Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse"

Transkript

1 Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Ingeborg Moen Borgerud OPPLEGG Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Formålet med gjennomgangen: gi en oversikt over reglene og håndteringen av nedbemanningsprosessen ta opp noen tilbakevendende spørsmål/dilemmaer- og fallgruver! Opplegget videre: saklighetskravet saksbehandling annen passende stilling utvalgskrets utvelgelseskriterier 1

2 SUKSESSFAKTORER God saksbehandling og informasjon Dialog med de tillitsvalgte Felles virkelighetsforståelse Tempo i prosessen Unngå omkamper SAKLIGHETSKRAVET I AML 15-7 (1) «Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» 2

3 SAKLIGHETSKRAVET - AML 15-7 (2) «Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.» SAKLIGHETSKRAVET Er oppsigelsen saklig begrunnet i virksomhetens forhold? Er den tilstrekkelig saklig i forhold til den oppsagte? Finnes det annet passende arbeid? Er det foretatt en interesseavveining? Er saksbehandlingen tilfredsstillende? Er utvelgelsen saklig? 3

4 SAKLIGHETSVURDERING - MOMENTER Kilde: Stein Evju KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Arbeidsmiljølovens og tariffavtalens regler må følges Det faktiske grunnlag avgjørelsen hviler på må være riktig Beslutningsgrunnlaget må ha tilstrekkelig bredde Det må ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn Beslutningen må ikke fremstå som vilkårlig Det må ikke foreligge noen form for diskriminering 4

5 DRØFTINGER MED TILLITSVALGTE Arbeidsmiljøloven: kap. 8, 7-2 (2) bokstav d 15-2 Tariffavtaler: Hovedavtalen kap. 9 (NHO LO) og tilsvarende tariffregulering Hva skal drøftes, når og med hvem? drøftingstema «så tidlig som mulig» «tillitsvalgte» Protokoll MASSEOPPSIGELSER - AML 15-2 (3) Arbeidsgiver plikter å gi tillitsvalgte alle relevante opplysninger, herunder skriftlig melding om: a) grunnene til eventuelle oppsigelser, b) antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt, c) hvilke arbeidsgrupper de tilhører, d) antall arbeidstakere som normalt er ansatt, e) hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt, f) over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt, g) forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp, h) forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag. 5

6 MELDING TIL NAV Meldingen (til tillitsvalgte) skal gis tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftinger. Tilsvarende melding skal også gis til NAV Skjemaer på nett DRØFTELSESMØTE MED ARBEIDSTAKER Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes, jf. aml 15-1 Ot.prp. nr. 54 ( ): «dersom drøfting etter 15-1 skal fylle sin hensikt, bør også den konkrete utvelgelsen blant de ansatte inngå i drøftingen» «Dette vil bety at både kriteriene som legges til grunn for nedbemanningsprosessen, hvordan disse er anvendt overfor "drøftingsmotparten" og resultatet av utvelgelsesprosessen, vil være tema i drøftingsmøtet» 6

7 ANNET PASSENDE ARBEID Må vurderes om det finnes annet passende arbeid Det må dokumenteres at en slik vurdering er foretatt Ikke krav om å opprette nye stillinger Hva er passende stilling? Konsekvensene av å avslå tilbud om annen passende stilling UTVALGSKRETS Utgangspunkt : Virksomheten Hverken lov eller hovedavtaler gir nærmere anvisning på hva som skal til for å avgrense utvelgelsen til en bestemt krets innen virksomheten Kravet til saklighet gjelder også ved inndeling i utvalgskretser Rettspraksis 7

8 UTVALGSKRETS SPAREBANKEN NOR Rt s. 776 «Med det meget betydelige geografiske område banken dekket, og på bakgrunn av at banken, slik den da forelå, hadde sitt utgangspunkt i nylig gjennomførte fusjoner av en rekke lokalbanker, var det ikke urimelig å vurdere hver avdeling for seg.» UTVALGSKRETS - BRAATHENS Borgarting 24. november 2003 «Etter flertallets syn åpner derfor hovedavtalene for at partene i den enkelte bedrift kommer frem til f eks avdelingsvise ansiennitetsvurderinger, slik det ble gjort i Braathens.» «... det [var] nødvendig å iverksette en nedbemanningsprosess meget raskt for å forhindre at utviklingen førte til at selskapet gikk konkurs og alle arbeidsplassene gikk tapt.» 8

9 UTVALGSKRETS - POSTEN Borgarting 23. okt «Etter flertallets oppfatning hadde en slik avgrensing av utvalgskretsene også gode grunner for seg i en bedrift av Postens størrelse og struktur. Dersom man skulle avgrenset utvalgskretsen til hele hovedkontoret, ville det skapt mer uro og uforutsigbarhet for de øvrige ansatte, og medført vanskelige og uoversiktlige prosesser for de ansvarlige lederne, fagforeningene og de berørte arbeidstakerne.» UTVALGSKRETS - SAS Eidsivating 28. aug «Slik SAS er bygd opp med mange spesialiserte funksjoner, sier det seg selv at virksomheten som sådan ikke kunne være én utvelgelseskrets. Det måtte opereres med mindre enheter bestemt etter funksjon slik at selskapet kontinuerlig var operativt. Dette var det grunnleggende enighet om mellom ledelsen i SAS og fagforeningene.» «Når ikke virksomheten som sådan er kretsen for utvelgelse, kreves det at utvelgelseskretsen er bestemt ut fra saklige kriterier og på grunnlag av en forsvarlig saksbehandling...i en slik situasjon kan ikke de ansatte kreve at kretsen bestemmes slik at selskapet må gjennomføre en komplisert og tidkrevende vurdering av mange ansatte» 9

10 UTVALGSKRETS - MOMENTER Saksbehandling drøftinger og eventuell enighet med tillitsvalgte Momenter virksomhetens økonomiske situasjon geografi størrelse og struktur spesialiserte funksjoner Utfordringer dersom det ikke etableres utvalgskretser ressursbruk usikkerhet blant ansatte behov for stabilitet behov for å beholde kompetanse UTVELGELSESKRITERIER - OVERSIKT Rettslig utgangspunkt: Kravet til saklighet Hovedkriterier: Ansiennitet Kompetanse Sosiale forhold Tariffavtaler Hovedavtalen NHO LO 8-2 Merk at partene kommenterer bestemmelsen forskjellig... 10

11 ANSIENNITET ARD (Securitas), gjelder permittering, men overføringsverdi «Av Hovedavtalen 8-1 nr. 3 følger at ansiennitet danner utgangspunktet ved utvelgelse av arbeidstakere for permittering. Dette innebærer at tjenestetiden er et moment som skal tas i betraktning ved vurderingen av hvem som skal permitteres. Hvilken vekt ansiennitet skal tillegges ved utvelgelsen er et annet spørsmål, og vil i den enkelte sak bero på en totalbedømmelse av alle relevante forhold. 8-1 nr. 3 oppstiller ikke noe krav om at ansiennitetsrekkefølgen skal følges ubetinget.» AVTALER MED TILLITSVALGTE Rt s. 71, Rasmussen Offshore «Jeg er enig i at det i prinsippet må foretas en kontroll med sakligheten av oppsigelser som er resultat av ansiennitetsavtaler. Men det må åpenbart være slik at domstolene bør vise stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet.» 11

12 ANSIENNITET - IKKE-TARIFFBUNDET Rt s. 879, Hillesland «Bedriften må kunne ta hensyn til forskjeller i kvalifikasjoner, erfaring og anvendelighet generelt eller på spesielle felter, når dette er tilstrekkelig begrunnet i bedriftens behov. Jeg må legge til grunn at Kåre Hillesland A/S var i en alvorlig situasjon hvor effektivitetshensyn gjorde seg gjeldende med stor styrke.» ANSIENNITET - IKKE-TARIFFBUNDET Ansiennitet, et av flere relevante kriterier Den relative betydningen av særlig lang ansiennitet Hvis ikke holdepunkter i særlig rettsgrunnlag kreves betydelige ansiennitetsforskjeller for at det skal få avgjørende betydning Rt s. 879, Hillesland Oppsigelsene fant sted i 1983, ca 8 og 4 års ansiennitet Grunn til å vurdere hva som er «lang» ansiennitet annerledes i 2015? 12

13 KOMPETANSE Kompetansevurdering i forhold til stillingene i den nedbemannede virksomheten Utvilsomt saklig - og trolig det viktigste - utvelgelseskriterium Rt s. 879, Hillesland Hva ligger i kompetansebegrepet? Hovedutfordringer: Saksbehandlingen, kompetansekartlegging, etterprøvbarhet Domstolenes prøvingsintensitet skjerpes ved subjektive vurderinger KOMPETANSE - SAKSBEHANDLING Drøftinger med tillitsvalgte: - virksomhetens fremtidige kompetansebehov - innholdet i kompetansebegrepet - metoden for å kartlegge kompetansen Kompetansevurderingene: Etterprøvbarhet og dokumentasjon Subjektive vs. objektive vurderingskriterier Hvis vurderingene inneholder forholdsvis sterke negative karakteristikker, skjerpes dokumentasjonskravene Svakheter ved matematiske poengberegninger 13

14 KOMPETANSE - EGNETHET RG 2001 s «Flertallet forstår kriteriet egnethet slik at det relaterer seg til samarbeidsevner og lojalitet og i liten grad til faglig dyktighet, som fanges opp av kriteriet kompetanse. Flertallet finner å kunne legge til grunn at utvelgelseskriteriene var saklige, herunder at kriteriet egnethet, slik det er forstått av flertallet, er et kriterium med vesentlig relevans ved en omorganisering i en vanskelig markedssituasjon.» SOSIALE HENSYN Rt s. 609, Pilotdommen «SAS la ved utvelgelsen avgjørende vekt på at de pilotene som ble sagt opp, var berettiget til å motta alderspensjon. Konsekvensene oppsigelsen får for den enkelte arbeidstaker, må utvilsomt kunne trekkes inn ved saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven Hensynet til arbeidstakeren har gradvis fått større plass i denne vurderingen, jf. Ot.prp.nr.41 ( ) side At denne type hensyn er relevant, fremgår også av rettspraksis, jf. Rt » «De ankende parter har anført at slike sosiale hensyn bare kan benyttes som begrunnelse for unnlatelse av å gå til oppsigelse. Jeg er ikke enig i dette. De er etter mitt syn også relevante i en utvelgelsesprosess som den foreliggende, hvor arbeidsgiveren må velge mellom ansatte.» 14

15 SOSIALE HENSYN Eksempler: Alternative jobbmuligheter Forsørgelse og gjeldsbyrde Omsorg/helse Forholdet til interesseavveiningen Saksbehandlingen Drøfte med de tillitsvalgte hvilke forhold som skal vektlegges Må vise at sosiale hensyn er vurdert Sikre korrekt faktisk grunnlag: ARD Domstolene er varsomme med å overprøve skjønnsutøvelsen SÆRLIGE SPØRSMÅL 1. Arbeidstakere som er sykemeldte har nedsatt funksjonsevne har foreldrepermisjon 2. Alder og alderssammensetning 15

16 NOEN UTVIKLINGSTREKK økt vekt på forsvarlig saksbehandling kompetanse tillegges større vekt domstolene mer varsomme med å overprøve det konkrete skjønnet 16

Beholde og sikre kompetanse - i et rettslig perspektiv. Partner Advokat Per Ragnar Bronken

Beholde og sikre kompetanse - i et rettslig perspektiv. Partner Advokat Per Ragnar Bronken Beholde og sikre kompetanse - i et rettslig perspektiv Partner Advokat Per Ragnar Bronken Temaet Hvordan beholde rett kompetanse ved nedbemanning? Utvalgskriter og utvalgskrets Hvordan sikre kompetanse

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt Nedbemanningsprosessen skritt for skritt I denne veilederen gjennomgår vi hva som er saklig grunnlag for oppsigelse ved nedbemanning samt de nødvendige skrittene i nedbemanningsprosessen. Målet med veilederen

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

- Det er vår rett og plikt men hvordan få det til?

- Det er vår rett og plikt men hvordan få det til? - Det er vår rett og plikt men hvordan få det til? Omstillingsprosessen i Aller 2012 Forlagsredaktør Ellen Arnstad, Aller Media AS Advokat Per Benonisen, DLA Piper AS Omstilling et uunngåelig fenomen Date

Detaljer

13.04.2015. Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning?

13.04.2015. Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning? VELKOMMEN! "Så, her er jeg for å tale til dere. Og dere er her for å lytte til meg. Vær overbærende hvis dere blir ferdige før meg." Jan P Syse Nedbemanning etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven

Detaljer

torsdag, 9. februar 2017

torsdag, 9. februar 2017 Ingeborg Moen Borgerud Bente Langsrud Sven Bjørk Tlf. 98 29 45 55 Tlf. 98 29 45 19 Tlf. 98 29 45 85 E-post: imb@adeb.no E-post: bla@adeb.no E-post: sbj@adeb.no NYE REGLER OM KONKURRANSEKLAUSULER - AGENDA

Detaljer

Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere

Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere 1 Program 09.30 Kaffe og registrering 10.00 Innledning 10.15 Lillann Norseng, advokat i Abelia. 11.00 Pause 11.15 Hege Nordgård, advokat i Abelia 12.15 Lunsj

Detaljer

Saklig begrunnede oppsigelser og utvalgskretser

Saklig begrunnede oppsigelser og utvalgskretser Saklig begrunnede oppsigelser og utvalgskretser Arbeidsgivers adgang til å operere med utvalgskretser som er snevrere enn virksomheten. Kandidatnummer: 578 Leveringsfrist: 25. november 2016 Antall ord:

Detaljer

Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser

Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser Kandidatnummer: 769 Leveringsfrist: Mandag 25. april Antall ord: 17758 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold

Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold Agenda Helt kort om omstillingsprosessen fra A til Å Den forberedende fasen handlingsplan nytt organisasjonskart på konsernnivå,

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Omstillingsprosesser En omstillingsprosess kan være av ulik karakter og

Detaljer

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS DEN VANSKELIGE SAMTALEN Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS 1 TEMA Innledende om drøftelsesmøte Rettslig utgangspunkt Formål Gjennomføring av drøftelsesmøte Når skal drøftelsesmøte

Detaljer

Betydningen av ansiennitet som faktor ved utvelgelse i forbindelse med nedbemanning, rasjonalisering og permittering

Betydningen av ansiennitet som faktor ved utvelgelse i forbindelse med nedbemanning, rasjonalisering og permittering Betydningen av ansiennitet som faktor ved utvelgelse i forbindelse med nedbemanning, rasjonalisering og permittering Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 651 Leveringsfrist: 25.04.2011

Detaljer

Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Utvelgelseskrets ved nedbemanning Utvelgelseskrets ved nedbemanning Kandidatnummer: 589 Leveringsfrist: 25. april. 2017 Antall ord: 17846 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Avhandlingens tema... 1 1.2 Avgrensninger... 2 1.3 Videre

Detaljer

UTVELGELSESKRITERIENE VED NEDBEMANNING

UTVELGELSESKRITERIENE VED NEDBEMANNING UTVELGELSESKRITERIENE VED NEDBEMANNING Med vekt på sosiale hensyn Kandidatnr: 415 Veileder: Mari Hellesylt Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17 832 ord 25.november 2003 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd Kort presentasjon

Detaljer

Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning Omstilling og nedbemanning Grunnlaget: Saklig grunn (aml 15-7) Overkapasitet Skjerpet konkurranse/tilpasning til markedet Redusert ordretilgang Fusjon Outsourcing Offshoring Nedleggelse Økonomi Listen

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning 2013 Behandlet i administrasjonsutvalget 27.08.2013, i sak. nr. 1/13. Innhold KRITERIER FOR BEMANNINGSTILPASNING OG NEDBEMANNING... 3 1. MÅLSETTING:...

Detaljer

Ansiennitetshensyn i nedbemanningsprosessen

Ansiennitetshensyn i nedbemanningsprosessen Ansiennitetshensyn i nedbemanningsprosessen En analyse av ansiennitetshensynets relative betydning ved og uten tariffavtale Kandidatnummer: 259 Antall ord: 14836 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

UTVELGELSE AV ARBEIDSTAKERE VED OPPSIGELSE OG PERMITTERING

UTVELGELSE AV ARBEIDSTAKERE VED OPPSIGELSE OG PERMITTERING UTVELGELSE AV ARBEIDSTAKERE VED OPPSIGELSE OG PERMITTERING Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 625 Leveringsfrist: 26.04.2010 Til sammen 17 241 ord 23.04.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, (advokat Kai Knudsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, (advokat Kai Knudsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt

Detaljer

Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Utvelgelseskrets ved nedbemanning Utvelgelseskrets ved nedbemanning Arbeidsgivers adgang til å begrense utvelgelseskretsen ved nedbemanning etter gjeldende rett Kandidatnummer: 98 Antall ord: 13 121 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Nedbemanningsprosessen i kunnskapsbedrifter

Nedbemanningsprosessen i kunnskapsbedrifter Nedbemanningsprosessen i kunnskapsbedrifter En redegjørelse for hvilke kriterier som skal vektlegges i forbindelse med en nedbemanning. Oppgaven viser hvordan arbeidsgiver i en kunnskapsbedrift kan velge

Detaljer

Frokostseminar 11. mars 2015

Frokostseminar 11. mars 2015 Frokostseminar 11. mars 2015 Endringsledelse omorganisering og nedbemanning Jan Fougner, Eli Aasheim og Christel Søreide Endringsledelse tilpasning til endrede markedsforhold ved omorganisering og nedbemanning

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode Kan noen myter bli avsannet

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

AVVEININGEN MELLOM DE ULIKE UTVELGELSESKRITERIENE I EN NEDBEMANNING MED FOKUS PÅ ANSIENNITET

AVVEININGEN MELLOM DE ULIKE UTVELGELSESKRITERIENE I EN NEDBEMANNING MED FOKUS PÅ ANSIENNITET AVVEININGEN MELLOM DE ULIKE UTVELGELSESKRITERIENE I EN NEDBEMANNING MED FOKUS PÅ ANSIENNITET Kandidatnummer: 352 Leveringsfrist: 25.05.2007 Veileder: Nils Kristian Lie Til sammen 13125 ord 25.04.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ansiennitet og utvelgelseskretser ved nedbemanning

Ansiennitet og utvelgelseskretser ved nedbemanning Ansiennitet og utvelgelseskretser ved nedbemanning Kandidatnummer: 789 Leveringsfrist: 25. april 2016 Antall ord: 17 419 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.2 Oppgavens

Detaljer

Foredrag for MEF (Maskinentreprenørenes forbund) Advokat Jan-Erik Sverre. Oslo, 17 mars 2016

Foredrag for MEF (Maskinentreprenørenes forbund) Advokat Jan-Erik Sverre. Oslo, 17 mars 2016 Foredrag for MEF (Maskinentreprenørenes forbund) Advokat Jan-Erik Sverre Oslo, 17 mars 2016 Nedbemanninger Eksempler på nedbemanninger i praksis Gjennomførte/varslede kutt: Statoil 3300 Aker Solutions

Detaljer

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen.

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. Dato: 26. august 2010 /10 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og inkludering Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. ALSC SARK-0784-201007929-2 Hva saken gjelder: Med sikte på å

Detaljer

Utvelgelsesprosessen ved nedbemanning

Utvelgelsesprosessen ved nedbemanning Utvelgelsesprosessen ved nedbemanning Kandidatnummer: Høst 2007 Leveringsfrist: 25.11.2007 Til sammen 17386 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema og problemstilling 1 1.2

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Utvelgelseskretsen ved nedbemanning

Utvelgelseskretsen ved nedbemanning Utvelgelseskretsen ved nedbemanning Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. november 2016 Antall ord: 17 999 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstilling og tema... 1 1.2 Aktualitet... 2 1.3

Detaljer

Nyheter til BTV`s tariffseminar 17. november i Kongsberg. v/avd dir/advokat Tor Allstrin

Nyheter til BTV`s tariffseminar 17. november i Kongsberg. v/avd dir/advokat Tor Allstrin Nyheter til BTV`s tariffseminar 17. november i Kongsberg v/avd dir/advokat Tor Allstrin Disposisjon tema jeg vil ta opp Varslingsreglene i aml: 1. Forslag fra dep om endringer i loven 2. Nedsettelse av

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Om vilkåret annet passende arbeid i arbeidsmiljøloven 15-7 (2)

Om vilkåret annet passende arbeid i arbeidsmiljøloven 15-7 (2) Om vilkåret annet passende arbeid i arbeidsmiljøloven 15-7 (2) Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 14343 ord 23.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Innledning...1 1.2

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 471 Arkivsaksnr.: 2008/3054 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 10.12.2008 Prosedyre / reglar ved nedbemanning Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag Lierne torsdag 27. august 2015 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode Avsanne myter? Trygghet

Detaljer

Side 2 av 5 «1. Gresvig Detaljhandel AS frifinnes. 2. Sakskostnader tilkjennes ikke, verken for lagmannsretten eller tingretten.» (11) Lagmannsrettens

Side 2 av 5 «1. Gresvig Detaljhandel AS frifinnes. 2. Sakskostnader tilkjennes ikke, verken for lagmannsretten eller tingretten.» (11) Lagmannsrettens Side 1 av 5 HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2015-12-08 Publisert HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332 Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Utvelgelseskrets. Sammendrag En arbeidstaker

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Utvelgelseskretsen i forbindelse med nedbemanning

Utvelgelseskretsen i forbindelse med nedbemanning Det juridiske fakultet v/ Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Utvelgelseskretsen i forbindelse med nedbemanning Når har arbeidsgiver anledning til å innskrenke utvelgelseskretsen, dersom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. april 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nokas AS (advokat Margrethe Meder til prøve)

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 CASE Arbeidsgiver tar kontakt med

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Innledning Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner

Detaljer

ANSIENNITETSHENSYNETS VEKT VED OPPSIGELSE I ARBEIDSFORHOLD ETTER LOV OG TARIFFAVTALE

ANSIENNITETSHENSYNETS VEKT VED OPPSIGELSE I ARBEIDSFORHOLD ETTER LOV OG TARIFFAVTALE ANSIENNITETSHENSYNETS VEKT VED OPPSIGELSE I ARBEIDSFORHOLD ETTER LOV OG TARIFFAVTALE En sammenligning av ansiennitetshensynets vekt etter arbeidsmiljøloven 60 og Hovedavtalen 9-12 Kandidatnummer: 361 Veileder:

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 3

Individuell arbeidsrett del 3 Individuell arbeidsrett del 3 Opphør av ansettelsesforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Uttalelse av 27. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 27. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 4/2016-1 Sakens parter: A - B Uttalelse av 27. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden Jon Østensvig

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å avgrense utvelgelseskretsen ved nedbemanning

Arbeidsgivers adgang til å avgrense utvelgelseskretsen ved nedbemanning Arbeidsgivers adgang til å avgrense utvelgelseskretsen ved nedbemanning Kandidatnummer: 7 Antall ord: 14584 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 1. juni 2016 1 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Kjell Bjørndalen Terje Solberg Stein Grøtting Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Kjell Bjørndalen Terje Solberg Stein Grøtting Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. juni 2016 Saksnr.: 06/2016 Lnr.: 17/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Kjell Bjørndalen Terje Solberg Stein Grøtting Axel Thuve Spørsmål

Detaljer

Nedbemanning. - en praktisk tilnærming. Bergen Næringsråd 13. januar 2016

Nedbemanning. - en praktisk tilnærming. Bergen Næringsråd 13. januar 2016 Nedbemanning - en praktisk tilnærming Bergen Næringsråd 13. januar 2016 Dagens agenda 1 Introduksjon 2 Tilnærming og plan 3 Suksesskriterier 4 Spørsmål og diskusjon 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability

Detaljer

1. Framdriftsplan videre prosess for omstillingsarbeidet ved HiST (vedtatt i HS-V-024/08).

1. Framdriftsplan videre prosess for omstillingsarbeidet ved HiST (vedtatt i HS-V-024/08). Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.08.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Omstilling ved HiST HS-V-041/08 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): HS-V-020/08, 024/08 Vedlegg:

Detaljer

Kandidatnummer: 626 Leveringsfrist: Til sammen ord

Kandidatnummer: 626 Leveringsfrist: Til sammen ord Kandidatnummer: 626 Leveringsfrist: 26.04.2010 Til sammen 15 646 ord 15.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 Aktualitet og bakgrunn 3 1.2 Avgrensninger 4 1.3 Definisjoner 5 1.4 Rettskildebruk

Detaljer

Kandidatnummer:181922. Antall ord: 14971. Veileder: Kurt Weltzien

Kandidatnummer:181922. Antall ord: 14971. Veileder: Kurt Weltzien Hvilke vurderingsmomenter, i tillegg til ansiennitet, er det saklig for arbeidsgiver å ta hensyn til ved utvelgelsen av de arbeidstakerne som skal sies opp når det foretas nedbemanning, og hva blir vektleggingen

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold

Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold Arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse som instrument for avtalerevisjon Advokat/PhD Jan Fougner og advokat Christel Søreide Arbeidsgivers

Detaljer

OPPSIGELSE, AVSKJED OG PERMITTERING. En brosjyre i arbeidsrett

OPPSIGELSE, AVSKJED OG PERMITTERING. En brosjyre i arbeidsrett OPPSIGELSE, AVSKJED OG PERMITTERING En brosjyre i arbeidsrett Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING. BEGREPER... 4 1.1 Oppsigelse og avskjed... 4 1.2 Permittering... 4 1.3 Kilder... 4 2 FORMKRAV... 4 3 OPPSIGELSESTID...

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Tønsberg, 1. juni 2016 Spesialrådgiver Karsten Kragh Langfeldt, KS Forhandling Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009:

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: ARBEIDSRETTEN Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Stueland) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Referat Vår ref. Dato 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Møte med tillitsvalgte Sted: K-salen Dato: 18.2.16 Klokkeslett: 12.30-14.30 Flg. møtte: Gunn Karin Olsen, Øyvind Haraldsvik, Roar Olden, Linda Johansen,

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett Styringsrett og nedbemanning - hvilket handlingsrom har arbeidsgiver?

Arbeidsgivers styringsrett Styringsrett og nedbemanning - hvilket handlingsrom har arbeidsgiver? Studentnr. 983879 983835 Arbeidsgivers styringsrett Styringsrett og nedbemanning - hvilket handlingsrom har arbeidsgiver? BCR3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen HR og personalledelse Vår 2015 «Denne

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Virksomhetsbegrepet i arbeidsmiljøloven

Virksomhetsbegrepet i arbeidsmiljøloven Det juridiske fakultet Virksomhetsbegrepet i arbeidsmiljøloven Med hovedvekt på innholdet i lovens 15-7. Av Stian Pedersen Mojlanen Antall ord : 17 560 Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Nedbemanning - gjennomgang av sentrale momenter ved avgrensning av utvalgskretser i lys av rettspraksis

Nedbemanning - gjennomgang av sentrale momenter ved avgrensning av utvalgskretser i lys av rettspraksis Nedbemanning - gjennomgang av sentrale momenter ved avgrensning av utvalgskretser i lys av rettspraksis Kandidatnummer: 532 Leveringsfrist: 25.04.17 Antall ord: 17 868 Innholdsfortegnelse 1 UTVALGSKRETS

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 207.19/NSS 8. mars 2011. Akademikerne ber om lovarbeid som kan klargjøre adgangen til permittering

Deres ref Vår ref Dato 207.19/NSS 8. mars 2011. Akademikerne ber om lovarbeid som kan klargjøre adgangen til permittering Arbeidsdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 207.19/NSS 8. mars 2011 Akademikerne ber om lovarbeid som kan klargjøre adgangen til permittering Innledning Akademikerne anmoder med

Detaljer

VEKTLEGGING AV ALDER VED NEDBEMANNING

VEKTLEGGING AV ALDER VED NEDBEMANNING VEKTLEGGING AV ALDER VED NEDBEMANNING Interesseavveining og utvelgelse etter arbeidsmiljøloven 15-7, med særlig vekt på alder som utvelgelseskriterium og forholdet til reglene om aldersdiskriminering Universitetet

Detaljer

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen Mobil: 951 48 721 kari.andersen@sbdl.no 1 1. Temaet: Oppsigelsesvern ved sykdom etter at verneperioden

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Utvelgelse og saksbehandling ved nedbemanning av virksomhet Når er en oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold saklig, og hvilke utvelgelseskriterier er relevante ved en utvelgelsesprosess

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien Nedbemanning Styrkeløftet 30.11.15 Knut Skaslien Landsstyrets 10 bud: NJs prinsipper ved nedbemanning 1. Nei til nedbemanning Vær kritisk til bedrifts-/konsernledelsens analyse av virkeligheten og framtidsutsiktene.

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

HR A. Norges Høyesterett

HR A. Norges Høyesterett 2017-03-15. HR-2017-00561-A. Norges Høyesterett - dom. 2017-03-15. HR-2017-00561-A. Norges Høyesterett - dom. Stikkord: Arbeidsrett. Usaklig oppsigelse. Nedbemanning. Sammendrag: Ved omorganisering og

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 31.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 09:00 1 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer