Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13.04.2015. Tittel på slide VELKOMMEN! Tittel på slide Når bedriften må nedbemanne. Tittel på slide Hva er nedbemanning?"

Transkript

1 VELKOMMEN! "Så, her er jeg for å tale til dere. Og dere er her for å lytte til meg. Vær overbærende hvis dere blir ferdige før meg." Jan P Syse Nedbemanning etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven Frokostseminar 10. mars 2015 Kristin Fjellby Grung Hva er nedbemanning? Nedbemanning vil si å redusere antall årsverk i bedriften. I motsetning til enkeltoppsigelser, som også kan ha sin årsak i forhold på arbeidstakerens side, skyldes oppsigelser ved nedbemanning alltid virksomhetens forhold. Når bedriften må nedbemanne Konjukturstyrt Aktuelt i 2015 https://www.nett.no/nettno/kort Fortalt/Ein av aatteplanlegg nedbemanning 03/2152/Makrokonomi/tror n av tre innleide m ut rem skip iopplag/ i markedet/ Når bedriften må nedbemanne Ordet vekker ubehag hos de fleste Er det mulig å snakke om en vellykket nedbemanning? lykkelig nedbemanning/ ingen ville ha sluttpakke Hva kjennetegner i så fall en god prosess? Kravene til fremgangsmåte saksbehandling Informasjon, involvering og drøfting Nedbemanning - skjulte kostnader? Nedbemanning = lavere avkastning De mest attraktive forsvinner Nedbemanning gir lavere produktivitet Økt jobbusikkerhet Kostbar strategi https://www.bi.no/forskning/news/nyheter 2009/Dyrt a nedbemanne/ 1

2 Dagens tema oversikt Juridiske og praktiske sider ved nedbemanning Rettslige rammer Når kan man nedbemanne? Utgangspunkter lovregler og prinsipper Avgrenser mot omstilling endringer Avgrenser mot permittering Praktisk gjennomføring Trinnvis 1. Behovet for driftsinnskrenkning/nedbemanning vurderes 2. Kollektive informasjonsmøter og drøftelser med de tillitsvalgte Bestemmelser i lov og avtaleverk 3. Informasjon til de øvrige ansatte 4. Utvelgelsesprosess krets og kriterier 5. Annet passende arbeid/interesseavveining 6. Individuelle drøftelsesmøter 7. Eventuell beslutning om oppsigelse Kort om permittering midlertidig nedbemanning Permittering er en midlertidig ordning. Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av "lov om lønnsplikt under permittering". Tariffavtaler Nordisk NIS avtale mlm DNM og Rederiforbundet For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Meldeplikt til NAV dersom minst 10 arbeidstakere vil bli permittert, arbeidsmarkedsloven 8 14 dagers forhåndsvarsel Lønnsplikt 20/10 Permitteringstidens lengde 26/30 ogtariff/aktuelle SAKER/rask og positiv respons fra erna/ Rettslige rammer - Arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven Nedbemanning på land og til sjøs Etter vedtakelsen av skipsarbeidsloven / er ordlyden i de sentrale bestemmelsene tilnærmet like Virkeområde Arbeidsgiverbegrepet Aml 1 8 "enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste" unntatt "sjøfart", jf. aml 1 2 SAL 2 1 "den som har ansatt arbeidstaker for arbeid om bord på skip" Rederi den som eier og/eller drifter skipet Bemanningsselskap Rettslige rammer Når kan man nedbemanne? Na r kan man nedbemanne? Arbeidsgiver kan nedbemanne nårdet foreligger saklig grunn for oppsigelser i virksomhetens forhold etter arbeidsmiljøloven (aml) 15 7 (1), Skipsarbeidsloven 5 6 (1) Driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak Presisering i aml 15 7 (2), Sal 5 6 (2) Men, "annet passende arbeid i virksomheten" Men, avveining mellom virksomhetens behov og ulemper for arbeidstaker Sal 5 6 (2) gjelder fullt ut for NOR skip, men i hhtnis loven 8 (1) kan det bestemmes ved tariffavtale at 5 6 (2) ikke får anvendelse Saklighetskravet i første ledd gjelder likevel fullt ut Rettslige rammer Når kan man nedbemanne? Loven oppstiller bådeet generelt og individuelt krav til saklighet. Generelt saklig årsak Behov for innsparinger, overkapasitet, tilpasning i forhold til skjerpet konkurranse eller redusert ordreinngang er typiske eksempler Ikke krav om at bedriften skal gå med underskudd for å kunne nedbemanne Også ønske om et større overskudd som kan oppnås ved mer rasjonell drift kan være saklig grunn Rettslige rammer Når kan man nedbemanne? Rettspraksis og teori om saklig årsak Det er ikke noe vilkår at situasjonen er prekær Nokat det er nødvendig å foreta tilpasninger av hensyn til virksomhetens videre drift Bedriftsøkonomisk vurdering Domstolen vil kreve dokumentasjon på antatt rasjonaliseringsgevinst, men som regel stoppe der Rt s. 508 Spigerverkdommen 2

3 Rettslige rammer Når kan man nedbemanne? Praktisk gjennomføring - Trinn 1: Behovet vurderes Individuelt Det individuelle saklighetskravet refererer seg både til at det må gjøres en saklig og forsvarlig utvelgelse av hvilke ansatte som skal defineres som overtallige Både utvelgelseskriterier og utvelgelseskrets overprøves av domstolene Og til "annet passende arbeid" og interesseavveiningen Kommer tilbake til dette nedenfor Virksomhetens øverste ledelse som fatter beslutningen (styret og daglig ledelse) Styret må påse at nedbemanningsprosesser er forretningsmessig velfundert ivaretar de menneskelige behov gjennomføres i tråd med lover og avtaler Tittel Trinn på 1: Behovet slide vurderes Dokumentasjon overveielser, informasjon, drøftelser og styrebehandling Styret bør gi administrasjonen mandat til å utrede forslag til nødvendige tiltak. Mandatet bør fremgå av referatet fra styremøtet og bør være generelt og åpent formulert uten konkrete føringer. Ikke regelverk, men for å sikre velfundert og grundig prosess Domstolene vil se hen til dette ved eventuell prøving At ledelsen har grundig beslutningsgrunnlag At nødvendige drøftinger og møter er gjennomført Skriftlighet skriftlighet skriftlighet! Trinn 1: Behovet vurderes Plikt til å vurdere alternativer til oppsigelse: Permittering Avvikle midlertidige og innleide ansettelsesforhold Reduksjon i stilling Reduksjon i lønn og finans/firedagers uke iekornes/ arbeidsgiver_kan_sett e_deg_ned_i_loenn det_er_forferdelig_sy nd Frivillig avgang (sluttpakke, permisjon, utdanning, AFP) Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger - tillitsvalgte Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger - tillitsvalgte Bedrifter som sysselsetter minst 50 ansatte har etter aml 8 1 og 8 2, plikt til å så tidlig som mulig informere og drøfte med de tillitsvalgte eventuelle innskrenkninger i virksomhetens bemanningssituasjon 8 3 unnlate å informere/drøfte eller pålegge taushetsplikt "åpenbart { } til betydelig skade" Tillitsvalgte Evt. en representant utpekt av de ansatte Informere og drøfte i allmøte (mest praktisk i mindre bedrifter) Hovedavtalen LO NHO Når ledelsen finner at det ligger an til nedbemanninger utløses drøftingsplikten HA 9 4 "Så tidlig som mulig" Sal 11 1 og 11 2, kun for passasjerskip 3

4 Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger - tillitsvalgte Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger - tillitsvalgte Aml 15 2/SAL 5 1 (2) informasjon og drøftinger ved masseoppsigelser: Når minst 10 arbeidstakere sies opp(fratrer ved avtale) innenfor en 30 dagersperiode Ledelsen skal "sa tidlig som mulig" innlede drøftinger med de tillitsvalgte Etter NIS loven 8 kan SAL 5 1 (2) fravikes ved tariffavtale Behandling i Arbeidsmiljøutvalget I bedrifter som har arbeidsmiljøutvalg ("jevnlig sysselsettes minst 50") skal nedbemanningsprosessen behandles der i henhold til aml 7 2 bokstav d. Det betyr i praksis at arbeidsmiljøutvalget har anledning til å komme med sine synspunkter på nedbemanningsprosessen. Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger Hva? Drøftinger med de tillitsvalgte om hva? Normalt vil det være lurt å avholde flere møter først tidlig i prosessen når utvelgelseskretser og kriterier vurderes under selve utvelgelsesprosessen Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger Hva? Drøftinger med de tillitsvalgte om hva? Informasjon om følgende aml 15 2: Omfanget av rasjonaliseringsbehovet årsak til eventuelle oppsigelser Antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt Mulige alternative tiltak til oppsigelse. Eksempler her kan være; omplasseringer, oppsigelse av konsulentavtaler/ innleide/midlertidige ansatte, andre sparetiltak, frivillig avgang mv Hvilke stillingskategorier som antas å bli berørt Over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt Forslag til kretser og kriterier for utvelgelse av de ansatte som eventuelt skal sies opp Eventuelle generelle sluttpakker Ved nedlegging av hele eller deler av virksomheten ma ansattes muligheter for å overta driften drøftes Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger Hva? Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger Hva? Drøftinger med de tillitsvalgte om hva? Informasjon om følgende Sal 5 1: Drøftelsene skal omhandle muligheten for å unngå oppsigelser eller redusere antallet, og tiltak for å minske skadevirkningen av oppsigelsene for arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi gitillitsvalgte relevante opplysninger skriftlig Drøftingsplikten innebærer ikke at arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige det skal være reelle drøftinger i den forstand at arbeidstakers syn og forslag skal høres og vurderes og dermed være en del av beslutningsgrunnlaget Husk å skrive protokoll fra møtene! Protokollen bør inneholde informasjon om hvem som var tilstede, hva som ble informert og drøftet og om det forelå enighet, uenighet eller om tillitsvalgte tok informasjonen til etterretning. 4

5 Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger - offentlige Domstolene vektlegger drøftelser enighet med tillitsvalgte Rt 1992 s. 776 (Sparebanken Nord Norge) Omstillingsutvalg Rt2001 s. 71 (Rasmussen Offshore) Jeg er enig i at det i prinsippet må foretas en kontroll med sakligheten av oppsigelser som er resultat av ansiennitetsavtaler. Men det må åpenbart være slik at domstolene bør vise stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet. Sentrale punkter: Omfanget av nedbemanningsbehovet Utvelgelsesprinsippene Informasjon til NAV ved masseoppsigelse Etter aml 15 2 tredje ledd, jf. arbeidsmarkedsloven 8 plikter arbeidsgiver som vurdererå gå til masseoppsigelser å sende skriftlig melding til tillitsvalgte og NAV. Denne skal sendes senest samtidig med innkallingen til drøftingene. Oppsigelsene får virkning tidligst 30 dager etter at underretning er gitt til NAV Trinn 2: Plikt til informasjon og drøftinger - offentlige Trinn 3: Beslutning om nedbemanning Omstillingsloven 3 informasjon til fylkesmannen "når det er planar om å leggjened ei bedrift (herunder geografisk avgrenset del av en bedrift) der det har arbeidd 30 tilsette eller fleirei deisiste 12 månadene, eller når det er planar om å seieopp meirenn ni tidelar av deitilsette som arbeider i ei slik bedrift." Så snart fylkeskommunen har mottatt meldingen skal den innkalle bedriften og tillitsvalgte til drøftinger, jf. 5 Kan ikke beslutte nedlegging for 30 dager etter at fylkesmannen har fått melding, jf. 4 Konsekvensen av for tidlig beslutning Tvangsmulkt og lovbrottsgebyr Ledelsen forankrer planen i styret Styret bør ha et skriftlig beslutningsunderlag oversikt over økonomi, ledelsens forslag til nødvendige tiltak, utvelgelseskriterier, innholdet i eventuelle standard sluttpakker og rasjonaliseringsgevinsten tillitsvalgte bør få anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger/alternative forslag som vedlegges beslutningsunderlaget Trinn 3: Beslutning om nedbemanning Trinn 3: Beslutning om nedbemanning - Offentliggjøring Styret fatter vedtak om nedbemanning: Hvor mye og hva ikkehvem. Må lages møteprotokoll (som ikkeskal inneholde navn på ansatte). "Styret vedtok å iverksette en nedbemanningsprosess for å bedre selskapets lønnsomhet, og ga administrasjonen fullmakt til å gjennomførenødvendige prosesser og tiltak i tråd med dette." Ansatte i bedriften bør orienteres om at nedbemanning skal igangsettes Dette bør fortrinnsvis gjøres i allmøte Felles informasjon pa web/intranett er ogsa et alternativ hvis allmøte ikke er naturlig Samtidig informasjon geografisk spredt virksomhet 5

6 Trinn 4: Utvelgelsesprosessen Arbeidsgiver kartleggerhvilke stillinger det er behov for fremover og identifiserer overtallighet Arbeidsgiver tar stilling til hvilke ansatte som skal sies opp utvelgelseskrets utvelgelseskriterier Trinn 4: Utvelgelsesprosessen kartlegging Ledelsen utarbeider forslag til nytt organisasjonskart Fordeling av virksomhetens arbeidsoppgaver på nye stillinger "flytting" av arbeidsoppgaver fra tidligere overflødige stillinger til nye Beskrivelse av "ny" organisasjon med tilhørende stillings og funksjonsbeskrivelser Viser hvilke stillinger som faller bort og hvilke som videreføres (ikke navn) Trinn 4: Utvelgelsesprosessen kartlegging "Gammel" organisasjon Funksjonsbeskrivelser Stillingens tittel Stillingens hensikt Stillingens hovedansvarsområder og hovedoppgaver Stillingens kompetansekrav (formell kompetanse, yrkeserfaring fra arbeidsgiver og andre arbeidsgivere samt personlige egenskaper) Kompetansebehovet må begrunnes P 2 SVP 2 SVP 2 SVP 5 VP 5 VP 5 VP 5 VP 10 PL 10 PL 10 PL 10 PL 1000 Produksjonsmedarbeidere "Ny" organisasjon Trinn 4: Utvelgelse Kriterier for saklig valg 1 SVP P 1SVP Utvelgelseskriterier Hva skal du vektlegge og hvem skal vurderes mot hverandre ved innplassering i den "nye" organisasjonen? Tre hovedhensyn: kompetanse, ansiennitet og særlige sosiale forhold 2 VP 2 VP 5 PL 5 PL 800 Produksjonsmedarbeidere "Det må legges stor vekt på dokumentasjon for at arbeidsgiver forut for oppsigelser har definert klare og saklige utvelgelseskriterier, og at disse er fulgt konsekvent" Rt (Sparebanken Nord Norge). Drøftinger med ansattrepresentant/tillitsvalgt Rt2001 s 71 (Rasmussen Offshore) 6

7 Trinn 4: Utvelgelse Kriterier for saklig valg Nærmere om utvelgelseskriterier ansiennitet Krav om saklig utvelgelse forsvarlighetsprinsipp Ansiennitetsprinsippet er ikke lovfestet = arbeidsgiver står fritt til å velge andre kriterier Kan være begrenset gjennom tariffavtale Hovedavtalene Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger/omlegginger skal ansiennitet, under ellers like vilkår, følges. I praksis skal bestemmelsene tolkes slik at man bare har plikt til å legge vekt pa ansiennitet under ellers like vilkår. Det er dermedpå det rene at avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje etter en vurdering av arbeidstakernes kvalifikasjoner hensett til bedriftens behov. For eksempel når det foreligger behov for særlige kvalifikasjoner, jf. Rt s. 879 (Hillesland dommen) Særlig lang ansiennitet må vektlegges også utenom tariff Trinn 4: Utvelgelse Kriterier for saklig valg Nærmere om utvelgelseskriterier kompetanse I arbeidsgivers interesse at det er de mest kompetente medarbeiderne som blir vurdert opp mot funksjonsbeskrivelsene og innplassert. Teoretiske og praktiske kvalifikasjoner, dyktighet, anvendelighet, samarbeidsevner Jo mer presserende situasjonen bedriften er i, dess lettere vil det være å legge betydelig vekt på kompetanse, selv om dette vil kunne ramme personer med lang ansiennitet, høy alder eller personer med særlige sosiale forhold hardt "Ja, du KAN sparke de dårligste når du nedbemanner." Advokat Nicolay Skarninggir "oppskriften" i DN 28. januar i år Man vil beholde de ansatte som gjør den beste arbeidsinnsatsen og er minst borte fra jobb: egnethet og tilstedeværelse I en mindre prekær økonomisk situasjon, må man gå litt «mykere» til verks, mener advokaten vitt deg med verstingene uten havne i konflikt Trinn 4: Utvelgelse Kriterier for saklig valg Nærmere om utvelgelseskriterier særlige sosiale forhold forsørgelsesbyrde for barn og/eller ektefelle, sykdom, handicap, manglende alternative jobbmuligheter for eksempel på grunn av språkproblemer, graviditet mv. Høy alder Med høy alder menes tradisjoneltansatte eldre enn ca. 55 år Jo eldre den ansatte er dess mer saklig vil det være å la vedkommende fortrenge yngre mer kompetente personer I Rt (SAS pilotene) Piloter over 60 år som var berettiget til pensjon skulle sies opp før piloter nederst på ansiennitetsstigen, selv om ansiennitet var fastsatt som utgangspunkt i tariffavtalen. Trinn 4: Utvelgelse Begrenset krets? Trinn 4: Utvelgelsesprosessen - Innplassering Nærmere om utvelgelseskrets Hovedregelen er at utvelgelseskretsen er det rettssubjektet (selskap/juridiske enhet) man er ansatt i, jf. aml 15 7 "virksomheten" I konsern skal derfor som hovedregel de ulike selskap vurderes for seg Omrokering mellom rederiets skip etter ansiennitet skip i ulike registre(nis/nor) En viss adgang til å begrense utvelgelseskretsen til deler av virksomheten (f eks en geografisk avdeling) dersom det foreligger saklig grunn for det, Rt s. 776 (Sparebanken Nor Norge) virksomhetens størrelse omfanget av nedbemanningen hvor presserende omstillingsbehov som foreligger hvilke praktiske problemer en utvelgelse innen hele virksomheten vil by pa om det vil gjøre det vanskeligere å beholde nødvendig kompetanse eller sikre forsvarlig drift om tillitsvalgte er enig i utvelgelseskretsen praksis ved tidligere nedbemanninger Omstillingssamtale Nærmere kartlegging av ansattes kompetanse Ikke plikt, men hensiktsmessig Uformell samtale ikke drøftingsmøte Oversikt over hva den ansatte ønsker og mener seg berettiget til Gi positive signaler til de man gjerne vil beholde Innspill på "annet passende arbeid" Kan være hensiktsmessig å fremme forslag om sluttavtale Generelle sluttpakker eller individuelle avtaler 7

8 Trinn 4: Utvelgelsesprosessen - Innplassering Trinn 5: annet passende arbeid Foreløpig innplassering av eksiterende ansatte i "ny" organisasjon Grundig vurdering av og dokumentasjon på vurderingen Bruk mal Utdanning/tittel (formell kompetanse), relevante yrkeserfaring/prosjekterfaring, personlige egenskaper, (prestasjoner, bidrag i teamet, samarbeidsevne, endringskompetanse mv.) Innhente vurdering fra andre f.eks. involverte avdelingsledere Testing og eventuell endring Prosessen ender til slutt opp i en kvalitetssikret liste over foreløpige innplasserte og overtallige Overtallighetslisten "Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker", jf. aml (2)/sal 5 6 (2). Med annet passende arbeid menes Ledige arbeidsoppgaver udekket arbeidsbehov Selv om lavere lønn, mindre ansvar, og redusert stillingsandel vikariater og andre midlertidige stillinger Rt (Dalens Garveri) og Rt (Papyrus Paper Mill) Arbeidstaker må være kvalifisert for det, i alle fall etter en viss opplæring Trinn 5: annet passende arbeid Ikke plikt til å opprette en ny stilling som det ikke er behov for Ikke pålegge andre arbeidstakere å bytte arbeidsoppgaver slik at det blir ledig arbeidsoppgaver som den oppsagte arbeidstaker er kvalifisert for Men, må vurdere arbeidsoppgaver som kommer til å bli ledige "i et rimelig tidsperspektiv" Bevisbyrden for at det ikke finnes annet passende arbeid, påhviler arbeidsgiveren Trinn 5: annet passende arbeid Forutsetter en gjennomgang av hele virksomhetens bemanningssituasjon Utgangspunkt også her rettssubjektet Men, i konsernforhold: Flere Høyestrettsdommer har bygd på at arbeidsgivers forpliktelser kan være delt mellom flere rettssubjekter I Rt (Wärtsilä) ble morselskapet ansett å ha forpliktelser som arbeidsgiver sammen med datterselskapet Rt (Matherson Selig), der den formelle arbeidsgiver kort tid før oppsigelsen hadde kjøpt aksjemajoriteten i et konkurrerende selskap I Rt (Sparebanken Nord Norge) aksepterte Høyesterett at passende arbeid ble søkt innenfor området til hvert avdelingskontor Kritisk økonomisk situasjon Betydelig geografisk område Besluttet at fillial var utvelgelseskrets Tillitsvalgte var trukket inn Trinn 5: annet passende arbeid Selv om arbeidstakeren aksepterer å ta imot et tilbud om annet arbeid i virksomheten Kan ta forbehold om å reise søksmål for å få oppsigelsen kjent usaklig Utgangspunktet er at det ikke kan knyttes prøvetid til det nye arbeidet behovet for prøvetid ved omplasseringer skiller seg klart fra en situasjon der virksomheten foretar nyansettelser Unntak: Rt (Selektiv) Fra pakkeri til telefonsalg "hvor stillingens forskjelligartede karakter er så iøyenfallende" Trinn 5: interesseavveining "Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker", jf (2)/ sal 5 6 (2) Prinsippet om individuell saklighet forholdsmessighetsvurdering I Rt (Hillesland): "[s]lik situasjonen ved bedriften var høsten 1983, måtte bedriftens behov for å gjennomføre nødvendige innskrenkingstiltak for å trygge den videre drift, ha gjennomslagskraft også om oppsigelsene ville ramme hardt" Rt (Postomdeler): "det skal meget til for å la den enkelte ansattes individuelle interesser være avgjørende når det rasjonaliseringstiltak som det er spørsmål om å gjennomføre ( ) har store dimensjoner og omfatter en rekke ansatte" Ledelsen må få avklart hvilke særskilte ulemper en oppsigelse vil ha for den ansatte omstillingssamtale og drøftingsmøte 8

9 Trinn 6: Individuelle drøftinger Trinn 7: Beslutning om oppsigelse Drøftingsmøter før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse (aml. 15 1/sal 5 1(1)) Tillitsvalgte eller annen rådgiver Orientere den ansatte om bakgrunnen for nedbemanningen og selve prosessen frem til møtet. Orientere den ansatte om utvelgelseskriterier og hvilke opplysninger man har om vedkommende i forhold til kriteriene. Spør etter opplysninger som ikke er kjent, dvs. om det er spesielle forhold som bedriften bør kjenne til ved vurdering av en eventuell oppsigelse. Orientere den ansatte om den foreløpige vurdering bak utvelgelsen av ham som overtallig Den ansatte må gis anledning til å komme med sine synspunkter. Interesseavveiningen Den ansatte må gis anledning til å komme med sine synspunkter. Annet passende arbeid Den ansatte må gis anledning til å komme med sine synspunkter Formkrav til oppsigelse (aml. 15 4/sal 5 3) Skal inneholde visse opplysninger Skriftlig Overleveres personlig eller sendes rekommandert Husk å utforme protokoll Det bør fremgå av protokollen at særlige sosiale forhold har vært diskutert i relasjon til interesseavveiningen Trinn 7: Beslutning om oppsigelse Benytt korrekt oppsigelsestid (aml. 15 3/sal 5 2) 1 måned hovedregel 2 måneder ved mer enn 5 år ansatt 3 måneder ved mer enn 10 år ansatt ytterligere ved høy alder Dersom avtalt lengre oppsigelsestid så gjelder den avtalte Prøvetid: egne regler i aml. 15 6/sal 5 2 Forhandlinger/søksmål/rett til å stå i stilling Rett til å kreve forhandling og reise søksmål etter bestemmelsene i amlkapittel 17/sal kapittel 6. Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt Sakligheten/gyldigheten av oppsigelsen kan bringes inn for domstolene hvis søksmål reises innen 8 uker etter forhandlingene ble avsluttet innen 6 måneder hvis det kun reises krav om erstatning Blir søksmål reist, innen lovens frister, vil den ansatte som hovedregel ha rett til å fortsette i stillingen mens søksmålet behandles, aml 15 11/sal 5 10 Dette gjelder ikke midlertidig ansatte og ansatte i prøvetid Det er adgang til å fravike bestemmelsene i tariffavtale for NIS skip, jf NIS loven 8 Fortrinnsrett til ny stilling Den ansatte vil i inntil ett år etter utløpet av oppsigelsestiden ha fortrinnsrett til nyansettelse ved ledig stilling i virksomheten, forutsatt at dette er en stilling den ansatte er skikket forog vedkommende har vært ansatt minst 12 måneder de siste 2 år før utløpet av oppsigelsestiden, jf aml 14 2/sal 3 6 Det er adgang til å fravike bestemmelsene i tariffavtale for NIS skip, jfnis loven 8 9

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse

Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no OPPLEGG Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Formålet med gjennomgangen: gi en oversikt

Detaljer

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt Nedbemanningsprosessen skritt for skritt I denne veilederen gjennomgår vi hva som er saklig grunnlag for oppsigelse ved nedbemanning samt de nødvendige skrittene i nedbemanningsprosessen. Målet med veilederen

Detaljer

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedavtalens- og hovedtariffavtalens bestemmelser knyttet til omstillingsprosesser «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Omstillingsprosesser En omstillingsprosess kan være av ulik karakter og

Detaljer

Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold

Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold Valgfrihet i omstilling og nedbemanning - hvordan beholde de beste? Lars Kokkvold Agenda Helt kort om omstillingsprosessen fra A til Å Den forberedende fasen handlingsplan nytt organisasjonskart på konsernnivå,

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd Kort presentasjon

Detaljer

Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere

Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere 1 Program 09.30 Kaffe og registrering 10.00 Innledning 10.15 Lillann Norseng, advokat i Abelia. 11.00 Pause 11.15 Hege Nordgård, advokat i Abelia 12.15 Lunsj

Detaljer

- Det er vår rett og plikt men hvordan få det til?

- Det er vår rett og plikt men hvordan få det til? - Det er vår rett og plikt men hvordan få det til? Omstillingsprosessen i Aller 2012 Forlagsredaktør Ellen Arnstad, Aller Media AS Advokat Per Benonisen, DLA Piper AS Omstilling et uunngåelig fenomen Date

Detaljer

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen.

Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. Dato: 26. august 2010 /10 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og inkludering Bemanningstilpasning i Etat for hjemmesykepleie. Prosessen. ALSC SARK-0784-201007929-2 Hva saken gjelder: Med sikte på å

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning Omstilling og nedbemanning Grunnlaget: Saklig grunn (aml 15-7) Overkapasitet Skjerpet konkurranse/tilpasning til markedet Redusert ordretilgang Fusjon Outsourcing Offshoring Nedleggelse Økonomi Listen

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 3

Individuell arbeidsrett del 3 Individuell arbeidsrett del 3 Opphør av ansettelsesforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS DEN VANSKELIGE SAMTALEN Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS 1 TEMA Innledende om drøftelsesmøte Rettslig utgangspunkt Formål Gjennomføring av drøftelsesmøte Når skal drøftelsesmøte

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 CASE Arbeidsgiver tar kontakt med

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE Hovedavtalens 1-4: Omstiling og utvikling Målsettingen med omstilings- og utviklingsarbeid er å gi innbyggerne

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Utvelgelseskrets ved nedbemanning Utvelgelseskrets ved nedbemanning Kandidatnummer: 589 Leveringsfrist: 25. april. 2017 Antall ord: 17846 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Avhandlingens tema... 1 1.2 Avgrensninger... 2 1.3 Videre

Detaljer

Frokostseminar 11. mars 2015

Frokostseminar 11. mars 2015 Frokostseminar 11. mars 2015 Endringsledelse omorganisering og nedbemanning Jan Fougner, Eli Aasheim og Christel Søreide Endringsledelse tilpasning til endrede markedsforhold ved omorganisering og nedbemanning

Detaljer

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning 2013 Behandlet i administrasjonsutvalget 27.08.2013, i sak. nr. 1/13. Innhold KRITERIER FOR BEMANNINGSTILPASNING OG NEDBEMANNING... 3 1. MÅLSETTING:...

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode Kan noen myter bli avsannet

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode Avsanne myter? Trygghet

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag Lierne torsdag 27. august 2015 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien Nedbemanning Styrkeløftet 30.11.15 Knut Skaslien Landsstyrets 10 bud: NJs prinsipper ved nedbemanning 1. Nei til nedbemanning Vær kritisk til bedrifts-/konsernledelsens analyse av virkeligheten og framtidsutsiktene.

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 31.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 09:00 1 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel

Detaljer

Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser

Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser Kandidatnummer: 769 Leveringsfrist: Mandag 25. april Antall ord: 17758 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

OMSTILLINGSPROSESSER PÅ GODT OG VONDT

OMSTILLINGSPROSESSER PÅ GODT OG VONDT OMSTILLINGSPROSESSER PÅ GODT OG VONDT HVA ER GOD PRAKSIS VED NEDBEMANNING? Mål: Ivareta arbeidstakere godt Retningslinjer ved nedbemanning DET STORE SPØRSMÅLET: PUF HVORDAN VÆRE MER INKLUDERENDE SAMTIDIG

Detaljer

Utvelgelseskretsen ved nedbemanning

Utvelgelseskretsen ved nedbemanning Utvelgelseskretsen ved nedbemanning Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. november 2016 Antall ord: 17 999 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstilling og tema... 1 1.2 Aktualitet... 2 1.3

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Utvelgelse og saksbehandling ved nedbemanning av virksomhet Når er en oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold saklig, og hvilke utvelgelseskriterier er relevante ved en utvelgelsesprosess

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Utvelgelseskretsen i forbindelse med nedbemanning

Utvelgelseskretsen i forbindelse med nedbemanning Det juridiske fakultet v/ Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Utvelgelseskretsen i forbindelse med nedbemanning Når har arbeidsgiver anledning til å innskrenke utvelgelseskretsen, dersom

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 471 Arkivsaksnr.: 2008/3054 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 10.12.2008 Prosedyre / reglar ved nedbemanning Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Innledning Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner

Detaljer

Nedbemanning. - en praktisk tilnærming. Bergen Næringsråd 13. januar 2016

Nedbemanning. - en praktisk tilnærming. Bergen Næringsråd 13. januar 2016 Nedbemanning - en praktisk tilnærming Bergen Næringsråd 13. januar 2016 Dagens agenda 1 Introduksjon 2 Tilnærming og plan 3 Suksesskriterier 4 Spørsmål og diskusjon 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability

Detaljer

Betydningen av ansiennitet som faktor ved utvelgelse i forbindelse med nedbemanning, rasjonalisering og permittering

Betydningen av ansiennitet som faktor ved utvelgelse i forbindelse med nedbemanning, rasjonalisering og permittering Betydningen av ansiennitet som faktor ved utvelgelse i forbindelse med nedbemanning, rasjonalisering og permittering Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 651 Leveringsfrist: 25.04.2011

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Oppvekst, kultur og utdanning Kommunalsjef Terje Næss TO Kultur og Fritid Lillehammer Kino Kulturhuset Banken Lillehammer

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

Saklig begrunnede oppsigelser og utvalgskretser

Saklig begrunnede oppsigelser og utvalgskretser Saklig begrunnede oppsigelser og utvalgskretser Arbeidsgivers adgang til å operere med utvalgskretser som er snevrere enn virksomheten. Kandidatnummer: 578 Leveringsfrist: 25. november 2016 Antall ord:

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Utvelgelsesprosessen ved nedbemanning

Utvelgelsesprosessen ved nedbemanning Utvelgelsesprosessen ved nedbemanning Kandidatnummer: Høst 2007 Leveringsfrist: 25.11.2007 Til sammen 17386 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema og problemstilling 1 1.2

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Omstillingsavtalen Posten Norge AS

Omstillingsavtalen Posten Norge AS Omstillingsavtalen i Posten Norge AS Posten Norge AS desember 2007 side 1 av 9 1 Innledning Omorganisering og nedbemanning i Posten Norge AS vil kunne være nødvendig, blant annet som følge av effektivisering

Detaljer

PROSEDYRER VED NEDBEMANNING BARDU KOMMUNE

PROSEDYRER VED NEDBEMANNING BARDU KOMMUNE PROSEDYRER VED NEDBEMANNING I BARDU KOMMUNE Vedtatt nov. 2003, revidert mars 2013 1. INNLEDNING... 3 2. BEGREPSAVKLARING... 3 2.1 Nedbemanning... 3 2.1.2 Stillingsvern Arbeidsmiljøloven (AML) 15-7... 3

Detaljer

AVVEININGEN MELLOM DE ULIKE UTVELGELSESKRITERIENE I EN NEDBEMANNING MED FOKUS PÅ ANSIENNITET

AVVEININGEN MELLOM DE ULIKE UTVELGELSESKRITERIENE I EN NEDBEMANNING MED FOKUS PÅ ANSIENNITET AVVEININGEN MELLOM DE ULIKE UTVELGELSESKRITERIENE I EN NEDBEMANNING MED FOKUS PÅ ANSIENNITET Kandidatnummer: 352 Leveringsfrist: 25.05.2007 Veileder: Nils Kristian Lie Til sammen 13125 ord 25.04.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foredrag for MEF (Maskinentreprenørenes forbund) Advokat Jan-Erik Sverre. Oslo, 17 mars 2016

Foredrag for MEF (Maskinentreprenørenes forbund) Advokat Jan-Erik Sverre. Oslo, 17 mars 2016 Foredrag for MEF (Maskinentreprenørenes forbund) Advokat Jan-Erik Sverre Oslo, 17 mars 2016 Nedbemanninger Eksempler på nedbemanninger i praksis Gjennomførte/varslede kutt: Statoil 3300 Aker Solutions

Detaljer

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser?

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Foto: Jo Michael Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Nina Melsom, direktør for Arbeidsrettsavdelingen i NHO. Abelia 4.

Detaljer

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Referat Vår ref. Dato 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Møte med tillitsvalgte Sted: K-salen Dato: 18.2.16 Klokkeslett: 12.30-14.30 Flg. møtte: Gunn Karin Olsen, Øyvind Haraldsvik, Roar Olden, Linda Johansen,

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Om vilkåret annet passende arbeid i arbeidsmiljøloven 15-7 (2)

Om vilkåret annet passende arbeid i arbeidsmiljøloven 15-7 (2) Om vilkåret annet passende arbeid i arbeidsmiljøloven 15-7 (2) Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 14343 ord 23.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Innledning...1 1.2

Detaljer