Frokostseminar 11. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostseminar 11. mars 2015"

Transkript

1 Frokostseminar 11. mars 2015 Endringsledelse omorganisering og nedbemanning Jan Fougner, Eli Aasheim og Christel Søreide

2 Endringsledelse tilpasning til endrede markedsforhold ved omorganisering og nedbemanning Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet v/jan Fougner Nedbemanning - forberedelse / gjennomføring v/eli Aasheim Sluttavtaler v/christel Søreide Når nedbemanning ender i retten v/christel Søreide 2

3 Seminarledere Jan Fougner Advokat/partner, (H), PhD, Prof II BI Eli Aasheim Advokat/partner Christel Søreide Senioradvokat 3

4 01 Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet

5 01 Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet Arbeidsforholdets dynamiske karakter Arbeidsavtalen ufullstendig avtale, løpende utfylling og endring Behovet for kontinuerlig tilpasninger Samfunnsendringer Teknologiendringer Markedsendringer Nye oppgaver for de ansatte Ny organisering 5

6 01 Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet Arbeidsgivers styringsrett - Retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet Lov Styringsrett Tariffavtale Individuell avtale 6

7 01 Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet Arbeidsgivers styringsrett - utvikling : Beskyttelse av det bestående Innskrenkningene i styringsretten så omfattende at styringsretten ble en restkompetanse Frascattidommmen i ARD 1960 s : Omslag i Norge Rt s (Nøkkdommen) Plikten til å jobbe mer og lenger 7

8 01 Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet Arbeidsgivers styringsrett - utvikling Plikten til å jobbe mer og lenger Rt s (Nøkk) Å jobbe lenger for samme betaling Rt s 402 (Kårstø) Endring av pensjonsordninger Rt s (Haakon) Rt s. 412 (Fokus Bank) Endre økonomiske fordeler for de ansatte Rt s. 856 (Theatercaféen) Omplassering ansatte Rt s. 841 (Undervisningsinspektør) 8

9 9 Selv om A nok selv opplever overgangen som stor, kan jeg ikke se at endringen er større enn at en arbeidstaker må finne seg i dette.

10 10 Domstolene skal ikke foreta noen generell overprøving av om arbeidsgivers beslutninger innenfor rammen av styringsretten er påkrevd eller optimale

11 01 Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet Å velge sine ansatte Rt s 402 (Forsvarets befalsskole) "Arbeidsgiver bestemmer i kraft av sin styringsrett hvilke kvalifikasjoner som skal kreves for ansettelse, og hvordan ulike kvalifikasjonskrav skal veies mot hverandre". "Ved overprøving av arbeidsgivers faglige skjønn må domstolene vise tilbakeholdenhet med å sette sine vurderinger over arbeidsgivers. Også i denne relasjon må domstolkontrollen begrenses til saklighets- og forsvarlighetskontroll". 11

12 01 Endring innenfor rammen av arbeidsforholdet Har arbeidsgiver tilstrekkelig god grunn, vil domstolene godta endringen Virksomhetens behov må være utredet og godt begrunnet Drøftelser + forsvarlig prosess Det må ikke foreligge konkete reguleringer i arbeids- eller tariffavtale som forbyr endringen Eksempel: Seinvakt-avgjørelsen (Rt s. 1465) 12

13 02 Omstilling/nedbemanning - forberedelse og gjennomføring

14 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Kravet til saklig grunnlag og prosess Aml (1): "saklig grunnlag i virksomhetens forhold" Saklig overfor den individuelle arbeidstaker Aml (2): Plikt til å vurdere "annet passende arbeid" ved driftsinnskrenkning eller rasjonalisering' Interesseavveining 14

15 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Fremdriftsplan Hovedtrinn Planlegging Businesscase Utarbeidelse stepplan Styrebehandling /formell forankring Individuelle drøftelser Drøftelser Tillitsvalgte AMU/BU etc. Melding NAV/omstillingsl ova Utvelgelsespros ess Utvelgelseskrets Utvelgelseskriteri er Sluttavtaler/for mell oppsigelse 15

16 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Forberedelsesfasen Businesscase "As is" og "to be" Betydningen av god dokumentasjon Valg av prosesstype Fristilling Klassisk nedbemanning Kompetansevridning Kombinert nedbemanning/ansettelser Utarbeidelse av detaljert fremdriftsplan Utpeking ansvarspersoner Kursing av ledere? 16

17 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Drøftelser "så tidlig som mulig" Tillitsvalgte/ansattrepresentanter Lov- og tariffavtaleregulert Drøftelsesplikt med hvem? Tillitsvalgte Representanter for ikke organiserte Arbeidsmiljøutvalg Konsernutvalg / bedriftsutvalg mv. Europeisk samarbeidsutvalg 17

18 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Drøftelser "så tidlig som mulig" Timing + budskap Innhold Alternativ til omstilling/nedbemanning Omfang Fremdriftsplan Krets + Kriterier Frivillige løsninger Krav til utlevering av skriftlig dokumentasjon? Konfidensialitet/taushetsplikter 18

19 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Diskusjon brudd på drøftelsesplikt? Kan de tillitsvalgte stoppe prosessen ved å hevde at det ikke er foretatt reelle drøftelser fordi: a) De ikke har fått utlevert underlagsmateriale/tallmateriale b) Bedriften ikke har dokumentert at nedbemanning vil ha ønsket effekt? 19

20 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Formell beslutning / styrevedtak 20 Styrebehandling Fullmakt til administrasjonen Ikke detaljer på omfang mv. Forankring i riktig styre (mor vs. datterselskap, Norge vs. internasjonal ledelse) Filial? Allmøte kort tid etterpå Risikoen for lekkasjer Generell info Varsomhet med presentasjon av nye organisasjonskart

21 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Utvelgelsesprosessen 21 Nye organisasjonskart Utvelgelseskrets Virksomhet Avdeling Konsern Innplassering/omplassering Anvendelse av utvelgelseskriterier innen fastsatt utvelgelseskrets Betydningen av dokumentasjon! Skriftlig begrunnelse (prosa) fremfor tallkarakterer

22 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Eksempel Konsulentselskap Nedbemanning IKT-avdelingen Totalt 200 ansatte, 6 ansatte i IKT-avdelingen IT Manager, systemansvarlig, og fire konsulenter på "helpdesk" Selskapet må nedbemanne minst to ansatte 1. Kan nedbemanningen begrenses til IKT-avdelingen? 2. Kan kompetanse og egnethet/effektivitet vektlegges fremfor ansiennitet og erfaring? 3. Kan selskapet beholde innleid spesialist samtidig som det gjennomføres oppsigelser? 4. Sluttpakker må alle få samme tilbud? 22

23 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Ansatte på "helpdesk" Ansatt 1: Lisa, 35 år - Vært ansatt i 7-8 år - Eneforsørger - Mye fravær - Vanskelig å samarbeide med Ansatt 2: Harald, 56 år - Vært ansatt i 20 år - Lang erfaring - Ikke lenger faglig oppdatert Ansatt 3: Erlend, 27 år - Vært ansatt i to år - High performer - "Fersk" høyskoleutdannelse Kandidat 4: Josè 34 år - Innleid - Spesialkompetanse 23

24 24 "Flertallet forstår kriteriet egnethet slik at det relaterer seg til samarbeidsevner og lojalitet og i liten grad til faglig dyktighet, som fanges opp av kriteriet kompetanse. Flertallet finner å kunne legge til grunn at utvelgelseskriteriene var saklige, herunder at kriteriet egnethet, slik det er forstått av flertallet, er et kriterium med vesentlig relevans ved en omorganisering i en vanskelig markedssituasjon." RG 2001 s 1276

25 02 Nedbemanning forberedelse og gjennomføring Individuelle møter / drøftelser Omstillingssamtale Individuelt drøftelsesmøte etter aml 15-1 Ny org. endring av stilling? Mulig oppsigelse Frivillig "pakke"? Arbeidsgivers vurdering, herunder om det er annet passende arbeid Arbeidstakers opplysninger og synspunkter Tilbud om sluttavtale? 25

26 03 Sluttavtaler vs. formell oppsigelse

27 03 Sluttavtaler vs. formell oppsigelse Sluttavtaler Faktorer å hensynta Selskapets økonomi / situasjon Tidligere praksis? Bransjepraksis? Antall overtallige Prosessrisiko Kostnader ved tvist Arbeidsmarkedet alternative muligheter 27

28 03 Sluttavtaler vs. formell oppsigelse Sluttavtaler - vurderingstema Fordeler Kontrollerte kostnader Forutsigbarhet Raskere prosess Mildere prosess Ulemper Unødig dyrt? Presedens? Hvem skal få? Favorisering "kverulanter"? 28

29 03 Sluttavtaler vs. formell oppsigelse Sluttavtaler hva bør reguleres i avtalen? 29 Rettigheter/plikter før arbeidsforholdets opphør Opphørstidspunkt Fratredelsestidspunkt, evt. fritak for arbeidsplikt Ytelser frem til opphørstidspunkt: lønn, bonus, pensjon/forsikring, andre goder Ferieavvikling og feriepenger Lojalitets- og taushetsplikter Rettigheter/plikter etter opphør Sluttvederlag (lump sum vs. månedlig, fradrag for ny inntekt?) Outplacementbistand? Tilbakelevering av alle dokumenter / sletting/wiping av elektronisk utstyr Konfidensialitets- og taushetsplikter Konkurransebegrensninger? Fraskrivelse av søksmålsrett og fortrinnsrett Fullt og endelig oppgjør

30 03 Sluttavtaler vs. formell oppsigelse Formell oppsigelse Først: Vurdere annet passende arbeid, aml. 15-7(2) Tvungen omplassering? Formkrav, aml Skriftlig Obligatoriske opplysninger Virkningen av formfeil ugyldighet jfr aml 15-5 Oppsigelsesfrister Aml Arbeidsavtale/ Tariffavtale Arbeid i oppsigelsestiden: rett og plikt 30

31 03 Sluttavtaler vs. formell oppsigelse Formell oppsigelse Hvilke rettigheter utløses? Rett til å stå i stilling med lønn Rett til forhandlinger Rett til å gå til søksmål Forhandlinger og søksmål: særlige frister/prosessregler i aml. Kapittel 17. Fortrinnsrett 31

32 04 Når nedbemanning havner i retten.

33 04 Når nedbemanning havner i retten. Søksmål / rettssak Typisk tidslinje 15. mars: Individuelle drøftelser 2. april : Krav om forhandlingsmøte 6. juni (innen 8 uker): Stevning Januar: Dom 20. mars: Oppsigelse 12. april: Forhandlingsmøte Medio desember: Rettssak 33

34 04 Når nedbemanning havner i retten. Søksmål / rettssak Fokus i rettssaker etter nedbemanning Domstolenes fokus: Ryddig og forsvarlig saksbehandling? Dokumentert behov for omstilling/nedbemanning? Beslutningsgrunnlaget må ha tilstrekkelig bredde Om vurderingen av arbeidstakeren er korrekt og velfundert Forholdsmessighet behov vs. konsekvenser Mulig utfall v/usaklig oppsigelse Dom for å fortsette i jobben Erstatning for tapt lønn + fremtidig inntektstap Oppreisning Erstatning for arbeidstakers sakskostnader Egne sakskostnader 34

35 35 Ledelsen må innrømmes en vid adgang til selv å vurdere både karakteren av den situasjonen bedriften er i og hvilke tiltak som er nødvendige. Det er imidlertid helt sentralt at bedriftens vurderinger er basert på et korrekt og godt opplyst faktum samt at bedriften har vektlagt saklige og relevante hensyn.

36 04 Når nedbemanning havner i retten. Søksmål /rettssak Utviklingstrekk Domstolene mer tilbakeholdne med å overprøve de konkrete skjønnet? Behovet for nedbemanning Den konkrete utvelgelsen Økende vekt på kompetanse fremfor ansiennitet? Økt vekt på forsvarlig saksbehandling Dårlig saksbehandling kan velte en ellers saklig oppsigelse! 36

37

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april 2015 1 Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte

Detaljer

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd Kort presentasjon

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Avslutning av arbeidsforhold vilkåret om saklig grunn

Avslutning av arbeidsforhold vilkåret om saklig grunn Avslutning av arbeidsforhold vilkåret om saklig grunn Avslutning av arbeidsforhold vilkåret om saklig grunn Advokat Jan Fougner, Norge Vilkåret om saklig grunn for oppsigelse er et virkemiddel for å sikre

Detaljer

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss.

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF ved Nordlandssykehuset HF Utarbeidet av: Janne Hole Utarbeidet dato: 26.02.2009 Godkjent av: Kerstin Thoresen Dokumentnummer: RL0238 Gyldig for: Nordlandssykehuset HF 1 BAKGRUNN...2 2 BEGREPSAVKLARING...2

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett Foto: istockphoto temahefte arbeidsrett Arbeidsrettsteamet i FØYEN Advokatfirma DA Annette Rygg 413 27 980 annette.rygg@foyen.no Anniken Astrup 922 41 495 anniken.astrup@foyen.no Jens-Ove Hagen 911 08

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. En kvinne hevdet seg forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon ved manglende lønnsutvikling og

Detaljer

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 116 VEDLEGG 6 Vedlegg 7 Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 Notat om sluttpakke Forord I administrasjonsmøte den 11. mars

Detaljer

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)).

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 56. Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt. Kongen avgjør

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Styringsretten i omorganiseringer, nedbemanning og vanskelige personalsaker

Styringsretten i omorganiseringer, nedbemanning og vanskelige personalsaker Styringsretten i omorganiseringer, nedbemanning og vanskelige personalsaker BTV-konferansen 13. juni 2014 Advokat Øyvind Gjelstad, KS Advokatene Endringer med grunnlag i styringsretten - tema- innledning

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 9. november 2012 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ansettelser Underveis Avvikling av arbeidsforhold Påstander Noe kjennskap til

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer