiktige fordringer , , 59., 12.., , ,92, , , 234., 12.., , ,82, Aksjer og andeler (note nr.5) EGENKAPITALINNSKUDD KLP EGENKAPITALINNSKUDD REVISJON FOLKEBOKSAML OPPR AURSUND STUESJØ OPPR A/L GIMLE OPPR YRKESV HEMM IND A/S OPPR VIKABJØRGVEGEN OPPR MNORWAY TRAVEL MARKET (5) ASTI A/S (7.) SELBUSKOGEN SKISENTER (2.) SIFA A/S SELBUTRYKK A/S KOMMUNEKRAFT A/S HAVERNESSET EIENDOM A/S SELBU ENERGIVERK A/S ÅRSØYA FRITIDSPARK AS INNHERRED RENOVASJON TRØNDERENERGI AS TYDAL SKISENTER AS SIVA SELBU EIENDOM A/S OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS USMA KRAFT AS SELBU TOMTESELSKAP AS , , 72., 12, 1, 15, 5, 1, 5, 5.373, 2, 61., 1.25., 1., 4., 5.., 25., , ,5 2., 2.., 5., 345.2, 1., , , 72., 12, 1, 15, 5, 1, 5, 5.373, 2, 61., 1.25., 1., 4., 5.., 25., , ,5 2., 2.., 5., 345.2, 1., , , , , , , EIENDELER Pensjonsmidler (note nr.2) KLP TOTALE PENSJONSMIDLER SPK TOTALE PENSJONSMIDLER 22 24

25 Regnskap 214 Regnskap 214 Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , 3., , ,44 5, , , , , , , ,5, , 8.461, , , 18.55, , , , , , ,8, 5, , , 1.75, 6.777, , 1.75, , , , ,, , , ,, Sertifikater,, Obligasjoner,, Derivater,, , ,, , , , , , , , , , 5, , , ,, , , , , , , , , , , , 5, , , , , , 5, ,66 Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer (note nr.1 og 4) SYKEREFUSJON FYLKESSKATTESJEFEN MVAKOMP FYLKESSKATTESJEFEN MVA KOMM FAKT BU KOMM.AVG, VANNM KOMM FAKT BU PLAN OPPMÅLING KOMM FAKT BU TILKOBLING KOMM FAKT BU TILKNYTNING, FELL KOMM FAKT BU EIENDOMSSKATT KOMM FAKT OV BARNEHAGER KOMM FAKT OV REFUSJONER KOMM FAKT OV MUSIKKSKOLE KOMM FAKT HS OPPHOLD, MAT KOMM FAKT HUSLEIER KOMM FAKT HALLEIE KOMM FAKT SENTRALADM. DIV FORSKUDD LØNN NEGATIV NETTO LØNN LØNN TIL INNFORDRING DEPOSITUM NØKKEL NEA SMÅBÅTF DIVERSE DEBITORER Konserninterne kortsiktige fordringer KOMM FAKT OPPVEKST KOMM FAKT HUSLEIE Premieavvik (note nr.2) AGA AV PREMIEAVVIK KLP KLP PREMIEAVVIK PENSJON Aksjer og andeler Kasse, postgiro, bankinnskudd 211 KASSE 214 VEKSELPENGER BASSENG 2121 SELBU SP B SELBU SP B STARTLÅN 2124 SELBU SP B BOLIGTILSK 2125 SELBU SP B MGP JR SELBU SP B NÆR FONDET SELBU SP B NASJ.PARK SELBU SP B SKATTETREKK SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond (note nr.6) SELBU UNGDOMSRÅD UTEGRUPPE INNBYGDA BARNEHAGE TILSKUDD PARK PLASS TILSKUDD PRIVATE VEGER DISPOSISJONSFOND 23 25

26 Regnskap 214 Regnskap 214 Regnskap 213 Bundne driftsfond (note nr.6) FOND UTSMYKKING KOMMUNALE BY UBRUKT STATSTILSK. FLYKTNINGER SAMARB.PROSJEKT SELBU/TYDAL SKARVAN/ROLTDALEN NASJONALPA UNGDOMSRÅDET (kioskslag 214) KOMPETANSEUTVIKLING GRUNNSKO FELLES HJELPETJ. SELBU/TYDAL "DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN" SKOLEUTVIKLING BELL SKOLE TRAFIKKSIKRING BELL SKOLE FOND UNGE MUSIKKTALENTER PROSJ MIDLER MUSIKKSKOLEN ASYLKOSTNADER OPPVEKST "PEER GYNT" MÅLRETTET REKRUTTERING TIL KUL UNGDOMSTRINN I UTVIKLING/SKOLE OPPLÆRING (STIM.TILTAK) PSYKISK HELSEVERN RUSFOREBYGGENDE ARB. I SVANGE PARKURS HELSESTASJONEN GAVE FRA SØSKNENE RØNSBERG INVENTAR BOOG SERVICESENTER RUSFOREBYGGENDE ARBEID FRIVILLIGHETSSENTRALEN RUSPROSJEKTET SAMHANDLINGS SYSTEMANSVARLIG PROFIL OG VEL FOND KONFL.DEMP. TILTAK ROVVIL VILTFOND (FELLINGSAVGIFT) FOND KONSESJ.MIDLER TEV FOND PROSJEKT RV NÆRINGSFOND GAVE VEDLIKEHOLD ROLSETH GÅR RADIOBJELLEPROSJEKT DEN KULTURELLE SPASERSTOKK KULTURMINNE TATERHUSET RDAMILDER "INN PÅ TUNET" FRILUFTSTILTAK Oppdatering bygdebøker Digital formidling i Selbu bydemuseu TURLØYPEMERKING TRØNDELAG NEANIDELVA VANNOVERVÅKNING SKIFOND GRETHE I NYKKELMO FOND VANNFORSYNING FOND KLOAKKER/RENSEANLEGG FOND RENOVASJON 2519 UBRUKTE MIDLER BOLIGTILSKUDD TAPSFOND STARTLÅN/ETABERLING ,4, , , , , ,19 2., , , 4.716, , , ,,, , 13., ,13 9.3, 15., 45, , , 12., , 1., 3., , , , ,97, , 28., , , 5., 5., 87., 3., 57.5, 116., , , , , , , , , , , ,4, ,19 2., ,95 48., 4.716, , , , 3., 3., , 13., ,5 9.3, 15.,, , , 12.,42,, 3., , , , , , , 38., , , 5.,, 87.,,,, , , , , , ,52 Ubundne investeringsfond (note nr.6) NÆRINGSFOND TIL KAP.FORMÅL KAP.FOND (LÅN TRØNDERENERGI)/u , , , , , ,85 Bundne investeringsfond (note nr.6) FOND VANNFORSYNING FOND VANNFORSYNING GML. VAN , , , , , ,4 Regnskapsmessig mindreforbruk (note nr.19) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBR Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap , ,75,,,,,,,, , , , , , , , , , , , ,4 Kapitalkonto (note nr.7) KAPITALKONTO Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift (note nr.19) ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP DRI Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest (note nr.19) 2581 ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP INV 24 26

27 Regnskap 214 Regnskap 214 Regnskap 213 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser (note nr.2) AGA AV NTO. PENSJ.FORPL. KLP AGA AV NTO. PENSJ.FORPL. SPK KLP TOTALE PENSJONSFORPLIKTEL SPK TOTALE PENSJONSFORPLIKTEL Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån , , , , , , ,,, , , , , ,,, Andre lån (note nr.18) HUSBANKEN MARIENBOR HUSBANKEN NESTANSR HUSBANKEN BOL.HAUGEN HUSBANKEN INNB.B.HAGE HUSBANKEN TØMRA BHA NKB SELBU SYKEHJEM HUSBANKEN NESTVED II HUSBANKEN MARIENB I HUSBANKEN MARIENB II HUSBANKEN NERVIK II HUSBANKEN NERVIK I HUSBANKEN ELDREBOLIG HUSBANKEN TRYGDEBOL HUSBANKEN HAVERNESS HUSBANKEN L B DRAGST NKB DIV INV NKB DIV INV NKB 296 DIV INV NKB DIV INV NKB DIV INV NKB BELL NYE SKOLE NKB 2819 DIV INV NKB DIV INV KOMMUNALBANKEN (21) KOMMUNALBANKEN LÅN KOMMUNALBANKEN LÅN KOMMUNALBANKEN LÅN NR KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN VID UTLÅN HUSBANKEN STARTLÅN HUSBANKEN STARTLÅN HUSBANKEN STARTLÅN KLP KOMMUNEKREDITT AS LEASINGAVTALER Konsernintern langsiktig gjeld , 274.2, , , , 99.57,, 498.3, 652.5, 332.1, , 68.4, 651., 994.5, 24.32,,,,,,, ,, , ,, ,, , 6.., , , , 65., , , , , , , , , , 2.., , ,, , , , , , , , 679.5, , 381.3, , 781.2, 735., , 45.6, 13.74, , 26.54, , , , , , , , , , ,,, , , , 75., , , , , , , , , ,, , ,, 25 27

28 Regnskap 214 Regnskap 214 Regnskap 213 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån , ,91,, Annen kortsiktig gjeld (note nr.1 og 4) AGA AV FERIEPENGER AGA AV FERIEPENGER ANDRE KREDITORER ENDELIG LEVERANDØRGJELD SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT (AG FERIEPENGER FERIEPENGER DEPOSITUM MUSIKKSKOLEN DEPOSITUM MUSIKKVERKSTED PÅLØPTE,IKKE FORFALTE RENTER MINIMUMSAVDRAG Periodisering automatisk SKATTETREKK PÅLEGGSTREKK Derivater Konsernintern kortsiktig gjeld ,91, , , , , ,66, 4.75, 12., , 283., , , ,,, , ,1, , , ,, , , 12., ,,, , ,,, , , , , , , , ,6 Memoriakonto Herav: , ,56 Ubrukte lånemidler UBRUKTE LÅNEMIDLER HUSBANKLÅN TIL STARTLÅN Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti , , ,,, , , ,,, , , , , , , Premieavvik (note nr.2) AGA PREMIEAVVIK SPK SPK PREMIEAVVIK PENSJONER SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Motkonto til memoriakontiene UBRUKTE LÅNEMIDLER UBR LÅNEMIDL TIL STARTLÅN Stjørdal/Selbu 27.februar 215 Karsten Reitan Rådmann 26 28

29 Regnskap 214 Note 1 Endring i arbeidskapitalen Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29,, ,31,,, ,43,,, , ,3,, , , ,76, , , ,, , , ,, , , ,73, , , ,93, , , 13., , , , , ,72, Regnskap 214 Regnskap ,63, , ,, , ,13, , ,, , , , , ,92 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler driftsdel (kontoklasse 1) investeringsdel (kontoklasse ) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler driftsdel (kontoklasse 1) investeringsdel (kontoklasse ) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer Oversikt endring arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (AB) *Avvik på kr. 225., skyldes retting av ubrukte lånemidler

30 Regnskap 214 Note 2 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 131 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader inkl. avregn. tidl.år Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) KLP Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) SPK Årets pensjonspremie til betaling KLP Årets pensjonspremie til betaling SPK Årets premieavvik Balanse (F 131 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Herav KLP Herav SPK Pensjonsmidler Herav KLP Herav SPK Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert premieavvik 1.1 Amortisert av tidliger års avvik Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 135 bokstav F) 4,65 % Diskonteringsrente (F 135 bokstav E) 4, % Forventet årlig lønnsvekst (F 135 bokstav B) 2,97 % Forventet årlig G og pensjonsregulering (F 135 bokstav C og D) 2,97 % Forutsetn. for fellesordn inger for turnover (F 135 bokstav G) Uttak : av AFP i 214 (i %) under 2 år 2% år 15% 33 % 2429 år 1% 33 % 339 år 7,5% 45 % 45 år 5% * 65 års aldersgrense 5155 år 2% ** 7 års aldersgrense Over 55 år % Beregningsforutsetninger SPK Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,35 % Diskonteringsrente 4, % Forventet lønnsvekst 2,97 % Forventet Gregulering 2,97 % Frivillig avgang 3, %inntil 5år, % over AFP uttak 5, % 28 3

31 Regnskap 214 har valgt 15 års fordeling av inntekts og utgiftsføring(også kalt amortisering) av premieavvik inntil år 211. Kommunal og regionaldepartementet har i 211 gjort endring i 13 i regnskapsforskriften som gjør at amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 1 år for avvik oppstått fra og med 211. Gjelder regnskapsføring fra og med år 212. Ny endring i 13 ble igjen vedtatt i 214. Denne endringen innebærer at amortiseringstiden for premieavvik ytterligere kortes ned fra 1 til 7 år. Dette gjelder for avvik oppstått fra 214 og senere. Spesifikasjon av estimatavvik: Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB 1.1. KLP SPK Amortisert avvik i år Faktiske pensjonsmidler Estimerte pensjonsmidler Estimatavvik midler IB 1.1. Amortisert avvik i år Bruk av premiefond: gjør bruk av premiefond hos KLP. For 214 utgjorde dette beløpet kr ,8 inkl. arbeidsgiveravgift. Note 3 Garantiansvar Oppgave over kommunens garantiansvar pr Gitt overfor Innherred Renovasjon Sum Garantiansvar Garantiforpl. utgår

32 Regnskap 214 Note 4 Fordringer og gjeld til KF og IKSsamarbeid 27 Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Stjørdal kommune Herav fordring på: Innherred Renivasjon IKS Herav fordring på: Selbu Næringsselskap KF Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til:tydal kommune Herav kortsiktig gjeld til:stjørdal kommune Herav kortsiktig gjeld til: Malvik kommune Herav kortsiktig gjeld til: Innherred Renovasjon Note 5 Aksjer og andeler Selskapets navn Eierandel i % Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd Revisjon MidtNorge Folkeboksamling Aursund Stuesjø Gimle BA Norservice Eiendom as Vikabjørgvegen MNorway Travek Marjet Kommunekraft a/s Havernesset eiendom a/s Selbuskogen skisenter Tydal skisenter Asti a/s Sifa a/s Selbutrykk a/s Selbu energiverk a/s Årsøya fritidspark as Innherred renovasjon TrønderEnergi as Siva Selbu Eiendom as Oi! Trøndersk mat og drikke Usma Kraft AS Selbu Tomteselskap AS (ny 213) SUM 3,6,,,,,,3,3 4, 14,4 4,6 4,7 44,17 1, 1, 26,6 4,7 1,58 33,33,23 1,15 2, Likn.verdi Endringer i 214: KLP økning i egenkapitalinnskudd. 3 32

33 Regnskap 214 Note 6 Bruk og avsetning fond Bundne driftsfond kap. 251 Beholdning pr.1.1 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond , ,22, , , , , ,21 Beholdning pr , ,75 Ubundne investeringsfond kap. 253 Beholdning pr.1.1 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond , , , , , , , , ,28,, , ,98, , , ,73,, , ,13, , , , , , , , , , , , , , ,61 Beholdning pr Bundne investeringsfond kap. 255 Beholdning pr.1.1 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond Beholdning pr Disposisjonsfond kap. 256 Beholdning pr.1.1 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Avsetning til disposisjonsfond Beholdning pr Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr.1.1 Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) Beholdning pr Spesifikasjon: Bruk av bundne driftsfond er hovedsakelig knyttet til næringsfondet, men avsetningene er konsesjonsavgift og regionale utviklingsmidler og selvkost. Bruk av ubundne investeringsfond og avsetninger er i hht. Budsjett. Bruk og avsetning til disposisjonsfond er begge i hht. Budsjett

34 Note 7 Kapitalkonto Regnskap 214 DEBET KREDIT Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: , Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, Salg aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Avdrag på utlån andre utlån Avskrivning på utlån sosiale utlån Avskrivning på utlån andre utlån Bruk av lånemidler Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Avdrag på utlån sosiale utlån , Oppskrivning fast eiendom/anlegg,, Kjøp av aksjer/andeler,, Oppskrivning av aksjer/andeler, ,25 Utlån sosiale utlån ,96 Utlån andre utlån 8 89, Avdrag på eksterne lån , , ,7, ,29 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Endring pensjonsforpliktelser (økning) , , , Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK , Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP , Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Avsatt minimumsavdrag 214 Balanse (kapital) 283, , , ,84 Note 8 Interkommunalt samarbeid 27 Kommunalt Foretak I 22 vedtok kommunestyret å opprette et kommunalt foretak, Selbu Næringsselskap KF. Foretaket ble opprettet med hjemmel i Kommunelovens kap. 11, 6165 og har følgende formål ( 2 i vedtektene): Foretakets formål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for næringsutvikling i Selbu. Det er totalt investert 24,5 mill. i bygg og infrastruktur, finansiert med eksternt låneopptak. Bygg og anlegg ble i 214 leid ut til Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS og Selbu Byggtre AS. Det er ingen gjeld eller fordringer av betydning mellom kommunen og Selbu Næringsselskap KF. Budsjett, økonomiplan og regnskap for foretaket legges fram for kommunestyret som egne saker

35 Regnskap 214 Interkommunalt samarbeid I 2 ble medlem i Innherred Renovasjon IKS, som utfører den kommunale renovasjonen. Den kommunale revisjon utføres av Revisjon MidtNorge IKS. gikk inn som medlem ved etableringen i 25. Sekretæroppgaven for kontrollutvalget utføres av Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS. gikk inn som medlem ved etableringen i 25. deltar sammen med 17 andre kommuner i en felles arbeidsgiverkontroll. Malvik kommune er vertskommune. Selbu og Tydal kommuner har hatt felles PPT frem til høsten 213. Tydal avsluttet da samarbeidet og Selbu har nå egen PPT. Værnesregionen I 23 inngikk kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Stjørdal og Meråker en intensjonsavtale om interkommunalt samarbeid. Senere sluttet Frosta kommune seg til avtalen. I 27 ble det opprettet et regionråd for de seks kommunene, og det ble opprettet en fast stilling som sekretær. Pr er følgende områder lagt inn under samarbeidet i Værnesregionen: Lønn/Regnskap/Fakturering (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal) Lønn i Selbu, regnskap, kommunal fakturering og innfordring i Stjørdal, fakturamottak og skanning i Tydal Barnevern (Stjørdal, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal) Lokalisert på Stjørdal Skatteoppkrever (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, + Frosta fra høsten 12) Lokalisert på Malvik Legevakt og DMS (Stjørdal, Selbu, Meråker, Tydal) Lokalisert på Stjørdal Innkjøp (Alle) Lokalisert på Stjørdal IKT (Stjørdal, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal) Lokalisert på Stjørdal Forvaltningskontor (Stjørdal, Selbu, Meråker, Tydal) Lokalisert på Stjørdal Personvernombud (Stjørdal/Selbu/Frosta/Meråker/Tydal) 1 årsverk 1 ansatt. Lokalisert i Tydal Sekretariatet i VR Årsverk: 2 årsverk i løpet av 213. Lokalisert på Stjørdal Driftsregnskapet 214 viser at kjøpte tjenester fra Værnesregionen for til sammen kr ,. Note 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital Ikke solgt finansielt anleggsmiddel i i

36 Regnskap 214 Note 1 Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Videre skal likviditetsreserven avvikles. Kommunen har gjennomført disse endringene i 28 og 29. Det vises til note 18 for nærmere opplysninger. Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Note 11 Organisering av kommunen, org.kart Organisering politisk Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ med 25 medlemmer. Blant kommunestyrets medlemmer velges et formannskap på 7 medlemmer. Blant disse velges ordfører og varaordfører. Kommunen har 3 hovedutvalg som innen sine fagområder innstiller i saker til formannskapet og kommunestyret og fatter vedtak i enkeltsaker. De tre utvalgene er: hovedutvalg oppvekst hovedutvalg helsevern og sosial omsorg hovedutvalg bygdautvikling og teknisk drift Det faste utvalg for plansaker er lagt til formannskapet. Ut over dette er det andre utvalg, både lovbestemte og utvalg som kommunen selv oppretter. Medlemmer til utvalg og råd velges av kommunestyret. Organisering administrativ er organisert i 3 sektorer og sentraladministrasjonen. Hver sektor ledes av en sektorsjef som rapporterer til rådmannen. De enkelte sektorene er delt i tjenesteområder, med hver sin leder. Totalt er det 19 tjenesteområder. Sentraladministrasjonen er delt i 3 seksjoner Gjeldende organisasjonskart per

37 Regnskap 214 Rådmann Sentraladministrasjon Støttefunksjoner 3 seksjoner Sektor oppvekst 11 tjenesteområder Sektor samfunnsutvikling Sektor helse og sosial 5 tjenesteområder 3 tjenesteområder Note 12 Vesentlige poster Det har ikke vært vesentlige poster i 214 i. Note 13 Vesentlige transaksjoner Ingen vesentlig transaksjoner av betydning i 214 Note 14 Avskrivbare anleggsmidler VARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i 1 kr) Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akkumulerte ordinære avskrivinger pr 1.1. Årets ordinære avskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi Avskrivingssatser GRUPPE 1 Edbutstyr, kontormaskiner GRUPPE 2 GRUPPE 3 GRUPPE 4 Anleggsmaskiner, Brannbiler,ppl, Boliger,skoler, inventar og utstyr, tekn.anlegg (VAR) idrettshall transpm. og ledningsnett GRUPPE 5 Forr.bygg, kulturbygg, sykehjem o l % % % ,5 % % 35 37

38 Regnskap 214 Note 15 Investeringsoversikt Objekt Investering Budsjett Regnskap Buds(end) Regnskap Regnskap rammer ITINVESTERINGER ØVERBYGDA SKOLE VENTILASJONSANLEGG 2112 INNBYGDA BARNEHAGE NY MEBOND BARNEHAGE RENOVERING UNGDOMSSKOLEN MEBONDEN BARNEHAGE, ADKOMST ELDRESENTER 35 MED. REHAB. NY GARDEROBE GRUNNVANNSANLEGG FLORA VANN MEBUSTÅSEN KVELLORINGEN OMLEGGING NY ADKOMSTVEG M/BRU MOSLET BOL.FELT BYGGETR. OMSORGSBOLIGER 423 DRAGSTEN BOLIGFELT II 458 UTVIDELSE SELBUSTRAND KIRKEGÅRD HØYDEBASSENG ESPETMOGRENDA 478 REHAB. AVLØP NESTAHÅRSTADBAKKENE 484 OPPRUSTING KULSET BRU 489 PLANLEGGING INNBYGDA RENSEANLEGG 49 UTSLIPPSLEDNING HAVERNESET 492 SELBUHALLEN INVESTERINGER FERDIGSTILTE TOMTER I KOM. BOLIGFELT 496 INFRASTRUKTUR MEBOND TØMRA 497 FLISFYRT FJERNVARMEANLEGG BELLOMRÅDET KJØP AV EIENDOM FLATÅS GNR 64 BNR SELBUHALLEN NYTT TAK 412 SELBUHALLEN VARMTVANNSBEREDERE 413 OMSORGSBOLIGER BYGGING KOMMUNALE VEGER ASFALTERING UNGDOMSSKOLEN AVFUKTINGSANLEGG TANKBIL BRANN OG BEREDSKAP OMBYGGING VASKERI 4114 MOTTAKSSILO FOR KALK, DRAGSJØ VANNBEH.ANLEGG 4115 MOHEIM KLOAKKPUMPESTASKJON OPPGRADERING, KOMMUNALE BYGG VIDEREFØRING SANERING KLOAKK NESTAHÅRSTADBAKKENE 4125 HØYDEBASSENG, MEBONDEN UTBEDRING FARLIG KURVE FV.967 FLØNES UTVIDELSE KOMMUNAL PPLASS V/SELBU VG OVERVIK RENSEANLEGG 4117 RENSEANLEGG INNBYGDA 4118 VANNLEDNING, KRYSSING NEA VED GJELBAKKEN 36 38

39 Objekt Investering Regnskap 214 Budsjett Regnskap Buds(end) Regnskap Regnskap rammer HØYDEBASSENG FLORA OPPUSSING NESTARINGEN ADKOMSTVEG NÆRINGSOMRÅDET KVELLO DIGITALISERING BYGDEBOKA 4142 SALG RØDBERGVEIEN VEDLIKEHOLD GULV/OPPVARMING SELBU KIRKE 4144 OPPFØLGING VERNERUNDER VENTILASJONSANLEGG SYKEHJEM 4146 FORSYSTEM REGNSKAP 4147 FYSISK SPERRING GANGVEI OPPFØLGING AV VERNERUNDER Kjøp areal Kvellomyra SANERING AVLØP UGLEMSMMOENE 4156 Opprydding av landbruksdelen på Andelssagbruket 4157 Infrastruktur Øystrand Garberg SANSEHAGE VED SYKEHJEMMET VIKAENGENE STATLIG SIKRING SELBUSKOGEN SKISENTER SELBU FLERBRUKSHALL AS RØDBERGVEIEN RØDBERGVEIEN RØDBERGVEIEN HAUGARINGEN Gang og sykkelvei Molia 4159 Base Hjemmetjeneste INFRASTRUKTUR VANN OG AVLØP BOTNLIA 4161 SANITÆRANLEGG PÅ VIKAENGENE 4162 SØRLIA BOLIGFELT, UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR 545 Brann og ambulansesentral BRANN OG AMBULANSESTASJON TOTALT Note 16 Finansielle OM har ingen finansielle omløpsmidler pr Note 17 Langsiktige obligasjoner 37 39

40 Regnskap 214 tegnet obligasjoner i Trønderenergi i 213. TrønderEnergi AS Balanseverdi (anskaff.kost) 12 Markedsverdi (VPS) Utløpsdato år («evig») For 214 utgjør påløpte renteinntekter kr ,33,. Disse er ikke inntektsført i regnskap for

41 Regnskap 214 Note 18 Langsiktige lån og avdrag inkl. ekstern gjeld Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Husbanken Kommunalbanken HB videre utlån KLP Leasing Kommunale foretak (KF) Selbu Næringsselskap KF KLP 214 Herav fastherav flytende Fast r Flytende r , ,133, ,29 2,25 2,29 2, , MINSTE TILLATTE AVDRAG (vekting) Forenklet metode: Sum årets avskrivninger *) x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret Bokførte anleggsmidler kap pr. 1/1 i regnskapsåret **) = Kontrollgrense *) Brutto avskrivninger i balansen **) Bokførte anleggsmidler minus ikke avskrivbare eiendeler, for eksempel tomteområder Sum avskrivninger i året 214 Sum bokført verdi anleggsmidler pr. 1/1 Ikke avskrivbare eiendeler, for eksempel tomteområder Sum lånegjeld pr. 1/1 214 Lån til utlån og forskuttering Sum lånegjeld pr. 1/ Minste tillatte avdrag i 214 Betalte avdrag kun ord. avdrag driftsregnskap i Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr ,. Minste tillatte avdrag etter KL 5 nr. 7 utgjør kr ,. Kommunen har betalt nok avdrag

42 Regnskap 214 Note 19 Spes. av endring RP + regnskapsmessig mer/mindreforbruk Følgende posteringer fra likv.reserven er ført mot prinsippendringer ( og ) i 8 og 9 År Utbetalte feriepenger 1993 Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 Påløpte renter 21 Kompensasjon for mva 21 Varebeholdning 21 Tilskudd til ressurskrevende brukere 28 Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Saldo konto Feriepenger landbrukskontoret Kompensasjon for mva Påløpte renter Ressurskrevende brukere Varebeholdning Saldo konto Feriepenger 1993 Utgift Inntekt kr ,71 kr ,4 Det er regnskapsført mindreforbruk i driftsregnskapet for 214 på kr ,75, Dette er også regnskapsført budsjettert avsetning til disposisjonsfond på kr ,. Investeringsregnskapet har for 214 ingen udekkede investeringer. Alle midler i investering, med unntak av bundne/øremerkede midler, er å betrakte som frie midler til finansiering. Dette gjelder lånemidler, årets salgsinntekter/tilskudd, bruk av ubundne investeringsfond og bruk av disposisjonsfond. 4 42

43 Regnskap 214 Note 2 Vesentlige forpliktelser inkl. leasing Leasingkontrakter kjøretøy Toyota Hiace kort, hvit Toyota Hiace kort, hvit Toyota Hiace kort, hvit Toyota Hiace kort, hvit VAavløp VAvann VAvann VAavløp Toyota Hiace kort, hvit Toyota Hiace kort, hvit Toyota Hilux X cab, lys grå Bygg Bygg Bygg, Veg, Grønt Toyota Hilux X cab, lys grå Plan og oppm HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS Brann Traktor Redskapsbærer SUM Toyota Hiace kort, hvit Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Urban Cruiser, rød Land Cruiser, lys grå Mercedes V1134x4 Valtra T 131 Wentrac 32AWD Anskaffelses kost Årlig driftsutgift Avtalen utløper HUSLEIAVTALER Leie lokaler Øverbygda Barnehage Utleier Øverbygda IL Leie lokaler Toppen Mebond barnehage AL Gimle Selbu Sparebankbygg Vi3 AL Gimle Peder Morset folkehøgskole SUM Leie lokaler NAV Vaktrom Voksenopplæringa Leie gymsal og basseng Andre Samarbeidsavtale Tillpasset fridtidstilbud Undersøkelser Neavannområde Krisesentertilbud Årlig kostnad Utløpsdato inntil ny barnehage 6 står ferdig avtalepart Årlig kostnad Utløpsdato Selbu IL håndball Kjør for livet NIVA Krisesentret i NordTr.lag

44 Regnskap 214 Note 21 Selvkostområder Kalkyle selvkost Vann og Avløp 214 A, Direkte netto driftsutgifter B. Henførbare indirekte driftsutgifter C. Kalkulatoriske rentekostnader D. Kalkulatoriske avskrivninger E. Gebyrgrunnlag F. Gebyrinntekter G. Årets finansielle resultat (FE) H. Resultatavsetning til selvkostfond I. Resultatdekning fra selvkostfond Å rets finansielle dekningsgrad i % (F/E)*1 Å rets selvkostgrad i % (F/(E+HI))*1 FONDSUTVIKLING V ann A vløp R 214 B214 R 214 B % 1 % 14 % 1 % 116 % 1 % 99 % 1 % Sum R 214 B In ng. saldo selvkostfond 1/1 V ann R 214 B A vløp R 214 B Sum R 214 B Å rets selvkostresultat K alkulert renteavsetning U tg. balanse selvkostfond 31/1 A vsetning fond 31/ Note 22 Årsverk, 3 års utvikling lønn ledelse/revisjon Ytelser til ledende personer Rådmann Ordfører , ,1 429 Ordfører har 9 % i perioden Tekst Antall årsverk Antall ansatte 42 44

45 Regnskap 214 Kommunens revisor er Revisjon MidtNorge IKS. Samlet godtgjøring til revisor i 214 er kr ,. Godtgjøringen omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget ivaretas av KonSek MidtTrøndelag IKS. Samlet godtgjøring til KonSek i 214 er kr. 26,. Note 23 Betingede hendelser, forhold etter balansedagen Ingen hendelser etter balansedagen i

46 Regnskap 214 Legat LE GATER BE HOLDHV EM BESTYRER NI NG PR LE GATET Erik A. Eidems legat org.nr O r dfører, lensmann og 32 1 s o gneprest O r dfører, lensmann og 2. Anders Eidems gravsted s o gneprest 3. Ole Skogans legat Org.nr L e nsmann, helseog s o sialsjef, leder hodeutv fo r helsevern og sosial o m sorg 4. Velferdslegatet Org.nr O r dfører, lensmann og s o gneprest SUM NET TO TI LLAGT IN NTEKT UT BETALT SIST E ÅR BI DRAG M.V.GE BYR O.L.FO RMUEN Pr ,6 1 34, ,8 1 7, , ,98 1 3, , , , , , , , 7 56, ,2 1 7, , , 1 225, , , 1 327, , , 3 21, , , 46

47 Rådmannens årsberetning Regnskapsåret

48 Årsberetning 214 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Resultatvurdering Endringstiltak Vesentlige budsjettavvik drift utgifter vesentlige budsjettavvik investering Oppsummering økonomisituasjonen NØKKELTALL... 6 Befolkningsutvikling... 6 Driftsinntekter... 6 Driftsutgifter... 7 Netto driftsutgifter pr sektor... 7 Dekningsgrader... 9 Driftsresultat... 9 Investeringer... 1 Langsiktig gjeld... 1 Renter og avdrag Likviditet Soliditet Fond Etikk Diskriminering Likestilling Folkevalgte: Ansatte:

49 Årsberetning RESULTATVURDERING hadde i 213 en ubalanse i driften på kr I 214 er tilsvarende resultat på + kr Dette innebærer en forbedring på kr fra 213 til 214. Utfordringen i 215 er å stabilisere økonomien med sikte på å opprettholde den positive driftsbalansen. Resultatet for 214 viser et mindreforbruk på kr i forhold til Justert budsjett 214. Rådmannen vil foreslå at mindreforbruketavsettes til disposisjonsfond. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er på kr Dersom rådmannens forslag vedtas vil disposisjonsfondet styrkes med til sammen kr og vil etter avsetning få en saldo på kr fikk i 214 et netto driftsresultat på kr Netto driftsresultat er inntekter minus utgifter før interne finanstransaksjoner og er et godt uttrykk for kommunens økonomiske situasjon. Tilsvarende tall for 213 var på kr Det er verdt å merke seg at justert budsjett ved utgangen av 214 balanserer med et budsjettert netto driftsresultat på kr Dette innebærer at regnskapet for 214 viser en forbedring av netto driftsresultat med kr i forhold til justert budsjett. 2. ENDRINGSTILTAK For å stabilisere den økonomiske situasjonen har rådmannen initiert to større prosjekter i 215. Det ene prosjektet tar sikte på en grundig gjennomgang av Pleie og omsorgssektoren med sikte på et lavere kostnadsnivå. Det andre prosjektet fokuserer på kommunens store bygningsmasse og har som siktemål å redusere antall m2 bygg til samme nivå som sammenlignbare kommuner og samtidig definere et forsvarlig vedlikeholdsnivå på resterende bygningsmasse. I forkant av økonomiplanprosessen i 215 vil det bli utarbeidet ferske oversikter som viser utviklingen av kommunens KOSTRAdata i forhold til relevante sammenligningskommuner. Det legges videre opp til en månedlig kontroll av de budsjettrammene for 215 og en kontinuerlig dialog med de enkelte enhetslederne i forbindelse med økonomistyringen. 3. VESENTLIGE BUDSJETTAVVIK DRIFT I store trekk er det godt samsvar mellom regulert budsjett og regnskap. Vesentlige budsjettavvik i skjemaene Økonomisk oversikt drift, Regnskapsskjema 1B drift og Regnskapsskjema 1A drift er kommentert nedenfor. INNTEKTER Andre salgs og leieinntekter viser en merinntekt på ca kr 3,2 mill i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekt enn budsjettert fra salg av konsesjonskraft, samt høyere avgiftspliktige gebyrer innen området vann og avløp. Nivået på salg av konsesjonskraft er avhengig av spotprisen på elektrisk kraft og er vanskelig å fastsette nøyaktig. VAområdet vil bli nærmere vurdert i 215 i forhold til aktivitet, fondsbruk/avseting og nivå på gebyrer. Overføringer med krav til motytelse viser en merinntekt på ca kr 12,8 mill. Dette skyldes at refusjon av sykelønn på ca kr 11,7 mill ikke er budsjettert. 3 49

50 Årsberetning 214 UTGIFTER Lønnsutgifter viser en økning på ca kr 9,7 mill. Dette må sees i sammenheng med ikkebudsjettert sykelønnsrefusjon på ca kr 11,7 mill. Dersom det tas hensyn til sykelønnsrefusjon er lønnsutgiftene i realiteten merkbart redusert i forhold til regulert budsjett. Renteutgifter og låneomkostninger og Avdrag på lån er regnskapsført henholdsvis ca 1,9 mill og ca 1, mill høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes en feilvurdering av renter og avdrag på løpende lån i forbindelse med refinansieringen av lånemassen som ble gjennomført i 214. Det er nå utarbeidet en helhetlig oversikt over samtlige lån som vil bli holdt oppdatert med sikte på å unngå slike budsjetteringsfeil. Avsatt til bundne fond viser en regnskapsmessig avsetning som ligger ca kr 4,9 mill høyere enn budsjettert. Dette skyldes ikkebudsjetterte avsetninger på ansvarene Næring, Landbruk, Vann og Avløp. Ansvarene vil i 215 bli budsjettert med mer realistiske avsetninger. Ansvarsgruppe 12 Økonomiavdeling viser et mindreforbruk på ca kr,95 mill i forhold til regulert budsjett. Avviket skyldes blant annet reduserte kostnader i sammenheng med kjøp av tjenester i Værnesregionen. Ansvargruppe 62 Næring, landbruk, kultur viser et avvik på ca kr 1,36 mill. Mindreforbruket skyldes at tilskudd og avsetninger ikke er budsjettert. Ansvargruppe 63 Plan og kommunalteknikk har et mindreforbruk på ca kr 3,12 mill. Mindreforbruket skyldes at både inntekter og utgifter er feil budsjettert innenfor Vann og avløpssektoren. Det ble i 214 avsatt til sammen ca kr 2,9 mill til bundne driftsfond på VAområdet. Budsjettert nivå var ca kr,75 mill. 4. VESENTLIGE BUDSJETTAVVIK INVESTERING Vesentlige avvik i Regnskapsskjema 2A investering og Regnskapsskjema 2B investering er kommentert nedenfor. Investeringer i anleggsmidler er overbudsjettert med ca kr 14,7 mill. De største avvikene er som følger: 4 5

51 Årsberetning 214 I Regnskapsskjema 2A investering er Avdrag på lån på kr avdrag på startlån som ikke er budsjettert. Overført fra driftsregnskapet på kr er tilakeførte renter og omkostninger i sammenheng med startlån. Redusert bruk av avsetninger og lånemidler skyldes lav aktivitet og forsinkede investeringsprosjekter. 5. OPPSUMMERING ØKONOMISITUASJONEN har en vekst i inntektene fra 213 til 214 på ca 1,8 %. Det er verdt å merke seg at noen av inntektene er usikre og kan variere fra år til år. Eiendomsskatten er en av inntektene som kan variere mye. Dersom det blir en oppheving av maksimalsatsen for kraftanlegg vil dette bety en årlig inntektsøkning for kommunen. LVK jobber med denne saken. Så langt er maksimalsatsen noe utvidet noe som har gitt en viss økning i inntekten fra eiendomsskatt for kommunen. Eiendomsskattegrunnlaget i er for tiden under taksering med sikte på justering av grunnlaget. Regnskapet viser at vi i 214 hadde en inntektsreduksjon av eiendomsskatten på ca kr 281 i forhold til 213 og en reduksjon på ca kr 361 i forhold til regulert budsjett 214. Konsesjonskraftinntektene er også en inntekt som vil variere fra år til år. Pga fallende spotpriser på strøm og stadig økende innkjøpspriser ligger disse inntektene nå på kun kr i 214. Det er verdt å merke seg at konsesjonskraftsinntektene er redusert med ca kr fra 211 til 214. Det gjøres oppmerksom på at er i forhandlinger med Statkraft AS om innkjøpsprisen på konsesjonsksraft. Dette har så langt resultert i at har tilbakeholdt betaling av konsesjonskraft på til sammen kr i påvente av at Statkraft legger fram underliggende beregninger på konsesjonskraftprisen. Dersom ikke vinner fram i disse forhandlingene må den tilbakeholdte summen føres til utgift. Kommunen får advokatbistand fra LVK under forhandlingene. Utbytte fra aksjeselskaper ble i 214 på 1,97 mill kr. Beløpet er ca kr 27 lavere enn i justert budsjett. Pga lavere strømpris og dermed redusert lønnsomhet for energiverkene er disse inntektene budsjettert ca kr 3, mill lavere fra 216. I 214 foretok Skatteetaten en stikkprøvekontroll vedrørende refusjon av moms for terminen mars/april 214. Det viste seg at ikke har godt nok dokumentasjonsunderlag for krav om momsrefusjon. Pr dato foreligger det dermed et krav fra Skatteetaten om tilbakeføring av kr av momsrefusjonen de siste tre år. har oversendt klage på vedtaket og anmodet om lengere frist med sikte på å framskaffe manglende dokumentasjon. Dersom klagen ikke fører fram må beløpet på kr føres til utgift. Pr i dag bruker vi det meste av inntektene til drift. Gitt den fortsatt anstrengte økonomiske situasjonen bør kontinuerlig vurdere hvordan eventuelle investeringer påvirker den årlige driftsbalansen. Rådmannen vil også påpeke positive elementer i kommunens økonomi. KOSTRAanalysene viser at vi fortsatt har et stort økonomisk potensiale som utgangspunkt for å foreta endringer. Kommunen har hatt/vil få en merkbar reduksjon av sine overordnede inntekter, spesielt når det gjelder salg av konsesjonskraft, utbytte fra aksjeselskaper og momskompensasjon fra investeringer. Dette er stort sett tatt høyde for i budsjett 215 og gjeldende økonomiplan. Nøkkeltallene nedenfor viser en positiv utvikling som det er helt nødvendig å stabilisere de kommende år. For at vi skal nå målet om et stabilt positivt netto driftsresultat er vi avhengig av fortsatte merkbare endringer i prioriteringene. Dette blir en utfordring både administrativt og politisk. 5 51

52 Årsberetning NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING Diagrammet ovenfor viser folkemengden pr 1. januar i perioden Vi ser at vi har en økning på 48 personer fra 214 til 215. Over hele perioden er folketallet høyest i 215 med 478 innbyggere og lavest i 2 med innbyggere. Figuren nedenfor viser folkemengde etter alder DRIFTSINNTEKTER Neste figur viser sammensetningen av kommunens totale driftsinntekter, som utgjør 331 mill kr i 214. Sammenlignet med 213 er dette en økning på 1,8 %. 6 52

53 Årsberetning 214 Av figuren ser vi at overføringer med krav til motytelse (refusjon sykepenger, fødselspenger, merverdiavgift, øremerkede statstilskudd og andre refusjoner), salgsinntekter, rammetilskudd og skatt på inntekt for formue er kommunens viktigste inntekter. DRIFTSUTGIFTER Figuren viser sammensetningen av kommunens totale driftsutgifter ekskl avskrivninger som utgjør kr 321,4 mill i 214. Sammenlignet med 213 er dette en reduksjon på ca 2, % for øvrig første år med utgiftsreduksjon de siste 1 år. Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgifter. Disse utgjør ca 7,7 % av driftsutgiftene eks avskrivninger i 214. NETTO DRIFTSUTGIFTER PR SEKTOR Tabellen og figuren nedenfor viser hvordan netto driftsutgifter fordeler seg mellom sektorene. 7 53

54 Årsberetning

55 Årsberetning 214 DEKNINGSGRADER Dekningsgraden er beregnet i forhold til kommunens driftsutgifter. Figuren nedenfor viser dekningsgrad for skatt, rammetilskudd og andre driftsinntekter (eks avskrivninger). I skatt inngår skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt på verker og bruk. I driftsinntekter inngår brukerbetaling, salgs og leieinntekter, overføringer fra staten, og andre direkte og indirekte skatter. For 214 utgjør inntektene totalt 13,2 % av driftsutgiftene (eks avskrivninger). Dette betyr at driften i 214 gir et bidrag til dekning av renter/avdrag. DRIFTSRESULTAT Figuren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat gir uttrykk for handlefriheten i økonomien. Netto driftsresultat viser hvor store midler som blir frigjort i løpet av året, og som kan brukes til finansiering av investeringer eller til avsetninger. har et positivt netto driftsresultat på 2,4 % i 214. Anbefalt minimum er et positivt resultat på 3 3,5 %. Figuren viser med all tydelighet den positive endringen i kommunens driftsbalanse. I 214kroner er driftsresultatet på 8, mill. Dette er en forbedring på ca 16,3 mill fra

56 Årsberetning 214 INVESTERINGER Figuren nedenfor viser brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter. I 214 utgjør brutto investeringsutgifter 8, % av brutto driftsinntekter. Anbefalt maksverdi er 15 %. Investeringsutgiftene er knyttet til både selvfinansierende og ikke selvfinansierende tjenester. LANGSIKTIG GJELD Figuren nedenfor viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser fordelt på långiver. Totalt har vi langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på kr 272,7 mill pr Dette er en reduksjon på kr 11,7 mill fra

57 Årsberetning 214 Status på kommunens lån er som følger: 11 57

58 Årsberetning 214 Neste figur viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser lånegjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling inngår også i indikatoren. Anbefalt maksimumsverdi er 7 8 %. I 214 ligger på 82,3 %. Dette viser at vi fortsatt har noe mer lånegjeld enn anbefalt med vårt inntektsnivå

59 Årsberetning 214 RENTER OG AVDRAG Figuren nedenfor viser netto rente og avdragsutgifter. Ekstraordinære avdrag og avdrag på videreutlån er ikke tatt med, fordi dette føres i investeringsregnskapet. En medvirkende årsak til de merkbare reduksjonen i renter og avdrag de siste to år er at det er foretatt en refinansiering av kommunens lånemasse med sikte på lengere avdaagstid. Kommunen bruker nå maksimalt tillatt avdragstid. Neste figur viser netto rente og avdragsutgifter ført i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. For 214 utgjør dette 3,9 %. Anbefalt maksimumsverdi er 6 %

60 Årsberetning 214 LIKVIDITET Likviditetsgrad 1 sier noe om hvor godt grunnlag kommunen har for å dekke de løpende forpliktelsene. Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. Figuren nedenfor viser at vi har dårligere likviditet i 214 i forhold til 213. SOLIDITET Begrepet soliditet står for forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. God soliditet gir større handlefrihet og muligheter til å frigjøre midler til å finansiere investeringer. Figuren nedenfor viser at egenkapitalprosenten har hatt en negativ utvikling de siste årene. Pr er den på 16,2 %, dvs noe bedre enn i

61 Årsberetning 214 Gjeldsgraden er også et uttrykk for soliditeten. Denne viser forholdet mellom total gjeld og totalkapitalen. Soliditeten er bedre jo lavere fremmedkapitalprosenten er. Forholdstallene egenkapitalprosent og gjeldsgrad gir i realiteten uttrykk for det samme. FOND Tabellen nedenfor viser saldoen på en del fond pr

62 Årsberetning 214 Disposisjonsfondet er det største fondet. Dette kan brukes fritt. Nedenfor vises utviklingen for fondet de siste 1 årene. 7. ETIKK Etter en intern prosess vedtok kommunestyret den 5.desember 28 etiske retningslinjer for. I retningslinjene inngår også at folkevalgte og ansatte skal registrere sine verv i styrevervregistret til KS. De etiske retningslinjer er med å sikre en høyere etisk standard i kommunen. DISKRIMINERING vedtok nytt tilsettingsreglement i 213. Der er det nedfelt at har som mål at det så langt det er mulig skal innkalles minst én kandidat med fremmedspråklig/bakgrunn og én kandidat med nedsatt funksjonsevne til intervju på hver ledige stilling, dersom de er tilstrekkelig kvalifisert for stillingen. LIKESTILLING Kommunesektoren er en kvinnedominert arbeidsplass. Slik er det også i. Når det gjelder kommunestyret er det et flertall av menn. I de øvrige utvalg er tilnærmet lik kjønnsfordeling. I inneværende valgperiode er kvinneandelen i formannskap og hovedutvalg høyere enn i forrige valgperiode. 8. FOLKEVALGTE: Kommuneloven har bestemmelser som sikrer likestillingen mellom kjønnene. Ved nominasjonen har de politiske partier et ansvar for at kandidatene settes opp etter disse bestemmelsene. Det er imidlertid bygdas innbyggere som hvert 4. år, med bakgrunn i partienes lister, velger kommunestyrets medlemmer. Ved valget for perioden ble kommunestyret sammensatt av 7 kvinner og 18 menn. Kommunestyret velger formannskap, hovedutvalg og andre utvalg. Formannskapet og de tre hovedutvalgene består av sju medlemmer. For inneværende periode er formannskapet og ett hovedutvalg sammensatt av tre kvinner og fire menn, et annet hovedutvalg av 4 kvinner og 3 menn, og det tredje av 2 kvinner og 5 menn. I 23 ble formannskapet tillagt oppgaven som likestillingsutvalg. 9. ANSATTE: 16 62

63 Årsberetning 214 KS (Kommunenes Sentralforbund) har inngått to sentrale avtaler med arbeidstakerorganisasjonene; Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA). Det er der tatt inn bestemmelser som ivaretar likestilling. Lønnssystemet som er beskrevet i HTA ivaretar lik avlønning av arbeid av lik verdi for kvinner og menn. Lønn til de ansatte fastsettes og reguleres gjennom sentrale avtaler, der en del av lønnen fastsettes lokalt. Alle våre sentrale avtaler er kjønnsnøytrale. Prinsipper for fastsetting av lønn er bl.a. stillingens ansvarsområde, den ansattes realkompetanse og formelle kompetanse. HTA har også bestemmelser som sikrer deltidsansatte (i hovedsak kvinner) rett til utvidelse av stilling når vedkommende er kvalifisert for stillingen. Kommunen arbeider bevisst for at antall deltidsstillinger skal reduseres. Pr var det i 428 ansatte i faste stillinger, fordelt på 362 (85 %) kvinner og 66 (15 %) menn. Dette fordeles på 323,6 årsverk. Kjønnsfordelingen i kommunens toppledelse avviker fra den totale kjønnsfordelingen ellers i bedriften. I 214 har rådmannens ledergruppe bestått av 2 kvinner og 3 menn. Kommunen hadde per til sammen 17 tjenesteledere og 3 seksjonsledere. Stilling som Sektorsjef for Samfunnsutvikling var ikke besatt per Totalt er kjønnsfordelingen i kommunens ledelse pr kvinner og 8 menn. Tabell over ledere, fordelt på kjønn pr Kvinner Sum Ant Menn % Ant % Rådmannens ledergruppe Rådmann og sektorsjefer , , , Sektor helse og sosial Sektor bygdautvikling Tjenesteledere/seksjonsledere Tj.ledere/seksj.ledere Sentraladministrasjonen Sektor oppvekst 1 33,33 Selbu, Karsten Reitan rådmann 17 63

64 64

65 65

66 66

67 SELBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET (Administrativt utkast) Til kommunestyret i Selbu KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SELBU KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 214. Kontrollutvalget har i møte , sak 15/15, behandlet Selbu kommunes årsregnskap for 214. Regnskapet er avlagt 27.februar 215. Formell frist for regnskapsavleggelse er 15.februar. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetning, revisjonens nummererte brev nr 5, samt revisjonsberetning datert I tillegg har revisjonen og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har ved sin behandling ikke hatt tilgang til Selbu kommunes årsmelding hvor driften, herunder overskridelser på sektornivå, kommenteres. s driftsregnskap for 214 er avlagt med et mindreforbruk på 1.8 mill kr. Kontrollutvalget har ut fra årsberetningen merket seg at det knytter seg noe usikkerhet både til konsesjonskraftinntekter for 214 (1,7 mill kr) og refusjon merverdiavgift 214 (,8 mill kr). Dersom kommunen ikke får medhold i disse sakene må det foretas en utgiftsføring på ca 2,5 mill med virkning for regnskapet 215. Dette er et betydelig beløp. Da usikkerheten knyttet til merverdiavgiftsrefusjon skyldes manglende dokumentrasjon fra kommunens side er det viktig at rutinene på dette området skjerpes. Utvalget har merket seg at revisor i revisjonsberetningen og i nummerert brev til kontrollutvalget har påpekt at formannskapet har foretatt endringer i investeringsbudsjettet, noe som er i strid med kommuneloven da kommunestyret selv må vedta endringer. Kontrollutvalget har i mange år vært opptatt av at det fremkommer store avvik mellom budsjett og regnskap, og at eventuelle større avvik ikke er kommentert i tilstrekkelig grad. Dokumentene for 214 viser en klar bedring på dette området. De store avvikene i driftsregnskapet på overordnet nivå skyldes at kommunen ikke budsjetterer refusjoner knyttet til sykefravær. 67

68 Etter flere år med negative driftsresultater, økning av gjeld og tapping av disposisjonsfond, er utviklingen i 214 endret i positiv retning. Det er nødvendig at denne trenden fortsetter for at kommunen skal makte å opprettholde økonomisk handlefrihet i årene fremover. Ut over det som fremgår av uttalelsen har kontrollutvalget ikke merknader og kommentarer til s årsregnskap for 214. Kontrollutvalget mener at regnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen gir politikerne et tilstrekkelig grunnlag for å få innblikk i den økonomiske virksomheten og ta stilling til behandling av regnskapet for 214. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet. Selbu den Ole Halvard Bondahl Leder av kontrollutvalget Kopi:Formannskapet 68

69 Salg av Myrstadbygget henvendelse til kontrollutvalget fra Meium AS. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 16/15 Arvid Hanssen 33 13/1526 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten innstilling. Vedlegg Særutskrift sak 1215 Politisk vedtak på salg av eiendommen 383 Myrstad (sak 2) Myrstabygget. Epost datert fra Meium AS til KonSek. Klage på forbigåelse av bud i forbindelse med salg av Myrstadbygget til styre v/rådmannen, datert Saksutredning Kontrollutvalget kan behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Det er likevel viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på enkeltvedtaksom har vært til administrativ behandling. Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det klagenemnder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket.eventuelt kan slike saker behandles av sivilombudsmannen. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. Salg av Myrstadbygget som denne henvendelsen gjelder, kommer ikke inn under enkeltvedtak, men kategorien saker hvor det kan være aktuelt på se den kommunale saksbehandlingen, herunder gjennomføring av salgsprosessen. I tillegg til at saksbehandlingen skal være innenfor gjeldende regelverk er det viktig at kommunen opptrer på en slik måte at omgivelsene har tillit til hvordan kommunen løser oppgaver, herunder også salg av eiendom, selv om dette ikke kommer inn under kommunens kjernevirksomhet. Sekretariatet mottok telefonisk henvendelse fra Terje Løkås vedrørende salg av Myrstadbygget. Han hadde på forhånd vært i kontakt med kontrollutvalgets leder og nestleder. I forbindelse med telefonsamtalen ble Løkås bedt om at en eventuell henvendelse til kontrollutvalget fortrinnsvis måtte skje skriftlig. 69

70 Sekretariatet mottok epost fra Meium AS, ved Terje Løkås, den Eposten med vedlagt Klage på forbigåelse av bud i forbindelse med salg av Myrstadbygget er vedlagt. Flere vedlegg fulgte klagen, disse er også med i saken. Klagen er stilet til styre ved rådmann Karsten Reitan og er datert , samme dag som sluttbehandlingen av salget skjedde i kommunestyret. Kommunestyresaken følger som vedlegg. Meium AS ved Terje Løkås har også oversendt et brev datert , stilet til. Tittel er Vedrørende salg Myrstadbygget og innholdet er i hovedsak det samme som i brev datert , omtalt ovenfor. Sekretariatet har bedt om innsyn og innhentet all skriftlig informasjon rundt salgsprosessen fra, herunder epostkorrespondanse mellom kommunen, megler og de 2 parter som var med i budrunder. I innhentet dokumentasjon er det ingen formelle klager, men et brev fra Meium AS til Selbu kommune datert som omhandler salg av Myrstadbygget og tilhørende areal. I brevet ber Terje Løvås, Meium AS om at budrunden stoppes inntil kommunestyret har tatt stilling til spørsmål fra Terje Løvås om arealfradeling. Det er også innhentet ytterligere opplysninger fra Terje Løkås og rådmannen med henblikk på å få avklart noen punkter som er tatt opp. Dette gjelder spesielt nøyaktig tidspunkt og på hvilken måte ulike brev er sendt kommunen. I tillegg har det vært ønskelig å få avklart hvem som stoppet budrunden og på hvilket grunnlag siste bud på 1.85 mill fra Meium AS ble avvist. Rådmannen opplyser at kommunen ikke har mottatt noen formell klage på salget og at brevene datert og ikke er mottatt av. Rådmannen opplyser at han først etter at sekretariatet startet undersøkelsene fikk se klage datert Terje Løkås har på forespørsel meddelt sekretariatet at brev datert , stilet til kommunen, ikke er sendt kommunen. Han opplyser at brevet kun er sendt 4 kommunestyrepolitikere. Vedlagt brevet var en bekreftelse på at SJØHEIM AS, ved Lars S. Solberg, garanterer for inntil 2 mill kroner for kjøp av Myrstadbygget. Rådmannen opplyser i epost til sekretariatet at avgjørelsen om å forkaste budet fra Meium AS ble tatt av rådmannen etter en henvendelse til megler om en anbefaling. Det fremgår av eposten fra megler, datert kl 747, sitat: Jeg vil være forsiktig med å anbefale noe i en sånn situasjon men generelt er jeg veldig skeptisk til bud hvor jeg ikke får sjekket dette [finansieringen, sekretariatets anmerkning]. Usikkerheten om finansieringen er iflg rådmannen årsaken til at rådmannen forkastet det siste budet fra Meium AS på 1.85 mill kr. Sekretariatet har gjennomgått tilsendte materiell og konstaterer at det foreligger ulike syn på gjennomført salgsprosess frem til kommunen aksepterte bud fra Living Eiendom AS og Eidem Holding AS på kr 1.8 mill den Det er også ulike oppfatninger om prosessen frem til kommunestyrets endelige vedtak den

71 Meium AS v/terje Løkås hevder at hans bud på 1.85 mill kroner som kom inn før utløpet av fastsatt frist og var kjent dagen før, og ikke 2 minutter før fristens utløp den Videre mener han at budet er avvist uten begrunnelse. Aktiv eiendom har i epost til Meium sagt at budet ikke ble underkjent grunnet påstand om manglende finansieringsevne. Rådmannen har gjennomført et møte med daglig leder av meglerfirmaet den og vil orientere kontrollutvalget direkte i møtet den om dette og håndtering av hele salgsprosessen. Sekretariatet er ikke informert om resultatet av møte ved utsendelse av sakspairene. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering I forhold til kommunens formelle behandling av saken er det etter sekretariatets vurdering svært sentralt at klager som er fremsatt i brev av og ikke er/ synes mottatt av. Løkås har bekreftet at brev datert ikke er sendt kommunen, men kun til 4 kommunestyrerepresentanter. Sekretariatet har fått tilbakemelding fra Løkås på at brevet datert er sendt ordfører og rådmann per epost kl 1.13 den Kopi av eposten til ordfører og rådmann dokumenterer at den er sendt kl Det står imidertid en automatisk anmerkning på eposten at utløpsdato er Dette kan bety at eposten IKKE er kommet frem til mottakerne og at dette er grunnen til at kommunestyret ikke ble gjort oppmerksomme på klagen som er fremsatt. Rådmannen foretok en vurdering og valgte, slik sekretariatet oppfatter det, å stoppe salgsrunden og solgte til Living Eiendom for 1.8 mill kroner, selv om det forelå et høyere bud ved utløpet av fristen. Rådmannens begrunnelse i saksfremlegget til formannskapet og kommunestyret var at budet kom inn sent, at det var knapphet på tid og at megler ikke fikk kontakt med privatpersonen som var oppgitt som referanse for finansieringen. Rådmannen bekrefter dette i epost. Sekretariatet kan ikke se at det var et krav at det skulle foreligge finansieringsbevis i budrunden. Kommunen og megler hadde i god tid fått oppgitt finansieringskilde, men hadde ikke tatt kontakt med kilde. Sekretariatet oppfatter det slik at det i en hektisk sluttfase av salget legges avgjørende vekt på økonomi at kommunen stopper en pågående budrunde. Dette kan oppfattes som uheldig, sett på bakgrunn av at kommunen hadde satt bort salgsprosessen og kommunen/megler ikke har hatt mer fokus på finansieringsbevis tidligere i prosessen. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatets oppgave i denne saken har vært å skaffe tilveie mest mulig informasjon for at kontrollutvalget kan vurdere om det er ønskelig å gå videre med henvendelsen fra Meium AS v/terje Løkås. Salget av Myrstadbygget er gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak. Det synes imidlertid åpenbart at kommunestyret som organ ikke hadde oversikt over viktig informasjon, da de fattet vedtaket. Dette skyldes iflg rådmannen at formelle brev som angivelig skal være sendt kommunen ikke har kommet kommunen i hende. Det er klarlagt og bekreftet at ett klagebrev stilet til 71

72 kommunen ikke er sendt til administrasjonen, men kun til inntil 4 kommunestyrerepresentanter. Sekretariatet mener det er viktig at rådmannen orienterer utvalget om prosessen direkte i møtet. Det er viktig å få avklart om rådmannen, eller andre i administrasjonen, kjente til at det forelå klager som ikke var registrert innkommet hos kommunen. På bakgrunn av informasjonen som følger saken, og rådmannens orientering, må kontrollutvalget ta stilling til eventuell videre behandling av saken. Sekretariatet mener det kan være grunn til å be revisjonen om å foreta en gjennomgang, slik at kommunens håndtering av salgsprosesser kan bedres dersom behandlingen avdekker betydlige svakheter. 72

73 Arkivkode: 614 Arkivsaksnr: 215/1962 Saksbehandler: Marius Sørensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25/ Kommunestyret 12/ Politisk vedtak på salg av eiendommen 3/83 Myrstad (sak 2) Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar å gjennomføre salget til valgte tilbyder etter gjennomførte budrunder. Netto oppgjør, etter fradrag for salgs og oppmålingskostnader, tilføres kapitalfond (25393). Behandling i Formannskapet Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst.(6 stemmer) Innstilling i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatt følgende V e d t a k: Som rådmannens innstilling Behandling i Kommunestyret Kjell Mebust erklærte seg inhabil da hans sønn er daglig leder i Living Eiendom Kjell Mebust fratrådte Jo Inge Hoem tiltrådte. Votering: Formannskapets innstilling vedtas. Enst. (24 stemmer) Vedtak i Kommunestyret Kommunestyret vedtar å gjennomføre salget til valgte tilbyder etter gjennomførte budrunder. Netto oppgjør, etter fradrag for salgs og oppmålingskostnader, tilføres kapitalfond (25393). 73

74 Saksopplysninger Kontorbygget på Myrstad ble bygget i 1991 og har et bruttoareal på 116 m2. Eiendommen 3/83 er på totalt 73 m2 og grenser til FV 75. Eiendommen ble opprinnelig bygget som et kontorbygg, men har gjennomgått flere ombygginger senere år og inneholder nå produksjonslokaler, kontorplasser, møterom, kafeteria og industrikjøkken. har hatt problemer med å få leid ut arealet i flere år, dette har ført til lave leieinntekter og lite vedlikehold på bygget. Det er i gjennomsnitt leid ut ca 63 % av totalt leieareal de siste tre årene. Tabellen under viser inntekt og kostnader ved bygget. Man ser at det er brukt vesentlig mindre på vedlikehold enn hva som er beregnet for et bygg i denne størrelsen. Holte Prosjekt 21 er en veileder som bruker erfaringstall for å kunne beregne vedlikeholdskostnader på forskjellige typer bygg. Det er valgt middels vedlikeholdsgrad innvendig og utvendig, kalkulert i forhold til arealet. Oversikt utleie Myrstad BTA Totalt utleieareal % utleid areal siste 3 år % Årlige faste utgifter Utført vedlikehold Beregnet årlig vedlikeholdsbehov Sum utgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 25 kr 222 kr 247 kr Resultat kr kr kr kr Vurdering Bygningsmessig vurdering: Det er et stort behov for vedlikehold av vinduer utvendig, disse er ikke malt på flere år og råteskader vil oppstå om ikke vedlikehold utføres. Solavskjerming er delvis ute av drift og ødelagt. Taket på den eldste delen har hatt lekkasjer på grunn av at snøfangere har blitt revet av, yttertak og takrenner bør skiftes. Ventilasjonsanlegget er ikke i drift da dette ikke er tilpasset de ombygninger som er utført, ventilasjonsanlegget krever en ombygging for å kunne settes i drift igjen. Ventilasjon er etterspurt av dagens leietakere. Overflater innvendig i bygget holder en god standard i forhold til byggeår. 74

75 Vurdering av utleiesituasjonen: En av dagens leietakere, Selbu Mat, har sagt opp sitt leieforhold fra og med , og en annen har signalisert at de er på utkikk etter andre lokaler, dette kan bety at bare 25,5% av bygget er utleid daglig i 215. I tillegg leier Peder Morset Folkehøyskole ca 8% av bygget to dager i uken. Det har vært et gjennomsnittlig resultat de siste tre årene på , pr år. Hvis man får reduksjon i utleid areal og gjennomfører beregnet vedlikehold vil man få store kostnader ved å fortsette å eie dette bygget. 215 Årlige faste utgifter Beregnet årlig vedlikeholdsbehov Sum utgifter Resultat kr kr kr kr kr Det har for vært en mulighet å tilby næringsareal i Myrstadbygget til bedrifter som ønsker å etablere seg i Selbu, denne muligheten vil forsvinne ved et eventuelt salg. Men man har sett at det er overkapasitet på næringsareal i Selbu de siste årene, og private aktører vil trolig kunne jobbe mer aktivt med å få fylt opp Myrstadbygget med bedrifter som kan være med å skape verdier for kommunen. Alternativ 1, Beholde bygget Netto inntekt pr år Investeringsbehov, kap.kostn Årsresultat Alternativ 2, Selge bygget Salgssum Avkastning pr år/red, låneopptak 5 kr kr kr kr Det er annonsert i lokale medier, Selbyggen, Nea Radio og Stjørdals Nytt, at bygget vurderes solgt. Hvis det melder seg flere interessenter vil megler bli kontaktet for å gjennomføre en budrunde og salg. Det vil være med bruksrett for kommunen på avkjøringen fra FV 75 til bakenforliggende tomt, 3/75. Det er kommunens innstilling at kjøper med høyeste pris får tilslaget og at videre utvikling av eiendommen ikke kan vurderes i forbindelse med salget. Informasjon om gjennomført budrunde Det var fire interessenter som meldte seg etter annonsering, to av disse valgte å slå seg sammen og fortsette kjøpsprosessen i fellesskap. Første bud pålydende 1.5., ble mottatt av Selbu kommune , første motbud ble mottatt kontaktet da Selbu Sparebank for bistand i gjennomføringen av salget, Aktiv Eiendomsmegling ble kontrahert som megler. Budrunden ble gjennomført av Aktiv Eiendomsmegling ved Kristine ByglandHansen. Bud på 1.8., fra Living Eiendom A/S og Eidem Holding A/S ble godtatt kl 1:2 selv om det kl 9:58 kom inn et bud på 1.85., fra den andre budgiveren. Bakgrunnen for dette var knapphet på tid og at megler ikke fikk kontakt med privatpersonen som var oppgitt som referanse for finansiering. fulgte anbefalingene man fikk fra Aktiv Eiendomsmegling vedrørende avgjørelsen. 75

76 Fra: Meium Sjokolade Sendt: Til: Arvid Hanssen Kopi: Emne: Myrstabygget. Selbu Kommune. Klage på saksbehandling i budrunde. Arvid.Hanssen Vedrørende Klage på saksbehandlingen i budrunde for Myrstadbygget i Selbu Kommune. Jeg viser til telefonsamtale den , vedrørende budrunden i forbindelse med salg av Myrstadbygget. Vedlagt finner du kopi av klage til Selbu Kommune, samt kopier av korrespondansen med Aktiv Eiendom i kronologisk rekkefølge slik budrunden fant sted. Klagen og kopi av disse dokumentene ble forelagt Rådmannen i god tid før kommunestyremøtet. Denne informasjonen ble altså ikke lagt frem for Kommunestyret når salget av Myrstadbygget skulle godkjennes.( Klagen som er vedlagt denne eposten, er adressert til Rådmannen, den Men dette dokumentet er altså kun et formulert tillegg til den opprinnelige klagen og dokumentene som forelå hos Rådmannen, ca 2 uker før det nevnte kommunestyremøtet). I Rådmannens egen fremføring av innsigelsen fra Meium AS, hevdes det at budet fra Meium AS ikke blitt godkjent med bakgrunn i knapphet på tid samt andre usikkerheter, ettersom overnevnte bud fra Meium AS kom inn så tett opptil akseptfrist på forrige bud (se korrespondanse). Som kopien av budene viser, fikk Aktiv Eiendom det siste budet på kr 1.85., fra Meium AS, den 24. februar :9, og ikke to minutter før budfristen gikk ut den :58:49, slik Aktiv Eiendom og Rådmannen hevder. Dermed ser det ut til at det kommer instrukser fra Selbu Kommune til Aktiv Eiendom om å se bort i fra budet fra undertegnede og underslå denne informasjonen, selv om Meium AS har fulgt reglene for tidsfrister med god margin. Hverken Aktiv Eiendom eller Selbu Kommune har villet kommentere eller svare på henvendelser fra undertegnede, etter at budrunden ble avbrutt, og Myrstadbygget solgt til Living Eiendom for kr. 1.8.,Med vennlig hilsen Terje Løkås Meium AS Tlf: Epost: Adresse: 7584 Selbustrand. 76

77 Meium AS V/Terje Løkås Selbustrand Selbustrand Tlf: Epost: Selbu Kommunestyre V/ Rådmann Karsten Reitan Klage på forbigåelse av bud i forbindelse med salg av Myrstadbygget. I forbindelse med salg av Myrstadbygget, har undertegnede (Meium AS) gitt Selbu Kommune skriftlig bud i en budrunde mot Living Eiendom. Budene ble levert Aktiv Eiendom/Stjørdal V/Kristine ByglandHansen innen tidsfristen. Siste bud lød på 1 85, altså kr 5. over Living Eiendoms siste bud på 1.8 kroner. Likevel har Formannskapet i ikke er tatt hensyn til undertegnedes bud, med begrunnelse om påstått tidsknapphet samt andre usikkerheter (se vedlagt epost). Jeg ønsker med dette å rette en klage på denne avgjørelsen til Kommunestyret i Selbu V/ Rådmann Karsten Reitan, i forbindelse med kommunestyrets endelige vedtak om salg av Myrstadbygget. Jeg mener i dette brev, samt i vedlagte dokument, å kunne dokumentere at undertegnedes bud er forbigått på uriktig grunnlag. Undertegnede vil derfor be Kommunestyret i Selbu vurdere denne henvendelsen som en klage på det vi mener er en uriktig avgjørelse. 1 77

78 Som vist under Viktige Avtalerettslige Forhold, i kontrakten som benyttes av Aktiv Eiendom, står selger fritt til å akseptere eller forkaste høyeste bud. Jeg vil likevel påpeke at påstandene som legges til grunn for avslaget på undertegnedes bud, om tidsknapphet og Andre usikkerheter, på ingen måte er begrunnet. Jeg viser derved til vedlagte brev fra Sjøheim AS v/ Lars S. Solberg, datert , 22:43, Marius Sørensen, Selbu Kommune, datert 5. januar :3 og Aktiv Eiendom, datert :8 (under). Gjennomgang av saksforløpet. I brev til undertegnede fra Marius Sørensen i Selbu Kommune, datert 5. januar :3, presiseres at alle avtaler og avklaringer kommunen gjør, er med forbehold om at det blir et politisk vedtak på å selge bygget, og at hvis det melder seg flere interessenter, vil megler bli kontaktet for å følge opp evt. budgivning. Da Selbu Kommune for første gang annonserte Myrstadbygget til salg i februar for 1,5 mill. kroner, var Meium AS eneste budgiver. I følge muntlig informasjon fra de ansvarlige i kommunen, hadde Living Eiendom gitt beskjed om at de ikke var interessert i å kjøpe Myrstadbygget, uten at en tilstøtende eiendom til boligbyggeformål, fulgte med kjøpet. Fra kommunen til undertegnede ble det derfor opplyst om, at Meium AS som eneste budgiver, etter all sannsynlighet kunne regne med at kjøpet gikk i orden i undertegnedes favør, og at det var tilstrekkelig tid til å fremskaffe et finansieringsbevis, før salget skulle opp til endelig avgjørelse på Kommunestyremøtet i slutten av mars. Kun få timer før den første budfristen på 1,5 mill. løp ut, kom imidlertid Living Eiendom inn med et bud på 1.55 kroner. Nå kommer det også beskjed til undertegnede fra Kommunen, om at Aktiv Eiendom/Stjørdal heretter skal ha alt ansvar for gjennomføring av budrunden. Etter et par nye budrunder med svært knapp tidsmargin fra Living Eiendoms side, bemerket ansvarlige ved Aktiv Eiendom overfor undertegnede, at Living Eiendom benyttet en høyst uvanlig tidsknapp fremgangsmåte i budrundene. Samtidig med at de knappe budfristene pågår, kommer det også beskjed fra Aktiv Eiendom til undertegnede, med et et krav fra Selbu Kommune om snarest å fremskaffe finansieringskilde/finansieringsbevis. Aktiv Eiendom fikk da kontaktinformasjon med opplysning om undertegnedes finansieringskilde, i god tid før den siste gjennomførte budfristen utgikk. Dette foregikk altså i begynnelsen av vinterferien, i februar måned. Etter at Living Eiendom kom inn i bildet som andre budgiver, har Aktiv Eiendom som kjent hatt det hele og fulle ansvaret med å gjennomføre salget av Myrstadbygget. Som det fremgår av vedlagte korrespondanse med Aktiv Eiendom, ser det i følge epost korrespondansen, likevel ut til at de/den ansvarlige ved Selbu Kommune, har instruert Aktiv Eiendom om ikke å kontakte undertegnedes finansieringskilde, Sjøheim AS v/ Lars S. Solberg. Tilslaget til Living Eiendom, ser dermed ut til å være gitt uten begrunnelse eller nærmere forklaring til undertegnede eller Aktiv Eiendom. I følge informasjon fra Daglig Leder hos Aktiv Eiendom til 2 78

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer